Babymoov A002101 Travel

Babymoov A002101 Travel manual

(1)
 • θερμαντήρας μπιμπερό αυτοτελές
  Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο στους κανόνες ασφάλειας
  Θέρμανση μπιμπερό και βάζων
  1. Συστρέψετε την γκρίζα κάψουλα μερικές φορές μέχρι να ζεσταθεί και
  να στερεοποιηθεί το υγρό. Αν δεν έχετε κανένα αποτέλεσμα, κουνήστε
  το περικάλυμμα και συστρέψετε ξανά την κάψουλα.
  2. Μαλάξετε ελαφρά το περικάλυμμα για να εξασφαλίσετε την καλύτερη
  κατανομή της θερμοκρασίας.
  3. Τοποθετείστε το περικάλυμμα και ύστερα το μπιμπερό μέσα στο
  ισοθερμικό κάλυμμα και προσέξτε το περικάλυμμα να περιτυλίξει
  καλά το μπιμπερό, ύστερα τραβήξτε το κορδόνι. Σε μερικά λεπτά
  (+ ή – 12 λεπτά για ένα μπιμπερό 240 χιλιοστολίτρων και + ή – 20 λεπτά
  για ένα βαζάκι) το γεύμα είναι ζεστό και στην κατάλληλη θερμοκρασία.
  Για ένα μπιμπερό με κανονικό λαιμό, χρησιμοποιείστε τα κουμπιά-
  σούστες για να περιτυλίξετε καλά το μπιμπερό.
  Κρατείστε ζεστό το μπιμπερό ή το βαζάκι
  Τοποθετείστε το περικάλυμμα και ύστερα το μπιμπερό ή το βαζάκι
  μέσα στο ισοθερμικό κάλυμμα και προσέξετε το περικάλυμμα να
  το περιτυλίξει καλά, ύστερα τραβήξτε το κορδόνι. Το μπιμπερό θα
  παραμείνει ζεστό για μερικά λεπτά.
  Οδηγίες χρήσεως για τον αυτοτελή θερμαντήρα μπιμπερό σας?
  Πρακτική και γρήγορη μέθοδος
  1. Τοποθετείστε το περικάλυμμα στον ηλεκτρικό σας αποστειρωτή (mην
  βάλετε σε αποστειρωτή μικροκυμάτων).
  2. Ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του
  αποστειρωτή σας.
  3. Στο τέλος της αποστείρωσης, βγάλτε τη θήκη. Αν το υγρό δεν είναι
  εντελώς ρευστό, επαναλάβετε τη διαδικασία.
  Κλασσική μέθοδος
  1. Βράστε νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα (Διάμετρος τουλάχιστον 20
  εκατοστομέτρα).
  2. Ρίξετε και βουτήξετε εντελώς το περικάλυμμα για 20 λεπτά. Προσέξετε
  το περικάλυμμα να μην ακουμπάει στον πυθμένα της κατσαρόλας.
  Εάν χρειαστεί, γυρίσετε το περικάλυμμα κάθε 5 λεπτά με ξύλινο
  κουτάλι. Το περιεχόμενο του περικαλύμματος πρέπει να ξαναγίνει
  ρευστό και τελείως ξεκάθαρο. Προσέξετε να μην υπάρχει πλέον ίχνη
  λευκών στερεών κρυστάλλων μέσα. Αν όχι, αφήστε περισσότερα το
  περικάλυμμα μέσα στο βραστό νερό.
  3. Σβήστε τη φωτιά και αφήσετε το νερό να κρυώσει πρίν να βγάλετε
  το περικάλυμμα.
  4. Αφήστε το περικάλυμμα να κρυώσει εντελώς πριν να το
  χρησιμοποιήσετε ξανά.
  Επανενεργοποίηση?
  Να μην τρυπηθεί.
  Μην τον χρησιμοποιείτε σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε αποστειρωτή
  μικροκυμάτων.
  Μην τοποθετειτε το περίβλημα σε απευθείας επαφή με την επαγωγική
  ζεστή πλάκα για ΝΑ θέσετε σε λειτουργία ξανά το αυτοδύναμο
  εφεδρικό θερμαινόμενο μπιμπερό (υπάρχει κίνδυνος τήξης του
  περιβλήματος).
  Μην βράζετε σε χύτρα.
  Μην τοποθετείτε σε ξερή και ζεστή επιφάνεια.
  Το πλαστικό περικάλυμμα είναι συγκολλημένο. Δεν πρέπει να ξετυλιχτεί.
  Πάντα να ελέγχετε τη θερμοκρασία της τροφής πριν ταΐσετε το
  μωρό σας.
  Προσοχή!
  Autonom flaskevarmer
  Overhold sikkerheden
  • Varm flasken eller beholderen
  1. Vrid den grå hætte flere gange, indtil væsken er varm og fast. Hvis
  der ikke opstår nogen reaktion, ryst posen og vrid hætten igen.
  2. Massér let på posen for at sikre optimal varmefordeling.
  3. Anbring posen og derefter flasken inde i termobeholderen og sørg
  for at posen omslutter flasken godt, derefter træk i snoren. Inden
  for et par minutter (mere eller mindre 12 minutter for en flaske
  240 ml, omkring 20 for en beholder) er frokosten varm og med den
  rette temperatur. For flasker med standard hals udøves trykket en
  smule for at omslutte flasken godt.
  • Hold flasken eller beholderen varm
