Grundig HS 6430 manual

Grundig HS 6430

Vea aquí el manual gratuito de Grundig HS 6430. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Grundig HS 6430 propietarios.

SICHERHEIT DE
INFORMATIONEN
SAFETY EN
INFORMATION
Reinigung und Pflege
1 Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
2 Gerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen lassen.
Da das Gerät sehr hohe Temperaturen erreicht, kann
dies bis zu 45 Minuten dauern.
3 Gehäuse und Heizelement nur mit einem feuchten,
weichen Tuch reinigen.
Achtung
7
Gerät oder Netzkabel keinesfalls in Wasser oder eine
andere Flüssigkeit halten. Keine Reinigungsmittel ver-
wenden.
4 Vor erneutem Gebrauch müssen alle Teile mit einem
weichen Tuch sorgfältig abgetrocknet werden.
Aufbewahrung
Soll das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden, es sorg-
fältig aufbewahren.
1 Das Gerät muss ausgeschaltet, vollständig abgekühlt
und trocken sein.
2 Gerät im Originalkarton verpacken. Diesen an einem
kühlen, trockenen Ort lagern. Das Netzkabel nicht
um das Gerät wickeln.
3 Das Gerät muss sich außerhalb der Reichweite von
Kindern befinden.
Please note the following instructions
when using the appliance!
7
The appliance is designed for do-
mestic use only.
7
Never use the appliance in the bath,
shower or over a wash basin filled
with water; nor should it be oper-
ated with wet hands.
7
Do not immerse the appliance in
water or let it come into contact with
water, even during cleaning.
7
Do not use the appliance near wa-
ter in bathtubs, wash basins or other
vessels.
GÜVENLİK TR
Cleaning and care
1 Turn the appliance off and unplug the power supply
unit.
2 Before cleaning, allow the appliance to cool down
completely. The appliance can become very hot and
can take up to 45 minutes to cool.
3 Only clean the housing and the ceramic plates with a
damp, soft cloth.
Caution
7
Never put appliance or power cord in water or any other
liquid. Do not use any cleaning agents.
4 Before using the appliance again, dry all parts prop-
erly using a soft towel.
Storage
Store the appliance carefully if you do not want to use it for
a long time.
1 Make sure it is unplugged, has completely cooled
down and is completely dry.
2 Store it in its original box in a cool, dry place. Do not
wind the power cord around the appliance.
3 Make sure the appliance is kept out of reach of chil-
dren.
Cihazı ilk defa kullanmaya
başlamadan önce aşağıdaki uyarıları
dikkate alın!
7
Bu cihaz sadece evde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
7
Bu cihaz, hiçbir zaman banyo
küvetinde, duşta veya su ile dolu
bir lavaboda veya elleriniz ıslakken
kullanılamaz.
7
Cihazı suya batırmayın ve temizlerk-
en bile su ile temas etmesini önleyin.
7
Cihaz, küvetlerde yakında su varken,
lavabolarda veya başka kapların
içinde kullanılamaz.
7
Cihaz banyoda kullanıldığı zaman,
şebeke kablosunun kullanımdan
sonra prizden çekilmesine mut-
laka dikkat edin, çünkü yakında su
bulunması, cihaz kapalı iken de bir
tehlike teşkil eder.
7
Eğer mevcut değilse, banyo elek-
trik devresinde ek koruma olarak
nominal tetikleme akımı 30 mAdan
düşük olan bir kaçak akım koruma
düzeni (RCD) önerilir. Tesisatçınıza
danışın.
7
Cihazda çok yüksek sıcaklıklar
oluşur. Saçınızı hiçbir zaman, birk
saniyeden fazla klipsin ya da ısıtma
plakalarının altında tutmayın.
7
Saç şekillendirme başlığının cildinize
temas etmesinden kaçının.
7
Cihazın üstünü kesinlikle havlu vs.
kullanarak örtmeyin.
7
Cihaz çalışırken, hiçbir surette
yumuşak minder veya örtü üzerinde
bırakmayın.
