Elro PARK5

Elro PARK5 manual

(1)
 • F
  D S
  BG
  GB
  HR
  SLODK PL RUS
  H
  Instructions de sécurité et d'entretien
  - Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements afférents et aux
  instructions d'utilisation.
  - Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou
  d'électrocution.
  - Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
  - Placer hors de portée des enfants.
  - Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau
  de circuits électroniques.
  - Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits
  électroniques
  - Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont
  endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
  - La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin
  spécialisé.
  - Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres
  appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS à 3 mètres de ces
  appareils au cours de l'installation et au moment de l'utiliser.
  Maintenance
  Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils
  sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant
  de nettoyer, débrancher les appareils.
  Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit
  de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont
  dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de
  tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.
  Sicherheits- und Wartungshinweise
  - Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den
  betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der
  Bedienungsanleitung befinden.
  - Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder
  Stromschlag führen.
  - Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte aufkommen, dann
  wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
  - Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
  - Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren, das kann zu Beschädigung der
  elektronischen Schaltkreise führen.
  - Vermeiden Sie harte Stöße, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
  - Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden
  sich an einen Fachbetrieb.
  - Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
  - Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen
  elektronischen Geräten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen
  MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.
  Wartung
  Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte
  öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem
  Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab.
  Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches
  enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind
  gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge,
  Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen.
  Veiligheids- en onderhoudsinstructies
  - Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeen-
  komen met de bedieningsinstructies.
  - Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of
  elektrische schok.
  - Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de
  aansluiting van de apparaten.
  - Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
  - Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden
  beschadigen.
  - Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
  - Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen
  naar de winkel.
  - Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
  - Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere
  draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand
  van de toestellen tijdens installatie en bediening.
  Onderhoud
  De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent.
  Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór je ze reinigt,
  haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.
  Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige
  producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de
  dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten,
  schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.
  Safety and Maintenance instructions
  - Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in
  conformity with the operating instructions.
  - Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
  - Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or
  connecting the appliances.
  - Keep all parts away from young children’s reach
  - Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
  - Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
  - Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the
  devices to a workshop.
  - Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
  - Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless
  devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during
  installation and operation.
  Maintenance
  The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the
  appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove
  the devices from all voltage sources.
  Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the
  surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not
  use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.
  PARK5
  ACHTERUITRIJDCAMERA
  VIDEO-INSTALLATIE
  NED
  PARK5 ACHTERUITRIJDCAMERA / VIDEO-INSTALLATIE.
  Het PARK5 systeem bestaat uit een achteruitrijdcamera en een
  monitor. Het systeem bevordert verkeersveiligheid doordat er
  optimaal zicht aan de achterzijde van het voertuig wordt geboden.
  (De beruchte “dode hoek” kan volledig uitgeschakeld worden
  doordat er 2 camera's op het systeem kunnen worden
  aangesloten.) De ingebouwde microfoon zorgt ervoor dat het
  omgevingsgeluid hoorbaar is. Het systeem is in combinatie met de
  spiegels te gebruiken als oriëntatiemiddel omdat het beeld
  schakelbaar is tussen normaal en gespiegeld. Het systeem werkt
  onder alle lichtomstandigheden en wordt automatisch ingeschakeld
  als het voertuig in de achteruitversnelling wordt geschakeld. Op de
  monitor is ook een externe video- en audiobron aan te sluiten. Als
  de schakelaar is ingedrukt wordt het signaal van de externe
  videobron weergegeven.
  INHOUD VAN DE DOOS (1)
  a. Monitor.
  b. Camera.
  c. Aansluitkabel
  d. Verbindingskabel camera / monitor
  MONTAGE VAN DE MONITOR
  - Verwijder de beugel van de monitor (a) en bevestig deze staand
  (2a) of hangend (2b) op de gewenste plaats in de cabine zodanig
  dat de bedieningsknoppen vanuit de normale zitpositie met de
  hand bereikbaar zijn
  - Bevestig de monitor terug op de montagebeugel . Let op! Tussen
  de beugel en het monitorhuis de ringen plaatsen (3).
  - Kantel de monitor zodanig dat vanuit de normale zitpositie het
  monitorbeeld goed zichtbaar is en draai de stelschroef vast (4)
  - Maak de volgende aansluiting: ROOD = +12-24 V ZWART =
  Aarde (b.v. de carrosserie) BLAUW = +Achteruitrijlamp.
  De rode draad mag eventueel rechtstreeks op de accu worden
  aangesloten omdat de kabel een zekering bevat
  - Sluit de kabel aan op de monitor (5) Dit kan maar op een
  manier.
  MONTAGE VAN DE CAMERA
  Alvorens de camera te monteren adviseren wij een tijdelijke
  aansluiting met de monitor (a) te maken als volgt:
  - Koppel de camera (b) met de verbindingskabel (d) (6)
  - Sluit de verbindingskabel (d) aan op de monitor op een van de
  camera aansluitpunten (7a)
  - Fixeer de kabelaansluiting door deze vast te draaien. (7b)
  - Bepaal nu door de camera te richten, te draaien en te kantelen
  het meest optimale beeld op de monitor.
  (dit moet met 2 personen gebeuren).
  - Bevestig nu de montagebeugel in deze juiste stand met de
  stelschroeven (Inbussleutel bijgesloten) (8)
  - Monteer de camera nu definitief in deze stand op of aan de
  achterzijde van het voertuig
  BEDIENING VAN DE KNOPPEN (9)
  a. Aan/Uit schakelaar met indicatieledje
  b. Keuzeknop voor camera1 of 2
  c. Keuzeknop voor normaal- of spiegelbeeld
  d. Schakelaar voor gebruik bij dag of nacht
  e. Regelaar voor contrast.
  f. Regelaar voor synchronisatie (“lopen” van het beeld)
  g. Volumeknop
  TIPS
  - Monteer de kabel nooit strak maar met een lus, dit voorkomt
  lekkage.
  - Extra camera = PARK5C
  - Verlengkabel = PARK5V
  - Indien de blauwe kabel niet wordt aangesloten, werkt het
  systeem alleen handmatig via de powerknop
  - Als de kabel door de carrosserie moet worden gevoerd, gebruik
  dan de bijgeleverde waterdichte rubberafsluiting
  TECHNISCHE GEGEVENS
  CAMERA: Lens: Groothoek 120º
  Resolutie 500 X 582
  Lichtgevoeligheid 0,05 lux
  MONITOR: Beeldscherm 4,5 “ Z/W CRT
  Voeding: 12/24 V DC
  (automatische instelling)
  Werkingstemp: -10º tot +55º C
  Zekering 2 Ampère
  Roos Electronics BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor
  schade aan het voertuig.
