Bosch AHS 52 Accu manual

Vea aquí el manual gratuito de Bosch AHS 52 Accu. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Bosch AHS 52 Accu propietarios.

Türkçe - 5
Çöp tasfiyesi yerine hammadde
kazan∂m∂
Alet, aksesuar∂ ve ambalaj∂ çevre
koruyucu bir Recycling iµlemi için
tasnif edilmelidir.
Bu kullan∂m talimat∂ da, klor
kullan∂lmadan aπart∂lm∂µ, yeniden
dönüµümlü kâπ∂da bas∂lm∂µt∂r.
Deπiµik malzemelerin tam olarak
ayr∂l∂p, yeniden deπerlendirme
iµlemine sokulabilmesi için, plastik
parçalar iµaretlenmiµtir.
Bozuk veya kullan∂m ömrünü
tamamlam∂µ aküler 91/157/AET
hükümlerince Recyling iµlemine tabi
tutulmak zorundad∂rlar.
Daπ∂n∂k görünüµ ve yedek parçalara iliµkin
bilgileri aµaπ∂daki sayfada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
..................................................
+90 (0)212 / 335 06 00
Faks
......................................
+90 (0)212 / 346 00 48 49
Ölçüm deπerleri 2000/14/AT’e göre belirlenmektedir
(ölçeme 1,60 m yükseklik ve 1,0 m mesafeden) ve
EN ISO 5349.
Aletin, frekansa baπ∂ml∂ uluslararas∂ ses bas∂nc∂
seviyesi deπerlendirme eπrisi A’ya göre tipik gürültü
seviyesi: Ses bas∂nc∂ seviyesi 73 dB (A). Çal∂µma
s∂ras∂ndaki gürültü seviyesi 84 dB (A)’d∂r.
Tipik el/kol titreµimi 2,5 m/s
2
’den düµük.
Tek sorumlu olarak, bu ürünün aµaπ∂daki
standartlara veya standart belgelerine uygun
olduπunu beyan ederiz: 89/336/AET, 98/37/AT,
2000/14/AT yönetmeliπi hükümleri uyar∂nca EN
(avrupa standartlar∂) 774, EN 50 144, EN 60 745.
2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu
seviyesi L
WA
89 dB (A)’dan daha düµüktür.
Uygunluk deπerlendirme yöntemi Ek V uyar∂nca.
Leinfelden, 01.04.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Deπiµiklikler mümkündür
Çevre koruma
Müµteri servisi
Cd
a
c
c
u
-
r
e
c
y
c
l
i
n
g
Uygunluk beyan∂
2 609 932 402 - TR Seite 5 Dienstag, 13. April 2004 6:03 18
70 • 2 609 932 402 • TMS • 13.04.04

¿Tiene alguna pregunta del "Bosch AHS 52 Accu "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Bosch AHS 52 Accu aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Especificaciones

Marca Bosch
Modelo AHS 52 Accu
Producto Cortasetos
EAN 3165140325974
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Noruego, Finlandés, Turco, Griego
Clase de producto Cortasetos
Tipo de archivo PDF
- 520
- 15
- 2200
- Black, Green, Red
- Níquel-cadmio (NiCd)
- 2
- 3
- 2600
- 2
- Níquel-cadmio (NiCd)
Control de energía
Voltaje de la pila 2V
Detalles técnicos
Tasa de golpeo sin carga 2200
Color del producto Black, Green, Red
Espacio entre dientes de la hoja 15mm
Tipo de hoja 520mm
Peso y dimensiones
Peso 2600g
Bosch Juego de 2 discos de freno BOSCH 0 986 479 A52
Bosch Juego de 2 discos de freno BOSCH 0 986 479 A52
EUR 60.65 - oscaro.es
Bosch Kit frenos, disco de tambor BOSCH 0 204 114 640
Bosch Kit frenos, disco de tambor BOSCH 0 204 114 640
EUR 70.93 - oscaro.es
Bosch Juego de 2 discos de freno BOSCH 0 986 479 V21
Bosch Juego de 2 discos de freno BOSCH 0 986 479 V21
EUR 42.33 - oscaro.es
Bosch Juego de zapatas de frenos, freno de estacionamiento BOSCH 0 986 487 765
Bosch Juego de zapatas de frenos, freno de estacionamiento BOSCH 0 986 487 765
EUR 54.79 - oscaro.es