Elro CS35S

Elro CS35S manual

(1)
 • SPECIFICATIONSSAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
  INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN
  SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE
  CS35S
  Camera System
  ?G?????? ??
  HIZLI KLAVUZ
  GB
  D
  VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
  NL
  F
  Roos Electronics bv,
  Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
  WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
  WWW.ELRO.EU
  Roos Electronics GmbH Arnsberg-Germany
  WWW.ROOSELECTRONICS.DE
  C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
  WWW.CHBYRON.COM
  EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
  CS35S DRAADLOOS BEWAKINGSSYSTEEM
  MET KLEURENMONITOR EN CAMERA
  De CS35S is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem voor het
  observeren/bewaken van ruimten, toegangsdeuren, kinderkamers enz. enz.
  Standaard is er een camera bijgeleverd. Een standaard videouitgang maakt het
  mogelijk de camerabeelden op te slaan op een AV apparaat zoals een VCR-, DVD- of
  HDD recorder. De camera is voorzien van infrarood leds zodat de CS35S ook gebruikt
  kan worden in het donker. De camera is zowel binnen als buiten te plaatsen. Bij
  buitenmontage is beschutting onder bijv. een afdak of carport noodzakelijk.
  INHOUD VAN DE VERPAKKING (1)
  a. Monitor
  b. Camera
  c. Adapter 7,5 V 800 mA (monitor)
  d. Adapter 7,5 V 300 mA (camera)
  e. AV kabel
  MONTAGE VAN DE CAMERA(b)
  - Bepaal eerst de meest geschikte plaats. Let op dat de verbinding tussen de
  monitor (a) en de camera (b) draadloos werkt. Zorg daarom voor zo min mogelijk
  obstakels.
  - Plaats de camera ook niet in de buurt van metalen voorwerpen zoals CV-leidingen,
  radiatoren enz. enz.
  - Draai de stelschroef helemaal los (2a) en verwijder de montagebeugel (2b).
  - Bevestig deze beugel hangend tegen een wand (2c) of staand op een stabiele
  ondergrond bijv. een balk (2d).
  - Schuif de camera (b) op de montagebeugel Het kogelgewricht maakt het bewegen
  van de camera in alle richtingen mogelijk (3).
  - Na het richten de camera in de juiste stand vasthouden stelschroef weer
  vastdraaien.
  GEBRUIK EN BEDIENING
  - Sluit de adapters (c, d) aan op de monitor (4a) en de camera (4b)
  - Draai de antenne van de monitor (a) naar boven (4c)
  - Schakel het systeem in met de powerknop (5a) aan de zijkant van de monitor (a)
  - Het powerledje (PWR) aan de voorzijde gaat branden (5b)
  - Regel het geluid door op de ? VOL- of de ? VOL+ te drukken ( Er verschijnt een
  schuifbalk 0-100)
  - Druk op de Menuknop (M) aan de voorzijde van de monitor (a) (6a)
  - Op het scherm verschijnt een venster (6b) met de instelmogelijkheid:
  BRIGHTNESS Instellen van helderheid (van licht naar donker 0 - 100)
  CONTRAST Instellen van contrast (van wit naar zwart 0 -100)
  COLOR Instellen van kleur (van z/w naar kleur 0 - 100)
  SHARPNESS Instellen van beeldscherpte (0-6)
  - Met de ▼▲ knoppen kan men door het menu "wandelen" en met de ? ? knoppen
  kunnen de instellingen worden aangepast
  - Druk op de M knop om het menu te laten verdwijnen of wacht ± 20 sec. dan
  gebeurt dat vanzelf
  - Druk 3 sec. op de powerknop om de monitor uit te schakelen.
  EXTERNE AANSLUITING
  De beelden van de camera (b) kunnen worden opgenomen met een AV apparaat
  zoals een VCR, DVD of HDD recorder en afgespeeld worden op een TV. Bij AV
  apparaten met een scart aansluiting gebruik dan de scart adapter.
  - Sluit de AV-kabel (e) aan op de AV uitgang aan de zijkant van de monitor (a) (7a)
  - Het externe AV apparaat wordt aangesloten met de RCA pluggen van de AV kabel
  (e) (7b) GEEL gaat naar de Video ingang en WIT gaat naar de Audio ingang.
  KANAALINSTELLINGEN
  - Achter op de camera kunt u 4 verschillende kanalen instellen. Open hiervoor het
  rubber aan de achterzijde van de camera (8a)
  - U kunt nu met bijv. een kleine schroevendraaier van kanaal wisselen (8b)
  - Door op de cameraknop (9a) van de monitor te drukken wisselt het kanaal van
  ontvanger, er kunnen dus meerdere camera’s bekeken worden met 1 monitor.
  - Door op de scanknop (9b) te drukken wisselt de monitor vanzelf om de 6 seconden
  van kanaal.
  CS35S WIRELESS SURVEILLANCE SYSTEM
  WITH COLOR MONITOR AND CAMERA
  The CS35S is a simple and user friendly system for the observation/surveillance
  of rooms, entrance doors and children's rooms etc.
  One camera comes standard. A standard video output makes it possible to save
  the camera images on an AV device like a VCR, DVD or HDD recorder. The
  camera is equipped with infrared LEDs so that you can also use the CS35S in the
  dark. You can place the camera inside or outside. Protection under e.g. a shelter
  or carport is necessary when you place the camera outside.
  PACKAGE CONTENT (1)
  a. Monitor
  b. Camera
  c. Adapter 7.5 V 800 mA (monitor)
  d. Adapter 7.5 V 300 mA (camera)
  e. AV wire
  CAMERA ASSEMBLY (b)
  - Choose first the most convenient place for assembly. Remember, the
  connection between the monitor (a) and the camera (b) is wireless, so make
  sure there is a minimum of obstacles.
  - Do not place the camera near metal objects like heating pipes and radiators,
  etc.
  - Unscrew the adjustment screw completely (2a) and remove the assembly
  bracket (2b).
  - Fix this bracket by hanging it against a wall (2c) or by letting it stand on a
  stable surface, such as a beam (2d).
  - Glide the camera (b) on the assembly bracket. The ball joint makes it possible
  for the camera to move in all directions (3).
  - Hold the camera in the desired position and tighten the adjustment screw.
  USE AND CONTROL
  - Connect the adapters (c, d) to the monitor (4a) and the camera (4b)
  - Turn the antenna of the monitor (a) upwards (4c)
  - Turn the system on with the power button (5a) at the side of the monitor (a)
  - The power LED (PWR) at the front lights up (5b)
  - Adjust the volume by pushing ? VOL- or ? VOL+ (A scroll bar 0-100 appears)
  - Push the Menu button (M) at the front of the monitor (a) (6a)
  - A window (6b) appears on the screen with following set-up choices:
  BRIGHTNESS Set the brightness (light to dark 0 - 100)
  CONTRAST Set the contrast (white to black 0 -100)
  COLOR Set the color (b/w to color 0 - 100)
  SHARPNESS Set the image sharpness (0-6)
  - Use the ▼▲ buttons to scroll through the menu and the ? ? buttons to adjust
  the settings.
  - Push the M button to leave the menu or wait for ± 20 sec to automatically
  leave the menu.
  - Press and hold the power button for 3 sec to switch off the monitor.
  EXTERNAL CONNECTION
  The images of the camera (b) can be recorded on an AV device, such as a VCR,
  DVD or a HDD recorder and can of course be played on a TV. Use a scart adapter
  for AV devices with a scart connection.
  - Connect the AV wire (e) to the AV output at the side of the monitor (a) (7a)
  - The external AV device is connected to the RCA plugs of the AV wire (e) (7b).
  YELLOW is for the Video input and WHITE is for the Audio input.