7
Cihazı kullandıktan sonra şebeke
fişini prizden çekin. Fişi prizden
çekerken kablodan tutmayın.
7
Şebeke kablosunu kesinlikle cihazın
etrafına dolamayın.
7
Cihazda veya şebeke kablosunda
gözle görülür hasar mevcutsa, cihaz
kullanılmamalıdır.
7
Tehlike oluşmasını önlemek için,
hasarlı bir şebeke kablosu üreti-
cisi, müşteri servisi veya benzeri bir
beceriye sahip bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
7
Cihazı çocuklardan uzak tutun.
7
Bu cihazı temizlemek için kimyasal
katkı maddeleri içeren temizlik mad-
deleri kullanmayın. Aksi takdirde,
cihazın yüzeyine ve yazılarına zarar
verebilirsiniz. Bu durumda garanti
hakkı kaybolur.
7
Bu cihaz, cihazın güvenli bir
şekilde kullanımıyla ilgili olarak
gözetim altında tutulmaları veya
kendilerine talimat verilmesi ve
cihazın kullanımıyla ilgili tehlikeleri
anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri
çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duyusal
veya zihinsel kapasiteye sahip olan
ya da bilgi ve deneyimi olmayan
kişilerce kullanılabilir. Çocuklar ci-
hazla oynamamalıdır. Temizlik ve
kullanıcı bakım işlemleri, başlarında
bir büyük olmadığı sürece çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Heizelement wird sehr heiß, nicht berühren!
Das Heizelement darf nicht in Kontakt mit Ihrem
Gesicht, Ihrem Nacken oder Ihrem Kopf kommen!
Heating element becomes very hot. Do not touch!
Do not allow the heating element to come into
contact with your skin, face, neck or head!
Klipsli ısıtıcı eleman çok ısınır. Çıplak elle dokunmayın.
Isıtıcı elemanı sıcakken yüzünüzle, boynunuzla ya da
başınızla temas ettirmeyin!
El elemento de calentamiento con pinza alcanza
temperaturas muy elevadas. No lo toque con
las manos desnudas. Evite que el elemento de
calentamiento entre en contacto con su rostro, cuello
o cabeza!
L‘élément chauffant avec barrette peut devenir très
chaud. Évitez de le toucher avec vos mains nues. Ne
laissez pas l‘accessoire de coiffure être au contact
du visage, du cou, ou de la tête!
Grijač s kvačicom postaje jako topao. Ne dodirujte
golim rukama. Nemojte dopustiti da ploče grijača
dođu u kontakt s vašom kožom, licem, vratom ili
glavom.
Element grzejny ze spinką może się bardzo nagrzać.
Nie dotykaj gołymi dłońmi.
Nie wolno dopuścić do kontaktu elementu grzejnego
ze skórą, twarzą, szyją ani głową.
Bedienungsanleitung sorgfältig lesen,
bevor Sie das Gerät benutzen!
7
Bedienungsanleitung zum späteren
Nachschlagen aufbewahren. Sollte
das Gerät an Dritte weitergegeben
werden, muss diese Bedienungsan-
leitung ebenfalls mit ausgehändigt
werden.
7
Dieses Gerät ist nur für häuslichen
Gebrauch bestimmt.
7
Dieses Gerät darf niemals in der Ba-
dewanne, Dusche oder über einem
mit Wasser gefüllten Waschbecken
oder mit nassen Händen benutzt
werden.
7
Das Gerät darf nicht in Wasser ein-
getaucht werden und auch beim Rei-
nigen nie mit Wasser in Berührung
kommen.
7
Wird das Gerät im Bad benutzt, ist
unbedingt darauf zu achten, dass
der Netzstecker nach Gebrauch ge-
zogen wird, da die Nähe von Was-
ser auch bei ausgeschaltetem Gerät
eine Gefahr darstellt.
7
Falls nicht vorhanden, wird als zu-
sätzlicher Schutz die Installation ei-
ner Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) mit einem Bemessungsauslö-
sestrom von nicht mehr als 30 mA im
Badezimmer-Stromkreis empfohlen.
Fragen Sie Ihren Installateur.
