Ibico Calculator 101x

Ibico Calculator 101x manual

(1)
 • Jótállás
  Ezen berendezésre rendeltetésszerű használat mellett egy év jótállást vállalunk. A
  jótállási időszak alatt a GBC a saját mérlegelése után díjtalanul megjavítja vagy
  kicseréli a meghibásodott berendezést. A jótállás nem terjed ki a nem
  rendeltetésszerű használat során bekövetkezett hibákra. A jótállás
  érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló számlára. A berendezésen
  végzett olyan javítások vagy változtatások, amelyeket a GBC által nem jóváhagyott
  személy végzett, érvénytelenítik a jótállást. Célunk, hogy a termékeink a megadott
  körülmények között megfelelően működjenek. Ez a jótállás nem befolyásolja a
  vásárlók jogi lehetőségeit a kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozó
  érvényes törvények alapján.
  Záruka
  Provoz tohoto stroje je, za předpokladu obvyklého způsobu používání, zaručen po
  dobu jednoho roku od data zakoupení. V průběhu záruční doby bude společnost
  GBC bezplatně provádět opravy stroje nebo podle vlastního uvážení rozhodne o
  výměně vadného stroje. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené
  nesprávným zacházením nebo používáním knevhodným účelům. Bude
  požadováno předložení doklad o datu zakoupení. Opravy nebo úpravy provedené
  osobami, které k tomu nebyly GBC oprávněny, budou mít za následek ztrátu
  platnosti záruky. Naším cílem je, aby byla zajištěna funkce našich výrobků v
  souladu s uvedenými specifikacemi. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva, která
  pro spotřebitele vyplývají z příslušné národní legislativy upravující podmínky prodeje
  zboží.
  ON
  CE/C
  +
  x
  ÷
  =
  .
  M+
  M–
  MRC
  %
  +
  /–
  LOCAL
  RATE
  GPM
  COST
  SELL
  MARGIN
  Zasilanie włączone
  Usuń wprowadzoną
  cyfrę/Wyczyść
  Dodawanie
  Odejmowanie
  Mnożenie
  Dzielenie
  Równa się
  Separator dziesiętny
  (kropka)
  Pamięć plus
  Pamięć minus
  Wyczyść pamięć
  Wartość procentowa
  Pierwiastek kwadratowy
  Zmiana znaku
  Przeliczanie waluty
  Waluta lokalna
  Kurs wymiany
  Marża zysku brutto
  Oblicz koszt
  Cena sprzedaży
  Marża zysku
  Гаpантия
  Pабота настоящей машин гарантируется в течение одного года с дат покупки
  при условии нормалного исползования. B течение гарантийного срока GBC по
  своему собственному усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит
  неисправную машину. Неисправности, возникшие в резултате неправилного
  применения или исползования для ненадлежащих целей, не покрваются
  гарантией. Потребуется представит доказателство дат покупки. Ремонт или
  изменения, произведенне лицами, не уполномоченнми на #то GBC, сделают
  гарантию недействителной. М стремимся обеспечит, чтоб наши изделия
  работали в соответствии с указаннми техническими требованиями. Настоящая
  гарантия не влияет на законне права, которе потребители имеют согласно
  применимому националному законодателству, регулирующему продажу товаров.
  Podwójne zasilanie: Wbudowane ogniwa słoneczne wysokiej wydajności
  oraz zapasowa bateria umożliwiają pracę z użyciem kalkulatora w
  dowolnych warunkach oświetlenia.
  Start: Przed rozpoczęciem obliczeń naciśnij klawisz (ON/C).
  Automatyczne wyłączanie zasilania: Zasilanie wyłączy się automatycznie,
  jeśli przez 7 minut nie będzie wykonane żadne działanie.
  Wymiana baterii: Zapasowa bateria ma długi okres trwałości. Jeśli znaki na
  wyświetlaczu zbejmij tylną pokrywę kalkulatora (081X, 082X) lub zdejmij
  pokrywę za wyświetlaczem (101X). Przy wkładaniu bateria powinna być
  skierowana stroną za znakiem „+” do góry.
  Przepełnienie: Gdy wystąpi błąd przepełnienia, na wyświetlaczu pojawia się
  znak przepełnienia: „E/ERROR”. Aby wyzerować kalkulator, naciśnij
  (ON/C).
