Maxwell MW-1751

Maxwell MW-1751 manual

(1)
 • CEAINIC-TERMOS
  DESCRIERE
  1. Cotă ce indică necesarul de completare cu
  apă «REFILL»
  2. Indicator nivel apă
  3. Orifi ciu de scurgere a apei
  4. Panou de comandă
  5. Buton deschidere capac
  6. Orifi ciu ieşire aburi
  7. Capac superior detaşabil
  8. Buton fi xare capac superior
  9. Mâner pentru transportare
  10. Corp
  11. Compartiment pentru cordonul de alimenta-
  re
  12. Suport rotativ
  13. Cordon de alimentare
  Panou de comandă
  14. Buton pornire fi erbere repetată a apei «Re-
  boil»
  15. Buton pornire distribuţie apă «Dispense»
  (turnare)
  16. Indicator al regimului de menţinere a tempe-
  raturii «Keep warm»
  17. Indicator regim fi erbere apă “Boiling”
  INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE
  MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
  Important! Folosirea incorectă a aparatului poa-
  te duce la traumatisme sau deteriorarea bunu-
  rilor.
  • Citiţi cu atenţie instrucţiunea înainte de a folo-
  si ceainicul-termos electric.
  Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatu-
  lui coincide cu tensiunea reţelei.
  Cordonul de alimentare este dotat cu fi şă de
  standard european; conectaţi fi şa în priza de
  reţea care dispune de o legătură de pământ
  sigură.
  Pentru a evita producerea unui incendiu, nu
  utilizaţi piese intermediare la conectarea apa-
  ratului cu priza de reţea.
  Nu conectaţi şi deconectaţi cordonul de ali-
  mentare cu mâinile ude, pentru a evita riscul
  electrocutării sau a traumatismelor.
  • Nu se scoate fi şa din priza de reţea trăgându-
  se de conductor.
  • Nu porniţi ceainicul-termos fără apă.
  • Nu folosiţi aparatul în afara încăperilor.
  • Nu lăsaţi aparatul fără supraveghere în timpul
  funcţionării.
  • Nu scăpaţi şi nu înclinaţi aparatul.
  Folosiţi ceainicul-termos doar la fi erberea
  apei, este interzisă fi erberea şi încălzirea în
  acesta a altor lichide.
  Aveţi grijă ca nivelul apei în ceainicul-termos
  să nu fi e mai mic de cota «REFILL» şi să nu
  depăşească cota «FULL».
  Nu umpleţi ceainicul-termos nemijlocit din ro-
  binet, utilizaţi în acest scop un vas potrivit.
  Aşezaţi ceainicul-termos pe o suprafaţă nete-
  dă şi stabilă.
  • Nu poziţionaţi ceainicul-termos în apropierea
  pereţilor sau mobilei. Aburii emişi de aparat
  pot conduce la deformări sau alte stricăciuni
  ale pereţilor sau mobilei.
  Nu utilizaţi aparatul în apropiere imediată de
  surse de căldură sau foc deschis.
  • Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.
  Aveţi grijă atunci când aparatul este folosit de
  copii sau persoane cu abilităţi fi zice reduse.
  Acest aparat poate fi folosit de copii numai
  dacă le-au fost făcute instrucţiuni clare şi co-
  respunzătoare de către persoana responsa-
  bilă de securitatea lor privind utilizarea fără
  pericol a aparatului şi despre riscurile care pot
  apărea în caz de utilizare incorectă.
  • Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste
  masă, nu trageţi cablul de alimentare peste
  muchii ascuţite sau suprafeţe fi erbinţi.
  Nu deschideţi capacul în timpul fi erberii şi nu
  turnaţi apă.
  • Nu rotiţi aparatul în timp ce turnaţi apă.
  Nu forţaţi capacul la închidere. Închideţi sigur
  capacul.
  Nu acoperiţi cu mâna orifi ciul de ieşire a abu-
  rilor, pentru a nu vă opări. Nu acoperiţi cu dife-
  rite obiecte orifi ciile de ieşire a aburilor.
  Nu atingeţi suprafeţele fi erbinţi ale ceainicului-
  termos.
  Aveţi grijă la transportarea ceainicului-termos
  cu apă clocotită, nu atingeţi butonul de deschi-
  dere a capacului.
  • Nu atingeţi butonul de deschidere a capacului
  în timp ce transportaţi ceainicul-termos.
  Deschideţi capacul pentru a goli de apa fi er-
  binte rămasă. Aveţi grijă când goliţi de apa
  erbinte.
  Pentru a evita riscul electrocutării nu scufun-
  daţi aparatul în apă sau alte lichide.
  • Deconectaţi aparatul de la reţea dacă nu îl fo-
  losiţi sau înainte de curăţare.
  • Nu spălaţi ceainicul-termos în maşina de spă-
  lat vase.
  Înainte de conservarea aparatului sau înainte
  de curăţare, scoateţi-l din priză, goliţi de apa
  şi permiteţi aparatului să se răcească şi să se
  usuce.
  Verifi caţi periodic cablul de alimentare şi fi şa
  de reţea. Nu porniţi ceainicul-termos dacă ca-
  blul de alimentare este deteriorat.
  Nu reparaţi singuri aparatul, pentru a evita ris-
  cul producerii unui incendiu sau electrocutării.
  În caz de defecţiuni apelaţi la un centru ser-
  vice autorizat.
  • Ceainicul-termos electric este destinat numai
  uzului casnic.
  PRIMA UTILIZARE A CEAINICULUI-TERMOS
  Desfaceţi ambalajul şi scoateţi ceainicul-ter-
  mos.
  Înainte de pornire, asiguraţi-vă că tensiunea
  de lucru a aparatului corespunde cu tensiunea
  din reţea.
  Deschideţi capacul (7), apăsând butonul (5) şi
  apucând de acesta.
  Turnaţi apa în ceainicul-termos folosind un vas
  potrivit; nu-l umpleţi peste nivelul «FULL».
  Introduceţi ştecherul cablului de alimentare
  (13) în compartimentul (11) de pe corpul ceai-
  nicului termos, iar fi şa în priza de reţea.
  Ceainicul-termos se va include în regimul de
  erbere, becul indicator «Boiling» (17) se va
  aprinde.
  Imediat după fi erbere ceainicul-termos se va
  conecta în regimul de menţinere a temperatu-
  rii, becul indicator «Boiling» (17) se va stinge
  şi se va aprinde becul indicator «Keep warm»
  (menţinerea temperaturii) (16).