7
Das Gerät erreicht sehr hohe Tem-
peraturen. Ihr Haar nie länger als ei-
nige Sekunden unter dem Clip bzw.
auf dem Heizelement lassen.
7
Jeglichen Hautkontakt mit dem Heiz-
element vermeiden.
7
Das Gerät auf keinen Fall abdecken,
z.B. mit einem Handtuch.
7
Das Gerät im Betrieb nie auf weiche
Kissen oder Decken legen.
7
Nach Gebrauch den Netzstecker
ziehen. Stecker nicht am Kabel aus
der Steckdose ziehen. Das Gerät
zum Abkühlen auf einem hitze-
resistenten Untergrund lagern.
7
Das Netzkabel niemals um das Ge-
rät wickeln.
7
Das Gerät darf nicht in Betrieb ge-
nommen werden, wenn dieses oder
das Netzkabel sichtbare Schäden
aufweist.
7
Wenn das Netzkabel beschädigt ist,
muss dieses vom Hersteller, seinem
Kundenservice oder einer ähnlich
qualifizierten Person ausgetauscht
werden, um Gefahren zu vermeiden.
7
Das Gerät von Kindern fernhalten.
7
Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren sowie von Personen mit re-
duzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und/oder
Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezüglich des si-
cheren Gebrauchs des Gerätes un-
terwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstan-
den haben. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung dürfen nicht
durch Kinder durchgeführt werden,
es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
Gerät auf keinen Fall öffnen. Für
Schäden, die durch unsachgemä-
ße Eingriffe entstehen, geht der An-
spruch auf Gewährleistung verloren.
!
8
4
Temperatur einstellen / Setting temperature /
Sıcaklığın ayarlanması / Ajuste de la temperatura /
Réglage de la température / Podešavanje
temperature / Ustawianie temperatury
210°C
°
8
5
Haarsträhne abteilen (3 cm) / Comb a strand of your
hair (3 cm) / Saçınızdan bir tutamı ayırın (3 cm) /
Peine un mechón de cabello (3 cm) / Peignez une
mèche de vos cheveux (3 cm) / Iščešljajte dio kose
(3 cm) / Przeczesz pasmo włosów (3 cm)
3 cm
Hebel gedrückt halten, Haarsträhne auf Silikon-
Einsatz legen und Hebel loslassen. Haarsträhne in
Richtung des Kopfes um den Lockenstab wickeln.
Press and hold the lever, lay the end of a strand on
the silicone inset and release the lever. Wrap the
section of hair around the curling wand towards your
head.
Mandala basın ve basılı tutun. Saç tutamının ucunu
klipsin altındaki silikon ek üzerine yerleştirin ve
madalı kapatarak maşanın etrafına sarın.
6
Ausschalten / Switch off / Kapatın / Apagar /
Arrêt / Isključi / Wyłącz
9
2 Sec.
8
8
10
Netzstecker ziehen / Pull the power cord / Elektrik
kablosunu çekin / Tire del cable de alimentación /
Débrancher le câble d‘alimentation / Odspojite
kabel napajanja / Wypnij przewód zasilający
8
Gerät auf feste, ebene und hitzebeständige Fläche
legen.
Place the appliance on a solid, flat and heat resistant
surface.
Cihazı daima sert, düz ve ısı geçirmez bir yüzeyin
üzerine yerleştirin.
Deposite el aparato sobre una superficie sólida,
plana y resistente al calor.
Installez l‘appareil sur une surface solide, plane, et
résistante à la chaleur.
Stavite uređaj na čvrstu, ravnu površinu koja je
otporna na toplinu. Koristite stalak za proizvod.
Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej
i odpornej na wysokie temperatury powierzchni.
www.grundig.com
72011 909 5300 15/06
Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg IB 1
TR
PL
ESDE
FR
EN
HR
Curl Sensation
HS 6430
2
Anschließen / Connect / Takın / Conectar /
Connexion / Spoji / Podłącz
8
1
8
7
If the appliance is used in the bath-
room, it is essential that the power
plug is pulled out after use, as water
close to the appliance can still con-
stitute a danger, even if the appli-
ance is switched off.
