Kenwood HM327 manual

Kenwood HM327

El manual de Kenwood HM327 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Kenwood
Modelo
HM327
Producto
EAN
, 5011423067810
Idioma
Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Húngaro
Tipo de archivo
PDF
Website
http://www.kenwood.com/
sådan anvender du
håndmixeren
1
Sæt piskerisene eller dejkrogene i - drej og
tryk ind.
Vigtigt: dejkrogen med metalkraven
passer kun ind i den runde åbning.
(Piskeris og dejkroge fjernes ved at trykke
på udløserknappen.)
2
Sæt stikket i stikkontakten.
3
Skub hastighedskontakten fremad.
Efterhånden som dejen bliver tykkere, skal
hastigheden sættes op.
For sikkerhedens skyld kan håndmixeren
ikke virke uden piskeris eller dejkroge.
Vigtigt: Når der æltes brøddej, anbefaler
vi, at dejen ikke indeholder mere end 450 g
mel.
rengøring
Sluk altid for strømmen, tag stikket ud af
stikkontakten og fjern piskerisene eller
dejkrogene før rengøring.
Nedsænk aldrig håndmixerhuset i vand og
lad aldrig ledning og stik blive våde.
piskeris, dejkroge
Vask i hånden eller i opvaskemaskine og
tør efter med et viskestykke.
håndmixerhus
Tør ydersiden af med en fugtig klud og tør
efter med et viskestykke.
opbevaring (se illustrationen)
1 Ledningen vikles omkring mixerens
underdel. Fastgør så ledningen med
ledningsklemmen.
2 Tryk holderen ind i åbningerne. Sæt så
piskerisene og dejkrogene fast i holderen.
service
Hvis apparatets ledning bliver beskadiget,
skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
Kenwood eller en autoriseret Kenwood
forhandler.
Kontakt den forhandler, hvor apparatet er
købt.
Met drie verschillende snelheden en een
compacte maar robuuste vormgeving zorgt
uw Kenwood handmixer dat vele gerechten
- van eieren tot room en van vruchtengebak
tot brood - in een handomdraai bereid
kunnen worden. In tegenstelling tot
sommige handmixers zijn de kloppers en
kneedarmen van roestvrij staal en niet
verchroomd, zodat ze niet gaan schilferen.
Uw HM320/HM326/HM327 is snel in elkaar
te zetten en is daarom praktisch
gebruiksklaar op het moment dat u hem
nodig heeft. En als u hem niet meer nodig
heeft, kunnen de mixer, de kloppers, de
kneedarmen en het snoer handig worden
samengeklapt, zodat ze zo min mogelijk
kastruimte in beslag nemen. Bij Kenwood
ontwerpen we namelijk producten met het
oog op de toekomstige gebruikers.
veiligheid
Zorg dat het snoer of de stekker nooit nat
worden - u zou dan een elektrische schok
kunnen krijgen.
Houd uw vingers, haren, kleding en
keukengerei uit de buurt van bewegende
onderdelen.
Laat het snoer nooit op hete oppervlakken
rusten of naar beneden hangen zodat een
kind het kan vastpakken.
Gebruik de handmixer nooit als hij
beschadigd is. Laat hem dan nakijken of
repareren, zie ‘klantenservice’.
Gebruik nooit hulpstukken die niet voor het
apparaat bestemd zijn.
Laat kinderen of zieke personen de
handmixer nooit zonder toezicht gebruiken.
Gebruik uw handmixer uitsluitend voor
huishoudelijke doeleinden.
Jonge kinderen mogen het apparaat enkel
onder toezicht gebruiken om er zeker van
te zijn dat ze er niet mee spelen.
voordat u de stekker in het
stopcontact steekt
Zorg ervoor dat de stroomvoorziening
overeenkomt met de gegevens op de
onderzijde van uw handmixer.
Deze handmixer voldoet aan EG-richtlijn
89/336/EEC.
voordat u de handmixer de
eerste maal gebruikt
1 Verwijder de gehele verpakking.
2
Was de kloppers en kneedarmen; zie
‘reiniging’.
ken uw Kenwood handmixer
zie afbeeldingen
ontgrendelingsknop instrumenten
snelheidsschakelaar
snoerclip
kneedarmen
kloppers
klemelement
het gebruik van uw handmixer
1 Bevestig de kloppers of kneedarmen met
een druk- en draaibeweging
Belangrijk: de kneedarm met de metalen
kraag past uitsluitend in de ronde houder.
(om de instrumenten te verwijderen, moet u
de ontgrendelingsknop indrukken).
2 Steek de stekker in het stopcontact.
3 Duw de snelheidsschakelaar naar voren.
Naarmate het mengsel dikker wordt, moet u
de snelheid opvoeren.
Als u merkt dat het apparaat veel moeite
heeft met het mixen, moet u de snelheid
opvoeren.
Om veiligheidsredenen werkt uw handmixer
niet als de kloppers of kneedarmen niet zijn
bevestigd.
