Ibico 210x

Ibico 210x manual

(1)
 • Jótállás
  Ezen berendezésre rendeltetésszerű használat mellett egy év jótállást vállalunk. A jótállási időszak alatt a GBC a saját mérlegelése
  után díjtalanul megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott berendezést. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat
  során bekövetkezett hibákra. A jótállás érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló számlára. A berendezésen végzett olyan
  javítások vagy változtatások, amelyeket a GBC által nem jóváhagyott személy végzett, érvénytelenítik a jótállást. Célunk, hogy a
  termékeink a megadott körülmények között megfelelően működjenek.
  Ez a jótállás nem befolyásolja a vásárlók jogi lehetőségeit a kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozó érvényes
  törvények alapján.
  Záruka
  Provoz tohoto stroje je, za předpokladu obvyklého způsobu používání, zaručen po dobu jednoho roku od data zakoupení. V
  průběhu záruční doby bude společnost GBC bezplatně provádět opravy stroje nebo podle vlastního uvážení rozhodne o výměně
  vadného stroje. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zacházením nebo používáním knevhodným
  účelům. Bude požadováno předložení doklad o datu zakoupení. Opravy nebo úpravy provedené osobami, které k tomu nebyly
  GBC oprávněny, budou mít za následek ztrátu platnosti záruky. Naším cílem je, aby byla zajištěna funkce našich výrobků v
  souladu s uvedenými specifikacemi. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva, která pro spotřebitele vyplývají z příslušné národní
  legislativy upravující podmínky prodeje zboží.
  ON
  CE/C
  +
  x
  ÷
  =
  .
  M+
  M–
  MRC
  %
  +
  /–
  LOCAL
  RATE
  k
  TAX+
  TAX–
  TAX+
  TAX–
  5/4
  x
  A024F
  COST
  SELL
  MARGIN
  AC
  TAB
  CSM MEM
  Zasilanie włączone
  Usuń wprowadzoną
  cyfrę/Wyczyść
  Dodawanie
  Odejmowanie
  Mnożenie
  Dzielenie
  Równa się
  Separator dziesiętny (kropka)
  Pamięć plus
  Pamięć minus
  Wyczyść pamięć
  Wartość procentowa
  Pierwiastek kwadratowy
  Zmiana znaku
  Przeliczanie waluty
  Waluta lokalna
  Kurs wymiany
  Poprawka ostatniej cyfry
  Podatek plus
  Podatek minus
  Ustaw stawkę podatku
  Potwierdź stawkę podatku
  Wybór zaokrąglenia
  212x: Wybór dziesiętnych
  212x: Oblicz koszt
  212x: Cena sprzedaży
  212x: Marża zysku
  212x: Wyczyść wszystko
  210x: Wybór miejsc dziesiętnych
  212x: Przełącz między
  obliczaniem CSM a pamięcią
  Гаpантия
  Pабота настоящей машин гарантируется в течение одного года с дат покупки при условии нормалного исползования. B течение гарантийного срока
  GBC по своему собственному усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит неисправную машину. Неисправности, возникшие в резултате
  неправилного применения или исползования для ненадлежащих целей, не покрваются гарантией. Потребуется представит доказателство дат
  покупки. Ремонт или изменения, произведенне лицами, не уполномоченнми на #то GBC, сделают гарантию недействителной. М стремимся
  обеспечит, чтоб наши изделия работали в соответствии с указаннми техническими требованиями. Настоящая гарантия не влияет на законне права,
  которе потребители имеют согласно применимому националному законодателству, регулирующему продажу товаров.
  Podwójne zasilanie: Wbudowane ogniwa słoneczne wysokiej wydajności oraz zapasowa bateria umożliwiają pracę z
  użyciem kalkulatora w dowolnych warunkach oświetlenia.
  Start: Przed rozpoczęciem obliczeń naciśnij klawisz (ON/C/CE).
  Automatyczne wyłączanie zasilania: Zasilanie wyłączy się automatycznie, jeśli przez 7 minut nie będzie wykonane żadne
  działanie.