  Anbring posen og derefter flasken inde i termobeholderen og sørg
  for, hylsteret omslutter flasken godt, derefter træk i snoren. Flasken
  forbliver varm i nogle minutter.
  Sådan bruger du din autonome flaskevarmer?
  • Hurtig og bekvem metode
  1. Læg posen i den elektriske sterilisator (brug ikke sterilisatorer i
  en mikrobølgeovn).
  2. Følg instruktionerne i Deres sterilisator.
  3. Ved afslutningen af steriliseringen tages posen op. Gentag
  processen, hvis væsken ikke er helt flydende.
  • Klassisk metode
  1. Kog vandet i en stor gryde (mindst 20 cm i diameter).
  2. Nedsænk hele posen i 20 minutter. Kontrollér, at posen ikke klæber
  sig fast til bunden af gryden. Hvis det er nødvendigt, drej posen
  hver 5. minut med en træske. Posens indhold skal ende med at
  blive flydende og perfekt transparent. Kontrollér, at der indeni ikke
  længere er nogen spor af hvide faste krystaller. Ellers lad posen
  nedsænkes i det kogende vand igen.
  3. Sluk for ilden og lad vandet afkøle en smule, før posen tages op igen.
  4. Lad posen køle helt af, før den bruges igen.
  Hvordan genaktiveres den?
  • Må ikke punkteres.
  Må ikke anvendes i ovne og brug ikke sterilisatorer i mikrobølgeovne.
  For at genaktivere den autonome flaskevarmer, anbring ikke posen
  i direkte kontakt med induktionsplade (risiko for at posen sætter
  sig fast på bunden).
  • Må ikke koges i en kedel.
  • Må ikke anbringes på tørre og varme overflader.
  • Posen er forseglet. Den bør ikke rulles ud.
  Kontrollér altid temperaturen maden, før du giver den til
  barnet.
  Advarsel!
  Podróżny podgrzewacz do butelek
  Spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
  • Podgrzewanie butelki lub słoiczka
  1. Skręcić szarą kapsułkę kilkakrotnie, dopóki płyn nie będzie ciepły i w
  stanie stałym. Jeśli nie wywoła to żadnej reakcji, należy potrząsnąć
  woreczkiem i ponownie skręcić kapsułkę.
  2. Lekko pomasować woreczek, aby zapewnić prawidłowe
  rozmieszczenie ciepła.
  3. Włożyć woreczek i butelkę do pokrowca termicznego i sprawdzić,
  czy woreczek dobrze owija się wokół butelki, następnie pociągnąć
  za sznureczki. W ciągu kilku minut (mniej więcej 12 minut dla butelki
  240 ml, około 20 dla słoiczka) obiad będzie gotowy i odpowiednio
  podgrzany. W przypadku butelki ze standardową szyjką należy na
  nią lekko nacisnąć, aby dobrze owinąć butelkę.
  • Podtrzymanie ciepła butelki lub słoiczka
  Włożyć woreczek i butelkę do pokrowca termicznego i sprawdzić,
  czy osłona dobrze owija się wokół butelki, następnie pociągnąć za
  sznureczki. Butelka pozostanie ciepła na kilka minut.
  Jak korzystać z naszego podgrzewacza do butelek?
  • Praktyczny i szybki sposób
  1. Włożyć woreczek do sterylizatora elektrycznego (nie używać
  sterylizatorów mikrofalowych).
  2. Przestrzegać instrukcji obsługi posiadanego sterylizatora.
  3. Po sterylizacji wyjąć woreczek. Jeśli ciecz nie jest całkowicie
  płynna należy powtórzyć proces.
  • Sposób tradycyjny
  1. Zagotować wodę w dużym garnku (minimalnie o 20 cm średnicy).
  2. Całkiem zanurzyć woreczek na 20 minut. Sprawdzić, czy
  woreczek nie przykleja się do dna garnka. W razie konieczności
  należy obrócić woreczek co 5 minut za pomocą drewnianej łyżki.
  Zawartość woreczka powinna stać się z powrotem płynna i
  idealnie przeźroczysta. Sprawdzić, czy w środku nie ma żadnych
  stałych, białych kryształków. Jeśli występują, zostawić woreczek
  zanurzony w gorącej wodzie.
  3. Wyłączyć gaz i przed wyjęciem woreczka poczekać, woda
  trochę ostygnie.
  4. Przed ponownym użyciem woreczka poczekać, całkiem
  ostygnie.
  Jak go ponownie przygotować do użycia?
  • Nie przebijać.
