Ariete 731 manual

Vea aquí el manual gratuito de Ariete 731. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Ariete 731 propietarios.

9 10 11 12 13
14
15
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net
COD. 6135102800 Rev. 0 del 26/03/2008
GR
825440
NL
MOD. 731
RUS
SA
Argentina
MONTAGEM E DESMONTAGEM
Para a montagem do corpo da grelha (C) no tabuleiro (G) actue
nas alavancas de bloqueio (D), postas no interior das molduras
do corpo da grelha, de maneira que estas se abram, agora apoie
o corpo da grelha no tabuleiro e feche as alavancas de bloqueio
(Fig. 2), verificando se estão bem fechadas no tabuleiro.
ATENÇÃO: Verifique se o tabuleiro (G) está montado correcta-
-
mente uma vez que um posicionamento incorrecto impedirá o
funcionamento do grelhador.
USO DO GRELHADOR
ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR O APARELHO, REMOVA A
PELÍCULA DE PROTECÇÃO DE PLÁSTICO DO TABULEIRO (G).
Com o grelhador poderá grelhar vários alimentos como: peixe,
gambas, costeletas, frangos e espetos.
- Para grelhar sem fumos e cheiros desagradáveis, deite água no
fundo do tabuleiro (G) (Fig. 3).
O nível de água deve ser cerca de um centímetro; para que se
mantenha sempre este nível mínimo de água durante a cozedura,
adicione, se necessário, mais água.
- Insira a ficha na tomada, certificando-se de que tenha ligação de
terra.
- Posicione no corpo da grelha (C) a grelha de base (B) (Fig. 4),
adicionando, segundo o tipo de alimento, também a dupla grelha
autoblocante (A) (Fig. 5).
Esta última é especialmente indicada para alimentos que devem
ser virados várias vezes durante a cozedura, como frango, peixe,
etc...
Estas duas oportunidades permitem grelhar alimentos de tama-
-
nho e espessuras diferentes (costeletas de vaca ou porco, salsi-
-
chas frescas, salsichas, frango, borrego, pimentos, etc...).
ATENÇÃO: Nunca grelhe com a dupla grelha autoblocante (A)
apoiada directamente nas resistências (F).
- Carregue no interruptor de ligação (E), que se acenderá e ficará
aceso durante o tempo de utilização do aparelho (Fig. 6). Coloque
os alimentos na grelha quando o aparelho atingir a temperatura.
LIMPEZA DO GRELHADOR
ATENÇÃO
: Antes de iniciar a limpeza e a desmontagem dos
componentes, verifique se desligou o aparelho da tomada e
espere que esteja completamente frio.
- Desmonte o corpo da grelha (C) do tabuleiro (G), como descrito
anteriormente e, sem passá-lo por água, limpe-o juntamente com
as resistências (F), se estiverem sujas, com um pano húmido.
ATENÇÃO: O CORPO DA GRELHA (C) DEVE SER LIMPO
EXCLUSIVAMENTE COM UM PANO HÚMIDO, NÃO MERGULHE EM
ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.
- Eventuais salpicos de gordura, formados durante a cozedura, nas
partes do corpo da grelha (C), devem ser removidos com uma
esponja húmida.
- Lave o tabuleiro (G) com água corrente sem usar produtos abra-
-
sivos ou palhas de aço para não danificar a superfície interna.
Utilize exclusivamente detergentes líquidos à escolha.
- Separadamente, lave a grelha de base (B) e a dupla grelha auto-
-
blocante (A) com água quente e um detergente de loiça comum
não abrasivo.
ATENÇÃO: Após a limpeza, deixe secar bem todos os compo--
nentes antes de remontá-lo, efectuando no sentido contrário as
operações descritas anteriormente.
BELANGRIJKE WAARSCHUWING
VOOR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN
Wanneer men electrische apparaten gebruikt, dan moet men de
nodige voorzorgsmaatregelen nemen, zoals:
1 Controleer dat de electrische spanning van het apparaat
overeenkomt met de netspanning bij U thuis.
2 Gebruik het apparaat niet vlakbij muren en gordijnen.
Niet de steker eruit halen door aan het snoer te trekken.
3 Voorkom de hete onderdelen van het apparaat aan te raken,
gebruik de daarvoor bestemde handvaten.
4 Doe de steker in een stopcontact, let erop dat er ook rand-
-
aarde in is.
5 Tijdens het gebruik produceert het apparaat veel warmte;
het moet dus nooit onbewaakt worden achtergelaten en het
moet buiten bereik van kinderen blijven.
6 Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door
personen (en kinderen) met beperkte fysieke, sensorische
en mentale capaciteiten. De gebruikers van het apparaat die
niet over de nodige ervaring of kennis beschikken over het
apparaat of die de gebruikshandleiding niet hebben gelezen
moeten altijd gecontroleerd worden door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
7 U moet oppassen dat kinderen niet met het apparaat gaan
spelen.
8 Zet het apparaat niet boven of dichtbij warmtebronnen,
zoals spotjes, lampen, oventjes.
9 Voorkom dat omringende oppervlakken vuil of heet worden
door het apparaat tijdens gebruik op afstand van muren en
meubels te houden.
10 Zet het apparaat tijdens het gebruik nooit neer op plastic of
andere niet hittebestendige oppervlakken.
11 Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden
(regen, zon, enz…).
12 Let op dat de electrische kabel niet met hete voorwerpen in
aanraking komt.
13 Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal,
stabiel en goed verlicht vlak.
14 TIL HET APPARAAT NIET OP EN VERPLAATS HET NIET
