Maxwell MW-2301 BK

Maxwell MW-2301 BK manual

(1)
 • SZCZOTKO-SUSZARKA
  OPIS URZĄDZENIA
  1. „Uszko” do zawieszania
  2. Obudowa
  3. Przełącznik trybów pracy
  4, 5. Nasadka- szczotka
  6. Przycisk do zwalniania nasadki
  UWAGA! Nie używaj niniejszego urządzenia
  w pobliżu zbiornika z wodą (wanną, basen
  itd.).
  Podczas użytkowania urządzenia w poko-
  ju łazienkowym należy odłączyć urządze-
  nie od sieci, to znaczy odłączyć wtyczkę
  przewodu zasilającego z gniazdka, gdyż
  bliskość wody stanowi zagrożenie nawet
  wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
  wyłącznikiem.
  Do zapewnienia dodatkowej ochrony,
  wskazane jest zainstalowanie w obwo-
  dzie elektrycznym, zasilającym łazienkę,
  urządzenia różnicowoprądowego (RCD)
  o znamionowym prądzie różnicowym nie
  przekraczającym 30 mA. W tym zakresie
  należy zwrócić się do specjalisty.
  UWAGA! Ustawiaj urządzenie na stabilnej
  ciepłoodpornej powierzchni.
  WAŻNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Podczas używania urządzeń elektrycznych
  szczególnie w obecności dzieci należy prze-
  strzegać środków bezpieczeństwa, włącz-
  nie z następującymi:
  PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA UWAŻ-
  NIE PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUK-
  CJE.
  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
  elektrycznym:
  Przed włączeniem upewnij się, że napię-
  cie w sieci odpowiada napięciu podane-
  mu na urządzeniu.
  Zawsze odłączaj urządzenie od sieci po
  zakończeniu używania. Wyjmując prze-
  wód zasilający z gniazdka nie ciągnij za
  niego. Nie dotykaj wtyczki przewodu za-
  silającego mokrymi rękami.
  Nie kładź i nie przechowuj w miejscach,
  gdzie urządzenie może wpaść do wanny
  lub do umywalki napełnionej wodą.
  Nie włączaj urządzenia w miejscach,
  gdzie są stosowane produkty w aerozolu
  lub płyny łatwopalne.
  Nie kładź urządzenia na miękkim
  podłożu,(takim jak łóżku lub kanapa), nie
  przekrywaj go.
  • Nie pozwalaj, aby przewód zwisał przez
  krawędź stołu.
  • Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
  Nie zanurzaj urządzenia ani nasadki w
  wodzie lub innym płynie.
  Jeśli urządzenie wpadło do wody, na-
  tychmiast wyciągnij wtyczkę sieciową
  z gniazdka, i tylko wtedy możesz wyjąć
  urządzenie z wody.
  • Nigdy nie zostawiaj włączonego urządze-
  nia bez nadzoru.
  Nie używaj urządzenia do modelowania
  peruk syntetycznych.
  Szczególnie uważaj, gdy urządzenia uży-
  wają dzieci lub osoby niepełnosprawne.
  Dzieci mogą używać urządzenia jedynie
  wówczas, gdy zostały odpowiednio po-
  instruowane, jakie zagrożenia wynikają z
  niewłaściwego jej użycia i jak należy ob-
  chodzić się z nią w bezpieczny sposób.
  Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego
  podstawowym przeznaczeniem, stosuj
  tylko te nasadki, które wchodzą w skład
  zestawu.
  • Nie wolno używać urządzenia, jeżeli jego
  przewód zasilający lub wtyczka są uszko-
  dzone, jeżeli ono nie działa prawidłowo
  lub wpadło do wody. Ze wszystkimi pyta-
  niami dotyczącymi napraw należy zwrócić
  się do autoryzowanego punktu serwiso-
  wego.
  Trzymaj przewód zasilający z dala od go-
  rących powierzchni.
  Nie przekręcaj przewodu zasilającego,
  nie zwijaj go wokół urządzenia.
  • Nie używaj urządzenia podczas drzemki.
  Unikaj kontaktu gorących powierzchni
  urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
  częściami ciała.
  Podczas pracy nasadki stają się gorące.
  Przed zdejmowaniem nasadek pozwól im
  ostygnąć.
