Konig CSAC300

Konig CSAC300 manual

(1)
 • Description English
  The camera is a device to take photos and record videos.
  1. On/o button
  Mode button
  Press the button for 3 seconds to switch on or o the device.
  Note: The device switches o automatically when the preset idle time has been reached
  or the battery is low.
  Press the button to select photo mode, video mode or replay mode.
  2. Shutter
  OK button
  Photo mode: Press the button to take a photo.
  Video mode: Press the button to start and stop recording video.
  Playback mode: Press the button to play back photos and videos.
  Menu mode: Press the button to conrm the selection.
  3. Up button
  Photo mode / Video mode: Press the button to zoom in.
  Video mode: Press the button to pause and resume video recording and playback.
  Menu mode: Press the button to move up in the menu.
  4. Down button
  Photo mode / Video mode: Press the button to zoom out.
  Menu mode: Press the button to move down in the menu.
  5. Menu button
  Playback mode: Press the button to stop photo and video playback.
  Menu mode: Press the button to access or exit the menu.
  6. Operation indicator
  The indicator comes on when the device is connected to the computer.
  The indicator ashes once when you take a photo.
  7. Charging indicator The indicator comes on when the device is being charged.
  8. Display
  9. Lens The lens is used to record video.
  10. Microphone The microphone is used to record audio.
  11. Reset button
  To reset the device, use a small needle or a paper clip to press and hold the reset
  button for 3 seconds.
  12. Memory card slot
  (microSD / TransFlash)
  Insert a memory card into the memory card slot (storage).
  13. USB port
  (Micro USB)
  Use the USB port and the USB cable to connect the device to the computer
  (charging / data transfer).
  Note: For charging, make sure that the device is switched o. For data transfer, make
  sure that the device is switched on.
  14. USB cable
  15. Tripod/monopod mount Screw the device onto a tripod or a monopod.
  Use
  Photo mode
  1. Insert a memory card into the memory card slot.
  2. Switch on the device.
  3. Set the photo mode.
  4. Take the photo. The photo le is saved to the memory card.
  Video mode
  1. Insert a memory card into the memory card slot.
  2. Switch on the device.
  3. Set the video mode.
  4. Record the video. The video le is saved to the memory card.
  Maximum time: 29 minutes per sequence.
  Playback mode
  1. Insert a memory card into the memory card slot.
  2. Switch on the device.
  3. Set the playback mode.
  4. Play back photos and videos.
  Deleting les
  1. Select the le.
  2. Press the menu button to access the menu.
  3. Select “Delete. Press the OK button.
  4. Select One” to delete one le or select All” to delete all les. Press the OK button.
  5. Select “Yes”. Press the OK button.
  6. Press the OK button to exit the menu.
  Technical data
  External memory microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
  Photo le format JPEG
  Photo le size 1 MB / 3 MB / 5 MB
  Photo pixels 4000 x 3000
  Video le format AVI
  Video le length 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
  Video resolution and frame rate 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
  Aspect ratio 4:3
  Digital zoom 1x / 2x / 3x / 4x
  USB version USB 2.0
  Battery Built-in rechargeable Lithium battery (3.7 V)
  Charging duration 2-4 hours
  Operating temperature 0 °C - 40 °C
  Relative humidity 20% - 80%
  Safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an
  authorized technician when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other
  purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged
  or defective, replace the device immediately.
  Do not expose the device to water or moisture.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace
  it with a new device.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  Beschrijving Nederlands
  De camera is een apparaat om fotos te maken en video’s op te nemen.
  1. Aan/uit-knop
  Modusknop
  Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
  Opmerking: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de vooraf
  ingestelde rusttijd is bereikt of de batterij bijna leeg is.
  Druk op de knop om fotomodus, videomodus of terugspeelmodus te selecteren.
  2. OK-knop
  sluiter
  Fotomodus: Druk op de knop om een foto te maken.
  Videomodus: Druk op de knop om te starten of te stoppen met video opnemen.
  Afspeelmodus: Druk op de knop om foto's en video's af te spelen.