  Wymiana baterii: Zapasowa bateria ma długi okres trwałości. Jeśli znaki na wyświetlaczu zbledną, wykręć wszystkie cztery
  śruby mocujące tylną pokrywę. Aby rozdzielić przód obudowy od tylnej pokrywy, ostrożnie wsuń pomiędzy nie płaski
  śrubokręt i lekko go przekręć Delikatnie wyciągnij starą baterię, a następnie włóż nową, znakiem (+) do góry. Zatrzaśnij
  pokrywę i obudowę, a następnie wkręć śruby, aż do oporu.
  Przepełnienie: Gdy wystąpi błąd przepełnienia, na wyświetlaczu pojawia się znak przepełnienia: „E”. Aby wyzerować
  kalkulator, naciśnij (ON/C/CE).
  Przycisk Reset: Jeżeli kalkulator funkcjonuje w nieprawidłowy sposób, naciśnij końcówką długopisu (lub innym ostro
  zakończonym przedmiotem) przycisk „RESET”. Pamiętaj, aby po zresetowaniu ponownie ustawić kalendarz, zegar oraz
  stawkę podatku (jeśli funkcje te są dostępne).
  Odchylany wyświetlacz: Ustaw wyświetlacz pod właściwym kątem.
  Funkcje klawiszy
  ON
  CE/C
  +
  x
  ÷
  =
  .
  M+
  M–
  MRC
  %
  +
  /–
  LOCAL
  RATE
  k
  TAX+
  TAX–
  TAX+
  TAX–
  5/4
  x
  A024F
  COST
  SELL
  MARGIN
  AC
  TAB
  CSM MEM
  Zapnuto
  Vymazání posledního
  vloženého čísla /
  vymazání
  Sčítání
  Odčítání
  Násobení
  Dělení
  Rovná se
  Desetinná tečka
  Přičtení do paměti
  Odečtení z paměti
  Vymazání paměti
  Procenta
  Druhá odmocnina
  Změna znaménka
  Přepočítání měn
  Místní měna
  Přepočítací kurz
  Zpětná oprava
  Daň plus
  Daň minus
  Nastavení daňové sazby
  Potvrzení daňové sazby
  Volič zaokrouhlení
  212x: Desetinný volič
  212x: Výpočet nákladů
  212x: Prodejní cena
  212x: Míra zisku
  212x: Vymazat vše
  210x: Desetinná volba
  212x: Přepínání mezi CSM
  a výpočty s pamětí
  Dvojí zdroj energie: Díky své vysoce výkonné solární a záložní baterii může kalkulačka pracovat za
  libovolných světelných podmínek.
  Start: Před zahájením výpočtu stiskněte tlačítko (ON/C/CE).
  Automatické vypnutí: Pokud neni provedena žádná operace, vypne se napájení automaticky po 7
  minutách.
  Výměna baterie: Záložní baterie má dlouhou životnost. Pokud displej potemní, vyšroubujte všechny čtyři
  šrouby na zadním krytu. Opatrně vložte plochý šroubovák mezi přední a zadní kryt a zakrute s ním,
  abyste je od sebe oddělili. Jemně vypáčte starou baterii a pak vložte novou baterii tak, aby strana (+)
  směřovala nahoru. Stiskněte obě části krytu k sobě, potom vložte a utáhněte šrouby.
  Přeplnění: Když dojde k chybě přeplnění, objeví se na displeji symbol pro tuto chybu, „E”. Stiskněte
  (ON/C/CE) pro vynulování kalkulačky.
  Tlaăítko Reset: V případě, že kalkulátor nefunguje, použijte špičku kuličkového pera (nebo podobného
  ostrého předmětu) ke zmáčknutí tlačítka “RESET“. Tím dojde ke smazání nastavení, proto nezapomeňte
  opět nastavit kalenář, čas a hodnotu pro přepočet daně (jestli je k dispozici).
  Naklápěcí displej: Nastavte displej do požadovaného úhlu.
  Funkce tlačítek
  ON
  CE/C
  +
  x
  ÷
  =
  .
  M+
  M–
  MRC
  %
  +
  /–
  LOCAL
  RATE
  k
  TAX+
  TAX–
  TAX+
  TAX–
  5/4
  x
  A024F
  COST
  SELL
  MARGIN
  AC
  TAB
  CSM MEM
  Bekapcsolva
  Bevitel törlése / törlés
  Összeadás
  Kivonás
  Szorzás
  Osztás
  Egyenlő
  Tizedesjel
  Memória plusz
  Memória mínusz
  Memóriatörlés
  Százalék
  Négyzetgyök
  Előjel megváltoztatása
  Pénznem átváltása
  Helyi pénznem
  Átváltási árfolyam
  Hátraléptetéses korrekció
  Adó plusz
  Adó mínusz
  Adókulcs beállítása
  Adókulcs jóváhagyása
  Kerekítés kiválasztó (gomb)
  212x: Tizedes kiválasztó
  (gomb)
  212x: Költség kiszámítása
  212x: Eladási ár
  212x: Haszonkulcs
  212x: Minden letisztázva
  210x: Tizedes kiválasztása
