Maxwell MW-2206 BK

Maxwell MW-2206 BK manual

(1)
 • romÂnĂ/ moldoveneascĂ
  6
  МУЛЬТИСТАЙЛЕР
  Сипаттамасы
  1. Жұмыс пластиналары
  2. Жұмыс пластиналарының температурасының
  көрсеткіші
  3. Температураны орнату түймелері «+» және
  «-»
  4. Қосу/өшіру түймесі
  5. Тұтқа
  6. Ілуге арналған ілмек
  7. Төсеніш
  8. Жұмыс пластиналарының бекіткіші
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
  Бұл құрылғыны суы бар ыдыстың (ванна, бас-
  сейн және т.с.с.) жанында пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланған
  кезде оны пайдаланып болғаннан кейін
  бірден электр желісінен ажыратып қою керек,
  нақтырақ айтқанда: желілік шнурдың аша-
  сын розеткадан ажырату керек, себебі судың
  жақын болуы құрылғы сөндіргіш арқылы
  сөндірулі тұрған күннің өзінде қауіпті болып
  табылады.
  Тоқ соғу ықтималдығынан қосымша қорғану
  үшін 30 мА-ден аспайтын номиналды жұмыс
  істеу тоғы бар қорғаушы сөндіргіш құрылғыны
  (ҚСҚ) ванна бөлмесінің қуат тізбегіне орнатып
  қойған жөн; орнату кезінде маманды шақыру
  керек.
  САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
  Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы
  пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да,
  оны анықтамалық материал ретінде пайдалану
  үшін сақтап қойыңыз.
  Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
  тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
  Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына
  және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян
  келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
  Қосар алдында, электр желісінің кернеуі
  құрылғының жұмыс кереуіне сәйкес
  келетіндігін тексеріп алыңыз.
  Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
  құрылғыны электр розеткасына қосқан кезде
  өткізушы тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
  Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан
  қараусыз қалдырмаңыз.
  Құрылғыны аэрозольдер шашырайтын жерде
  немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдала-
  нылатын жерде қоспаңыз.
  Шашқа арналған лакты шаш жазылғаннан
  кейін және бұйраланғаннан кейін жағыңыз.
  Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және
  тазалар алдында бірден желіден ажыратып
  отырыңыз.
  Желілік шнур ашасын розеткадан суырған
  кезде, оны шнурдан тартпаңыз, ашадан
  ұстаңыз.
  Желілік шнурдың ашасын су қолмен
  ұстамаңыз.
  Құрылғыны суға толы ваннаға неме-
  се раковинаға түсіп кету қаупі бар жерге
  қоймаңыз, құрылғы корпусын, желілік шнурды
  немесе желілік шнур ашасын суға немесе кез
  келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
  Суға шомылып жатқанда, құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Құрылғы суға құлап кеткен жағдайда, дереу
  желілік ашаны розеткадан сурыңыз, осыдан
  кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға
  болады.
  Балалар мен мүмкіншілігі шектеулі жандар
  құрылғыны тек жеке қадағалаумен ғана пай-
  далана алады.
  Бұл құрылғы балалар мен мүмкіндіктері
  шектеулі адамдардың пайдалануына
  арналмаған, ол тек, олардың қауіпсіздігіне
  жауап беретін адаммен, оларға қауіпсіз пайда-
  лану туралы тиісті және түсінікті нұсқаулықтар
  мен құрылғыны дұрыс пайдаланбаған
  жағдайда пайда болуы мүмкін қауіптер тура-
  лы түсінік берілген жағдайда ғана мүмкін.
  Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
  ретінде пайдаланылатын полиэтилен
  пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға полиэти-
  лен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
  ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
  Ұйқыңыз толық ашылмаған жағдайда,
  құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Су шашты немесе синтетикалық париктерді
  жазу үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Құрылғының ыстық беттері бетке, мойынға
  және басқа да дене мүшелеріне тиюін
  болдырмаңыз.
  Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны
  жылыға сезімтал беттерге, жұмсақ беттің
  үстіне (төсекке немесе диванға) қоймаңыз
  және оның бетін жауып қоймаңыз.
  Абай болыңыз! Құрылғыны желіден
  ажыратқаннан кейін оның жұмыс беті біраз
  уақытқа дейін ыстық күйде болады.
  Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек тұтқасы
  аймағынан ұстаңыз. Мультистайлер жұмыс
  істеп тұрған кезде жұмыс пластиналарының
  бетіне қол тигізбеңіз.
  Құрылғыны пайдаланған кезде желілік шнур-
  ды оның ұзын бойына жазу керек.
  Желілік шнур:
  ыстық заттарға тимеу керек;
  өткір жиектер арқылы созылып тұрмауы керек;
  құрылғыны тасымалдау үшін тұтқа ретінде
  пайдаланылмауы тиіс.
  Желілік шнурдың бүтіндігін уақытылы тексеріп
  отырыңыз.
