Ariete 731

Ariete 731 manual

(1)
 • 9 10 11 12 13
  14
  15
  Via San Quirico, 300
  50013 Campi Bisenzio FI - Italy
  E-Mail: info@ariete.net
  Internet: www.ariete.net
  COD. 6135102800 Rev. 0 del 26/03/2008
  GR
  825440
  NL
  MOD. 731
  RUS
  SA
  Argentina
  MONTAGEM E DESMONTAGEM
  Para a montagem do corpo da grelha (C) no tabuleiro (G) actue
  nas alavancas de bloqueio (D), postas no interior das molduras
  do corpo da grelha, de maneira que estas se abram, agora apoie
  o corpo da grelha no tabuleiro e feche as alavancas de bloqueio
  (Fig. 2), verificando se estão bem fechadas no tabuleiro.
  ATENÇÃO: Verifique se o tabuleiro (G) está montado correcta-
  -
  mente uma vez que um posicionamento incorrecto impedirá o
  funcionamento do grelhador.
  USO DO GRELHADOR
  ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR O APARELHO, REMOVA A
  PELÍCULA DE PROTECÇÃO DE PLÁSTICO DO TABULEIRO (G).
  Com o grelhador poderá grelhar vários alimentos como: peixe,
  gambas, costeletas, frangos e espetos.
  - Para grelhar sem fumos e cheiros desagradáveis, deite água no
  fundo do tabuleiro (G) (Fig. 3).
  O nível de água deve ser cerca de um centímetro; para que se
  mantenha sempre este nível mínimo de água durante a cozedura,
  adicione, se necessário, mais água.
  - Insira a ficha na tomada, certificando-se de que tenha ligação de
  terra.
  - Posicione no corpo da grelha (C) a grelha de base (B) (Fig. 4),
  adicionando, segundo o tipo de alimento, também a dupla grelha
  autoblocante (A) (Fig. 5).
  Esta última é especialmente indicada para alimentos que devem
  ser virados várias vezes durante a cozedura, como frango, peixe,
  etc...
  Estas duas oportunidades permitem grelhar alimentos de tama-
  -
  nho e espessuras diferentes (costeletas de vaca ou porco, salsi-
  -
  chas frescas, salsichas, frango, borrego, pimentos, etc...).
  ATENÇÃO: Nunca grelhe com a dupla grelha autoblocante (A)
  apoiada directamente nas resistências (F).
  - Carregue no interruptor de ligação (E), que se acenderá e ficará
  aceso durante o tempo de utilização do aparelho (Fig. 6). Coloque
  os alimentos na grelha quando o aparelho atingir a temperatura.
  LIMPEZA DO GRELHADOR
  ATENÇÃO
  : Antes de iniciar a limpeza e a desmontagem dos
  componentes, verifique se desligou o aparelho da tomada e
  espere que esteja completamente frio.
  - Desmonte o corpo da grelha (C) do tabuleiro (G), como descrito
  anteriormente e, sem passá-lo por água, limpe-o juntamente com
  as resistências (F), se estiverem sujas, com um pano húmido.
  ATENÇÃO: O CORPO DA GRELHA (C) DEVE SER LIMPO
  EXCLUSIVAMENTE COM UM PANO HÚMIDO, NÃO MERGULHE EM
  ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.
  - Eventuais salpicos de gordura, formados durante a cozedura, nas
  partes do corpo da grelha (C), devem ser removidos com uma
  esponja húmida.
  - Lave o tabuleiro (G) com água corrente sem usar produtos abra-
  -
  sivos ou palhas de aço para não danificar a superfície interna.
  Utilize exclusivamente detergentes líquidos à escolha.
  - Separadamente, lave a grelha de base (B) e a dupla grelha auto-
  -
  blocante (A) com água quente e um detergente de loiça comum
  não abrasivo.
  ATENÇÃO: Após a limpeza, deixe secar bem todos os compo--
  nentes antes de remontá-lo, efectuando no sentido contrário as
  operações descritas anteriormente.
  BELANGRIJKE WAARSCHUWING
  VOOR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN
  Wanneer men electrische apparaten gebruikt, dan moet men de
  nodige voorzorgsmaatregelen nemen, zoals:
