Grundig HD 4880

Grundig HD 4880 manual

(1)
 • SICHERHEIT DE
  Beachten Sie bei der Verwendung
  des Geräts die folgenden Anwei-
  sungen:
  Dieses Gerät ist nur für den priva-
  ten Gebrauch vorgesehen.
  Verwenden Sie das Gerät nicht
  in der Badewanne, in der Dusche
  oder über einem mit Wasser ge-
  füllten Waschbecken. Verwenden
  Sie das Gerät nicht mit nassen
  Händen.
  Tauchen Sie das Gerät nicht ins
  Wasser und vermeiden Sie Was-
  serkontakt, auch beim Reinigen.
  Wird das Gerät im Bad verwen-
  det, ziehen Sie nach der Verwen-
  dung den Netzstecker, da Wasser
  in der Nähe des Geräts eine Ge-
  fahrenquelle sein kann, auch
  wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
  Verwenden Sie das Gerät nicht
  in der Nähe von Wasser in Bade-
  wannen, Waschbecken oder an-
  deren Behältern.
  Sofern nicht bereits verwendet,
  wird eine Reststrom-Schutzvorrich-
  tung (RCD) für den zusätzlichen
  Schutz mit einem Nenn-Reststrom
  von max. 30 mA im Stromkreis
  des Badezimmers empfohlen. Fra-
  gen Sie Ihren Installateur.
  Legen Sie das Gerät während des
  Betriebs nicht auf ein weiches Kis-
  sen oder auf ein Handtuch.
  Stellen Sie sicher, dass die Öff-
  nungen für Lufteinlass und -auslass
  während des Betriebs nicht ver-
  deckt sind.
  Das Gerät verfügt über einen
  Überhitzungsschutz.
  Ziehen Sie nach der Verwendung
  des Geräts den Netzstecker ab.
  Ziehen Sie den Stecker nicht am
  Netzkabel.
  Verwenden Sie das Gerät nicht,
  wenn dieses oder das Netzkabel
  sichtbar beschädigt ist.
  Ist das Netzkabel beschädigt,
  muss es vom Hersteller, von einem
  Service-Zentrum oder von einer
  qualifizierten Person ausgetauscht
  werden, um Stromschlaggefahr zu
  vermeiden.
  Bewahren Sie das Gerät außerhalb
  der Reichweite von Kindern auf.
  Dieses Gerät kann von Kindern
  ab 8 Jahren sowie von Personen
  mit reduzierten physischen, sen-
  sorischen oder mentalen Fähig-
  keiten oder Mangel an Erfahrung
  und/oder Wissen benutzt werden,
  wenn sie beaufsichtigt oder be-
  züglich des sicheren Gebrauchs
  des Gerätes unterwiesen wurden
  und die daraus resultierenden Ge-
  fahren verstanden haben. Kinder
  dürfen nicht mit dem Gerät spie-
  len. Reinigung und Benutzer-War-
  SAFETY EN
  Please note the following informa-
  tion when using the appliance:
  The appliance is designed for do-
  mestic use only.
  Never use the appliance in the
  bath, shower or over a washbasin
  filled with water; nor should it be
  operated with wet hands.
  GÜVENLİK TR
  Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki
  bilgilere dikkat edin:
  Bu cihaz yalnızca evde kullanım
  için tasarlanmıştır.
  Cihazı banyoda, duşta ya da
  suyla dolu küvet üzerinde asla
  kullanmayın; ayrıca cihaz, ıslak
  ellerle de kullanılmamalıdır.
  Cihazı temizleme sırasında bile
  suya sokmayın ve suyla temas et-
  mesine izin vermeyin.
  Cihaz banyoda kullanılmışsa, kul-
  landıktan sonra fişi çekilmelidir.
  Çünkü cihaza yakın yerde su bu-
  lunması, cihaz kapalı olsa da teh-
  like yaratabilir.
  Cihazı banyo küveti, lavabo veya
  diğer kaplardaki suların yakınında
  kullanmayın.