  Құрылғының желілік ашасы немесе желілік
  шнуры бүлінген болса, құрылғы әрең жұмыс
  істеп тұрса, сондай-ақ ол құлағаннан кейін
  құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
  Барлық жөндеу сұрақтары бойынша рұқсаты
  бар (уәкілетті) сервис орталығына жүгініңіз.
  Құрылғыны алып тастамас бұрын, оны
  міндетті түрде суытып алыңыз және оған
  желілік шнурды ешқашан орамаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
  Құрылғыны қосу
  Құрылғыны төменгі температурада
  тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, оны
  бөлмелік температурада кемінде екі сағат уақыт
  бойы ұстау керек.
  Мультистайерді қаптамадан шығарып алыңыз
  да, желі шнурын толық жазыңыз.
  Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын,
  құрылғыда көрсетілген қуат кернеуі үйіңіздегі
  электр желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігін
  тексеріп алыңыз.
  Желілік шнурдың ашасын розеткаға сұғыңыз.
  Мультистайлерді қосу үшін (4) түймесін басып
  ұстап тұрыңыз, құрылғы қосылған кезде «140»
  (2) көрсеткіші жыпылықтай бастайды.
  Ескертпе: Алғашқы пайдаланған кезде
  бөтен иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты.
  Шаш типіне байланысты «+» және «-» (3)
  түймелерімен жұмыс пластиналарының қызу
  температурасын (100° С-ден 200° С-ге дейін)
  орнатыңыз.
  Жұмыс пластиналары қызған кезде темпе-
  ратура көрсеткіштері (2) жыпылықтайды,
  белгіленген температураға қол жеткізілген
  кезде орнатылғанн температура көрсеткіші
  тұрақты жанып тұрады.
  Ескертпе:
  Температураны белгілеген кезде
  пластиналардың қызуы (1) тез жүреді, ал
  олардың сууы біраз ұзақ уақыт алады.
  Назар аударыңыз! Жұмыс пластиналарының
  сыртқы беті қатты қызады! Прибордың
  корпусын тек тұтқасынан (5) ұстаңыз,
  жұмыс пластиналарын қысу үшін жұмыс
  пластиналарының ұштарына орнатылған
  пластмассалы ұштықтар қолданылады.
  Шашты бұйралау
  Жұмыс пластиналарының қажетті қызу темпе-
  ратурасын белгілеңіз.
  Жұмыс пластиналарының (1) белгіленген
  температураға дейін қызғанын күтіңіз.
  Бос қолыңызбен шаш бұрымынан түбінен
  ұстаңыз.
  Шашты жұмыс пластинасына (1) ораңыз.
  Бұрымды бекіту үшін бірнеше секунд күтіңіз,
  одан кейін шашты жазыңыз.
  Бұл процедураны барлық қалған шаш
  бұрымдарында қайталаңыз.
  Шаш үлгісін бұзып алмас үшін шырмалған
  бұрымдарды шаш суығаннан кейін ғана
  тараңыз.
  Жұмыс үзілістері кезінде құрылғыны тұғырға
  (7) қойып отырыңыз.
  Назар аударыңыз! Үнемі жұмыс пластиналары
  (1) прибор орнатылып тұрған бетке тимеуін
  қадағалап отырыңыз.
  Шашты жазу
  Жұмыс пластиналарының қажетті қызу темпе-
  ратурасын белгілеңіз.
  Жұмыс пластиналарының (1) белгіленген
  температураға дейін қызғанын күтіңіз.
  Жұмыс пластиналарын ашыңыз. Бұл үшін (8)
  бекіткішті «Unlock» күйіне ауыстырыңыз.
  Шаш бұрымын пластиналардың (1) арасына
  салып, оларды қысыңыз. Жұмыс барысында
  жұмыс пластиналарын тұтқасы (5) аймағында
  қысыңыз, пластина ұшындағы ұштықтар да
  жұмыс пластиналарын қысуға арналған,
  жұмыс пластиналарының сыртқы бетін (1)
  ұстамаңыз.
  Бірнеше секунд ұстап тұрып, мультистайлерді
  шаштың бүкіл ұзындық бойымен пластина-
  ларды қысыңқырап жүргізіп өтіңіз.
  Процедураны барлық шашты жазуды
  аяқтағанша қайталаңыз.
  Жұмыстың аяқталуы
  Шашты жазу немесе бұйралау процедура-
  сы аяқталғаннан кейін түймені (4) құрылғы
  өшкенше ұстап тұрыңыз (көрсеткіш (2)
  сөнеді), желілік шнурдың ашасын розеткадан
  суырып, құрылғының толық суығанын күтіңіз.
  Бекіткішті (8) «Lock» күйіне орната отырып,
  пластинаны (1) қысып, бекітіңіз.
  Автоматты түрде ажыратылу функциясы
  Бұл құрылғының автоматты түрде ажыраты-
  лу функциясы бар: Температураны белгілеу
  түймесі (2) 60 минут бойы басылмаған
  жағдайда мультистайлер автоматты түрде
  өшіп қалады.