  D
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  F
  MANUEL DE L’UTILISATEUR
  BG
  GÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËŸ
  MANUALE UTENTE
  I
  UŽIVATELSKÝ MANUÁL
  CZ
  ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ×ÑÇÓÇÓ
  GR
  KULLANMA KILAVUZU
  TR
  MANUAL DEL USUARIO
  E
  MANUAL DO USUÁRIO
  P
  ÏÎѲÁÍÈÊ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀ×À
  UA
  GB
  USER’S MANUAL
  NL
  HANDLEIDING
  S
  BRUKSANVISNING
  PRIROCNIK ZA UPORABNIKE
  SLO
  UPUTSTVA ZA UPORABU
  HR
  SK
  UŽÍVATELSKÁ PRÍRUCKA
  RO
  MANUALUL UTILIZATORULUI
  H
  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
  RUS
  ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
  PL
  PODRECZNIK UZYTKOWNIKA
  DK
  BRUGSVEJLEDNING
  Roos Electronics bv,
  Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
  WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
  WWW.ELRO.EU
  Roos Electronics GmbH Arnsberg-Germany
  WWW.ROOSELECTRONICS.DE
  C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
  WWW.CHBYRON.COM
  EDEN, Antibes, France WWW.EDEN.FR
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  CAMERA: Lens: Wide-angle 120º
  Resolution 500 x 582
  Photosensitivity 0.05 lux
  MONITOR: Screen 4.5” b/w CRT
  Power supply: 12/24V DC (auto adjust)
  Opereating temperature:-10º to +55ºC
  Fuse 2A
  NL
  D
  F
  c
  1 2
  3
  c
  4 5 6
  c
  7 8 9
  PARK5 REAR VIEW CAMERA / VIDEO INSTALLATION
  The PARK5 system consists of a rear view camera and a monitor.
  The system increases road safety by allowing an optimum view
  behind the vehicle (the notorious “blind spot” can be completely
  eliminated by connecting 2 cameras to the systems). The built-in
  microphone provides the surrounding sounds. The system is
  intended to help orientate in combination with the rear view mirrors
  and can be switched between normal and mirror image. The system
  works in all light conditions and is automatically switched on when
  engaging reverse gear. An additional A/V source can be connected
  to the monitor and the images are displayed at the push of the
  button.
  PACKAGE CONTENT (1)
  a. Monitor
  b. Camera
  c. Connection cable
  d. Connection cable camera / monitor
  INSTALLING THE MONITOR
  - Remove the monitor bracket (a) and mount standing (2a) or
  suspended (2b) in the disired position in such a way, that the
  buttons can be reached in normal seating position.
  - Mount the monitor on the bracket. Take care to mount the O-
  rings between monitor and bracket (3).
  - Adjust the monitor in such a way, that the picture is visible in
  normal seating position; tighten the screws (4).
  - Connect as follows: RED = +12-24V; BLACK = ground
  (chassis); BLUE = +backup light.
  The red wire may be connected directly to the battery because it
  has an in-line fuse.
  - Connection to the monitor is only possible in one way (5).
  INSTALLING THE CAMERA
  Before installing the camera we recomment to connect it
  temperarily to the monitor (a) as follows:
  - Connect camera (b) and connection cable (d) (6).
  - Connect the cable (d) to the monitor by using one of the camera
  inputs (7a).
  - Fix the connection by tightening it (7b).
  - Adjust the camera for best monitor image (2 persons
  neccessary).
  - Mount the mounting bracket in this position (Allen key included)
  (8).
  - Mount the camera and fix it in this position at the rear of the
  vehicle.
  OPERATION (9)
  a. ON/OFF switch with pilot light
  b. Selector button for camera 1 or 2
  c. Selector button for normal or mirror image
  d. Button for day/night operation
  e. Contrast button
  f. Sychronisation button (unstable image)
  g. Volume button
  TIPS
  - Install the cable not in a straight line but with a loop to avoid
  breaking.
  - Additional camera = PARK5C
  - Extension cable = PARK5V
  - If the blue cable is not connected the system can only be
  operated manually by switching it on and off.
  - For feeding the cable through the chassis, use the included
  rubber seals.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  CAMERA: Lens: Wide-angle 120º
  Resolution 500 x 582
  Photosensitivity 0.05 lux
  MONITOR: Screen 4.5” b/w CRT
  Power supply: 12/24V DC (auto adjust)
  Opereating temperature: -10º to +55ºC
  Fuse 2A
  Roos Electronics BV will not be responsible for damages to your
  vehicle.
  PARK5 RÜCKFAHRKAMERA / VIDEO INSTALLATION
  Das PARK5 System besteht aus einer Rückfahrkamera und einem
  Monitor. Das System erhöht die Verkehrssicherheit, indem es einen
  optimalen Blick hinter das Fahrzeug erlaubt (der berüchtigte „tote
  Winkel” kann durch Einsatz einer zweiten Kamera vollständig
  ausgeschlossen werden). Das eingebaute Mikrofon gibt die
  Umweltgeräusche wieder. Das System dient der Orientierung in
  Verbindung mit den Spiegeln und kann zwischen Normal- und
  Spiegelbild umgeschaltet werden. Das System arbeitet in allen
  Lichtverhältnissen und wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs
  automatisch eingeschaltet. Eine zusätzliche A/V Quelle kann zur
  Wiedergabe am Monitor angeschlossen werden, die Umschaltung
  erfolgt auf Tastendruck.
  PACKUNGSINHALT(1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Anschlusskabel
  d. Anschlusskabel Kamera / Monitor
  INSTALLATION DES MONITORS
  - Entfernen Sie die Monitorhalterung (a) und montieren diese
  aufrecht (2a) oder abgehängt (2b) in der gewünschten Position.
  Bitte achten Sie darauf, dass die Schalter in normaler Sitzposition
  erreicht werden können.
  - Montieren Sie den Monitor in der Halterung. Bitte benutzen Sie
  die Unterlegscheiben zwischen Monitor und Halterung (3).
  - Richten Sie den Monitor so aus, dass das Bild in normaler
  Sitzposition gut sichtbar ist, dann ziehen Sie die Schrauben fest
  (4).
  - Die Kabel werden wie folgt angeschlossen: ROT = +12-24V;
  SCHARZ = Masse (Chassis); BLAU = +Rückfahrscheinwerfer.
  Das rote Kabel kann direkt an der Batterie angeschlossen
  werden, es hat eine eingebaute Sicherung.
  - Der Anschluss am Monitor kann nur in einer Weise erfolgen (5).