  Cihaz kullanılmadığı zamanlarda
  ek koruma sağlamak amacıyla,
  banyonuzdaki elektrik tesisatı üze-
  rinde artık akımla çalışan ve 30
  mA’i geçmeyen bir akım koruyucu
  aygıtla (RCD) korunması tavsiye
  edilir. Öneri için ehliyetli bir elekt-
  rikçiye başvurun.
  Cihazı kullanırken asla yumuşak
  minder veya battaniye üzerine
  koymayın.
  Kullanım sırasında hava giriş ve
  çıkış açıklıklarının kapanmadığın-
  dan emin olun.
  Cihaz aşırı ısınma koruma siste-
  mine sahiptir.
  Cihazı kullandıktan sonra elektrik
  fişini prizden çekin. Cihazın fişini
  kablosundan çekerek çıkarmayın.
  Haare trocknen / Dry the hair / Saç kurutma /
  Seque el cabello / Sécher le cheveu / Osušite kosu /
  Wysusz włosy
  Stylingdüse ausrichten / Align the concentrator
  nozzle / Yoğunlaştırıcı nozulunu hizalayın / Alinee
  la boquilla del concentrador / Alignez l‘embout
  concentrateur / Poravnajte koncentrator mlaznice /
  Ustaw dyszę koncentratora
  Anschließen / Connect / Prize takın / Conectar /
  Connexion / Spoji / Podłącz
  Kühlstufe zum Fixieren der Frisur drücken / Press Cool
  Shot to fix the hairstyle / Saç şeklini sabitlemek için
  soğuk darbe tuşuna basın / Presione Cool Shot para
  fijar el peinado / Appuyez sur la touche Air froid pour
  fixer la coiffure / Pritisnite gumb funkcije Cool Shot da
  biste fiksirali frizuru hladnim zrakom / Naciśnij Cool
  Shot [Zimny Strzał], aby utrwalić fryzurę
  9
  Ausschalten / Switch off / Kapatın / Apagar / Arrêt /
  Isključi / Wyłącz
  Gerät reinigen / Clean the device / Cihazın
  temizlenmesi / Limpieza del dispositivo / Nettoyage
  de l’appareil / Čišćenje uređaja / Urządzenie do
  czyszczenia
  tung dürfen nicht durch Kinder
  durchgeführt werden, es sei denn,
  sie sind beaufsichtigt.
  Öffnen Sie das Gerät unter kei-
  nen Umständen. Für Schäden
  aufgrund von unsachgemäßer
  Handhabung wird keine Haftung
  übernommen.
  Prüfen Sie die auf dem Typenschild
  angegebene Netzspannung (am
  Griff des Geräts). Diese muss der lo-
  kalen Netzspannung entsprechen.
  Gerät nur durch Abziehen des
  Netzsteckers von der Stromversor-
  gung trennen.
  Wickeln Sie das Netzkabel nicht
  um das Gerät.
  Verwenden Sie das Gerät nicht
  an/in der Nähe von brennbaren
  Orten, Materialien und Möbeln.
  Das Gerät darf nicht in Kontakt mit
  brennbaren Materialien kommen
  oder von diesen bedeckt werden.
  Hierzu zählen Vorhänge, Textilien,
  Wände etc.
  Stellen Sie sicher, dass das Gerät
  stets von brennbaren Materialien
  und Möbeln ferngehalten wird.
  Die Düse kann während des Be-
  triebs sehr heiß werden. Berühren
  Sie diese nicht mit bloßen Händen.
  Vermeiden Sie Hautkontakt mit
  den heißen Teilen. Die Düse und
  der Volumenaufsatz dürfen nicht
  in Kontakt mit Ihrem Gesicht, Ihrem
  Nacken oder Ihrem Kopf kommen.
  Für ein perfektes Ergebnis wird
  ein warmer Luftstrom benötigt. Be-
  Ein-/Ausschalten und Luftstrom wählen / Switch on /
  off and select air flow level / Açma/Kapama tuşuna
  basın ve fan seviyesi seçin / Apague/encienda y
  seleccione el nivel del flujo de aire / Appuyez sur
  le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) et sélectionnez
  le debit d’air / Uključite/isključite i odaberite
  razinu strujanja zraka / Załącz/ wyłącz i wybierz
  przepływ powietrza.