  Тазалау және күтім
  Тазалар алдында құрылғыны желіден ажыра-
  тып, оны толығымен суытыңыз.
  Құрылғының корпусын, желілік шнурды және
  желілік шнурдың ашасын суға немесе кез
  келген басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым
  салынады.
  Корпустың сыртқы бетін және жұмыс пласти-
  наларын (1) жұмсақ ылғал матамен сүртіңіз.
  Құрылғыны тазарту үшін қажайтын жуғыш
  заттар мен еріткіштерді пайдалануға тыйым
  салынады.
  Сақтау
  Құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын,
  оны толық суытып алыңыз да, құрылғы
  корпусының таза және құрғақ екеніне көз
  жеткізіп алыңыз.
  Бекіткішті (8) «Lock» күйіне орната отырып,
  пластинаны қысып, бекітіңіз.
  Құрылғыны сақтау үшін ілуге арналған ілмекті
  (6) пайдалануға болады.
  Желілік шнурды құрылғының корпусына
  орамаңыз, бұл оның бүлінуіне әкеп соғуы
  мүмкін.
  Құрылғыны құрғақ, салқын, балалардың
  қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  Жеткізу жинағы
  Мультистайлер – 1 дана
  Нұсқаулық – 1 дн.
  Техникалық сипаттары
  Электрқорегі: 110-240 В ~ 50/60Гц
  Қажетті ететін қуаты: 40 Вт
  Өндіруші құрылғының сипаттарын алдын ала
  ескертусіз өзгерту құқығына ие болып қалады.
  Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе кви-
  танциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес
  келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/
  EEC Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  542
  MULTISTYLER
  Description
  1. Heating plates
  2. Heating plates temperature indicator
  3. Temperature control buttons «+» and «-»
  4. On/Off button
  5. Handle
  6. Hanging loop
  7. Safety stand
  8. Heating plates clamp
  ATTENTION!
  Do not use the unit near containers filled with
  water (such as bath, swimming pool etc.).
  When using the unit in a bathroom, unplug
  the unit immediately after usage that is: take
  the plug out of the socket, as water closeness
  is dangerous even if the unit is switched off.
  For additional electric shock protection you
  can install a residual current device with nomi-
  nal current of operation, not exceeding 30 mA
  into the mains of the bathroom; contact spe-
  cialist for installation.
  SAFETY MEASURES
  Before using the unit, read these instructions
  carefully. Keep these instructions for future
  reference.
  Use the unit for intended purposes only, as it is
  stated in this manual. Mishandling the unit can
  lead to its breakage and cause harm to the user
  or damage to his/her property.
  Before using, make sure that your home
  mains voltage corresponds to the voltage
  specified on unit body.
  In order to avoid fire or electric shock do not
  use adapters for plugging the unit in.
  Do not leave the operating unit unattended.
  Do not switch the unit on in places where
  aerosols or highly inflammable liquids are
  used.
  Hair spray should be applied only after hair
  straightening and curling is finished.
  Always unplug the unit immediately after
  usage and before cleaning.
  When unplugging, pull the plug but not the
  cord.
  Do not touch the power plug with wet hands.
  Do not place or keep the unit in places where
  it can fall into a bath or a sink filled with water,
  do not immerse the unit body, cord or plug
  into water or other liquids.
  Do not use the unit while bathing.
  If the unit was dropped into water, unplug it
  immediately. And only then you can take it
  out of water.
  Children and disabled people can use the unit
  under supervision only.
  This unit is not intended for usage by children
  or disabled persons unless they are given all
  the necessary instructions by a person who
  is responsible for their safety on safety mea-
  sures and information about danger that can
  be caused by improper usage of the unit.
  For children safety do not leave polyethylene
  bags, used as a packaging, unattended.
  Attention! Do not allow children to play with
  polyethylene bags or film. Danger of suffo-
  cation!
  Do not use the unit when you are drowsy.
  Do not use the unit to straighten wet hair or
  synthetic wigs.
  Avoid contact of heated surfaces with your
  face, neck and other parts of your body.
  Do not put the operating unit on heat-sensi-
  tive surfaces, soft surfaces (bed or sofa) and
  do not cover it.
  Be careful! The operating surface remains hot
  for some time after unplugging the unit.
  Take the operating unit by its handle only. Do
  not touch the heating plates while the multi-
  styler is operating.
  It is recommended to unwind the power cord
  to its full length while using the unit.
  The power cord should not:
  touch hot objects,
  run over sharp edges,
  be used as a handle for carrying the unit.
  Check integrity of the power cord periodically.
  Never use the unit if the power cord or the
  plug is damaged, the unit works improperly or
  after it was dropped. Contact the authorized
  service center for all repair issues.
  Before you take the unit away, let it cool down,
  do not wind the power cord around the unit.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
  USAGE ONLY
  OPERATING INSTRUCTIONS
  Switching the unit on
  After unit transportation or storage at low
  temperature it is necessary to keep it for at least
  two hours at room temperature before switching
  on.
  Take the unit out of the package and unwind
  the power cord completely.
