Ibico Calculator 101x manual

Vea aquí el manual gratuito de Ibico Calculator 101x. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Ibico Calculator 101x propietarios.

Jótállás
Ezen berendezésre rendeltetésszerű használat mellett egy év jótállást vállalunk. A
jótállási időszak alatt a GBC a saját mérlegelése után díjtalanul megjavítja vagy
kicseréli a meghibásodott berendezést. A jótállás nem terjed ki a nem
rendeltetésszerű használat során bekövetkezett hibákra. A jótállás
érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló számlára. A berendezésen
végzett olyan javítások vagy változtatások, amelyeket a GBC által nem jóváhagyott
személy végzett, érvénytelenítik a jótállást. Célunk, hogy a termékeink a megadott
körülmények között megfelelően működjenek. Ez a jótállás nem befolyásolja a
vásárlók jogi lehetőségeit a kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozó
érvényes törvények alapján.
Záruka
Provoz tohoto stroje je, za předpokladu obvyklého způsobu používání, zaručen po
dobu jednoho roku od data zakoupení. V průběhu záruční doby bude společnost
GBC bezplatně provádět opravy stroje nebo podle vlastního uvážení rozhodne o
výměně vadného stroje. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené
nesprávným zacházením nebo používáním knevhodným účelům. Bude
požadováno předložení doklad o datu zakoupení. Opravy nebo úpravy provedené
osobami, které k tomu nebyly GBC oprávněny, budou mít za následek ztrátu
platnosti záruky. Naším cílem je, aby byla zajištěna funkce našich výrobků v
souladu s uvedenými specifikacemi. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva, která
pro spotřebitele vyplývají z příslušné národní legislativy upravující podmínky prodeje
zboží.
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
GPM
COST
SELL
MARGIN
Zasilanie włączone
Usuń wprowadzoną
cyfrę/Wyczyść
Dodawanie
Odejmowanie
Mnożenie
Dzielenie
Równa się
Separator dziesiętny
(kropka)
Pamięć plus
Pamięć minus
Wyczyść pamięć
Wartość procentowa
Pierwiastek kwadratowy
Zmiana znaku
Przeliczanie waluty
Waluta lokalna
Kurs wymiany
Marża zysku brutto
Oblicz koszt
Cena sprzedaży
Marża zysku
Гаpантия
Pабота настоящей машин гарантируется в течение одного года с дат покупки
при условии нормалного исползования. B течение гарантийного срока GBC по
своему собственному усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит
неисправную машину. Неисправности, возникшие в резултате неправилного
применения или исползования для ненадлежащих целей, не покрваются
гарантией. Потребуется представит доказателство дат покупки. Ремонт или
изменения, произведенне лицами, не уполномоченнми на #то GBC, сделают
гарантию недействителной. М стремимся обеспечит, чтоб наши изделия
работали в соответствии с указаннми техническими требованиями. Настоящая
гарантия не влияет на законне права, которе потребители имеют согласно
применимому националному законодателству, регулирующему продажу товаров.
Podwójne zasilanie: Wbudowane ogniwa słoneczne wysokiej wydajności
oraz zapasowa bateria umożliwiają pracę z użyciem kalkulatora w
dowolnych warunkach oświetlenia.
Start: Przed rozpoczęciem obliczeń naciśnij klawisz (ON/C).
Automatyczne wyłączanie zasilania: Zasilanie wyłączy się automatycznie,
jeśli przez 7 minut nie będzie wykonane żadne działanie.
Wymiana baterii: Zapasowa bateria ma długi okres trwałości. Jeśli znaki na
wyświetlaczu zbejmij tylną pokrywę kalkulatora (081X, 082X) lub zdejmij
pokrywę za wyświetlaczem (101X). Przy wkładaniu bateria powinna być
skierowana stroną za znakiem „+” do góry.
Przepełnienie: Gdy wystąpi błąd przepełnienia, na wyświetlaczu pojawia się
znak przepełnienia: „E/ERROR”. Aby wyzerować kalkulator, naciśnij
(ON/C).