  CHANNEL SETUP
  - The rear of the camera is provided with settings for 4 different channels. First
  you need to open the rubber cover on the back of the camera (8a)
  - You can now switch channels by using e.g. a small screwdriver (8b)
  - By pressing the camera button (9a) of the monitor you switch the receiver
  channel, allowing you to view multiple cameras using 1 monitor.
  - By pressing the scan button (9b), the monitor will automatically switch channel
  every 6 seconds.
  CS35S DRAHTLOSES ÜBERWACHUNGSSYSTEM
  MIT FARBBILDSCHIRM UND KAMERA
  Das CS35S ist ein praktisches und benutzerfreundliches System für die
  Observierung/Überwachung von Räumen, Eingangstüren und Kinderzimmern,
  etc.
  Eine Kamera gehört zur Standardausrüstung. Mit Hilfe des standardmäßigen
  Video-Outputs können die Kamerabilder auf einem AV-Gerät wie z.B. einem VCR-
  , DVD- oder HDD-Recorder gespeichert werden. Die Kamera ist mit Infrarot-LEDs
  ausgerüstet, so dass Sie das CS35S auch bei Dunkelheit einsetzen können. Sie
  können die Kamera drinnen oder im Freien installieren. Die Kamera sollte bei der
  Installation im Freien z.B. durch einen Unterschlupf oder ein Carport geschützt
  werden.
  VERPACKUNGSINHALT (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Adapter 7.5 V 800 mA (Monitor)
  d. Adapter 7.5 V 300 mA (Kamera)
  e. AV-Kabel
  AUFBAU DER KAMERA (b)
  - Suchen Sie für den Aufbau einen möglichst bequemen Ort. Vergessen Sie nicht,
  dass die Verbindung zwischen dem Monitor (a) und der Kamera (b) drahtlos ist;
  achten Sie deshalb darauf, dass sich nur sehr wenige Hindernisse dazwischen
  befinden.
  - Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Gegenständen aus Metall, wie
  z.B. Heizrohren, Heizkörpern, etc.
  - Schrauben Sie die Einstellschraube vollständig ab (2a) und entfernen Sie den
  Montagewinkel (2b).
  - Fixieren Sie diesen Winkel, indem Sie ihn gegen die Wand halten (2c) oder ihn
  auf einer stabilen Oberfläche aufsitzen lassen, wie z.B. einem Träger (2d).
  - Schieben Sie die Kamera (b) auf den Montagewinkel. Aufgrund des
  Kugelgelenks kann die Kamera in alle Richtungen gedreht werden (3).
  - Halten Sie die Kamera in der gewünschten Position und ziehen Sie die
  Einstellschraube fest.
  ANWENDUNG UND STEUERUNG
  - Verbinden Sie die Adapter (c, d) mit dem Monitor (4a) und der Kamera (4b).
  - Drehen Sie die Antenne des Monitors (a) nach oben (4c).
  - Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste (5a) an der Seite des Monitors (a)
  ein.
  - Das LED (PWR) an der Vorderseite leuchtet (5b).
  - Die Lautstärke können Sie durch Drücken der Tasten ? VOL- oder ? VOL+
  einstellen (es erscheint eine Bildlaufleiste 0-100).
  - Drücken Sie die Menütaste (M) an der Vorderseite des Monitors (a) (6a).
  - Auf dem Bildschirm erscheint eine Anzeige (6b) mit den folgenden
  Einstellungen:
  BRIGHTNESS Helligkeit einstellen (hell bis dunkel 0 - 100)
  CONTRAST Kontrast einstellen (weiß bis schwarz 0 -100)
  COLOR Farbgebung einstellen (s/w bis farbig 0 - 100)
  SHARPNESS Bildschärfe einstellen (0-6)
  - Scrollen Sie mit den Tasten ▼▲ durch das Menü und nehmen Sie mit den
  Tasten ? ? Änderungen am Setup vor.
  - Drücken Sie die Taste M, um das Menü zu verlassen oder warten Sie ± 20
  Sekunden, bis das Gerät das Menü automatisch verläßt.
  - Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Monitor
  auszuschaltenr.
  EXTERNER ANSCHLUSS
  Die Bilder der Kamera (b) können mit einem AV-Gerät aufgezeichnet werden, wie
  z.B. einem VCR-, DVD- oder HDD-Recorder, und können natürlich auch über ein
  Fernsehgerät abgespielt werden. Verwenden Sie bei Geräten mit SCART-
  Anschluss einen SCART-Adapter für AV-Geräte.
  - Schließen Sie das AV-Kabel (e) an den AV-Anschluss an der Seite des Monitors
  (a) (7a) an.
  - Das externe AV-Gerät ist an die RCA-Stecker des AV-Kabels (e) (7b)
  angeschlossen. GELB ist für den Video-Input und WEISS für den Audio-Input.
  KANALEINSTELLUNG
  - Auf der Rückseite der Kamera befinden sich Einstellungen für 4 verschiedene
  Kanäle. Zuerst müssen Sie den Gummideckel auf der Rückseite der Kamera
  öffnen (8a)
  - Jetzt können Sie die Kanäle mit z.B. einem kleinen Schraubendreher
  umschalten (8b)
  - Durch Drücken der Kamerataste (9a) am Monitor schalten Sie den
  Empfangskanal um und können somit mehrere Kameras auf 1 Monitor
  betrachten.
  - Durch Drücken der scan Taste (9b) schaltet der Monitor den Kanal alle 6
  Sekunden um.
  SYSTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL CS35S
  AVEC MONITEUR COULEUR ET CAMERA
  Le CS35S est un système simple et facile d'utilisation destiné à l'observation/la
  surveillance de chambres, d'entrées, de chambres d'enfants, etc.
  Il est livré avec une caméra. Une sortie vidéo standard permet de sauvegarder
  les images de la caméra sur un support audio/vidéo comme un magnétoscope,
  un lecteur DVD ou un disque dur. La caméra est équipée de diodes infrarouges
  afin de vous permettre d'utiliser le CS35S dans le noir. Vous pouvez placer la
  caméra à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est nécessaire de la protéger en la
  plaçant par exemple sous un abri ou dans un parking couvert lorsque vous
  utilisez la caméra en extérieurs.
  CONTENU DE L'EMBALLAGE (1)
  a. Moniteur
  b. Caméra
  c. Adaptateur 7.5 V 800 mA. (moniteur)
  d. Adaptateur 7.5 V 300 mA. (caméra)
  e. Câble Audio/vidéo
  MONTAGE DE LA CAMERA (b)
  - Choisissez en premier lieu l'endroit le plus adapté pour monter la caméra.
  Souvenez-vous que la connexion entre le moniteur (a) et la caméra (b) ne
  nécessite pas de fil, il convient donc de faire en sorte qu'il y ai un minimum
  d'obstacles.
  - Ne placez pas la caméra à proximité d'objets métalliques comme des tuyaux
  d'eau chaude, des radiateurs, etc.
  - Dévissez complètement la vis de réglage (2a) et retirez le support de montage
  (2b).
  - Installez ce support en l'accrochant sur un mur (2c) ou en le posant
  simplement sur une surface stable comme une poutre (2d).
  - Faites glisser la caméra (b) sur le support de montage. La rotule permet de la
  faire tourner dans toutes les directions (3).
  - Maintenez la caméra dans la position de votre choix et resserrez la vis de
  réglage.
  UTILISATION ET COMMANDES
  - Branchez les adaptateurs (c, d) sur le moniteur (4a) et la caméra (4b).
  - Dirigez l'antenne du moniteur (a) vers le haut (4c).
  - Allumez l'appareil avec le bouton de mise en marche (5a) situé sur le côté du
  moniteur (a)
  - La diode de marche (PWR) qui est placée en façade s'allume (5b)
  - Réglez le volume à l'aide des touches ? VOL- ou ? VOL+ (Une barre de
  défilement graduée de 0 à100 apparaît).