  Goliţi de apă. Aşezaţi un vas potrivit sub orifi -
  ciul de scurgere a apei (3) şi apăsaţi butonul
  de distribuţie a apei «DISPENSE» (turnare)
  (15).
  • Scoateţi fi şa de alimentare din priză.
  Întredeschideţi capacul (7), apăsând butonul
  (5) şi apucând de acesta. Apăsaţi butonul de
  xare (8) şi scoateţi capacul (7).
  • Goliţi ceainicul-termos de resturile de apă.
  Atenţie! Aveţi grijă când goliţi apa fi erbinte din
  ceainicul-termos pentru a nu vă opări.
  FOLOSIREA CEAINICULUI-TERMOS
  Umpleţi ceainicul-termos cu apă şi introduceţi
  şa de alimentare în priza de reţea.
  Ceainicul-termos se va conecta în regimul
  de fi erbere, becul indicator «Boiling» se va
  aprinde (17).
  Imediat după fi erbere ceainicul-termos se va
  conecta în regimul de menţinere a temperatu-
  rii, becul indicator «Boiling» (17) se va stinge
  şi se va aprinde becul indicator «Keep warm»
  (menţinere a temperaturii) (16).
  Aşezaţi un vas potrivit sub orifi ciul de scurgere
  a apei (3) şi apăsaţi butonul de distribuire a
  apei «DISPENSE» (turnare) (15).
  În regimul de menţinere a temperaturii (arde
  becul indicator (16)), regimul de fi erbere re-
  petată poate fu inclus, apăsând butonul «Re-
  boil» (14), becul indicator «Boiling» (17) se va
  aprinde.
  La scăderea nivelului de apă sub cota «RE-
  FILL» deschideţi capacul (7) şi adăugaţi
  apă; nu depăşiţi cota nivelului maxim de apă
  «FULL».
  După utilizare goliţi aparatul de apă, deconec-
  taţi de la reţea, permiteţi-i să se răcească şi
  conservaţi-l.
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Înainte de curăţare deconectaţi aparatul de la
  reţea, goliţi de apă şi permiteţi-i să se răceas-
  că.
  Ştergeţi cu o cârpă umedă suprafaţa exterioa-
  ră a ceainicului-termos. Pentru spălare folosiţi
  agenţi de curăţare delicaţi, nu folosiţi perii de
  metal şi produse de curăţare abrazive.
  Nu scufundaţi ceainicul-termos în apă sau alte
  lichide.
  • Nu spălaţi aparatul în maşina de spălat vase.
  Petele pe suprafaţa interioară a ceainicului-
  termos
  Partea metalică interioară îşi poate schimba
  culoarea sub infl uena diferitor impurităţi ce se
  conţin în apă.
  Petele pot fi îndepărtate cu ajutorul acidului
  citric sau a oţetului de masă.
  Pentru a înlătura izul de acid citric sau oţet,
  erbeţi, apoi goliţi de apa ceainicul-termos.
  Repetaţi procedura până la înlăturarea depli-
  nă a mirosului şi izului.
  Înlăturarea depunerilor minerale
  Depunerile de calcar în interiorul ceainicu-
  lui-termos infl uenează calităţile gustative ale
  apei, precum şi schimbul de căldură între apă
  şi elementul de încălzire, ceea ce poate con-
  duce la supraîncălzirea acestuia şi scoaterea
  mai rapidă din funcţiune.
  Pentru a înlătura depunerile de calcar, umpleţi
  ceainicul-termos cu apă diluată cu oţet în pro-
  porţie 1:2. Fierbeţi lichidul şi lăsaţi-l pe noapte.
  Dimineaţa vărsaţi lichidul, umpleţi ceainicul-
  termos cu apă până la nivelul maxim, fi erbeţi
  şi goliţi de apă.
  Depunerile de calcar pot fi înlăturate cu aju-
  torul soluţiilor detartrante speciale destinate
  pentru ceainicele electrice.
  • După înlăturarea depunerilor minerale fi erbeţi
  apa curată şi vărsaţi-o.
  Specifi caţii tehnice
  Tensiune: 220-240 V ~ 50 Hz
  Putere maximă: 750-890 W
  Capacitate maximă apă: 4 l
  Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba
  caracteristicile aparatelor fără anunţare preala-
  bilă.
  Termenul a produsului - 3 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
  sul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul
  regional sau la compania, unde a fost procurat
  produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
  ză cu condiţia prezentării bonului de plată sau
  a oricărui alt document fi nanciar, care confi rmă
  cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor
  EMC, întocmite în conformitate cu
  Directiva 89/336/EEC i Directiva cu
  privire la electrosecuritate/joasă ten-
  siune (73/23 EEC).
  ROMÂNĂ
  6
  ТЕРМОПОТ
  СУРЕТТЕМЕ
  1. Су толтыру қажеттілігін білдіретін белгі
  «REFILL»
  2. Су деңгейінің шкаласы
  3. Су ағызатын шүмек
  4. Басқару панелі
  5. Қақпақты ашу пернесі
  6. Бу шығатын саңылау
  7. Алынбалы үстіңгі қақпақ
  8. Үстіңгі қақпақты бекіту пернесі
  9. Тасымалдау тұтқасы
  10. Корпус
  11. Желі шнурын қосуға арналған ұяшық
  12. Бұрылмалы төсем
  13. Желі шнуры
  Басқару панелі
  14. Суды қайта қайнатуды қосатын тетік
  «Reboil»
  15. Су беруді қосатын перне «Dispense» (құю)
  16. Температураны ұстап тұру күйінің көрсеткіші
  «Keep warm»
  17. Судың қайнау күйінің көрсеткіші “Boiling”
  ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
  МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Назар аударыңыз! Приборды дұрыс
  пайдаланбау жарақат алуға немесе бұйымның
  бүлінуіне əкеп соғуы мүмкін.
  Электрлі шəйнек-термосты пайдаланбас
  бұрынғ нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
  Құрылғының жұмыс кернеуі желі кернеуіне
  сəйкес келетінін тексеріп алыңыз.
  Желі шнуры «евроашамен» жабдықталған;
  оны жерге сенімді қосылған байланысы бар
  розеткаға қосыңыз.
