Elro PARK35

Elro PARK35 manual

(1)
 • Roos Electronics bv,
  Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
  WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
  WWW.ELRO.EU
  Roos Electronics GmbH Arnsberg-Germany
  WWW.ROOSELECTRONICS.DE
  C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
  WWW.CHBYRON.COM
  EDEN, Antibes, France WWW.EDEN.FR
  AV OUTPUT
  PARK35
  26
  26
  26
  25
  16
  7
  24
  15
  6
  23
  14
  5
  22
  13
  4
  21
  12
  3
  20
  11
  2
  19
  10
  1
  26
  17
  8
  18
  9
  50-70 cm50-70 cm
  50cm50cm50cm50cm
  20cm20cm
  20cm20cm
  upup
  A B C DA B C D
  PARK35 ACHTERUITRIJDCAMERA EN SENSOREN
  Dit systeem bestaat uit een monitor, camera en 4 ultrasoon sensoren. Het systeem
  bevordert de verkeersveiligheid doordat er een optimaal zicht aan de achterzijde
  geboden wordt. Gebruik dit systeem altijd in combinatie met uw spiegels. Op het
  scherm wordt duidelijk weergegeven wat er achter de auto gebeurd: het beeld van de
  camera + de afstand tot het object wat zich het dichtst bij de auto bevindt.
  GEBRUIK HET SYSTEEM ALLEEN BIJ ACHTERUITRIJDEN, TIJDENS HET RIJDEN
  MOET HET SYSTEEM UITGESCHAKELD ZIJN !
  Inhoud van de doos (1):
  a. 3,5” TFT kleurenmonitor
  b. Monitor raamsteun
  c. Monitor dashboardbevestiging
  d. Monitor aansluitkabel
  e. Mini kleuren camera
  f. Camera+12V aansluitkabel
  g. 4 ultrasone afstand sensoren
  h. boor voor sensoren
  i. controlebox (hart van het systeem)
  Montage van de monitor (a)
  - Maak de voorruit vetvrij, plak de raamsteun (b), en zet hem vast met behulp van
  de clip (2)
  - Plaats de monitor door hem op de flexibele steun te schuiven (3)
  - Verwijder de monitor door de vergrendeling in te drukken (4)
  - Met de dashboardbevestiging (c) kan de monitor direct op het dashboard gezet
  worden.
  - Boor een gat van 10mm (5) en druk de nippel in het gat (6)
  - Plaats en verwijder monitor op dezelfde manier als bij de raamsteun (7).
  Montage van de camera (f)
  - Bevestig de camera met schroeven of boutjes zoveel mogelijk in het midden boven
  de nummerplaat (8) of achter de achterruit (9)
  Montage van de ultrasone afstand sensoren (g)
  - De moeten geplaatst worden in de bumber, 50-70cm boven de weg (10)
  - Horizontale verdeling: vanuit het midden 20 en 50 cm naar rechts en links (10)
  - Sensoren moeten recht naar achteren kijken, niet naar boven of onder
  - Meet de afstanden secuur af, boor de gaten met de speciale boor (h) (11)
  - Plaats de sensoren (12), let op de aanduiding “up” op de sensoren (13)
  - Label de kabels van de sensoren van links naar rechts met a, b, c en d (14)
  Montage van de controlebox (i)
  - Zoek een plaats achterin de auto waarin deze box “verstopt” kan worden (15),
  kabels moeten hier eenvoudig ingevoerd kunnen worden, let op max. lengte van
  sensor kabels, deze mogen nl. niet verlengd worden (13).
  - Breng alle kabels naar deze plaats, let op stekkers aan de onderdelen mogen niet
  verwijderd worden
  - Gebruik voor de monitor de aansluitkabel (d)
  - Werk de kabels netjes weg achter de bekleding van de auto
  Aansluiten van de camera, monitor en sensoren
  - Sluit de 4 stekkers van de sensoren aan op A, B, C en D (16)
  - Sluit de monitor aansluitkabel (d) aan op de aansluiting DISP (17), sluit monitor
  aan op de aansluitkabel (d) (18).
  - Sluit de camera+12V kabel aan op PWR (19), sluit camera aan op deze kabel (20)
  - De rode en zwarte snoer worden aangesloten op de 12V aansluiting van
  achteruitrijdverlichting. Rood (met zekering is +, zwart is de -) (21)
  Bediening van het systeem
  - Als de achteruitrijdverlichting aan gaat schakelt het systeem zich automatisch in.
  - Met de toets bovenop de monitor kan het systeem dan uit en weer aan gezet
  worden (22),
  - Het beeld kan veranderd worden met de knopjes rechts van de monitor, van boven
  naar beneden: beeld draaien, kleuren aanpassen, helderheid en contrast (23)
  - Het beeld van de camera is zichtbaar, boven in het beeld wordt een afstand
  aangegeven en de vier sensoren (24).
  - Bij het achteruitrijden zal de afstand veranderen, en rondjes zullen blokjes worden,
  blokjes geven de plaats van een object aan (25).
  - Komt het object minder dan 30cm vanaf een sensor, dan zal afstand veranderen in
  “STOP” (26).
  - Controleer bij geen functie of achteruitrijdlichten branden en dat zekering niet
  defect is.
  Tips
  - Oefen het gebruik van het systeem meteen na installatie
  - Gebruik het systeem altijd in combinatie met de spiegels
  - Controleer of de sensors goed aangesloten zijn, is links in de bumber, ook links op
  het scherm, etc.
  - Laat de kabel naar de monitor iets langer, zodat de monitor verstopt kan worden,
  doe dit dan altijd inclusief raamsteun.
  PARK35 SPECIFICATIONS:
  MONITOR
  Power consumption : 10-15 VDC 230mA
  Screen size : TFT 3,5” colour
  Pixels : 480x234
  CAMERA
  Sensor : ¼” CMOS sensor
  Pixels : 640x480 PAL
  Light sensitivity : 2 lux
  View angle : 90° horizontal, 60° vertical
  Power consumption : 10-15 VDC 70mA
  Video output : 1Vpp/75ohm
  Operating temperature : -20°C till 50°C
  PARKING SENSOR
  Power consumption : 10-15 VDC 70mA
  Display distance : 3,15m till 0,3m
  Alarming distance : 1,20m – 0,6m – 0,30m
  PARK35 REAR VIEW CAMERA AND SENSORS
  The system consists of monitor, camera and 4 ultrasonic sensors. It increases traffic
  safety by providing optimum rear view. Only use with rear view mirrors. The monitor
  displays clearly the rear view: camera image and distance to the closest object are
  displayed.
  ONLY USE THE SYSTEM WHEN REVERSING, IT MUST BE TURNED OFF WHILE
  DRIVING!
  Package Contents (1):
  a. 3.5” TFT color monitor
  b. Monitor mounting
  c. Monitor dashboard bracket
  d. Monitor connection cable
  e. Mini rear view camera
  f. +12V camera connection cable
  g. 4 ultrasonic distance sensors
  h. Drill bit for sensors
  i. Control unit (heart of the system)
  Monitor Installation (a)
  - Degrease windscreen, place mounting bracket (b) and install secure with the clips
  (2).
  - Place the monitor on the gooseneck (3).
  - Attach the monitor by pressing the locking mechanism (4).
  - Use the dashboard mounting (c) to attach the monitor directly to the dashboard.
  - Drill a 10mm hole (5) and press the connector in (6).
  - Attach the monitor and secure like gooseneck mounting (7).
  Camera Installation (f)
  - Attach the camera with screws or bolts in the center on top of the number plate (8)
  or below the rear window (9).
  Ultrasonic Distance Sensor Installation (g)
  - Attach to bumper, approximately 50-70cm above street level (10).
  - Horizontal distribution: 20 and 50cm from the center to the left and right (10).
  - The sensors are to point directly back, not up or down.
  - Measure the exact distance and drill the holes with the special drill bit (h) (11).
  - Attach the sensors (12) observing the “up” label on the sensors (13).
  - Mark the sensor cables from left to right with a, b, c and d (14).