Belangrijk: als u brooddeeg maakt,
raden wij aan de deegvulling niet meer dan
450 g. meel te laten bevatten.
reiniging
Schakel de mixer altijd uit, haal de stekker
uit het stopcontact en verwijder de
kloppers of kneedarmen voor het reinigen.
Dompel de mixer zelf nooit onder in water,
en laat het snoer en de stekker ook nooit
nat worden.
kloppers, kneedarmen
Was deze met de hand of in uw
afwasmachine; droog ze vervolgens af.
handmixer
Veeg deze af met een vochtige doek;
droog hem vervolgens af.
bewaren zie afbeelding
1 Wikkel het snoer om de basis van de
handmixer. Klem het snoer vervolgens
samen met de daarvoor bestemde clip.
2 Duw het klemelement in de houders voor
de kloppers. Klem hier vervolgens de
kloppers en kneedarmen in.
service
Als het snoer van dit apparaat beschadigd
is, moet het om veiligheidsredenen worden
vervangen door Kenwood of een door
Kenwood goedgekeurde monteur.
Neem contact op met de dealer bij wie u
uw apparaat gekocht heeft.
Kenwood HM320/HM326/HM327 on
pienikokoinen, mutta vahvarakenteinen
sähkövatkain, jossa on kolme eri
vatkausnopeutta. Se tekee niin
kananmunien, kerman kuin kakku- ja
pullataikinoidenkin vatkaamisen ja
vaivaamisen helpoksi. Vatkaimet ja
taikinakoukut on valmistettu kestävästä
ruostumattomasta teräksestä.
Sähkövatkain on hetkessä käytössäsi, sillä
se on yksinkertainen koota. Kun et tarvitse
vatkainta, se vie vain vähän tilaa
kaapissasi, sillä vatkaimet, taikinakoukut ja
virtajohto kiinnittyvät kätevästi runko-osaan.
Kaikki tämä vain siksi, että me Kenwoodilla
haluamme antaa käyttöösi mahdollisimman
käytännöllisen laitteen.
turvallisuus
Sähköiskuvaaran takia älä koskaan kastele
virtajohtoa tai pistoketta.
Älä työnnä sormia, hiuksia, vaatteita tai
työvälineitä vatkaimen liikkuviin osiin.
Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa
kuumia pintoja tai roikkua vapaana, sillä
until the flour is incorporated, then increase
the speed and knead until the dough is
smooth and elastic for approximately 2-3
minutes. Leave the dough to rise in a warm
place for 45-60 minutes.
Re-knead the dough on speed 3 for 30-45
seconds keeping the kneaders in the mix.
Shape the dough into a loaf or rolls and
place on greased baking trays. Then leave
somewhere warm until it has doubled in
size.
Bake at 230°C/450°F/Gas mark 8 for 20-25
minutes (for a loaf) or 10-15 minutes (for
rolls). When ready the bread should sound
hollow when tapped on the base.
Tento kompaktní, a p¡itom robustní,
t¡írychlostní ruïní •lehaï znaïky Kenwood
je univerzálním pomocníkem v domácnosti,
kterƒ doká¥e zvládnout celou ¡adu úkolº, od
zpracování vajec a krémº, a¥ po p¡ípravu
smêsí na mouïníky a chleba. Na rozdíl od
¡ady jinƒch ruïních •lehaïº jsou •lehací
metly a hnêtací háky tohoto •lehaïe
vyrobeny z nerezavêjící oceli, nikoliv jen
pochromované, tak¥e nehrozí, ¥e se ïasem
zaïnou odlupovat.
Ruïní •lehaï HM320/HM326/HM327 se
rychle slo¥it a je tedy okam¥itê p¡ipraven k
pou¥ití. Po pou¥ití je zase mo¥né •lehaï,
•lehací metly a hnêtaïe sepnout
dohromady, co¥ znamená, ¥e po ulo¥ení do
kuchyñské sk¡íñky zabírá velmi málo místa.
Design firmy Kenwood je toti¥ zcela
pod¡ízen pot¡ebám zákazníka.
bezpeïnost
Dbejte na to, aby p¡ípojná •ñºra ani
zástrïka nebyly mokré - hrozí toti¥
nebezpeïí úrazu elektrickƒm proudem.
Dávejte pozor, aby se do blízkosti
pohybujících se souïástí •lehaïe nedostaly
prsty, vlasy, o•acení nebo kuchyñské
náïiní.
Dbejte na to, aby se p¡ípojná •ñºra
nedotƒkala horkƒch povrchº a aby
nep¡epadala v místech, kde za ní mº¥e
zatáhnout dítê.
Po•kozenƒ ruïní •lehaï nepou¥ívejte.
Nechte ho p¡ekontrolovat a opravit: viz ïást
“servis a slu¥by zákazníkºm”.
Nikdy nepou¥ívejte p¡ídavná za¡ízení
nedoporuïená vƒrobcem.
Dêti a nemocní ïi zesláblí lidé smí •lehaï
pou¥ívat pouze pod dohledem.