  Өрттің пайда болу тəуекелін болдырмас үшін
  құрылғыны электр розеткасына қосқан кезде
  өткізушы тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
  Желі шнурын су қолыңызбен қоспаңыз жəне
  ажыратпаңыз, бұл электр тоғыныңы соғу
  қаупіне немесе жарақаттанып қалуға əкеп
  соғуы мүмкін.
  Желі шнурын электрлі розеткадан ажыратқан
  кезде шнурдан емес, ашадан ұстаңыз.
  Шəйнек-термосты сусыз қоспаңыз.
  Құрылғыны бөлмеден тыс жерде
  пайдаланбаңыз.
  Қосулы тұрған приборды қараусыз
  қалдырмаңыз!
  Приборды құлатып алмаңыз жəне
  еңкейтпеңіз.
  Шəйнек-термосты тек суды қайнату
  үшін пайдаланыңыз, оның ішінде басқа
  сұйықтықтарды жылытуға немесе қайнатуға
  тыйым салынады.
  Шəйнек-термостағы су деңгейі «REFILL»
  белгіге жетпей жəне «FULL» белгіден асып
  тұрмауын қадағалаңыз.
  Шəйнек-термосты су құбырының кранынан
  толтыруға тыйым салынады, бұл үшін
  қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.
  Шəйнек-термосты тегіс жəне тұрақты бетке
  қойыңыз.
  Шəйнек-термосты қабырғаның немесе
  жиһаздың жанына орналастыруға
  тыйым салынады. Шəйнек-термостан
  шығатын бу қабырғаның немесе жиһазды
  деформациялауға немесе басқа да
  бүлінулерге əкеп соғуы мүмкін.
  Құрылғыны тікелей жылу көзіне немесе ашық
  отқа жақын жерде пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде
  пайдалануға бермеңіз.
  Құрылғыны балалар немесе мүмкіншілігі
  шектеулі жандар пайдаланған кезде өте
  мұқият болыңыз. Құрылғыны балалардың
  пайдалануына, олардың қауіпсіздігіне
  жауапты тұлға приборды қауіпсіз пайдалану
  жөнінде тиісті жəне түсінікті нұсқаулық
  берілген жағдайда жəне оларға приборды
  дұрыс пайдаланбаған кезде төнуі мүмкін
  қауіптер туралы түсіндірілген жағдайда ғана
  беруге болады.
  Электр шнуры үстелден салбырап тұруына
  жол бермеңіз, сондай-ақ ыстық жəне өткір
  беттерге тимеуін қадағалаңыз.
  Су қайнап тұрған кезде қақпақты ашпаңыз
  жəне суды құймаңыз.
  Су беру кезінде құрылғыны бұрмаңыз
  Қақпақты күштеп жаппаңыз. Қақпақты мықтап
  жабыңыз.
  Қолыңызды бу шығатын саңылауға апармаңыз,
  күйіп қалуыңыз мүмкін. Бу шығатын саңылауды
  басқа заттармен жаппаңыз.
  Шəйнек-термостың ыстық беттеріне қол
  тигізбеңіз.
  Ыстық суға толы шəйнек-термосты
  тасымалдау кезінде абай болыңыз, қақпақты
  ашатын пернеге қол тигізбеңіз.
  Шəйнек-термосты қақпақты ашу пернесінен
  ұстап тасымалдамаңыз.
  • Қалған ыстық суды ағызу үшін қақпақты
  ашыңыз. Ыстық суды ағызып алу кезінде абай
  болыңыз.
  Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
  құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтыққа
  батырмаңыз.
  Егер құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе
  тазарту алдында оны желіден ажыратыңыз.
  Шəйнек-термосты ыдыс жуғыш машинада
  жумаңыз.
  Аспапты ұзақ уақыт бойы сақтауға алып
  қоймас бұрын немесе тазартпас бұрын оны
  желіден ажыратыңыз да, суын төгіп, приборды
  суытыңыз жəне кептіріңіз.
  Уақыт өте келе желі шнуры мен желі ашасын
  тексеріп отырыңыз.
  Шəйнек-термостың желі ашасында ақау
  немесе бүлінулер бар болса, онда оны
  пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым
  салынады. Бұл өрт тудыруы мүмкін, электр
  тоғының соғу қауіпіне əкеп соғуы мүмкін.
  Ақауларды байқаған жағдайда, рұқсаты бар
  сервис орталығына барыңыз.
  Электрлі шəйнек-термосы тек үйде
  пайдалануға ғана арналған.
  ШƏЙНЕК-ТЕРМОСТЫ АЛҒАШҚЫ
  ПАЙДАЛАНУ
  Шəйнек-термосты қораптан шығарыңыз.
  Қосар алдында, прибордың жұмыс кернеуі
  желінің кернеуіне сəйкес келетінін тексеріп
  алыңыз.
  Пернені (5) басып, одан ұстап тұрып, қақпақты
  (7) ашыңыз.
  Шəнек-термосқа қолайлы ыдысты пайдалана
  отырып су құйыңыз; ең жоғарғы су деңгейінің
  «FULL» белгісінен асырмаңыз.
  Желі шнурының істігін (13) шəйнек-термостың
  корпусындағы ұяшыққа (11), ал ашасын желі
  розеткасына сұғыңыз.
  Шəйнек-термос қайнату күйіне қосылады, осы
  кезде «Boiling» көрсеткіші (17) жанып тұрады.
  Шəйнек-–ермос қайнап болғаннан кейін, ол
  температураны ұстап тұру күйіне ауысады,
  осы кезде «Boiling» көрсеткіші (17) сөніп,
  «Keep warm» (температураны ұстап тұру)
  көрсеткіші (16) жанады.
  Суды ағызып алыңыз. Қолайлы ыдысты суды
  ағызу шүмегінің (3) астына қойыңыз да, су
  беру тетігін «DISPENSE» (құю) (15) басыңыз.
  Желі шнурының ашасын розеткадан
  суырыңыз.
  Пернені (5) басып, одан ұстап тұрып, қақпақты
  (7) сəл ашыңыз. Бекіту пернесін (8) басып,
  қақпақты (7) шешіп алыңыз.
  Шəйнек-термостың ыдысынан қалған суды
  төгіп тастаңыз.
  Назар аударыңыз! Суды ағызып алу кезінде
  күйіп қалмас үшін сақ боылңыз!