  1 Controleer dat de electrische spanning van het apparaat
  overeenkomt met de netspanning bij U thuis.
  2 Gebruik het apparaat niet vlakbij muren en gordijnen.
  Niet de steker eruit halen door aan het snoer te trekken.
  3 Voorkom de hete onderdelen van het apparaat aan te raken,
  gebruik de daarvoor bestemde handvaten.
  4 Doe de steker in een stopcontact, let erop dat er ook rand-
  -
  aarde in is.
  5 Tijdens het gebruik produceert het apparaat veel warmte;
  het moet dus nooit onbewaakt worden achtergelaten en het
  moet buiten bereik van kinderen blijven.
  6 Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door
  personen (en kinderen) met beperkte fysieke, sensorische
  en mentale capaciteiten. De gebruikers van het apparaat die
  niet over de nodige ervaring of kennis beschikken over het
  apparaat of die de gebruikshandleiding niet hebben gelezen
  moeten altijd gecontroleerd worden door een persoon die
  verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  7 U moet oppassen dat kinderen niet met het apparaat gaan
  spelen.
  8 Zet het apparaat niet boven of dichtbij warmtebronnen,
  zoals spotjes, lampen, oventjes.
  9 Voorkom dat omringende oppervlakken vuil of heet worden
  door het apparaat tijdens gebruik op afstand van muren en
  meubels te houden.
  10 Zet het apparaat tijdens het gebruik nooit neer op plastic of
  andere niet hittebestendige oppervlakken.
  11 Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden
  (regen, zon, enz…).
  12 Let op dat de electrische kabel niet met hete voorwerpen in
  aanraking komt.
  13 Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal,
  stabiel en goed verlicht vlak.
  14 TIL HET APPARAAT NIET OP EN VERPLAATS HET NIET
  TIJDENS HET GEBRUIK OF WANNEER ER WATER IN ZIT.
  15 DOMPEL HET APPARAAT, DE STEKER OF DE
  ELECTRISCHE KABEL NOOIT ONDER IN WATER OF
  ANDERE VLOEISTOFFEN.
  16 OOK ALS HET APPARAAT NIET IN GEBRUIK IS MOET
  MEN DE STEKER UIT HET STOPCONTACT TREKKEN
  VOORDAT MEN DE COMPONENTEN ERVAN ERUIT HAALT
  OF ERIN STEEKT OF WANNEER MEN HET APPARAAT
  REINIGT.
  17 Het apparaat niet gebruiken als de voedingskabel of de
  stekker beschadigd is, of als het apparaat zelf storingen
  vertoont; breng het in dit geval naar het Geautoriseerde
  Assistentiecentrum.
  18 Indien de voedingskabel beschadigd is moet deze door de
  fabrikant, een Servicecentrum hiervan of een persoon met
  gelijkwaardige kwalificatie worden gerepareerd, om elk
  risico te vermijden.
  19 OPGELET: dit apparaat moet niet worden gebruikt met
  kooltjes of dergelijke brandstoffen.
  20 Het apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk, binnenshuis
  gebruik ontworpen en moet niet worden gebruikt voor com-
  -
  merciële of industriele doeleinden.
  21 Dit apparaat is in overeenkomst met de normen 2006/95/EG
  e EMC2004/108/EEG.
  22 indien men het apparaat gebruikt in gesloten ruimten is het
  raadzaam om een afzuigkap te gebruiken of voor voldoende
  ventilatie in het lokaal te zorgen.
  23 Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet
  gebruikt wordt, voordat het wordt gereinigd en voordat
  onderdelen en accessoires worden gemonteerd.
  24 Als het apparaat als vuil verwerkt wordt moet het onbruik-
  -
  baar worden gemaakt door de voedingskabel eraf te
  knippen. Het wordt tevens aanbevolen om de onderdelen
  van het apparaat die gevaarlijk kunnen zijn ongevaarlijk te
  maken, vooral voor kinderen die het apparaat als speelgoed
  kunnen gaan gebruiken.
  25 Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen
  omdat ze een mogelijke gevarenbron kunnen zijn.
  BEWAAR DEZE
  AANWIJZINGEN ALTIJD
  ZORGVULDIG.
  BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 1)
  A Zelfblokkerende dubbel rooster
  B Rooster
  C Grilbasis
  D Blokkeringshendeltje
  E Schakelaar ON/OFF
  F Verwarmingselement
  G Bak
  MONTEREN EN LOSHALEN
  Om de grilbasis (C) op de bak (G) te monteren gebruik de blok-
  -
  keringshendeltjes (D) die aan de binnenkant van de lijsten van de
  grilbasis zijn geplaatst. Zet ze in de richting van de buitenkant en
  zet vervolgens de grilbasis op de bak en laat de blokeringshen-
  -
  deltjes naar binnen vallen (Fig. 2). Let op dat de bak goed door
  de hendeltjes wordt vastgeklemd.
  ATTENTIE
  : Controleer of de bak (G) goed geplaatst is omdat de
  gril met een verkeerd geplaatste bak niet functioneert.
  GEBRUIK VAN DE GRIL
  ATTENTIE: VOORDAT HET APPARAAT WORDT GEBRUIKT,
  VERWIJDER DE PLASTIK BESCHERMINGSFILM VAN DE BAK
  (G).
  Met de gril kunnen verschillende etenswaren gegrild worden
  zoals: vis, garnalen, lendestukken en biefstukken, kip, lams--
  schnitzels en spiezen.
  - Om te bakken zonder lastige rook en stank giet water op de
  bodem van de bak (G) (Fig. 3).
  Het vochtniveau moet tenminste één centimeter bedragen;
  behoudt dit vochtniveau tijdens het bakken en voeg eventueel
  water toe.
  - Steek de stekker in het stopcontact, let op dat het stopcontact
  over een aardeaansluiting beschikt.
  - Plaats de grilbasis (C) op het rooster (B) (Fig. 4), en voeg even-
  -
  tueel, op basis van de etenswaren die u wilt bakken, ook het
  zelfblokkerende dubbele rooster (A) toe (Fig. 5).
  Dit laatste rooster is vooral geschikt voor etenswaren die regel-
  -
  matig omgedraaid moeten worden zoals kip, vis, enz. Met deze
  twee mogelijkheden kunnen etenswaren met verschillende diktes
  voorbereidt worden (runder of varkensbiefstukken, worstjes, kip,
  lam, paprika’s, enz.).
  ATTENTIE: Nooit met het dubbele rooster (A) bakken dat direct
  op de verwarmingselementen steunt (F).
  - Druk op de startknop (E); de knop wordt verlicht en blijft branden
  zolang het apparaat wordt gebruikt (Fig. 6). Leg vervolgens de
  etenswaren die gebakken moeten worden op het rooster als de
  gewenste temperatuur is bereikt.
  REINIGEN VAN DE GRIL
  ATTENTIE
  : Voordat het apparaat wordt gereinigd en voordat de
  onderdelen worden losgehaald moet eerst de stekker uit het
  stopcontact worden getrokken en wacht totdat het apparaat
  afgekoeld is.
  - Verwijder de grilbasis (C) van de bak (G) zoals vooraf beschreven
  en reinig het, zonder dat ze in water wordt gedompeld, samen
  met de verwarmingselementen (F), als ze vuil zijn, met een voch-
  -
  tige doek.
  ATTENTIE: DE GRILBASIS (C), MAG ALLEEN MET EEN VOCHTIGE
  DOEK GEREINIGD WORDEN, NOOIT ONDERDOMPELEN IN WATER
  OF ANDERE VLOEISTOFFEN.
  - Eventuele vetsputters, die veroorzaakt zijn tijdens het bakken op
  de wanden van de grilbasis (C), moeten verwijderd worden met
  een vochtig sponsje.
  - Spoel de bak (G) af onder stromend water, zonder schuurmid-
  -
  delen of metalen schuursponsjes te gebruiken om de binnenkant
  niet te beschadigen. Gebruik alleen vloeibare zeep naar keuze.
  - Reinig afzonderlijk het rooster (B) en het zelfblokkerende dubbel
  rooster (A) met warm water en normaal afwasmiddel zonder
  schuurmiddel.
  ATTENTIE: Na het reinigen laat ieder onderdeel goed opdrogen
  voordat het weer wordt gemonteerd door in omgekeerde volg-
  -
  orde de vooraf beschreven handelingen uit te voeren.
  