  Netzstecker ziehen / Pull out the power cord / Elektrik
  kablosunu çekin / Tire del cable de alimentación /
  Débrancher le câble d‘alimentation / Odspojite
  kabel napajanja / Wypnij przewód zasilający
  Haare trocknen / Dry the hair / Saç kurutma /
  Seque el cabello / Sécher le cheveu / Osušite kosu /
  Wysusz włosy
  Keep the appliance out of the
  reach of children.
  This appliance can be used by
  children aged from 8 years and
  above and persons with reduced
  physical, sensory or mental ca-
  pabilities or lack of experience
  and knowledge if they have been
  given supervision or instruction
  concerning use of the appliance
  in a safe way and understand
  the hazards involved. Children
  shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance
  shall not be made by children
  without supervision.
  Never open the appliance under
  any circumstance. No warranty
  claims are accepted for damage
  Cihazda veya elektrik kablosunda
  gözle görülür hasar mevcutsa, ci-
  hazı asla kullanmayın.
  Elektrik kablosu hasar görmüşse,
  elektrik çarpması riskini önlemek
  için üretici, yetkili servis merkezi
  veya benzer bir yetkili kişi tarafın-
  dan değiştirilmelidir.
  Cihazı çocukların erişemeyecek-
  leri bir yerde saklayın.
  Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde
  kullanımıyla ilgili olarak gözetim al-
  tında tutulmaları veya kendilerine
  talimat verilmesi ve cihazın kulla-
  nımıyla ilgili tehlikeleri anlamaları
  koşuluyla 8 yve üzeri çocuklar
  ile kısıtlı fiziksel, duyusal veya zi-
  hinsel kapasiteye sahip olan ya da
  bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce
  kullanılabilir. Çocuklar cihazla oy-
  namamalıdır. Temizlik ve kullanıcı
  bakım işlemleri, başlarında bir
  büyük olmadığı sürece çocuklar
  tarafından yapılmamalıdır.
  Cihazı hiçbir koşul altında sök-
  meyin. Hatalı kullanımın neden
  olduğu hasarlar için hiçbir garanti
  talebi kabul edilmez.
  Tip etiketinde (cihazın sapındadır)
  yazılı olan şebeke geriliminin evi-
  nizdeki şebeke gerilimine uygun
  olup olmadığını kontrol edin. Ci-
  hazın elektrik bağlantısını kesme-
  nin tek yolu fişini çekmektir.
  Elektrik kablosunu asla cihazın et-
  rafına sarmayın.
  Temperatur einstellen (niedrig, mittel, hoch) / Select
  temperature level (low, medium, high) / Sıcaklık seviyesi
  seçin (soğuk, orta ,yüksek) / Seleccione el nivel de
  temperatura (Baja, moderada, alta) / Sélectionnez
  le niveau de température (faible, modérée, élevé) /
  Odaberite razinu temperature (niska, umjerena, visoka) /
  Wybierz temperaturę (niska, umiarkowana, wysoka)
  !
  !
  achten Sie, dass eine metallische
  Bürste bei längerer oder intensiver
  Nutzung sehr heiß werden kann.
  Passen Sie die Nutzungsdauer
  des Geräts an das verwendete
  Zubehör an, um Verletzungen zu
  vermeiden.
  INFORMATIONEN
  Reinigung und Pflege
  1 Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter aus und ziehen
  Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
  2 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen
  Tuch. Reinigen Sie den Lufteinlass gelegentlich mit einer
  weichen Bürste, um Haare und Staub zu entfernen. Neh-
  men Sie das Gitter des Lufteinlasses ab, und reinigen
  Sie den Filter regelmäßig. Ziehen Sie hierzu das Gitter
  zurück.
  Entsorgung von Altgeräten:
  Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive
  (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizie-
  rungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte
  (WEEE) gekennzeichnet.
  Dieses Gerät wurde aus hochwertigen
  Materialien hergestellt, die wiederverwendet
  und recycelt werden können. Entsorgen Sie
  das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit
  dem regulären Hausmüll; geben Sie es
  stattdessen bei einer Sammelstelle zur
  Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen
  Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne
  über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.
  Einhaltung von RoHS-Vorgaben:
  Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben
  der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in
  der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen
  Materialien.