TIJDENS HET GEBRUIK OF WANNEER ER WATER IN ZIT.
15 DOMPEL HET APPARAAT, DE STEKER OF DE
ELECTRISCHE KABEL NOOIT ONDER IN WATER OF
ANDERE VLOEISTOFFEN.
16 OOK ALS HET APPARAAT NIET IN GEBRUIK IS MOET
MEN DE STEKER UIT HET STOPCONTACT TREKKEN
VOORDAT MEN DE COMPONENTEN ERVAN ERUIT HAALT
OF ERIN STEEKT OF WANNEER MEN HET APPARAAT
REINIGT.
17 Het apparaat niet gebruiken als de voedingskabel of de
stekker beschadigd is, of als het apparaat zelf storingen
vertoont; breng het in dit geval naar het Geautoriseerde
Assistentiecentrum.
18 Indien de voedingskabel beschadigd is moet deze door de
fabrikant, een Servicecentrum hiervan of een persoon met
gelijkwaardige kwalificatie worden gerepareerd, om elk
risico te vermijden.
19 OPGELET: dit apparaat moet niet worden gebruikt met
kooltjes of dergelijke brandstoffen.
20 Het apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk, binnenshuis
gebruik ontworpen en moet niet worden gebruikt voor com-
-
merciële of industriele doeleinden.
21 Dit apparaat is in overeenkomst met de normen 2006/95/EG
e EMC2004/108/EEG.
22 indien men het apparaat gebruikt in gesloten ruimten is het
raadzaam om een afzuigkap te gebruiken of voor voldoende
ventilatie in het lokaal te zorgen.
23 Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet
gebruikt wordt, voordat het wordt gereinigd en voordat
onderdelen en accessoires worden gemonteerd.
24 Als het apparaat als vuil verwerkt wordt moet het onbruik-
-
baar worden gemaakt door de voedingskabel eraf te
knippen. Het wordt tevens aanbevolen om de onderdelen
van het apparaat die gevaarlijk kunnen zijn ongevaarlijk te
maken, vooral voor kinderen die het apparaat als speelgoed
kunnen gaan gebruiken.
25 Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen
omdat ze een mogelijke gevarenbron kunnen zijn.
BEWAAR DEZE
AANWIJZINGEN ALTIJD
ZORGVULDIG.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 1)
A Zelfblokkerende dubbel rooster
B Rooster
C Grilbasis
D Blokkeringshendeltje
E Schakelaar ON/OFF
F Verwarmingselement
G Bak
MONTEREN EN LOSHALEN
Om de grilbasis (C) op de bak (G) te monteren gebruik de blok-
-
keringshendeltjes (D) die aan de binnenkant van de lijsten van de
grilbasis zijn geplaatst. Zet ze in de richting van de buitenkant en
zet vervolgens de grilbasis op de bak en laat de blokeringshen-
-
deltjes naar binnen vallen (Fig. 2). Let op dat de bak goed door
de hendeltjes wordt vastgeklemd.
ATTENTIE
: Controleer of de bak (G) goed geplaatst is omdat de
gril met een verkeerd geplaatste bak niet functioneert.
GEBRUIK VAN DE GRIL
ATTENTIE: VOORDAT HET APPARAAT WORDT GEBRUIKT,
VERWIJDER DE PLASTIK BESCHERMINGSFILM VAN DE BAK
(G).
Met de gril kunnen verschillende etenswaren gegrild worden
zoals: vis, garnalen, lendestukken en biefstukken, kip, lams--
schnitzels en spiezen.
- Om te bakken zonder lastige rook en stank giet water op de
bodem van de bak (G) (Fig. 3).
Het vochtniveau moet tenminste één centimeter bedragen;
behoudt dit vochtniveau tijdens het bakken en voeg eventueel
water toe.
- Steek de stekker in het stopcontact, let op dat het stopcontact
over een aardeaansluiting beschikt.
- Plaats de grilbasis (C) op het rooster (B) (Fig. 4), en voeg even-
-
tueel, op basis van de etenswaren die u wilt bakken, ook het
zelfblokkerende dubbele rooster (A) toe (Fig. 5).
Dit laatste rooster is vooral geschikt voor etenswaren die regel-
-
matig omgedraaid moeten worden zoals kip, vis, enz. Met deze
twee mogelijkheden kunnen etenswaren met verschillende diktes
voorbereidt worden (runder of varkensbiefstukken, worstjes, kip,
lam, paprika’s, enz.).
ATTENTIE: Nooit met het dubbele rooster (A) bakken dat direct
op de verwarmingselementen steunt (F).
- Druk op de startknop (E); de knop wordt verlicht en blijft branden
zolang het apparaat wordt gebruikt (Fig. 6). Leg vervolgens de
etenswaren die gebakken moeten worden op het rooster als de
gewenste temperatuur is bereikt.
REINIGEN VAN DE GRIL
ATTENTIE
: Voordat het apparaat wordt gereinigd en voordat de
onderdelen worden losgehaald moet eerst de stekker uit het
stopcontact worden getrokken en wacht totdat het apparaat
afgekoeld is.
- Verwijder de grilbasis (C) van de bak (G) zoals vooraf beschreven
en reinig het, zonder dat ze in water wordt gedompeld, samen
met de verwarmingselementen (F), als ze vuil zijn, met een voch-
-
tige doek.
ATTENTIE: DE GRILBASIS (C), MAG ALLEEN MET EEN VOCHTIGE
DOEK GEREINIGD WORDEN, NOOIT ONDERDOMPELEN IN WATER
OF ANDERE VLOEISTOFFEN.
- Eventuele vetsputters, die veroorzaakt zijn tijdens het bakken op
de wanden van de grilbasis (C), moeten verwijderd worden met
een vochtig sponsje.
- Spoel de bak (G) af onder stromend water, zonder schuurmid-
-
delen of metalen schuursponsjes te gebruiken om de binnenkant
niet te beschadigen. Gebruik alleen vloeibare zeep naar keuze.
- Reinig afzonderlijk het rooster (B) en het zelfblokkerende dubbel
rooster (A) met warm water en normaal afwasmiddel zonder
schuurmiddel.
ATTENTIE: Na het reinigen laat ieder onderdeel goed opdrogen
voordat het weer wordt gemonteerd door in omgekeerde volg-
-
orde de vooraf beschreven handelingen uit te voeren.