7
If not already present, for additional
protection it is recommend to install
a residual-current-operated protec-
tive device (RCD) with a rated resid-
ual operating current not exceeding
30 mA in the electrical circuit of your
bathroom. Ask your plumber for ad-
vice.
7
The appliance can become very
hot. Never put your hair under the
clip or between the heating plates
for longer than a few seconds.
7
Avoid any contact of the skin with
the styling attachment.
Umwelthinweis
Dieses Produkt wurde aus hochwertigen
Materialien und Teilen hergestellt, die für das
Recycling tauglich sind und wieder verwendet
werden können.
Das Produkt darf daher am Ende seiner
Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden.
Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder
auf der Verpackung weist darauf hin.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichti-
gen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Technische Daten
Dieses Produkt erfüllt die europäischen
Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG,
2009/125/EG und 2011/65/EU.
Netzbetrieb:
230 - 240 V
~
, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
50 W
Technische und optische Änderungen vorbehalten!
7
Prüfen, ob die auf dem Typenschild
(am Handgriff des Gerätes) ange-
gebene Netzspannung mit der örtli-
chen Netzspannung übereinstimmt.
Nur durch Ziehen des Netzsteckers
ist das Gerät vom Stromnetz ge-
trennt.
Nach ca. 5 bis 10 Sekunden Hebel drücken, Clip
öffnet sich, Haar wird vom Lockenstab gelöst.
Press the lever after approx. 5 to 10 seconds, clip
opens, remove the curling tong from the hair.
Ortalama 5 ila 10 saniye sonra mandalı bastırarak
klipsi açın, bukle maşasını saçtan çıkarın.
Una vez transcurridos entre 5 y 10 segundos
presione la palanca , para abrir la pinza y retire las
tenacillas del cabello.
Ouvrez la plaque au bout de 5 à 10 secondes et
retirez l’embout des cheveux, enroulez la mèche de
cheveu autour de l’embout en direction de la tête.
Åbn klemmen efter ca. 5-10 sekunder, og træk håret
ud af tilbehøret, hårtotten vikles rundt om tilbehøret
hele vejen op til hovedbunden.
Po 5 do 10 sekund otworzyć zapięcie i wyciągnąć
nakładkę z włosów, kosmyk włosów owinąć wokół
nasadki w kierunku głowy.
7
8
Tastensperre / Key lock / Tuş kilidi / Bloqueo de
teclas / Verrou de clé / Zaključavanje tipki / Blokada
Entsperren / Unlock / Kilit açma / Desbloquear /
Déverrouiller / Otključaj / Odblokować
8
°C °C
5 sec.
8
3
Einschalten / Switch on / Çalıştırın / Encender /
Marche / Uključi / Włącz
3 Sec.
8
8
Presione y sujete la planca. Coloque el extremo del
mechón de cabello en la parte de silicona de debajo
de la pinza y suelte la palanca. Enrolle el mechón de
cabello alrededor del rizador de volumen con pinza
en dirección a su cabeza.
Appuyez sur le levier et maintenez-le enfoncé. Placez
l‘extrémité d‘une mèche de cheveu sur la plaque en
silicone se trouvant sous la pince et relâchez le levier.
Appuyez sur la manette et maintenez-la enfoncée.
Mettez l‘extrémité d‘une mèche au-dessus du silicone
qui se trouve dans l‘appareil et relâchez la manette.
Emballez la section du cheveu autour du fer à friser
en direction de votre tête.
Pritisnite i držite polugicu. Stavite kraj pramena
kose na silikonski umetak ispod kvačice i otpustite
polugicu.
Omotajte dio kose oko palice za kovrčanje s
kvačicom prema svojoj glavi.
Naciśnij i przytrzymaj dźwignię. Połóż koniec pasma
włosów na silikonowej wkładce pod zaciskiem i
zwolnij dźwignię.
Owiń pasmo włosów wokół przystawki do układania
ze spinką, w kierunku skóry głowy.
!