  INSTALLATION DER KAMERA
  Vor der festen Installation empfehlen wir, die Kamera nur vorläufig
  am Monitor (a) wie folgt anzuschließen:
  - Schließen Sie Kamera (b) und Anschlusskabel (d) zusammen (6).
  - Schließen Sie das Anschlusskabel (d) an einem der
  Kameraeingänge am Monitor an (7a).
  - Ziehen Sie den Stecker fest (7b).
  - Finden Sie die beste Position für die Kamera (zweite Personen
  notwendig).
  - Montieren Sie die Halterung in dieser Position (Inbusschlüssel
  mitgeliefert) (8).
  - Montieren Sie die Kamera in der Halterung hinten am Fahrzeug.
  BEDIENELEMENTE (9)
  a. EIN/AUS mit Kontrollanzeige
  b. Umschalter für Kamera 1 oder 2
  c. Umschalter für Normal- oder Spiegelbild
  d. Umschalter für Tag- oder Nachtbetrieb
  e. Kontrast
  f. Sychronisation („laufendes” Bild)
  g. Lautstärke
  TIPPS
  - Installieren Sie das Kabel mit einer Schlaufe, um Kabelbruch zu
  vermeiden.
  - Zusatzkamera = PARK5C
  - Verlängerungskabel = PARK5V
  - Wird das blaue Kabel nicht angeschlossen, dann muss das
  System manuell ein- und ausgeschaltet werden.
  - Benutzen Sie für Kabeldurchführungen die mitgelieferten
  Gummidichtungen.
  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
  KAMERA: Objektiv: Weitwinkel 120º
  Auflösung 500 x 582
  Empfindlichkeit 0,05 Lux
  MONITOR: Bildschirm 4,5” schwarz/weiß CRT
  Spannungsversorgung: 12/24V DC
  (automatische Einstellung)
  Betriebstemperatur: -10º bis +55ºC
  Sicherung 2A
  Roos Electronics BV ist für Schäden an Ihrem Fahrzeug nicht
  verantwortlich.
  PARK5 “BACKSPEGEL” KAMERA / VIDEO INSTALLATION
  PARK5 systemet består av en kamera som bevakar vad som händer
  bakom bilen och en monitor. Systemet gör din körning säkrare
  genom att tillhandahålla optimal sikt bakom ditt fordon (den döda
  vinkeln blir på detta sätt inget problem genom att du ansluter två
  kameror till systemet). Den inbyggda mikrofonen ger dig en
  ljudupptagning av din omgivning. Detta system är skapat för att
  komplettera de vanliga backspeglarna och du kan växla mellan
  normal och spegelvänd bild. Systemet fungerar i alla
  ljusförhållanden och slås automatiskt på då du lägger i backen.
  Ytterligare en A/V källa kan anslutas till monitorn och spelas upp
  med ett enda knapptryck.
  PAKETETS DELAR (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Anslutningskabel
  d. Anslutningskabel för kamera / monitor
  INSTALLERA MONITORN
  - Ta bort monitorns fästanordning (a) och montera den i stående
  position (2a) eller upphängd (2b), i utvald position på sådant sätt
  att knapparna kan nås då du sitter normalt i bilen.
  - Fäst monitorn på fästanordningen. Se till så att O-ringarna fästs
  mellan monitorn och fästanordningen (3).
  - Justera monitorn så att bilden syns klart och tydligt då du sitter
  normalt i bilen. Dra sedan åt skruvarna (4).
  - Anslut som följer: RÖD= +12-24V; SVART = jordad (chassis);
  BLÅ = +backup ljus.
  Den röda kabeln kan anslutas direkt till batteriet eftersom den
  har en inbyggd säkring.
  - Du kan bara ansluta till monitor på ett enda sätt (5).
  INSTALLERA KAMERAN
  Innan du installerar kameran rekommenderar vi att du ansluter den
  temporärt till monitorn (a) som följer:
  - Anslut kameran (b) och anslutningskabeln (d) (6).
  - Anslut kabeln (d) till monitorn med hjälp av en av
  kameraingångarna (7a).
  - Justera anslutningen genom att dra åt den (7b).
  - Justera kameran för bästa bild (två personer behövs för att göra
  detta).
  - Montera upphängsningsanordningen på den plats du vill ha den
  (sexkantsnyckel inkluderas) (8).
  - Montera fast kameran och positionera den på baksidan av
  fordonet.
  ANVÄNDNING (9)
  a. PÅ/AV knapp med förarljus
  b. Valknapp för kamera ett eller två
  c. Valknapp för normal eller spegelvänd bild
  d. Knapp för att välja mellan dag/natt förhållanden
  e. Knapp för att ställa in kontrasten
  f. Synkroniseringsknapp (då bilden är instabil)
  g. Volymreglage
  TIPS
  - Installera kabeln inte i en rak lina utan låt den hänga lite så att
  den inte går av så lätt.
  - Ytterligare en kamera (tillval) = PARK5C
  - Förlängningssladd = PARK5V
  - Om den blåa kabeln inte är ansluten kan systemet bara opereras
  genom att slå av och på det manuellt.
  - För att trä kabeln genom hållarna (chassis), använd de
  medföljande gummiförslutarna.
  TEKNISKA SPECIFIKATIONER
  KAMERA: Lins: Vidvinkel 120º
  Upplösning 500 x 582
  Ljusupptagning 0.05 lux
  MONITOR: Skärm 4.5” b/w CRT
  Strömtillförsel: 12/24V DC
  (självjusterande)
  Rekommenderad temperatur: -10º till +55ºC
  Säkring: 2A
  Roos Electronics BV frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador
  på ditt fordon.
  PARK5 KA? ??? ?? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?/ ? ? ? ??
  ? ? ??? ? ?? ? ?
  ? ????? ??? PARK5 ?? ?????? ?? ??? ??? ?? ??????? ??? ???? ?
  ? ??????. ?????? ??? ????????? ??????? ??????????? ????
  ???????????? ?? ????? ???? ?????? ??? ?????????? ???????? (
  ??????????????? „????? ?????” ? ?? ? ? ?? ???? ????? ???????
  ???? ??????????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ???). ??????????
  ? ????? ?? ?????????? ?????????? ??? ?????. ? ???????????????
  ?? ?????? ??? ? ?? ?????? ???? ???????????? ???? ??? ??????? ??
  ???????? ?? ??????? ??? ???? ? ??? ? ?? ??????? ??? ??? ??
  ???????? ? ????????? ??????. ????????? ??????? ??? ????????
  ????????? ??????? ? ?? ???? ??? ??????????? ?????? ?? ???? ??