  Control Unit Installation (i)
  - Find a suitable mounting position in the boot (15), the cables are to be easily
  inserted. Observe the length of the sensor cables, they are not to be extended
  (13).
  - Lead all cables to the mounting position and ensure the connectors are nor
  damaged.
  - Use the connection cable (d) for the monitor.
  - Install the cables properly behind the lining.
  Connect Camera, Monitor And Sensors
  - Connect the 4 sensor plugs to terminals A, B, C and D (16).
  - Connect the monitor connection cable (d) to terminal DISP (17) and the monitor to
  the other end of the cable (d) (18).
  - Connect the +12V camera cable to PWR (19) and the camera to the other end of
  the cable (20).
  - Connect the red and black cables to the 12V terminal of the backup light. Red (with
  fuse) is +, black is ground (21).
  Operating Instructions For The System
  - The systems turns on automatically when engaging reverse gear.
  - Turn the system on/off with the button on top of the monitor (22),
  - Adjust the image with the buttons on the right side of the monitor, from top to
  bottom: image rotation, colour, brightness and contrast (23).
  - The camera image displays the distance and the four sensors (24).
  - When reversing, the distance changes; the circles change into blocks indicating the
  position of the object (25).
  - If the distance goes below 30cm at a sensor, the distance display changes to
  “STOP” (26).
  - If you experience malfunctions, please check backup light and fuse.
  Tips
  - Check the system after installation.
  - Use the system only in conjunction with your rear view mirrors.
  - Ensure the sensors are connected properly and that the left side on the bumper
  corresponds with left side on the monitor.
  - Leave the monitor connection cable longer to ensure proper supply even with
  gooseneck mounting.
  VUE ARRIERE DU PARK35 CAMERA ET CAPTEURS
  Le système est constitué d'un moniteur, d'une caméra et de 4 capteurs ultrason. Il
  optimise la sécurité routière en fournissant une vue arrière maximale. Ne s'utilise
  qu'avec les rétroviseurs arrière. Le moniteur affiche clairement la vue arrière : l'image
  de la caméra est affichée avec la distance à l'objet le plus proche.
  N'UTILISER LE SYSTEME QUE POUR UNE MARCHE ARRIERE, IL DOIT ETRE
  ETEINT EN CONDUITE NORMALE!
  Contenu de l'emballage (1):
  a. Moniteur couleur TFT 3.5”
  b. Montage du moniteur
  c. Support tableau de bord moniteur
  d. Câble de connexion moniteur
  e. Mini caméra vue arrière
  f. Câble de connexion caméra +12V
  g. 4 capteurs ultrason de distance
  h. Mèche de perceuse pour capteurs
  I. Unitée de commande (coeur du système)
  Installation du moniteur (a)
  - Nettoyer le pare-brise, placer le support de montage (b) et l'installer fermement
  avec les clips (2).
  - Placer le moniteur sur le col-de-cygne (3).
  - Attacher le moniteur en pressant le mécanisme de blocage (4).
  - Utiliser le support du tableau de bord (c) pour fixer le moniteur directement sur le
  tableau de bord.
  - Percer un trou de 10mm (5) et enfoncer le raccord dedans (6).
  - Fixer le moniteur et le bloquer comme pour le montage du col-de-cygne (7).
  Installation de la caméra (f)
  - Fixer la caméra avec des vis et boulons au centre au-dessus de la plaque
  d'immatriculation (8) ou en dessous de la fenêtre arrière (9).
  Installation des capteurs ultrasons de distance (g)
  - Attacher au pare-choc, environ 50-70cm au dessus du niveau de la rue (10).
  - Distribution forizontale : 20 et 50cm du centre vers la gauche et la droite (10).
  - Les capteurs doivent pointer directement vers l'arrière, pas vers le haut ni vers le
  bas
  - Mesurer la distance exacte et percer des trous avec la mèche spéciale (h) (11).
  - Fixer les capteurs (12) en observant l'indication “up”hautsur les capteurs (13).
  - Marquer les câbles des capteurs de gauche à droite avec a, b, c et d (14).
  Installation de l'unité de commande (i)
  - Trouver une position de montage adéquate dans le coffre (15), les câbles doivent
  pouvoir être facilement insérés. Observer la longueur des câbles des capteurs, il ne
  doivent pas être étirés (13).
  - Conduire tous les câbles vers l'emplacement du montage et vérifier que les raccords
  ne sont pas endommagés.
  - Utiliser les câbles de connexion (d) pour le moniteur.
  - Installer les câbles correctement derrière le revêtement.
  Connexion de la caméra, du moniteur et des capteurs
  - Connecter les 4 fiches des capteurs aux terminaux A, B, C et D (16).
  - Connecter le câble de connexion du moniteur (d) au terminal DISP (17) et le
  moniteur à l'autre bout du câble (d) (18).
  - Connecter le câble +12V de la caméra au PWR (19) et la caméra à l'autre bout du
  câble (20).
  - Connecter les câbles rouge et noir au terminal 12V du feu de recul. Le rouge (avec
  fusible) est +, le noir est de terre (21).
  Instructions de fonctionnement pour le système
  - Le système tourne automatiquement lorsque la vitesse arrière est enclenchée.
  - Activer/désactiver le système avec le bouton au dessus du moniteur (22),
  - Ajuster l'image avec les boutons sur le côté droit du moniteur, de haut en bas :
  rotation de l'image, couleur, luminosité et contraste (23).
  - L'image de la caméra affiche la distance et les quatre capteurs (24).
  - Lorsqu'il y a réception, la distance change ; les cercles se changent en blocs
  indiquant la position de l'objet (25).
  - Si la distance est inférieure à 30cm d'un capteur, l'affichage de distance devient un
  “STOP” (26).
  - En cas de dysfonctionnement, vérifier les feux de recul et les fusibles.
  Conseils
  - Vérifier le système après installation.
  - N'utiliser le système qu'en complément des rétroviseurs.
  - Vérifier que les capteurs sont correctement connectés et que le côté gauche du
  pare-choc correspond au côté gauche du moniteur.
  - Laisser le câble de connexion du moniteur plus long pour assurer une alimentation
  adéquate même avec le montage en col-de-cygne.
  PARK35 RÜCKFAHRKAMERA UND SENSOREN
  Das System besteht aus Monitor, Kamera und 4 Ultraschallsensoren. Es trägt zur
  Verkehrssicherheit bei, da es optimale Rücksicht bietet. Die Nutzung sollte stets
  gemeinsam mit dem Rückspiegel erfolgen. Auf dem Monitor ist klar erkennbar, was
  sich hinter dem Fahrzeug abspielt: Kamerabild und Abstand zum dichtesten Objekt
  werden angezeigt.
  BENUTZEN SIE DAS SYSTEM AUSSCHLIESSLICH BEIM ZURÜCKSETZEN,
  WÄHREND DER FAHRT MUSS ES AUSGESCHALTET SEIN!
  Packungsinhalt (1):
  a. 3,5” TFT Farbmonitor
  b. Monitorhalterung
  c. Monitor Armaturenbretthalterung
  d. Monitor-Anschlusskabel
  e. Mini-Farbkamera
  f. +12V Kamera-Anschlusskabel
  g. 4 Ultraschall-Abstandsensoren
  h. Spiralbohrer für Sensoren
  i. Steuergerät (Herzstück des Systems)
  Montage des Monitors (a)
  - Entfetten Sie die Frontscheibe, setzen die Halterung (b) an und befestigen sie gut
  mit den Clips (2).
  - Setzen Sie den Monitor auf den Schwanenhals auf (3).
  - Befestigen Sie den Monitor, indem Sie die Sperre andrücken (4).
  - Mit der Armaturenbretthalterung (c) kann der Monitor direkt auf dem
  Armaturenbrett angebracht werden.
  - Bohren Sie ein 10 mm Loch (5) und drücken das Verbindungsstück ins Loch (6).
  - Setzen Sie den Monitor an und befestigen ihn wie bei der Schwanenhalsmontage
  (7).