Przycisk Reset: Jeżeli kalkulator funkcjonuje w nieprawidłowy sposób,
naciśnij końcówką długopisu (lub innym ostro zakończonym
przedmiotem) przycisk „RESET”. Pamiętaj, aby po zresetowaniu
ponownie ustawić kalendarz, zegar oraz stawkę podatku (jeśli funkcje
te są dostępne).
Funkcje klawiszy
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
GPM
COST
SELL
MARGIN
Zapnuto
Vymazání posledního
vloženého čísla /
vymazání
Sčítání
Odčítání
Násobení
Dělení
Rovná se
Desetinná tečka
Přičtení do paměti
Odečtení z paměti
Vymazání paměti
Procenta
Druhá odmocnina
Změna znaménka
Přepočítání měn
Místní měna
Přepočítací kurz
Hrubá zisková přirážka
Výpočet nákladů
Prodejní cena
Míra zisku
Dvojí zdroj energie: Díky své vysoce výkonné solární a záložní
baterii může kalkulačka pracovat za libovolných světelných
podmínek.
Start: Před zahájením výpočtu stiskněte tlačítko (ON/C).
Automatické vypnutí: Pokud neni provedena žádná operace, vypne
se napájení automaticky po 7 minutách.
Výměna baterie: Záložní baterie má dlouhou životnost. Pokud
displej potemní, sundejte zadní panel kalkulačky (081X, 082X)
nebo sundejte panel za displejem (101X). Znaménko „+” na
baterii musí po vložení směřovat vzhůru.
Přeplnění: Když dojde k chybě přeplnění, objeví se na displeji
symbol pro tuto chybu, „E/ERROR”. Stiskněte (ON/C) pro
vynulování kalkulačky.
Tlaăítko Reset: V případě, že kalkulátor nefunguje, použijte špičku
kuličkového pera (nebo podobného ostrého předmětu) ke
zmáčknutí tlačítka “RESET“. Tím dojde ke smazání nastavení,
proto nezapomeňte opět nastavit kalenář, čas a hodnotu pro
přepočet daně (jestli je k dispozici).
Funkce tlačítek
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
GPM
COST
SELL
MARGIN
Bekapcsolva
Bevitel törlése / törlés
Összeadás
Kivonás
Szorzás
Osztás
Egyenlő
Tizedesjel
Memória plusz
Memória mínusz
Memóriatörlés
Százalék
Négyzetgyök
Előjel megváltoztatása
Pénznem átváltása
Helyi pénznem
Átváltási árfolyam
Bruttó haszonkulcs
Költség kiszámítása
Eladási ár
Haszonkulcs
Kettős tápforrás: A beépített nagyteljesítményű szoláris és a
tartalék telep révén a számológép bármilyen megvilágítási
körülmények között üzemeltethető.
Beindítás: Nyomja meg az (ON/C) gombot a számítás megkezdése
előtt.
Automatikus kikapcsolás: Ha 7 percen át nincs adatbevitel, az
energiaforrás automatikusan kikapcsol.
Az elem cseréje: A tartalék elem hosszú élattartamú. Ha a kijelző
elhomályosodik, távolítsa el a számológép hátsó fefelét (081X,
082X) vagy a kijelző mögötti panelt (101X). Az elem
behelyezésekor a “+” jelzés felfelé mutasson.
Túlcsordulás: Amennyiben túlcsordulási hiba jelentkezik, az
“E/ERROR” (hiba) felirat jelenik meg a kijelzőn. A lenullázáshoz
nyomja meg az (ON/C) gombot.
Visszaállító gomb: Ha a számológép hibásan működik, egy
golyóstoll hegyével (vagy más hegyes tárggyal) nyomja meg a
számológép hátoldalán található “RESET”. A visszaállítás után
gondoskodjon a naptár, az idő és (ha van ilyen) az adókulcs
újbóli beállításáról.
A billentyűzet funkciói
ON
CE/C
+
x
÷
=
.