  Before connecting the unit to the mains,
  make sure that the unit operating voltage
  corresponds to your home electric network
  voltage.
  Insert the power plug into the socket.
  To switch the multistyler on, press and hold
  the button (4), the indicator (2) «140» will start
  flashing once the unit is switched on.
  Note: When using the unit for the first time,
  foreign smell can appear. It is normal.
  Set the plates heating temperature (from 100
  to 200°С) according to hair type using the
  buttons «+» and «-» (3).
  While heating of heating plates the tempera-
  ture indicators (2) flash, once the preset tem-
  perature is reached, the indicator of preset
  temperature lights constantly.
  Note:
  Setting the temperature remember that
  heating up of plates (1) requires less time
  than their cooling down.
  Attention! The outer surface of the heating
  plates heats up strongly! Take the unit
  body by its handle (5) only, for pressing the
  heating plates together use the plastic tips
  on ends of the heating plates.
  Curling hair
  Set the required plates heating temperature.
  Wait until the plates (1) heat up to the preset
  temperature.
  Take a hair lock near hair roots with the free
  hand.
  Twist hair around the heating plates (1).
  Wait for several seconds to make sure the
  lock is fixed, then uncurl the hair.
  Repeat this procedure until you finish styling
  all your hair.
  To avoid spoiling of your hairstyle, comb the
  curled locks only after your hair cools down.
  Place the unit on the safety stand (7) while
  working intervals
  Attention! Always make sure that the
  operating surface (1) does not touch the
  surface on which the unit is set.
  Hair straightening
  Set the required plates heating temperature.
  Wait until the heating plates (1) heat up to the
  preset temperature.
  Open the heating plates. For this purpose set
  the clamp (8) in the position «Unlock».
  Place a hair lock between the plates (1) and
  press them together. When using the unit
  press the heating plates together touching
  the handle (5) area only, you can also press
  plastic tips on ends of the heating plates, do
  not touch the outer surface of the heating
  plates (1).
  Wait for several seconds and slide the
  straightener throughout the hair length,
  pressing the plates slightly.
  Repeat the procedure till you finish straight-
  ening your hair.
  Finishing the unit operation
  After finishing the procedure of hair straight-
  ening or curling press and hold the button
  (4) till the unit is switched off (the indicator
  (2) will go out), unplug the unit and wait till it
  cools down completely.
  Press the plates (1) together and push the
  clamp (8) to the position «Lock» to fix them.
  Auto switch off function
  The unit is equipped with auto switch off func-
  tion: If the temperature control buttons (2) are
  not pressed within 60 minutes, the multistyler
  will be switched off automatically.
  Cleaning and maintenance
  Before cleaning unplug the unit and let it cool
  down completely.
  Do not immerse the body, the power cord
  and the power plug of the unit into water or
  other liquids.
  Wipe the outer surface of the body and the
  heating plates (1) with a soft damp cloth.
  Do not use abrasives and solvents to clean
  the unit.
  Storage
  Let the unit cool down completely and make
  sure that the unit body is clean and dry before
  taking it away.
  Press the plates together and push the clamp
  (8) to the position «Lock» to fix them.
  You can use hanging loop (6) for unit storage.
  Never wind the power cord around the unit,
  as this can damage the cord.
  Keep the unit away from children in a dry
  cool place.
  Delivery set
  Multistyler – 1 pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  Technical specifications
  Power supply: 110-240 V ~ 50/60Hz
  Power consumption: 40 W
  The manufacturer preserves the right to change
  the specifications of the unit without a preliminary
  notification.
  Unit operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appli-
  ance was purchased. The bill of sale or receipt
  must be produced when making any claim under
  the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 89/336/EEC and to
  the Low Voltage Regulation (73/23
  EEC)
  ENGLISH
  MULTI-STYLER
  Beschreibung
  1. Glätterplatten
  2. Temperaturkontrolleuchte der Glätterplatten
  3. Tasten des Temperaturreglers «+» und «-»
  4. Ein-/Ausschalttaste
  5. Handgriff
  6. Aufhängeöse
  7. Ständer
  8. Handgriffsperre
  ACHTUNG!
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von
  Wasserbehältern (Badewanne, Wasserbecken
  usw.) zu benutzen.
  Bei der Nutzung des Geräts im Badezimmer
  schalten Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz
  ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des
  Geräts aus der Steckdose, weil die Nähe des
  Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar
  mittels Schalter ausgeschaltet ist.
  Für zusätzlichen Schutz ist es zweckmäßig, einen
  FI-Schalter mit Nennstrom-Reaktion von max. 30
  mA in den Stromversorgungskreis einzubauen,
  die Montage des FI-Schalters muss von einem
  Fachmann durchgeführt werden.
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie
  diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
  bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.
  Benutzen Sie dieses Gerät bestimmungsmäßig und
  laut der Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemä-
  ße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung füh-
  ren, einen gesundheitlichen oder materiellen Scha-
  den beim Nutzer hervorrufen.
  Vergewissern Sie sich vor der ersten
  Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts
  mit der Netzspannung übereinstimmt.
  Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
  Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um
  Brandrisiko zu vermeiden.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
  unbeaufsichtigt.
  Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo
  Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten
  verwendet werden.
  Tragen Sie den Haarlack nur nach dem Haarglätten
  und Ondulieren auf.
  Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und
  vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
  Es ist nicht gestattet, das Netzkabel beim
  Abtrennen des Geräts vom Stromnetz zu ziehen,
  halten Sie es am Stecker.
  Greifen Sie den Stecker des Netzkabels mit
  nassen Händen nicht.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen
  aufzubewahren, von denen es in die mit Wasser
  gefüllte Wanne oder Waschbecken stürzen
  könnte, tauchen Sie das Gehäuse des Geräts, das
  Netzkabel und den Netzstecker nie ins Wasser
  oder andere Flüssigkeiten.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads
  zu benutzen.
  Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen
  Sie unvermeidlich den Stecker aus der Steckdose,
  nur danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser
  herausnehmen.
  Kinder und behinderte Personen dürfen das Gerät
  nur unter Aufsicht nutzen.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten
  Personen nicht genutzt werden, außer wenn die
  Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich
  ist, ihnen entsprechende und verständliche
  Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
  und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet
  werden, nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
  Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig
  sind.
  Benutzen Sie nie das Gerät fürs Styling von
  nassen Haaren oder synthetischen Perücken.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen
  des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen
  Körperteilen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
  Betriebs auf wärmeempfindliche, weiche
  Oberflächen (Bett oder Sofa) zu legen und es
  abzudecken.
  Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfläche bleibt einige
  Zeit nach dem Ausschalten des Geräts heiß.
  Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am
  Handgriff. Berühren Sie die Arbeitsfläche der
  Glätterplatten des Multi-Stylers während seines
  Betriebs nicht.
  Es wird empfohlen, das Netzkabel während der
  Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge
  abzuwickeln.
  Das Netzkabel soll nicht:
  mit heißen Gegenständen in Berührung kommen;
  über scharfe Kanten gezogen werden;
  als Griff beim Tragen des Geräts benutzt werden.
  Prüfen Sie periodisch die Ganzheit des
  Netzkabels.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn
  das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
  ist, wenn Störungen im Gerät auftreten und wenn
  es heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie sich an
  einen autorisierten Kundendienst, falls Probleme
  mit dem Gerät auftreten.
  Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es
  abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das Gerät.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUS-
  HALT GEEIGNET
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  Inbetriebnahme des Geräts
  Nachdem das Gerät unter niedrigen Temperaturen
  transportiert oder aufbewahrt worden ist, lassen Sie
  es vor der Nutzung bei Raumtemperatur für nicht we-
  niger als zwei Stunden bleiben.
  Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung her-
  aus und wickeln Sie das Netzkabel komplett ab.
  Bevor Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen,
  prüfen Sie, ob die Spannung Ihres Geräts mit der
  Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  Um den Multi-Styler einzuschalten, drücken und
  halten Sie die Taste (4), beim Einschalten des
  Geräts wird die Kontrolleuchte (2) «140» blinken.
  Anmerkung: Beim ersten Einschalten des Geräts
  kann ein Fremdgeruch entstehen, es ist normal.
  Stellen Sie die Erhitzungstemperatur der Platten
  (von 100 bis 200°C) mit den Tasten «+» und «-»
  (3) abhängig vom Haartyp ein.
  Bei der Glätterplattenerhitzung blinken die
  Temperaturkontrolleuchten, wenn die einge-
  stellte Temperatur erreicht wird, leuchtet die
  Kontrolleuchte der eingestellten Temperatur
  ununterbrochen.
  Anmerkung:
  Vergessen Sie bei der Einstellung der Tempera-
  tur nicht, dass die Glätterplatten (1) schneller
  aufgeheizt als abgekühlt werden.
  Achtung! Die Außenseite der Glätterplatten er-
  hitzt sich stark! Berühren Sie das Gehäuse des
  Geräts nur am Handgriff (5), fürs Zusammen-
  pressen der Glätterplatten sind Plastikkappen
  an Enden der Glätterplatten vorgesehen.
  Ondulation
  Stellen Sie die gewünschte Temperatur der
  Platten ein.
  Warten Sie ab, bis die Glätterplatten die einge-
  stellte Temperatur erreichen.
  Greifen Sie eine Haarsträhne mit der freien Hand
  an Wurzeln.
  Wickeln Sie das Haar um die Glätterplatten (1) auf.
  Warten Sie einige Sekunden ab fürs Fixieren der
  Locke, danach wickeln Sie das Haar ab.
  Wiederholen Sie diese Prozedur für die übrigen
  Haarsträhnen.
  Um den Stylingstil des Haares nicht zu zerstören,
  kämmen Sie die gewickelten Locken nur nach
  der Abkühlung des Haars.
  Stellen Sie das Gerät auf den Ständer (7) wäh-
  rend der Betriebspausen.