  Montage der Kamera (f)
  - Befestigen Sie die Kamera mit Schrauben oder Bolzen so mittig wie möglich
  oberhalb des Nummernschilds (8) oder unterhalb der Heckscheibe (9).
  Montage der Ultraschall-Abstandsensoren (g)
  - Befestigung auf der Stoßstange, etwa 50-70 cm oberhalb der Straße (10).
  - Horizontale Verteilung: von der Mitte 20 und 50 cm nach rechts und links (10).
  - Die Sensoren müssen direkt nach hinten gerichtet sein, nicht nach oben oder
  unten.
  - Messen Sie den genauen Abstand und bohren die Löcher mit dem Spezialbohrer (h)
  (11).
  - Setzen Sie die Sensoren (12) ein und beachten hierbei bitte den Aufdruck „up”
  (oben) auf den Sensoren (13).
  - Bezeichnen Sie die Sensorkabel von links nach rechts mit a, b, c und d (14).
  Montage des Steuergeräts (i)
  - Finden Sie einen geeigneten Montageort im Kofferraum des Fahrzeugs (15), die
  Kabel müssen hier einfach eingeführt werden können. Beachten Sie die Länge der
  Sensorkabel, sie dürfen nicht verlängert werden (13).
  - Führen Sie alle Kabel zum Montageort und achten bitte darauf, dass die
  Steckverbinder nicht beschädigt werden.
  - Benutzen Sie das Anschlusskabel (d) für den Monitor.
  - Verlegen Sie die Kabel ordnungsgemäß hinter der Innenverkleidung des Fahrzeugs.
  Anschluss von Kamera, Monitor und Sensoren
  - Schließen Sie die 4 Steckverbinder der Sensoren an den Anschlüssen A, B, C und D
  an (16).
  - Schließen Sie das Monitor-Anschlusskabel (d) am Anschluss DISP (17) an und dann
  den Monitor am Anschlusskabel (d) (18).
  - Schließen Sie das +12V Kamerakabel an PWR (19) an und die Kamera am anderen
  Ende des Kabels (20).
  - Das rote und schwarze Kabel wird am 12V Anschluss der Rückfahrscheinwerfer
  angeschlossen. Rot (mit Sicherung) ist +, schwarz ist die Masse (21).
  Bedienungshinweise für das System
  - Beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet sich das System automatisch ein.
  - Mit der Taste oben auf dem Monitor wird das System ein- und ausgeschaltet (22),
  - Das Bild kann mit den Einstelltasten rechts am Monitor eingestellt werden, von
  oben nach unten: Bilddrehung, Farbe, Helligkeit und Kontrast (23).
  - Im Kamerabild werden oben der Abstand und die vier Sensoren eingeblendet (24).
  - Beim Zurücksetzen verändert sich der Abstand, aus den Kreisen werden Blöcke,
  welche die Position eines Objekts angeben (25).
  - Kommt das Objekt dichter als 30 cm an einen Sensor, dann verändert sich die
  Abstandanzeige in „STOP” (26).
  - Bei Funktionsstörung überprüfen Sie bitte, ob die Rückfahrscheinwerfer
  funktionieren und ob die Sicherung in Ordnung ist.
  Tipps
  - Prüfen Sie die Funktion des Systems nach Installation.
  - Benutzen Sie das System nur in Verbindung mit den Rückspiegeln.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Sensoren korrekt angeschlossen sind und dass links
  auf der Stoßstange auch links auf dem Bildschirm entspricht.
  - Lassen Sie das Monitorkabel etwas länger, damit der Monitor stets versorgt wird,
  auch mit installierter Schwanenhalshalterung.
  ÊÀÌÅÐÀ ÇÀÄÍÅÃÎ ÂÈÄÀ È ÄÀÒ×ÈÊÈ PARK35
  Ñèñòåìà âêëþ÷àåò ìîíèòîð, êàìåðó è óëüòðàçâóêîâûå äàò÷èêè (4 øò.). Ñèñòåìà
  ïîâûøàåò áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ îïòèìàëüíûé çàäíèé âèä.
  Èñïîëüçîâàòü òîëüêî âìåñòå çåðêàëàìè çàäíåãî âèäà. Ìîíèòîð ÷åòêî îòîáðàæàåò
  çàäíèé âèä: èçîáðàæåíèå êàìåðû è ðàññòîÿíèå äî áëèæàéøåãî îáúåêòà.
  ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ÄÀÍÍÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÈ ÄÂÈÆÅÍÈÈ ÇÀÄÍÈÌ
  ÕÎÄÎÌ, ÏÐÈ ÄÂÈÆÅÍÈÈ ÂÏÅÐÅÄ ÎÍÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÎÒÊËÞ×ÅÍÀ!
  Êîìïëåêò ïîñòàâêè (1):
  a. 3,5” TFT öâåòíîé ìîíèòîð
  b. Óñòàíîâêà ìîíèòîðà
  c. Êðîíøòåéí ìîíèòîðà äëÿ ïðèáîðíîé ïàíåëè
  d. Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ìîíèòîðà
  e. Ìèíè-êàìåðà çàäíåãî âèäà
  f. Êàáåëü ïèòàíèÿ êàìåðû +12 Â
  g. Óëüòðàçâóêîâûå äàò÷èêè (4 øò.)
  h. Ñâåðëî äëÿ óñòàíîâêè äàò÷èêîâ
  i. Öåíòðàëüíûé áëîê óïðàâëåíèÿ
  Óñòàíîâêà ìîíèòîðà (a)
  - Îáåçæèðüòå âåòðîâîå ñòåêëî, óñòàíîâèòå êðîíøòåéí ìîíèòîðà (b) è íàäåæíî
  çàêðåïèòå çàæèìàìè (2).
  - Óñòàíîâèòå ìîíèòîð íà êðîíøòåéí (3).
  - Çàêðåïèòå ìîíèòîð, íàæàâ áëîêèðóþùèé ìåõàíèçì (4).
  - Äëÿ êðåïëåíèÿ ìîíèòîðà ê ïðèáîðíîé ïàíåëè èñïîëüçóéòå êðåïëåíèå (c).
  - Ïðîñâåðëèòå 10 ìì îòâåðñòèå (5) è âñòàâüòå â íåãî ñîåäèíèòåëü (6).
  - Óñòàíîâèòå ìîíèòîð è íàäåæíî çàêðåïèòå åãî êàê ïðè ìîíòàæå íà êðîíøòåéí
  (7).
  Óñòàíîâêà êàìåðû (f)
  - Çàêðåïèòå êàìåðó âèíòàìè èëè áîëòàìè ñâåðõó ïî ñåðåäèíå íàä íîìåðíûì
  çíàêîì (8) èëè ïîä çàäíèì îêíîì (9).
  Óñòàíîâêà óëüòðàçâóêîâûõ äàò÷èêîâ (g)
  - Ïðèêðåïèòå ê áàìïåðó íà âûñîòå ïðèáëèçèòåëüíî 50-70 ñì íàä óðîâíåì äîðîãè
  (10).
  - Ðàñïîëîæåíèå ïî ãîðèçîíòàëè: 20 è 50 ñì âëåâî è âïðàâî îò öåíòà (10).
  - Äàò÷èêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû òî÷íî íàçàä, íå ââåðõ èëè âíèç.
  - Òî÷íî èçìåðüòå ðàññòîÿíèå è ïðîñâåðëèòå îòâåðñòèÿ ñïåöèàëüíûì ñâåðëîì (h)
  (11).
  - Çàêðåïèòå äàò÷èêè (12) ââåðõ èìåþùåéñÿ íà íèõ ýòèêåòêîé “up” (13).
  - Ïðîìàðêèðóéòå êàáåëè äàò÷èêîâ ñëåâà íàïðàâî áóêâàìè a, b, c è d (14).
  Óñòàíîâêà áëîêà óïðàâëåíèÿ (i)
  - Íàéäèòå ïîäõîäÿùåå ìåñòî óñòàíîâêè â áàãàæíèêå (15), ÷òîáû ìîæíî áûëî
  ëåãêî ïðîâåñòè ê íåìó êàáåëè. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èìåþùèåñÿ êàáåëè
  äàò÷èêîâ, óäëèíÿòü èõ íåäîïóñòèìî (13).