  • Nie wkładać do kuchenek ani sterylizatorów mikrofalowych.
  Aby ponownie przygotować do użycia podróżny podgrzewacz
  do butelek nie należy kłaść woreczka bezpośrednio na płycie
  indukcyjnej (woreczek może się stopić).
  • Nie gotować go w czajniku.
  • Nie kłaść go na suchych i gorących powierzchniach.
  Plastikowy woreczek jest szczelnie zamknięty. Nie należy go
  rozwijać.
  Przed podaniem pokarmów dziecku należy zawsze sprawdzić
  ich temperaturę.
  Uwaga!
  Încălzitor pentru biberon autonom
  Produsul este conform normelor de siguranţă în vigoare
  • Încălzirea biberonului sau a borcănelului cu mâncare
  1. Răsuciţi capsula gri până când lichidul devine cald şi solid. Dacă
  nu are loc nicio reacţie, agitaţi punga şi răsuciţi din nou capsula.
  2. Masaţi uşor punga pentru a asigura distribuirea optimă a căldurii.
  3. Aşezaţi punga în interiorul husei izotermice şi apoi introduceţi
  biberonul asigurându-vă punga îl înconjoară bine, apoi trageţi
  de şnur. În câteva minute (aproximativ 12 minute pentru un biberon
  de 240 ml şi aproximativ 20 pentru un borcănel cu mâncare)
  prânzul bebeluşului va fi încălzit la temperatura potrivită. În cazul
  biberoanelor cu gât standard, apăsaţi uşor pentru a înconjura bine
  biberonul.
  • Păstrarea biberonului sau a borcănelului la cald
  Aşezaţi punga în interiorul husei izotermice şi apoi introduceţi
  biberonul asigurându-vă că punga îl înconjoară bine, apoi trageţi de
  şnur. Biberonul va rămâne cald timp de câteva minute.
  Cum se utilizează încălzitorul pentru biberon autonom?
  • Metoda practică şi rapidă
  1. Aşezaţi punga în sterilizatorul electric (nu se vor utiliza
  sterilizatoare cu microunde).
  2. Respectaţi instrucţiunile sterilizatorului dumneavoastră.
  3. La sfârşitul sterilizării luaţi punga. Repetaţi operaţiunea în cazul în
  care lichidul din interior nu este complet fluid.
  • Metoda clasică
  1. Puneţi apă la fiert într-un recipient mare (cu diametrul de minim
  20 cm).
  2. Introduceţi complet punga în apă timp de 20 de minute. Controlaţi
  ca punga nu se lipească de fundul recipientului. Dacă este
  necesar, rotiţi punga la fiecare 5 minute cu o lingură de lemn.
  Conţinutul pungii trebuie devină perfect lichid şi transparent.
  Verificaţi ca în interior să nu mai existe nicio urmă de cristale solide
  albe. În caz contrar, lăsaţi punga în apă fierbinte.
  3. Stingeţi focul şi aşteptaţi ca apa să se răcească puţin înainte de
  a scoate punga.
  4. Lăsaţi punga să se răcească complet înainte de reutilizare.
  Cum se reactivează încălzitorul pentru biberon autonom?
  • A nu se găuri.
  A nu se utiliza în cuptoare sau în sterilizatoare cu microunde.
  Pentru reactivarea încălzitorului autonom, nu aşezaţi punga în
  contact direct cu plite cu inducţie (risc de topire a pungii).
  • A nu se fierbe în fierbător.
  • A nu se aşeza pe suprafeţe uscate şi calde.
  • Punga din plastic este lipită etanş. A nu se desface.
  Verificaţi întotdeauna temperatura alimentelor înainte de a le
  administra bebeluşilor.
  Atenţie!
  Thermoklikk cumisüveg melegítő
  Megfelel a biztonság tárgykörben alkotott szabályozásoknak
  • Cumisüveg vagy bébiételes üveg melegítésére
  1. Csavarja meg többször a szürke kapszulát, amíg a folyadék fel nem
  melegszik, és ki nem kristályosodik. Ha semmilyen reakció nem
  megy végbe, csavarja meg ismét a kapszulát.
  2. Az egyenletes hőeloszlás biztosítása érdekében masszírozza át
  gyengéden a zsákot.
  3. Helyezze a zsákot majd ezt követően a cumisüveget is egy
  termoszba ügyelve arra, hogy a zsák körülölelje az üveget,
  majd húzza meg a zsinórt. Az ebéd néhány perc alatt eléri az
  optimális hőmérsékletet (kb. 12 percre van szükség egy 240