  Achtung! Achten Sie darauf, dass die Glätter-
  platten (1) mit der Oberfläche, auf deren das
  Gerät aufgestellt ist, nicht in Berührung kom-
  men.
  Haarglätten
  Stellen Sie die gewünschte Temperatur der
  Glätterplatten ein.
  Warten Sie ab, bis die Glätterplatten die einge-
  stellte Temperatur erreichen.
  Machen Sie die Glätterplatten auf. Stellen Sie
  dafür die Handgriffsperre (8) in die Position
  «Unlock» ein.
  Legen Sie eine Haarsträhne zwischen den
  Platten (1) und pressen Sie diese zusam-
  men. Während des Betriebs pressen Sie die
  Glätterplatten nur am Handgriff (5) zusam-
  men, fürs Zusammenpressen der Glätterplatten
  sind auch Plastikkappen an den Enden der
  Glätterplatten vorgesehen, berühren Sie die
  äußere Oberfläche der Glätterplatten (1) nicht.
  Halten Sie den Multi-Styler einige Sekunden lang
  und ziehen Sie ihn entlang der Strähne, drücken
  Sie dabei die Platten leicht zusammen.
  Wiederholen Sie die Prozedur, bis Ihr Haar
  geglättet wird.
  Beendigung des Betriebs
  Nach der Beendigung des Haarglättens oder
  der Ondulation drücken und halten Sie die
  Taste (4), bis das Gerät ausgeschaltet ist (die
  Kontrolleuchte (2) erlischt), ziehen Sie den
  Netzstecker aus der Steckdose heraus und war-
  ten Sie ab, bis das Gerät komplett abgekühlt ist.
  Pressen Sie die Platten (1) zusammen und befes-
  tigen Sie diese, indem Sie die Handgriffsperre
  (8) in die Position «Lock» stellen.
  Funktion der automatischen Abschaltung
  Dieses Gerät ist mit der Funktion der automati-
  schen Notausschaltung ausgestattet: wenn Sie
  die Tasten des Temperaturreglers (2) innerhalb
  von 60 Minuten nicht drücken, schaltet sich der
  Multi-Styler automatisch aus.
  Reinigung und Pflege
  Schalten Sie das Gerät bevor Reinigung vom Netz
  ab und lassen sie es völlig abkühlen
  Tauchen Sie nie das Gehäuse des Geräts, das
  Netzkabel oder den Netzstecker des Geräts ins
  Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Reinigen Sie die Außenseite des Geräts und die
  Glätterplatten (1) mit einem weichen feuchten
  Tuch.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel
  für die Reinigung des Geräts zu benutzen.
  Aufbewahrung
  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
  wegpacken, lassen Sie es komplett abkühlen und
  vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse des
  Geräts sauber und trocken ist.
  Pressen Sie die Platten zusammen und befestigen
  Sie diese, indem Sie die Handgriffsperre (8) in die
  Position «Lock» stellen.
  Für Aufbewahrung des Geräts ist eine
  Aufhängeöse (6) vorgesehen.
  Wickeln Sie das Netzkabel auf das Gehäuse
  des Geräts nicht, weil das zur Beschädigung des
  Netzkabels führen kann.
  Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen,
  kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
  Lieferumfang
  Multi-Styler – 1 St.
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 110-240 V ~ 50/60 Hz
  Aufnahmeleistung: 40 W
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und
  technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbe-
  nachrichtigung zu verändern.
  Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
  man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
  bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
  soll man während der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die Quittung über
  den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den
  Forderungen der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in 89/336/EWG
  -Richtlinie des Rates und den Vorschrif-
  ten 73/23/EWG über die Niederspannun-
  gsgeräte vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  МУЛЬТИСТАЙЛЕР
  Описание
  1. Рабочие пластины
  2. Индикатор температуры рабочих пластин
  3. Кнопки установки температуры «+» и «-»
  4. Кнопка вкл./выкл.
  5. Ручка
  6. Петелька для подвешивания
  7. Подставка
  8. Фиксатор рабочих пластин
  ВНИМАНИЕ!
  Не пользуйтесь данным устройством вблизи
  емкостей с водой (ванна, бассейн и т.п.).
  При использовании устройства в ванной ком-
  нате, его следует отключать от сети после
  эксплуатации, а именно вынуть вилку сетево-
  го шнура из розетки, так как близость воды,
  представляет опасность, даже когда устрой-
  ство выключено выключателем;
  Для дополнительной защиты от вероятно-
  сти получения удара током, целесообразно
  установить устройство защитного отключения
  (УЗО) с номинальным током срабатывания, не
  превышающим 30 мА, в цепь питания ванной
  комнаты; при установке следует обратиться к
  специалисту.
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  Перед началом эксплуатации электроприбора
  внимательно прочитайте настоящее руководство
  по эксплуатации, и сохраните его для использова-
  ния в качестве справочного материала.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данном руководстве.
  Неправильное обращение с прибором может
  привести к его поломке, причинению вреда поль-
  зователю или его имуществу.
  Перед включением убедитесь, что напряже-
  ние электрической сети соответствует рабо-
  чему напряжению устройства.