  ????? ???????. ? ??????????? ???????? ?? A/V ??? ? ?? ??
  ???? ?? ??? ? ??????? ? ??? ? ?? ?? ??????? ??????? ??? ? ????
  ????????? ?? ??????.
  ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? (1)
  ?. ? ??????
  b. ? ?? ???
  c. ???????? ?????
  d. ? ??????? ????? ?? ??????/ ???????
  ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
  - ? ????????? ??????? ?? ? ??????? (a) ? ?????????? ? ????? ?
  (2a) ??? ????? ? (2b) ????? ???? ?? ? ??????? ? ???? ?? ?????
  ?????, ?? ???????? ?? ?? ???????? ? ???? ???? ????? ?
  ????? ????.
  - ? ????????? ? ??????? ?? ???????. ? ????? ??? ?? ?? ? ????????
  O- ????????? ? ?? ?? ? ??????? ? ??????? (3).
  - ? ???????? ???????? ?? ?????, ?????????? ? ??????? ???????
  ? ???????? ????? ? ????? ????; ????????? ????????? (4).
  - ? ???? ??? ?? ??????? ?????: ? ????? ? = +12-24? ? ? ??;
  ? ??? ? = ???????? (? ???); ?? ? ? ? = + ????? ????????.
  ? ???????? ? ??? ??? ? ?? ?? ????? ? ???????? ??? ?????????
  ??? ??? ??? ?????? ? ? ??.
  - ? ???????? ? ???????? ? ?????? ?? ??? ? ?? ???? ????? (5).
  ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??
  ? ???? ?? ??????????? ????????, ??????????? ? ?? ? ????? ???
  ???? ???? ??? ? ??????? (?) ?? ??????? ?????:
  - ? ???? ??? ??? ????? (b) ? ???????? ?? ????? (d) (6).
  - ? ???? ??? ?????? (d) ??? ? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???
  ?????? ?? ???????? (7?).
  - ? ????????? ???????? ???? ???????? (7b).
  - ? ???????? ???????? ?? ???-????? ??? ???? ( ????????? ? ??
  ???? ? ??? ?).
  - ? ????????? ??????? ?? ? ???????? ? ???? ????? ????
  (???? ??? ? ??? ? ?? ???? ???) (8).
  - ? ????????? ??? ????? ? ? ? ????????? ? ???? ????? ???? ?
  -??????? ?????? ?? ?????????? ????????.
  ? ?? ??? ? ? (9)
  a. ON/OFF ??? ? ? ??????? ????????
  b. ? ????????? ????? ?? ??? ??? 1 ??? 2.
  c. ?????????? ????? ?? ???????? ??? ????????? ??? ????.
  d. ? ???? ?? ??????/ ??? ?? ????????.
  e. ????? ?? ????????
  f. ????? ?? ?????????????? ( ?????????? ???????)
  g. ? ???? ?? ???? ?? ?????
  ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ? ?
  - ? ??????????? ?????? ?? ? ????? ?????, ? ? ???? ??, ?? ??
  ????????? ???????????? ? ?.
  - ? ??????????? ?????? = PARK5C
  - ????? ???? ????? = PARK5V
  - ??? ????? ????? ?? ? ???????, ?????? ??? ? ?? ? ?? ??
  ????????? ??? ? ????? ???? ???? ???? ? ????? ?????.
  - ?? ? ???????? ?? ???????? ???? ? ?????, ???????????
  ???? ?????? ??? ??? ?????????.
  ??? ? ? ? ??? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ?
  ?? ? ???: ? ?????: ? ?????-?????? 120º
  ?????? ??? 500 x 582
  ? ???????????????? 0.05 ?????
  ? ? ? ? ?? ?: ????? 4.5” ??? ?? CRT
  ?????????????????: 12/24V DC
  (?????????????)
  ??? ???????? ?? ????????: -10º ?? +55ºC
  ? ? ??: 2A
  Roos Electronics BV ?? ???? ??????????? ?? ????? ?? ??? ???
  ???????? ????????.
  PARK5 BAKKAMERA / VIDEOINSTALLATION
  PARK5 systemet består af et bakkamera og en monitor. Systemet
  øger vejsikkerheden ved at give et bredt udsyn bag ved vognen
  (den velkendte "blinde vinkel” kan fjernes helt ved at tilslutte to
  kameraer til systemet). Den indbyggede mikrofon gengiver de
  omgivende lyde. Systemet er beregnet til at hjælpe med orientering
  sammen med bakspejlene og kan skiftes mellem normal og
  spejlbillede. Systemet fungerer i alle lysforhold og slås automatisk
  til, når der sættes i bakgear. En ekstra A/V-kilde kan tilsluttes
  monitoren, og billederne vises ved et tryk på knappen.
  PAKKEINDHOLD (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Tilslutningskabel
  d. Tilslutningskabel kamera/monitor
  INSTALLERING AF MONITOR
  - Fjern monitorbeslaget (a) og montér den stående (2a) eller
  ophængt (2b) i den ønskede position, således at knapperne kan
  nås i normal siddeposition.
  - Montér monitoren på beslaget. Sørg for at montere O-ringene
  mellem monitor og beslag (3).
  - Justér monitoren således, at billedet er synligt i normal
  siddeposition, og stram skruerne (4).
  - Tilslut som følger: RØD = +12-24V; SORT = jord (chassis);
  BlÅ = +backuplys.
  Det røde kabel kan sluttes direkte til batteriet, da den har en
  indbygget sikring.
  - Tilslutning til monitoren kan kun gøres på en måde (5).
  INSTALLERING AF KAMERA
  Før kameraet installeres, anbefaler vi at tilslutte det midlertidigt til
  monitoren (a) som følger:
  - Tilslut kamera (b) og tilslutningskabel (d) (6).
  - Tilslut kablet (d) til monitoren vha. en af kameraindgangene
  (7a).
  - Fastgør tilslutningen ved at stramme den (7b).
  - Justér kameraet for bedste skærmbillede (nødvendigt med 2
  personer).
  - Montér monteringsbeslaget i denne position (indstiksnøgle
  medfølger) (8).
  - Montér kameraet og fastgør det i denne position bag på vognen.
  BETJENING (9)
  a. TÆND/SLUK-knap med pilotlampe
  b. Valgknap til kamera 1 eller 2
  c. Valgknap til normalt eller spejlbillede
  d. Knap til dag-/natfunktion
  e. Kontrastknap
  f. Synkroniseringsknap (ustabilt billede)
  g. Lydstyrkeknap
  TIPS
  - Installér ikke kablet i en lige linje, men med en løkke for at
  undgå brud.