  Menumodus: Druk op de knop om de keuze te bevestigen.
  3. Omhoog-knop
  Fotomodus / Videomodus: Druk op de knop om in te zoomen.
  Videomodus: Druk op de knop om het opnemen en afspelen van video's te
  onderbreken en hervatten.
  Menumodus: Druk op de knop om in het menu omhoog te gaan.
  4. Omlaag-knop
  Fotomodus / Videomodus: Druk op de knop om uit te zoomen.
  Menumodus: Druk op de knop om in het menu omlaag te gaan.
  5. Menuknop
  Afspeelmodus: Druk op de knop om het afspelen van foto's video's te stoppen.
  Menumodus: Druk op de knop om het menu te openen of te sluiten.
  6. Aan/uit-indicator
  De indicator gaat branden wanneer het apparaat op de computer is aangesloten.
  De indicator knippert één keer wanneer u een foto maakt.
  7. Oplaadindicator De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt opgeladen.
  8. Display
  9. Lens De lens wordt gebruikt om video op te nemen.
  10. Microfoon De microfoon wordt gebruikt om audio op te nemen.
  11. Resetknop
  Gebruik voor het resetten van het apparaat een kleine naald of een paperclip om de
  resetknop 3 seconden ingedrukt te houden.
  12. Geheugenkaartsleuf
  (microSD / TransFlash)
  Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf (opslag).
  13. USB-poort
  (Micro-USB)
  Gebruik de USB-poort en de USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op de
  computer (opladen/gegevens overbrengen).
  Opmerking: Als u het apparaat wilt opladen, zorgt u dat het is uitgeschakeld. Als u
  gegevens wilt overbrengen, zorgt u dat het apparaat is ingeschakeld.
  14. USB-kabel
  15. Bevestiging voor statief/
  monopod
  Schroef het apparaat op een statief of monopod.
  Gebruik
  Fotomodus
  1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
  2. Schakel het apparaat in.
  3. Stel de fotomodus in.
  4. Neem de foto. Het fotobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
  Videomodus
  1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
  2. Schakel het apparaat in.
  3. Stel de videomodus in.
  4. Neem de video op. Het videobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
  Maximale tijd: 29 minuten per reeks.
  Afspeelmodus
  1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
  2. Schakel het apparaat in.
  3. Stel de afspeelmodus in.
  4. Speel fotos en video’s af.
  Bestanden verwijderen
  1. Selecteer het bestand.
  2. Druk op de menuknop om het menu te openen.
  3. Selecteer ‘Delete. Druk op de OK-knop.
  4. Selecteer One’ om één bestand te verwijderen of All’ om alle bestanden te
  verwijderen. Druk op de OK-knop.
  5. Selecteer ‘Yes’. Druk op de OK-knop.
  6. Druk op de OK-knop om het menu te verlaten.
  Technische gegevens
  Extern geheugen microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
  Fotobestandsformaat JPEG
  Grootte van fotobestand 1 MB / 3 MB / 5 MB
  Fotopixels 4000 x 3000
  Formaat van videobestand AVI
  Lengte van videobestand 1 minuut / 3 minuten / 5 minuten
  Videoresolutie en framesnelheid 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
  Beeldverhouding 4:3
  Digitale zoom 1x / 2x / 3x / 4x
  USB-versie USB 2.0
  Batterij Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij (3,7 V)
  Oplaadduur 2-4 uur
  Bedrijfstemperatuur 0 °C - 40 °C
  Relatieve vochtigheid 20% – 80%
  Veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend
  technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich
  problemen voordoen.
  Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor
  latere raadpleging.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het
  apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een
  beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang
  het dan door een nieuw apparaat.
  Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
  Beschreibung Deutsch
  Die Kamera wird zur Aufnahme von Fotos und Videos verwendet.
  1. Ein-/Aus-Taste
  Modustaste
  Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts 3 Sekunden auf die Taste.
  Hinweis: Das Gerät schaltet automatisch aus, sobald die voreingestellte Leerlaufzeit
  erreicht oder die Batterie schwach ist.