Ruïní •lehaï je vƒrobcem urïen pouze k
pou¥ití v domácnosti.
Nedovolte malƒm dêtem, aby si se
spot¡ebiïem hrály.
zapojení do proudu
P¡ed zapojením do sítê se p¡esvêdïte, ¥e
elektrické napêtí v zásuvce odpovídá napêtí
uvedenému na typovém •títku spot¡ebiïe.
Tento spot¡ebiï splñuje na¡ízení Smêrnice
Evropského hospodá¡ského spoleïenství o
odru•ení 89/336/EEC.
p¡ed prvním pou¥itím
1 Spot¡ebiï ¡ádnê vybalte.
2 ‡lehací metly a hnêtaïe umyjte: viz ïást
“ïi•têní”.
popis ruïního •lehaïe Kenwood
(viz obrázek)
Tlaïítko uvolnêní metel/hnêtaïº
P¡epínaï rychlosti bêhu
Ulo¥ení •ñºry
Hnêtací háky
‡lehací metly
Ukládací spona
postup pou¥ití ruïního •lehaïe
1 ‡lehací metly nebo hnêtaïe zasuñte do
zásuvek •lehaïe, pootoïte s nimi a zatlaïte
je dovnit¡.
Pozor: hnêtací hák s kovovou objímkou lze
zasunout pouze do kruhové zásuvky.
(Metly/hnêtaïe odmontujete stisknutím
tlaïítka jejich uvolnêní.)
2
Spot¡ebiï zapnête do sítê.
3 P¡epínaï rychlosti posuñte smêrem
dop¡edu.
Jakmile zpracovávaná smês zaïne tuhnout,
zvy•te rychlost.
V p¡ípadê, ¥e •lehaï zaïne bê¥et ztê¥ka,
zvy•te rychlost.
Z bezpeïnostních dºvodº je ruïní •lehaï
vyroben tak, ¥e se bez nasazenƒch metel ïi
hnêtaïº nerozbêhne.
Pozor: P¡i p¡ípravê chlebového têsta nesmí
bƒt maximimální mno¥ství mouky vy••í ne¥
450 g.
ïi•têní
P¡ed ïi•têním nejd¡íve •lehaï vypnête,
zástrïku vytáhnête ze zásuvky a odmontujte
metly nebo hnêtaïe.
Ruïní •lehaï se nesmí pono¡it do vody a
dbejte na to, aby jeho •ñºra ïi zástrïka
nebyly vlhké.
•lehací metly, hnêtací háky
Umyjte v ruce nebo v myïce na nádobí, pak
vysu•te.
têleso •lehaïe
Ot¡ete navhlïenƒm had¡íkem a suchƒm
p¡ele•tête.
uskladnêní (viz obrázek)
1 ‡ñºru omotejte kolem dr¥adla •lehaïe, a
pak ji sponou zajistête.
2 Ukládací sponu zasuñte do zásuvek
•lehaïe, a pak do ní p¡ipnête metly a
hnêtaïe.
servis
V p¡ípadê po•kození p¡ípojné •ñºry
spot¡ebiïe mº¥e její vƒmênu provést z
bezpeïnostních dºvodº pouze firma
Kenwood nebo firmou Kenwood
autorizovaná opravna.
Kenwood håndmixer har 3 hastigheder og
et kompakt og dog robust design. Den gør
det let at piske alt fra æg til flødeskum og
at lave kagedeje og brød af enhver slags.
Endvidere er piskerisene og dejkrogene
fremstillet af rustfrit stål, ikke af forkromet
stål som andre håndmixere, så de skaller
ikke af.
HM320/HM326/HM327 håndmixeren er let
at samle, så den hurtigt er klar til brug. Når
den ikke skal anvendes, sættes mixer,
piskeris, dejkroge og ledning let sammen,
så de optager mindst mulig plads i skabet.
Når Kenwood designer produkter, tænker
de altid først og fremmest på forbrugerne.
sikkerhed
Lad aldrig ledning og stik blive våde - risiko
for elektriske stød.
Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra
bevægelige dele.
Lad aldrig ledningen komme i berøring
med varme flader eller hænge ned, hvor et
barn kan gribe fat i den.
Anvend aldrig en beskadiget håndmixer. Få
den kontrolleret eller repareret, se ‘service’.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
Lad aldrig børn eller svagelige personer
anvende håndmixeren uden opsyn.
Anvend kun håndmixeren til det
beregnede, private formål.
Småbørn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med håndmixeren.
inden stikket sættes i
stikkontakten
Sørg for, at el-forsyningens spænding er
den samme som den, der er vist på
bunden af håndmixeren.
Håndmixeren opfylder bestemmelserne for
radiostøjdæmpning i EU-direktiv
89/336/EEC.
før første anvendelse
1
Fjern alt indpakningsmaterialet.