  ШƏЙНЕК-ТЕРМОСТЫ ПАЙДАЛАНУ
  Шəйнек-термосқа суды құйып, желі шнурының
  ашасын розеткаға сұғыңыз.
  Шəйнек-термос қайнату күйіне қосылады, осы
  кезде «Boiling» көрсеткіші (17) жанып тұрады.
  Шəйнек-–ермос қайнап болғаннан кейін, ол
  температураны ұстап тұру күйіне ауысады,
  осы кезде «Boiling» көрсеткіші (17) сөніп,
  «Keep warm» (температураны ұстап тұру)
  көрсеткіші (16) жанады.
  Қолайлы ыдысты суды ағызу шүмегінің
  (3) астына қойыңыз да, су беру тетігін
  «DISPENSE» (құю) (15) басыңыз.
  Температураны ұстап тұру күйінде (көрсеткіш
  (16) жанып тұрады), «Reboil» тетігін (14)
  басып, қайта қайнату күйін қосуға болады, бұл
  кезде «Boiling» көрсеткіші(17) жанады.
  Су деңгейі «REFILL» белгісінен төмендеген
  кезде қақпақты (7) ашыңыз да су толтырыңыз;
  ең жоғарғы су деңгейінің «FULL» белгісінен
  асырмаңыз.
  Приборды пайдаланып болғаннан кейін
  оның ішінде суды төгіп тастаңыз да, желіден
  ажыратып қойыңыз, содан кейін оның толық
  суығанын күтіңіз де, шəйнек-термосты
  сақтауға алып қойыңыз.
  ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ КҮТІМ ЖАСАУ
  Тазаламас бұрын, приборды желіден
  ажыратыңыз, суын төгіп тастаңыз жəне
  шəйнек-термосты суытып қойыңыз.
  Шəйнек-термостың сыртқы бетін ылғал
  матамен сүртіңіз. Кірді кетіру үшін жұмсақ
  тазартқыш заттарды пайдаланыңыз, металдан
  жасалған щеткаларды жəне қажайтын жуғыш
  заттарды пайдаланбаңыз.
  Шəйнек-термосты суға немесе басқа да
  сұйықтықтарға батырмаңыз.
  Приборды ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
  Шəйнек-термостың ішкі бетіндегі дақтар
  Судың құрамында болатын əр түрлі қоспалардың
  əсерінен ішкі метал беті өзінің түсін өзгертуі
  мүмкін.
  • Дақты лимон қышқылымен немесе ас сірке
  суымен кетіруге болады.
  • Лимон қышқылының немесе сірке суыныңы
  жағымсыз дəмін кетіру үшін суды қайнатыңыз
  да, оны төгіп тастаңыз. Осы процедураны иіс
  пен дəм толық кеткенше қайталаңыз.
  Қақты кетіру
  Шəйнек-термостың ішінде пайда болатын
  қақ, судың дəмдік сапасына əсер етеді,
  сонымен бірге су мен қыздырғыш элементтің
  арасындағы жылуалмасуды бұзады, бұл оның
  қызып кетуіне немесе өте тез істен шығып
  қалуына əкеп соғуы мүмкін.
  Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1
  пропорциясы бойынша араластырылған суды
  шəйнек-термостың ең жоғарғы деңгейіне
  дейін толтырыңыз. Сұйықтықты қайнағанша
  ұстаңыз да, түнге қалдырып қойыңыз.
  Таңертең сұйықты төгіп тастаңыз, шəйнек-
  термосты ең жоғарғы деңгейге дейін сумен
  толытырыңыз да, оны қайнатып, содан кейін
  төгіп тастаңыз.
  Қақты кетіру үшін электр шəйнектеріне
  арналған арнайы заттарды пайдалануға
  болады.
  Қақты кетіру үшін таза суды қайнатыңыз да,
  оны төгіп тастаңыз.
  Техникалық сипаттары
  Қорек кернеуі: 220 -240 В ~ 50 Гц
  Максималды қуаты: 750-890 Вт
  Судың максималды көлемі: 4 л
  Өндiрушi прибордың характерис-тикаларын
  өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
  сақтайды
  Құралдың қызмет ету мерзімі - 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
  квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
  сəйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  542
  THERMOPOT
  DESCRIPTION
  1. “REFILL” mark
  2. Water level
  3. Water spout
  4. Control panel
  5. Lid opening button
  6. Steam escape holes
  7. Removable upper lid
  8. Upper lid locking button
  9. Carrying handle
  10. Body
  11. Power cord jack
  12. Rotating support
  13. Power cord
  Control panel
  14. “Reboil” button
  15. “Dispense” button
  16. “Keep warm” indicator
  17. “Boiling” indicator
  OPERATING INSTRUCTIONS
  IMPORATNT SAFEGUARDS
  Attention! Improper usage of the unit
  may cause injuries or damages.
  Before switching on the thermo pot, read
  these instructions carefully.
  Make sure that your home electricity sup-
  ply corresponds to the voltage of current
  specified on the housing.
  Power cord is equipped with a euro plug;
  insert it into the socket with a secure
  grounding.
  In order to avoid risk of fire, do not use
  adapters while connecting the appliance
  to the outlet.
  Do not plug or unplug the unit with wet
  hands, it may lead to electric shock or inju-
  ries.
  While unplugging the unit, hold its plug, do
  not pull the cord.
  Do not switch on the unit if it is empty.
  Do not use the unit outdoors.
  Never leave the operating unit unattend-
  ed.
  Do not drop and do not decline the unit.
  Use the thermo pot only for water boiling,
  do not use it to heat or boil other liquids.
  Provide that water level in the unit is not
  below the “REFILL” mark and not higher
  than the “FULL” mark.
  Do not fill the thermo pot putting it under
  tapping water, use special cup for it.
  Place the unit on the flat stable surface.
  Do not place the unit near the walls and
  furniture. Outgoing steam may lead to de-
  formation or other damages of the walls
  and furniture.
  Do not use the unit near heat sources or
  open flame.
  Do not allow children to use the unit as a
  toy.
  Close supervision is necessary when chil-
  dren or disabled persons use the unit. This
  unit is not intended for usage by children
  or disabled persons unless they are given
  all the necessary instructions on safety
  measures and information about danger,
  which can be caused by improper usage
  of the unit.
  • Provide that the power cord is not hanging
  over the table and make sure that it does
  not touch sharp or heated surfaces.
  Do not open the lid while boiling and do not
  supply water.