  212x: Választás a CSM- és
  a Memóriakalkuláció között
  Kettős tápforrás: A beépített nagyteljesítményű szoláris és a tartalék telep révén a számológép bármilyen
  megvilágítási körülmények között üzemeltethető.
  Beindítás: Nyomja meg az (ON/C/CE) gombot a számítás megkezdése előtt.
  Automatikus kikapcsolás: Ha 7 percen át nincs adatbevitel, az energiaforrás automatikusan kikapcsol.
  Az elem cseréje: A tartalék elem hosszú élettartamú. Ha a kijelző elhomályosodik, távolítsa el a hátlapot
  rögzítő négy csavart. Az elülső- és hátlap szétválasztása érdekében csúsztasson azok közé egy
  laposvégű csavarhúzót és csavarjon egyet rajta. Gyengéden emelje ki a régi elemet és helyezze be az
  újat, úgy, hogy a (+) oldal legyen felfelé. Pattintsa ismét egybe az elülső és hátlapot, majd helyezze
  vissza és szorítsa meg a csavarokat.
  Túlcsordulás: Amennyiben túlcsordulási hiba jelentkezik, az “E” (hiba) felirat jelenik meg a kijelzőn. A
  lenullázáshoz nyomja meg az (ON/C/CE) gombot.
  Visszaállító gomb: Ha a számológép hibásan működik, egy golyóstoll hegyével (vagy más hegyes
  tárggyal) nyomja meg a számológép hátoldalán található “RESET”. A visszaállítás után gondoskodjon a
  naptár, az idő és (ha van ilyen) az adókulcs újbóli beállításáról.
  Billenthető kijelző: A kijelző a kívánt szögbe állítható.
  A billentyűzet funkciói
  ON
  CE/C
  +
  x
  ÷
  =
  .
  M+
  M–
  MRC
  %
  +
  /–
  LOCAL
  RATE
  k
  TAX+
  TAX–
  TAX+
  TAX–
  5/4
  x
  A024F
  COST
  SELL
  MARGIN
  AC
  TAB
  CSM MEM
  Включение
  Отмена ввода / отмена
  Сложение
  Bчитание
  Умножение
  Деление
  Равно
  Десятичная точка
  Памят плюс
  Памят минус
  Очистка памяти
  Процент
  Квадратнй корен
  Изменение знака
  Конвертация валют
  Местная валюта
  Обменнй курс
  Отмена последней цифр
  Прибавление налога
  Вчитание налога
  Ввод налоговой ставки
  Подтверждение налоговой
  ставки
  Вбор точности округления
  212x: Вбор десятичного
  разделителя
  212x: Расчет себестоимости
  212x: Продажная цена
  212x: Чистая прибл
  212x: Полнй сброс
  210x: Вбор десятичного
  разделителя
  212x: Переключение между
  режимами СSМ
  (себестоимост, цена,
  прибл) и памяти
  Два источник питания: Калкулятор, снабженнй мощной встроенной солнечной батареей и резервной батарейкой,
  может работат при любом освещении.
  Включение: Перед началом вчислений нажмите клавишу (ON/C/CE).
  Aвтоматическое включение: Питание отключается автоматически, если в течение 7 минут не нажималас ни одна
  из клавиш.
  Замена батарейки: Резервная батарейка имеет болшой срок служб. Если дисплей становится тусклм, вкрутите
  все четре винта на задней кршке. Чтоб отделит заднюю кршку от передней, осторожно введите между
  ними и поверните отвертку с плоским лезвием. Осторожно извлеките старую батарейку и установите новую так,
  чтоб знак (+) бл сверху. Защелкните крщки, вставте и закрутите винт.
  Переполнение: При возникновении ошибки переполнения на дисплее появляется символ ошибки переполнения “E”.
  Для сброса нажмите клавишу (ON/C/CE).
  Кнопка сброса: B случае неправилнпй работ калкулятора нажмите кнопку сброса, расположенную на задней
  стороне калкулятора, исползуя кончик шариковой ручки (или аналогичнй острй предмет). После сброса
  установите дату, время и ставку налога (если предусмотрено).
  Наклоннй дисплей: Вберите нужнй угол наклона дисплея.
  Функции клавиатур
  Gwarancje
  Udzielamy gwarancji na jeden rok pracy urządzania od daty zakupu pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane w sposób określony w
  instrukcji. W okresie objętym gwarancją GBC naprawi lub wymieni wadliwe urządzenie według swojego uznania, nie pobierając za to żadnej opłaty.
  Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem. Przy
  składaniu reklamacji należy przedstawić dowód zakupu. Naprawy lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieupoważnione przez GBC
  powodują utratę gwarancji. Dążymy do tego, by nasze produkty spełniały podane specyfikacje. Niniejsza gwarancja nie narusza w niczym praw
  przysługującym konsumentom na mocy odpowiedniego prawa krajowego określającego zasady sprzedaży towarów.
  CZ RU
  General Binding Corp
  Northbrook
  Illinois, 60062
  U.S.A.
  www.gbc.com
  208x, 210x & 212x
  Instruction Manual
  Manuel d’utilisation
  Bedienungsanleitung
  Manuale d’istruzioni
  Gebruiksaanwijzing
  Manual de instrucciones
  Manual de instruções
  Bruksanvisning
  Instrukcja obsługi
  Návod k obsluze
  Használati útmutató
  Руководство по
  ксплуaтaции
  CZ
  H
  RUS
  Sample Calculations
  Exemples de Calcul • Rechenbeispiele • Esempi di Calcolo Voorbeeldberekeningen • Cálculos de Prueba • Exemplos de Cálculos Räkneexempel • Obliczenia przyładowe Výpočet vzorku Mintaszámítás Пpимep cчeтной oпepaции
  Cost, Sell, Margin
  Prix d’achat, prix de vente, marge • Funktion Kosten, Verkauf, Gewinnspanne
  Funzione costo, vendita, margine • Cost, Sell, Margin functie
  Función de coste, venta y beneficio • Função de Custo, Venda e Margem
  Kostprijs, verkoopprijs en margeberekeningen •
  Funkcja koszt, sprzedaż, marża handlowa
  Funkce náklady, prodej, marže
  Költség, eladási ár vagy haszonkulcs kiszámítása
  Фyнкция Ceбecтоимост!/Цена/Пpибл!
  For 212x set the CSM/MEMORY switch to CSM
  Calculating Cost
  Selling Price: $1,500
  Profit Margin: 30%
  Cost = ? ($1,050)
  1500
  SELL 1,500
  30 MARGIN 1,050
  CE Entry Correction
  Correction de la Dernière Entrée • Eingabelöschung • Borrado de Introducción
  Cancella Immissione • Entrada • Correcção • Invoercorrectietoets • Korrigering nollställning
  Usuń wprowadzoną cyfrę Vymazání posledního vloženého čísla Bevitel törlése Отмена ввода
  9 x 2 = 18 ON/C/CE 9 X 3
  ON/C/CE 2 =
  % Percentage
  Pourcentage • Prozentrechnung • Porcentaje • Percentuale • Percentagem • Percentageberekening
  Procentberäkning •
  Wartość procentowa Procenta Százalék Процент
  150 x 20% = 30 ON/C/CE 150 x 20 %
  200 + 10% = 220 ON/C/CE 200 + 10 %
  Square Root
  Racine Carrée • Quadrawurzel • Raíz Cuadrada • Radice Quadrata • Raiz Quadrada • Vierkantswortel
  Kvadratroten •
  Pierwiastek kwadratowy Druhá odmocnina Négyzetgyök Квадратнй корен!
  (36 - 11) = 5 ON/C/CE 36 11 =
  +
  /– Sign Change
  Inversion de signe
  Vorzeichenwechsel
  Cambio segno
  Tekenwissel
  Cambio de signo
  Troca de Sinal
  Teckenändring
  Zmiana znaku
  Změna znaménka
  Előjel megváltoztatása
  Изменение знака
  – (2 – 5) x 4 = 12 ON/C/CE 2 5
  +
  /– x
  4 =
  / LOCAL / RATE
  Currency Conversion
  Devise étrangère
  Euro-Währung
  Euro
  Euro-valuta
  Euro
  Conversão de Moeda
  Eurovaluta
  Przeliczanie waluty
  Přepočítání měn
  Pénznem átváltása
  Конвертация валют
  1 = 6.55957 LOCAL ON/C/CE 6.55957 RATE LOCAL
  50 = ? LOCAL ON/C/CE 50 LOCAL = 327.98
  150 LOCAL = ?
  ON/C/CE 150 = 22.87
  1 LOCAL = Exchange Rate in Memory
  M
  +
  / M– / MRC Memory
  Mémoire • Speicher • Memoria • Geheugen • Memoria • Memória
  Minne •
  Pamięć Pamě Memória Пaмят!
  For 212x set the CSM/MEMORY switch to MEMORY
  (12 x 4) = 48 ON/C/CE 12 x 4 M
  +
  – (20 ÷ 2) = 10 ON/CE/C 20 ÷ 2 M–
  – (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
  – (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
  1/x Reciprocal Calculation
