Grundig HD 4880 manual

Vea aquí el manual gratuito de Grundig HD 4880. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Grundig HD 4880 propietarios.

SICHERHEIT DE
Beachten Sie bei der Verwendung
des Geräts die folgenden Anwei-
sungen:
Dieses Gerät ist nur für den priva-
ten Gebrauch vorgesehen.
Verwenden Sie das Gerät nicht
in der Badewanne, in der Dusche
oder über einem mit Wasser ge-
füllten Waschbecken. Verwenden
Sie das Gerät nicht mit nassen
Händen.
Tauchen Sie das Gerät nicht ins
Wasser und vermeiden Sie Was-
serkontakt, auch beim Reinigen.
Wird das Gerät im Bad verwen-
det, ziehen Sie nach der Verwen-
dung den Netzstecker, da Wasser
in der Nähe des Geräts eine Ge-
fahrenquelle sein kann, auch
wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht
in der Nähe von Wasser in Bade-
wannen, Waschbecken oder an-
deren Behältern.
Sofern nicht bereits verwendet,
wird eine Reststrom-Schutzvorrich-
tung (RCD) für den zusätzlichen
Schutz mit einem Nenn-Reststrom
von max. 30 mA im Stromkreis
des Badezimmers empfohlen. Fra-
gen Sie Ihren Installateur.
Legen Sie das Gerät während des
Betriebs nicht auf ein weiches Kis-
sen oder auf ein Handtuch.
Stellen Sie sicher, dass die Öff-
nungen für Lufteinlass und -auslass
während des Betriebs nicht ver-
deckt sind.
Das Gerät verfügt über einen
Überhitzungsschutz.
Ziehen Sie nach der Verwendung
des Geräts den Netzstecker ab.
Ziehen Sie den Stecker nicht am
Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn dieses oder das Netzkabel
sichtbar beschädigt ist.
Ist das Netzkabel beschädigt,
muss es vom Hersteller, von einem
Service-Zentrum oder von einer
qualifizierten Person ausgetauscht
werden, um Stromschlaggefahr zu
vermeiden.
Bewahren Sie das Gerät außerhalb
der Reichweite von Kindern auf.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren sowie von Personen
mit reduzierten physischen, sen-
sorischen oder mentalen Fähig-
keiten oder Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder be-
züglich des sicheren Gebrauchs
des Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Ge-
fahren verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spie-
len. Reinigung und Benutzer-War-
SAFETY EN
Please note the following informa-
tion when using the appliance:
The appliance is designed for do-
mestic use only.
Never use the appliance in the
bath, shower or over a washbasin
filled with water; nor should it be
operated with wet hands.
GÜVENLİK TR
Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki
bilgilere dikkat edin:
Bu cihaz yalnızca evde kullanım
için tasarlanmıştır.
Cihazı banyoda, duşta ya da
suyla dolu küvet üzerinde asla
kullanmayın; ayrıca cihaz, ıslak
ellerle de kullanılmamalıdır.
Cihazı temizleme sırasında bile
suya sokmayın ve suyla temas et-
mesine izin vermeyin.
Cihaz banyoda kullanılmışsa, kul-
landıktan sonra fişi çekilmelidir.
Çünkü cihaza yakın yerde su bu-
lunması, cihaz kapalı olsa da teh-
like yaratabilir.
Cihazı banyo küveti, lavabo veya
diğer kaplardaki suların yakınında
kullanmayın.
Cihaz kullanılmadığı zamanlarda
ek koruma sağlamak amacıyla,
banyonuzdaki elektrik tesisatı üze-
rinde artık akımla çalışan ve 30
mA’i geçmeyen bir akım koruyucu
aygıtla (RCD) korunması tavsiye
edilir. Öneri için ehliyetli bir elekt-
rikçiye başvurun.
Cihazı kullanırken asla yumuşak
minder veya battaniye üzerine
koymayın.
Kullanım sırasında hava giriş ve
çıkış açıklıklarının kapanmadığın-
dan emin olun.
Cihaz aşırı ısınma koruma siste-
mine sahiptir.
Cihazı kullandıktan sonra elektrik
fişini prizden çekin. Cihazın fişini
kablosundan çekerek çıkarmayın.