  Do not rotate the unit while supplying wa-
  ter.
  Do not make force to close the lid. Close
  the lid firmly.
  Keep your hands away from steam open-
  ings otherwise you can get burns. Do not
  block steam openings by foreign objects.
  Do not touch hot surfaces of the thermo
  pot.
  Be careful while carrying the thermo pot,
  filled with boiling water, do not touch the lid
  opening button.
  Do not carry the pot, by holding the lid
  opening button.
  • Open the lid to pour the remaining hot wa-
  ter. Be careful while pouring out hot water.
  In order to avoid electric shock do not im-
  merse the unit into water or other liquids.
  Always switch off and unplug the unit if it is
  not being used or before cleaning.
  Do not wash the unit in a dish wash ma-
  chine.
  Before taking the unit away for keeping,
  unplug it, pour out water and let it cool
  down.
  Regularly heck the power cord and the
  plug. Do not use the thermo pot if there are
  damages in the unit or the power cord is
  damaged.
  Do not repair the unit yourself. It may lead
  to a fire, electric shock, or injuries. If there
  are some damages in the unit apply to the
  authorized service center.
  The unit is intended for household use
  only.
  FIRST USAGE OF THE THERMO POT
  Unpack the thermo pot.
  Before switching on make sure that your
  home electricity supply corresponds to the
  voltage of current specified on the hous-
  ing.
  Open the lid (7), by pressing the (5) button
  and holding the lid.
  Fill the pot with water, using the special
  cup, do not overfill, fill to the (13) “FULL
  mark.
  Insert the power cord plug (13) into the
  outlet (11) on the body of the unit, and the
  plug into the socket.
  • The thermo pot will switch on into the boil-
  ing mode; the “Boiling” indication (17) will
  be lighting.
  After water starts boiling, the unit will
  switch to temperature keeping mode, the
  “Boiling” indicator (17) will go out and the
  “Keep warm” indicator (16) will light up.
  Pour out water. Put a corresponding con-
  tainer under the spout (3) and press the
  “DISPENSE” button (15).
  Take the plug out of the socket.
  Open the lid (7), by pressing the (5) button
  and holding it. Press the locking button (8)
  and remove the lid (7).
  Pour out the remaining water from the
  unit.
  Attention! During dispensing water be
  careful not to get burns from hot water.
  USING THE THERMO POT
  Fill the thermo pot with water and plug it.
  The unit will switch on into the boiling
  mode; the “Boiling” indicator (17) will be
  lighting.
  After water starts boiling, the unit will
  switch to temperature keeping mode, the
  “Boiling” indicator (17) will go out and the
  “Keep warm” indicator (16) will light up.
  Pour out water. Put a corresponding con-
  tainer under the spout (3) and press the
  “DISPENSE” button (15).
  In the temperature keeping mode (the in-
  dication (16) is on), you can switch on the
  reboiling mode, by pressing the “Reboil”
  (14) button, the “Boiling” indicator (17) will
  light up.
  When water goes below the “REFILL
  mark, open the lid (7) and refill water, do
  not overfill the “FULL” mark.
  After usage, pour out water from the unit,
  unplug it, let the unit cool down completely
  and take it away for keeping.
  CLEAN AND CARE
  Before cleaning, unplug the unit, pour out
  water from the unit, and let the unit cool
  down completely.
  Wipe the outer surfaces of the unit with a
  damp cloth. Use soft detergents to remove
  dirt; do not use metal brushes and abra-
  sives.
  Do not immerse the thermo pot into water
  or other liquids.
  Do not wash the unit in a dish wash ma-
  chine.
  Spots on the inner surface of the thermo
  pot
  Under the influence of different additives,
  contained in water, inner surface may change
  its color.
  You can remove such spots using citric
  acid or vinegar.
  To remove lemon or vinegar taste, boil wa-
  ter and pour it away. Repeat the procedure
  until the taste disappears.
  Scale removal
  Scale, appearing inside the pot, influences
  water taste, and disturbs heat exchange
  between water and the heating element,
  that can lead to overheating and malfunc-
  tion.
  To remove scale, fill the pot with water with
  vinegar dissolved in it in proportion 2:1.
  Boil water and leave the unit for a night. In
  the morning pour out water, fill the pot with
  water till the max. mark, boil it and pour out
  water.
  You can use special substances for elec-
  tric thermo pots to remove scale.
  After removal of scale, boil clear water and
  pour it out.
  Specifications:
  Power supply: 220-240 V~ 50 Hz
  Max. power: 750-890 W
  Max. capacity: 4 l
  The manufacturer reserves the right to
  change the device's characteristics without
  prior notice.
  Service life of appliance - 3 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom the
  appliance was purchased. The bill of sale or
  receipt must be produced when making any
  claim under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 89/336/EEC
  and to the Low Voltage Regulation
  (73/23 EEC)
  ENGLISH
  WASSERKOCHER (THERMOPOT)
  BESCHREIBUNG
  1. Wassernachgußanzeige «REFILL»
  2. Füllstandsanzeige
  3. Tülle des Wasserfl üsses
  4. Steuerungsplatte
  5. Taste der Deckelöffnung
  6. Dampfaustrittslöcher
  7. Abnehmbarer Schutzdeckel
  8. Fixierungstaste des oberen Deckels
  9. Tragegriff
  10. Gehäuse
  11. Anschlussstelle für Netzkabel
  12. Drehbares Gestell
  13. Netzkabel
  Steuerungsplatte
  14. Nachkochtaste «REBOIL»
  15. Taste der Wasserzufuhr «DISPENSE» (auffül-
  len)
  16. Indikator des Wärmehaltebetriebs «KEEP
  WARM»
  17. Indikator des Betriebs des Wasseraufkochens
  «BOILING»
  BETRIEBSANLEITUNG
  WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Achtung! Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Ge-
  räts kann zu Verletzungen oder Eigentumsschäden
  führen.
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Wasserko-
  chers lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanlei-
  tung durch.
  Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Ge-
  räts mit der Netzspannung übereinstimmt.
  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ aus-
  gestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose
  mit sicherer Erdung ein.
  Verwenden Sie keine Übergangsstücke beim
  Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um
  Brandrisiko zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, das Netzkabel mit nassen
  Händen anzuschließen und abzuschalten, das
  kann zu einem Stromschlag oder einer Verletzung
  führen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten
  vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten
  Sie ihn am Stecker.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne
  Wasser einzuschalten.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb der
  Räumlichkeiten zu benutzen.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeauf-
  sichtigt.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät fallen zu lassen
  und zu neigen.