  Valeur Réciproque • Reziproke Werte • Calculos Recíprocos • Valori Reciproci • Valores Recíprocos
  Reciproque Getallen • Reciproka Värden •
  Odwrotność Interakce Reciprok Взаимнй
  1 / (2 + 2) = 0.25 ON/C/CE 2 + 2 ÷=
  =
  Constant
  Constant • Konstanten • Costante • Constante • Constante • Constante • Konstant
  Obliczenia wykorzystujące czynniki stałe Konstanta Állandó Koнcтaнта
  2 + 5 = 7 ON/C/CE 2 + 5 =
  4 + 5 = 9 ON/CE/C 2 + 4 =
  12 x 2 = 24 ON/C/CE 12 x 2 =
  12 x 5 = 60 ON/CE/C 12 x 5 =
  x
  y
  Power
  Elévation à la Puissance • Potenzieren • Potencia • Elevazione a Potenza • Potenciar
  Machtsverheffen • Potensberäkning
  Wykłądnik Exponent Kitevő Пoкaзaтeл! cтeпeни
  2
  3
  = 8 ON/C/CE 2 x = =
  + / – / x / ÷
  12 + 45 = 57 ON/C/CE 12 + 45 =
  12 – 10 = 2 ON/C/CE 12 10 =
  10 x 3 = 30 ON/C/CE 10 x 3 =
  3 ÷ 4 = 0.75 ON/C/CE 3 ÷ 4 =
  Tax
  +
  /
  Function
  Taxes automatiques +/- • Steuern +/- Funktion • Funzioni Tax +/- • BTW-functie +/-
  Función Tax +/- • Função Taxa +/- • Skatt +/- Funktion •
  Funkcje przycisku Tax +/-
  Daňová funkce +/-
  Adó +/- funkció Haлoг +/- фyнкция
  Press AC then Tax+ (SET).
  Tax% is now blinking in the display.
  Enter desired tax rate and press Tax+ (SET) to confirm.
  To check tax rate, press
  AC then Tax– (RECALL).
  / LOCAL / RATE
  Currency Conversion
  Devise étrangère
  Euro-Währung
  Euro
  Euro-valuta
  Euro
  Conversão de Moeda
  Eurovaluta
  Przeliczanie waluty
  Přepočítání měn
  Pénznem átváltása
  Конвертация валют
  1 = 6.55957 LOCAL ON/C/CE RATE 6.55957 RATE
  50 = ? LOCAL ON/C/CE 50 LOCAL = 327.98
  150 LOCAL = ?
  ON/C/CE 150 = 22.87
  AC RATE = Exchange Rate in Memory
  210x / 212x
  208x / 210x
  210x
  212x
  212x
  212x
  Dane techniczne
  208x
  8-cyfrowy wyświetlacz
  Tak
  Tak
  106 x 133 x 26 mm
  (szer. x dł. x wys.)
  100g
  Ogniwa słoneczne / bateria
  G13/LR44H
  210x
  10-cyfrowy wyświetlacz
  Tak
  Tak
  104 x 166 x 11 mm
  (szer. x dł. x wys.)
  135g
  Ogniwa słoneczne / bateria
  G10/LS500
  212x
  12-cyfrowy wyświetlacz
  Tak
  Tak
  140 x 190 x 32 mm
  (szer. x dł. x wys.)
  200g
  Ogniwa słoneczne / bateria
  G13/LR44H
  Wyświetlacz
  Przecinek oddzielający tysiące
  Automatyczne wyłączanie
  zasilania
  Wymiary
  Masa
  Źródło zasilania
  Specifikace
  208x
  8 LCD
  Ano
  Ano
  106 x 133 x 26mm (š x d x v)
  100g
  Solární/Baterie G13/LR44H
  210X
  10 LCD
  Ano
  Ano
  104 x 166 x 11mm (š x d x v)
  135g
  Solární/Baterie G10/LS500
  212X
  12 LCD
  Ano
  Ano
  140 x 190 x 32mm (š x d x v)
  200g
  Solární/Baterie G13/LR44H
  Displej
  Čárka pro tisíc
  Automatické vypnutí
  Rozměry
  Váha
  Zdroj energie
  Pontos Ieírás
  208x
  8 folyadék-kristály
  Igen
  Igen
  Sz106 x H133 x M26mm
  100g
  Szoláris/Elem G13/LR44H
  210x
  10 folyadék-kristály
  Igen
  Igen
  Sz104 x H166 x M11mm
  135g
  Szoláris/Elem G10/LS500
  212x
  12 folyadék-kristály
  Igen
  Igen
  Sz140 x H190 x M32mm
  200g
  Szoláris/Elem G13/LR44H
  Kijelző
  Ezret jelző vessző
  Automatikus kikapcsoló
  Méret
  Tömeg
  Tápforrás
  Характеристики
  208x
  8-разряднй ЖКД
  Дa
  Дa
  106 x 133 x 26 мм
  100 г
  Cолнечная батарея / батарейка
  G13 / LR44H
  210x
  10-разряднй ЖКД
  Дa
  Дa
  104 x 166 x 11 мм
  135 г
  Cолнечная батарея / батарейка
  G10 / LS500
  212x
  12-разряднй ЖКД
  Дa
  Дa
  140 x 190 x 32 мм
  200 г
  Cолнечная батарея / батарейка
  G13 / LR44H
  Дисплей
  Разделител! разрядов
  Aвтоматическое включение
  Размер
  Bес
  Источник питания
  208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x 208x, 210x & 212x
  208X et al Op Man 18p amend 2/9/08 14:44 Page 1