  Informationen zur Verpackung
  Die Verpackung des Produkts wurde gemäß
  unserer nationalen Gesetzgebung aus recy-
  clingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen
  Sie die Verpackungsmaterialien nicht mit dem
  Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von
  der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Ver-
  packungsmaterial.
  Technische Daten
  Spannungsversorgung : 220-240V 50/60Hz
  Leistung : 2100-2500W
  Technische und optische Änderungen vorbehalten!
  Service und Ersatzteile
  Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen
  Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte
  trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich
  mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in
  Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wen-
  den Sie sich bitte an das GRUNDIG Service-Center unter
  folgenden Kontaktdaten:
  Telefon: 0911 / 590 597 29
  (Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)
  Telefax: 0911 / 590 597 31
  E-Mail: service@grundig.com
  http://www.grundig.com/de-de/support
  Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie
  ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und
  Zubehörteile.
  GRUNDIG Kundenberatungszentrum
  Do not immerse the appliance in
  water or let it come into contact
  with water, even during cleaning.
  If the appliance is used in the
  bathroom, it is essential that you
  unplug it after use, as any water
  close to the appliance can still
  pose a hazard, even if the appli-
  ance is switched off.
  Do not use the appliance near
  water in bathtubs, wash basins or
  other vessels.
  If not already in use, installing a re-
  sidual current-operated protective
  device (RCD) is recommended for
  additional protection with a rated
  residual operating current not ex-
  ceeding 30 mA in the electrical
  circuit of your bathroom. Ask your
  plumber for advice.
  Never place the appliance on soft
  cushions or blankets during operation.
  Ensure that the air-induction and
  output openings are not covered
  during operation.
  The appliance is equipped with
  an overheating protection system.
  Unplug the appliance after use.
  Do not disconnect the plug by pull-
  ing on the cord.
  Never use the appliance if it or the
  power cord is visibly damaged.
  If the power cord is damaged, it
  must be replaced by the manufac-
  turer, a service centre or a similarly
  qualified person to avoid any dan-
  ger of electrical shock.
  caused by improper handling.
  Check if the mains voltage on the
  type plate (on the handle of the
  appliance) corresponds to your
  local mains supply. The only way
  to disconnect the appliance from
  the mains is to unplug it.
  Never wrap the power cord
  around the appliance.
  Never use the appliance in or near
  to combustible, inflammable places
  and materials and furniture. Do not
  let the appliance come into contact
  with or become covered by inflam-
  mable materials e.g. curtains, tex-
  tiles, walls, etc. Please make sure
  that the appliance is always kept a
  safe distance away from flamma-
  ble materials and furniture.
  clean the filter at regular intervals. Pull back the grille to
  do this.
  Compliance with the WEEE Directive and
  Disposing of the Waste Product:
  This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/
  EU). This product bears a classification symbol for waste
  electrical and electronic equipment (WEEE).
  This product has been manufactured with high
  quality parts and materials which can be
  reused and are suitable for recycling. Do not
  dispose of the waste product with normal
  domestic and other wastes at the end of its ser-
  vice life. Take it to the collection center for the recycling of
  electrical and electronic equipment. Please consult your
  local authorities to learn about these collection centers.
  Compliance with RoHS Directive
  The product you have purchased complies with EU RoHS
  Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and
  prohibited materials specified in the Directive.
  AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün,
  geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nite-
  likteki yüksek kaliteli parça ve malzemeler-
  den üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet
  ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla
  birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri
  dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu topla-
  ma noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kul-
  lanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve
  doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.
  Ambalaj bilgisi
  Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gere-
  ği geri dönüştürülebilir malzemelerden üre-
  tilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer
  atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin
  belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.
  Teknik Özellikler
  Güç kaynağı : 220-240V 50/60Hz
  Güç : 2100-2500 W
  Teknik ve optik değişiklik yapma hakkı saklıdır!
  www.grundig.com
  18/13
  Grundig Intermedia GmbH
  Thomas-Edison-Platz 3
  D-63263 Neu-Isenburg IB 1
  HR PL
  TR ESDE EN
  FR
  IONIC HAIR DRYER
  HD 4880
  Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
  Deutschland: 0911 / 59 059 730
  Österreich: 0820 / 220 33 22 *
  * gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem
  Festnetz,
  Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)
  The nozzle becomes very hot dur-
  ing use. Do not touch it with your
  bare hands. Avoid any contact of
  the skin with the hot parts. Do not
  allow the nozzle to come into con-
  tact with your face, neck or head.