  Nutzen Sie den Wasserkochen nur fürs Aufko-
  chen von Wasser, es ist nicht gestattet, anderen
  Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzuko-
  chen.
  Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Was-
  serkocher nicht unter die Grenzlinie «REFILL»
  sinkt und die Grenzlinie «FULL» nicht übersteigt.
  Es ist nicht gestattet, das Wasser direkt aus dem
  Wasserhahn zu füllen, nutzen Sie dafür einen pas-
  senden Behälter.
  Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade
  stabile Oberfl äche auf.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät neben den
  Wänden oder Möbel hinzustellen. Der aus dem
  Wasserkocher austretende Dampf kann zur De-
  formierung und anderen Beschädigungen von
  Wänden und Möbeln führen.
  • Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wärme-
  quellen oder offenem Feuer.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät als Kinderspiel-
  zeug zu nutzen.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fäl-
  len angesagt, wenn Kinder oder behinderte Per-
  sonen das Gerät nutzen. Die Benutzung des Ge-
  räts ohne Aufsicht darf Kindern nur dann erlaubt
  werden, wenn eine angemessene Anweisung von
  der verantwortlichen Person gegeben wurde, die
  das Kind in die Lage versetzt, die Gefahren einer
  falschen Bedienung zu verstehen, und das Gerät
  in sicherer Weise zu nutzen.
  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
  nicht frei hängt und heisse oder scharfe Gegen-
  stände nicht berührt.
  Öffnen Sie nie den Deckel während des Wasser-
  aufkochens.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät bei der Wasserzu-
  fuhr zu drehen.
  Wenden Sie keine Kraft an, um den Deckel zu
  schließen. Schließen Sie den Deckel sicher zu.
  • Es ist nicht gestattet, die Hände über den Dampf-
  austrittslöchern zu halten, um Brandwunden zu
  vermeiden. Sperren Sie nie die Dampfaustrittslö-
  cher mit irgendwelchen Gegenständen ab.
  Berühren Sie nie heiße Stellen des Wasserko-
  chers.
  Seien Sie beim Übertragen des mit Kochwasser
  gefüllten Wasserkochers, berühren Sie dabei die
  Deckelöffnungstaste nicht.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu über-
  tragen und an der Öffnungsdeckeltaste zu hal-
  ten.
  Um das gebliebene heiße Wasser abzugießen,
  nehmen Sie den Deckel ab. Seien Sie beim Ab-
  gießen vom heißen Wasser vorsichtig.
  Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder andere
  Flüssigkeiten, um Stromschlagrisiko zu vermei-
  den.
  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn
  Sie es längere Zeit nicht nutzen oder vor der Rei-
  nigung.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der
  Geschirrspülmaschine zu waschen.
  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
  wegpacken oder reinigen, schalten Sie es vom
  Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab, kühlen
  Sie und trocknen Sie es ab.
  Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und die
  Steckdose.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu nut-
  zen, wenn er nicht richtig funktioniert oder das
  Netzkabel beschädigt ist.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu re-
  parieren. Es kann zu Bränden und Stromschlägen
  führen. Bei der Feststellung von Beschädigungen
  wenden Sie sich an den autorisierten Kundenser-
  vicedienst.
  Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im
  Haushalt geeignet.
  ERSTE NUTZUNG DES WASSERKOCHERS
  Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpa-
  ckung heraus.
  Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des
  Geräts, ob die Netzspannung mit der Spannung
  Ihres Geräts übereinstimmt.
  Öffnen Sie den Deckel (7), drücken Sie die Taste
  (5), halten Sie dabei den Deckel.
  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser mit Hil-
  fe einer passenden Tasse an, achten Sie darauf,
  dass die Wasserstandgrenzlinie «FULL» nicht
  übersteigt wird.
  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels (13) in
  die Steckdose (11) am Wasserkocher und den
  Netzstecker in die Steckdose ein.
  Es schaltet sich die Kochfunktion ein, dabei wird
  der Indikator (17) «BOILING» aufl euchten.
  Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der
  Wasserkocher in den Wärmehaltebetrieb um, da-
  bei wird der Indikator „BOILING“ (17) erlöschen
  und der Indikator «KEEP WARM» (Wärmehaltebe-
  trieb) (16) leuchtet auf.
  Gießen Sie das Wasser ab. Stellen Sie den pas-
  senden Behälter unter die Tülle des Wasserfl üsses
  (3) und drücken Sie die Taste der Wasserzufuhr
  (15) «DISPENSE» (auffüllen).
  • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  Öffnen Sie den Deckel (7), drücken Sie die Taste
  (5), halten Sie dabei den Deckel. Drücken Sie auf
  die Fixierungstaste (8) und nehmen Sie den De-
  ckel ab.
  Gießen Sie das Restwasser aus dem Wasserko-
  cher ab.
  Achtung! Seien Sie während des Wasserablasses
  vorsichtig, um die Erhaltung von Verbrühungen mit
  heissem Wasser zu vermeiden.
  ANWENDUNG DES WASSERKOCHERS
  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser an und
  stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
  Es schaltet sich die Kochfunktion ein, dabei wird
  der Indikator (17) «BOILING» aufl euchten.
  Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der
  Wasserkocher in den Wärmehaltebetrieb um, da-
  bei wird der Indikator „BOILING“ (17) erlöschen
  und der Indikator «KEEP WARM» (Wärmehaltebe-
  trieb) (16) leuchtet auf.
  Stellen Sie den passenden Behälter unter die
  Tülle des Wasserfl üsses (3) und drücken Sie die
  Taste der Wasserzufuhr (15) «DISPENSE» (auffül-
  len).
  Im Wärmehaltebetrieb (leuchtet der Indikator (16)
  auf) kann die Nachkochfunktion benutzt werden,
  indem Sie die Taste „REBOIL“ (14) drücken, dabei
  leuchtet der Indikator „BOILING“ (17) auf.
  Bei der Senkung des Wasserstandes unter die
  Wasserstandgrenzlinie „REFILL“, öffnen Sie den
  Deckel (7) und füllen Sie das Wasser nach; es ist
  nicht gestattet, die maximale Wasserstandgrenz-
  linie „FULL“ zu übersteigen.