2 Vask piskerisene og dejkrogene: se
'rengøring'.
kend din Kenwood håndmixer
(se illustrationen)
Udløserknap for piskeris/dejkroge
Hastighedskontakt
Ledningsklemme
Dejkroge
Piskeris
Holder
With its three speeds and compact yet
robust design, your Kenwood handmixer
will help you with a multitude of tasks from
eggs to cream or fruit cakes to bread. And
unlike some handmixers, its beaters and
kneaders are stainless steel, not chrome-
plated, so they won't flake.
Quick to assemble, your
HM320/HM326/HM327 is there the moment
you need it. And when you don't, the mixer,
beaters, kneaders and cord clip neatly
together to take up the smallest of space in
the cupboard. Because at Kenwood we
design products around people.
safety
Never let the cord or plug get wet – you
could get an electric shock.
Keep fingers, hair, clothing and utensils
away from moving parts.
Never let the cord touch hot surfaces or
hang down where a child could grab it.
Never use a damaged handmixer. Get it
checked or repaired: see 'service and
customer care'.
Never use an unauthorised attachment.
Don't let children or infirm people use the
handmixer without supervision.
Only use your handmixer for its intended
domestic use.
Young children should be supervised to
ensure that they do not play with this
appliance.
before plugging in
Make sure your electricity supply is the
same as the one shown on the underside of
your handmixer.
Important (UK only)
The wires in the cord are coloured as
follows:
Blue = Neutral, Brown = Live.
This handmixer complies with European
Economic Community Directive
89/336/EEC.
before using for the first time
1
Remove all packaging.
2 Wash the beaters and kneaders: see
'cleaning'.
know your Kenwood
handmixer
see illustrations
Tool release button
Speed switch
Cable tidy
Kneaders
Beaters
Grip clip
to use your handmixer
1 Insert the beaters or kneaders– turn and
push.
Important the kneader with the metal
collar will only fit into the round socket.
(To remove the tools, press the tool release
button.)
2 Plug in.
3 Push the speed switch forward.
As the mixture thickens, increase the
speed.
If the machine labours increase the speed.
For safety reasons, your handmixer won't
work without the beaters or kneaders.
Important: When making bread dough
we recommend that the dough load does
not exceed 450g flour.
cleaning
Always switch off, unplug and remove the
beaters or kneaders before cleaning.
Never put the handmixer body in water or
let the cord or plug get wet.
beaters, kneaders
Wash by hand or in your dishwasher, then
dry.
handmixer body
Wipe with a damp cloth, then dry.
storage see illustration
1 Wrap the cord around the base of the
handmixer. Then clip the cord together with
the cable tidy.
2 Push the grip clip into the sockets. Then
clip in the beaters and kneaders.
service and customer care
If the cord is damaged it must, for safety
reasons, be replaced by
KENWOOD or an
authorised
KENWOOD repairer.
UK
If you need help with:
using your handmixer or
servicing or repairs (in or out of guarantee)
call Kenwood on 023 9239 2333 and ask
for Customer Care. Have your model
number ready - it's on the underside of
your handmixer. Alternatively, contact your
authorised Kenwood repairer: look in
YELLOW PAGES under 'Electrical
appliance repairs'.
Eire
See our advertisement in Golden Pages.
Other countries
Contact the shop where you bought your
handmixer.
guarantee (UK only)
If your handmixer goes wrong within one
year from the date you bought it, we will
repair or replace it free of charge provided:
you have not misused, neglected or
damaged it;
it has not been modified (unless by
Kenwood);
it is not second-hand;
it has not been used commercially;
you have not fitted a plug incorrectly; and
you supply your receipt to show
when you bought it.
This guarantee does not affect your
statutory rights.
white bread dough
450g/1 lb strong plain flour
10ml/2 tsp dried yeast (the type that
requires reconstituting)
5ml/1 tsp sugar
5ml/1 tsp salt
15g/
1
2 oz lard
250ml/9 fl.oz. warm water
The correct water temperature should be
43°C and can be achieved by mixing one
third boiling water with two thirds cold.
Place the dried yeast with the sugar and
water in a mixing bowl and leave to froth.
Add the remaining ingredients. Fit the
kneaders to the handmixer then combine
the ingredients together on a low speed
lapsi saattaa tarttua siihen.
Älä koskaan käytä vioittunutta vatkainta. Vie
se tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso
ohjeet kohdasta ’huolto’.
Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota
ei ole hankittu valtuutetulta Kenwood-
kauppiaalta.
Älä anna lapsien tai taitamattomien
henkilöiden käyttää sähkövatkainta ilman
valvontaa.
Käytä sähkövatkainta ainoastaan
kotitalouskäytössä.
Älä anna pienten lasten leikkiä laitteella.
ennen liittämistä
verkkovirtaan
Varmista, että laitteen pohjassa esitetty
jännite vastaa käytettävän verkkovirran
jännitettä.