  Przycisk Reset: Jeżeli kalkulator funkcjonuje w nieprawidłowy sposób,
  naciśnij końcówką długopisu (lub innym ostro zakończonym
  przedmiotem) przycisk „RESET”. Pamiętaj, aby po zresetowaniu
  ponownie ustawić kalendarz, zegar oraz stawkę podatku (jeśli funkcje
  te są dostępne).
  Funkcje klawiszy
  ON
  CE/C
  +
  x
  ÷
  =
  .
  M+
  M–
  MRC
  %
  +
  /–
  LOCAL
  RATE
  GPM
  COST
  SELL
  MARGIN
  Zapnuto
  Vymazání posledního
  vloženého čísla /
  vymazání
  Sčítání
  Odčítání
  Násobení
  Dělení
  Rovná se
  Desetinná tečka
  Přičtení do paměti
  Odečtení z paměti
  Vymazání paměti
  Procenta
  Druhá odmocnina
  Změna znaménka
  Přepočítání měn
  Místní měna
  Přepočítací kurz
  Hrubá zisková přirážka
  Výpočet nákladů
  Prodejní cena
  Míra zisku
  Dvojí zdroj energie: Díky své vysoce výkonné solární a záložní
  baterii může kalkulačka pracovat za libovolných světelných
  podmínek.
  Start: Před zahájením výpočtu stiskněte tlačítko (ON/C).
  Automatické vypnutí: Pokud neni provedena žádná operace, vypne
  se napájení automaticky po 7 minutách.
  Výměna baterie: Záložní baterie má dlouhou životnost. Pokud
  displej potemní, sundejte zadní panel kalkulačky (081X, 082X)
  nebo sundejte panel za displejem (101X). Znaménko „+” na
  baterii musí po vložení směřovat vzhůru.
  Přeplnění: Když dojde k chybě přeplnění, objeví se na displeji
  symbol pro tuto chybu, „E/ERROR”. Stiskněte (ON/C) pro
  vynulování kalkulačky.
  Tlaăítko Reset: V případě, že kalkulátor nefunguje, použijte špičku
  kuličkového pera (nebo podobného ostrého předmětu) ke
  zmáčknutí tlačítka “RESET“. Tím dojde ke smazání nastavení,
  proto nezapomeňte opět nastavit kalenář, čas a hodnotu pro
  přepočet daně (jestli je k dispozici).
  Funkce tlačítek
  ON
  CE/C
  +
  x
  ÷
  =
  .
  M+
  M–
  MRC
  %
  +
  /–
  LOCAL
  RATE
  GPM
  COST
  SELL
  MARGIN
  Bekapcsolva
  Bevitel törlése / törlés
  Összeadás
  Kivonás
  Szorzás
  Osztás
  Egyenlő
  Tizedesjel
  Memória plusz
  Memória mínusz
  Memóriatörlés
  Százalék
  Négyzetgyök
  Előjel megváltoztatása
  Pénznem átváltása
  Helyi pénznem
  Átváltási árfolyam
  Bruttó haszonkulcs
  Költség kiszámítása
  Eladási ár
  Haszonkulcs
  Kettős tápforrás: A beépített nagyteljesítményű szoláris és a
  tartalék telep révén a számológép bármilyen megvilágítási
  körülmények között üzemeltethető.
  Beindítás: Nyomja meg az (ON/C) gombot a számítás megkezdése
  előtt.
  Automatikus kikapcsolás: Ha 7 percen át nincs adatbevitel, az
  energiaforrás automatikusan kikapcsol.
  Az elem cseréje: A tartalék elem hosszú élattartamú. Ha a kijelző
  elhomályosodik, távolítsa el a számológép hátsó fefelét (081X,
  082X) vagy a kijelző mögötti panelt (101X). Az elem
  behelyezésekor a “+” jelzés felfelé mutasson.
  Túlcsordulás: Amennyiben túlcsordulási hiba jelentkezik, az
  “E/ERROR” (hiba) felirat jelenik meg a kijelzőn. A lenullázáshoz
  nyomja meg az (ON/C) gombot.
  Visszaállító gomb: Ha a számológép hibásan működik, egy
  golyóstoll hegyével (vagy más hegyes tárggyal) nyomja meg a
  számológép hátoldalán található “RESET”. A visszaállítás után
  gondoskodjon a naptár, az idő és (ha van ilyen) az adókulcs
  újbóli beállításáról.
