ADATA AHV620-3TU3-CWH manual

Vea aquí el manual gratuito de ADATA AHV620-3TU3-CWH. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros ADATA AHV620-3TU3-CWH propietarios.

63070513
(HDDtoGO)
Double click the HDDtoGo.exe file just
downloaded to the drive. Then follow
the on-screen instructions.
USB 3.0 Cable
Value Added Software
QUICK START GUIDE
WARRANTY STATEMENT
ADATA provides replacement or repair service for defective products to our
customers within the applicable warranty period. Please note that ADATA is
not responsible for providing free repair if the product defect is caused by
any of the following factors:
( ) Damage caused by natural calamity or any inappropriate usage.
(2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized personnel.
(3) The warranty label is altered, damaged or missing.
(4) Product serial number does not conform to records in our system or the
label has been altered.
(5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty
covers only repair or replacement of defective ADATA products. ADATA is
not liable for, and does not cover under warranty, any loss of data or any
cost associated with determining the source of system problems or
removing, servicing or installing ADATA products. ADATA warranty policy
applies only to repair or replacement of ADATA products.
ONLINE CUSTOMER SERVICE
ADATA online customer service is available for more efficient and effective
service to our customers. Customers are able to receive quick responses
regarding product usage and to provide feedback to ADATA directly.
ADATA welcomes any suggestion and will do our best to insure customer
satisfactions. Please contact us at:
http://www.adata.com/en/service_support
EXCLUSIVE DOWNLOAD:
Download product drivers and various software utilities at
http://www.adata.com/en/exclusive_download
Please refer to http://www.adata.com/en/service for complete
warranty terms and conditions.
Warranty policy on the Web site supersedes any other information
if there is a discrepancy.
ONLINE CUSTOMER SERVICE FAQ
For frequently asked questions, please visit the ADATA
website at http://www.adata.com/faq
SPECIFICATIONS
OPERATING ENVIRONMENT
Operating temperature 5° to 50°C
Storage temperature -40° to 60°C
Storage humidity 10% to 90% RH
Compatible Operating Systems
1
EN
FAQ EN LIGNE
Retrouvez les questions les plus fréquemment posées sur le site
internet ADATA : http://www.adata.com/faq
SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Température de travail de 5° à 50°C
Température d’entreposage de -40°C à 60°C
Humidité d’entreposage de 10% à 90% d’humidité relative
Compatible avec les systèmes d’exploitation:
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 ou plus récents
Linux Kernel2.6.31ou plus récents
After drive is connected, download
software (HDDtoGO) from
(www.adata.com/en/software.download.
php)and save file to the drive.
FR
For Technical Support Questions
Please visit www.adata.com
Logiciel pour améliorer
votre matériel
CâbleUSB 3.0
Cavo USB 3.0
USB 3.0 Cable
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
IT
MANUALE RAPIDO DI
INSTALLAZIONE
(HDDtoGO)
Après avoir branché le matériel,
téléchargez le logiciel (HDDtoGO) à
partir de
(www.adata.com/en/software.download.
php) et enregistrez le fichier sur le
disque.
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later
Linux Kernel 2.6.31 or later
(HDDtoGO)
Kliknij dwukrotnie plik HDDtoGo.exe
pobrany na dysk. Postępuj zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
USB 3.0 Cable
Oprogramowanie
stanowiące wartość dodaną
SKRÓCONA INSTRUKCJA
OBSŁUGI
INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI
Firma ADATA zapewnia klientom wymianę lub naprawę uszkodzonych
produktów w obowiązującym okresie gwarancyjnym. Należy zwrócić uwagę, że
firma ADATA nie zapewnia darmowych napraw, jeżeli uszkodzenie lub defekt
produktu zostały spowodowane przez jeden z następujących czynników:
( ) Uszkodzenie spowodowane klęską żywiołową lub użytkowaniem w sposób
nieprawidłowy.
(2) Próbę naprawy produktu lub rozkładanie na części przez nieuprawniony
personel.
(3) Zmienioną, zniszczoną lub brakującą etykietę serwisową.
(4) Numer seryjny produktu nie odpowiadający danym w oficjalnym systemie
lub zmienioną etykietę serwisową.
(5) Produkt zakupiony od nieuprawnionych handlowców. Niniejsza ograniczona
gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę uszkodzonych produktów
firmy ADATA. Firma ADATA nie ponosi odpowiedzialności i nie obejmuje
gwarancją, dowolnej utraty danych lub kosztów poniesionych w celu określenia
problemów systemowych, demontażu, obsługi lub montażu produktów ADATA.
Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie wyłącznie do napraw lub
wymiany produktów ADATA.