M+
M–
MRC
%
+
/–
LOCAL
RATE
GPM
COST
SELL
MARGIN
Включение
Отмена ввода / отмена
Сложение
Bчитание
Умножение
Деление
Равно
Десятичная точка
Памят плюс
Памят минус
Очистка памяти
Процент
Квадратнй корен
Изменение знака
Конвертация валют
Местная валюта
Обменнй курс
Чистая валовая прибл
Расчет себестоимости
Продажная цена
Чистая прибл
Два источник питания: Калкулятор, снабженнй мощной
встроенной солнечной батареей и резервной батарейкой, может
работат при любом освещении.
Включение: Перед началом вчислений нажмите клавишу (ON/C).
Aвтоматическое включение: Питание отключается
автоматически, если в течение 7 минут не нажималас ни одна из
клавиш.
Замена батарейки: Резервная батарейка имеет болшой срок
служб. Если дисплей становится тусклм, снимите заднюю
панел калкулятора (модели 081X и 082X) или снимите панел
за дисплеем (модел 101X). При установке батарейки знак “+”
должен располагатся сверху.
Переполнение: При возникновении ошибки переполнения на
дисплее появляется символ ошибки переполнения “E/ERROR”.
Для сброса нажмите клавишу (ON/C).
Кнопка сброса: B случае неправилнпй работ калкулятора
нажмите кнопку сброса, расположенную на задней стороне
калкулятора, исползуя кончик шариковой ручки (или
аналогичнй острй предмет). После сброса установите дату,
время и ставку налога (если предусмотрено).
Функции клавиатур
Gwarancje
Udzielamy gwarancji na jeden rok pracy urządzania od daty zakupu pod warunkiem, że
urządzenie będzie eksploatowane w sposób określony w instrukcji. W okresie objętym
gwarancją GBC naprawi lub wymieni wadliwe urządzenie według swojego uznania, nie
pobierając za to żadnej opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z
niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem. Przy
składaniu reklamacji należy przedstawić dowód zakupu. Naprawy lub zmiany konstrukcyjne
dokonane przez osoby nieupoważnione przez GBC powodują utratę gwarancji. Dążymy do
tego, by nasze produkty spełniały podane specyfikacje. Niniejsza gwarancja nie narusza w
niczym praw przysługującym konsumentom na mocy odpowiedniego prawa krajowego
określającego zasady sprzedaży towarów.
Dane techniczne
081x
8-cyfrowy
wyświetlacz
Tak
Tak
60 x 98 x 7 mm
(szer. x dł. x wys.)
30g
Ogniwa słoneczne /
bateria G10/LS500
082x
10-cyfrowy
wyświetlacz
Tak
Tak
60 x 98 x 10 mm
(szer. x dł. x wys.)
45g
Ogniwa słoneczne /
bateria G10/LS500
101x
10-cyfrowy
wyświetlacz
Tak
Tak
110 x 131 x 15 mm
(szer. x dł. x wys.)
80g
Ogniwa słoneczne /
bateria G10/LS500
Wyświetlacz
Przecinek
oddzielający tysiące
Automatyczne
wyłączanie zasilania
Wymiary
Masa
Źródło zasilania
Specifikace
081x
8 LCD
Ano
Ano
60 x 98 x 7mm
(š x d x v)
30g
Solární/Baterie
G10/LS500
082X
10 LCD
Ano
Ano
68 x 112 x 8mm
(š x d x v)
45g
Solární/Baterie
G10/LS500
101X
10 LCD
Ano
Ano
110 x 131 x
15mm (š x d x v)
80g
Solární/Baterie
G10/LS500
Displej
Čárka pro tisíc
Automatické
vypnutí
Rozměry
Váha
Zdroj energie
Pontos Ieírás
081x
8 folyadék-
kristály
Igen
Igen
Sz60 x H98
x M7mm
30g
Szoláris/Elem
G10/LS500
082x
10 folyadék-
kristály
Igen
Igen
Sz68 x H112
x M8mm
45g
Szoláris/Elem
G10/LS500
101x
10 folyadék-
kristály
Igen
Igen
Sz110 x H131
x M15mm
80g
Szoláris/Elem
G10/LS500
Kijelző
Ezret jelző
vessző
Automatikus
kikapcsoló
Méret
Tömeg
Tápforrás
Характеристики
081x
8-разряднй ЖКД
Дa
Дa
60 x 98 x 7 мм
30 г
Cолнечная батарея
/ батарейка
G10 / LS500
082x
10-разряднй ЖКД
Дa
Дa
68 x 112 x 8 мм
45 г
Cолнечная батарея
/ батарейка
G10 / LS500
101x
10-разряднй ЖКД
Дa
Дa
110 x 131 x 15 мм
80 г
Cолнечная батарея
/ батарейка
G10 / LS500
Дисплей
Разделител#
разрядов
Aвтоматическое
включение
Размер
Bес
Источник питания
CZ RU
General Binding Corp
Northbrook
Illinois, 60062
U.S.A.