Sähkövatkain täyttää Euroopan
talousyhteisön direktiivin 89/336/EEC
vaatimukset.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
1 Poista kaikki pakkausmateriaali.
2 Pese vatkaimet ja taikinakoukut: katso
ohjeet kohdasta ’puhdistus’.
tutustu Kenwood
sähkövatkaimeen
katso kuvat
Vatkaimen käyttöosien irrotuspainike
Nopeuden säätökytkin
Virtajohdon säilytyspidike
Taikinakoukut
Vatkaimet
Käyttöosien säilytyspidike
sähkövatkaimen käyttö
1 Aseta vatkaimet tai taikinakoukut runko-
osan istukoihin, niin että kierrät ja työnnät
niitä.
Tärkeää: metallirenkainen taikinakoukku
sopii vain pyöreään istukkaan.
(Paina vatkaimen käyttöosien
irrotuspainiketta käyttöosien poistamiseksi.)
2 Kytke pistoke pistorasiaan.
3 Työnnä nopeuskytkintä eteenpäin.
Seoksen saotessa lisää nopetta.
Jos laite toimii vaivalloisesti, lisää nopeutta.
Turvallisuussyistä johtuen sähkövatkain ei
käynnisty ilman vatkaimia tai
taikinakoukkuja.
Tärkeää: valmistettaessa leipä- tai
pullataikinaa jauhomäärän ei tulisi ylittää
450 grammaa.
puhdistus
Ennen puhdistusta katkaise aina virta, irrota
pistoke pistorasiasta ja poista vatkaimet tai
taikinakoukut.
Älä koskaan upota sähkövatkaimen runko-
osaa veteen tai anna virtajohdon tai
pistokkeen kastua.
vatkaimet, taikinakoukut
Pese osat käsin tai astianpesukoneessa ja
kuivaa ne sitten.
sähkövatkaimen runko-osa
Pyyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sitten.
säilytys katso kuva
1 Kierrä virtajohto runko-osan pohjan
ympärille. Kiinnitä se sitten virtajohdon
säilytyspidikkeellä.
2 Työnnä käyttöosien säilytyspidike istukoihin.
Kiinnitä sitten vatkaimet ja taikinakoukut.
huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa tai virtajohto
on vioittunut, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Yhteystiedot ja
takuuehdot saa joko KENWOOD-
kauppiaalta tai maahantuojalta. Käyttöön
liittyvissä kysymyksissä tai epäselvissä
tapauksissa ota yhteys maahantuojaan.
Pakkauksen ja laitteen hävittämisestä
antavat ohjeita ympäristöviranomaiset.
Oikeus niihin laitemuutoksiin, jotka tämän
käyttöohjeen laatimisen jälkeen on tehty,
pidätetään.
Votre batteur à main compact, mais robuste
et doté de trois vitesses, vous rendra
service pour une multitude de préparations,
des œufs aux crèmes en passant par les
cakes aux fruits et le pain. Il se distingue
des autres batteurs à main par ses batteurs
et ses pétrisseurs en acier inoxydable, et
non en chrome, qui par conséquent ne
s’écailleront pas.
D’assemblage facile, votre
HM320/HM326/HM327 est à votre portée
dès que vous en avez besoin. Et lorsque
vous ne l’utilisez pas, le mixeur, les
batteurs, les pétrisseurs et le cordon se
fixent soigneusement ensemble pour
prendre le moins de place possible dans
votre placard. Car, chez Kenwood, nos
produits sont conçus pour répondre à vos
besoins.
sécurité
N’immergez jamais le cordon ou la prise
dans de l’eau, vous pourriez vous
électrocuter.
Tenez vos doigts, vos cheveux, vos
vêtements et vos ustensiles loin des
éléments en action.
Ne laissez jamais le cordon au contact de
surfaces chaudes ou pendre à proximité
d’un enfant qui pourrait s’en emparer.
N’utilisez jamais un appareil endommagé.
Faites-le vérifier ou réparer : reportez-vous
à la rubrique "Service après-vente".
N’utilisez jamais un accessoire non permis.
Ne laissez pas les enfants ou les
personnes infirmes utiliser le batteur à main
sans surveillance.
Votre batteur à main est uniquement
destiné à un usage domestique.
Les jeunes enfants doivent être surveillés
afin de veiller à ce qu’ils ne jouent pas
avec cet appareil.
avant de brancher l’appareil
Assurez-vous que le courant électrique que
vous utilisez est le même que celui indiqué
sous votre appareil.
Cet appareil est conforme à la directive
89/336 de la C.E.
avant d’utiliser votre appareil
pour la première fois
1 Retirez tous les emballages.
2 Lavez les batteurs et les pétrisseurs : voir
la rubrique "Nettoyage".
faites connaissance avec
votre batteur à main Kenwood
(voir les illustrations)
bouton de déblocage des ustensiles
contrôle de vitesse
clip du cordon
pétrisseurs
batteurs
clip des ustensiles
utilisation de votre batteur à
main
1 Introduisez les batteurs ou pétrisseurs –
tournez et poussez.
Important : Le pétrisseur muni d’un
collier métallique s’adapte uniquement
dans la douille circulaire.
(Pour retirer les ustensiles, appuyez sur le
bouton de déblocage des ustensiles.)