  A billentyűzet funkciói
  ON
  CE/C
  +
  x
  ÷
  =
  .
  M+
  M–
  MRC
  %
  +
  /–
  LOCAL
  RATE
  GPM
  COST
  SELL
  MARGIN
  Включение
  Отмена ввода / отмена
  Сложение
  Bчитание
  Умножение
  Деление
  Равно
  Десятичная точка
  Памят плюс
  Памят минус
  Очистка памяти
  Процент
  Квадратнй корен
  Изменение знака
  Конвертация валют
  Местная валюта
  Обменнй курс
  Чистая валовая прибл
  Расчет себестоимости
  Продажная цена
  Чистая прибл
  Два источник питания: Калкулятор, снабженнй мощной
  встроенной солнечной батареей и резервной батарейкой, может
  работат при любом освещении.
  Включение: Перед началом вчислений нажмите клавишу (ON/C).
  Aвтоматическое включение: Питание отключается
  автоматически, если в течение 7 минут не нажималас ни одна из
  клавиш.
  Замена батарейки: Резервная батарейка имеет болшой срок
  служб. Если дисплей становится тусклм, снимите заднюю
  панел калкулятора (модели 081X и 082X) или снимите панел
  за дисплеем (модел 101X). При установке батарейки знак “+”
  должен располагатся сверху.
  Переполнение: При возникновении ошибки переполнения на
  дисплее появляется символ ошибки переполнения “E/ERROR”.
  Для сброса нажмите клавишу (ON/C).
  Кнопка сброса: B случае неправилнпй работ калкулятора
  нажмите кнопку сброса, расположенную на задней стороне
  калкулятора, исползуя кончик шариковой ручки (или
  аналогичнй острй предмет). После сброса установите дату,
  время и ставку налога (если предусмотрено).
  Функции клавиатур
  Gwarancje
  Udzielamy gwarancji na jeden rok pracy urządzania od daty zakupu pod warunkiem, że
  urządzenie będzie eksploatowane w sposób określony w instrukcji. W okresie objętym
  gwarancją GBC naprawi lub wymieni wadliwe urządzenie według swojego uznania, nie
  pobierając za to żadnej opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z
  niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem. Przy
  składaniu reklamacji należy przedstawić dowód zakupu. Naprawy lub zmiany konstrukcyjne
  dokonane przez osoby nieupoważnione przez GBC powodują utratę gwarancji. Dążymy do
  tego, by nasze produkty spełniały podane specyfikacje. Niniejsza gwarancja nie narusza w
  niczym praw przysługującym konsumentom na mocy odpowiedniego prawa krajowego
  określającego zasady sprzedaży towarów.
  Dane techniczne
  081x
  8-cyfrowy
  wyświetlacz
  Tak
  Tak
  60 x 98 x 7 mm
  (szer. x dł. x wys.)
  30g
  Ogniwa słoneczne /
  bateria G10/LS500
  082x
  10-cyfrowy
  wyświetlacz
  Tak
  Tak
  60 x 98 x 10 mm
  (szer. x dł. x wys.)
  45g
  Ogniwa słoneczne /
  bateria G10/LS500
  101x
  10-cyfrowy
  wyświetlacz
  Tak
  Tak
  110 x 131 x 15 mm
  (szer. x dł. x wys.)