  - Appuyez sur la touche Menu (M) sur l'avant du moniteur (a) (6a)
  - Une fenêtre (6b) apparaît à l'écran avec les options de réglage suivantes :
  BRIGHTNESS Règle la luminosité (du plus clair au plus sombre 0 - 100)
  CONTRAST Règle le contraste (du blanc au noir 0 -100)
  COLOR Règle la couleur (du monochrome à la couleur 0 - 100)
  SHARPNESS Règle la netteté de l'image (0-6)
  - Utilisez les touches ▼▲ pour vous déplacer dans le menu et ? ? pour régler
  les paramètres.
  - Appuyez sur la touche M pour quitter le menu ou bien attendez environ 20
  secondes pour le quitter automatiquement.
  - Appuyez sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le enfoncé pendant
  trois seconds pour éteindre le moniteur.
  CONNEXION EXTERNE
  L'image de la caméra (b) peut être enregistrée sur un appareil audio/vidéo
  comme un magnétoscope, un lecteur DVD ou un disque dur et peut bien sûr être
  visionnée sur un téléviseur. Utilisez un adaptateur PERITEL pour équipements
  audio/vidéo disposant d'une prise PERITEL.
  - Connectez le câble A/V (e) à la sortie A/V située sur le côté du moniteur (a)
  (7a)
  - L'appareil audio / vidéo externe est connecté aux fiches RCA du câble A/V (e)
  (7b). La fiche JAUNE correspond à l'entrée Vidéo, la BLANCHE à l'entrée Audio.
  RÉGLAGE DE CANAUX
  - L'arrière de la camera dispose des réglages nécessaires à 4 canaux différents.
  D'abord, vous devrez ouvrir le cache en caoutchouc à l'arrière de la caméra
  (8a)
  - Vous pouvez à présent changer les canaux en utilisant par exemple un petit
  tournevis (8b)
  - En appuyant sur le bouton de la caméra (9a) du moniteur, vous modifiez le
  canal récepteur, ce qui vous permet de visualiser plusieurs cameras avec 1 seul
  moniteur.
  - En appuyant sur le bouton scan (9b), le moniteur passera automatiquement
  d'un canal à l'autre toutes les 6 secondes.
  BEZPRZEWODOWY SYSTEM MONITORINGU CS35S
  Z KOLOROWYM MONITOREM I KAMER¥
  CS35S to prosty i przyjazny dla u¿ytkownika system podgl¹du/monitoringu
  pomieszczeñ, drzwi wejœciowych, pokoi dzieciêcych itp.
  Do zestawu doùàczona jest jedna kamera. Standardowe gniazdo wyjúciowe video
  pozwala na zapisywanie obrazu na urzàdzeniach AV takich jak VCR, DVD czy
  HDD. Kamera zostaùa wyposaýona w podczerwone diody LED, co pozwala na
  uýywanie CS35S w nocy. Kamera moýe byã umieszczona w pomieszczeniach
  zamkniætych jak równieý na przestrzeni otwartej. Umieszczenie kamery pod
  daszkiem jest niezbædne, kiedy uýywamy jej na przestrzeni otwartej.
  ZAWARTOSC OPAKOWANIA (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Zasilacz 7.5 V 800 mA (monitor)
  d. Zasilacz 7.5 V 300 mA (kamera)
  e. Przewód AV
  INSTALACJA KAMERY (b)
  - Wybierz najbardziej dogodn¹ pozycjê do pod³¹czenia kamery. Nale¿y pamiêtaæ
  o tym, ¿e po³¹czone pomiêdzy monitorem (a), a kamer¹ (b) jest
  bezprzewodowe a wiêc upewnij siê, aby pomiêdzy nimi by³o jak najmniej
  przeszkód.
  - Nie umieszczaj kamery w pobli¿u metalowych przedmiotów jak rury grzewcze
  czy kaloryfery itp.
  - Ca³kowicie odkrêæ œrubki (2a) i usuñ ramiê monta¿owe (2b).
  - Przymocuj ramiê wieszaj¹c je na œcianie (2c) lub stawiaj¹c je na stabilnej
  powierzchni takiej jak belka noœna (2d).
  - Nasuñ kamerê (b) na ramiê. Z³¹cze kulkowe umo¿liwia kamerze poruszanie siê
  we wszystkich kierunkach (3).
  - Ustaw kamerê do ¿¹danej pozycji, a nastêpnie zakrêæ wszystkie œrubki.
  U¯YTKOWANIE I OBS£UGA
  - Pod³¹cz zasilacze (c, d) do monitora (4a) i kamery (4b)
  - Antenê monitora zwróæ (a) ku górze (4c)
  - Uruchom system naciskaj¹c przycisk zasilania (5a) z boku monitora (a)
  - Na monitorze zapali siê dioda zasilania (PWR) (5b)
  - Ustaw g³oœnoœæ naciskaj¹c ? VOL- lub VOL+ ? (Pojawi siê pasek z podzia³k¹ od
  0-100)
  - Naciœnij przycisk Menu (M) z przodu monitora (a) (6a)
  - Na ekranie wyœwietlone zostanie okno (6b) z wyborem nastêpuj¹cych
  ustawieñ:
  BRIGHTNESS S³u¿y do regulacji jasnoœci (jasny do ciemny 0-100)
  CONTRAST S³u¿y do regulacji kontrastu (bia³y do czarny 0-100)
  COLOR S³u¿y do regulacji koloru (cz./b do koloru 0-100)
  SHARPNESS S³u¿y do regulacji ostroœci (0-6)
  - U¿yj tych przycisków ▼▲ do przewijania menu oraz ? ? zmiany ustawieñ.
  - Naciœnij przycisk M lub poczekaj ± 20 sekund, aby opuœciæ menu.
  - Wcisn¹æ przycisk zasilania i przytrzymaæ go przez 3 sekundy, aby wy³¹czyæ
  monitor.
  PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE
  Obraz z kamery (b) mo¿e byæ zapisywany na urz¹dzeniach typu AV, takich jak
  VCR, DVD lub HDD oraz oczywiœcie mo¿e byæ równie¿ ogl¹dany na TV. U¿yj
  adaptera typu scart w urz¹dzeniach AV, które korzystaj¹ z po³¹czenia typu scart.
  - Pod³¹cz przewód AV (e) do gniazda wyjœciowego AV z boku monitora (a) (7a)
  - Zewnêtrzne urz¹dzenie AV pod³¹czone jest do wtyczki RCA przewodu AV (e)
  (7b). ÝÓÙTY naleýy podùàczyã do gniazda wejúciowego Video, natomiast BIAÙY
  do gniazda Audio.
  USTAWIENIA KANA£U
  - W tylnej czêœci kamery znajduj¹ siê prze³¹czniki dla 4 kana³ów. Najpierw nale¿y
  zdj¹æ z tylnej czêœci kamery gumow¹ pokrywê (8a)
  - Teraz mo¿na prze³¹czaæ siê pomiêdzy kana³ami za pomoc¹ np. ma³ego
  œrubokrêtu (8b)
  - Wciœniêcie przycisku kamery na monitorze (9a), powoduje prze³¹czenie na
  kana³ odbiornika, co umo¿liwia podgl¹d obrazu z wielu kamer na 1 monitorze.
  - Wciœniêcie przycisku scan (9b) powoduje automatyczne prze³¹czanie kana³ów
  na monitorze co 6 sekund.
  CS35S VEZETÉKNÉLKÜLI BIZTONSÁGI RENDSZER
  SZÍNES MONITORRAL ÉS KAMERÁVAL
  A CS35S egy egyszerû és felhasználóbarát rendszer szobák, bejárati ajtók,
  gyerekszobák, stb. megfigyelésére vagy felügyeletére.