  Drücken Sie auf die Taste, um den Fotomodus, den Videomodus oder den
  Wiedergabemodus zu wählen.
  2. Auslöser
  OK-Taste
  Fotomodus: Drücken Sie auf die Taste, um ein Foto aufzunehmen.
  Videomodus: Drücken Sie die Taste, um die Aufnahme eines Videos zu beginnen
  und zu beenden.
  Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um Fotos und Videos wiederzugeben.
  Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
  3. Aufwärtstaste
  Fotomodus / Videomodus: Drücken Sie auf die Taste, um hineinzuzoomen.
  Videomodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Videoaufzeichnung und die
  Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.
  Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach oben zu bewegen.
  4. Abwärtstaste
  Fotomodus / Videomodus: Drücken Sie auf die Taste, um herauszuzoomen.
  Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach unten zu bewegen.
  5. Menütaste
  Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Foto- und Videowiedergabe
  anzuhalten.
  Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um das Menü aufzurufen oder zu verlassen.
  6. Betriebsanzeige
  Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät mit dem Computer verbunden wird.
  Die Anzeige blinkt ein Mal, wenn Sie ein Foto aufnehmen.
  7. Ladeanzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät aufgeladen wird.
  8. Display
  9. Objektiv Das Objektiv wird zur Aufnahme von Video verwendet.
  10. Mikrofon Das Mikrofon wird zur Aufnahme von Audio verwendet.
  11. Reset-Taste
  Um das Gerät zurückzusetzen, verwenden Sie eine kleine Nadel oder eine
  Büroklammer, um die Reset-Taste zu drücken und 3 Sekunden lang zu halten.
  12. Speicherkartenschlitz
  (microSD / TransFlash)
  Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein (zum Speichern).
  13. USB-Anschluss
  (Micro USB)
  Verwenden Sie den USB-Anschluss und das USB-Kabel, um das Gerät mit dem
  Computer zu verbinden (Laden / Datenübertragung).
  Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Laden ausgeschaltet ist. Achten Sie
  darauf, dass das Gerät bei der Datenübertragung eingeschaltet ist.
  14. USB-Kabel
  15. Drei-/
  Einbeinstativbefestigung
  Schrauben Sie das Gerät auf ein Drei- oder Einbeinstativ.
  Gebrauch
  Fotomodus
  1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
  2. Schalten Sie das Gerät ein.
  3. Stellen Sie den Fotomodus ein.
  4. Machen Sie ein Foto. Die Fotodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.
  Videomodus
  1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
  2. Schalten Sie das Gerät ein.
  3. Stellen Sie den Videomodus ein.
  4. Nehmen Sie das Video auf. Die Videodatei wird in der Speicherkarte abgespeichert.
  Maximale Zeit: 29 Minuten pro Sequenz.
  Wiedergabemodus
  1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein.
  2. Schalten Sie das Gerät ein.
  3. Stellen Sie den Wiedergabemodus ein.
  4. Geben Sie Fotos oder Videos wieder.
  Löschen von Dateien
  1. Wählen Sie die Datei.
  2. Drücken Sie auf die Menütaste, um das Menü aufzurufen.
  3. Wählen Sie “Delete”. Drücken Sie auf die OK-Taste.
  4. Wählen Sie “One, um eine Datei zu löschen, oder All”, um alle Dateien zu löschen.
  Drücken Sie auf die OK-Taste.
  5. Wählen Sie “Yes. Drücken Sie auf die OK-Taste.
  6. Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Menü zu verlassen.
  Technische Daten
  Externer Speicher microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
  Foto-Dateiformat JPEG
  Foto-Dateigröße 1 MB / 3 MB / 5 MB
  Fotopixel 4000 x 3000
  Video-Dateiformat AVI
  Video-Dateilänge 1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten
  Videoauösung und Bildfrequenz 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
  Seitenverhältnis 4:3
  Digitalzoom 1x / 2x / 3x / 4x
  USB-Version USB 2.0
  Batterie Eingebaute wiederauadbare Lithium-Batterie (3,7 V)
  Ladedauer 2-4 Stunden
  Betriebstemperatur 0 °C - 40 °C
  Relative Feuchtigkeit 20% – 80%
  Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei
  erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker
  geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von
  anderen Geräten.
