Maxwell MW-1011 BK

Maxwell MW-1011 BK manual

(1)
 • CEAINIC
  DESCRIERE
  1. Carcasa ceainicului
  2. Scala nivelului de apă
  3. Filtru
  4. Buton de deschidere a capacului
  5. Capac
  6. Buton „conectare /deconectare” (I/0)
  7. Mâner
  8. Indicator de lucru
  9. Suport
  10. Loc pentru păstrarea cablului electric
  MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUŢIE
  Înainte de utilizarea ceainicului electric ci-
  tiţi cu atenţie instrucţiunea.
  Asiguraţi-vă că tensiunea în reţeaua elec-
  trică corespunde cu tensiunea de lucru a
  dispozitivului.
  Cablul electric este dotat cu o fi să de tip
  „euro”; conectaţi-o la priză cu contact si-
  gur cu pământul.
  Nu utilizaţi ceainicul în camera de baie.
  Nu utilizaţi dispozitivul în apropiere de pis-
  cine sau alte rezervoare cu apă.
  Înainte de conectare, asiguraţi-vă că ceai-
  nicul este plasat pe suport drept, fără în-
  clinări. Utilizaţi doar suportul inclus în se-
  tul de livrare.
  Pentru a evita riscul de apariţie a incen-
  diului nu utilizaţi mason de reducţie la co-
  nectarea dispozitivului la priza electrică.
  Nu conectaţi ceainicul fără apă.
  Nu utilizaţi ceainicul fără fi ltru sau dacă
  capacul nu este bine închis.
  Utilizaţi ceainicul doar pentru fi erberea
  apei, se interzice încălzirea sau fi erberea
  în el altor lichide.
  Urmăriţi ca nivelul apei în ceainic să nu fi e
  mai jos de marcajul minimal sau mai sus
  de marcajul maximal. Dacă nivelul apei va
  depăsi marcajul maximal, apa fi erbândă
  poate să se reverse.
  Plasaţi ceainicul pe o suprafaţă dreaptă si
  stabilă, nu plasaţi ceainicul pe marginea
  mesei.
  Nu utilizaţi dispozitivul în nemijlocita apro-
  piere de surse de căldură sau fl acără des-
  chisă.
  Nu lăsaţi niciodată dispozitivul conectat
  fără supraveghere.
  Lungimea cablului electric poate fi reglată
  prin înfăsurarea acestuia în jurul suportu-
  lui.
  Nu lăsaţi cablul electric să atârne de pe
  masă si urmăriţi ca acesta să nu se atingă
  de suprafeţe fi erbinţi sau ascuţite.
  Nu deschideţi capacul în timpul fi erberii
  apei.
  Aveţi grijă ca în timpul fi erberii apei să nu
  vă frigeţi cu aburi.
  Nu atingeţi suprafeţele fi erbinţi ale ceaini-
  cului, apucaţi-l doar de mâner.
  Fiţi precauţi în timp ce deplasaţi ceainicul
  cu apă fi erbinte.
  Se interzice ridicarea ceainicului conectat
  de pe suport. În caz de necesitate, mai
  întâi deconectaţi ceainicul si doar apoi ri-
  dicaţi-l de pe suport.
  Pentru a evita riscul electrocutării nu scu-
  fundaţi dispozitivul în apă sau în alte lichi-
  de.
  Nu turnaţi apă în ceainic în timp ce acesta
  se afl ă pe suport.
  • Deconectaţi dispozitivul de la reţea dacă
  nu-l utilizaţi sau înainte de curăţare.
  Nu spălaţi ceainicul în masina de spălat
  vase.
  Înainte de a strânge dispozitivul la păstra-
  re, deconectaţi-l de la reţeaua electrică,
  vărsaţi apa si lăsaţi-l să se răcească si să
  se usuce.
  Periodic verifi caţi integritatea cablului
  electric si a fi sei. Nu utilizaţi dispozitivul
  dacă cablul electric sau carcasa ceainicu-
  lui sunt deteriorate.
  Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul sin-
  guri. În cazul apariţiei defi cienţelor tehnice
  adresaţi-vă la un centru autorizat de ser-
  vice.
  Dispozitivul este destinat doar pentru uz
  în condiţii casnice.
  Fiţi deosebit de precauţi atunci când dis-
  pozitivul este utilizat de către copii sau
  persoane cu dizabilităţi.
  Păstraţi dispozitivul în loc inaccesibil pen-
  tru copii.
  Nu permiteţi copiilor să se joace cu apara-
  tul.
  PĂSTRAŢI ACEASTĂ INSTRUCŢIUNE SI
  UTILIZAŢI-O PENTRU REFERINŢE ULTE-
  RIOARE.
  Înainte de prima utilizare
  Scoateţi dispozitivul din ambalaj.
  Asiguraţi-vă că tensiunea în reţeaua elec-
  trică corespunde cu tensiunea de lucru a
  dispozitivului.
  Introduceţi fi sa cablului electric în priză.
  Pentru a umple ceainicul cu apă scoateţi-l
  de pe suport (9), deschideţi capacul ceai-
  nicului (4), apăsând pe buton (4).
  Umpleţi ceainicul cu apă până la marca-
  jul maximal de pe scala nivelului de apă
  (2), închideţi capacul, plasaţi ceainicul pe
  suport (9). Asiguraţi-vă că capacul ceaini-
  cului (5) este bine închis.