2 Branchez l’appareil.
3 Tournez le bouton de contrôle de vitesse.
Augmentez la vitesse à mesure que le
mélange épaissit.
Si l’appareil semble peiner, augmentez la
vitesse.
Pour des raisons de sécurité, votre batteur
à main ne fonctionnera pas sans les
batteurs ou les pétrisseurs.
Important : Lors de la préparation de
pâte à pain, il est recommandé que la
charge de pâte n’excède pas 450 g de
farine.
nettoyage
Éteignez, débranchez et retirez toujours les
batteurs ou pétrisseurs avant de nettoyer.
N’immergez jamais le corps du batteur à
main dans de l’eau et ne mouillez jamais le
cordon ou la prise.
batteurs, pétrisseurs
Lavez à la main ou dans votre lave-
vaisselle, puis séchez.
corps du batteur à main
Essuyez avec un chiffon humide, puis séchez.
rangement (voir les illustrations)
1 Enroulez le cordon autour de la base du
batteur à main. Puis fixez-le dans le clip du
cordon.
2 Enfoncez le clip des ustensiles dans les
douilles. Puis fixez les batteurs et
pétrisseurs.
service après-vent
Si le cordon est endommagé, il doit être
remplacé pour des raisons de sécurité par
KENWOOD ou par un réparateur agréé de
KENWOOD.
Contactez le magasin où vous avez acheté
votre batteur à main.
Ihr Kenwood Handmixer mit seinen drei
Geschwindigkeitsstufen und dem
kompakten, robusten Design hilft Ihnen bei
der Bewältigung verschiedenster
Zubereitungen: Von Eiern über Sahne bis
hin zu Rührkuchen oder Brot. Die Rühr- und
Knetquirle sind aus rostfreiem Edelstahl.
Ihr HM320/HM326/HM327 ist sofort
einsatzbereit, wann auch immer Sie ihn
benötigen. Benutzen Sie den Handmixer
nicht, lassen sich Rührgerät, Rühr- und
Knetquirle sowie Netzkabel so kompakt
zusammenstecken, dass das Gerät kaum
Platz in Ihrem Schrank beansprucht.
Denn bei Kenwood steht der Mensch im
Mittelpunkt.
Sicherheitshinweise
Netzkabel und Stecker dürfen nie nass
werden – Sie könnten einen elektrischen
Schlag erleiden.
Finger, Haare, Kleidungsstücke und
Kochwerkzeuge von beweglichen Teilen
des Gerätes fern halten.
Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in
Berührung bringen und nicht in Reichweite
von Kindern herunterhängen lassen.
Ein beschädigtes Gerät nicht benutzen.
Lassen Sie das Gerät überprüfen oder
reparieren (siehe 'Kundendienst').
Nur zugelassene Zusatzgeräte benutzen.
Kinder und gebrechliche Personen sollten
das Gerät nicht ohne Aufsicht verwenden.
Der Handmixer ist nur für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
Kleine Kinder immer beaufsichtigen und
nicht mit dem Gerät spielen lassen.
Vor dem Einschalten
Achten Sie darauf, dass die Netzspannung
mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmt.
Wichtig
Dieses Gerät entspricht der CEE-Norm
89/336 (elektromagnetische Verträglichkeit).
Vor dem ersten Gebrauch
1 Verpackung entfernen.
2 Rühr- und Knetquirle reinigen (siehe
'Reinigung und Pflege').
Gerätebeschreibung siehe
Abbildungen
Entriegelungstaste für Quirle
Geschwindigkeitsschalter
Kabelclip
Knetquirle
Rührquirle
Quirlhalterung
Bedienungsanleitung
1 Rühr- oder Knetquirle durch Drehbewegung
mit gleichzeitigem Drücken einsetzen.
Wichtig: Der Knetquirl mit Metallrand
passt nur in die runde Steckvorrichtung.
(Zum Entfernen der Quirle die
Entriegelungstaste betätigen.)
2 Netzstecker in die Steckdose stecken.
3
Geschwindigkeitsschalter nach vorne
drücken.
Sobald die Mischung dicker wird,
Geschwindigkeit erhöhen.
Wenn Gerät nicht kräftig genug schlägt,
Geschwindigkeit erhöhen.
Aus Sicherheitsgründen funktioniert der
Handmixer nur mit eingesetzten Quirlen.
Wichtig: Bei der Zubereitung von Brotteig
pro zu bearbeitender Teigmenge nicht
mehr als 450g Mehl benutzen.
Reinigung und Pflege
Vor der Reinigung Netzstecker aus der
Steckdose ziehen und Quirle entriegeln.
Gerät, Netzstecker und Netzkabel nie in
Wasser tauchen oder nass werden lassen.
Rühr- und Knetquirle
Von Hand oder in der
Geschirrspülmaschine spülen und
abtrocknen.
Gehäuse
Mit einem feuchten Tuch abwischen und
abtrocknen.