  - Ekstra kamera = PARK5C
  - Forlængerkabel = PARK5V
  - Hvis det blå kabel ikke er tilsluttet systemet, kan det kun
  betjenes manuelt ved at tænde og slukke det.
  - For kabelføring gennem chassiset, skal du bruge de medfølgende
  gummiforseglinger.
  TEKNISKE SPECIFIKATIONER
  KAMERA: Linse: Bredvinkel 120º
  Opløsning 500 x 582
  Fotosensitivitet 0.05 lux
  MONITOR: Skærm 4.5” s/h CRT
  Strømforsyning: 12/24V DC (autojustering)
  Driftstemperatur: -10º til +55ºC
  Sikring 2A
  Roos Electronics BV er ikke ansvarlig for skader på din vogn.
  PARK5 VISSZAPILLANTÓ KAMERA / VIDEO ÜZEMBE
  HELYEZÉSE
  A PARK5 rendszer egy visszapillantó kamerából és egy monitorból
  áll. A rendszer használata növeli a vezetés biztonságát, mivel
  optimális kilátást biztosít a jármû mögé (két kamera
  csatlakoztatásával az úgynevezett “holttér” tökéletesen
  kiküszöbölhetõ). A beépített mikrofon közvetíti a környezet
  hangjait. A rendszer normál és tükörkép-üzemmódban is
  használható, célja, hogy visszapillantó tükrök kiegészítõjeként
  megkönnyítse a tájékozódást. Mûködése a fényviszonyoktól
  független, hátramenetben automatikusan bekapcsol. A monitorhoz
  egy további A/V forrás is csatlakoztatható, melynek képe
  gombnyomásra megjeleníthetõ.
  A CSOMAG TARTALMA (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Csatlakozókábel
  d. Kamera / monitor csatlakozókábel
  A MONITOR ÜZEMBE HELYEZÉSE
  - Vegye le a monitor konzolját (a) és szerelje fel álló (2a) vagy
  függõ (2b) helyzetben a kívánt helyen úgy, hogy a gombokat a
  normál ülõhelyzetbõl is elérje.
  - Szerelje a monitort a konzolra. Ügyeljen a monitor és a konzol
  közötti O-gyûrûk felszerelésére (3).
  - Úgy állítsa be a monitort, hogy a kép normál ülõhelyzetbõl jól
  látható legyen; szorítsa meg a csavarokat (4).
  - A csatlakoztatást a következõképpen végezze el: PIROS = +12-
  24V; FEKETE = földelés (karosszéria); KÉK = +háttérvilágítás.
  A piros vezetéket közvetlenül rákötheti az akkumulátorra, mert
  beépített biztosítékkal rendelkezik.
  - A monitorhoz történõ csatlakoztatás csak egyféleképpen
  lehetséges (5).
  A KAMERA ÜZEMBE HELYEZÉSE
  Javasoljuk, hogy beszerelés elõtt a kamerát csatlakoztassa
  ideiglenesen a monitorhoz (a) a következõk szerint:
  - Kösse össze a kamerát (b) és a csatlakozókábelt (d) (6).
  - A kamera egyik bemenetének használatával kösse össze a kábelt
  (d) és a monitort (7a).
  - Rögzítse a csatlakozást (7b).
  - Állítsa be a kamerát a lehetõ legjobb kép eléréséhez (ehhez 2
  személy szükséges).
  - Rögzítse a konzolt ebben a pozícióban (a tartozék Allen-kulccsal)
  (8).
  - Szerelje fel a kamerát a jármû hátuljára és rögzítse a megfelelõ
  helyzetben.
  MÛKÖDTETÉS (9)
  a. ON/OFF kapcsoló irányfénnyel
  b. Választógomb (1. vagy 2. kamera)
  c. Választógomb (normál vagy tükörkép nézet)
  d. Választógomb (nappali vagy éjszakai üzemmód)
  e. Kontraszt gomb
  f. Szinkronizációs gomb (instabil kép)
  g. Hangerõ gomb
  TIPPEK
  - A kábelt a törés megelõzése érdekében ne egyenes vonalban,
  hanem ráhagyással vezesse.
  - További kamera = PARK5C
  - Kiegészítõ kábel = PARK5V
  - Ha a kék kábel nincs csatlakoztatva, akkor a rendszer csak
  manuálisan, be/kikapcsolással mûködtethetõ.
  - A kábelnek a karosszérián történõ átvezetéséhez használja a
  mellékelt gumitömítéseket.
  MÛSZAKI ADATOK
  KAMERA: Lencse: Nagylátós(120º)
  Felbons 500 x 582
  nrzékenység 0,05 lux
  MONITOR: pern 4,5 velykes fekete-fehér CRT
  Áramellátás: 12/24 V egyenáram
  (automatikus bllís)
  rsékleti tartomány: -10 és +55 ºC tt
  Biztosíték 2 A
  A Roos Electronics BV nem vállal felelõsséget a jármûben
  bekövetkezett károkért.
  UGRADNJA KAMERE / VIDEO SUSTAVA PARK5 ZA POGLED
  UNATRAG
  PARK5 sustav se sastoji od kamere za pogled unatrag i monitora.
  Sustav poveæava sigurnost na cesti omoguæavajuæi optimalni pogled
  iza vozila (zloglasni "mrtvi kut" se može potpuno ukloniti spajanjem
  dviju kamera u sustav). Ugraðeni mikrofon osigurava zvuk okoline.
  Sustav služi za pomoæ pri orijentaciji u kombinaciji s dva retrovizora
  i moguæe je birati izmeðu normalne i zrcalne slike. Sustav radi u
  svim svjetlosnim uvjetima i automatski se ukljuèuje pri
  prebacivanju mjenjaèa u vožnju unatrag. Na monitor je moguæe je
  spojiti dodatni A/V izvor i slika se prikazuje pritiskom gumba.
  SADRŽAJ PAKETA (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Spojni kabel
  d. Spojni kabel kamere i monitora
  UGRADNJA MONITORA
  - Skinite nosaè monitora (a) i postavite ga prema želji, u stojeæem
  (2a) ili viseæem (2b) položaju, tako da možete dohvatiti gumbe u
  normalnom sjedeæem položaju.
  - Postavite monitor na nosaè. Pobrinite se da postavite O-
  prstenove izmeðu monitora i nosaèa (3).
  - Podesite položaj monitora tako da slika bude vidljiva u
  normalnom sjedeæem položaju; pritegnite vijke (4).
  - Spojite na sljedeæi naèin: CRVENA = +12 – 24 V; CRNA = masa
  (postolje); PLAVA = + pozadinskog svjetla
  Crvena žica može se spojiti izravno na akumulator jer posjeduje
  osiguraè u vodu.