  Nach der Nutzung des Geräts, gießen Sie das
  Wasser ab, schalten Sie es vom Stromnetz ab,
  lassen Sie es abkühlen und nehmen Sie es zur
  Aufbewahrungsstelle weg.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom
  Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und las-
  sen Sie es abkühlen.
  Wischen Sie die Innenseite des Wasserkochers
  mit einem feuchten Tuch ab. Nutzen Sie weiche
  Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und
  Abrasivmittel für die Entfernung der Verschmut-
  zung.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ins Was-
  ser oder andere Flüssigkeiten komplett tauchen
  zu lassen.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der
  Geschirrspülmaschine zu waschen.
  Flecken auf der Innenseite des Wasserkochers
  Bei der Einwirkung verschiedener Zusatzstoffen, die
  im Wasser enthalten, kann die innere Metalloberfl ä-
  che ihre Farbe ändern.
  Flecken können mit Zitronensäure oder Speisee-
  ssig entfernt werden.
  Zur Beseitigung des Beigeschmacks von Zitro-
  nensäure oder Essig kochen Sie das Wasser auf
  und gießen Sie es ab. Wiederholen Sie dieses
  Verfahren mehrmals bis zur vollen Beseitigung
  des Geruchs und des Beigeschmacks.
  Entkalkung
  Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserko-
  chers bildet, beeinfl usst die geschmacklichen
  Qualitäten des Wassers, und verletzt auch den
  Wärmeaustausch zwischen dem Wasser und
  dem Heizelement, was zur Überhitzung und dem
  schnelleren Ausfall des Geräts führen kann.
  Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das
  Gerät bis zum maximalen Wasserstand mit dem
  hinzugefügten Speiseessig im Verhältnis 2:1.
  Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und las-
  sen Sie diese über eine Nacht stehen. Gießen Sie
  die Flüssigkeit am nächsten Tag ab, füllen Sie den
  Wasserkocher mit Wasser bis zum maximalen
  Wasserstandniveau, lassen Sie es aufkochen und
  gießen Sie das Wasser ab.
  Zur Entkalkung können spezielle Mittel verwendet
  werden, die für die Entkalkung von elektrischen
  Wasserkochern geeignet sind.
  Kochen Sie reines Wasser nach der Entkalkung
  auf und gießen Sie es ab.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
  Maximale Leistung: 750890 W
  Fassungsvermögen: 4 Liter
  Der Produzent behält sich das Recht vor, die
  Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung
  zu ändern.
  Betriebslebensdauer des Geräts – 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
  man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
  bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
  soll man während der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die Quittung über
  den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromag-
  netischen Verträglichkeit, die in
  89/336/EWG -Richtlinie des Rates und
  den Vorschriften 73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte vorgesehen
  sind.
  DEUTSCH
  3
  ТЕРМОПОТ
  ОПИСАНИЕ
  1. Отметка необходимости долива воды
  «REFILL»
  2. Шкала уровня воды
  3. Носик слива воды
  4. Панель управления
  5. Клавиша открытия крышки
  6. Отверстия выхода пара
  7. Съемная верхняя крышка
  8. Клавиша фиксации верхней крышки
  9. Ручка для переноски
  10. Корпус
  11. Разъем для подключения сетевого шнура
  12. Поворотная подставка
  13. Сетевой шнур
  Панель управления
  14. Кнопка включения повторного кипячения
  воды «Reboil»
  15. Кнопка включения подачи воды «Dispense»
  (налить)
  16. Индикатор режима поддержания темпера-
  туры «Keep warm»
  17. Индикатор режима кипячения воды
  “Boiling”
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Внимание! Неправильное использование
  прибора может привести к травме или к пов-
  реждению собственности.
  • Перед использованием электрического чай-
  ника-термоса внимательно прочитайте инс-
  трукцию.
  Убедитесь, что рабочее напряжение прибора
  соответствует напряжению сети.
  Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; вклю-
  чайте ее в розетку, имеющую надежный кон-
  такт заземления.
  Во избежание риска возникновения пожара
  не используйте переходники при подключе-
  нии прибора к электрической розетке.
  Не подсоединяйте и не отсоединяйте сете-
  вой шнур мокрыми руками, это может при-
  вести к поражению электрическим током или
  к травме.
  При отсоединении сетевого шнура от элект-
  рической розетки держитесь за вилку, а не за
  сам шнур.
  Не включайте чайник-термос без воды.
  Не используйте устройство вне помещений.
  Не оставляйте работающий прибор без при-
  смотра.
  Не роняйте и не наклоняйте прибор.
  Используйте чайник-термос только для ки-
  пячения воды, запрещается подогревать или
  кипятить в нем другие жидкости.
  Следите, чтобы уровень воды в чайнике-тер-
  мосе не был ниже отметки «REFILL» и выше
  отметки «FULL».
  Запрещается наполнять чайник-термос не-
  посредственно из водопроводного крана,
  для этого используйте подходящую посуду.
  Ставьте чайник-термос на ровную и устойчи-
  вую поверхность.
  • Запрещается располагать чайник-термос ря-
  дом со стенами или с мебелью. Выходящий
  из чайника-термоса пар может привести к
  деформации или другим повреждениям стен
  или мебели.
  • Не используйте прибор в непосредственной
  близости от источников тепла или открытого
  пламени.
  • Не разрешайте детям использовать прибор в
  качестве игрушки.
  Будьте особенно внимательными, когда ус-
  тройством пользуются дети или люди с ог-
  раниченными возможностями. Использова-
  ние устройства разрешается детям только в
  том случае, если лицом, отвечающим за их
  безопасность, им даны соответствующие и
  понятные им инструкции о безопасном поль-
  зовании прибором и тех опасностях, которые
  могут возникать при его неправильном поль-
  зовании.
  Не допускайте, чтобы электрический шнур
  свешивался со стола, а также следите за тем,
  чтобы он не касался горячих или острых по-
  верхностей.
  • Во время кипячения воды не открывайте
  крышку и не осуществляйте подачу воды.
  Не вращайте устройство при подаче воды.
  Не прилагайте усилия для закрытия крышки.
  Надежно закрывайте крышку.
  Не подносите руку к отверстию для выпуска
  пара, это может привести к ожогу. Не закры-
  вайте отверстия для выпуска пара какими–
  либо предметами.
  Не прикасайтесь к горячим поверхностям
  чайника-термоса.