Haare trocknen / Dry the hair / Saç kurutma /
Seque el cabello / Sécher le cheveu / Osušite kosu /
Wysusz włosy
Stylingdüse ausrichten / Align the concentrator
nozzle / Yoğunlaştırıcı nozulunu hizalayın / Alinee
la boquilla del concentrador / Alignez l‘embout
concentrateur / Poravnajte koncentrator mlaznice /
Ustaw dyszę koncentratora
Anschließen / Connect / Prize takın / Conectar /
Connexion / Spoji / Podłącz
Kühlstufe zum Fixieren der Frisur drücken / Press Cool
Shot to fix the hairstyle / Saç şeklini sabitlemek için
soğuk darbe tuşuna basın / Presione Cool Shot para
fijar el peinado / Appuyez sur la touche Air froid pour
fixer la coiffure / Pritisnite gumb funkcije Cool Shot da
biste fiksirali frizuru hladnim zrakom / Naciśnij Cool
Shot [Zimny Strzał], aby utrwalić fryzurę
9
Ausschalten / Switch off / Kapatın / Apagar / Arrêt /
Isključi / Wyłącz
Gerät reinigen / Clean the device / Cihazın
temizlenmesi / Limpieza del dispositivo / Nettoyage
de l’appareil / Čišćenje uređaja / Urządzenie do
czyszczenia
tung dürfen nicht durch Kinder
durchgeführt werden, es sei denn,
sie sind beaufsichtigt.
Öffnen Sie das Gerät unter kei-
nen Umständen. Für Schäden
aufgrund von unsachgemäßer
Handhabung wird keine Haftung
übernommen.
Prüfen Sie die auf dem Typenschild
angegebene Netzspannung (am
Griff des Geräts). Diese muss der lo-
kalen Netzspannung entsprechen.
Gerät nur durch Abziehen des
Netzsteckers von der Stromversor-
gung trennen.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Verwenden Sie das Gerät nicht
an/in der Nähe von brennbaren
Orten, Materialien und Möbeln.
Das Gerät darf nicht in Kontakt mit
brennbaren Materialien kommen
oder von diesen bedeckt werden.
Hierzu zählen Vorhänge, Textilien,
Wände etc.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät
stets von brennbaren Materialien
und Möbeln ferngehalten wird.
Die Düse kann während des Be-
triebs sehr heiß werden. Berühren
Sie diese nicht mit bloßen Händen.
Vermeiden Sie Hautkontakt mit
den heißen Teilen. Die Düse und
der Volumenaufsatz dürfen nicht
in Kontakt mit Ihrem Gesicht, Ihrem
Nacken oder Ihrem Kopf kommen.
Für ein perfektes Ergebnis wird
ein warmer Luftstrom benötigt. Be-
Ein-/Ausschalten und Luftstrom wählen / Switch on /
off and select air flow level / Açma/Kapama tuşuna
basın ve fan seviyesi seçin / Apague/encienda y
seleccione el nivel del flujo de aire / Appuyez sur
le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) et sélectionnez
le debit d’air / Uključite/isključite i odaberite
razinu strujanja zraka / Załącz/ wyłącz i wybierz
przepływ powietrza.
Netzstecker ziehen / Pull out the power cord / Elektrik
kablosunu çekin / Tire del cable de alimentación /
Débrancher le câble d‘alimentation / Odspojite
kabel napajanja / Wypnij przewód zasilający
Haare trocknen / Dry the hair / Saç kurutma /
Seque el cabello / Sécher le cheveu / Osušite kosu /
Wysusz włosy
Keep the appliance out of the
reach of children.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental ca-
pabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance
shall not be made by children
without supervision.
Never open the appliance under
any circumstance. No warranty
claims are accepted for damage
Cihazda veya elektrik kablosunda
gözle görülür hasar mevcutsa, ci-
hazı asla kullanmayın.
Elektrik kablosu hasar görmüşse,
elektrik çarpması riskini önlemek
için üretici, yetkili servis merkezi
veya benzer bir yetkili kişi tarafın-
dan değiştirilmelidir.
Cihazı çocukların erişemeyecek-
leri bir yerde saklayın.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde
kullanımıyla ilgili olarak gözetim al-
tında tutulmaları veya kendilerine
talimat verilmesi ve cihazın kulla-
nımıyla ilgili tehlikeleri anlamaları
koşuluyla 8 yve üzeri çocuklar
ile kısıtlı fiziksel, duyusal veya zi-
hinsel kapasiteye sahip olan ya da
bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oy-
namamalıdır. Temizlik ve kullanıcı
bakım işlemleri, başlarında bir
büyük olmadığı sürece çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Cihazı hiçbir koşul altında sök-
meyin. Hatalı kullanımın neden
olduğu hasarlar için hiçbir garanti
talebi kabul edilmez.
Tip etiketinde (cihazın sapındadır)
yazılı olan şebeke geriliminin evi-
nizdeki şebeke gerilimine uygun
olup olmadığını kontrol edin. Ci-
hazın elektrik bağlantısını kesme-
nin tek yolu fişini çekmektir.