  Conectaţi ceainicul, setând butonul (6) în
  poziţia „conectat” (I), în rezultat se va co-
  necta indicatorul de lucru (8). Atunci când
  apa va fi erbe, ceainicul se va deconecta
  în mod automat. Vărsaţi apa si repetaţi
  procedura de fi erbere a apei încă de două
  ori.
  AVERTIZARE! Înainte de a ridica ceainicul
  de pe suport, asiguraţi-vă că ceainicul este
  deconectat.
  Exploatarea ceainicului
  Conectaţi dispozitivul la reţea.
  Pentru a umple ceainicul cu apă, ridicaţi-
  l de pe suport (9), deschideţi capacul (5)
  apăsând pe buton (4) si turnaţi în el apă,
  urmărind ca nivelul apei să nu depăseas-
  că nivelul maxim indicat pe scală (2). În-
  chideţi bine capacul (5).
  Plasaţi ceainicul umplut cu apă pe suport
  (9) în orice poziţie vă este comod – supor-
  tul permite rotirea dispozitivului la 360°.
  Setaţi butonul (6) în poziţia „conectat” (I),
  în rezultat se va conecta indicatorul de lu-
  cru (8).
  Atunci când apa va fi erbe, ceainicul se va
  deconecta în mod automat.
  Puteţi să deconectaţi ceainicul manual,
  setând butonul (6) în poziţia „deconectat”
  (0).
  Înainte de a ridica ceainicul de pe suport
  (9), asiguraţi-vă că acesta este deconec-
  tat.
  După deconectarea ceainicului asteptaţi
  15-30 secunde, si numai apoi puteţi să-l
  conectaţi din nou pentru fi erberea apei.
  Curăţarea fi ltrului
  Înainte de a scoate fi ltrul (3) deconectaţi
  ceainicul, ridicaţi-l de pe suport (9), vărsaţi
  apa din el si lăsaţi-l să se răcească com-
  plet.
  Deschideţi capacul (5) apăsând pe buton
  (4).
  Plasaţi ceainicul în faţa dumneavoastră,
  apăsaţi usor pe partea superioară a fi ltru-
  lui (3) si extrageţi-l.
  Se recomandă spălarea fi ltrului sub jet de
  apă si curăţarea lui atentă cu ajutorul unei
  perii.
  Repuneţi fi ltrul (3) la loc.
  Curăţare si întreţinere
  Înainte de curăţare, deconectaţi dispoziti-
  vul de la reţea, vărsaţi apa si lăsaţi-l să se
  răcească.
  • Stergeţi suprafaţa externă a ceainicului cu
  o bucată de ţesătură umedă. Pentru în-
  lăturarea impurităţilor utilizaţi detergenţi
  neagresivi, nu utilizaţi perii de metal si
  substanţe abrazive.
  Nu scufundaţi ceainicul si suportul în apă
  sau în alte lichide.
  Nu spălaţi ceainicul în masina de spălat
  vase.
  Înlăturarea depunerilor de calcar
  Depunerile de calcar din interiorul ceaini-
  cului infl uenţează asupra calităţilor gus-
  tative ale apei si dereglează schimbul de
  căldură dintre apă si elementul încălzitor,
  ceea ce poate duce la supraîncălzirea
  acestuia si defectarea mai rapidă.
  Pentru a îndepărta depunerile de calcar
  umpleţi ceainicul până la nivelul maxim cu
  soluţie de oţet de masă si apă în proporţie
  de 2:1. Fierbeţi lichidul si lăsaţi-l în ceai-
  nic pe noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul
  si umpleţi ceainicul cu apă până la nivelul
  maxim, fi erbeţi apa si vărsaţi-o.
  Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar
  pot fi utilizate soluţii speciale, destinate
  pentru curăţarea ceainicelor electrice.
  Caracteristici tehnice
  Tensiunea de alimentare:
  220-240 V ~ 50 Hz
  Putere: 1850-2200 W
  Volum maximal de apă: 1,7 l
  Producătorul îi rezervează dreptul de a
  schimba caracteristicile aparatelor fără
  anunţare prealabilă.
  Termenul a produsului - 3 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru pro-
  dusul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribu-
  itorul regional sau la compania, unde a fost
  procurat produsul dat. Serviciul de garanţie
  se realizează cu condiţia prezentării bonului
  de plată sau a oricărui alt document fi nan-
  ciar, care confi rmă cumpărarea produsului
  dat.
  Acest produs corespunde cerinţe-
  lor EMC, întocmite în conformitate
  cu Directiva 89/336/EEC i Directi-
  va cu privire la electrosecuritate/
  joasă tensiune (73/23 EEC).
  ROMÂNĂ
  6
  ШƏЙНЕК
  СИПАТТАМА
  1. Шəйнектің корпусы
  2. Су деңгейінің бағанасы
  3. Сүзгі
  4. Қақпаты ашу түймешесі
  5. Қақпақ
  6. Өшіру/Қосу түймешесі
  7. Тұтқа
  8. Жұмыс істеудің жарық көрсеткіші
  9. Таған
  10. Желілік шнурды орау орны
  МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
  Тоқ шəйнекті пайдаланбастан бұрын
  нұсқаумен мұқият танысыңыз.
  Құралдың жұмыс кернеуі желінің
  кернеуіне сəйкестігін тексеріңіз.
  Желілік шнур «еуропалық» ашамен
  жабдықталған,оны жермен дұрыс
  жалғанған тоқ көзіне ғана қосыңыз.
