Bosch AHS 52 Accu manual

Bosch AHS 52 Accu

El manual de Bosch AHS 52 Accu se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Bosch
Modelo
AHS 52 Accu
Producto
EAN
3165140325974
Idioma
Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Noruego, Finlandés, Turco, Griego
Tipo de archivo
PDF
Website
http://www.bosch.com/
Türkçe - 5
Çöp tasfiyesi yerine hammadde
kazan∂m∂
Alet, aksesuar∂ ve ambalaj∂ çevre
koruyucu bir Recycling iµlemi için
tasnif edilmelidir.
Bu kullan∂m talimat∂ da, klor
kullan∂lmadan aπart∂lm∂µ, yeniden
dönüµümlü kâπ∂da bas∂lm∂µt∂r.
Deπiµik malzemelerin tam olarak
ayr∂l∂p, yeniden deπerlendirme
iµlemine sokulabilmesi için, plastik
parçalar iµaretlenmiµtir.
Bozuk veya kullan∂m ömrünü
tamamlam∂µ aküler 91/157/AET
hükümlerince Recyling iµlemine tabi
tutulmak zorundad∂rlar.
Daπ∂n∂k görünüµ ve yedek parçalara iliµkin
bilgileri aµaπ∂daki sayfada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
..................................................
+90 (0)212 / 335 06 00
Faks
......................................
+90 (0)212 / 346 00 48 49
Ölçüm deπerleri 2000/14/AT’e göre belirlenmektedir
(ölçeme 1,60 m yükseklik ve 1,0 m mesafeden) ve
EN ISO 5349.
Aletin, frekansa baπ∂ml∂ uluslararas∂ ses bas∂nc∂
seviyesi deπerlendirme eπrisi A’ya göre tipik gürültü
seviyesi: Ses bas∂nc∂ seviyesi 73 dB (A). Çal∂µma
s∂ras∂ndaki gürültü seviyesi 84 dB (A)’d∂r.
Tipik el/kol titreµimi 2,5 m/s
2
’den düµük.
Tek sorumlu olarak, bu ürünün aµaπ∂daki
standartlara veya standart belgelerine uygun
olduπunu beyan ederiz: 89/336/AET, 98/37/AT,
2000/14/AT yönetmeliπi hükümleri uyar∂nca EN
(avrupa standartlar∂) 774, EN 50 144, EN 60 745.
2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu
seviyesi L
WA
89 dB (A)’dan daha düµüktür.
Uygunluk deπerlendirme yöntemi Ek V uyar∂nca.
Leinfelden, 01.04.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Deπiµiklikler mümkündür
Çevre koruma
Müµteri servisi
Cd
a
c
c
u
-
r
e
c
y
c
l
i
n
g
Uygunluk beyan∂
2 609 932 402 - TR Seite 5 Dienstag, 13. April 2004 6:03 18
70 • 2 609 932 402 • TMS • 13.04.04

¿Tiene alguna pregunta del "Bosch AHS 52 Accu "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Bosch AHS 52 Accu" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

- 520
- 15
- 2200
- Black, Green, Red
- Níquel-cadmio (NiCd)
- 2
- 3
- 2600
- 2
- Níquel-cadmio (NiCd)
Control de energía
Voltaje de la pila 2 V
Detalles técnicos
Tasa de golpeo sin carga 2200
Color del producto Black, Green, Red
Espacio entre dientes de la hoja 15 mm
Tipo de hoja 520 mm
Peso y dimensiones
Peso   2600 g