  - Ïðîëîæèòå âñå êàáåëè â ïîëîæåíèå ìîíòàæà è óáåäèòåñü â èñïðàâíîñòè
  ðàçúåìîâ.
  - Èñïîëüçóéòå ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü (d) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ìîíèòîðà.
  - Àêêóðàòíî ðàñïîëîæèòå êàáåëè çà îáøèâêîé.
  Ïîäêëþ÷åíèå êàìåðû, ìîíèòîðà è äàò÷èêîâ
  - Ñîåäèíèòå 4 ðàçúåìà äàò÷èêîâ ê ðàçúåìàì áëîêà A, B, C è D (16).
  - Ïîäêëþ÷èòå êàáåëü ìîíèòîðà (d) ê ðàçúåìó DISP (17) è ìîíèòîð ê äðóãîìó
  êîíöó ýòîãî êàáåëÿ (d) (18).
  - Ïðèñîåäèíèòå êàáåëü ïèòàíèÿ êàìåðû +12 Â ê ïèòàíèþ (19) è êàìåðó ê äðóãîìó
  êîíöó êàáåëÿ (20).
  - Ïîäêëþ÷èòå êðàñíûé è ÷åðíûé êàáåëè ê 12  ðàçúåìó ôîíàðÿ çàäíåãî õîäà.
  Êðàñíûé (ñ ïëàâêîé âñòàâêîé) – ýòî "+", ÷åðíûé – ýòî çåìëÿ (21).
  Óêàçàíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåìû
  - Ñèñòåìà âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè âêëþ÷åíèè çàäíåé ïåðåäà÷è.
  - Âêëþ÷àåòñÿ è âûêëþ÷àåòñÿ ñèñòåìà ñ ïîìîùüþ êíîïêè, ðàñïîëîæåííîé ñâåðõó
  íà ìîíèòîðå (22),
  - Íàñòðîéòå èçîáðàæåíèå ñ ïîìîùüþ êíîïîê ñïðàâà íà ìîíèòîðå, ñâåðõó âíèç:
  ïîâîðîò èçîáðàæåíèÿ, öâåò, ÿðêîñòü è êîíòðàñòíîñòü (23).
  - Íà èçîáðàæåíèè êàìåðû îòîáðàæàþòñÿ ðàññòîÿíèå è ÷åòûðå äàò÷èêà (24).
  - Ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ðàññòîÿíèå èçìåíÿåòñÿ; êðóæêè ïðåâðàùàþòñÿ â
  êâàäðàòèêè, óêàçûâàÿ ïîëîæåíèå îáúåêòà (25).
  - Åñëè ðàññòîÿíèå äî äàò÷èêà ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå 30 ñì, âìåñòî ðàññòîÿíèÿ
  îòîáðàæàåòñÿ “STOP” (ÑÒÎÏ) (26).
  -  ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè ïðîâåðüòå ôîíàðü çàäíåãî âèäà è ïëàâêóþ âñòàâêó
  (ïðåäîõðàíèòåëü).
  Ðåêîìåíäàöèè
  - Ïðîâåðüòå ñèñòåìó ïîñëå óñòàíîâêè.
  - Èñïîëüçóéòå ñèñòåìó òîëüêî âìåñòå çåðêàëàìè çàäíåãî âèäà.
  - Óáåäèòåñü, ÷òî äàò÷èêè ñîåäèíåíû ïðàâèëüíî è ëåâàÿ ñòîðîíà áàìïåðà
  ñîîòâåòñòâóåò ëåâîé ñòîðîíå ìîíèòîðà.
  - Îñòàâüòå êàáåëü ïîäêëþ÷åíèÿ ìîíèòîðà äëèííåå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
  âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ïðè óñòàíîâêå íà âåòðîâîì ñòåêëå ñ ïîìîùüþ
  êðîíøòåéíà.
  PARK35 - VZVRATNA KAMERA IN SENZORJI
  Sistem je sestavljen iz monitorja kamere in 4 ultrazvocnih senzorjev. Sistem izboljša
  varnost na cesti s tem, da zagotavlja boljši pogled na obmocje za vozilom. Uporablja
  se skupaj z vzvratnimi ogledali. Na monitorju vidite sliko za vozilom. Na zaslonu vidite
  sliko in razdaljo do najbližjega predmeta.
  SISTEM UPORABLJATE SAMO MED VZVRATNO VOŽNJO, MED OBICAJNO
  VOŽNJO MORA BITI IZKLOPLJEN.
  Vsebina škatle (1):
  a. 3,5” TFT barvni monitor
  b. nosilec za monitor
  c. nosilec za postavitev monitorja na armaturno plošco
  d. prikljucni kabel za monitor
  e. mini kamera za vzvratno vožnjo
  f. +12V kabel za prikljucitev kamere
  g. 4 ultrazvocni senzorji
  h. centrirni svedri za senzorje
  i. nadzorna enota (srce sistema)
  Namestitev monitorja (a)
  - Razmastite vetrobransko steklo, postavite nosilec (b) in ga pritrdite z zaponkami
  (2).
  - Namestite monitor v nosilec (3).
  - Pritrdite monitor v nosilec tako, da pritisnete zapiralni mehanizem (4).
  - Uporabite nosilec za postavitev na armaturno plošco (c) in namestite monitor
  neposredno na armaturno plošco.
  - Zvrtajte luknjo s premerom 10 mm (5) in vstavite prikljucek (6).
  - Pritrdite monitor v nosilec tako, kot ste pritrdili nosilec (7).
  Namestitev kamere (f)
  - Pritrdite kamero z vijaki na sredino, nad registrsko tablico (8) ali pod zadnjim
  steklom (9).
  Namestitev ultrazvocnih senzorjev (g)
  - Pritrdite jih na odbijac, približno 50 - 70 cm nad tlemi (10).
  - Vodoravna razporeditev: 20 do 50 cm od sredine na levo in desno stran (10).
  - Senzorje umerite nazaj in ne gor ali dol.
  - Natancno izmerite razdaljo in zvrtajte luknje s centrirnim svedrom (h) (11).
  - Pritrdite senzorje (12) in bodite pozorni na oznako “up” (gor) (13).
  - Kable za senzorje oznacite, od leve proti desni, s crkami a, b, c in d (14).
  Namestitev nadzorne enote (i)
  - V prtljažniku (15) izberite primerno mesto za namestitev, da boste lažje prikljucili
  kable. Bodite pozorni na dolžino kablov, ker ji ni mogoce podaljšati (13).
  - Speljite vse kable do namešcenih senzorjev in preverite, ce so senzorji
  poškodovani.
  - Prikljucite kabel (d) na monitor.
  - Kable namestite pod oblogami.
  Prikljucitev kamere, monitorja in senzorjev
  - Prikljucite 4 senzorje na prikljucke A, B, C in D (16).
  - Prikljucite kabel za monitor (d) v prikljucek za zaslon/monitor DISP (17) in drugi
  konec kabla (d) na monitor (18).
  - Prikljucite +12V kabel kamere na prikljucek PWR (19) in drugi konec kabla na
  kamero (20).
  - Prikljucite rdeci in crni kabel na 12 V prikljucek luci za vzvratno vožnjo. Rdeca (z
  varovalko) je +, crna je ozemljitev (21).
  Navodila za uporabo sistema
  - Sistem se samodejno vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo.
  - Vklopite/izklopite sistem s tipko na vrhu monitorja (22).
  - Nastavitve sliko s tipkami na desni strani monitorja, od vrha do dna: vrtenje slike,
  barva, svetlost, in kontrast (23).
  - Na kameri vidite razdaljo do ovire in znake za štiri senzorje (24).
  - Med vzvratno vožnjo se spreminja razdalja in znaki za senzorje (krog) se
  spremenijo v kvadratke, kar opozarja na položaja predmeta (25).
  - Ce senzor zazna razdaljo, ki je manjša od 30 cm, se namesto številke za razdaljo
  prikaže napis “STOP” (26).