  Zachowaj ostrożność! Robocza po-
  wierzchnia pozostanie gorąca przez pe-
  wien czas po odłączeniu urządzenia z
  sieci
  Przed dotykaniem nasadek, pozwól na
  ich ostygnięcie.
  Nie umieszczaj urządzenia na czułych na
  ciepło powierzchniach aż do jego ostyg-
  nięcia.
  Przed schowaniem urządzenia obowiąz-
  kowo pozwól mu ostygnąć i nigdy nie zwi-
  jaj przewodu wokół urządzenia.
  Od czasu do czasu sprawdzaj całość
  przewodu.
  Podczas użytkowania urządzenia zaleca
  się całkowicie rozwinąć przewód.
  URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST
  WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
  Zachowaj tą instrukcję
  Włączenie szczotko-suszarki
  • Wyjmij urządzenie z opakowania.
  Przed włączeniem upewnij się, że napię-
  cie w sieci elektrycznej odpowiada napię-
  ciu podanemu na szczotko-suszarce.
  • Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
  Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do
  gniazdka sieci elektrycznej.
  • Ustaw przełącznikiem (3) wymagany tryb
  pracy:
  “0” – szczotko-suszarka wyłączona;
  “1” – nadmuch ciepłego powierza;
  “2” – nadmuch gorącego powierza;
  “C” – nadmuch „zimnego” powierza;
  Tryb nadmuchu „zimnego powietrza”
  Przy ustawieniu przełącznika (3) w położe-
  niu „C” temperatura strumienia powietrza
  spada. To pozwala utrwalić formę loków po
  wysuszeniu ciepłym powietrzem.
  Nasadki - szczotki
  Dołącz nasadkę (4) lub (5) do obudowy
  urządzenia.
  • Zablokuj nasadkę naciskając przycisk (6)
  • Podłącz szczotko-suszarkę do gniazdka.
  • Nawiń na szczotkę małe pasma włosów.
  W ciągu kilku sekund wysusz włosy regu-
  lując siłę strumienia powietrza za pomocą
  przełącznika (3).
  Zwolnij przycisk (6) i uwolnij włosy ze
  szczotki.
  • Unikaj kontaktu gorących powierzchni
  urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
  częściami ciała.
  Nie rozczesuj włosów od razu po rozwi-
  nięciu, pozwól lokom ostygnąć. Aby loki
  wyglądały naturalnie, należy starannie
  podzielić je palcami.
  Zdejmowanie nasadek
  Aby szybko i łatwo odłączyć nasadkę, na-
  ciśnij przycisk do zwalniania nasadki (6) i
  zdejmij nasadkę.
  Konserwacja i obsługa
  Szczotko-suszarka przeznaczona jest tylko
  do użytku domowego.
  Ustaw przełącznik (3) w położenie „O” i
  odłącz szczotko-suszarkę z sieci.
  • Obudowę szczotko-suszarki można prze-
  cierać wilgotną szmatką po czym należy
  przetrzeć ją na sucho.
  Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
  lub innym płynie.
  Nie wolno używać do czyszczenia urzą-
  dzenia ściernych środków czyszczących
  ani rozpuszczalników.
  Przechowywanie
  Jeżeli nie używa się szczotko-suszarki,
  należy zawsze wyciągać wtyczkę siecio-
  wą z gniazdka.
  • Po użyciu szczotko-suszarki odczekaj,
  aż ostygnie i schowaj ją w suchym niedo-
  stępnym dla dzieci miejscu.
  Nigdy nie zwijaj przewodu zasilającego
  wokół obudowy urządzenia, ponieważ
  może to doprowadzić do uszkodze-
  nia. Postępuj z przewodem zasilającym
  ostrożnie, unikaj szarpania, skręcania lub
  pociągania, szczególnie przy wyciąganiu
  wtyczki i w miejscu przyłączenia przewo-
  du do obudowy suszarki. Jeżeli przewód
  ulegnie skręceniu podczas używania su-
  szarki, należy go od czasu do czasu pro-
  stować.
  W celu wygody w użyciu przewidziane jest
  uszko do zawieszania (1), na którym moż-
  na przechowywać urządzenie.
  Dane techniczne
  Zasilanie : 220-240 V ~ 50 Hz
  Moc: 500 W
  Producent zastrzega sobie prawo zmiany
  charakterystyki urządzeń bez wcześniej-
  szego zawiadomienia.