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren
  Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für
  den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät
  beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei
  arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  Descripción Español
  La cámara es un dispositivo para tomar fotos y grabar vídeos.
  1. Botón de encendido/
  apagado
  Botón de modo
  Pulse el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
  Nota: El dispositivo se apaga automáticamente cuando se ha alcanza el tiempo de
  inactividad predeterminado o la batería está baja.
  Pulse el botón para seleccionar el modo de fotografía, el modo de vídeo o el modo
  de reproducción.
  2. Obturador
  Botón OK
  Modo de fotografía: Pulse el botón para tomar una fotografía.
  Modo de vídeo: Pulse el botón para iniciar y detener la grabación de un vídeo.
  Modo de reproducción: Pulse el botón para reproducir fotografías y vídeos.
  Modo de menú: Pulse el botón para conrmar la selección.
  3. Botón arriba
  Modo de fotografía / Modo de vídeo: Pulse el botón para aumentar.
  Modo de vídeo: Pulse el botón para poner en pausa y reanudar la grabación y la
  reproducción de vídeo.
  Modo de menú: Pulse el botón para subir en el menú.
  4. Botón abajo
  Modo de fotografía / Modo de vídeo: Pulse el botón para reducir.
  Modo de menú: Pulse el botón para bajar en el menú.
  5. Botón de menú
  Modo de reproducción: Pulse el botón para detener la reproducción de fotografías
  y de vídeo.
  Modo de menú: Pulse el botón para entrar o salir del menú.
  6. Indicador de
  funcionamiento
  El indicador se enciende cuando el dispositivo se conecta al ordenador.
  El indicador parpadea una vez cuando toma una fotografía.
  7. Indicador de carga El indicador se enciende cuando el dispositivo se está cargando.
  8. Pantalla
  9. Lente La lente se utiliza para grabar vídeo.
  10. Micrófono El micrófono se utiliza para grabar audio.
  11. Botón de reinicio
  Para reiniciar el dispositivo, utilice un aller o un clip para presionar y mantener
  presionado el botón de reinicio durante 3 segundos.
  12. Ranura de tarjeta de
  memoria
  (microSD / TransFlash)
  Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria
  (almacenamiento).
  13. Puerto USB
  (Micro USB)
  Utilice el puerto USB y el cable USB para conectar el dispositivo al ordenador
  (carga / transferencia de datos).
  Nota: Para cargar, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para transferir datos,
  asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
  14. Cable USB
  15. Soporte para trípode/
  monopie
  Para enroscar el dispositivo en un trípode o monopie.
  Uso
  Modo de fotografía
  1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
  2. Encienda el dispositivo.
  3. Ajuste el modo de fotografía.
  4. Tome la fotografía. El archivo fotográco se guarda en la tarjeta de memoria.
  Modo de vídeo
  1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
  2. Encienda el dispositivo.
  3. Ajuste el modo de vídeo.
  4. Grabe el vídeo. El archivo de vídeo se guarda en la tarjeta de memoria.
  Tiempo máximo: 29 minutos por secuencia.
  Modo de reproducción
  1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria.
  2. Encienda el dispositivo.
  3. Ajuste el modo de reproducción.
  4. Reproduzca fotografías y vídeos.
  Eliminación de archivos
  1. Seleccione el archivo.
  2. Pulse el botón de menú para acceder al menú.
  3. Seleccione “Delete”. Pulse el botón OK.
  4. Seleccione “One” para eliminar un archivo o seleccione All” para eliminar todos los
  archivos. Pulse el botón OK.