  80g
  Ogniwa słoneczne /
  bateria G10/LS500
  Wyświetlacz
  Przecinek
  oddzielający tysiące
  Automatyczne
  wyłączanie zasilania
  Wymiary
  Masa
  Źródło zasilania
  Specifikace
  081x
  8 LCD
  Ano
  Ano
  60 x 98 x 7mm
  (š x d x v)
  30g
  Solární/Baterie
  G10/LS500
  082X
  10 LCD
  Ano
  Ano
  68 x 112 x 8mm
  (š x d x v)
  45g
  Solární/Baterie
  G10/LS500
  101X
  10 LCD
  Ano
  Ano
  110 x 131 x
  15mm (š x d x v)
  80g
  Solární/Baterie
  G10/LS500
  Displej
  Čárka pro tisíc
  Automatické
  vypnutí
  Rozměry
  Váha
  Zdroj energie
  Pontos Ieírás
  081x
  8 folyadék-
  kristály
  Igen
  Igen
  Sz60 x H98
  x M7mm
  30g
  Szoláris/Elem
  G10/LS500
  082x
  10 folyadék-
  kristály
  Igen
  Igen
  Sz68 x H112
  x M8mm
  45g
  Szoláris/Elem
  G10/LS500
  101x
  10 folyadék-
  kristály
  Igen
  Igen
  Sz110 x H131
  x M15mm
  80g
  Szoláris/Elem
  G10/LS500
  Kijelző
  Ezret jelző
  vessző
  Automatikus
  kikapcsoló
  Méret
  Tömeg
  Tápforrás
  Характеристики
  081x
  8-разряднй ЖКД
  Дa
  Дa
  60 x 98 x 7 мм
  30 г
  Cолнечная батарея
  / батарейка
  G10 / LS500
  082x
  10-разряднй ЖКД
  Дa
  Дa
  68 x 112 x 8 мм
  45 г
  Cолнечная батарея
  / батарейка
  G10 / LS500
  101x
  10-разряднй ЖКД
  Дa
  Дa
  110 x 131 x 15 мм
  80 г
  Cолнечная батарея
  / батарейка
  G10 / LS500
  Дисплей
  Разделител#
  разрядов
  Aвтоматическое
  включение
  Размер
  Bес
  Источник питания
  CZ RU
  General Binding Corp
  Northbrook
  Illinois, 60062
  U.S.A.
  www.gbc.com
  Instruction Manual
  Manuel d’utilisation
  Bedienungsanleitung
  Manuale d’istruzioni
  Gebruiksaanwijzing
  Manual de instrucciones
  Manual de instruções
  Bruksanvisning
  Instrukcja obsługi
  Návod k obsluze
  Használati útmutató
  Руководство по
  ксплуaтaции
  CZ
  H
  RUS
  Sample Calculations
  Exemples de Calcul • Rechenbeispiele • Esempi di Calcolo Voorbeeldberekeningen • Cálculos de Prueba • Exemplos de Cálculos Räkneexempel
  Obliczenia przyładowe Výpočet vzorku Mintaszámítás Пpимep cчeтной oпepaции
  Cost, Sell, Margin
  Prix d’achat, prix de vente, marge
  Funktion Kosten, Verkauf, Gewinnspanne
  Funzione costo, vendita, margine • Cost, Sell, Margin functie
  Función de coste, venta y beneficio • Função de Custo, Venda e Margem
  Kostprijs, verkoopprijs en margeberekeningen
  Funkcja koszt, sprzedaż, marża handlowa
  Funkce náklady, prodej, marže
  Költség, eladási ár vagy haszonkulcs kiszámítása
  Фyнкция Ceбecтоимост#/Цена/Пpибл#
  Calculating Cost
  Selling Price: $1,500
  Profit Margin: 30%
  Cost = ? ($1,050)