  Termin przydatności do użytku urządze-
  nia – powyżej 3 lat
  Gwarancji
  Szczegółowe warunki gwarancji, można
  otrzymać w punkcie sprzedaży, w którym
  nabyliście Państwo dane urządzenie. W
  przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
  zobowiązań gwarancyjnych, należy oka-
  zać rachunek lub fakturę poświadczające
  zakup.
  Dany wyrób jest zgodny z wyma-
  ganiami odnośnie elektromagne-
  tycznej kompatybilności, przewi-
  dzianej dyrektywą 89/336/EEC
  Rady Europy oraz przepisem
  73/23 EEC o nizkowoltowych
  urządzeniach.
  POLSKI
  6
  ФЕН-ЩЕТКА
  ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
  1. ілуге арналған тілше
  2. Корпусы
  3. Жұмыс күйлерін ауыстырып
  қосықыштар
  4, 5. Щетка-саптама
  6. Саптама бекіткіші
  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Бұл құралды суы бар
  ыдыстардың (ванна, бассейн жəне т.б.)
  жанында пайдалануға болмайды.
  • Құралды жуынатын бөлмеде
  пайдаланған кезде оны пайдаланып
  болғаннан кейін желіден ажыратып қою
  керек, атап айтқанда желі шнурының
  ашасын розеткадан ажырату керек,
  себебі судың жақын болуы құрылғы
  сөндіргіш арқылы сөндірулі тұрған
  кездің өзінде қауіп төндіреді;
  Қосымша сақтану үшін 30 мА аспайтын,
  іске қосылу айнымалы тоғы бар
  қорғаушы өшіру құрылғысын (ҚӨҚ)
  ванна бөлмесіндегі қорек тізбегіне
  орнатқан жөн; орнатқан кезде маманға
  жолығу керек;
  Назар аударыңыз! Құралды тегіс
  тұрақты жылу өткізбейтін бетке қойыңыз.
  МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
  Электр құралдарын пайдалану кезінде,
  əсіресе, балалар бар болған кезде,
  келесілермен қоса, негізгі қауіпсіздік
  ережелерін сақтану қажет:
  ФЕН-ТАРАҚТЫ ПАЙДАЛАНАР
  АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ
  МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.
  Электр тоғының соғу қаупін
  болдырмас үшін:
  Қосардың алдында электр желісінің
  кернеуі, құралдың жұмыстық кернеуіне
  сəйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
  Əрдайым құралды пайдалапнып
  болғаннан кейін желіден ажырытыңыз.
  Розеткадан ажыратарда желілік баудан
  тартпаңыз. Желілік өткізгіштің ашасын
  су қолмен ұстамаңыз.
  Құралды суы толы ваннаға немесе
  бақалшаққа түсіп кетуі мүмкін жерлерге
  қоймаңыз немесе сақтамаңыз.
  Құралды аэрозольдердің шашырайтын
  жерінде не болмаса тез тұтанатын
  заттар пайдаланылатын жерде
  қоспаңыз.
  Құралды жұмсақ бетке (төсекке немесе
  диванға) орналастырмаңыз, оның бетін
  жаппаңыз.
  Желі шнурының үстелдің шетінен
  салбырауынажол бермеңіз
  Құралды ванна қабылдап жатқан кезде
  пайдаланбаңыз
  Құралды суға немесе басқа сұйыққа
  салмаңыз.
  Егер құрал суға түсіп кетсе, бірден
  желі ашасын розеткадан шығарыңыз,
  осыдан кейін ғана оны судан шығаруға
  болады.
  Жұмыс істеп тұрған құралды ешқашан
  қараусыз қалдырмаңыз.
  Құралды синтетикалық париктерді
  өңдеу үшін пайдаланбаңыз
  Құралды балалар немесе мүмкіндігі
  шектулі адамдар пайдаланған кезде
  аса көңіл бөлу керек.
  Құралды балалардың пайдалануына
  тек, оларға қауіпсіз пайдалану туралы
  жəне оны дұрыс пайдаланбаған
  жағдайда пайда болуы мүмкін қауіп
  туралы тиісті жəне ұғынықты нұсқаулық
  берілген жағдайда рұқсат етіледі.
  Құралды тек өзінің тікелей мақсаты
  бойынша пайдаланыңыз, тек жеткізу
  жинағына кіретін саптамаларды ғана
  пайдаланыңыз.