  Шəйнекті ваннада пайдаланбаңыз. Оны
  хауыздың немесе басқа су толтырылған
  ыдыстардың жанында қолданбаңыз.
  Қосардың алдында шəйнектің тағанда
  орнықты тұрғанына көз жеткізіңіз.
  Жинақтың құрамына кіретін тағанды
  ғана пайдаланыңыз.
  Өрт қаупінен сақтану үшін құралды
  тоққа қосқанда өткізгіш құралдарды
  пайдаланбаңыз.
  Шəйнекке су құймағанша, оны
  қоспаңыз.
  Сүзгісі жоқ немесе қақпағы толық
  жабылмаған шəйнекті пайдаланбаңыз.
  Шəйнекті тек суды қайнатуға
  пайдаланыңыз,басқа сұйықтарды
  жылытуға немесе қайнатуға тыйым
  салынады.
  Судың деңгейі ең төменгі белгіден
  аз,ең жоғарғы белгіден көп болмағанын
  қадағалаңыз. Судың деңгейі ең жоғарғы
  белгіден асып кетсе, қайнап жатқан су
  төгілуі мүмкін.
  Шəйнекті тегіс жəне орнықты бетке
  қойыңыз, үстелдің шетіне қоймаңыз.
  Құралды жылу көздеріне немесе
  от жалынына жақын жерлерде
  қолданбаңыз.
  Қосылған құралды қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Жинақтың құрамына кіретін тағанды
  ғана пайдаланыңыз.
  Желілік шнурдың ұзындығын тағанға
  орау арқылы реттеуге болады.
  Электр шнурының үстелден салбырап
  тұруына жəне ыстық беттерге тиіп
  тұруына жол бермеңіз.
  Суды қайнатып жатқан кезде қақпақты
  ашпаңыз.
  Суды қайнатып жатқан кезде, буға күйіп
  қалмас үшін, сақ болыңыз.
  Шəйнектің ыстық бетіне қол тигізбеңіз,
  тек қана тұтқадан ұстаңыз.
  Қайнаған суы бар шəйнекті
  тасымалдаған кезде сақ болыңыз.
  Қосылып тұрған шəйнекті тағаннан
  алуға тыйым салынады. Қажет болған
  жағдайда, шəйнекті өшіріп барып қана,
  оны тағаннан алыңыз.
  Тоқ соғу қаупінен сақтану үшін
  шəйнекті суға немесе басқа сұйықтарға
  салмаңыз.
  Тағанда тұрған шəнекке су құймаңыз.
  Шəйнекті пайдаланылмайтын кезде
  немесе оны тазалар алдында желіден
  шығарыңыз.
  Шəйнекті ыдыс жуатын машинаға
  салмаңыз.
  Шəйнекті ұзақ сақталатын жерге
  қоймастан бұрын оны желіден өшіріп,
  суын төгіп, суытыңыз.
  Желілік шнур мен ашаны тексеріп
  тұрыңыз. Корпусы немесе желілік шнуры
  бүлінген шəйнекті пайдаланбаңыз.
  Шəйнекті өз бетіңізбен жөндеуге тыйым
  салынады. Ақаулар байқалған жағдайда,
  сервис орталыққа хабарласыңыз.
  Тоқ шəйнек тек тұрмыстық жағдайда
  қолдануға арналған.
  Егер шəйнекті балалар немесе мүмкіндігі
  шектеулі адамдар пайдаланса,өте
  мұқият болыңыз.
  Шəйнекті балардың қолы жетпейтін
  жерде сақтаңыз.
  Балаларға шəнекті ойыншық ретінде
  пайдалануға рұқсат бермеңіз.
  БҰЛ НҰСҚАУДЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.
  Бірінші рет пайдаланардың алдында:
  Шəйнекті қорабынан шығарыңыз.
  Шəйнектің жұмыстық кернеуі желінің
  кернеуіне сəйкес келетініне көз
  жеткізіңіз.
  Желілік шнурдың ашасын тоқ көзіне
  қосыңыз.
  Шəйнекке су толтыру үшін оны тағаннан
  (9) алыңыз, шəйнектің қақпағын (5), (4)
  түймешесін басып, ашыңыз.
  Шəйнекті су деңгейінің бағанының
  (2) ең жоғарғы белгісіне дейін сумен
  толтырыңыз, қақпағын жабыңыз,
  тағанға (9) орнатыңыз. Оның қақпағы (5)
  дұрыс жабылғандығына көз жеткізіңіз.
  Шəйнектің (6) түймешесін «қосу»
  жағдайына қойыңыз, бұл кезде шəйнек
  резервуарының жарықталынуы
  қосылады. Су қайнаған кезде, шəйнек
  автоматты түрде өшеді. Суды төгіңіз
  жəне суды қайнату ресімін екі рет
  қайталаңыз.
  ЕСКЕРТУ! Тағаннан шəйнекті алмастан
  бұрын, оның өшіп тұрғанына көз
  жеткізіңіз.
  Шəйнекті пайдалану
  Шəйнекті желіге қосыңыз.
  Шəйнекке су толтыру үшін оны
  тағаннан(9) алыңыз, қақпағын(5)
  (4) түймешесін басып, ашыңыз, су
  деңгейінің көрсеткішне(2) назар аудара
  отырып, су құйыңыз. Қақпақты(5)
  дұрыстап жабыңыз.
  Су толтырылған шəйнекті
  тағанға(9) ыңғайыңызға орай
  орналастыраңыз,себебі таған шəйнекті
  360° айналдыруға мүмкіндік береді.