Elektrik kablosunu asla cihazın et-
rafına sarmayın.
Temperatur einstellen (niedrig, mittel, hoch) / Select
temperature level (low, medium, high) / Sıcaklık seviyesi
seçin (soğuk, orta ,yüksek) / Seleccione el nivel de
temperatura (Baja, moderada, alta) / Sélectionnez
le niveau de température (faible, modérée, élevé) /
Odaberite razinu temperature (niska, umjerena, visoka) /
Wybierz temperaturę (niska, umiarkowana, wysoka)
!
!
achten Sie, dass eine metallische
Bürste bei längerer oder intensiver
Nutzung sehr heiß werden kann.
Passen Sie die Nutzungsdauer
des Geräts an das verwendete
Zubehör an, um Verletzungen zu
vermeiden.
INFORMATIONEN
Reinigung und Pflege
1 Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter aus und ziehen
Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen
Tuch. Reinigen Sie den Lufteinlass gelegentlich mit einer
weichen Bürste, um Haare und Staub zu entfernen. Neh-
men Sie das Gitter des Lufteinlasses ab, und reinigen
Sie den Filter regelmäßig. Ziehen Sie hierzu das Gitter
zurück.
Entsorgung von Altgeräten:
Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive
(2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizie-
rungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte
(WEEE) gekennzeichnet.
Dieses Gerät wurde aus hochwertigen
Materialien hergestellt, die wiederverwendet
und recycelt werden können. Entsorgen Sie
das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit
dem regulären Hausmüll; geben Sie es
stattdessen bei einer Sammelstelle zur
Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen
Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne
über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.
Einhaltung von RoHS-Vorgaben:
Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben
der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in
der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen
Materialien.
Informationen zur Verpackung
Die Verpackung des Produkts wurde gemäß
unserer nationalen Gesetzgebung aus recy-
clingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen
Sie die Verpackungsmaterialien nicht mit dem
Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von
der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Ver-
packungsmaterial.
Technische Daten
Spannungsversorgung : 220-240V 50/60Hz
Leistung : 2100-2500W
Technische und optische Änderungen vorbehalten!
Service und Ersatzteile
Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen
Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte
trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich
mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in
Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wen-
den Sie sich bitte an das GRUNDIG Service-Center unter
folgenden Kontaktdaten:
Telefon: 0911 / 590 597 29
(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)
Telefax: 0911 / 590 597 31
E-Mail: service@grundig.com
http://www.grundig.com/de-de/support
Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie
ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und
Zubehörteile.
GRUNDIG Kundenberatungszentrum
Do not immerse the appliance in
water or let it come into contact
with water, even during cleaning.
If the appliance is used in the
bathroom, it is essential that you
unplug it after use, as any water
close to the appliance can still
pose a hazard, even if the appli-
ance is switched off.
Do not use the appliance near
water in bathtubs, wash basins or
other vessels.
If not already in use, installing a re-
sidual current-operated protective
device (RCD) is recommended for
additional protection with a rated
residual operating current not ex-
ceeding 30 mA in the electrical
circuit of your bathroom. Ask your
plumber for advice.
Never place the appliance on soft
cushions or blankets during operation.
Ensure that the air-induction and
output openings are not covered
during operation.
The appliance is equipped with
an overheating protection system.
Unplug the appliance after use.
Do not disconnect the plug by pull-
ing on the cord.
Never use the appliance if it or the
power cord is visibly damaged.
If the power cord is damaged, it
must be replaced by the manufac-
turer, a service centre or a similarly
qualified person to avoid any dan-
ger of electrical shock.
caused by improper handling.
Check if the mains voltage on the
type plate (on the handle of the
appliance) corresponds to your
local mains supply. The only way
to disconnect the appliance from
the mains is to unplug it.
Never wrap the power cord
around the appliance.
Never use the appliance in or near
to combustible, inflammable places
and materials and furniture. Do not
let the appliance come into contact
with or become covered by inflam-
mable materials e.g. curtains, tex-
tiles, walls, etc. Please make sure
that the appliance is always kept a
safe distance away from flamma-
ble materials and furniture.
clean the filter at regular intervals. Pull back the grille to
do this.
Compliance with the WEEE Directive and
Disposing of the Waste Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/
EU). This product bears a classification symbol for waste
electrical and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with high
quality parts and materials which can be
reused and are suitable for recycling. Do not
dispose of the waste product with normal
domestic and other wastes at the end of its ser-
vice life. Take it to the collection center for the recycling of
electrical and electronic equipment. Please consult your
local authorities to learn about these collection centers.