¿Necesita ayuda?

Numero de preguntas: 2

¿Tiene alguna pregunta sobre Ibico 210x o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Ibico 210x responder adecuadamente a su pregunta.

mikel, 2018-04-24 10:54:12 No hay comentarios

Hola, Tengo la calculadora ibico 210x comprada recientemente. ¿Como funciona lo de euros y moneda local?. ¿tengo que hacer alguna configuración? ¿como se hace? Gracias, saludos

Su pregunta o respuesta
armando, 2015-02-08 06:43:44 No hay comentarios

se me cayo mi calculadora despues de eso aparece permanentemente el numero siete en lugar del numero cero,esto es el ultimo digito a la derecha me pregunto si alguien sabe como corregir este prpblema si es asi agradeceria me ayudaran,gracias.nota: mi calculadora es ibico modelo EC-100S

Su pregunta o respuesta

Vea el manual de Ibico 210x aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Calculadoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.2. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Ibico 210x o necesita ayuda?

Especificaciones de Ibico 210x

Marca Ibico
Modelo 210x
Producto Calculadora
EAN 13465410079
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Exhibición
Dígitos 10dígitos
Peso y dimensiones
Peso 135g

Productos relacionados Ibico 210x

  Manuales de productos relacionados

  Calculadora Ibico

  Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

  Leer más