Aufbewahrung siehe Abbildung
1 Das Netzkabel um den Fuß des
Handmixers wickeln und mit dem Kabelclip
sichern.
2 Quirlhalterung in die Steckvorrichtung
stecken. Quirle in die Halterung einhängen.
Kundendienst
Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn
Gerät, Netzkabel oder Netzstecker
beschädigt sind. Bringen Sie das Gerät
zum autorisierten Kenwood Kundendienst,
zu einem Fachelektriker oder zum
Hersteller.
Selbstverständlich können Sie sich aber
auch jederzeit an den Händler wenden, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben.
A háromsebességes Kenwood kézi
robotgép kis mérete ellenére nehéz
feladatok elvégzésére is alkalmas. A géppel
tojásfehérjét és tejszínt is felverhet, de
használhatja krémek és süteménytészták
kikeverésére is. Egyetlen kapcsolóval
három keverési sebesség közül választhat.
A habveròk és a dagasztók rozsdamentes
acélból készültek, amelynek felülete,
szemben a hagyományos krómbevonattal,
nem pattogzik le.
A HM320/HM326/HM327 kézi robotgép
gyorsan összeszerelhetò, így bármikor
szinte azonnal rendelkezésére áll. Ha
viszont nincs szükség, a robotgép nem
igényel sok helyet: a hálózati vezetéket, a
habveròket és a dagasztókat is egyszerûen
a géphez rögzítheti. Mert a Kenwood a
legapróbb részletekre is ügyel.
elsò a biztonság
Az áramütés elkerülése érdekében a
hálózati vezetéket és a dugaszt mindig óvja
a nedvességtòl.
Kezét, haját, ruháját mindig tartsa távol a
robotgép mozgó alkatrészeitòl, és ügyeljen
arra, hogy konyhai eszközökkel se érjen
hozzájuk.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne
érjen forró felülethez és ne lógjon le az
asztal széléròl, nehogy egy kisgyermek
magára ránthassa a robotgépet.
Ha a robotgép megsérül, ne használja
tovább. Az újbóli bekapcsolás elòtt
szakemberrel ellenòriztesse a készüléket,
és ha szükséges, javíttassa meg (l.
javíttatás).
A készülékkel kizárólag eredeti, gyári
tartozékokat használjon.
Gyermekek vagy fizikai támogatásra
szorulók (idòsek, betegek) csak felügyelet
mellett használhatják a készüléket.
A készüléket csak rendeltetésszerûen,
kizárólag háztartási célokra szabad
használni.
A kisgyermekeket soha ne hagyja felügyelet
nélkül, és ne engedje, hogy játsszanak a
készülékkel.
csatlakoztatás
Üzembe helyezés elòtt gyòzòdjön meg
arról, hogy a hálózati feszültség
megegyezik a robotgépen feltüntetett üzemi
feszültséggel.
A készülék megfelel az Európai Közösség
89/336/EEC számú elòírásának.
az elsò használat elòtt
1 Távolítson el a készülékròl minden
csomagolóanyagot.
2 A habveròket és a dagasztókat mosogassa
el (l. a készülék tisztítása).
a Kenwood kézi robotgép részei
(lásd az ábrákat)
habveròk/dagasztók kioldó gombja
sebességválasztó kapcsoló
vezetékrögzítò csipesz
dagasztók
habveròk
habveròk és dagasztók tárolója
a kézi robotgép használata
1 A habveròk/dagasztók tengelyét nyomja a
robotgép testébe (közben lassan forgassa a
szárukat).
Fontos megjegyzés: A fém karimával
szerelt dagasztó kart csak a kör alakú
aljzatba lehet beilleszteni. (A
habveròket/dagasztókat a kioldó gomb
lenyomásával veheti ki a gépbòl.)
2 Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
3 A sebességválasztó kapcsolót tolja elòre.
Amikor a kevert étel kezd besûrûsödni,
kapcsoljon gyorsabb sebességfokozatra.
Ha a robotgép eròlködni kezd, kapcsoljon
gyorsabb sebességfokozatra.
A robotgép motorja - biztonsági okokból -
csak akkor indul el, ha mindkét
habveròt/dagasztót a gépbe illeszti.
Fontos megjegyzés: Ha kenyértésztát
dagaszt, javasoljuk, hogy egyszerre
legfeljebb 450 g lisztbòl készült tésztát
dolgozzon fel.
a készülék tisztítása
Tisztítás elòtt a hálózati dugaszt mindig
húzza ki a csatlakozóból, és a
habveròket/dagasztókat is vegye ki a
készülékbòl.
A robotgép testét soha ne merítse vízbe. A
hálózati vezetéket és a csatlakozót mindig
tartsa szárazon.
habveròk/dagasztók
A habveròket és dagasztókat kézzel vagy
mosogatógéppel mossa el, majd szárítsa
meg.
géptest
A robotgép testét nedves ruhával tisztítsa
meg, majd törölje szárazra.
tárolás (lásd az ábrát)
1 A hálózati vezetéket tekerje fel a géptest
aljára, és a csipesszel rögzítse a géphez.