8
12
8
°C
11
Abkühlen lassen / Let cool down / Soğumaya bırakın /
Deje que el aparato se enfríe / Laisser refroidir /
Ostavite da se ohladi / Pozostaw do ostudzenia
8
T
Gerät reinigen / Cleaning device / Cihazın
temizlenmesi / Limpieza del dispositivo / Nettoyage
de l’appareil / Čišćenje uređaja / Urządzenie do
czyszczenia
Service und Ersatzteile
Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen
Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte
trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich
mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in
Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wen-
den Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter
folgenden Kontaktdaten:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 0911 / 590 597 29
Telefax: 0911 / 590 597 31
http://service.grundig.de
E-Mail: service@grundig.com
Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie
ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und
Zubehörteile.
GRUNDIG Kundenberatungszentrum
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Deutschland: 0911 / 590 597 30
Österreich: 0820 / 220 33 22 *
* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)
7
Never cover the appliance, for ex-
ample with a towel.
7
Never place the appliance on soft
cushions or blankets during opera-
tion.
7
Pull out the power plug after use. Do
not disconnect the plug by pulling
on the cable.
7
Never wind the power cord around
the appliance.
7
Never use the appliance if it or the
power cord is visibly damaged.
7
If the power cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service centre or a similarly qualified
person to prevent danger arising.
7
Do not use any cleaning agent con-
taining chemical additives to clean
the appliance, since this would dam-
age the surface of the appliance
and thus also the label. That would
invalidate any warranty claims.
7
Keep the appliance away from chil-
dren.
7
This appliance can be used by chil-
dren aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and under-
stand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance
shall not be made by children with-
out supervision.
7
Never open the appliance under
any circumstances. No warranty
claims are accepted for damage
caused by incorrect handling.
Environmental note
This product has been made from high-quality
parts and materials which can be re-used and
recycled.
Therefore, do not throw the product away with
normal household waste at the end of its service
life. Take it to a collection point for recycling elec-
trical and electronic devices.
This is indicated by this symbol on the product, in the operat-
ing manual and on the packaging.
Please find out about collection points operated by your
local authority.
Help protect the environment by recycling used products.
Technical data
This product conforms to European directives
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/
EC and 2011/65/EU.
Power supply
230 - 240 V
~
, 50/60 Hz
Power
50 W
Technical and design modifications reserved.
i
Automatische Abschaltung / Automatic shut-off /
Otomatik kapatma / Apagado automático /
Arrêt automatique / Automatsko isključivanje /
Automatyczne wyłączanie
8
i
2-3 sec.
or
8

¿Tiene alguna pregunta del "Grundig HS 6430 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Grundig HS 6430 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Especificaciones

Marca Grundig
Modelo HS 6430
Producto Rizador
EAN 4013833000037, 8690842095856
Idioma Inglés, Alemán, Francia, Español, Polaco, Turco, Croata
Clase de producto Rizadores
Tipo de archivo PDF
Detalles técnicos
Sistema de calefacción de cerámica
Ajuste de calefacción 9
Ionizador
Tipo Caliente
Rango de temperatura (T-T) 130 - 210°C
Apagado automático
Color del producto Cal
Temperatura (máx) 210°C
Tiempo de calentamiento 60s
Diámetro del cilindro 25mm
Longitud del cable 3m
Tipo de calentador Calentador de cerámica PTC
Temperatura (min) 130°C
Ajustes de termostato
Cable giratorio
Punta fría
Exhibición
Pantalla incorporada
Tipo de visualizador LCD
Desempeño
Sistema de calefacción de cerámica
Ajuste de calefacción 9
Ionizador
Temperatura (máx) 210°C
Tiempo de calentamiento 60s
Tipo de calentador Calentador de cerámica PTC
Temperatura (min) 130°C
Tecnología Caliente
Tipo Rizador de pelo
Efecto alisado
Efecto rizado
Efecto texturizador
Secado del cabello
Ergonomía
Apagado automático
Longitud del cable 3m
Cable giratorio
Pantalla incorporada
Diseño
Color del producto Cal
Peso y dimensiones
Diámetro del cilindro 25mm
Contenido del embalaje
Punta fría