  5. Seleccione Yes. Pulse el botón OK.
  6. Pulse el botón OK para salir del menú.
  Datos técnicos
  Memoria externa microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
  Formato de archivo fotográco JPEG
  Tamaño de archivo fotográco 1 MB / 3 MB / 5 MB
  Píxeles de fotografía 4000 x 3000
  Formato de archivo de vídeo AVI
  Duración de archivo de vídeo 1 minuto 7 3 minutos / 5 minutos
  Resolución de vídeo y velocidad de fotogramas 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
  Ratio de aspecto: 4:3
  Zoom digital 1x / 2x / 3x / 4x
  Versión de USB USB 2.0
  Batería
  Batería recargable de litio incorporada
  (3,7 V)
  Duración de carga 2-4 horas
  Temperatura de funcionamiento 0 °C - 40 °C
  Humedad relativa 20% - 80%
  Seguridad
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un
  técnico autorizado cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera
  algún problema.
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura
  necesidad.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con
  una nalidad distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el
  dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente,
  sustitúyalo por uno nuevo.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  Description Français
  La caméra est un appareil qui sert à prendre des photos et enregistrer des vidéos.
  1. Bouton marche/arrêt
  Bouton mode
  Appuyez sur le bouton 3 secondes pour allumer /éteindre l'appareil.
  Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration du délai d'inactivité
  prédéni ou si la batterie est faible.
  Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode photo, vidéo ou lecture.
  2. Obturateur
  Bouton OK
  Mode photo : Appuyez sur le bouton pour prendre une photo.
  Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour démarrer et arrêter un enregistrement
  vidéo.
  Mode lecture : Appuyez sur le bouton pour lire de vidéos et acher des photos.
  Mode menu : Appuyez sur le bouton pour conrmer la sélection.
  3. Bouton haut
  Mode photo / Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour zoomer en avant.
  Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour mettre en pause puis reprendre
  l'enregistrement et la lecture vidéo.
  Mode menu : Appuyez sur le bouton pour monter dans le menu.
  4. Bouton bas
  Mode photo / Mode vidéo : Appuyez sur le bouton pour zoomer en arrière.
  Mode menu : Appuyez sur le bouton pour descendre dans le menu.
  5. Bouton menu
  Mode lecture : Appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture des vidéos et photos.
  Mode menu : Appuyez sur le bouton pour entrer /sortir du menu.
  6. Indicateur de
  fonctionnement
  L'indicateur s'allume lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur.
  L'indicateur clignote une fois lorsque vous prenez une photo.
  7. Indicateur de charge L'indicateur s'allume lorsque l'appareil est en charge.
  8. Écran
  9. Objectif L'objectif sert à enregistrer la vidéo.
  10. Microphone Le microphone sert à enregistrer l'audio.
  11. Bouton de réinitialisation
  Pour réinitialiser l'appareil, utilisez une petite aiguille ou un trombone an
  d'appuyer sur le bouton de réinitialisation sans relâcher pendant 3 secondes.
  12. Logement de carte
  mémoire
  (microSD / TransFlash)
  Insérez une carte mémoire dans le logement prévu (stockage).
  13. Port USB
  (Micro USB)
  Utilisez le port USB et le câble USB an de connecter l'appareil à l'ordinateur
  (charge /transfert de données).
  Remarque: Pour la charge, assurez-vous que l'appareil est éteint. Pour le transfert de
  données, assurez-vous que l'appareil est allumé.
  14. Câble USB
  15. Support de trépied /
  monopode
  Vissez l'appareil sur un trépied ou un monopode.
  Usage
  Mode photo
  1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
  2. Allumez l’appareil.
  3. Réglez le mode photo.
  4. Prenez la photo. Le chier photo est enregistré dans la carte mémoire.
  Mode vidéo
  1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
  2. Allumez l’appareil.
  3. Réglez le mode vidéo.
  4. Enregistrez la vidéo. Le chier vidéo est enregistré dans la carte mémoire.
  Durée maximum : 29 minutes par séquence.
  Mode de reproduction
  1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu.
  2. Allumez l’appareil.
  3. Réglez le mode de lecture.
  4. Lecture de photos ou de vidéos.
  Suppression de chiers
  1. Sélectionnez le chier.
  2. Appuyez sur le bouton menu pour accéder au menu.
  3. Sélectionnez “Delete. Appuyez sur le bouton OK.
  4. Sélectionnez One” pour supprimer un chier ou All” pour tous les supprimer.
  Appuyez sur le bouton OK.