     



 


       

 

      

 

        

        

      




 

         

       



        


       

 

 



   


    
     


        
    


 
         
      
      

    
    



      
    

       
        




   
       

       
     
  

       


       

       

      
  




 
 
 
 
 
 
 

        


  

        






   




 




 

 




        

     

       

 
       




      
      


          



      
  

       


         


     

 


      

  



    
  

      

       

 
        

 

       


 
     
     
        
    
     

        

 


       
      
      

 


 

      

       
    


    
      



   


   
   
   

     

 
       
      

 
     
     
     





     
      

      

      

    

  
        
       


      
    




    
      






 
 
 
 
 
 

       
    




    




    
  




 


        
      

 

 
        




        





         
       

       


       



         
        
       

    
     
      

 

 

    

       
      
      

     

    







1


2

3
       
4

        
5

        
6
       
 
        


7
 
8

 
9



          10

   
   
11


12
         
13

 14


 15

 16




17


18


 19


20

 21


22

         
23

 
24
 
  




25



)1

A

B


D



G


G

D


2

G



.)G





3G
1




4B



A

5

A


       

     
    

A



6





G









      
G  



B

A

          


A
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
B
C
D
E
F
G

¿Tiene alguna pregunta del "Ariete 731 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Ariete 731 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Especificaciones

Marca Ariete
Modelo 731
Producto Barbacoa
EAN []
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Portugués, Ruso, Griego, Arábica
Clase de producto Barbacoas
Tipo de archivo PDF
Desempeño
Potencia total 1600W
Ergonomía
Bandeja de goteo extraible
Rejilla de asador extraible
Diseño
Forma de la superficie de cocción rectangular
Color del producto Black, Chrome
Material de la carcasa Aluminio
Peso y dimensiones
Peso 2130g