  - Ce opazite okvaro, preverite luc za vzvratno vožnjo in varovalko.
  Nasveti
  - Po namestitvi preverite delovanje sistema.
  - Sistem uporabljate samo skupaj z vzvratnimi ogledali.
  - Preverite, ce so senzorji prikljuceni pravilno in ce leva stran odbijaca ustreza levi
  strani monitorja.
  - Kabel za monitor naj bo daljši, da ga boste lahko prikljucili, tudi ko boste uporabili
  nastavljivi nosilec.
  PARK35 BACKNINGSKAMERA OCH SENSORER
  Systemet består av skärm, kamera och 4 ultraljudssensorer. Den ökar
  trafiksäkerheten genom att ge optimal översyn bakåt. Använd alltid systemet i
  kombination med backspeglarna. Skärmen visar en tydlig bild bakåt:
  kamerabilden och avståndet till det närmaste föremålet visas.
  !
  a.
  b.
  c. Skärmhållare för instrumentbrädan
  d. Anslutningskabel för skärmen
  e.
  f. +12V-anslutningskabel för kameran
  g. 4 avståndssensorer med ultraljud
  h. Borr för sensorer
  i. Kontrollenhet (systemets centrala del)
  Skärminstallation (a)
  - Avfetta och torka av vindrutan, placera monteringshållaren (b) och säkra
  med klämmorna (2).
  - Placera skärmen på den ledade hållaren (3).
  - Fixera skärmen genom att trycka på låsmekanismen (4).
  - Använd hållaren för instrumentbrädan (c) för att fästa skärmen direkt på
  instrumentbrädan.
  - Borra ett 10 mm stort hål (5) och tryck in kontakten (6).
  - Fäst skärmen och fixera (7).
  Kamerainstallation (f)
  - Fäst kameran med skruvar eller bultar på mitten av registreringsskyltens
  ovansida (8) eller under bakrutan (9).
  Installation av avståndssensorer med ultraljud (g)
  - Fäst på stötdämparen, ungefär 50-70cm över markytan (10).
  - Horisontell distribution: 20 och 50cm från mitten till vänster och höger (10).
  - Sensorerna ska peka rakt bakåt, inte uppåt eller nedåt.
  - Mät det exakta avståndet och borra hålen med specialborren (h) (11).
  - Fäst sensorerna (12) och observera “upp-markeringen på sensorerna (13).
  - Markera sensorkablarna från vänster till höger med a, b, c och d (14).
  Installation av kontrollenheten (i)
  - Hitta en passande monteringsposition i bagageutrymmet (15), kablarna ska
  kunna anslutas lätt. Observera sensorkablarnas längd, de får inte förlängas
  (13).
  - Led alla kablarna till monteringspositionen och se till att kontakterna inte är
  skadade.
  - Använd skärmens anslutningskabel (d).
  - Installera kablarna på korrekt sätt.
  Anslutning av kamera, skärm och sensorer
  - Anslut de 4 sensorkontakterna till terminalerna A, B, C och D (16).
  - Anslut skärmens kabel (d) till terminal DISP (17) och skärmen till kabelns
  andra ände (d) (18).
  - Anslut +12V-kamerakabeln till PWR (19) och kameran till andra änden av
  kabeln (20).
  - Anslut de röda och svarta kablarna till 12V-terminalen för backningsljuset.
  Röd (med säkring) är +, svart är jord (21).
  Användningsinstruktioner för systemet
  - Systemet startar automatiskt när backen läggs i.
  - Systemet kan stängas av och sättas på med knappen uppe på skärmen (22),
  - Justera bilden med knapparna på skärmens högra sida, uppifrån och ned:
  bildrotation, färg, ljus och kontrast (23).
  - Kamerans bild visar avståndet och de fyra sensorerna (24).
  - Vid backning ändras avståndet; cirklarna blir till block som indikerar
  föremålets position (25).
  - Om sensorerna känner av ett avstånd mindre än 30 cm visar skärmen texten
  STOPP” (26).
  - Om systemet inte fungerar korrekt ska backljuset och säkringen
  kontrolleras.
  Tips
  - Gör en funktionskontroll efter att systemet installerats.
  - Använd endast systemet i kombination med backspeglarna.
  - Se till att sensorerna är korrekt anslutna och att vänster stötdämpare
  motsvarar vänster sida på skärmen.
  - Låt skärmens anslutningskabel vara längre för att se till korrekt
  strömförsörjning i kombination med den ledade hållaren.
  DETTA SYSTEM FÅR ENDAST ANVÄNDAS NÄR BILEN BACKAS, VID
  KÖRNING SKA DET STÄNGAS AV
  Paketets innehåll (1):
  3.5” TFT-färgskärm
  Bildskärmshållare
  Minibackningskamera
  PARK35” ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
  ? ? ???? ? ?? ?? ?? ??? ? ?? ? ? ? ? ??? , ?? ? ?? ? ? 4 ?? ?? ? ????? ?? ?? ? ??? ?. ? ?
  ?? ?? ??? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ?? ??? ? ????? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ??
  ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ???? ? ? ? ?? ? ??? ??? ??? ? ??. ? ? ?? ? ?? ? ? ??? ??? ? ?
  ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?. ? ? ? ? ??? ? ? ?? ?? ??? ??? ? ??? ? ?? ?? ? ?? ? ???:
  ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ???? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?????? ? ? ??? ? ? ? ?? -
  ?? ? ??? ? ?? ?? ?.
  ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ?
  ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!
  ?.
  ?. ? ??? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
  ?. ? ?? ?? ? ?? ???? ? ?? ? ?? ? ??? ? (? ?? ? ?? ??? ? ? ? ?? ???? ? ??? ?? ?? ? )
  ?. ? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?
  ?. ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ??? ?
  ?. +12V ?? ? ?? ?? ??? ? ??? ? ? ? ? ??? ?? ???
  ? . 4 ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ? ? ?? ?????? ?? ? ?
  ?. ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ? ? ?? ????? ? ?? ?? ? ??? ? ??
  ? . ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? (?? ? ? ??? ? ? ?? ???? ? ?? )
  ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? (a)
  - ? ? ?? ????? ? ? ?? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ??? ? ?? ?? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ?, ? ?????? ??
  ??? ? ???? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? (? ) ? ? ? ???? ? ? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?
  ? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ???? (2).
  - ? ? ??? ???? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ???? (3).
  - ? ??? ? ? ??? ? ?? ? ??? ? ? ??? ? ?? ?? ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ? ? ? ??? ? ? ?? ? (4).
  - ? ?? ? ? ???? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
  ?? ? ? ??? ? ? ?? ??? ? ? (?) ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ??
  ??? ? ?.
  - ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? 10mm (5) ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ?
  ?? ?? ? ??? ??? ? ? (6).
  - ? ? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??, ? ???? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ? ?
  ?? ??? ?? ?? ? ?? ? ? ? ???? ? ??? ? ?-??? ? (7).
  ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??? (?)
  - ? ? ? ? ?? ? ??? ??? ?? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? ?? ? ?? ??? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ?
  ?? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? (8) ? ? ? ? ?? ??? ? ??? ??? ?? ? (9).
  ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ? ? ???? ?? ? ? (? )
  - ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? ?? ? 50 – 70 ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ?
  ? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? (10).
  - ? ? ?? ??? ??? ? ? ? ??? ?? ? ?? ?? ? ? : ? ? 20 ? 50 ?? ? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??? ?
  (10).
  - ? ? ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ??? ??? ? ? ? ? ???? ? ? ???? , ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?
  ? ?? ?? ?.
  - ? ?? ?? ??? ??? ? ? ?? ?????? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ????
  ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ?? (?) (11).
  - ? ? ? ? ?? ? ??? ??? ?? ?? ?? (12), ? ??? ?? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?? ? ?? ????up” (?? ? ?)
  ? ????? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ?? ? ? (13).
  - ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ?? ? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? „a”, „b”, „c” ?d”,
  ??? ?? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ??? ? (14).
  ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? (? )
  - ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ???? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? ?? ? ? ? ?? ??? (15), ? ? ?