  5. Sélectionnez “Yes”. Appuyez sur le bouton OK.
  6. Appuyez sur le bouton OK pour sortir du menu.
  Caractéristiques techniques
  Mémoire externe microSD / TransFlash (≤ 32 Go)
  Format de chier photo JPEG
  Taille de chier photo 1 Mo / 3 Mo / 5 Mo
  Pixels de photo 4000 x 3000
  Format de chier vidéo AVI
  Longueur de chier vidéo 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
  Résolution vidéo et fréquence d'images 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
  Rapport d'écran 4:3
  Zoom numérique 1x / 2x / 3x / 4x
  Version USB USB 2.0
  Batterie Batterie rechargeable au lithium intégrée (3,7 V)
  Durée de charge 2 à 4 heures
  Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
  Humidité relative 20% - 80%
  Sécurité
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement
  par un technicien qualié si une réparation simpose.
  Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute
  référence ultérieure.
  Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à
  d’autres ns que celles décrites dans le manuel.
  N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
  Si l’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement !
  N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
  Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
  Descrizione Italiano
  La videocamera è un dispositivo progettato per scattare foto e registrare video.
  1. Pulsante accensione/
  spegnimento
  Pulsante modalità
  Premere questo pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
  Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente al raggiungimento del tempo di
  inattività preimpostato o quando la batteria è scarica.
  Premere il pulsante per selezionare la modalità foto, video o riproduzione.
  2. Otturatore
  Pulsante OK
  Modalità foto: Premere il pulsante per scattare una foto.
  Modalità video: Premere il pulsante per avviare e arrestare la registrazione di video.
  Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per riprodurre foto e video.
  Modalità menu: Premere questo pulsante per confermare la selezione.
  3. Pulsante su
  Modalità foto / Modalità video: Premere questo pulsante per ingrandire.
  Modalità video: Premere il pulsante per sospendere e riprendere la registrazione e
  la riproduzione del video.
  Modalità menu: Premere questo pulsante per spostarsi verso l'alto nel menu
  4. Pulsante giù
  Modalità foto / Modalità video: Premere questo pulsante per ridurre
  l'ingrandimento.
  Modalità menu: Premere questo pulsante per spostarsi verso il basso nel menu.
  5. Pulsante menu
  Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per interrompere la riproduzione di
  foto e video.
  Modalità menu: Premere questo pulsante per accedere al menu o uscirvi.
  6. Spia di funzionamento
  L'indicatore si accende quando il dispositivo è collegato al computer.
  L'indicatore lampeggia una volta quando si scatta una foto.
  7. Indicatore di ricarica L'indicatore si accende quando il dispositivo è in fase di carica.
  8. Display
  9. Obiettivo L'obiettivo consente di registrare video.
  10. Microfono Il microfono consente di registrare l'audio.
  11. Pulsante di reset
  Per reimpostare il dispositivo, usare un ago sottile o una graetta e tenere premuto
  il pulsante di reset per 3 secondi.
  12. Slot memory card
  (microSD / TransFlash)
  Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot (memorizzazione).
  13. Porta USB
  (Micro USB)
  Utilizzare la porta USB e il cavo USB per collegare il dispositivo al computer (ricarica
  / trasferimento dati).
  Nota: Per la ricarica, vericare che il dispositivo sia spento. Per il trasferimento dati,
  vericare che il dispositivo sia acceso.
  14. Cavo USB
  15. Attacco del treppiede/
  monopiede
  Avvitare il dispositivo su un treppiede o un monopiede.
  Uso
  Modalità foto
  1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.
  2. Accendere il dispositivo.
  3. Impostare la modalità foto.
  4. Scattare una foto. Il le della foto viene salvato sulla scheda di memoria.
  Modalità video
  1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.
  2. Accendere il dispositivo.
  3. Impostare la modalità video.
  4. Registrare il video. Il le del video viene salvato sulla scheda di memoria.
  Durata massima: 29 minuti per sequenza.