  Во избежание риска возникновения пожара
  не используйте переходники при подключе-
  нии прибора к электрической розетке.
  Никогда не оставляйте работающее устрой-
  ство без присмотра.
  Не включайте устройство в местах, где рас-
  пыляются аэрозоли либо используются легко-
  воспламеняющиеся жидкости.
  Лак для волос наносите только после выпрям-
  ления и завивки волос.
  Всегда отключайте устройство от сети после
  использования и перед чисткой.
  Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не
  тяните за шнур, а держитесь за вилку.
  Не беритесь за вилку сетевого шнура мокры-
  ми руками.
  Не кладите и не храните устройство в местах,
  где оно может упасть в ванну или раковину,
  наполненную водой, не погружайте корпус
  устройства, сетевой шнур или вилку сетево-
  го шнура в воду или любую другую жидкость.
  Не используйте устройство во время приня-
  тия ванны.
  Если устройство упало в воду, немедленно
  выньте сетевую вилку из розетки, только после
  этого можно достать устройство из воды.
  Дети и люди с ограниченными возможностя-
  ми должны пользоваться устройством только
  под наблюдением.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми и людьми с ограни-
  ченными возможностями, если только лицом,
  отвечающим за их безопасность, им не даны
  соответствующие и понятные инструкции о
  безопасном пользовании устройством и тех
  опасностях, которые могут возникать при его
  неправильном пользовании.
  Из соображений безопасности детей не
  оставляйте полиэтиленовые пакеты, исполь-
  зуемые в качестве упаковки, без надзора.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или пленкой.
  Опасность удушья!
  Не используйте устройство, если Вы находи-
  тесь в сонном состоянии.
  Не используйте устройство для распрямле-
  ния мокрых волос или синтетических париков.
  Избегайте соприкосновения горячих поверх-
  ностей устройства с лицом, шеей и другими
  частями тела.
  Не кладите устройство во время работы на
  чувствительные к теплу поверхности, мяг-
  кую поверхность (на кровать или диван) и не
  накрывайте его.
  Будьте осторожны! Рабочая поверхность оста-
  ется горячей некоторое время после отключе-
  ния устройства от сети.
  Беритесь за работающее устройство толь-
  ко в зоне ручки. Не касайтесь поверхности
  рабочих пластин мультистайлера во время
  его работы.
  При эксплуатации устройства рекомендует-
  ся размотать сетевой шнур на всю его длину.
  Сетевой шнур не должен:
  соприкасаться с горячими предметами,
  протягиваться через острые кромки,
  использоваться в качестве ручки для перено-
  ски устройства.
  Периодически проверяйте целостность сете-
  вого шнура.
  Запрещается использовать устройство при
  повреждении сетевой вилки или сетевого
  шнура, если оно работает с перебоями, а
  также после его падения. По всем вопросам
  ремонта обращайтесь в авторизованный сер-
  висный центр.
  Прежде чем убрать устройство, обязательно
  дайте ему остыть и никогда не обматывайте
  вокруг него сетевой шнур.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  Включение устройства
  В случае транспортировки или хранения устрой-
  ства при пониженной температуре необходимо
  выдержать его при комнатной температуре не ме-
  нее двух часов.
  Извлеките мультистайлер из упаковки и пол-
  ностью размотайте сетевой шнур.
  Прежде чем подключить устройство к элек-
  тросети, проверьте, соответствует ли напря-
  жение питания, указанное на устройстве,
  напряжению домашней электросети.
  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
  Для включения мультистайлера нажми-
  те и удерживайте кнопку (4), при включении
  устройства, начнет мигать индикатор (2) «140».
  Примечание: При первом использовании воз-
  можно появление постороннего запаха, это
  допустимо.
  В зависимости от типа волос кнопками «+» и
  «-» (3) установите температуру нагрева рабо-
  чих пластин (от 100 до 200°С).
  При нагреве рабочих пластин индикаторы
  температуры (2) мигают, при достижении
  заданной температуры индикатор установ-
  ленной температуры горит постоянно.
  Примечание:
  При установке температуры помните, что
  нагрев пластин (1) происходит быстро, а их
  остывание требует более продолжительного
  времени.
  Внимание! Внешняя поверхность рабочих
  пластин сильно нагревается! Касайтесь кор-
  пуса прибора только в зоне ручки (5), для
  сжатия рабочих пластин предназначены
  пластмассовые наконечники на концах рабо-
  чих пластин.
  Завивка волос
  Установите необходимую температуру нагре-
  ва рабочих пластин.
  Дождитесь нагрева рабочих пластин (1) до
  установленной температуры.
  Свободной рукой захватите прядь волос у
  корней.
  Накрутите волосы вокруг рабочих пластин (1).
  Подождите несколько секунд для фиксации
  локона, после чего раскрутите волосы.
  Повторите данную процедуру на всех остав-
  шихся прядях волос.
  Чтобы не нарушить прическу, расчесывайте
  накрученные локоны только после того, как
  волосы остынут.