  Желілік ашасы немесе шнуры
  зақымданған, суға құлағаннан кейін
  ақаулыктармен істейтін құралды
  пайдалануға тыйым салынады. Барлық
  жөндеу сұрақтары бойынша рұқсаты
  бар қызмет орталығына хабарласыңыз.
  Желілік бауды ыстық беттерден алыс
  ұстаңыз.
  Желі шнурын бұрамаңыз жəне оны
  құралға орамаңыз.
  Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз,
  онда құралды пайдаланбаңыз.
  Құралдың ыстық беттерінің бетіңізге,
  мойныңызға жəне денеңіздің басқа да
  мүшелеріне тиюін болдырмаңыз.
  Жұмыс кезінде саптамалар қызады.
  Оларды шешудің алдында сууға
  мүмкіндік беріңіз.
  Абай болыңыз! Құралды желіден
  ажыратқаннан кейін жұмыс беті біраз
  уақыт бойы ыстық болып тұрады.
  Сапатамаларын ұстамас бұрын,
  оларды суытып алыңыз.
  Құрал суымайынша оны ыстыққа
  сезімтал бетке қоймаңыз.
  Құралды алып тастамас бұрын міндетті
  түрде оны суытып алыңыз жəне еш
  уақытта оның бауын оған орамаңыз.
  Баудың бүтіндігін уақыт өте тексеріп
  отырыңыз.
  Құралды пайдаланған кезде оның желі
  шнурын ұзындық бойына созу керек.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА
  АРНАЛҒАН.
  Бұл нұсқаулықты сақтап қойыңыз
  Фен-щетканы іске қосу
  Құрылғыны қораптан шығарып алыңыз.
  Фен-щетканы қосар алдында, электр
  желісінің кернеуі оның жұмыстық
  кернеуіне сəйкес келетіндігіне көз
  жеткізіңіз.
  Желі шнурын түгелдей жазыңыз
  Желі шнурының ашасын электр
  розеткасына сұғыңыз.
  Ауыстырып қосқыштың (3)көмегімен
  қажетті жұмыс күйін орнатыңыз:
  “0” – фен-щетка сөндірулі;
  “1” – жылы ауаны жіберу;
  “2” – ыстық ауаны жіберу;
  “С” – «суық» ауаны жіберу;
  «Суық ауаны» жіберу күйі
  Ауыстырғышты (2) «С» жағдайына
  орнатқан кезде, ауа ағынының
  температурасы төмендейді. Бұл алдын-
  ала жылы ауамен кептірілген шаш
  бұйрасының қалпын бекітуге мүмкіндік
  береді.
  Щетка-сапатмаларды орнату
  (4) немесе (5) саптамасын құралдың
  корпусына жалғаңыз;
  Бекіткішке (6) баса отырып, саптаманы
  бекітіңіз;
  Фен-щетканы розеткаға қосыңыз.
  Щеткаға кішкене шаш шүйкесін
  ораңыз.
  Бірнеше секунд бойы, ауа ағынының
  күшін ауыстырғыштың (3) көмегімен
  реттей отырып, шашыңызды кептіріңіз.
  Бекіткішті (6) бұрап, шашыңызды
  щеткадан босатыңыз.
  Саптамалардың ыстық беттерінің
  бетке, мойынға жəне дененің басқа
  бөліктеріне тиуінен сақтаныңыз.
  Шаштырыңызды бұйралағаннан кейін,
  бірден тарамаңыз, шүйкелерге сууға
  мүмкіндік беріңіз. Шүйкелер табиғи
  көрінуі үшін, оларды ұқыпты түрде
  саусақтарыңызбен бөліңіз.
  Саптаманы шешіп алу
  Саптаманы тез жəне жеңіл ажырату
  үшін (3) саптамаларды шешуге арналған
  түймені (6) басыңыз.
  Күту мен қызмет көрсету
  Фен-щетка тек үйде пайдалануға
  арналған.
  Ауыстырғышты (3) «0» жағдайына
  орнатып, фен-щетканы желіден
  ажыратыңыз.
  Фен-щетканың корпусын ылғалды
  матамен сүртуге болады, бірақ бұдан
  кейін оны құрағатып сүрту керек.
  Құралды суға немесе басқа сұйыққа
  салуға тыйым салынады.
  Құралды тазалауға қажайтын жуғыш
  заттар мен еріткіштерді пайдалануға
  тыйым салынады.