  - Spoj s monitorom moguæe je ostvariti samo na jedan naèin (5).
  UGRADNJA KAMERE
  Prije ugradnje kamere se preporuèuje da je privremeno spojite s
  monitorom (a) na ovaj naèin:
  - Spojite kameru (b) i spojni kabel (d) (6).
  - Spojite kabel (d) s monitorom na jedan od ovih ulaza za kameru
  (7a).
  - Prièvrstite spoj tako da ga pritegnete (7b).
  - Podešavajte kameru dok ne dobijete najbolju sliku na monitoru
  (potrebne su 2 osobe).
  - Postavite postolje u ovom položaju (pomoæu imbus kljuèa) (8).
  - Postavite kameru i prièvrstite je ovom položaju na stražnjoj
  strani vozila.
  RUKOVANJE (9)
  a. ON/OFF (UKLJ/ISKLJ) sklopka s kontrolnim svjetlom
  b. Gumb za izbor kamere 1 ili 2
  c. Gumb za izbor normalne ili zrcalne slike
  d. Gumb za izbor dnevnoga / noænog rada
  e. Gumb za podešavanja kontrasta
  f. Gumb za sinkronizaciju (nestabilna slika)
  g. Gumb za podešavanje glasnoæe
  SAVJETI
  - Kabel postavite u obliku omèe, a ne ravne linije, kako bi izbjegli
  prijelome.
  - Dodatna kamera = PARK5C
  - Produžni kabel = PARK5V
  - Ako plavi kabel nije spojen, moguæe je samo ruèno upravljanje
  sustavom, njegovim ukljuèivanjem ili iskljuèivanjem.
  - Pri provlaèenju kabela kroz postolje koristite priložene gumene
  brtve.
  TEHNIÈKI PODACI
  KAMERA: Objektiv: Širokokutni 120º
  Razluèivost 500 x 582
  Fotoosjetljivost 0,05 luksa
  MONITOR: Ekran 4,5” c/b CRT
  Napajanje: 12/24 V DC
  (Automatsko podešavanje)
  Radna temperatura: -10º do +55ºC
  Osiguraè 2 A
  Roos Electronics BV ne snosi odgovornost za ošteæenja na vašem
  vozilu.
  PARK5 CAMÉRA DE RECUL/ INSTALLATION DE LA CAMÉRA
  Le système PARK5 est constitué d'une caméra arrière de recul et
  d'un moniteur. Le système améliore la sécurité de la route en vous
  offrant une vue optimale sur l'arrière du véhicule (le fameux angle
  mort peut être complètement éliminé à l'aide de 2 caméras
  branchées sur le système). Le microphone intégré vous permet
  d'entendre les sons environnants. Le système est conçu pour vous
  aider à vous orienter avec les rétroviseurs arrière et peut être réglé
  soit en visibilité normale et en reflet. Le système fonctionne avec
  tout type de lumière et s'allume automatiquement lorsque vous
  êtes en marche arrière. Une source A/V supplémentaire peut être
  branchée sur le moniteur et les images seront affichées quand vous
  appuierez sur le bouton.
  CONTENU DE L'EMBALLAGE (1)
  a. Moniteur
  b. Caméra
  c. Câble de connexion
  d. Câble de connexion de la caméra / moniteur
  INSTALLATION DU MONITEUR
  - Retirez le support du moniteur (a) et montez le sur un pied (2a)
  ou suspendu (2b) dans la position désirée, afin que les boutons
  peuvent être aisément accessibles en position assise normale.
  - Montez le moniteur sur le support. Faites attention de monter les
  anneaux O entre le moniteur et le support (3).
  - Réglez le moniteur de telle manière que l'image soit visible en
  position assise normale; serrez les vis (4).
  - Branchez comme ceci: ROUGE = +12-24V; NOIR = terre
  (châssis); BLEU = +lumière de secours.
  Le fil rouge peut être directement branché sur la pile car il
  possède un fusible en ligne.
  - Le branchement sur le moniteur est possible seulement dans un
  sens (5).
  INSTALLATION DE LA CAMÉRA
  Avant d'installer la caméra, nous vous recommandons de la
  brancher temporairement sur le moniteur (a) comme ceci:
  - Branchez la caméra (b) et le câble de connexion (d) (6).
  - Branchez le câble (d) sur le moniteur en utilisant l'une des
  entrées de la caméra (7a).
  - Fixez le branchement en le serrant (7b).
  - Réglez la caméra afin d'obtenir la meilleure image sur le
  moniteur (2 personnes nécessaire).
  - Montez le support de montage dans cette position (Clef Allen
  fournie) (8).
  - Montez la caméra et fixez-la en position à l'arrière du véhicule.
  FONCTIONNEMENT (9)
  a. Interrupteur ON/OFF avec lampe veilleuse
  b. Bouton sélecteur pour les caméras 1 ou 2
  c. Bouton sélecteur pour image normale ou en reflet
  d. Bouton pour fonctionnement de jour ou de nuit
  e. Bouton contraste
  f. Bouton de synchronisation (image instable)
  g. Bouton volume
  ASTUCES
  - N'installez pas le câble en une ligne droite mais avec une boucle
  afin qu'il ne se casse pas.
  - Caméra supplémentaire= PARK5C
  - Câble de rallonge = PARK5V
  - Si le câble bleu n'est pas banché, le système ne peut fonctionner
  uniquement manuellement en l'allumant ou en l'éteignant.
  - Pour rentrer le câble dans le châssis, utilisez le joint en
  caoutchouc fourni.
  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  CAMÉRA: Lentilles: Angle large 120º
  Résolution 500 x 582
  Photosensibilité 0.05 lux
  MONITEUR:Écran 4.5” b/w CRT
  Alimentation: 12/24V DC
  (réglage auto)
  Température de fonctionnement: -10º à +55ºC
  Fusible 2A
  Roos Electronics BV ne sera pas tenu responsable pour les
  dommages sur votre véhicule.
  INSTALACJA KAMERY WSTECZNEJ PARK5/WIDEO
  System Park5 sklada sie z kamery wstecznej i monitora.System ten
  zapewnia optymalny widok z tylu pojazdu, zwiekszajac tym samym
  bezpieczenstwo na drodze ( zjawisko tzw.martwego pola moze
  zostac zupelnie wyeliminowane poprzez podlaczenie dwóch kamer
  do systemu).Wbudowany mikrofon rejestruje dzwieki dochodzace z
  zewnatrz pojazdu.W polaczeniu z lusterkami wstecznymi,system
  ten ma za zadanie pomóc w orientacji na drodze i moze byc
  przelaczony z obrazu normalnego na lustrzany i odwrotnie. System
  ten dziala we wszystkich warunkach swietlnych i jest automatyczne
  uruchamiany podczas wlaczania biegu wstecznego.Dodatkowe
  zródlo AV moze zostac podlaczone do monitora i obraz ukazuje sie
  w momencie wcisniecia przycisku.