  Az alapcsomag egy kamerát tartalmaz, de a rendszerhez egyszerre akár 4
  kamera is csatlakoztatható, így rendszere nagy területet képes lefedni. A
  rendszer standard videokimenete révén lehetõség van a kamera képeinek
  tetszõleges AV készülékre, mint például videomagnóra, DVD-re vagy HDD
  felvevõre történõ rögzítésére. A kamera infravörös LED-ekkel van felszerelve, így
  ön sötétben is tudja használni a CS35S-t. A készülék így például babaszobában is
  praktikusan alkalmazható. A kamerát egyaránt elhelyezheti beltéren vagy
  kültéren. Abban az esetben, ha a kamerát szabadtéren használja, fedél vagy
  eresz alá helyezéssel védje.
  A CSOMAG TARTALMA (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Adapter a monitorhoz (7,5 V, 800 mA)
  d. Adapter a kamerához (7,5 V, 300 mA)
  e. AV vezeték
  A KAMERA TELEPÍTÉSE (b)
  - Elõször válassza ki a telepítésére legalkalmasabb helyet. Ne feledkezzen meg
  arról, hogy a monitor (a) és a kamera (b) között vezeték nélküli kapcsolat van,
  ezért ügyeljen rá, hogy a lehetõ legkevesebb akadály legyen közöttük.
  - Ne tegye a kamerát fém tárgyak közelébe, mint például fûtéscsõ, radiátor, stb.
  - Csavarja ki teljesen a beállítócsavart (2a) majd távolítsa el a tartókonzolt (2b).
  - Rögzítse a konzolt falra csavarozással (2c), vagy helyezze le egy stabil
  felületre, például egy gerendára (2d).
  - Csúsztassa a kamerát (b) a tartó konzolba. A gömbcsukló révén a kamera
  minden irányba mozgatható (3).
  - Állítsa a kamerát a kívánt helyzetbe, majd húzza meg az állítócsavart.
  HASZNÁLAT ÉS KEZELÉS
  - Csatlakoztassa az adaptereket (c, d) a monitorhoz (4a) és a kamerához (4b).
  - A monitor (a) antennáját állítsa felfelé (4c).
  - A monitor (a) oldalán található fõkapcsolóval (5a) kapcsolja be a rendszert.
  - Ekkor a monitor elején lévõ LED (PWR) világítani fog (5b)
  - Állítsa be a hangerõt a ? VOL- és ? VOL+ gombokkal (Megjelenik egy
  görgetõsáv, 0 és 100 közötti értékkel)
  - Nyomja meg a monitor (a) elején lévõ Menü (M) gombot (6a).
  - A képernyõn megjelenik egy ablak (6b) a következõ beállítási lehetõségekkel:
  BRIGHTNESS A fényerõt szabályozza (a világostól a sötétig 0 -100)
  CONTRAST A kontrasztot szabályozza (fehértõl a feketéig 0-100)
  COLOR A színt szabályozza (FF-tõl a színesig 0-100)
  SHARPNESS A képélességet szabályozza (0-6)
  - Használja a ▼▲ gombokat a menüben való fel/le mozgáshoz illetve a
  gombokat a? ? beállítások szabályozásához.
  - A menübõl való kilépéshez nyomja meg az M gombot, vagy várjon 20
  másodpercig, amikor is automatikusan kilép a menübõl.
  - A monitor kikapcsolásához nyomja le és 3 másodpercig tartsa lenyomva a
  bekapcsológombot.
  KÜLSÕ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
  A kamera (b) képeit rögzítheti egy tetszõleges AV készülékkel, mint például
  videomagnó, DVD, vagy HDD felvevõ, és természetesen egy TV készüléken
  visszajátszhatja a felvételt. Az AV eszköz csatlakoztatásához használjon egy a
  scart csatlakozót.
  - Az AV kábelt (e) csatlakoztassa a monitor (a) oldalán lévõ AV kimenetbe (7a).
  - A külsõ AV eszközt csatlakoztassa az AV kábel RCA csatlakozóihoz (e) (7b).
  A SÁRGA csatlakozó a Video bemenet, a FEHÉR csatlakozó az Audio kimenet.
  CSATORNA BEÁLLÍTÁS
  - A kamera hátoldalán 4 különbözõ csatorna állítható be. Ehhez elõször ki kell
  nyitnia a kamera hátoldalán levõ gumi fedelet (8a)
  - Most pl. egy kis csavarhúzó segítségével átkapcsolhatja a csatornákat (8b)
  - A monitoron levõ kamera gomb (9a) megnyomásával átkapcsolhatja a
  csatornát, így egy monitoron több kamera képét is nézheti.
  - A scan gomb (9b) megnyomásakor a monitor 6 másodpercenként
  automatikusan átkapcsolja a csatornát.
  CS35S BEŽIÈNI SUSTAV ZA NADZOR
  S MONITOROM U BOJI I KAMEROM
  CS35S je jednostavan sustav prilagoðen korisniku i služi za promatranje/nadzor
  soba, ulaznih vrata, djeèjih soba itd.
  U kompletu dolazi jedna kamera, Pomoãu standardnog video izlaza možete
  spremiti snimke kamere na AV aparate kao što su video, DVD i HDD rekorder.
  Kamera je opremljena infracrvenim LED svjetlima tako da CS35S možete koristiti
  i u mraku. Kameru možete staviti unutra ili na otvoreno. Kameru je potrebno
  staviti na zaštiãeno mjesto, npr. streha ili kolni ulaz, ako se nalazi na otvorenom.
  SADRŽAJ PAKETA (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Adapter 7,5 V 800 mA (monitor)
  d. Adapter 7,5 V 300 mA (kamera)
  e. AV kabel
  SKLAPANJE KAMERE (b)
  - Prvo odaberite najprikladnije mjesto za sklapanje. Imajte na umu da je veza
  izmeðu monitora (a) i kamere (b) bežièna, pa joj s puta uklonite sve zapreke.
  - Ne postavljajte kameru kraj metalnih predmeta poput grijaãih tijela, radijatora,
  i sl.
  - Potpuno odvrnite vijak za podešavanje (2a) i uklonite nosaè aparata (2b).
  - Objesite nosaè na zid (2c) ili ga postavite na stabilnu površinu npr. gredu (2d).
  - Navucite kameru (b) na nosaè. Kamera se pomoãu kuglastog zgloba može
  okretati u svim smjerovima (3).
  - Držite kameru u željenom položaju i zavrnite vijak za podešavanje.
  UPORABA I KONTROLA
  - Povežite adaptere (c, d) na monitor (4a) i na kameru (4b)
  - Antenu monitora (a) okrenite prema gore (4c)
  - Ukljuèite sustav pritiskom na gumb za ukljuèivanje (5a) na boènoj strani
  monitora (a)
  - LED svjetlo (PWR) na prednjoj strani ãe se upaliti (5b)
  - Prilagodite jaèinu zvuka pritiskom na ? VOL- ili ? VOL+ (Pojavit ãe se skala
  jaèine od 0 do 100)
  - Pritisnite gumb za Izbornik (M) na prednjoj strani monitora (a) (6a)
  - Prozor (6b) ãe se pojaviti na ekranu sa sljedeãim izbornikom za podešavanje:
  BRIGHTNESS Podesite jaèinu osvjetljenja (od svijetlog do tamnog 0 - 100)
  CONTRAST Podesite kontrast (od bijelog do crnog 0 -100)
  COLOR Podesite boju (od crno-bijele slike do slike u boji 0 - 100)
  SHARPNESS Podesite izoštrenost slike (0-6)
  - Pretražujte izbornik gumbom ▼▲ i podešavajte postavke pomoãu ovih gumba
  ? ? .
  - Pritiskom na gumb M izlazite iz izbornika ili prièekajte otprilike 20 sekundi kako
  biste automatski napustili meni.
  - Pritisnite i držite gumb napajanja 3 sekunde kako biste iskljuèili zaslon.
  VANJSKA VEZA
  Snimke kamere (b) se mogu presnimiti na AV aparate kao što su video, DVD i
  HDD rekorder i mogu se gledati na televiziji.Za AV aparate sa scart vezom
  koristite scart adapter.