  Шəйнектің (6) түймешесін «қосу»
  жағдайына қойыңыз, бұл кезде шəйнек
  резервуарының жарықталынуы
  қосылады
  Су қайнаған кезде, шəйнек автоматты
  түрде өшеді.
  Шəйнекті өзіңіз (6) түймешесін «өшіру»
  жағдайына қою арқылы өшіре аласыз.
  Тағаннан шəйнекті аларда, оның өшіп
  тұрғанына көз жеткізіңіз.
  Шəйнекті өшіргеннен кейін, 15-30с күтіп,
  онымен қайтадан су қайната аласыз.
  Сүзгіні тазалау
  Сүзгіні(3) шығарардың алдында шəйнекті
  өшіріп, оны тағаннан(9) алып, суын төгіп,
  суытып алыңыз.
  Қақпақты (5), (4) түймешесін басып,
  ашыңыз.
  Шайнекті алдыңызға қойыңыз, сүзгінің
  (3) үстіңгі жағынан ұстаңыз жəне
  оны жоғары қарай тартып, сүзгіні
  шығарыңыз.
  Сүзгіні ағын судың астында, щеткамен
  тазалап, жуған дұрыс.
  Сүзгіні(3),орнықты тұруы үшін,
  үстіңгі жағынан басу арқылы орнына
  қойыңыз.
  Тазалай мен баптау
  Тазалардың алдында шəйнекті желіден
  өшіріп, суын төгіп, суытып алыңыз.
  Шəйнектің сыртын дымқыл матамен
  сүртіңіз. Былғанған жерлерді тазалау
  үшін жұмсақ тазалағыш заттарды
  пайдаланыңыз, металл щеткалар мен
  күшті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
  Шəйнек пен тағанды суға немесе басқа
  сұйықтарға салмаңыз.
  Шəйнекті ыдыс жуатын манинаға
  салмаңыз.
  Қақты кетіру
  Шəйнектің ішінде пайда болатын
  қақ шəйнектегі судың дəміне əсер
  етеді, қыздырғыш пен су арасындағы
  жылуалмасуды бұзады, бұл шəйнектің
  қызып кетуі мен тезірек бұзылуына
  əкеліп соғады.
  Қақты кетіру үшін, шəйнекті ең жоғарғы
  деңгейге дейін 2:1 қатынасында су
  мен сірке қышқылы ерітіндісімен
  толтырыңыз. Сұйықты қайнатып, түнге
  қалдырыңыз. Таңертең сұйықты төгіп,
  шəйнекті сумен толтырып, қайнатып,
  суды төгіп тастаңыз.
  Қақты кетіру үшін тоқ шəйнектерді
  тазалауға арналған заттарды
  пайдалануға болады.
  Техникалық сипаттамалар:
  Кернеу, қорек көзі: 220-240 В ~ 50 Гц
  Қуаты: 1850-2200 Вт
  Ең көп су көлемі: 1,7 л
  Өндiрушi прибордың характерис-
  тикаларын өзгертуге, алдын ала
  ескертусiз өзiнiң құқын сақтайды
  Прибордын қызмет көрсету уақыты
  3 жылға дейiн
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған
  адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС –
  жағдайларға сəйкес келедi
  негiзгi Мiндеттемелер
  89/336/EEC Дерективаның
  ережелерiне енгiзiлген
  Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  542
  KETTLE
  DESCRIPTION
  1. Body
  2. Water level scale
  3. Filter
  4. Lid opening button
  5. Lid
  6. On/Off (I/0) button
  7. Handle
  8. Light indicator
  9. Base
  10.Cord storage
  IMPORATNT SAFEGUARDS
  Before switching on the unit read this in-
  struction carefully.
  Make sure that your home electricity sup-
  ply corresponds to the voltage of current
  specified on the housing.
  Power cord is equipped with an euro
  plug; insert it into the socket, with secure
  grounding.
  Do not use the kettle in bathrooms. Do
  not use it near swimming pools or other
  containers filled with water.
  Before switching on the unit, make sure
  that the kettle is placed on the power
  base without slants. Use only the power
  base supplied.
  In order to avoid risk of fire do not use
  adapters while connecting the appliance
  to the outlet.
  • Do not switch on the unit if it is empty.
  Do not use the kettle without a filter or if
  the cover is not closed firmly.
  Use the kettle only for water boiling, do
  not use to heat or boil other liquids.
  Make sure that water level is not below
  the min. mark and not higher than the
  max. mark. If water level is higher than
  the max. mark boiling water can splash
  out.
  Place the unit on the flat stable surface.
  Do not place the kettle on the edge of the
  table.
  Do not use the unit near heat sources or
  open flame.
  • Do not leave the operating appliance un-
  attended.
  • Use only the power base supplied.
  The length of the power cord can be ad-
  justed by winding it over the power base.
  Make sure that the power cord is not
  hanging over the table and that it does
  not touch hot surfaces.
  • Do not open the lid while water is boiling.
  Keep your hands away from steam open-
  ings while water is boiling otherwise you
  can get burnth.
  Do not touch hot surfaces of the kettle.
  Hold the unit by the handle.
  • Be careful while carrying the kettle, filled
  with boiling water.
  Do not take off the hot unit from the pow-
  er base. If you need to take it off, unplug
  it and then take it off.
  In order to avoid electric shock do not
  immerse the unit into water or other liq-
  uids.
  Do not pour water into the kettle when it
  is on the power base.
  Always switch off and unplug the unit if it
  is not being used or before cleaning.