  ??? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ???? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ? ? ? ? ??. ? ?? ?
  ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ??? ?? ? ?? ? ? ??? ??? ? ?? , ?? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ?
  ?? ? ? ? ?? ? ? ? ???? ? (13).
  - ? ? ? ??? ? ? ?? ??? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?????? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ?,
  ???? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ????? .
  - ? ?? ? ? ???? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ??? ?? (?) ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?.
  - ? ? ??? ???? ?? ? ? ???? ? ? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ??? ? ?? ? ?.
  ? ?? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ???, ? ? ? ? ???? ? ?? ? ??? ? ??
  - ? ? ?? ? ? ??? 4 ?? ??? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ??? ?A”,
  B”, „C” ?D” (16).
  - ? ?? ? ? ??? ??? ?? ? ?? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? (?) ?? ? ?? ??? ? „ DISP” (17), ?
  ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? (18).
  - ? ? ?? ??? ?? ? ?? ? ?? ???? ? ? ??? ? ? ? ??? ?? ??? (+12 V) ? ? ? ?? ??? ???
  ? ?? ?? ?? ? ?PWR” (19), ? ? ? ??? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ??? ? ?? ? ?? ? ??
  (20).
  - ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ???? ?? ??? ? ?? ? ? 12V ? ? ? ? ?? ? ? ?
  ?? ? ?? ?? ? ? ??? ??? ?? ? ? ?? ??? ?? ?? ? . ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? (? ? ?? ? ?? ?
  ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?) ?+”, ? ? ?? ? ? ?? – „???? ? ?? ?? ?” (21).
  ? ???? ??? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ???? ???
  - ? ? ???? ??? ?? ??? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? ? ? ?, ?????? ?? ?? ?? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ??? .
  - ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ?? ???? ? ?? ? ? ??? ????? ? ? ? ? ?? ? ?? ??
  (22).
  - ? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ?? ?? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?? ??? ?? ?
  ? ? ? ? ? ? ?? ? ?. ? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ???? ?? ?? ?? (????? ? ? ??? ? ?):
  ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ??? , ? ? ??, ? ? ???? ? ? ?? ????? (23).
  - ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ?? ??? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?????? ? ? ???, ? ?? ? ??? ? ?? ? ?
  ???? ? ? ?? ??? ???? (24).
  - ? ? ???? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? , ? ?????? ? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ?, ? ?? ? ? ???? ? ?? ? ? ??
  ?? ? ??? ? ?? ? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ???? ?? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ?? ????, ? ?? ??? ??
  ???? ?? ??? ? ??? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? -?? ? ??? ? ? ? ?? ? ?? (25).
  - ? ?? ?? ???? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ??? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? 30 ?? , ? ?
  ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ? ???STOP” (26).
  - ? ?? ?? ??? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?, ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ?????? ? ??? ??
  ??? ?? ?? ? ? /? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? .
  ? ? ? ??? ? ?? ?? ??
  - ? ? ? ??? ??? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ??? ? ??? ?? ?? ???? ? ? ? ? ?? ? ? ??.
  - ? ? ? ???? ?? ?? ???? ? ??? ? ? ??? ?? ? ?? ? ? ? ??? ? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?
  ?? ? ?? ? ?.
  - ? ??? ??? ??, ? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ???? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ??? ? ? ?
  ?? ? ? ??? ?? , ?? ? ?? ?????? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ?
  ?? ??? ? ???.
  - ? ??? ??? ??, ? ? ?????? ?? ???? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?, ?? ??
  ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ???? ?? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ?
  ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ???? (1):
  3.5(? ? ?? ?) TFT (? ? ??? ? ? ?? ? ???? ? ) ? ???? ? ? ?? ? ???
  PARK35 KAMERA MED BAGUDRETTET SYNSVINKEL OG SENSORER
  Dette system består af skærm, kamera og 4 ultrasoniske sensorer. Det forhøjer
  trafiksikkerheden ved at give et optimalt bagudrettet syn. Må kun bruges i
  kombination med bakspejle. Skærmen viser klart den bagudrettede
  synsvinkel: kamerabillede og afstand til nærmeste genstand vises.
  BRUG KUN SYSTEMET, NÅR DER BAKKES. DET SKAL VÆRE SLUKKET
  UNDER ALMINDELIG KØRSEL!
  a.
  b. Skærmmontering
  c. Instrumentbrætkonsol til kamera
  d. Skærmtilslutningsledning
  e.
  f. +12V kameratilslutningsledning
  g. 4 ultrasoniske afstandssensorer
  h. Bor til sensorer
  i. Kontrolenhed (kernen af systemet)
  Installation af skærm (a)
  - Affedt forruden, anbring monteringskonsollen (b) og installer sikkert med
  klemmerne (2).
  - Anbring skærmen på svanehalsen (3).
  - Påsæt skærmen ved at trykke på låsemekanismen (4).
  - Brug instrumentbrætmonteringen (c) til montering af skærmen direkte på
  instrumentbrættet.
  - Bor et 10mm hul (5) og pres tilslutteren ind (6).
  - Påsæt skærmen og sikre som ved svanehalsmontering (7).
  Installation af kamera (f)
  - Påsæt kameraet med skruer og bolte midt i over nummerpladen (8) eller
  under bagruden (9).
  Installation af ultrasonisk sensor (g)
  - Påsættes kofangeren, omkring 50-70cm over vejniveau (10).
  - Horisontal distribution: 20 og 50cm fra midten til venstre og højre (10).
  - Sensorerne skal pege direkte bagud, ikke op eller ned.
  - Mål den præcise afstand og bor hullerne med det medfølgende bor (h) (11).
  - Påsæt sensorerne (12) og hold øje med “op-mærkatet på sensorerne (13).
  - Marker sensorledningerne fra venstre til højre med a, b, c og d (14).
  Installation af kontrolenhed (i)
  - Find en passende monteringsposition i bagagerummet (15). Ledningerne
  skal let kunne isættes. Hold øje med længden af sensorledningerne. De kan
  ikke forlænges (13).
  - Led alle ledningerne mod monteringspositionen og sørg for, at tilslutterne
  ikke er beskadiget
  - Brug tilslutningsledningen (d) til skærmen.
  - Installer ledningerne ordentligt bag foringen.
  Tilslut kamera, skærm og sensorer
  - Slut de 4 sensorstik til klemmerne A, B, C og D (16).
  - Slut skærmtilslutningsledningen (d) til klemme DISP (17) og til skærmen
  (d) (18).
  - Slut +12V kameraledningen til PWR (19) og til kameraet (20).
  - Slut den røde og den sorte ledning til 12V klemmen på baklyset. Rød (med
  sikring) er +, sort er jord (21).
  Systemets driftsinstruktion
  - Systemet tændes automatisk, når der sættes i bakgear.
  - Tænd/sluk for systemet på knappen ovenpå skærmen (22),
  - Juster billedet med knapperne på højre side af skærmen, fra øverst til
  nederst: billedrotation, farve, lysklarhed og kontrast (23).
  - Kamerabilledet viser afstanden og de fire sensorer (24).
  - Når der bakkes ændres afstanden; cirklerne ændres til firkanter for at
  indikere genstandens position (25).
  - Hvis afstanden er under 30 cm ved en sensor, ændres afstandsskærmen til
  STOP” (26).
  - Hvis du oplever fejlfunktion, undersøg baklys og sikring.
  Tips
  - Undersøg systemet efter installation.
  - Brug kun systemet sammen med dine bakspejle.
  - Sørg for at sensorerne er ordentligt tilsluttede og at kofangerens venstre
  side svarer til skærmens venstre side.
  - Efterlad skærmledningen lang nok for at sikre korrekt forsyning, selv med
  svanehalsmontering.
  Pakkeindhold (1):
  3.5” TFT farveskærm
  Minikamera med bagudrettet synsvinkel
  KAMERA COFANIA PARK35 W ZESTAWIE Z CZUJNIKAMI
  System sk³ada siê z monitora, kamery oraz 4 ultradŸwiêkowych czujników.
  Zwiêksza on bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, dziêki zapewnieniu obrazu z
  ty³u pojazdu. U¿ywaæ systemu tylko w po³¹czeniu z lusterkami wstecznymi.