INTERNETOWA OBSŁUGA KLIENTA
Internetowa obsługa klienta ADATA została udostępniona dla zwiększenia
wydajności i efektywności obsługi klienta. Klient może w ten sposób uzyskać
szybkie odpowiedzi dotyczące korzystania z produktów oraz zwrócić się z
uwagami bezpośrednio do firmy ADATA. Firma ADATA jest otwarta na wszelkie
sugestie i zrobi wszystko, aby zapewnić zadowolenie klienta. Prosimy o kontakt
pod adresem: http://www.adata.com/en/service_support
PLIKI DO POBRANIA DLA KLIENTÓW
Pobieraj sterowniki produktów i najróżniejsze narzędzia pod
adresem http://www.adata.com/en/exclusive_download
Kompletna wersja warunków gwarancji znajduje się pod adresem
http://www.adata.com/en/service.
Warunki gwarancji na stronie internetowej są wiążące w przypadku
wystąpienia rozbieżności i pojawienia się innych informacji.
INTERNETOWA OBSŁUGA KLIENTA
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami
prosimy o przejście na stronę ADATA pod adresem
http://www.adata.com/faq
SPECYFIKACJA
ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura pracy 5° do 50°C
Temperatura przechowywania -40° do 60°C
Wilgotność względna przechowywania 10% do 90%
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 2000, XP, Vista, 7
Mac OS X 10.6 lub nowszy Jądro
Linux 2.6.31 lub nowsze
1
PL
Po podłączeniu dysku pobierz
oprogramowanie (HDDtoGO) pod adresem
(www.adata.com/en/software.download.ph
p) i zapisz plik na dysku.
ONLINE KUNDENSERVICE FAQ
Für häufig gestellte Fragen, besuchen Sie bitte die ADATA Website
unter http://www.adata.com/faq
TECHNISCHE DATEN
BETRIEBSUMGEBUNG
Betriebstemperatur 5 ° bis 50 ° C
Lagertemperatur -40 ° bis 60 ° C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10% bis 90% RH
Unterstützte Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 oder höher / Linux Kernel 2.6.31 oder
später
USB 3.0 Kabel
QUICK START GUIDE
DE
(HDDtoGO)
Zusätzliche Software
Nachdem das Laufwerk angeschlöossen
und erkannt wurde, können Sie die
Software
(HDDtoGO)herunterladen(www.adata.com
/en/software.download.php) and und auf
dem Laufwerk sichern.
(HDDtoGO)
Después de conectar el dispositivo,
descargar el software (HDDtoGO) desde
(www.adata.com/en/software.download.ph
p) y guardarlo en el Disco Duro Externo
Bitte Starten Sie die Applikation
HDDtoGO.exe und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.
Für Technische Fragen
Bitte besuchen Sie www.adata.com
GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
ES
PT
Pour une assistance technique
Rendez-vous sur www.adata.com
FAQ
Pe consultare le domande più comuni (FAQ), visitate il sito internet di
ADATA al seguente indirizzo:
http://www.adata.com/faq
SPECIFICHE TECNICHE
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Temperatura di funzionamento da 5° a 50°C
Temperatura a riposo -40° to 60°C
Umidità 10% to 90% RH
Sistemi operativi compatibili
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 o successivi
Linux Kernel 2.6.31 o successivi
PÁGINA WEB PARA PREGUNTAS FRECUENTES
(FAQ)
Preguntas frecuentes (FAQ), por favor diríjase a
http://www.adata.com/faq
ESPECIFICACIONES
CONDICIONES DE TRABAJO Y ALMACENAMIENTO
Temperatura: Funcionamiento 5°a 50°C
Almacenamiento -40° a 60°C
Humedad de 10% a 90% RH
Compatible con:
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 o posterior
Linux Kernel 2.6.31 o posterior
FAQ DE ATENDIMENTO ON-LINE AO CLIENTE
Para Perguntas Mais Frequentes (FAQs) visite o site na Internet da
ADATA no endereço http://www.adata.com/faq
ESPECIFICAÇÕES
AMBIENTE DE OPERAÇÃO
Temperatura de operação 5° a 50° C
Temperatura de armazenagem -40° a 60° C
Umidade de armazenagem 10% a 90% RH
Sistema operacionais compatíveis
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 ou superior
Linux Kernel 2.6.31 ou superior
Cabo USB 3.0
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
Questões de suporte técnico
Visite www.adata.com
Per quesiti al Supporto Tecnico
Consultare il sito internet www.adata.com
Value Added Software
Doble Click en el archivo ejecutable
HDDtoGO.exe y descargar en el
dispositivo. Después seguir las
instrucciones que aparecen en la pantalla.
(HDDtoGO)
Depois que o drive estiver conectado faça o
download do software (HDDtoGO) em
(www.adata.com/en/software.download.ph
p) e salve o arquivo no drive.