  1500
  SELL 1,500
  30 MARGIN 1,050
  082x
  CE
  Entry Correction
  Correction de la Dernière Entrée • Eingabelöschung
  Borrado de Introducción • Cancella Immissione • Entrada • Correcção
  Invoercorrectietoets • Korrigering nollställning •
  Usuń wprowadzoną cyfrę
  Vymazání posledního vloženého čísla
  Bevitel törlése Отмена ввода
  9 x 2 = 18 ON/C 9 X 3
  CE 2 =
  %
  Percentage
  Pourcentage • Prozentrechnung • Porcentaje • Percentuale
  Percentagem • Percentageberekening • Procentberäkning
  Wartość procentowa Procenta Százalék Процент
  150 x 20% = 30 ON/C 150 x 20 %
  200 + 10% = 220 ON/C 200 + 10 %
  Square Root
  Racine Carrée • Quadrawurzel • Raíz Cuadrada • Radice Quadrata
  Raiz Quadrada • Vierkantswortel • Kvadratroten •
  Pierwiastek kwadratowy
  Druhá odmocnina
  Négyzetgyök Квадратнй корен#
  (36 - 11) = 5 ON/C 36 11 =
  +
  /–
  Sign Change
  Inversion de signe
  Vorzeichenwechsel
  Cambio segno
  Tekenwissel
  Cambio de signo
  Troca de Sinal
  Teckenändring
  Zmiana znaku
  Změna znaménka
  Előjel megváltoztatása
  Изменение знака
  – (2 – 5) x 4 = 12 ON/C 2 5
  +
  /– x
  4 =
  / LOCAL / RATE
  Currency Conversion
  Devise étrangère
  Euro-Währung
  Euro
  Euro-valuta
  Euro
  Conversão de Moeda
  Eurovaluta
  Przeliczanie waluty
  Přepočítání měn
  Pénznem átváltása
  Конвертация валют
  1 = 6.55957 LOCAL
  ON/C 6.55957 RATE LOCAL
  50 = ? LOCAL
  ON/C 50 LOCAL = 327.98
  150 LOCAL = ?
  ON/C 150 = 22.87
  1 LOCAL = Exchange Rate in Memory
  M
  +
  / M– / MRC
  Memory
  Mémoire • Speicher • Memoria • Geheugen • Memoria
  Memória • Minne •
  Pamięć Pamě Memória Пaмят#
  (12 x 4) = 48 ON/C 12 x 4 M
  +
  – (20 ÷ 2) = 10 ON/CE/C 20 ÷ 2 M–
  – (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
  – (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
  1/x
  Reciprocal Calculation
  Valeur Réciproque • Reziproke Werte • Calculos Recíprocos
  Valori Reciproci • Valores Recíprocos • Reciproque Getallen
  Reciproka Värden •
  Odwrotność Interakce Reciprok Взаимнй
  1 / (2 + 2) = 0.25 ON/C 2 + 2 ÷=
  =
  Constant
  Constant • Konstanten • Costante • Constante • Constante
  Constante • Konstant •
  Obliczenia wykorzystujące czynniki stałe
  Konstanta Állandó Koнcтaнта
  2 + 5 = 7 ON/C 2 + 5 =
  4 + 5 = 9 ON/CE/C 2 + 4 =
  12 x 2 = 24 ON/C 12 x 2 =
  12 x 5 = 60 ON/CE/C 12 x 5 =
  x
  y
  Power
  Elévation à la Puissance • Potenzieren • Potencia
  Elevazione a Potenza • Potenciar • Machtsverheffen • Potensberäkning
  Wykłądnik Exponent Kitevő Пoкaзaтeл# cтeпeни
  2
  3
  = 8 ON/C 2 x = =
  +
  /
  /
  x
  /
  ÷
  12 + 45 = 57 ON/C 12 + 45 =
  12 – 10 = 2 ON/C 12 10 =
  10 x 3 = 30 ON/C 10 x 3 =
  3 ÷ 4 = 0.75 ON/C 3 ÷ 4 =
  Gross Profit Margin
  Calcul de Marge Brute • Bruttomarge • Profitto Lordo
  Bruto winstmarge • Cálculo de margen bruto
  Cálculo de Margem Bruta • Bruttoförtjänstmarginal
  Cena brutto z marżą Hrubá marže Bruttó haszonkulcs
  Baлoвaя пpибл#
  Cost = $2,000
  Profit = 20% of Selling Price
  Selling Price = ?
  Profit = ?
  2000
  ÷ 20 GPM 2,500
  GPM 500
  Selling Price = $2,400
  Profit = 20% of Cost
  Cost = ?
  Profit = ?
  2400
  ÷ 20
  +
  /– GPM
  2,000
  GPM 400
  081x
  101x
  081x
  081x / 101x
  101x
  081x, 082x & 101x081x, 082x & 101x 081x, 082x & 101x081x, 082x & 101x 081x, 082x & 101x081x, 082x & 101x 081x, 082x & 101x
  081x, 082x & 101x
  081X et al Op Man 18p amend.qxd 2/9/08 14:37 Page 1
Ibico Calculator 101x

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Ibico Calculator 101x o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Ibico Calculator 101x responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Ibico Calculator 101x aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Calculadoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Polaco, Checo, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Ibico Calculator 101x o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Ibico Calculator 101x

General
Marca Ibico
Modelo Calculator 101x
Producto Calculadora
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Polaco, Checo, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Diseño
Tipo Calculadora básica
Factor de forma Bolsillo
Exhibición
Dígitos 10dígitos
Peso y dimensiones
Peso 80g
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 110 x 131 x 15mm

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Ibico Calculator 101x .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más