www.gbc.com
Instruction Manual
Manuel d’utilisation
Bedienungsanleitung
Manuale d’istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató
Руководство по
ксплуaтaции
CZ
H
RUS
Sample Calculations
Exemples de Calcul • Rechenbeispiele • Esempi di Calcolo Voorbeeldberekeningen • Cálculos de Prueba • Exemplos de Cálculos Räkneexempel
Obliczenia przyładowe Výpočet vzorku Mintaszámítás Пpимep cчeтной oпepaции
Cost, Sell, Margin
Prix d’achat, prix de vente, marge
Funktion Kosten, Verkauf, Gewinnspanne
Funzione costo, vendita, margine • Cost, Sell, Margin functie
Función de coste, venta y beneficio • Função de Custo, Venda e Margem
Kostprijs, verkoopprijs en margeberekeningen
Funkcja koszt, sprzedaż, marża handlowa
Funkce náklady, prodej, marže
Költség, eladási ár vagy haszonkulcs kiszámítása
Фyнкция Ceбecтоимост#/Цена/Пpибл#
Calculating Cost
Selling Price: $1,500
Profit Margin: 30%
Cost = ? ($1,050)
1500
SELL 1,500
30 MARGIN 1,050
082x
CE
Entry Correction
Correction de la Dernière Entrée • Eingabelöschung
Borrado de Introducción • Cancella Immissione • Entrada • Correcção
Invoercorrectietoets • Korrigering nollställning •
Usuń wprowadzoną cyfrę
Vymazání posledního vloženého čísla
Bevitel törlése Отмена ввода
9 x 2 = 18 ON/C 9 X 3
CE 2 =
%
Percentage
Pourcentage • Prozentrechnung • Porcentaje • Percentuale
Percentagem • Percentageberekening • Procentberäkning
Wartość procentowa Procenta Százalék Процент
150 x 20% = 30 ON/C 150 x 20 %
200 + 10% = 220 ON/C 200 + 10 %
Square Root
Racine Carrée • Quadrawurzel • Raíz Cuadrada • Radice Quadrata
Raiz Quadrada • Vierkantswortel • Kvadratroten •
Pierwiastek kwadratowy
Druhá odmocnina
Négyzetgyök Квадратнй корен#
(36 - 11) = 5 ON/C 36 11 =
+
/–
Sign Change
Inversion de signe
Vorzeichenwechsel
Cambio segno
Tekenwissel
Cambio de signo
Troca de Sinal
Teckenändring
Zmiana znaku
Změna znaménka
Előjel megváltoztatása
Изменение знака
– (2 – 5) x 4 = 12 ON/C 2 5
+
/– x
4 =
/ LOCAL / RATE
Currency Conversion
Devise étrangère
Euro-Währung
Euro
Euro-valuta
Euro
Conversão de Moeda
Eurovaluta
Przeliczanie waluty
Přepočítání měn
Pénznem átváltása
Конвертация валют
1 = 6.55957 LOCAL
ON/C 6.55957 RATE LOCAL
50 = ? LOCAL
ON/C 50 LOCAL = 327.98
150 LOCAL = ?
ON/C 150 = 22.87
1 LOCAL = Exchange Rate in Memory
M
+
/ M– / MRC
Memory
Mémoire • Speicher • Memoria • Geheugen • Memoria
Memória • Minne •
Pamięć Pamě Memória Пaмят#
(12 x 4) = 48 ON/C 12 x 4 M
+
– (20 ÷ 2) = 10 ON/CE/C 20 ÷ 2 M–
– (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
– (20 ÷ 2) = 38 ON/CE/C MRC
1/x