  - Povežite AV kabel (e) s AV izlazom s boène strane monitora (a) (7a)
  - Vanjski AV aparat je povezan s RCA utikaèima na AV kabelu (e) (7b). ŽUTI je
  za Video ulaz a BIJELI za Audio izlaz.
  POSTAVLJANJE KANALA
  - Na stražnjem dijelu kamere nalaze se postavke za 4 razlièita kanala. Najprije je
  potrebno otvoriti gumeni pokrov na stražnjem dijelu kamere (8a)
  - Sada možete prebacivati kanale pomoãu malog odvijaèa ili sl. (8b)
  - Pritiskom gumba kamere (9a) na zaslonu na koji prebacite prijemnik
  omoguãuje vam gledanje prikaza više kamera pomoãu 1 zaslona.
  - Pritiskom na gumb scan (9b) zaslon automatski prebacuje kanale svakih 6
  sekundi.
  CS35S SISTEM DE SUPRAVEGHERE FÃRÃ FIR
  CU MONITOR ªI CAMERÃ COLOR
  CS35S este un sistem simplu ºi uºor de utilizat pentru observarea/supravegherea
  camerelor, a uºilor de la intrare, a camerelor copiilor etc.
  Sistemul este echipat standard cu o singurã camerã de supraveghere. O ieþire
  video standard face posibilã salvarea imaginilor captate de camerã pe un
  dispozitiv AV, precum un videocasetofon, o unitate de DVD sau HDD. Camera
  este echipatã cu LED-uri de infraroþu, pentru ca sistemul CS35S sã poatã fi
  folosit þi în întuneric. Puteþi amplasa camera fie în interior, fie în exterior. Când
  amplasaþi camera în exterior, este necesar ca ea sã fie protejatã de un adãpost,
  de ex. de o copertinã.
  CONÞINUTUL PACHETULUI (1)
  a. Monitor
  b. Camerã
  c. Adaptor 7,5 V / 800 mA (monitor)
  d. Adaptor 7,5 V / 300 mA (camerã)
  e. Cablu AV
  ASAMBLAREA CAMEREI (b)
  - Alegeþi întâi cel mai convenabil loc pentru asamblare. Nu uitaþi, conexiunea
  dintre monitor (a) ºi camerã (b) se face fãrã fir, deci aveþi grijã ca numãrul de
  obstacole dintre acestea sã fie minim.
  - Nu amplasaþi camera lângã obiecte metalice precum conducte de încãlzire ºi
  radiatoare etc.
  - Deºurubaþi complet ºurubul de reglare (2a) ºi desprindeþi suportul de
  asamblare (2b).
  - Fixaþi acest suport agãþându-l pe perete (2c) sau aºezându-l pe o suprafaþã
  stabilã, ca pe o veiozã (2d).
  - Introduceþi camera (b) pe suportul de asamblare. Articulaþia sfericã dã camerei
  posibilitatea sã se miºte în toate direcþiile (3).
  - Þineþi camera în poziþia doritã ºi strângeþi ºurubul de reglare.
  UTILIZARE ªI COMENZI
  - Conectaþi adaptoarele (c, d) la monitor (4a) ºi la camerã (4b)
  - Rotiþi antena monitorului (a) în sus (4c)
  - Porniþi sistemul de la butonul de alimentare (5a) din partea lateralã a
  monitorului (a)
  - LED-ul din partea frontalã, care indicã prezenþa alimentãrii (PWR), se aprinde
  (5b)
  - Reglaþi volumul apãsând pe VOL- ? sau VOL+ ? (Apare o barã de derulare
  0-100)
  - Apãsaþi pe butonul Meniu (M) din partea frontalã a monitorului (a) (6a)
  - Pe ecran apare o fereastrã (6b) cu urmãtoarele opþiuni de configurare:
  BRIGHTNESS Fixeazã strãlucirea (luminã – întuneric: 0 - 100)
  CONTRAST Fixeazã contrastul (alb – negru: 0 -100)
  COLOR Fixeazã culoarea (alb/negru – color: 0 - 100)
  SHARPNESS Fixeazã claritatea imaginii (0-6)
  - Folosiþi butoanele ▼▲ pentru a naviga prin meniu ºi butoanele ? ? pentru a
  stabili configurarea.
  - Apãsaþi pe butonul M pentru a ieºi din meniu sau aºteptaþi 20 de secunde
  pentru a ieºi din meniu automat.
  - Apãsaþi butonul de alimentare þi þineþi-l apãsat timp de 3 secunde pentru a
  închide monitorul.
  CONEXIUNI EXTERNE
  Imaginile captate de camerã (b) pot fi înregistrate pe un dispozitiv AV, precum un
  videocasetofon, o unitate de DVD sau HDD ºi, desigur, pot fi redate pe un
  televizor. Pentru dispozitivele AV, folosiþi un adaptor SCART, cu conectare SCART.
  - Conectaþi cablul AV (e) la ieºirea AV din partea lateralã a monitorului (a) (7a)
  - Dispozitivul extern AV se conecteazã la mufele RCA ale cablului AV (e) (7b).
  GALBEN este intrarea video, iar ALB este intrarea audio.
  SETARE CANAL
  - Spatele camerei video este prevãzut cu setãri pentru 4 canale diferite. Mai
  întâi trebuie sã deschideþi capacul de cauciuc din spatele camerei video (8a).
  - Acum puteþi schimba canalele folosind de exemplu o þurubelniþã micã (8b).
  - Prin apãsarea butonului pentru camera video (9a) de pe monitor, schimbaþi
  canalul receptor, fapt ce vã permite sã vizionaþi mai multe camere video
  folosind un singur monitor.
  - Prin apãsarea butonului scan (9b), monitorul va schimba canalul automat la
  fiecare 6 secunde.
  CS35S RENKLÝ MONÝTÖR VE KAMERALI KABLOSUZ
  GÖZETLEME SÝSTEMÝ
  CS35S, odalarý, giriþ kapýlarýný ve çocuk odalarýný, vb. izleme/gözetleme için
  tasarýmlý basit, kullanýcý dostu bir sistemdir.
  Standart olarak bir kamerayla gelir. Sistemin standart video çýkýþý, kamera
  görüntülerini VCR, DVD veya HDD kaydedici gibi bir AV aygýtýna saklamanýza
  olanak verir. CS35S I karanlýkta da kullanabilmeniz için kamera kýzýlötesi LED
  lerle donatýlmýþtýr. Kamerayý içeriye veya dýþarýya kurabilirsiniz. Kamerayý dýþarýya
  taktýðýnýzda örneðin siperlik veya sundurma gibi bir koruyucuya gerek vardýr.
  PAKET ÝÇERÝÐÝ (1)
  a. Monitör
  b. Kamera
  c. Adaptör 7.5 V 800 mA (monitör)
  d. Adaptör 7.5 V 300 mA (kamera)
  e. AV kablosu
  KAMERA KURULUMU (b)
  - Öncelikle kurulum için en uygun yeri seçiniz. Unutmayýn, monitör (a) ve
  kamera (b) baðlantýsý kablosuzdur, onun için arada olabildiðince az engel
  olmalýdýr.
  - Kamerayý, ýsýtma borularý veya radyatörler vb. gibi metal nesnelere yakýn
  yerleþtirmeyiniz.
  - Ayar vidasýný tamamen gevþetiniz (2a) ve kurulum parçasýný ayýrýnýz (2b).
  - Bu parçayý bir duvara asarak (2c) veya saðlam bir yüzey üzerine dik olarak (2d)
  sabitleyiniz.
  - Kamerayý (b) kurulum parçasý üzerine kaydýrýnýz. Küresel eklem kameranýn her
  yöne dönmesine olanak saðlar (3)
  - Kamerayý istenen konumda tutunuz ve ayar vidasýný iyice sýkýnýz.