  
       
  
  
  
   
  
  
         
  
   
  
        
  
   
  
          
  
          
  
        
  
  
  
  
   
  
           
  
         
  
  
  
          
  
  
         
  
   
  
   
  
  
  
     
  
  
      
       
  
  
          
      
  
  
   
           
        
        
  
      
      
  
  
  
        
      
  
         
          
  
  
  
  
     
         
  
         
       
    
  
         
  
  
         
  
         
  
        
    
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
  
          
  
  
    
  
          
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
          
  
       
  
         
  
   
         
  
  
  
  
        
        
  
  
            
  
  
  
        
    
  
         
  
  
           
  
  
       
  
   
  
  
        
  
    
  
  
  
      
    
  
        
  
         
  
   
          
  
   
  
         
  
  
   
       
       
          
      
       
  
          
  
   
  
  
         
        
        
  
   
  
  
   
  
        
  
         
      
  
  
      
        
  
  
  
     
  
  
     
     
     
  
       
  
   
         
        
  
   
       
       
       
  
  
  
  
  
       
        
  
        
  
        
  
      
  
    
          
         
  
  
        
      
  
  
  
  
      
        
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
         
      
  
  
  
  
      
  
  
  
  
      
    
  
  
  
  
   
  
  
          
        
  
   
  
   
          
  
  
  
  
          
  
  
  
  
  
           
         
  
         
  
  
         
  
  
  
           
          
         
  
      
       
        
  
   
  
   
  
      
  
         
        
        
  
       
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  1
  
  
  2
  
  3
         
  4
  
          
  5
  
          
  6
         
   
          
  
  
  7
   
  8
  
   
  9
  
  
  
            10
  
     
     
  11
  
  
  12
           
  13
  
   14
  
  
   15
  
   16
  
  
  
  
  17
  
  
  18
  
  
   19
  
  
  20
  
   21
  
  
  22
  
           
  23
  
   
  24
   
    
  
  
  
  
  25
  
  
  
  )1
  
  A
  
  B
  
  
  D
  
  
  
  G
  
  
  G
  
  D
  
  
  2
  
  G
  
  
  
  .)G
  
  
  
  
  
  3G
  1
  
  
  
  
  4B
  
  
  
  A
  
  5
  
  A
  
  
         
  
       
      
  
  A
  
  
  
  6
  
  
  
  
  
  G
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  G  
  
  
  
  B
  
  A
  
            
  
  
  A
  Fig. 1
  Fig. 2
  Fig. 3
  Fig. 4
  Fig. 5
  Fig. 6
  B
  C
  D
  E
  F
  G
Ariete 731

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Ariete 731 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Ariete 731 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Ariete 731 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Barbacoas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.3. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Ruso, Griego, Arábica. ¿Tiene alguna pregunta sobre Ariete 731 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Ariete 731

Marca Ariete
Modelo 731
Producto Barbacoa
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Ruso, Griego, Arábica
Tipo de archivo PDF
Desempeño
Potencia total 1600W
Interruptor de luz on/off
Interruptor de encendido/apagado integrado
Ergonomía
Bandeja de goteo extraible
Indicadores LED Poder
Fácil de limpiar
Diseño
Color del producto Black, Silver
Material de la carcasa Acero
Peso y dimensiones
Peso 2130g
Peso del paquete 3570g
Ancho del paquete 388mm
Profundidad del paquete 135mm
Altura del paquete 518mm

Manuales de productos relacionados

Barbacoa Ariete

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Ariete731 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más