  Monitor wyraŸnie wyœwietla widok z ty³u pojazdu: widoczny jest obraz z kamery
  oraz odleg³oœæ wobec najbli¿szego obiektu.
  U¯YWAÆ SYSTEMU TYLKO PODCZAS COFANIA – NALE¯Y GO WY£¥CZYÆ
  W CZASIE JAZDY DO PRZODU!
  a.
  b.
  c. Wspornik monitora na tablicê rozdzielcz¹
  d. Przewód do pod³¹czenia monitora
  e.
  f. +12 V przewód do pod³¹czenia kamery
  g. 4 ultradŸwiêkowe czujniki odleg³oœci
  h. Wiert³o do monta¿u czujników
  i. Jednostka steruj¹ca (serce systemu)
  Monta¿ monitora (a)
  - Wyczyœciæ przedni¹ szybê pojazdu, pozbywaj¹c siê z niej t³ustego osadu,
  za³o¿yæ wspornik monta¿owy (b) i zamocowaæ za pomoc¹ zacisków (2).
  - Umieœciæ monitor na obsadzie w kszta³cie litery „S” (3).
  - Przymocowaæ monitor przez wciœniêcie go w mechanizm blokuj¹cy (4).
  - U¿yæ mocowania na tablicê rozdzielcz¹ (c), aby przymocowaæ monitor
  bezpoœrednio do tej tablicy.
  - Wywieræ 10 mm otwór (5) i przeciœnij przez niego z³¹cze (6).
  - Zaczep monitor i przytwierdŸ go do obsady w kszta³cie litery „S” (7).
  Monta¿ kamery (f)
  - Przymocuj kamerê za pomoc¹ œrub lub sworzni po œrodku górnej krawêdzi
  tylnej tablicy rejestracyjnej (8) lub poni¿ej szyby tylnej (9).
  Monta¿ ultradŸwiêkowych czujników odleg³oœci (g)
  - Przymocuj nad zderzakiem, oko³o 50-70 cm nad poziomem ulicy (10).
  - Umieszczenie w poziomie: 20 i 50 cm od œrodka na lewo i na prawo (10).
  - Czujniki maj¹ byæ skierowane bezpoœrednio w ty³, a nie w dó³ lub ku górze.
  - Wymierz dok³adn¹ odleg³oœæ i wywieræ otwory za pomoc¹ specjalnego
  wiert³a (h) (11).
  - Przymocuj czujniki (12), upewniaj¹c siê, ¿e etykieta „up” (góra) znajduj¹ca
  siê na nich skierowana jest ku górze (13).
  - Oznacz przewody czujników kolejno od lewej do prawej symbolami a, b, c
  oraz d (14).
  Monta¿ jednostki steruj¹cej (i)
  - ZnajdŸ odpowiednie miejsce do monta¿u w baga¿niku (15), gdzie mo¿na
  ³atwo w³o¿yæ przewody. Uwa¿aj na d³ugoœæ przewodów czujników, gdy¿ nie
  ma mo¿liwoœci ich przed³u¿enia (13).
  - PoprowadŸ wszystkie przewody do miejsca monta¿u i upewnij siê, ¿e z³¹cza
  nie s¹ zniszczone.
  - Do pod³¹czenia monitora u¿yj przewodu po³¹czeniowego (d).
  - PoprowadŸ nale¿ycie przewody za ok³adzin¹.
  Po³¹cz kamerê, monitor i czujniki
  - Pod³¹cz 4 wtyczki czujnika do przy³¹czy A, B, C i D (16).
  - Pod³¹cz przewód monitora (d) do przy³¹cza DISP (17) , a sam monitor do
  drugiego koñca przewodu (d) (18).
  - Pod³¹cz przewód kamery +12 V do przy³¹cza PWR (19), a drugi koniec
  przewodu do samej kamery (20).
  - Pod³¹cz czerwony i czarny przewód do przy³¹cza 12V œwiat³a cofania.
  Czerwony (z bezpiecznikiem) jest dodatni, czarny to uziemienie (21).
  Instrukcje obs³ugi systemu
  - System w³¹cza siê automatycznie po za³¹czeniu biegu wstecznego.
  - W³¹czanie/wy³¹czanie systemu odbywa siê za pomoc¹ przycisku u góry
  monitora (22).
  - Dostosuj obraz za pomoc¹ przycisków po prawej stronie monitora, od góry
  do do³u:
  - Obraz kamery wyœwietla odleg³oœæ i cztery czujniki (24).
  - Podczas cofania odleg³oœæ bêdzie siê zmieniaæ; ko³a zmieniaj¹ siê w
  segmenty oznaczaj¹ce umiejscowienie obiektu (25).
  - Je¿eli odleg³oœæ spadnie poni¿ej 30 cm od czujnika, na wyœwietlaczu pojawi
  siê komunikat „STOP” (26).
  - Je¿eli wyst¹pi wadliwe dzia³anie, nale¿y sprawdziæ œwiat³o cofania oraz
  bezpiecznik.
  Wskazówki
  - Skontroluj system po monta¿u.
  - Korzystaj z systemu tylko w po³¹czeniu z lusterkami wstecznymi.
  - Upewnij siê, ¿e czujniki s¹ prawid³owo pod³¹czone, a lewa strona zderzaka
  odpowiada obrazowi po lewej stronie monitora.
  - Podczas monta¿u zostaw d³u¿szy przewód po³¹czeniowy monitora, aby
  zapewniæ prawid³owe zasilanie nawet przy monta¿u na obsadzie w kszta³cie
  litery „S”.
  ZawartoϾ opakowania (1):
  3,5” kolorowy monitor TFT
  Mocowanie monitora
  Miniaturowa kamera cofania
  kierunek obrazu, kolor, jasnoϾ i kontrast (23).
  PARK35 TOLATÓKAMERA ÉRZÉKELOKKEL
  A rendszer egy monitorból, egy kamerából és 4 ultrahangos érzékelobol áll. A
  közlekedés biztonságát az optimális hátsó kilátás biztosításával növeli. Csak a
  visszapillantó tükrökkel együtt használja. A monitor tisztán mutatja a hátsó
  kilátást: a kijelzon a kamera képe és a legközelebbi tárgy távolsága jelenik
  meg.
  A RENDSZERT CSAK TOLATÁSKOR HASZNÁLJA! VEZETÉS KÖZBEN
  KAPCSOLJA KI!
  a.
  b. monitortartó
  c. a monitor muszerfali rögzítoje
  d. a monitor csatlakozókábele
  e. mini tolatókamera
  f. +12V-os kamera-csatlakozókábel
  g. 4 ultrahangos távolságérzékelo
  h. fúrófej az érzékelokhöz
  i. vezérloegység (a rendszer lelke)
  A monitor felszerelése (a)
  - Zsírtalanítsa a szélvédot, helyezze fel a monitortartót (b) és rögzítse
  biztonságosan a kapcsokkal (2).
  - Helyezze a monitort a gégecsore (3).
  - Rögzítse a monitort a zárómechanika megnyomásával (4).
  - A közvetlenül a muszerfalra történo felszereléshez használja a monitor
  muszerfali rögzítojét (c).
  - Fúrjon egy 10 mm-es lyukat (5) és helyezze be a csatlakozót (6).
  - Rögzítse a monitort és biztosítsa ugyanúgy, mint a gégecso esetében (7).
  A kamera felszerelése (f)
  - Rögzítse a kamerát a csavarokkal középen a rendszámtábla fölött (8) vagy a
  hátsó szélvédo alatt (9).
  Az ultrahangos távolságérzékelok felszerelése (g)
  - Rögzítés: a lökhárítóhoz, kb. 50-70 cm-re az utcaszinttol (10).
  - Vízszintes elosztás: a középponttól balra és jobbra 20 és 50 cm-re (10).
  - Az érzékelok pontosan hátrafelé nézzenek, ne felfelé vagy lefelé.
  - Pontosan mérje ki a távolságokat és fúrja ki a lyukakat a speciális fúrófejjel
  (h) (11).