Software de valor
agregado
Clique duas vezes no arquivo HDDtoGO.exe
que acabou de ser baixado no drive. Em
seguida, siga as instruções na tela.
Effectuez un double clic sur le fichier
HDDtoGO.exe que vous venez de
télécharger. Suivez ensuite les
instructions à l’écran.
Value Added Software
(HDDtoGO)
Dopo aver collegato l’unità HDDtoGO,
scaricare il software da
(www.adata.com/en/software.download.
php) e salvare i file sul drive.
Cliccare due volte sul file HDDtoGO.exe
appena scaricato sul drive. Seguire le
istruzioni che appaiono sul monitor
Para Soporte Técnico:
Por favor Visite www.adata.com
Pytania dotyczące pomocy technicznej
Zapraszamy na stronę www.adata.com
(HDDtoGO)
Poklepáním na soubor HDDtoGo.
exe se software naisntalu je HDD.
Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
USB 3.0 Cable
Software s přidanou
hodnotou pro uživatele
PROHLÁŠENÍ - ZÁRUKA
ADATA poskytuje výměnu nebo opravu za vadného výrobku v rámci záruč
doby. Vezměte prosím na vědomí, že ADATA neposkytuje bezplatnou opravu,
je-li vada výrobku způsobena některým z následujících faktorů:
( ) škody způsobené přírodními pohromami nebo jakékoliv nevhodné použití.
(2) Produkt byl neautorizovane opraven, nebo byl rozebrán nepovolanými
osobámi.
(3) Záruční štítek byl změněn, poškozen nebo chybí.
(4) Sériové číslo výrobku neodpovídá záznamům v našem systému, nebo etiketa
byla pozměněna.
(5) Produkt zakoupen od neautorizovaných zástupců. Tato omezená záruka se
vztahuje pouze na opravu nebo výměnu vadných výrobků ADATA. ADATA
neodpovídá za, a nezahrnuje v záruce, jakoukoli ztrátu dat nebo jakékoliv
náklady spojené s určením zdroje problémů systému nebo odstraněním,
servisem nebo instalací produktů ADATA. ADATA záruční politika se vztahuje
pouze na opravu nebo výměnu produktů ADATA.
ONLINE SERVIS
ADATA on-line zákaznický servis je dostupný pro účinnější a efektivnější služby
našim zákazníkům. Zákazníci mohou dostat rychlé odpovědi týkající se používání
produktu a poskytnout zpětnou vazbu na ADATA produkty napřímo. ADATA vítá
všechny návrhy a pokud bude v našich silách, uspokojíme přání zákazníka.
Prosím, kontaktujte nás na adrese: http://www.adata.com/en/service_support
EXKLUZIVNĚ KE STAŽENÍ
Stažení ovladačů produktu a různé softwarové nástroje jsou ke
stažení na
http://www.adata.com/en/exclusive_download
Viz http://www.adata.com/en/service pro kompletní zně
záručních podmínek.
Záruční politika na webových stránkách nahrazuje jakékoli další
informace, pokud existuje rozpor.
ONLINE SERVIS FAQ
Pro často kladené otázky, prosím, navštivte webové
stránky na ADATA
http://www.adata.com/faq
ÚDAJE
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
Provozní teplota 5 ° až 50 ° C
Skladovací teplota -40 ° až 60 ° C
Skladovací vlhkost 10% až 90% relativní vlhkosti
Kompatibilní operační systémy
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later
Linux Kernel 2.6.31 or later
1
CZ
Poté, co disk je připojen, stáhněte
software (HDDtoGO) na
(www.adata.com/en/software.download.
php)a uložite soubor na disk.
Pro technické dotazy prosíme
navštivte www.adata.com
QUICK START PRŮVODCE

¿Tiene alguna pregunta del "ADATA AHV620-3TU3-CWH "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca ADATA AHV620-3TU3-CWH aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Especificaciones

Marca ADATA
Modelo AHV620-3TU3-CWH
Producto Disco duro externo
EAN []
Idioma Inglés, Francia, Español, Portugués, Polaco, Noruego, Eslovaco, Chino
Clase de producto Discos duros externos
Tipo de archivo PDF
Disco duro
Capacidad del HDD 3000GB
Tamaño del HDD -
Velocidad de rotación del HDD -RPM
Características
Indicadores LED Estado
Color del producto Blanco
Material de la carcasa De plástico
Sistema operativo Windows soportado Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.6 S✗w Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux soportado
Otras características
Tecnología de conectividad Inalámbrico
- Unidad de disco duro
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa 5 - 50°C
Control de energía
Alimentación bus USB
Empaquetado
Cables incluidos USB
Manual de usuario
Peso y dimensiones
Ancho 78mm
Profundidad 115mm
Altura 21mm
Peso 230g