  В перерывах в работе устанавливайте устрой-
  ство на подставку (7).
  Внимание! Всегда следите за тем, чтобы ра-
  бочие пластины (1) не касалась поверхности,
  на которую установлен прибор.
  Выпрямление волос
  Установите необходимую температуру нагре-
  ва рабочих пластин.
  Дождитесь нагрева рабочих пластин (1) до
  установленной температуры.
  Раскройте рабочие пластины. Для этого пере-
  ведите фиксатор (8) в положение «Unlock».
  Поместите прядь волос между пластинами
  (1) и сожмите их. Во время работы сжимай-
  те рабочие пластины в зоне ручки (5), для
  сжатия рабочих пластин так же предназна-
  чены пластмассовые наконечники на концах
  пластин, не касайтесь внешней поверхности
  рабочих пластин (1).
  Подержите несколько секунд и проведите
  мультистайлером по всей длине волос, слег-
  ка сжимая пластины.
  Повторяйте процедуру до тех пор, пока не
  завершите выпрямление всех волос.
  Завершение работы
  По завершении процедуры выпрямления или
  завивки волос нажмите и удерживайте кноп-
  ку (4) до выключения устройства (индикатор
  (2) погаснет), выньте вилку сетевого шнура
  из розетки и дождитесь полного остывания
  устройства.
  Сожмите пластины (1) и зафиксируйте их,
  переведя фиксатор (8) в положение «Lock».
  Функция автоматического отключения
  Данное устройство имеет функцию автома-
  тического отключения: если не нажимать
  кнопки установки температуры (2) в течение
  60 минут, то мультистайлер выключится авто-
  матически.
  Чистка и уход
  Перед чисткой отключите устройство от сети
  и дайте ему полностью остыть.
  Запрещается погружать корпус устройства,
  сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду
  или любые другие жидкости.
  Протирайте внешнюю поверхность корпуса и
  рабочие пластины (1) мягкой влажной тканью.
  Запрещается использовать для чистки
  устройства абразивные моющие средства
  и растворители.
  Хранение
  Перед тем как убрать устройство на хра-
  нение, дайте ему полностью остыть и убе-
  дитесь, что корпус устройства чистый и
  сухой.
  Сожмите пластины и зафиксируйте
  их, переведя фиксатор (8) в положение
  «Lock».
  Для хранения устройства Вы можете исполь-
  зовать петельку для подвешивания (6).
  Не наматывайте сетевой шнур на корпус
  устройства, так как это может привести к
  его повреждению.
  Храните устройство в сухом прохладном
  месте, недоступном для детей.
  Комплект поставки
  Мультистайлер – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  Технические характеристики
  Напряжение питания: 110-240В ~50/60Гц
  Потребляемая мощность: 40 Вт
  Производитель оставляет за собой право изме-
  нять характеристики устройств без предвари-
  тельного уведомления
  Срок службы устройства – 3 года.
  Данное изделие соответствует всем тре-
  буемым европейским и российским стан-
  дартам безопасности и гигиены.
  Изготовитель:
  ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
  РЕСПУБЛИКА КИПР,
  Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  1
  2
  3 4
  5
  6
  7
  8
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  MW-2206Kriv_Rum.indd 1 09.11.2012 16:41:12
Maxwell MW-2206 BK

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-2206 BK o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Maxwell MW-2206 BK responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Maxwell MW-2206 BK aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Planchas de pelo y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels, Duits, Russisch, Tsjechisch, Oekraïens. ¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-2206 BK o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Maxwell MW-2206 BK

General
Marca Maxwell
Modelo MW-2206 BK
Producto Plancha de pelo
EAN 9120048693079
Idioma Engels, Duits, Russisch, Tsjechisch, Oekraïens
Tipo de archivo PDF
Detalles técnicos
Tipo Plancha caliente para el cabello
Luz de indicación Si
Tipo de calentador PTC
Temperatura (máx) 200 °C
Cable giratorio Si
Sistema de calefacción de cerámica Si
Ajuste de calefacción 6
Ionizador No
Temperatura (min) 100 °C
Apagado automático No
Ajustes de termostato Si
Mango con bloqueo Si
Interruptor de encendido/apagado integrado Si
Para colgar Si
Control de energía
Potencia 40 W
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC 110 - 240 V
Potencia 40 W
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC 110-240 V
Color
Color del producto Negro
Ergonomía
Luz de indicación Si
Cable giratorio Si
Apagado automático No
Interruptor de encendido/apagado integrado Si
Desempeño
Tipo de calentador PTC
Temperatura (máx) 200 °C
Sistema de calefacción de cerámica Si
Ajuste de calefacción 6
Función iónica No
Temperatura (min) 100 °C
Ajustes de termostato Si
Tecnología Caliente
Tipo Herramienta de peinado con múltiples accesorios
Efecto alisado Si
Efecto rizado Si
Efecto texturizador No
Secado del cabello No
Diseño
Mango con bloqueo Si
Color del producto Negro
Para colgar Si

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más