  - Rögzítse az érzékeloket (12), ügyelve az azokon található “up” (felfelé)
  feliratokra (13).
  - Jelölje meg az érzékelok kábeleit balról jobbra a-val, b-vel, c-vel és d-vel
  (14).
  A vezérloegység felszerelése (i)
  - Keressen egy megfelelo helyet a csomagtartóban (15), hogy a kábelek
  könnyen beilleszthetok legyenek. Ügyeljen az érzékelo-kábelek hosszára,
  ne hosszabbítsa meg a kábeleket (13).
  - Vezesse el az összes kábelt a felszerelés helyére, ügyelve a csatlakozók
  épségére.
  - Csatlakoztassa a monitor csatlakozókábelét (d).
  - A kábeleket a kárpitozás mögött vezesse el.
  A kamera, a monitor és az érzékelok csatlakoztatása
  - Csatlakoztassa a 4 érzékelo kábelvégét az A, B, C és D aljzatokhoz (16).
  - Csatlakoztassa a monitorkábelt (d) a DISP aljzathoz (17), a másik végét
  pedig a monitorhoz (d) (18).
  - Csatlakoztassa a +12 V-os kamerakábelt a PWR aljzathoz (19), a másik
  végét pedig a kamerához (20).
  - Csatlakoztassa a piros és a fekete kábeleket a háttérfény 12 V-os
  aljzatához. A piros (biztosítékkal) a +, a fekete a föld pólus (21).
  A rendszer használati útmutatója
  - A rendszer hátramenetben automatikusan bekapcsol.
  - A rendszert a monitor tetején található gombbal kapcsolhatja be/ki (22).
  - A képet a monitor jobb oldalán található gombokkal állíthatja be. Fentrol
  lefelé: képváltás, szín, fényero, kontraszt (23).
  - A kamerakép a távolságot és a négy érzékelot (24) mutatja.
  - Hátramenetben a távolság változik; a körök négyzetté változva jelzik a
  tárgy pozícióját (25).
  - Ha valamelyik érzékelotol számítva a távolság 30 cm-nél kevesebb lesz, a
  távolság kijelzése “STOP-ra módosul (26).
  - Ha rendellenes muködést tapasztal, ellenorizze a háttérfényt és a
  biztosítékot.
  Javaslatok
  - A szerelést követoen ellenorizze a rendszert.
  - A rendszert csak a visszapillantó tükrökkel együtt használja.
  - Ügyeljen arra, hogy az érzékelok megfeleloen legyenek csatlakoztatva, és
  hogy a lökhárító bal oldala a monitor bal oldalán látszódjon.
  - A monitorkábelt elegendo ráhagyással szerelje, hogy az gégecsöves
  rögzítés esetén is elég hosszú legyen.
  A csomag tartalma (1):
  3,5 collos színes TFT monitor
  PARK35 KAMERA SA STRAŽNJIM POGLEDOM I SENZORI
  Sustav sadržava monitor, kameru i 4 ultrazvucna senzora. Povecava sigurnost
  u prometu omogucavanjem optimalnog stražnjeg pogleda. Upotrebljavajte
  samo sa retrovizorima. Monitor jasno prikazuje stražnji pogled: prikazuje se
  slika na kameri i udaljenost od najbližeg predmeta.
  SUSTAV KORISTITE SAMO KAD VOZITE UNAZAD, ZA VRIJEME OBICNE
  VOŽNJE SE MORA ISKLJUCITI
  Sadržaj pakiranja (1):
  a. 3,5” TFT monitor u boji
  b. Postolje monitora
  c. Nosac kontrolne ploce monitora
  d. Kabel za spajanje monitora
  e. Mini kamera za stražnji pogled
  f. Kabel za spajanje kamere na +12V
  g. 4 ultrazvucna senzora razmaka
  h. Svrdlo za senzore
  i. Upravljacka jedinica (srce sustava)
  Postavljanje monitora (a)
  - Odmastite vjetrobran, postavite nosac (b) i pricvrstite pomocu pritega (2).
  - Postavite monitor na savitljivi nosac (3).
  - Pricvrstite monitor tako da pritisnete mehanizam za zakljucavanje (4).
  - Koristite postolje kontrolne ploce (c) da bi pricvrstili monitor izravno na
  kontrolnu plocu.
  - Izbušite rupu od 10 mm (5) pa u nju utisnite prikljucak (6).
  - Spojite i pricvrstite monitor poput savitljivi nosac postolja (7).
  Postavljanje kamere (f)
  - Pricvrstite kameru pomocu vijaka u središte vrha brojcane plocice (8) ili
  ispod stražnjeg prozora (9).
  Ugradnja ultrazvucnog senzora razmaka (g)
  - Pricvrstite na odbojnik, otprilike 50-70 cm iznad razine ceste (10).
  - Horizontalni položaj: 20 i 50 cm od centra ulijevo i udesno (10).
  - Senzori moraju gledati ravno prema unazad, ni prema gore ni prema dolje.
  - Izmjerite tocnu udaljenost i izbušite rupe pomocu posebnog svrdla (h) (11).
  - Pricvrstite senzore (12) pritom obracajuci pozornost na oznaku za gore (up)
  na njima (13).
  - Oznacite kablove senzora s lijeva na desno slovima a, b, c i d (14).
  Ugradnja kontrolne jedinice (i)
  - Pronadite odgovarajuci položaj za ugradnju u držacu [boot] (15), kablove
  treba biti moguce lako umetnuti.. Obratite pozornost na duljinu kablova
  senzora s obzirom da se oni ne mogu produljiti (13).
  - Provedite sve kablove do položaja ugradnje i pripazite da se prikljucci ne
  oštete.
  - Upotrijebite kabel za spajanje (d) za monitor.
  - Ispravno ugradite kablove iza obloga.
  Spajanje kamere, monitora i senzora
  - Spojite 4 utikaca senzora na prikljucke A, B, C i D (16).
  - Spojite kabel za spajanje monitora (d) na prikljucak DISP (17) te monitor na
  drugi kraj kabela (d) (18).
  - Spojite +12V kabel kamere na PWR (19) te kameru na drugi kraj kabela
  (20).
  - Spojite crvene i crne kablove na 12V prikljucak rezervnog svjetla. Crveno (s
  osiguracem) je +, crno je masa (21).
  Upute za korištenje sustava
  - Sustav se ukljucuje automatski prilikom ubacivanja u vožnju unazad.
  - Ukljucite ili iskljucite sustav pomocu gumba na vrhu monitora (22),
  - Prilagodite sliku pomocu gumba na desnoj strani monitora, odozgo prema
  dolje: okretanje slike, boja, osvijetljenost i kontrast (23).
  - Slika kamere prikazuje udaljenosti i cetiri senzora (24).
  - Prilikom vožnje unazad, udaljenost se mijenja; krugovi se pretvaraju u
  kvadratice oznacavajuci položaj predmeta (25).
  - Ako je udaljenost manja od 30 cm na senzoru, prikaz udaljenosti promijeniti
  ce se u “STOP” (26).
  - U slucaju kvarova, provjerite rezervno svjetlo i osigurac.
  Savjeti
  - Provjerite sustav nakon ugradnje.
  - Sustav koristite samo zajedno s retrovizorima.
  - Provjerite da su senzori ispravno spojeni te da lijeva strana na odbojniku
  odgovara lijevoj strani na monitoru.
  - Kabel za spajanje monitora mora biti malo dulji nego je potrebno kako bi se
  osiguralo odgovarajuce napajanje cak i pri montaži na savitljivi nosac.
Elro PARK35

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Elro PARK35 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Elro PARK35 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Elro PARK35 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Camaras traseras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.3. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Turco, Esloveno, Húngaro, Griego, Eslovaco, Danés, Rumano, Polaco, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Croata. ¿Tiene alguna pregunta sobre Elro PARK35 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Elro PARK35

General
Marca Elro
Modelo PARK35
Producto Cámara trasera
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Turco, Esloveno, Húngaro, Griego, Eslovaco, Danés, Rumano, Polaco, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Croata
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Elro PARK35 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más