Compliance with RoHS Directive
The product you have purchased complies with EU RoHS
Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and
prohibited materials specified in the Directive.
AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün,
geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nite-
likteki yüksek kaliteli parça ve malzemeler-
den üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet
ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla
birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri
dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu topla-
ma noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kul-
lanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.
Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gere-
ği geri dönüştürülebilir malzemelerden üre-
tilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer
atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin
belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.
Teknik Özellikler
Güç kaynağı : 220-240V 50/60Hz
Güç : 2100-2500 W
Teknik ve optik değişiklik yapma hakkı saklıdır!
www.grundig.com
18/13
Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg IB 1
HR PL
TR ESDE EN
FR
IONIC HAIR DRYER
HD 4880
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Deutschland: 0911 / 59 059 730
Österreich: 0820 / 220 33 22 *
* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem
Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)
The nozzle becomes very hot dur-
ing use. Do not touch it with your
bare hands. Avoid any contact of
the skin with the hot parts. Do not
allow the nozzle to come into con-
tact with your face, neck or head.
A warm flow of air is required to
achieve a perfect result. Please
note that a metallised brush can
become extremely hot during pro-
longed or intensive use. To avoid
injury, please adjust the usage
time of the appliance to the acces-
sory being used.
INFORMATION
Cleaning and care
1 Switch off the appliance with the button and unplug
power cord from the wall socket.
2 Clean the appliance only with a damp, soft cloth.
Clean the air inlet grille occasionally with a soft brush
to remove hairs and dust. Take off the air inlet grille and
Package information
Packaging materials of the product are manu-
factured from recyclable materials in accord-
ance with our National Environment Regula-
tions. Do not dispose of the packaging materi-
als together with the domestic or other wastes. Take them to
the packaging material collection points designated by the
local authorities.
Technical data
Power supply : 220-240V 50/60Hz
Power : 2100-2500 W
Technical and design modifications reserved!
Cihazı asla parlayıcı veya yanıcı
maddelerin ve mobilyaların bulun-
duğu yerde veya yakınında kul-
lanmayın. Cihazın perde, kumaş,
duvar, vb. gibi yanıcı maddelerle
temas etmesine veya bunlarla ör-
tülmesine izin vermeyin. Cihazın
yanıcı maddelerden ve mobilya-
lardan uzakta, emniyetli bir yerde
tutulduğundan emin olun.
Yoğunlaştırıcı uç, kullanım sıra-
sında çok ısınır. Çıplak elle dokun-
mayın. Cildinizin sıcak parçalara
temas etmesinden kaçının. Yo-
ğunlaştırıcı ucun yüzünüzle, boy-
nunuzla ya da başınızla temas
etmesine izin vermeyin.
Mükemmel bir sonuç elde etmek
için sıcak bir hava akışı gereklidir.
Metal kaplama fırçanın uzun veya
yoğun kullanımda çok ısınabile-
ceğini unutmayın. Yaralanmaları
önlemek için, cihazın kullanım -
resini, kullanmakta olduğunuz ak-
sesuara göre ayarlayın.
BİLGİLER
Temizleme ve Bakım
1 Cihazı düğmesiyle kapatın ve elektrik kablosunun fişi-
ni prizden çekin.
2 Cihazı yalnızca nemli ve yumuşak bir bezle temizle-
yin. Saç ve tozları gidermek için hava giriş ızgarasını
bir fırça yardımıyla düzenli aralıklarla temizlemeyi
unutmayın. Hava giriş ızgarasını çıkarın ve filtreyi
düzenli aralıklarla temizleyin. Bunu yapmak için
ızgarayı geri çekin.
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün
Elden Çıkarılması
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kont-
rolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı mad-
deleri içermez.
1
!
2
3
4
5
6
7
10
8

¿Tiene alguna pregunta del "Grundig HD 4880 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Grundig HD 4880 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Especificaciones

Marca Grundig
Modelo HD 4880
Producto Secador
EAN 4013833024484
Idioma Inglés, Alemán, Francia, Español, Polaco, Turco, Croata
Clase de producto Secadores
Tipo de archivo PDF
Control de energía
Potencia 2500W
Desempeño
Función iónica
Función de disparo frío
Número de velocidades 2
Ajuste de calefacción 3
Sistema de calefacción de cerámica
Diseño
Longitud del cable 1.8m
Color del producto Black, Rose Gold, Silver
Diseñado para viaje -
Tipo de colgador Con agujero en la empuñadura para colgar
Contenido del embalaje
Boquilla concentradora