  Do not wash the unit in a dish washing
  machine.
  Before taking the unit away for storage,
  unplug it, pour out water and let it cool
  down.
  Check the power cord and the plug pe-
  riodically. Do not use the kettle if there
  are damages in the body or in the power
  cord.
  Do not repair the unit yourself. If there
  are some damages in the unit contact
  authorized service center.
  The unit is intended for household use
  only.
  When children or disabled persons are
  near a kettle, it is necessary to be espe-
  cially careful.
  Keep the unit out of the reach of chil-
  dren.
  Do not allow children to use the kettle as
  a toy.
  KEEP THESE INSTRUCTIONS
  Before using the appliance for the first
  time
  • Unpack the kettle.
  Before switching on make sure that your
  home electricity supply corresponds to
  the voltage of current specified on the
  housing.
  • Insert the plug into the socket.
  • To fill the kettle with water take it off from
  the power base (9), open the lid (5), by
  pressing the (4) button.
  Fill the kettle with water till max. mark on
  the water level scale (2), close the lid,
  and put the kettle on the power base (9).
  Make sure that the lid (5) of the kettle is
  closed firmly.
  Switch on the kettle, by setting the (6)
  button to On (0) position, the light indi-
  cation (8) will light up. When water starts
  boiling, the kettle will switch off auto-
  matically. Pour out water and repeat the
  boiling procedure twice.
  WARNING! Before removing the kettle
  from the power base make sure that the
  kettle is switched off.
  USAGE OF THE UNIT
  • Plug in the unit.
  • To fill the kettle with water take it off from
  the power base (9), open the lid (5), by
  pressing the (4) button and fill with wa-
  ter according to the water level scale (2).
  Firmly close the lid (5).
  Put the kettle on the power base (9) as
  convenient for because it allows 360°ro-
  tating of the unit.
  Switch on the kettle, by setting the (6)
  button to On (0) position, the light indica-
  tion (8) will light up.
  When water has boiled, the kettle will
  switch off automatically.
  • You can switch off the unit, by setting the
  (6) button to Off (I) position.
  Before taking off the unit from the power
  base (9), make sure that it is switched
  off.
  After switching off the unit wait for 15-30
  sec, then you can switch it on again for
  boiling.
  Cleaning of the Filter
  Before taking out the filter (3) switch off
  the unit, take it off from the power base (9),
  pour out water and let the unit cool down.
  Open the lid (5), by pressing the (4) but-
  ton.
  Put kettle in front of you, hold the upper
  part of filter (3), and take the filter out.
  We recommend washing the unit under
  tapping water, slightly cleaning it with a
  brush.
  • Put the filter (3) on its place.
  CLEAN AND CARE
  Before cleaning, disconnect the unit,
  pour out water from the unit, and let the
  unit cool down completely.
  Wipe the outer surfaces of the unit with
  a damp cloth. Use soft detergents to re-
  move dirt; do not use metal brushes and
  abrasives.
  Do not immerse the kettle into water or
  other liquids.
  Do not wash the unit in a dish washing
  machine.
  Scale removal
  Scale, appearing inside the kettle, influ-
  ences water taste, and disturbs heat ex-
  change between water and heating ele-
  ment, that can lead to overheating and
  malfunction.
  To remove scale, fill the kettle with water
  with vinegar dissolved in it in proportion
  2:1. Boil water and leave the unit for a
  night. In the morning pour out water, fill
  the kettle with water till max. mark, boil it
  and pour out water.
  • You can use special substances for elec-
  tric kettles to remove scale.
  Specifications:
  Power supply: 220-240 V~ 50 Hz
  Power: 1850-2200 W
  Max. capacity: 1,7 l
  The manufacturer reserves the right to
  change the device's characteristics with-
  out prior notice.
  Service life of the unit is not less than
  3 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom
  the appliance was purchased. The bill of
  sale or receipt must be produced when
  making any claim under the terms of this
  guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 89/336/EEC
  and to the Low Voltage Regulation
  (73/23 EEC)
  ENGLISH
  WASSERKOCHER
  BESCHREIBUNG
  1. Gehäuse des Wasserkochers
  2. Füllstandsanzeige
  3. Filter
  4. Taste der Deckelöffnung
  5. Deckel
  6. Knopf Ein/Aus (I/0)
  7. Handgriff
  8. Betriebskontrolleuchte
  9. Standfuß
  10. Kabelaufwicklung
  WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts le-
  sen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung
  durch.
  Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des
  Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“
  ausgestattet; schalten Sie diesen in die
  Steckdose mit sicherer Erdung.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
  Badezimmer zu nutzen. Es ist nicht gestattet,
  das Gerät in der Nähe von Wasserbecken und
  anderen mit Wasser befüllten Becken zu be-
  nutzen.
  Vor dem Einschalten vergewissern Sie sich,
  dass der Wasserkocher auf dem Standfuß
  aufrecht steht.
  • Benutzen Sie nur Geräteteile, die zum Liefe-
  rungsumfang gehören.
  Verwenden Sie keine Übergangsstücke beim
  Anschließen des Geräts an das Stromnetz,
  um Brandrisiko zu vermeiden. Es ist nicht ge-
  stattet, den Wasserkocher ohne Wasser ein-
  zuschalten.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne
  abnehmbaren Filter zu benutzen.
  Nutzen Sie den Wasserkochen nur fürs Was-
  seraufkochen, es ist nicht gestattet, andere
  Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzu-
  kochen.
  Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im
  Wasserkocher nicht unter die Grenzlinie sinkt
  und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim
  Übersteigen der maximalen Wasserstands-
  grenzlinie kann sich das Heißwasser vergie-
  ßen.
  Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gera-
  de stabile Oberfl äche auf. Es ist nicht gestat-
  tet den Wasserkocher an den Tischrand zu
  stellen.
  Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von
  Wärmequellen oder offenem Feuer.
  Lassen Sie das eingeschaltet Gerät nie unbe-
  aufsichtigt.
  Benutzen Sie nur den Standfuß, der zum Lie-
  ferungsumfang gehört.
  Die Kabellänge kann reguliert werden, indem
  Sie das Kabel um den Standfuß herumwik-
  keln.
  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom
  Tisch nicht frei hängt und heiße Gegenstände
  nicht berührt.
  Öffnen Sie nie den Deckel während des Was-
  seraufkochens. Seien Sie während des Was-
  seraufkochens vorsichtig, um die Verbrühung
  mit heißem Dampf zu vermeiden.
  • Berühren Sie nie heiße Stellen des Wasserko-
  chers, halten Sie ihn nur am Handgriff.
  Seien Sie beim Übertragen des heißen Was-
  serkochers vorsichtig. Es ist nicht gestattet,
  den Wasserkocher vom Ständer abzuneh-
  men, wenn er im Betrieb ist. Wenn es notwen-
  dig ist, den Wasserkocher vom Ständer abzu-
  nehmen, schalten Sie ihn vom Stromnetz ab
  und nur dann nehmen Sie ihn ab.
  Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder
  andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagri-
  siko zu vermeiden. Es ist nicht gestattet, das
  Wasser in den Wasserkocher einzugießen,
  wenn er auf den Ständer aufgesetzt ist.
  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab,
  wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen oder
  vor der Reinigung.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in
  der Geschirrspülmaschine zu waschen.
  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewah-
  rung wegpacken, schalten Sie es vom Strom-
  netz ab, gießen Sie das Wasser ab, kühlen Sie
  es ab.
  Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und die
  Steckdose. Es ist nicht gestattet, den Was-
  serkocher zu nutzen, wenn das Gehäuse oder
  das Netzkabel beschädigt sind.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig
  zu reparieren. Bei der Feststellung von Be-
  schädigungen wenden Sie sich an den auto-
  risierten Kundenservicedienst.
  Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch
  im Haushalt geeignet.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
  Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder be-
  hinderte Personen während der Nutzung des
  Geräts in der Nähe aufhalten.
  Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder
  unzugänglichem Ort auf.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern
  als Spielzeug zu geben.
  BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEI-
  TUNG SORGFÄLTIG AUF.
  Vor dem ersten Gebrauch des Wasserko-
  chers
  Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Ver-
  packung heraus.
  Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des
  Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
  Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels
  in die Steckdose.
  Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen,
  nehmen Sie ihn vom Ständer (9) ab, öffnen
  Sie den Deckel (5), drücken Sie die Taste (4).
  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis
  zum maximalen Grenzlinie am Füllstandsan-
  zeige (2) auf, schließen Sie den Deckel zu,
  stellen Sie den Wasserkocher auf den Stän-
  der (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der
  Deckel des Wasserkochers dicht geschlos-
  sen ist.
  Schalten Sie das Gerät an, stellen Sie die
  EinAusschalttaste (6) in die Position “Ein”
  (I), es wird dabei ein entsprechender Indi-
  kator aufl euchten (8). Nachdem das Wasser
  aufkocht, schaltet sich der Wasserkocher
  automatisch ab. Gießen Sie das Wasser ab,
  wiederholen Sie die Kochprozedur zweimal.
  WARNUNG! Vor dem Abnehmen des Wasser-
  kochers vom Ständer vergewissern Sie sich,
  dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist.
  Inbetriebnahme des Wasserkochers
  Schalten Sie das Gerät an das Stromnetz an.
  Um den Wasserkocher mit Wasser aufzu-
  füllen, nehmen Sie ihn vom Ständer (9) ab,
  öffnen Sie den Deckel (5), drücken Sie die
  Taste (4), und gießen Sie das Wasser ein,
  achten Sie dabei auf die Füllstandsanzeige
  (2). Schließen Sie den Deckel (5) dicht zu.
  Stellen Sie den aufgefüllten Wasserkocher
  auf den Ständer (9) auf, wie Sie es möchten,
  er ermöglicht das Drehen des Wasserkochers
  um 360 Grad.
  Stellen Sie die EinAusschalttaste (6) in die
  Position “Ein” (I), es wird dabei ein entspre-
  chender Indikator aufl euchten (8).
  Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich
  der Wasserkocher automatisch ab.
  Sie können den Wasserkocher selber aus-
  schalten, stellen Sie den Schalter (6) in die
  Position "AUS" (0). Nehmen Sie den Was-
  serkocher vom Ständer (9) ab, vergewissern
  Sie sich, dass er ausgeschaltet ist. Nach dem
  Ausschalten des Geräts, warten Sie 1530
  Sekunden, danach können Sie es wieder ein-
  schalten, um Wasser aufzukochen.
  Filterreinigung
  Vor dem Herausnehmen des Filters (3), nehmen
  Sie den Wasserkocher vom Standfuß (9) ab,
  gießen Sie das Wasser heraus und lassen Sie
  ihn abkühlen.
  Öffnen Sie den Deckel (5), drücken Sie die
  Taste (4).
  Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin,
  drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Fil-
  ters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  Es wird empfohlen, das Filter unter Wasser-
  strom abzuspülen, reinigen Sie es ein wenig
  mit der Bürste.
  Stellen Sie das Filter (3) zurück in den Was-
  serkocher, drücken Sie auf den oberen Teil
  des Filters, um es zu fi xieren.
  Reinigung und Pfl ege
  Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät vom
  Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und
  lassen Sie es abkühlen.
  Wischen Sie die Innenseite des Wasserko-
  chers mit einem feuchten Tuch ab. Für die
  Entfernung der Verschmutzung nutzen Sie
  weiche Reinigungsmittel, aber keine Metall-
  bürsten und Abrasivmittel.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
  den Stanfuß ins Wasser oder andere Flüssig-
  keiten komplett tauchen zu lassen.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in
  der Geschirrspülmaschine zu waschen.
  Entkalkung
  Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasser-
  kochers bildet, beeinfl usst die geschmack-
  lichen Qualitäten des Wassers, und verletzt
  auch den Wärmeaustausch zwischen dem
  Wasser und dem Heizelement, was zur Über-
  hitzung und dem schnelleren Ausfall führen
  kann.
  Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das
  Gerät bis zum maximalen Wasserstand mit
  dem hinzugefügten Speiseessig im Verhältnis
  2:1. Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen
  und lassen Sie über eine Nacht stehen. Am
  nächsten Morgen gießen Sie die Flüssigkeit
  ab, füllen Sie den Wasserkocher mit Was-
  ser bis zum maximalen Wasserstandniveau,
  lassen Sie es aufkochen und gießen Sie das
  Wasser ab.
  • Für Entkalkung kann man spezielle Mittel nut-
  zen, die für die Entkalkung von elektrischen
  Wasserkochern geeignet sind.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
  Leistung: 18502200 W
  Fassungsvermögen: 1,7 Liter
  Der Produzent behält sich das Recht vor,
  die Charakteristiken der Geräte ohne
  Vorankündigung zu ändern.
  Benutzungsdauer der Teekanne nicht weni-
  ger als 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte
  verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
  zulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromagne-
  tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
  EWG -Richtlinie des Rates und den
  Vorschriften 73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte vorgesehen
  sind.
  DEUTSCH
  3
  ЧАЙНИК
  ОПИСАНИЕ
  1. Корпус чайника
  2. Шкала уровня воды
  3. Фильтр
  4. Клавиша открытия крышки
  5. Крышка
  6. Клавиша «вкл./выкл.» (I/0)
  7. Ручка
  8. Индикатор работы
  9. Подставка
  10. Место хранения сетевого шнура
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед использованием электрического
  чайника внимательно прочитайте инс-
  трукцию.
  Убедитесь, что рабочее напряжение
  прибора соответствует напряжению
  сети.
  Сетевой шнур снабжен «евровилкой»;
  включайте ее в розетку, имеющую на-
  дежный контакт заземления.
  • Не используйте чайник в ванных комна-
  тах. Не пользуйтесь им вблизи бассей-
  нов или других емкостей, наполненных
  водой.
  Перед включением убедитесь, что чай-
  ник установлен на подставке без пере-
  косов. Используйте только ту подстав-
  ку, которая входит в комплект поставки.
  • Во избежание риска возникновения по-
  жара не используйте переходники при
  подключении прибора к электрической
  розетке.
  Не включайте чайник без воды.
  Не используйте чайник без фильтра или
  с неплотно закрытой крышкой.
  Используйте чайник только для кипя-
  чения воды, запрещается подогревать
  или кипятить в нем другие жидкости.
  Следите, чтобы уровень воды в чайни-
  ке не был ниже минимальной отметки
  и выше максимальной отметки. Если
  уровень воды будет превышать макси-
  мальную отметку, кипящая вода может
  выплеснуться.
  • Ставьте чайник на ровную и устойчивую
  поверхность, не ставьте чайник на край
  стола.
  Не используйте прибор в непосредс-
  твенной близости от источников тепла
  или открытого пламени.
  Не оставляйте включенный прибор без
  присмотра.
  Длину сетевого шнура можно регулиро-
  вать, наматывая его на подставку.
  Не допускайте, чтобы электрический
  шнур свешивался со стола, а также сле-
  дите, чтобы он не касался горячих или
  острых поверхностей.
  Не открывайте крышку во время кипя-
  чения воды.
  Будьте осторожны, чтобы во время ки-
  пячения воды не обжечься горячим па-
  ром.
  Не прикасайтесь к горячим поверхнос-
  тям чайника, беритесь только за ручку.
  • Будьте осторожны при переносе чайни-
  ка, наполненного кипятком.
  Запрещается снимать работающий чай-
  ник с подставки. Если возникла такая
  необходимость, сначала отключите его
  и только потом снимите с подставки.
  Во избежание удара электрическим то-
  ком не погружайте прибор в воду или
  другие жидкости.
  Не наливайте воду в чайник, стоящий на
  подставке.
  • Отключайте прибор от сети, если вы им
  не пользуетесь или перед чисткой.
  Не мойте чайник в посудомоечной ма-
  шине.
  Перед тем, как убрать прибор на дли-
  тельное хранение, отключите его от
  сети, слейте воду и дайте прибору ос-
  тыть и высохнуть.
  Периодически проверяйте сетевой
  шнур и вилку. Не пользуйтесь чайником,
  если имеются какие-либо повреждения
  корпуса или сетевого шнура.