  Сақтау
  Егер фен-щетка пайдаланылмаса,
  желілік ашаны розеткадан шығарып
  қойыңыз.
  Пайдаланып болғаннан кейін фен-
  щетканы суытып, құрғақ, балалардың
  қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  Ешқашан желілік бауды фен-щеткаға
  орамаңыз, себебі бұл оның бүлінуіне
  əкелуі мүмкін. Желілік шнурмен мұқият
  болыңыз, оны корпустың, ашаның
  айналасында, тартпауға, созуға,
  бұрауға тырыспаңыз. Егер пайдалану
  кезінде фен-щетканың бауы бұралып
  кетсе, бұралғанын жазып отырыңыз.
  Пайдалану ыңғайлы болу үшін ілуге
  арналған тілше (1) қарастырылған,
  оған құралды сақтауға болады.
  Техникалық сипаттамалар
  Қорек көзі: 220-240 V В ~ 50 Гц
  Қуаты: 500 W
  Өндiрушi прибордың характерис-
  тикаларын өзгертуге, алдын ала
  ескертусiз өзiнiң құқын сақтайды
  Прибордын қызмет көрсету уақыты
  3 жылға дейiн
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған
  адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС –
  жағдайларға сəйкес келедi
  негiзгi Мiндеттемелер
  89/336/EEC Дерективаның
  ережелерiне енгiзiлген
  Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ФЕН-ЩЕТКА
  ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
  1. Петелька для подвешивания
  2. Корпус
  3. Переключатель режимов работы
  4, 5. Насадка-щетка
  6. Фиксатор насадки
  ВНИМАНИЕ! Не использовать этот при-
  бор вблизи емкостей, содержащих воду
  (ванна, бассейн и т. д.).
  • При использовании прибора в ванной
  комнате следует отключать прибор от
  сети после его эксплуатации, а именно
  отсоединив вилку сетевого шнура от ро-
  зетки, так как близость воды представ-
  ляет опасность, даже когда устройство
  выключено выключателем;
  Для дополнительной защиты целесо-
  образно установить устройство защит-
  ного отключения (УЗО) с номинальным
  током срабатывания, не превышающим
  30 мА, в цепь питания ванной комнаты;
  при установке следует обратиться к
  специалисту;
  ВНИМАНИЕ! Ставьте прибор на ровную
  устойчивую теплостойкую поверхность.
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОС-
  ТИ
  При использовании электроприборов,
  особенно в присутствии детей, необходи-
  мо следовать основным мерам предосто-
  рожности, включая следующие:
  ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНС-
  ТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
  ПРИБОРА.
  Во избежание риска поражения элект-
  рическим током:
  Перед включением убедитесь, что на-
  пряжение электрической сети соот-
  ветствует рабочему напряжению уст-
  ройства.
  Всегда отключайте прибор от сети пос-
  ле использования. Вынимая сетевой
  провод из розетки, не тяните за него.
  Не беритесь за вилку сетевого провода
  мокрыми руками.
  Не кладите и не храните устройство в
  местах, где оно может упасть в ванну
  или раковину, наполненную водой.
  • Не включайте прибор в местах, где рас-
  пыляются аэрозоли либо используются
  легковоспламеняющиеся жидкости.
  Не размещайте устройство на мягкую
  поверхность (на кровать или диван), не
  накрывайте его.
  Не допускайте свисания сетевого шну-
  ра с края стола.
  Не используйте прибор во время при-
  нятия ванны.
  Не погружайте устройство или насадки
  в воду или иную жидкость.
  Если устройство упало в воду, немед-
  ленно выньте сетевую вилку из розетки,
  только после этого можно достать при-
  бор из воды.
  Никогда не оставляйте работающий
  прибор без присмотра.
  • Не пользуйтесь устройством для уклад-
  ки синтетических париков.
  Будьте особенно внимательны, когда
  устройством пользуются дети или люди
  с ограниченными возможностями. Ис-
  пользование устройства разрешает-
  ся детям только в том случае, если им
  даны соответствующие и понятные
  инструкции о безопасном пользовании
  прибором и тех опасностях, которые
  могут возникать при его неправильном
  использовании.
  Используйте устройство только по
  его прямому назначению, применяй-
  те только те насадки, которые входят в
  комплект поставки.