  KULLANIM VE KUMANDA
  - Adaptörleri (c, d) monitör (4a) ve kameraya (4b) baðlayýnýz.
  - Monitörün (a) antenini (4c) yukarý çeviriniz.
  - Monitörün (a) yanýndaki güç düðmesinden (5a) sistemi açýnýz.
  - Öndeki güç LEDi (PWR) yanar (5b)
  - ? VOL- veya ? VOL+ basarak ses düzeyini ayarlayýnýz (0-100 arasý bir
  kaydýrma çubuðu görünür)
  - Monitörün (a) önündeki Menü düðmesine (M) basýnýz (6a).
  - Ekranda, aþaðýdaki ayarlarý içeren bir pencere (6b) açýlýr:
  BRIGHTNESS Parlaklýk ayarý (parlaktan sönüðe 0 - 100)
  CONTRAST Kontrast ayarý (beyazdan slyaha 0 -100)
  COLOR Renk ayarý (siyah/beyazdan renkliye 0 - 100)
  SHARPNESS Görüntü keskinliði ayarý (0-6)
  - Menü boyunca kaydýrma yapmak için ▼▲ düðmelerini, ayarlarý yapmak için
  ? ? düðmeleri kullanýnýz.
  - Menüyü terk etmek için M düðmesine basýnýz veya menüyü otomatik olarak terk
  etmek için ± 20 saniye bekleyiniz.
  - Monitörü kapatmak için güç düðmesini 3 saniye basýlý tutun.
  HARÝCÝ BAÐLANTI
  Kamera (b) görüntüleri, VCR, DVD veya HDD kaydedici gibi bir AV aygýtýna
  kaydedilebilir ve bir televizyonda oynatýlabilir. Scart baðlantýsý olan AV aygýtlarý
  için scart adaptörü kullanýnýz.
  - AV kablosunu (e), monitörün (a) yanýndaki AV çýkýþýna baðlayýnýz (7a).
  - Harici AV aygıtı, AV kablosunun (e) RCA fiºlerine baðlanır (7b). SARI fiº Video
  giriºi, BEYAZ fiº Ses giriºi içindir.
  KANAL AYARLARI
  - Kameranýn arkasýnda 4 farklý kanal için ayarlar bulunmaktadýr. Öncelikle
  kameranýn arkasýndaki lastik kapaðý açmanýz gerekir (8a)
  - Küçük bir tornavida ile kanallarý ayarlayabilirsiniz (8b)
  - Monitörün kamera düðmesine basarak (9a) izleyeceðiniz kanalý
  deðiþtirebilirsiniz. Böylece tek monitörde birden fazla kameranýn görüntülerini
  izleyebilirsiniz.
  - Scan (Tarama) düðmesine (9b) bastýðýnýzda monitör otomatik olarak 6 saniyede
  bir kanal deðiþtirecektir.
  SISTEMA DE VIGILANCIA WIRELESS CS35S
  CON CÁMARA Y MONITOR A COLOR
  El Dispositivo CS35S es un sistema simple para la vigilancia/ observación de las
  habitaciones, puertas de entrada y habitaciones de niños, etc.
  Se incluye una cámara de forma estándar. Una salida de video estándar hace
  posible guardar las imágenes de la cámara en un dispositivo AV como grabadores
  VCR, DVD o HDD. La cámara está equipada rayos infrarrojos LED de manera que
  pueda utilizar el dispositivo CS35S en la oscuridad. Puede instalar la cámara
  tanto en interiores como exteriores, necesitará una cubierta o capota para
  proteger la cámara en caso de que se vaya a utilizar en exteriores.
  CONTENIDOS DEL PAQUETE (1)
  a. Monitor
  b. Cámara
  c. Adaptador 7,5 V 800 mA (monitor)
  d. Adaptador 7,5 V 300 mA (cámara)
  e. Cable AV
  MONTAJE DE LA CÁMARA (b)
  - Elija el lugar más adecuado para el montaje. Recuerde, la conexión entre el
  monitor (a) y la cámara (b) es wireless, asegúrese de que los obstáculos entre
  la cámara y el receptor son mínimos.
  - No emplace la cámara cerca de metales como tuberías de calor o radiadores,
  etc.
  - Desatornille el tornillo de ajuste por completo (2a) y quite los soportes de
  montaje (2b).
  - Fije el soporte colgándolo contra la pared (2c) o dejándolo sobre una superficie
  estable, como una viga (2d).
  - Deslice la cámara (b) sobre el soporte de montaje. La articulación esférica hace
  posible que la cámara se mueva en todas las direcciones (3).
  - Mantenga la cámara en la posición deseada y ajuste los tornillos.
  USO Y CONTROL
  - Conecte los adaptadores (c, d) al monitor (4a) y a la cámara (4b).
  - Gire la antena del monitor (a) hacia arriba (4c)
  - Encienda el sistema con el botón de corriente (5a) en el lateral del monitor (a).
  - La corriente (PWR) se encenderá en el frente (5b)
  - Ajuste el volumen pulsando? VOL- o ? VOL+ (Aparecerá una ruleta con los
  valores 0-100)
  - Presione el botón de Menú (M) en el frente del monitor at (a) (6a)
  - Aparecerá una ventana (6b) sobre la pantalla con las siguientes opciones de
  ajuste:
  BRIGHTNESS Ajusta el brillo (claro- oscuro 0 - 100)
  CONTRAST Ajusta el contraste (blanco-negro 0 -100)
  COLOR Ajusta el color (b/n – color 0 - 100)
  SHARPNESS Ajusta la forma de la imagen (0-6)
  - Utilice estos botones ▼▲ para desplazarse por el menú y ? ? para ajustar los
  valores.
  - Pulse el botón M para dejar el menú o espere ± 20 seg. para que el menú
  desaparezca por completo.
  - Presione y mantenga el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el
  monitor.
  CONEXIÓN EXTERNA
  Las imágenes de la cámara (b) se pueden grabar en un dispositivo AV, como
  grabadores VCR, DVD, o HDD y también se puede reproducir en una televisión.
  Utilice un adaptador euroconector para la salida AV.
  - Conecte el cable AV (e) a la salida AV en el lateral del monitor (a) (7a).
  - El dispositivo AV externo se conecta a los enchufes RCA del cable AV (e) (7b).
  AMARILLO es para la entrada de vídeo y BLANCO es para la entrada de audio.
  CONFIGURACIÓN DE CANAL
  - La parte posterior de la cámara dispone de configuración para 4 canales
  distintos. Primero debe abrir la cubierta de goma de la parte posterior de la
  cámara (8a).
  - Ahora puede cambiar los canales usando, por ejemplo, un destornillador
  pequeño (8b).
  - Presionando el botón de la cámara (9a) del monitor cambia el canal del
  receptor, permitiéndole ver múltiples cámaras con 1 monitor.
  - Pulsando el botón scan (9b), el monitor cambiará automáticamente de canal
  cada 6 segundos.
  CS35S BEZDRÁTOVÝ POZOROVACÍ SYSTÉM
  S BAREVNÝM MONITOREM A KAMEROU
  CS35S je jednoduchý a uživatelsky pøátelský systém pro pozorování/sledování
  místností, vstupních dveøí a dìtských pokojù atd.
  Standardnì je dodávána jedna kamera. Standardní video výstup umožòuje
  uchovat obraz z kamery audiovizuálním zaøízením jako je videorekordér, DVD
  rekordér nebo rekordér s pevným diskem. Kamera je vybavena infraèervenými
  LED diodami, takže CS35S mùžete používat také ve tmì. Kameru mùžete umístit
  vevnitø nebo venku. Když umístíte kameru venku, je nezbytná ochrana napø. pod
  støíškou nebo pøístøeškem pro auto.