  ml-es cumisüveg, és 20 percre egy bébiételes üveg tartalmának
  felmelegítéséhez). A standard nyakú cumisüvegek esetében nyomja
  egy kicsit a cumisüvegre, hogy biztosítsa a megfelelő szigetelést.
  • A cumisüveg vagy bébiételes üveg melegen tartása
  Helyezze a zsákot majd ezt követően a cumisüveget is egy termoszba
  ügyelve arra, hogy a termosz körülölelje az üveget, majd húzza meg
  a zsinórt. A cumisüveg néhány percig megtartja a hőmérsékletét.
  Hogyan használjuk a thermoklikk cumisüveg melegítőt?
  • Gyors és hatékony módszer
  1. Helyezze a zsákot egy elektromos sterilizálóba (mikrós
  sterilizátor nem használható erre a célra).
  2. Kövesse a sterilizáló használati útmutatóját.
  3. A sterilizálást követően vegye ki a zsákot. Ismételje meg a
  műveletet, ha a folyadék még nem nyerte vissza teljesen az eredeti
  halmazállapotot.
  • Hagyományos módszer
  1. Forraljon vizet egy legalább 20 cm átmérőjű lábasban.
  2. Helyezze bele a zsákot, és hagyja benne legalább 20 percig.
  Ellenőrizze, hogy a zsák ne ragadjon le a lábas aljára. Szükség
  esetén keverje meg 5 percenként egy fakanállal. A zsák
  tartalmának teljesen folyékonnyá és átlátszóvá kell válnia.
  Ellenőrizze, hogy a zsákban nem maradt-e fehér kristály. Ha igen,
  hagyja még a zsákot a forró vízben.
  3. Kapcsolja le a gázlángot, és hagyja, hogy a víz kihűljön egy kissé,
  mielőtt kivenné a zsákot.
  4. Az újbóli használat előtt hagyja, hogy a zsák teljesen kihűljön.
  Hogyan regenerálható?
  • Ne lyukassza ki.
  • Ne használja sütőben vagy mikrós sterilizátorban.
  A thermoklikk cumisüveg regenerálása érdekében a zsákot
  közvetlenül az indukciós főzőlapra helyezni tilos (a zsák
  megolvadhat).
  • Ne főzze ki vízforralóban.
  • Ne helyezze száraz, forró felületekre.
  • A műanyag zsák hegesztve van. Ne tekerje szét.
  Mielőtt a gyermeket az étellel megkínálná, ellenőrizze az étel
  hőmérsékletét.
  Figyelem!
  Chauffe-biberon autonome
  Travel bottle warmer
  Réfs. : A002101 - A002102
  Notice d’utilisation - Instructions for use - Gebrauchsanleitung - Gebruiksaanwijzing
  Instrucciones de uso - Instruções para o uso - Istruzioni per l’uso - Návod k použití
  Руководство по эксплуатации - Használati útmutató - Instrucţiuni de utilizare
  Instrukcja obsługi - Brugsanvisning - Οδηγίες χρήσης
  Photographies et illustrations non contractuelles
  A002101-Manual-Artwork-02
  Babymoov
  Parc Industriel des Gravanches
  16, rue Jacqueline Auriol
  63051 Clermont-Ferrand cedex 2
  France
  www.babymoov.com
  Designed and engineered
  by Babymoov in France
  DKHU
  RO
  PL
  GR
  A002102-Chauffe-biberon autonome-Notice-v03.indd 1 15/04/14 12:30
Babymoov A002101 Travel

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Babymoov A002101 Travel o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Babymoov A002101 Travel responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Babymoov A002101 Travel aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Recubre botellas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.1. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Danés, Polaco, Ruso, Rumano, Eslovaco, Griego, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Babymoov A002101 Travel o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Babymoov A002101 Travel

Marca Babymoov
Modelo A002101 Travel
Producto Recubre botellas
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Danés, Polaco, Ruso, Rumano, Eslovaco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF

Manuales de productos relacionados

Recubre botellas Babymoov

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más