  Запрещается самостоятельно ремон-
  тировать прибор.
  При обнаружении неисправностей об-
  ращайтесь в авторизованный сервис-
  ный центр.
  Электрический чайник предназначен
  только для бытового использования.
  Будьте особенно внимательны, если
  прибором пользуются дети или люди с
  ограниченными возможностями.
  Храните прибор в недоступном для де-
  тей месте.
  Не разрешайте детям использовать
  прибор в качестве игрушки.
  СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИС-
  ПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КА-
  ЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.
  Перед первым использованием
  Выньте чайник из упаковки.
  Убедитесь, что рабочее напряжение
  прибора соответствует напряжению
  сети.
  • Вставьте вилку сетевого шнура в розет-
  ку.
  Для наполнения чайника водой сними-
  те его с подставки (9), откройте крышку
  чайника (5), нажав на клавишу (4).
  Наполните чайник водой до макси-
  мальной отметки на указателе уровня
  воды (2), закройте крышку, установите
  чайник на подставку (9). Убедитесь, что
  крышка чайника (5) плотно закрыта.
  Включите чайник, установив клавишу
  (6) в положение «вкл.» (I), при этом за-
  горится индикатор работы (8). Когда
  вода закипит, чайник автоматически
  отключится. Слейте воду и повторите
  процедуру кипячения воды два раза.
  ПРЕДУПРЕДЖЕНИЕ! Перед снятием с
  подставки убедитесь, что чайник отклю-
  чен.
  Эксплуатация чайника
  Подключите прибор к сети.
  Для наполнения чайника водой сними-
  те его с подставки (9), откройте крыш-
  ку (5), нажав на клавишу (4), и налейте
  воду, обращая внимание на шкалу ука-
  зателя уровня воды (2). Плотно закрой-
  те крышку (5).
  Поставьте наполненный чайник на под-
  ставку (9) как вам удобно, так как она
  позволяет вращать прибор на 360°.
  Установите клавишу (6) в положение
  «вкл.» (I), загорится индикатор работы
  (8).
  Когда вода закипит, чайник автомати-
  чески отключится.
  Вы можете сами отключить чайник,
  установив клавишу (6) в положение
  «выкл.» (0).
  Снимая чайник с подставки (9), убеди-
  тесь, что он выключен.
  После отключения чайника подождите
  15-30 сек., после чего вы можете снова
  включать его для кипячения воды.
  Чистка фильтра
  Перед извлечением фильтра (3) отклю-
  чите чайник, снимите его с подставки (9),
  вылейте из него воду и дайте полностью
  остыть.
  • Откройте крышку (5), нажав на клавишу
  (4).
  Поставьте чайник перед собой, слегка
  надавите на верхнюю часть фильтра (3)
  и выньте его.
  Рекомендуется промывать фильтр под
  струей воды, слегка почистив его щет-
  кой.
  Вставьте фильтр (3) на место.
  Чистка и уход
  Перед чисткой отключите прибор от
  сети, слейте воду и дайте чайнику ос-
  тыть.
  Протрите внешнюю поверхность чай-
  ника влажной тканью. Для удаления
  загрязнений используйте мягкие чистя-
  щие средства, не пользуйтесь металли-
  ческими щетками и абразивными мою-
  щими средствами.
  Не погружайте чайник и подставку в
  воду или другие жидкости.
  Не мойте чайник в посудомоечной ма-
  шине.
  Удаление накипи
  • Накипь, образующаяся внутри чайника,
  влияет на вкусовые качества воды, а
  также нарушает теплообмен между во-
  дой и нагревательным элементом, что
  может привести к его перегреву и более
  быстрому выходу из строя.
  Для удаления накипи наполните чай-
  ник до максимального уровня водой с
  разведенным в ней столовым уксусом
  в пропорции 2:1. Доведите жидкость
  до кипения и оставьте ее на ночь. Утром
  слейте жидкость, наполните чайник во-
  дой до максимального уровня, проки-
  пятите и слейте воду.
  Для удаления накипи можно использо-
  вать специальные средства, предна-
  значенные для электрочайников.
  Технические характеристики
  Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
  Мощность: 1850-2200 Вт
  Максимальный объем воды: 1,7 л
  Производитель сохраняет за собой право
  изменять дизайн и технические характе-
  ристики прибора без предварительного
  уведомления.
  Срок службы прибора не менее 3-х
  лет
  Данное изделие соответствует
  всем требуемым европейским и
  российским стандартам безо-
  пасности и гигиены.
  Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ
  ЛИМИТЕД
  РЕСПУБЛИКА КИПР,
  Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я
  2413, Никосия
  РУССКИЙ
Maxwell MW-1011 BK

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-1011 BK o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Maxwell MW-1011 BK responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Maxwell MW-1011 BK aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Hervidores de agua y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels, Duits, Russisch, Roemeens, Oekraïens. ¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-1011 BK o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Maxwell MW-1011 BK

General
Marca Maxwell
Modelo MW-1011 BK
Producto Hervidor de agua
EAN 9012345006921
Idioma Engels, Duits, Russisch, Roemeens, Oekraïens
Tipo de archivo PDF
Características
Capacidad de reservorio de agua 1.7 L
Indicador de nivel de agua Si
Filtrado Si
Color del producto Acero inoxidable
Protección contra sobrecalentamiento -
Ajustes de termostato No
Material de la carcasa Acero
Control de energía
Potencia 2200 W
Ergonomía
Apagado automático Si
Sin cables -

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más