2 A habveròk és dagasztók tárolóját illessze a
géptestbe (a habveròk/dagasztók helyére),
majd a habveròket és a dagasztókat
pattintsa a tároló vájataiba.
Javíttatás
Figyelem! A megsérült hálózati vezetéket
azonnal ki kell cserélni. A javítást -
biztonsági okokból csak a Kenwood vagy az
általa megbízott javítóvállalat szakképzett
szerelòje végezheti el.
A szendvicssütò meghibásodása esetén
forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a
robotgépet vásárolta.
Con le sue tre velocità ed il design
compatto e solido, lo sbattitore Kenwood vi
consentirà di lavorare facilmente con i più
diversi alimenti, dalle uova alla panna, dalle
torte alla frutta al pane. Inoltre, a differenza
di altri apparecchi, lo sbattitore Kenwood
non ha fruste o bracci impastatori cromati,
ma fruste e impastatori di acciaio
inossidabile, che non si sfaldano.
L’HM320/HM326/HM327 si monta
velocemente per un pronto utilizzo quando
ne avete bisogno e dopo l’uso
l’apparecchio può essere riposto nella
credenza, dove occuperà il minimo spazio
grazie agli speciali fermagli per le fruste, i
bracci impastatori ed il cavo. Alla
Kenwood, infatti, i prodotti vengono
progettati secondo le necessità del cliente.
sicurezza
Per evitare scosse elettriche non lasciare
mai che il cavo o la spina si bagnino.
Tenere dita, capelli, indumenti e utensili
lontano dalla parti in movimento.
Non lasciare mai che il cavo venga a
contatto con superfici calde o che penda in
un luogo dove può essere afferrato da un
bambino.
Non usare mai l’apparecchio se appare
danneggiato. Farlo controllare o riparare;
vedere la sezione ‘manutenzione e
assistenza tecnica’.
Non usare mai un accessorio non
autorizzato.
Questo apparecchio non deve essere usato
da bambini o da persone inferme in
assenza di adeguata supervisione.
Questo apparecchio è destinato al solo uso
domestico.
Sorvegliare i bambini per accertarsi che
non giochino con l’apparecchio.
connessione alla rete
Prima di collegare l’apparecchio alla rete
elettrica, assicurarsi che la tensione della
vostra rete elettrica sia la stessa di quella
indicata sulla targhetta sotto l’apparecchio.
Questo apparecchio è conforme alla
Direttiva Comunitaria 89/336/EEC.
prima dell’uso
1 Togliere tutto il materiale di imballaggio.
2 Lavare le fruste ed i bracci impastatori:
vedere la sezione ‘pulizia’.
per conoscere il vostro
sbattitore Kenwood
(vedi illustrazioni)
Tasto espulsione utensili
Tasto velocità
Aletta fermacavo
Bracci impastatori
Fruste
Fermaglio di presa
come usare il vostro sbattitore
1 Inserire le fruste o i bracci impastatori
girandoli e spingendoli.
Importante: il braccio impastatore con
colletto metallico può solo essere inserito
nel foro rotondo.
(Per togliere gli utensili, premere il tasto
espulsione utensili)
2 Inserire la spina nella presa.
3 Premere in avanti il tasto velocità.
Quando la miscela si addensa, aumentare
la velocità.
Se l’apparecchio si affatica, aumentare la
velocità.
Per motivi di sicurezza lo sbattitore non
funziona senza le fruste o i bracci
impastatori.
Importante: Quando si prepara l’impasto
per il pane si consiglia di non utilizzare oltre
450 g di farina.
pulizia
Spegnere sempre lo sbattitore, togliere la
spina e rimuovere le fruste o i bracci
impastatori prima di pulirli.
Non immergere mai nell’acqua il corpo
dell’apparecchio e non lasciare che il cavo
o la spina si bagnino.
fruste, bracci impastatori
Lavare a mano o nella lavastoviglie e poi
asciugare.
corpo dello sbattitore
Pulire con un panno umido e poi asciugare.
conservazione
(vedi illustrazione)
1 Avvolgere il cavo attorno alla base dello
sbattitore, quindi fermare in posizione il
cavo con l’apposita aletta.
2 Collocare il fermaglio di presa negli
appositi attacchi. Ora inserire le fruste e i
bracci impastatori.
manutenzione e assistenza
tecnica
In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni
di sicurezza deve essere sostituito solo dal
fabbricante oppure da un addetto
Kenwood autorizzato alle riparazioni.
Contattare il negozio dove si è acquistato
l’apparecchio.
DK
NL
SF
F
D
H
I
CZ

¿Tiene alguna pregunta del "Kenwood HM327 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Kenwood HM327" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

Control de energía
Potencia 250 W
Características
Número de velocidades 5
Color del producto Grey, Silver
Tipo Batidora de mano
Soporte desmontable no
Peso y dimensiones
Peso   1100 g
Otras características
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 80 x 140 x 190 mm