  Запрещается использовать устройство
  при повреждении сетевой вилки или
  шнура, если оно работает с перебоями,
  а также после его падения в воду. По
  всем вопросам ремонта обращайтесь в
  авторизованный сервисный центр.
  Держите сетевой шнур вдали от горячих
  поверхностей.
  Не перекручивайте сетевой шнур и не
  наматывайте его на прибор.
  Не используйте устройство, если вы на-
  ходитесь в сонном состоянии.
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей устройства с лицом, шеей
  и другими частями тела.
  • Насадки во время работы нагреваются.
  Перед снятием дайте им остыть.
  Будьте осторожны! Рабочая поверх-
  ность остается горячей некоторое вре-
  мя после отключения прибора от сети.
  Прежде чем касаться насадок, дайте им
  остыть.
  • Не кладите прибор на чувствительные к
  теплу поверхности, пока он не остыл.
  Прежде чем убрать прибор, обязатель-
  но дайте ему остыть и никогда не обма-
  тывайте вокруг него провод.
  Периодически проверяйте целостность
  провода.
  При эксплуатации прибора рекоменду-
  ется размотать сетевой шнур на всю его
  длину.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
  ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
  Сохраните эту инструкцию
  Включение фена-щетки
  Извлеките устройство из упаковки.
  Перед включением убедитесь, что на-
  пряжение электрической сети соот-
  ветствует рабочему напряжению фена-
  щетки.
  Полностью размотайте сетевой шнур
  Вставьте вилку сетевого шнура в элект-
  рическую розетку.
  Установите нужный режим работы при
  помощи переключателя (3):
  “0” – фен-щетка отключен;
  “1” – подача теплого воздуха;
  “2” – подача горячего воздуха;
  “С” – подача «холодного» воздуха;
  Режим подачи «холодного воздуха»
  При установке переключателя (3) в поло-
  жение «С» температура воздушного по-
  тока понижается. Это позволяет зафик-
  сировать форму локона, предварительно
  высушенного теплым воздухом.
  Насадки-щетки
  Присоедините насадку (4) или (5) к кор-
  пусу прибора.
  Зафиксируйте насадку нажатием на
  фиксатор (6)
  Включите фен-щетку в розетку.
  Накрутите на щетку небольшую прядь
  волос.
  В течение нескольких секунд сушите во-
  лосы, регулируя силу воздушной струи
  при помощи переключателя (3).
  Поверните фиксатор (6) и освободите
  волосы от щетки.
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей насадок с лицом, шеей и
  другими частями тела.
  Не расчесывайте волосы сразу после
  завивки, дайте локонам остыть. Чтобы
  локоны выглядели естественно, акку-
  ратно разделите их пальцами.
  Снятие насадок
  Чтобы быстро и легко отсоединить насад-
  ку, нажмите на фиксатор (6) и снимите на-
  садку.
  Уход и обслуживание
  Фен-щетка предназначен только для до-
  машнего использования.
  Установите переключатель (3) в поло-
  жение «0» и отключите фен-щетку от
  сети.
  Корпус фена-щетки допускается проти-
  рать влажной тканью, после этого необ-
  ходимо протереть его насухо.
  Запрещается погружать устройство в
  воду или другие жидкости.
  Запрещается использовать для чистки
  устройства абразивные моющие средс-
  тва и растворители.
  Хранение
  Если фен-щетка не используется, всег-
  да вынимайте сетевую вилку из розет-
  ки.
  После использования дайте фену-щет-
  ке остыть и храните его в сухом месте,
  недоступном для детей.
  Никогда не обматывайте сетевой шнур
  вокруг фена-щетки, так как это может
  привести к его порче. Аккуратно обра-
  щайтесь с сетевым шнуром, старай-
  тесь не дергать, перекручивать или
  растягивать его, особенно около вилки
  и в месте ввода в корпус фена-щетки.
  Если шнур перекручивается во время
  использования фена-щетки, периоди-
  чески распрямляйте его.
  • Для удобства в использовании предус-
  мотрена петелька для подвешивания
  (1), на которой можно хранить прибор.
  Технические характеристики
  Питание: 220-240 В ~ 50 Гц
  Мощность: 500 Вт
  Производитель сохраняет за собой право
  изменять дизайн и технические характе-
  ристики прибора без предварительного
  уведомления.
  Срок службы прибора не менее 3-х
  лет
  Данное изделие соответствует
  всем требуемым европейским и
  российским стандартам безо-
  пасности и гигиены.