Reciprocal Calculation
Valeur Réciproque • Reziproke Werte • Calculos Recíprocos
Valori Reciproci • Valores Recíprocos • Reciproque Getallen
Reciproka Värden •
Odwrotność Interakce Reciprok Взаимнй
1 / (2 + 2) = 0.25 ON/C 2 + 2 ÷=
=
Constant
Constant • Konstanten • Costante • Constante • Constante
Constante • Konstant •
Obliczenia wykorzystujące czynniki stałe
Konstanta Állandó Koнcтaнта
2 + 5 = 7 ON/C 2 + 5 =
4 + 5 = 9 ON/CE/C 2 + 4 =
12 x 2 = 24 ON/C 12 x 2 =
12 x 5 = 60 ON/CE/C 12 x 5 =
x
y
Power
Elévation à la Puissance • Potenzieren • Potencia
Elevazione a Potenza • Potenciar • Machtsverheffen • Potensberäkning
Wykłądnik Exponent Kitevő Пoкaзaтeл# cтeпeни
2
3
= 8 ON/C 2 x = =
+
/
/
x
/
÷
12 + 45 = 57 ON/C 12 + 45 =
12 – 10 = 2 ON/C 12 10 =
10 x 3 = 30 ON/C 10 x 3 =
3 ÷ 4 = 0.75 ON/C 3 ÷ 4 =
Gross Profit Margin
Calcul de Marge Brute • Bruttomarge • Profitto Lordo
Bruto winstmarge • Cálculo de margen bruto
Cálculo de Margem Bruta • Bruttoförtjänstmarginal
Cena brutto z marżą Hrubá marže Bruttó haszonkulcs
Baлoвaя пpибл#
Cost = $2,000
Profit = 20% of Selling Price
Selling Price = ?
Profit = ?
2000
÷ 20 GPM 2,500
GPM 500
Selling Price = $2,400
Profit = 20% of Cost
Cost = ?
Profit = ?
2400
÷ 20
+
/– GPM
2,000
GPM 400
081x
101x
081x
081x / 101x
101x
081x, 082x & 101x081x, 082x & 101x 081x, 082x & 101x081x, 082x & 101x 081x, 082x & 101x081x, 082x & 101x 081x, 082x & 101x
081x, 082x & 101x
081X et al Op Man 18p amend.qxd 2/9/08 14:37 Page 1

¿Tiene alguna pregunta del "Ibico Calculator 101x "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Ibico Calculator 101x aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Especificaciones

Marca Ibico
Modelo Calculator 101x
Producto Calculadora
EAN []
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Checo, Húngaro
Clase de producto Calculadoras
Tipo de archivo PDF
Diseño
Tipo Calculadora básica
Factor de forma Bolsillo
Exhibición
Dígitos 10dígitos
Peso y dimensiones
Peso 80g
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 110 x 131 x 15mm
Armor GR-24 GR-41 GR-42 GR-51 Cinta compatible Armor negro-rojo para calculadora - (6 unidades)
Armor GR-24 GR-41 GR-42 GR-51 Cinta compatible Armor negro-rojo para calculadora - (6 unidades)
EUR 1.68 - Bruneau ES
Canon Calculadora Canon LS-123K 12 dígitos Color
Canon Calculadora Canon LS-123K 12 dígitos Color
EUR 20.8 - Bruneau ES
Casio Calculadora Casio DH-12 TER
Casio Calculadora Casio DH-12 TER
EUR 31.33 - Bruneau ES
Casio Calculadora CASIO MS-20UC-WE
Casio Calculadora CASIO MS-20UC-WE
EUR 13.42 - Bruneau ES