  ZAWARTOSC OPAKOWANIA (1)
  a. Monit
  b. Kamera
  c. Kabel instalacyjny
  d. Kabel instalacyjny kamera/monitor
  INSTALACJA MONITORA
  - Zdemontuj wspornik monitora (a) i ustaw go w pozycji stojacej
  (2a)albo wiszacej(2b), tak aby mozliwy byl dostep do przycisków
  z pozycji siedzacej.
  - Ustaw monitor na wsporniku.Pamietaj o zainstalowaniu oringów
  miedzy monitorem i wspornikiem (3).
  - Ustaw monitor w taki sposób, aby obraz byl widoczny z
  normalnej pozycji siedzacej; Zacisnij sruby(4).
  - Podlacz w nastepujacy sposób: Czerwony= +12-24V; Czarny=
  uziemienie(podwozie); Niebieski=+ swiatlo cofania
  Czerwony przewód moze byc bezposrednio podlaczony do
  baterii, poniewaz polaczenie posiada bezpiecznik.
  - Podlaczenie do monitora moze byc wykonane tylko w jeden
  sposób (5).
  INSTALACJA KAMERY
  Zanim kamera zostanie zainstalowana,radzimy, aby tymczasowo
  podlaczyc ja do monitora (a) w nastepujacy sposób:
  - Polacz kamere (b) z kablem instalacyjnym (d) (6)
  - Podlacz kabel (d) do monitora uzywajac jednego z wejsc
  kamery.(7a).
  - Umocnij polaczenie poprzez zacisniecie (7b)
  - Ureguluj kamere tak, aby uzyskac jak najlepszy obraz na
  monitorze.(potrzebne 2 oso).
  - Zamontuj wspornik mocujacy w tej pozycji ( dostepny klucz
  inbusowy)(8).
  - Zamontuj kamere i docisnij w tej pozycji , z tylu pojazdu.
  OBSLUGA(9)
  a. Przelacznik ON/OFF ze swiatelkiem kontrol
  b. Przycisk wyboru dla kamery 1 albo 2
  c. Przycisk wyboru dla obrazu normalnego albo lustrzanego
  d. Przycisk dla dziennej/nocnej obsl
  e. Przycisk kontr
  f. Przycisk synchronizacji (chwiejny o obraz)
  g. Przycisk glosnosci
  WSKAZÓWKI
  - Podczas instalacji kabel nie powinnien by instalowany w prostej
  linii, ale zwiniety w petle, aby zapobiec zniszczeniu sie.
  - Dodatkowa kamera= PARK5C
  - Przedluzacz = PARK5V
  - Jezeli niebieski kabel nie jest podlaczony, system moze byc tylko
  obslugiwany recznie, poprzez wlaczanie go i wylaczanie.
  - Uzyj zalaczonych uszczelek gumowych podczas przeprowadzania
  kabla przez podwozie
  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  KAMERA: Soczewka: Szerokokatna 120º
  Rozdzielczosc 500 x 582
  Fotoczulosc 0.05 lux
  MONITOR: Ekran 4.5” b/w CRT
  Zasilanie: 12/24V DC
  (automatyczna regulacja)
  Temperatura pracy: -10º do +55ºC
  Bezpiecznik 2A
  Roos Electronics BV nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
  wyrzadzone pojazdowi.
  PARK5 ? ? ? ??? ??? ? ??? ? ? ? ? / ? ? ? ?? ???? ? ? ? ? ?
  ? ????? ? PARK5 ??????? ?? ??? ??? ??????? ???? ? ????????.
  ? ????? ? ???? ? ??? ???????????? ???? ????, ???????????
  ?????????? ? ????? ?????? ? ?? ??? (?????????? ? "????? ? ???? "
  ? ???? ?? ?? ????????? ????????? ??? ????????????? ? ?????? ?
  ???? ??? ??). ????????? ? ? ????? ?? ????????????? ????? ?? ? ??
  ?????. ?????? ? ????????????? ??? ??? ?? ? ? ?????????????? ?
  ??? ??????? ? ????????? ??????? ???? ? ??? ?? ??????? ??????
  ? ?? ?? ????????? ? ? ????????? ? ??????? ????? . ? ????? ?
  ? ???????????? ??? ?? ??? ????? ???? ? ????? ????????
  ???? ?????? ??? ???? ????? ?????? ????????. ? ? ??????? ??? ??
  ?? ?? ?????? ??? ????????????? ? ???????? A/V, ??????? ????
  ??????? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ??????.
  ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? (1)
  a. ? ??????
  b. ? ?? ???
  c. ????????????? ? ??????
  d. ? ???????????? ? ?????? ??? ??? / ???????
  ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
  - ? ?????? ???? ????? ? ??????? (a) ? ?????????? ??? ? ???????
  (2a) ??? ????????? (2b) ????? ???? ? ?? ??????? ? ???? ?????
  ??????? , ????? ?????? ?? ?? ? ?????? ???????? ???? ???
  ?????????? ??????? ????? ????.
  - ??? ????????? ? ?????? ?? ???? ?????. ? ??????? ???? ????, ???
  ? -??????? ? ?????? ???? ?? ?? ?? ?????????? ??? ??
  ? ???????? ? ???? ?????? (3).
  - ? ???????????? ? ?????? ????? ???????, ????? ???????? ?? ??
  ????? ? ??? ???? ??????? ????? ????; ???????? ????? (4).
  - ? ??????????? ?????? ? ?? ??????? : ? ?? ?? ? ? = +12-24V;
  ? ??? ? ? = ????? ????? (? ????); ?? ? ? ? = +? ????? ???????
  ????.
  ?????? ? ?????? ??? ?? ?? ?? ??????????? ??????????????? ?
  ???????, ????????? ??? ?? ??? ????????? ? ??????????????.
  - ? ???????????? ? ???????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? (5).
  ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
  ? ???? ?????????? ??? ??? ? ? ??????????? ???? ????
  ???????????? ?? ? ? ??????? (a) ?????? ? ?? ???????:
  - ? ???????? ??? ??? (b) ? ????????????? ? ??????? (d) (6).
  - ? ??????????? ?????? (d) ? ? ???????, ????????? ???? ??