  Изготовитель: компания TUSHCOM
  TRADING Limited (Тушком Трейдинг
  Лимитед)
  Адрес: 4, Тисеос, Энгоми, а/я 2413,
  Никосия, Кипр
  РУССКИЙ
  4
  WARMLUFTBÜRSTE
  BESCHREIBUNG
  1. Aufhängeöse
  2. Gehäuse
  3. Betriebsstufenschalter
  4, 5. Aufsatzbürste
  6. Aufsatzsicherung
  Achtung! Es ist nicht gestattet, das Gerät in
  der Nähe von Badewanne, Wasserbecken
  und anderen mit Wasser befüllten Becken zu
  benutzen.
  Während der Nutzung des Geräts im Bad-
  zimmer, schalten Sie das Gerät nach der
  Nutzung vom Stromnetz ab, und zwar, zie-
  hen Sie den Netzstecker des Geräts aus der
  Steckdose, weil es in der Nähe von Wasser
  sogar dann gefährlich ist, bis die Warmluft-
  bürste mittels Schalter ausgeschaltet wird;
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
  den FISchalter mit Nennstrom bis 30 mA
  im Stromversorgungskreis des Badezim-
  mers aufzustellen; wenden Sie sich dafür
  an einen Spezialisten;
  Achtung! Legen Sie das Gerät nur auf glatte
  standsichere wärmebeständige Oberfl äche.
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
  Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind
  wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beach-
  ten, unter anderem:
  VOR DER NUTZUNG DER WARMLÜFTBÜRS-
  TE LESEN SIE AUFMERKSAM ALLE BEDIE-
  NUNGSANLEITUNGEN.
  Um das Risiko der Stromschläge zu ver-
  meiden:
  Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
  triebnahme, dass die Spannung des Geräts
  mit der Netzspannung übereinstimmt.
  Schalten Sie das Gerät nach dem Ge-
  brauch vom Stromnetz immer ab. Es ist
  nicht gestattet, das Gerät am Netzkabel zu
  ziehen, wenn Sie das Netzkabel aus der
  Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie nie den
  Netzstecker mit nassen Händen aus der
  Steckdose.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den
  Stellen aufzubewahren, von denen er in
  eine mit Wasser gefüllte Wanne oder einen
  Waschbecken stürzen könnte.
  Benutzen Sie nie die Warmluftbürste an
  den Stellen, wo Sprays oder leicht ent-
  ammbare Flüssigkeiten verwendet wer-
  den.
  Legen Sie das Gerät nie auf weiche Ober-
  ächen (Bett oder Sofa). Es ist nicht ge-
  statten, es zu bedecken.
  Vermeiden Sie das Herunterhängen des
  Netzkabels von Tischkante herunter.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während
  des Badens zu nutzen.
  Tauchen Sie nie das Gerät oder Aufsätze
  ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen,
  sofort den Netzstecker aus der Steckdose
  ziehen, bevor das Gerät aus dem Wasser
  geholt wird.
  Lassen Sie die in Betrieb befi ndliche Warm-
  luftbürste nie unbeaufsichtigt.
  Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von
  synthetischen Perücken.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in
  den Fällen angesagt, wenn Kinder oder
  behinderte Personen das Gerät nutzen.
  Die Nutzung des Geräts von Kindern ist nur
  dann gestattet, wenn sie sich mit entspre-
  chenden und leichtverständlichen Hinwei-
  sen über sicheren Gebrauch des Geräts
  und über die möglichen Gefahren bekannt
  gemacht haben.
  Verwenden Sie die Warmluftbrüste be-
  stimmungsgemäß, verwenden Sie nur jene
  Aufsätze, die zum Lieferungsumfang gehö-
  ren.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
  wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
  beschädigt sind, wenn Störungen auftreten
  und wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte
  wenden Sie sich an ein autorisiertes Kun-
  denservicedienst, falls Probleme mit dem
  Gerät auftreten.
  Halten Sie das Netzkabel von heißen Ober-
  ächen fern.
  Verdrehen Sie nie das Netzkabel und wi-
  ckeln Sie nie um das Gerät.
  Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
  schläfrig sind.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen
  Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
  und anderen Körperteilen.
  Die Aufsätze erhitzen sich während des Be-
  triebs. Bevor Sie die Aufsätze abnehmen,
  lassen Sie diese abkühlen.