  OBSAH BALENÍ (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Adaptér 7,5 V 800 mA (monitor)
  d. Adaptér 7,5 V 300 mA (kamera)
  e. audio/video kabel
  MONTÁŽ KAMERY (b)
  - Nejprve pro montáž vyberte nejvhodnìjší místo. Pamatujte, že spojení mezi
  monitorem (a) a kamerou (b) je bezdrátové, tak se ujistìte, že je mezi nimi
  minimum pøekážek.
  - Kameru neumisujte blízko kovových pøedmìtù jako jsou topné trubky a
  radiátory atd.
  - Úplnì odšroubujte seøizovací šroub (2a) a sundejte montážní držák (2b).
  - Tento držák upevnìte zavìšením na zeï (2c) nebo jej ponechte stát na
  stabilním povrchu, jako je trám (2d).
  - Nasuòte kameru (b) na montážní držák. Kulový kloub umožòuje kameøe
  pohybovat se ve všech smìrech (3).
  - Držte kameru v žádoucí pozici a utáhnìte seøizovací šroub.
  POUŽITÍ A OVLÁDÁNÍ
  - Pøipojte adaptéry (c, d) k monitoru (4a) a ke kameøe (4b)
  - Obrate anténu monitoru (a) vzhùru (4c)
  - Systém zapnìte zapínacím tlaèítkem (5a) na stranì monitoru (a)
  - LED dioda napájení (PWR) na pøední stranì se rozsvítí (5b)
  - Upravte hlasitost stisknutím ? VOL- nebo ? VOL+ (Objeví se posuvník 0-100)
  - Stisknìte tlaèítko menu (M) na pøední stranì monitoru (a) (6a)
  - Na obrazovce se objeví okno (6b) s následujícími možnostmi nastavení:
  BRIGHTNESS nastavení jasu (od svìtlé k tmavé 0 - 100)
  CONTRAST nastavení kontrastu (od bílé k èerné 0 -100)
  COLOR nastavení barvy (od èernobílé k barevné 0 - 100)
  SHARPNESS nastavení ostrosti obrazu (0-6)
  - Tlaèítka ▼▲ použijte pro pohyb v menu a tlaèítka ? ? pro upravení nastavení.
  - Stisknìte tlaèítko M pro opuštìní menu nebo vyèkejte ± 20 vteøin pro
  automatické opuštìní menu.
  - Pro vypnutí monitoru stisknìte a pøidržte vypínaè na 3 sekundy.
  VNÌJŠÍ PØIPOJENÍ
  Obraz z kamery (b) mùže být nahrán audiovizuálním zaøízením jako je
  videorekordér, DVD rekordér nebo rekordér s pevným diskem, a samozøejmì
  mùže být pøehráván na televizi. Pro audiovizuální zaøízení se scart konektorem
  použijte scart adaptér.
  - Pøipojte audio/video kabel (e) k audio/video výstupu na stranì monitoru (a)
  (7a)
  - Vnìjší audiovizuální zaøízení je pøipojeno k RCA zástrèkám audio/video kabelu
  (e) (7b). ŽLUTÁ je pro video vstup a BÍLÁ je pro audio vstup.
  NASTAVENÍ KANÁLU
  - Zadní èást kamery umožòuje nastavení 4 rùzných kanálù. Nejprve je potøeba
  otevøít gumovou krytku na zádi kamery (8a)
  - Nyní lze pøepínat kanály použitím napø. malého šroubováku (8b)
  - Stisknutím tlaèítka kamery (9a) na monitoru lze pøepnout kanál pøijímaèe, což
  umožòuje sledovat více kamer na 1 monitoru.
  - Stisknutím tlaèítka scan (9b) monitor pøepne kanál automaticky každých 6
  sekund.
  CS35S ÁÓÕÑÌÁÔÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÐÁÑÁÊÏËÏÕÈÇÓÇÓ
  ÌÅ ÏÈÏÍÇ ÊÁÉ ÊÁÌÅÑÁ
  Ôï CS35S åßíáé Ýíá áðëü êáé öéëéêü ðñïò ôï ÷ñÞóôç óýóôçìá ãéá ôçí
  ðáñïêïëïýèçóç/åðéôÞñçóç äùìáôßùí, èõñþí åéóüäïõ, ðáéäéêþí äùìáôßùí, ê.ëð.
  Ç êÜìåñá äéáôßèåôáé óôï óôÜíôáñ åîïðëéóìü. Ç âáóéêÞ èýñá åîüäïõ âßíôåï óáò
  äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá áðïèçêåýóåôå åéêüíåò ôçò êÜìåñáò óå ìéá óõóêåõÞ AV
  üðùò ìéá óõóêåõÞ VCR, DVD Þ HDD. Ç êÜìåñá åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå õðÝñõèñåò
  ëõ÷íßåò LED, Ýôóé þóôå íá ìðïñåßôå åðßóçò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï CS35S óôï
  óêïôÜäé. Ìðïñåßôå íá ôïðïèåôÞóåôå ôçí êÜìåñá óå åóùôåñéêü Þ åîùôåñéêü ÷þñï.
  ¼ôáí ôïðïèåôåßôå ôçí êÜìåñá óå åîùôåñéêü ÷þñï åßíáé áðáñáßôçôç ç ðñïóôáóßá
  ôçò êÜôù áðü ð.÷. õðüóôåãï Þ åßóïäï ãêáñÜæ.
  ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁÓ (1)
  a. Ïèüíç
  b. ÊÜìåñá
  c. ÁíôÜðôïñáò 7.5 V 800 mA (ãéá ôçí ïèüíç)
  d. ÁíôÜðôïñáò 7.5 V 300 mA (ãéá ôçí êÜìåñá)
  e. êáëþäéï AV
  ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÊÁÌÅÑÁÓ (b)
  - ÅðéëÝîôå ðñþôá ôïí ðéï Üíåôï ÷þñï ãéá ôç óõíáñìïëüãçóç. Èõìçèåßôå, ç
  óýíäåóç ìåôáîý ïèüíçò (a) êáé êÜìåñáò (b) åßíáé áóýñìáôç, ãé' áõôü
  âåâáéùèåßôå üôé õðÜñ÷ïõí üóï ôï äõíáôüí ëéãüôåñá åìðüäéá ìåôáîý ôïõò.
  - Ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí êÜìåñá êïíôÜ óå ìåôáëëéêÜ áíôéêåßìåíá üðùò óùëçíþóåéò
  èÝñìáíóçò êáé óþìáôá êáëïñéöÝñ, ê.ëð.
  - Îåâéäþóôå ôåëåßùò ôç ñõèìéæüìåíç âßäá (2a) êáé áöáéñÝóôå ôï âñá÷ßïíá
  óôÞñéîçò (2b).
  - Óôåñåþóôå áõôü ôï âñá÷ßïíá êñåìþíôáò ôïí óå Ýíá ôïß÷ï (2c) Þ óôåñåþíïíôÜò
  ôïí óå åðßðåäç åðéöÜíåéá, üðùò óå Ýíá äïêÜñé (2d).
  - ÖïñÝóôå ôçí êÜìåñá (b) óôï âñá÷ßïíá óôÞñéîçò. Ï óôñïããõëüò óýíäåóìïò
  åðéôñÝðåé óôçí êÜìåñá íá êéíåßôáé ðñïò üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò (3).
  - Ñõèìßóôå ôçí êÜìåñá óôçí åðéèõìçôÞ èÝóç êáé óößîôå êáëÜ ôç ñõèìéæüìåíç
  âßäá.