  Modalità di riproduzione
  1. Inserire una scheda di memoria nell’apposito slot.
  2. Accendere il dispositivo.
  3. Impostare la modalità di riproduzione.
  4. Riprodurre foto o video.
  Eliminazione dei le
  1. Selezionare il le.
  2. Premere il pulsante menu per accedere al menu.
  3. Selezionare “Delete”. Premere il pulsante OK.
  4. Selezionare “One” per eliminare un le o All” per eliminare tutti i le. Premere il
  pulsante OK.
  5. Selezionare Yes. Premere il pulsante OK.
  6. Premere il pulsante OK per uscire dal menu.
  Dati tecnici
  Memoria esterna microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
  Formato le foto JPEG
  Dimensione le foto 1 MB / 3 MB / 5 MB
  Pixel foto 4000 x 3000
  Formato le video AVI
  Durata le video 1 minuto / 3 minuti / 5 minuti
  Risoluzione video e frequenza fotogrammi 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
  Rapporto di immagine 4:3
  Zoom digitale 1x / 2x / 3x / 4x
  Versione USB USB 2.0
  Batteria Batteria al litio ricaricabile integrata (3,7 V)
  Durata della ricarica 2-4 ore
  Temperatura di funzionamento 0 °C - 40 °C
  Umidità relativa 20% - 80%
  Sicurezza
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto
  solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un
  problema.
  Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per
  riferimenti futuri.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per
  scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è
  danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l’interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,
  sostituirlo con uno nuovo.
  Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
  Descrição Português
  A câmara é um dispositivo utilizado para tirar fotograas e gravar vídeos.
  1. Botão ligar/desligar
  Botão de modo
  Prima o botão durante 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
  Nota: O dispositivo desliga-se automaticamente assim que o tempo de inactividade
  predenido tenha sido atingido ou que a bateria esteja com pouca carga.
  Prima o botão para seleccionar o modo de fotograa, o modo de vídeo ou o modo
  de repetição da reprodução.
  2. Obturador
  Botão OK
  Modo de fotograa: Prima o botão para tirar uma fotograa.
  Modo de vídeo: Prima o botão para iniciar e parar a gravação de vídeo.
  Modo de reprodução: Prima o botão para reproduzir fotograas e vídeos.
  Modo de menu: Prima o botão para conrmar a selecção.
  3. Botão para cima
  Modo de fotograa / Modo de vídeo: Prima o botão para ampliar a imagem.
  Modo de vídeo: Prima o botão para colocar a gravação e reprodução de vídeos em
  pausa e retomá-las.
  Modo de menu: Prima o botão para subir no menu.
  4. Botão para baixo
  Modo de fotograa / Modo de vídeo: Prima o botão para reduzir a imagem.
  Modo de menu: Prima o botão para descer no menu.
  5. Botão de menu
  Modo de reprodução: Prima o botão para parar a reprodução de fotos e vídeos.
  Modo de menu: Prima o botão para aceder ao menu ou sair do mesmo.
  6. Indicador de
  funcionamento
  O indicador acende-se quando o dispositivo é ligado ao computador.
  O indicador pisca assim que tira uma fotograa.
  7. Indicador de
  carregamento
  O indicador acende-se quando o dispositivo está a ser carregado.
  8. Visor
  9. Objectiva A objectiva é utilizada para gravar vídeo.
  10. Microfone O microfone é utilizado para gravar áudio.
  11. Botão repor
  Para repor o dispositivo, utilize uma pequena agulha ou clipe de papel para premir
  e manter premido o botão repor durante 3 segundos.
  12. Ranhura para cartão
  de memória (microSD /
  TransFlash)
  Insira um cartão de memória na respectiva ranhura (armazenamento).
  13. Porta USB
  (Micro USB)
  Utilize a porta USB e o cabo USB para ligar o dispositivo ao computador
  (carregamento/transferência de dados).
  Nota: Para o carregamento, certique-se de que o dispositivo está desligado. Para a
  transferência de dados, certique-se de que o dispositivo está ligado.
  14. Cabo USB
  15. Montagem do tripé/
  monopé
  Fixe o dispositivo num tripé ou num monopé.