  Будьте осторожными при переносе чайника-
  термоса, наполненного кипятком, не касай-
  тесь клавиши открытия крышки.
  Не переносите чайник-термос, взявшись за
  клавишу открытия крышки.
  Для слива оставшейся горячей воды снимите
  крышку. При сливе горячей воды соблюдайте
  осторожность.
  • Во избежание удара электрическим током не
  погружайте прибор в воду или другую жид-
  кость.
  Отключайте прибор от сети, если вы им не
  пользуетесь или перед чисткой.
  Не мойте чайник-термос в посудомоечной
  машине.
  Перед тем как убрать прибор на длительное
  хранение, или перед чисткой, отключите его
  от сети, слейте воду и дайте прибору остыть
  и высохнуть.
  Периодически проверяйте сетевой шнур и
  сетевую вилку.
  Не пользуйтесь чайником-термосом, если
  имеются неисправности или повреждения
  сетевого шнура.
  • Запрещается самостоятельно ремонтировать
  прибор. Это может привести к пожару, пора-
  жению электрическим током. При обнаруже-
  нии неисправностей обращайтесь в автори-
  зованный сервисный центр.
  • Электрический чайник-термос предназначен
  только для домашнего использования.
  ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА-ТЕР-
  МОСА
  Извлеките чайник-термос из упаковки.
  Перед включением убедитесь, что рабочее
  напряжение прибора соответствует напря-
  жению сети.
  Откройте крышку (7), нажав на клавишу (5), и
  взявшись за нее.
  Залейте в чайник-термос воду, используя
  подходящую посуду; не превышайте отметку
  максимального уровня воды «FULL».
  Вставьте штекер сетевого шнура (13) в разъ-
  ем (11) на корпусе чайника-термоса, а вилку
  в сетевую розетку.
  • Чайник-термос включится в режим кипячения,
  при этом будет гореть индикатор «Boiling»
  (17).
  После того как чайник-термос закипит, он
  переключится в режим поддержания темпе-
  ратуры, при этом индикатор «Boiling» (17) по-
  гаснет, и загорится индикатор «Keep warm»
  (поддержание температуры) (16).
  • Слейте воду. Подставьте подходящую посуду
  под носик слива воды (3) и нажмите кнопку
  подачи воды «DISPENSE» (налить) (15).
  Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
  Приоткройте крышку (7), нажав на клавишу
  (5), и взявшись за нее. Нажмите на клавишу
  фиксации (8) и снимите крышку (7).
  Слейте остатки воды из емкости чайника-
  термоса.
  Внимание! Во время слива воды соблюдай-
  те осторожность, чтобы избежать получе-
  ния ожогов горячей водой.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА-ТЕРМОСА
  Наполните чайник-термос водой и вставьте
  вилку сетевого шнура в розетку.
  • Чайник-термос включится в режим кипячения,
  при этом будет гореть индикатор «Boiling»
  (17).
  После того как чайник-термос закипит, он
  переключится в режим поддержания темпе-
  ратуры, при этом индикатор «Boiling» (17) по-
  гаснет, и загорится индикатор «Keep warm»
  (поддержание температуры) (16).
  Подставьте подходящую посуду под носик
  слива воды (3) и нажмите кнопку подачи воды
  «DISPENSE» (налить) (15).
  В режиме поддержания температуры (горит
  индикатор (16)) можно включить режим пов-
  торного кипячения, нажав кнопку «Reboil»
  (14), при этом загорится индикатор «Boiling»
  (17).
  При снижении уровня воды ниже отметки
  «REFILL» откройте крышку (7) и долейте воду;
  не превышайте отметку максимального уров-
  ня воды «FULL».
  После использования прибора вылейте из
  него воду, отключите от сети, дождитесь пол-
  ного остывания и уберите чайник-термос на
  хранение.
  ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
  Перед чисткой отключите прибор от сети,
  слейте воду и дайте чайнику-термосу ос-
  тыть.
  Протрите внешнюю поверхность чайни-
  ка-термоса влажной тканью. Для удаления
  загрязнений используйте мягкие чистящие
  средства, не пользуйтесь металлическими
  щетками и абразивными моющими средс-
  твами.
  Не погружайте чайник-термос в воду или
  другие жидкости.
  Не мойте прибор в посудомоечной машине.
  Пятна на внутренней поверхности чайника-
  термоса
  При воздействии различных примесей, содер-
  жащихся в воде, внутренняя металлическая по-
  верхность может изменить свой цвет.
  Удаление пятен можно производить лимон-
  ной кислотой или столовым уксусом.
  Для устранения привкуса лимонной кисло-
  ты или уксуса вскипятите воду и слейте ее.
  Повторите процедуру до полного устранения
  запаха и привкуса.
  Удаление накипи
  Накипь, образующаяся внутри чайника-тер-
  моса, влияет на вкусовые качества воды, а
  также нарушает теплообмен между водой и
  нагревательным элементом, что может при-
  вести к его перегреву и более быстрому вы-
  ходу из строя.
  Для удаления накипи наполните чайник-тер-
  мос до максимального уровня водой с разве-
  денным в ней столовым уксусом в пропорции
  2:1. Доведите жидкость до кипения и оставь-
  те ее на ночь. Утром слейте жидкость, напол-
  ните чайник-термос водой до максимального
  уровня, прокипятите и слейте воду.
  • Для удаления накипи можно использовать
  специальные средства, предназначенные
  для электрочайников.
  После удаления накипи вскипятите чистую
  воду и слейте ее.
  Технические характеристики
  Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
  Максимальная мощность: 750-890 Вт
  Максимальный объем воды: 4 л
  Производитель сохраняет за собой право из-
  менять дизайн и технические характеристики
  прибора без предварительного уведомления.
  Срок службы прибора - 3 года
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и российс-
  ким стандартам безопасности и
  гигиены.
  Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
  РЕСПУБЛИКА КИПР,
  Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413,
  Никосия
  РУССКИЙ
Maxwell MW-1751

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-1751 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Maxwell MW-1751 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Maxwell MW-1751 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Termos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.1. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés, Alemán, Ruso, Rumano, Ucranio. ¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-1751 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Maxwell MW-1751

General
Marca Maxwell
Modelo MW-1751
Producto Termo
EAN 9012345007270
Idioma Inglés, Alemán, Ruso, Rumano, Ucranio
Tipo de archivo PDF
Características
Color del producto Multicolor

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más