  ×ÑÇÓÇ ÊÁÉ ÅËÅÃ×ÏÓ
  - ÓõíäÝóôå ôïõò áíôÜðôïñåò (c, d) óôçí ïèüíç (4a) êáé óôçí êÜìåñá (4b)
  - Ãõñßóôå ôçí êåñáßá ôçò ïèüíçò (a) ðñïò ôá åðÜíù (4c)
  - ÈÝóôå óå ëåéôïõñãßá ôï óýóôçìá ðáôþíôáò ôï êïõìðß ëåéôïõñãßáò (5a) ðïõ
  âñßóêåôáé óôï ðëÜé ôçò ïèüíçò (a)
  - Èá áíÜøåé ç ëõ÷íßá éó÷ýïò LED (PWR) ðïõ âñßóêåôáé óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò (5b)
  - Ñõèìßóôå ôçí Ýíôáóç ôïõ Þ÷ïõ ðáôþíôáò ? VOL- Þ ? VOL+ áíôßóôïé÷á
  (åìöáíßæåôáé ìéá ìðÜñá êýëéóçò ãéá ñýèìéóç áðü 0-100)
  - ÐéÝóôå ôï êïõìðß ôïõ Ìåíïý (M) ðïõ âñßóêåôå óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò ïèüíçò
  (a) (6a)
  - Åìöáíßæåôáé Ýíá ðáñÜèõñï (6b) óôçí ïèüíç ìå ôéò áêüëïõèåò åðéëïãÝò
  ñõèìßóåùí:
  BRIGHTNESS Ñõèìßæåé ôç öùôåéíüôçôá (áðü ôï áíïéêôü óôï óêïýñï 0 - 100)
  CONTRAST Ñõèìßæåé ôçí áíôßèåóç (áðü ôï ëåõêü óôï ìáýñï 0 -100)
  COLOR Ñõèìßæåé ôá ÷ñþìáôá (ìáõñüáóðñï Ýùò Ýã÷ñùìï 0 - 100)
  SHARPNESS Ñõèìßæåé ôçí åõêñßíåéá ôçò åéêüíáò (0-6)
  - ×ñçóéìïðïéÞóôå ôá êïõìðéÜ ▼▲ ãéá íá êéíçèåßôå ìÝóá óôï ìåíïý êáé ôá êïõìðéÜ
  the ? ? ãéá íá ïñßóåôå ôéò áñ÷éêÝò ñõèìßóåéò.
  - ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï M ãéá íá âãåßôå áðü ôï ìåíïý Þ ðåñéìÝíåôå ± 20
  äåõôåñüëåðôá ãéá íá âãåßôå áðü ôï ìåíïý áõôüìáôá.
  - ÐéÝóôå êáé êñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï êåíôñéêü ðëÞêôñï ãéá 3 äåõôåñüëåðôá ãéá íá
  áðåíåñãïðïéçèåß ç ïèüíç.
  ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÓÕÍÄÅÓÇ
  Ïé åéêüíåò ôçò êÜìåñáò (b) ìðïñïýí íá êáôáãñáöïýí óå ìéá óõóêåõÞ AV, üðùò
  ìéá óõóêåõÞ VCR, DVD Þ HDD êáé öõóéêÜ ìðïñïýí íá ðáßîïõí óôçí ôçëåüñáóç.
  ×ñçóéìïðïéÞóôå Ýíáí áíôÜðôïñá óêÜñô (scart) ãéá óõóêåõÝò AV ìå óýíäåóç scart.
  - ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï AV (e) óôç èýñá åîüäïõ AV ðïõ âñßóêåôáé óôï ðëÜé ôçò
  ïèüíçò (a) (7a)
  - Ç åîùôåñéêÞ óõóêåõÞ AV óõíäÝåôáé ìå ôá âýóìáôá RCA ôïõ êáëùäßïõ AV (e)
  (7b). ÊÉÔÑÉÍÏ åßíáé ãéá ôç èýñá åéóüäïõ ôïõ Âßíôåï (Video out) êáé ËÅÕÊÏ åßíáé
  ãéá ôç èýñá åéóüäïõ ôïõ ¹÷ïõ (Audio in).
  ÑÕÈÌÉÓÇ ÊÁÍÁËÉÙÍ
  - Óôï ðßóù ìÝñïò ôçò êÜìåñáò õðÜñ÷ïõí ïé ñõèìßóåéò ãéá 4 äéáöïñåôéêÜ êáíÜëéá.
  Ðñþôá ðñÝðåé íá áíïßîåôå ôï åëáóôéêü êÜëõììá ðïõ âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò
  ôçò êÜìåñáò (8a)
  - Ôþñá ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå êáíÜëéá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ð.÷. Ýíá ìéêñü êáôóáâßäé
  (8b)
  - Ðáôþíôáò ôï ðëÞêôñï ôçò êÜìåñáò (9a) óôçí ïèüíç ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå
  êáíÜëé äÝêôç, êáé ìå áõôü ôïí ôñüðï íá ðáñáêïëïõèÞóåôå ðïëëáðëÝò êÜìåñåò
  ÷ñçóéìïðïéþíôáò ìßá ïèüíç.
  - Ðáôþíôáò ôï ðëÞêôñï scan (9b), ç ïèüíç èá áëëÜæåé áõôïìÜôùò êáíÜëé êÜèå 6
  äåõôåñüëåðôá.
  2
  7
  1
  6
  3
  8
  4
  9
  5
  Correct Disposal of This Product
  (Waste Electrical & Electronic Equipment)
  (Applicable in the European Union and other European
  countries with separate collection systems)
  This marking shown on the product or its literature, indicates that it
  should not be disposed with other household wastes at the end of its
  working life. To prevent possible harm to the environment or human health from
  uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and
  recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
  resources.Household users should contact either the retailer where they
  purchased this product, or their local government office, for details of where and
  how they can take this item for environmentally safe recycling.
  Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
  of the purchase contract. This product should not be mixed with other
  commercial wastes for disposal.
  Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
  (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und
  anderen euroäischen Ländern mit einem separaten
  Sammelsystem)
  Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen
  Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen
  mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses
  Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. Der
  menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.
  Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen
  Ressourcen zu fördern.
  Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die
  zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das
  Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
  Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die
  Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht
  zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
  Comment éliminer ce produit
  (déchets d’équipements électriques et électroniques)
  (Applicable dans les pays de l’Union Européen et aux autres
  pays européens disposant de systémes de collecte sélective)
  Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit
  pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.
  L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l’environnement
  ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le
  recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des
  ressources matérielles.
  Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit
  ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent
  se débarrasser de ce produit afin qu’il soit recyclé en respectant l’environnement.
  Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les
  conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les
  autres déchets commerciaux.
  Correcte verwijdering van dit product
  (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
  Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal
  duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet
  worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade
  aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
  afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval
  scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
  hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
  Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
  product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
  waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
  Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
  algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet
  niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
  450
  1-8
Elro CS35S

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Elro CS35S o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Elro CS35S responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Elro CS35S aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cámaras de vigilancia y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Polaco, Rumano, Turco, Griego, Húngaro, Croata. ¿Tiene alguna pregunta sobre Elro CS35S o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Elro CS35S

General
Marca Elro
Modelo CS35S
Producto Cámara de vigilancia
EAN 8711658254548, 8711658357867
Idioma Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Polaco, Rumano, Turco, Griego, Húngaro, Croata
Tipo de archivo PDF
Vídeo
Máxima resolución 320 x 240Pixeles
Formato de vídeo soportado -
Cámara fotográfica
Iluminación mínima 1
Ángulo de visión, horizontal 36°
Ángulo de visión, vertical 28°
Sensor de la imagen
Tipo de sensor -
Sistema de lentes
Zoom óptico -x
Diámetro de lente 8mm
Medios de almacenaje
HDD incorporado
Visión nocturna
Visión nocturna
Distancia de visión nocturna 5m
Tipo de LED IR
Número de LEDs de iluminación 11
Diseño
Factor de forma -
Color del producto Negro
Funciones de protección Resistente al agua
Desempeño
Contro PTZ -
Colocación soportada Interior y exterior
Distancia de funcionamiento máximo 75m
Tecnología de conectividad Inalámbrico
Audio
Micrófono incorporado
Conexión
Ethernet
Wifi
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa -10 - 40°C

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Elro CS35S .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más