  Utilização
  Modo de fotograa
  1. Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
  2. Ligue o dispositivo.
  3. Congure o modo de fotograa.
  4. Tire a fotograa. O cheiro de fotograa é guardado no cartão de memória.
  Modo de vídeo
  1. Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
  2. Ligue o dispositivo.
  3. Congure o modo de vídeo.
  4. Grave o vídeo. O cheiro de vídeo é guardado no cartão de memória.
  Tempo máximo: 29 minutos por sequência.
  Modo de reprodução
  1. Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
  2. Ligue o dispositivo.
  3. Congure o modo de reprodução.
  4. Reproduzir fotograas e vídeos.
  Apagar cheiros
  1. Seleccione o cheiro.
  2. Prima o botão de menu para aceder ao menu.
  3. Seleccione “Delete”. Prima o botão OK.
  4. Seleccione “One” para apagar um cheiro ou seleccione All” para apagar todos os
  cheiros. Prima o botão OK.
  5. Seleccione Yes. Prima o botão OK.
  6. Prima o botão OK para sair do menu.
  Dados técnicos
  Memória externa microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
  Formato do cheiro de fotograa JPEG
  Tamanho do cheiro de fotograa 1 MB / 3 MB / 5MB
  Resolução da fotograa 4000 x 3000
  Formato do cheiro de vídeo AVI
  Duração do cheiro de vídeo 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos
  Resolução e taxa de fotogramas de vídeo 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
  Relação de aspecto 4:3
  Zoom digital 1x / 2x / 3x / 4x
  Versão USB USB 2.0
  Bateria Bateria de lítio recarregável incluída (3,7 V)
  Duração do carregamento 2-4 horas
  Temperatura de funcionamento 0 °C - 40 °C
  Humidade relativa 20% - 80%
  Segurança
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este
  produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um
  problema.
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para
  consulta futura.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o
  dispositivo para outras nalidades além das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se
  o dispositivo estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o
  dispositivo.
  Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente,
  substitua-o por um dispositivo novo.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
  CSAC300
  Camera
  14
  10
  3
  9
  4
  5
  2
  11
  13
  12
  1
  8
  7
  6
  15
Konig CSAC300

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Konig CSAC300 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Konig CSAC300 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Konig CSAC300 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Videocámaras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars. ¿Tiene alguna pregunta sobre Konig CSAC300 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Konig CSAC300

La tecnología de pantalla táctil intuitiva le permite controlar su PC directamente desde la pantalla. La brillante resol...
General
Marca Konig
Modelo CSAC300
Producto Videocámara
EAN 5412810224401
Idioma Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars
Tipo de archivo PDF
Audio
Micrófono incorporado Si
Calidad de la imagen
Formatos de imagen soportados JPG
Tipo de sensor CMOS
Total de megapixeles 5 MP
Modo fotografía Si
Máxima resolución de imagen 4000 x 3000 Pixeles
Vídeo
Máxima resolución de video 1920 x 1080 Pixeles
Resoluciones de video 1280 x 720,1920 x 1080 Pixeles
Velocidad máxima de cuadro 60 pps
Tipo HD Full HD
Exhibición
Pantalla incorporada Si
Pantalla TFT
Diagonal de la pantalla 2 "
Puertos e Interfaces
Conector USB MicroUSB
Conexión
Wifi No
GPS (satélite) No
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria 32 GB
Unidad de almacenamiento Tarjeta de memoria
Peso y dimensiones
Peso - g
Peso (incluyendo batería) 74 g
Ancho - mm
Profundidad - mm
Altura - mm
Diseño
Color del producto Negro
Empaquetado
Ancho del paquete 125 mm
Profundidad del paquete 105 mm
Altura del paquete 235 mm
Peso del paquete 495 g
Contenido del embalaje
Cables incluidos USB
Manual de usuario Si
Funda a prueba de agua Si
Soporte para bicicletas Si
Montaje del casco Si
Control de energía
Tecnología de batería Litio
Capacidad de batería 700 mAh
Autonomía - h

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Konig CSAC300 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más