  ?????? ??? ??? (7a).
  - ??? ????????? ??????????, ??????? ??? (7b).
  - ? ???????????? ??? ??? ??? ??????? ??? ??????? ???? ??
  ? ??????? (??? ?? 2 ????????).
  - ?????????? ?????? ?? ? ????? ???? ? ???? ??????? (??????? ?
  ??? ? ???????????) (8).
  - ?????????? ?????? ? ??? ????????? ?? ? ???? ????? ???? ?
  ?????? ??????? ????? ?????.
  ?? ?? ? ?? ??? ? ? (9)
  a. ON/OFF ?? ??? ?????? ? ??????????
  b. ? ????? ??????? ?????? ? ?? ?? ??? ???? 1 ? 2
  c. ?????? ??????? ?????? ? ?? ?? ????????? ? ? ????????? ?
  ??????? ?????
  d. ? ????? ???????/?????? ????????????
  e. ? ????? ?????????????
  f. ?????? ????????????? (???????????? ??????? ????)
  g. ? ????? ???? ?????
  ?? ? ???
  - ? ??????? ????? ?????? ?? ?? ???? ?? ?????, ? ? ? ??? ? ?????,
  ????? ????? ??? ????? ???.
  - ? ????????????? ??? ??? = PARK5C
  - ??????-?????????? = PARK5V
  - ???? ????? ?????? ?? ???????????, ?????? ? ? ?? ??
  ??????????????? ?????? ???? ??? ? ?? ??? ??? ??????? .
  - ? ?? ??????? ?????? ????? ? ???? ??????????? ???????? ? ????
  ???????? ? ???????????.
  ??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ???? ??? ??
  ??? ???: ? ???????: ? ???????????? ? 120º
  ?????? ???? 500 x 582
  ????????????????????? 0.05 ?? ??
  ? ? ? ? ?? ?: ????? 4.5” ?/? ??????????-
  ??????? ??????
  ???? ???????: 12/24V DC
  (?????????????? ?????????)
  ??? ???????? ????????????: -10º ?? +55ºC
  ? ???????????? 2A
  Roos Electronics BV ?? ????? ??????????????? ?? ?????? ?????
  ??? ??? ????? ?????.
  NAMESTITEV VZVRATNE KAMERE / VIDEO SISTEMA PARK5
  Sistem PARK5 je sestavljen iz vzvratne kamere in monitorja. Sistem
  izboljša varnost na cestah, tako da izboljša vidljivost za vozilom
  (mrtvi kot je popolnoma odpravljen, ce na sistem prikljucimo 2
  kameri). Z vgrajenim mikrofonom lahko slišite zvok v okolici.
  Namen sistema je pomagati pri vzvratni vožnji v kombinaciji z
  vzvratnimi ogledali; sistem lahko preklaplja med obicajno in zrcalno
  sliko. Sistem deluje v vseh svetlobnih pogojih in se samodejno
  vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo. Na monitor lahko
  priklopite dodaten A/V vir in prikažete sliko s pritiskom na tipko.
  VSEBINA ŠKATLE (1)
  a. Monitor
  b. Kamera
  c. Prikljucni kabel
  d. Prikljucni kabel kamera/monitor
  NAMESTITEV MONITORJA
  - Odstranite nosilec monitorja (a) in ga namestite, tako da prosto
  stoji (2a) ali ga obesite (2b) v tak položaj, da boste lahko dosegli
  tipke med vožnjo.
  - Namestite monitor v nosilec. Poskrbite, da bodo O-tesnila
  namešcena med monitorjem in nosilcem (3).
  - Namestite monitor tako, da bo slika dobro vidna v obicajnem
  sedežnem položaju in zategnite vijake (4).
  - Prikljucite na naslednji nacin: RDECA = +12-24V; CRNA =
  ozemljitev (ohišje); BLUE = +dodatna osvetlitev.
  Rdeca žica mora biti prikljucena neposredno na akumulator, ker
  ima notranjo varovalko.
  - Prikljucitev monitorja je možna samo na en nacin (5).
  NAMESTITEV KAMERE
  Pred namestitvijo kamere priporocamo kratkotrajno prikljucitev na
  monitor (a) na naslednji nacin:
  - Prikljucite kamero (b) in prikljucni kabel (d) (6).
  - Prikljucite kabel (d) na monitor s pomocjo enega vhodov na
  kameri (7a).
  - Pritrdite prikljucek, tako da ga zategnete (7b).
  - Kamero namestite tako, da boste dobili cim boljšo sliko (potrebni
  2 osebi).
  - Namestite namestitveni okvir v prikazan položaj (imbus kljuc je
  priložen) (8).
  - Namestite kamero in jo pritrdite v položaj na zadnji strani vozila.
  UPRAVLJANJE
  a. Stikalo za VKLOP/IZKLOP s signalno lucko.
  b. Tipka za izbiro kamere 1 ali 2
  c. Tipka za izbiro obicajne ali prezrcaljene slike.
  d. Tipka za dnevno/nocno delovanje
  e. Tipka za kontrast
  f. Tipka za sinhronizacijo (nestabilna slika)
  g. Tipka za glasnost
  NASVETI
  - Kabli ne smejo biti napeti, da se ne bi strgali, zato jih zvijte v
  zanko.
  - Dodatna kamera = PARK5C
  - Podaljšek = PARK5V
  - Ce modri kabel ni pravilno prikljucen, lahko upravljate sistem
  samo rocno, tako da ga izklopite ali vklopite.
  - Za napeljavo kablov skozi karoserijo, uporabljate priložena
  gumijasta tesnila.
  TEHNICNI PODATKI
  KAMERA: Leca: Širokokotna 120°
  Locljivost 500 x 582
  Svetlobna obcutljivost 0,05 lux
  MONITOR: Zaslon 4,5 colski c/b CRT
  Elektricni napajalnik: 12/24V DC
  (samodejna nastavitev)
  Temperatura delovanja: od -10° do +55°C
  Varovalka 2A
  Podjetje Roos Electronics BV ne prevzema odgovornosti za nastalo
  škodo na vašem vozilo.
Elro PARK5

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Elro PARK5 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Elro PARK5 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Elro PARK5 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Camaras traseras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.3. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Polaco, Rumano, Turco, Eslovaco, Húngaro, Esloveno, Croata. ¿Tiene alguna pregunta sobre Elro PARK5 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Elro PARK5

General
Marca Elro
Modelo PARK5
Producto Cámara trasera
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Polaco, Rumano, Turco, Eslovaco, Húngaro, Esloveno, Croata
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Elro PARK5 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más