  A warm flow of air is required to
  achieve a perfect result. Please
  note that a metallised brush can
  become extremely hot during pro-
  longed or intensive use. To avoid
  injury, please adjust the usage
  time of the appliance to the acces-
  sory being used.
  INFORMATION
  Cleaning and care
  1 Switch off the appliance with the button and unplug
  power cord from the wall socket.
  2 Clean the appliance only with a damp, soft cloth.
  Clean the air inlet grille occasionally with a soft brush
  to remove hairs and dust. Take off the air inlet grille and
  Package information
  Packaging materials of the product are manu-
  factured from recyclable materials in accord-
  ance with our National Environment Regula-
  tions. Do not dispose of the packaging materi-
  als together with the domestic or other wastes. Take them to
  the packaging material collection points designated by the
  local authorities.
  Technical data
  Power supply : 220-240V 50/60Hz
  Power : 2100-2500 W
  Technical and design modifications reserved!
  Cihazı asla parlayıcı veya yanıcı
  maddelerin ve mobilyaların bulun-
  duğu yerde veya yakınında kul-
  lanmayın. Cihazın perde, kumaş,
  duvar, vb. gibi yanıcı maddelerle
  temas etmesine veya bunlarla ör-
  tülmesine izin vermeyin. Cihazın
  yanıcı maddelerden ve mobilya-
  lardan uzakta, emniyetli bir yerde
  tutulduğundan emin olun.
  Yoğunlaştırıcı uç, kullanım sıra-
  sında çok ısınır. Çıplak elle dokun-
  mayın. Cildinizin sıcak parçalara
  temas etmesinden kaçının. Yo-
  ğunlaştırıcı ucun yüzünüzle, boy-
  nunuzla ya da başınızla temas
  etmesine izin vermeyin.
  Mükemmel bir sonuç elde etmek
  için sıcak bir hava akışı gereklidir.
  Metal kaplama fırçanın uzun veya
  yoğun kullanımda çok ısınabile-
  ceğini unutmayın. Yaralanmaları
  önlemek için, cihazın kullanım -
  resini, kullanmakta olduğunuz ak-
  sesuara göre ayarlayın.
  BİLGİLER
  Temizleme ve Bakım
  1 Cihazı düğmesiyle kapatın ve elektrik kablosunun fişi-
  ni prizden çekin.
  2 Cihazı yalnızca nemli ve yumuşak bir bezle temizle-
  yin. Saç ve tozları gidermek için hava giriş ızgarasını
  bir fırça yardımıyla düzenli aralıklarla temizlemeyi
  unutmayın. Hava giriş ızgarasını çıkarın ve filtreyi
  düzenli aralıklarla temizleyin. Bunu yapmak için
  ızgarayı geri çekin.
  AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün
  Elden Çıkarılması
  Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
  yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kont-
  rolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı mad-
  deleri içermez.
  1
  !
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  10
  8
Grundig HD 4880

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Grundig HD 4880 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Grundig HD 4880 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Grundig HD 4880 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Secadores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.2. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francia, Polaco, Turco, Croata. ¿Tiene alguna pregunta sobre Grundig HD 4880 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Grundig HD 4880

General
Marca Grundig
Modelo HD 4880
Producto Secador
EAN 4013833024484
Idioma Español, Inglés, Alemán, Francia, Polaco, Turco, Croata
Tipo de archivo PDF
Control de energía
Potencia 2500W
Desempeño
Función iónica
Función de disparo frío
Número de velocidades 2
Ajuste de calefacción 3
Sistema de calefacción de cerámica
Diseño
Longitud del cable 1.8m
Color del producto Black, Rose Gold, Silver
Diseñado para viaje -
Tipo de colgador Con agujero en la empuñadura para colgar
Contenido del embalaje
Boquilla concentradora

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más