  Vorsicht! Die Arbeitsfl äche bleibt heiß nach
  dem Abschalten des Geräts einige Zeit
  lang.
  Bevor Sie die Aufsätze berühren, lassen
  Sie diese abkühlen.
  Legen Sie nie das Gerät auf wärmeemp-
  ndliche Oberfl ächen, bis das Gerät abge-
  kühlt wird.
  Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie
  es abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um
  das Gerät.
  Prüfen Sie periodisch das Netzkabel.
  Es wird empfohlen, während der Nutzung
  des Geräts das Netzkabel auf die gesamte
  Länge abzuwickeln.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH
  IM HAUSHALT GEEIGNET.
  Bewahren Sie sorgfältig diese Bedienungs-
  anleitung
  Inbetriebnahme der Warmluftbürste
  Packen Sie das Gerät aus.
  Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
  triebnahme, dass die Spannung des Geräts
  mit der Netzspannung übereinstimmt.
  Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab
  Stecken Sie den Netzstecker des Netzka-
  bels in die Steckdose.
  Wählen Sie die Betriebsstufe mit dem
  Schalter (3):
  “0” – Warmluftbürste ist ausgeschaltet;
  “1” – Warmluftzufuhr;
  “2” – Heißluftzufuhr;
  “C” – Kaltstufe;
  Kaltstufe
  Die Temperatur der Kältestufe sinkt bei der
  Einstellung des Schalters (2) in die Position
  „C“. Der kalte Luftstrom fi xiert die Locken-
  form, die vorher mit Warmluft getrocknet
  wurde.
  Aufsatzbürste
  Setzen Sie den Aufsatz (4) oder (5) auf das
  Gerätgehäuse (6) auf.
  Fixieren Sie den Aufsatz durch den Druck
  auf Sicherung (6)
  Schalten Sie die Warmluftbürste in die
  Steckdose ein.
  Wickeln Sie eine kleine Strähne auf den
  Aufsatz auf.
  Im Laufe von einigen Sekunden trocknen
  Sie die Haare mit einem Heißluftstrom,
  stellen Sie die Luftstromstärke mit dem
  Schalter (3) ein
  Drehen Sie die Sicherung(6)um und ma-
  chen Sie die Haare frei.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen
  Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
  und anderen Körperteilen.
  Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Ab-
  kühlung der Locken. Trennen Sie die Lo-
  cken mit Fingern vorsichtig ab, damit diese
  natürlich aussehen.
  Aufsatzabnahme
  Um den Aufsatz vom Gerät schnell und pro-
  blemlos abzutrennen, drücken Sie die Siche-
  rung(6), um den Aufsatz abzunehmen.
  Reinigung und Pfl ege
  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haus-
  halt geeignet.
  Vor der Reinigung stellen Sie den Schalter
  (2) in die Position «0» und schalten Sie das
  Gerät vom Stromnetz ab.
  Wischen Sie das Gehäuse der Warmluft-
  bürste mit einem feuchten Tuch, danach
  trocknen Sie es.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser
  oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv und Lö-
  sungsmittel für die Reinigung des Geräts
  zu nutzen.
  Aufbewahrung
  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab,
  wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
  Nach der Nutzung lassen Sie die Warm-
  luftbürste abkühlen, bewahren Sie sie an
  einem trockenen für Kinder unzugäng-
  lichem Ort.
  Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Ge-
  rät, da es zu seiner Beschädigung führen
  kann. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netz-
  kabel um, überdrehen Sie oder dehnen Sie
  es nicht ab, insbesondere am Netzstecker
  und an der Anschlussstelle am Gehäuse
  der Warmluftbürste. Wenn sich das Netz-
  kabel während der Nutzung der Warmluft-
  brüste überdreht, richten Sie es ab und zu
  auf.
  Für Handhabbarkeit ist die Aufhängeöse
  (1)zum Aufbewahrung des Geräts vorgese-
  hen.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
  Leistung: 500 Wt
  Der Produzent behält sich das Recht vor,
  die Charakteristiken der Geräte ohne
  Vorankündigung zu ändern.
  Benutzungsdauer der Teekanne nicht
  weniger als 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte
  verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf
  vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromag-
  netischen Verträglichkeit, die in
  89/336/EWG -Richtlinie des Rates
  und den Vorschriften 73/23/EWG
  über die Niederspannungsgeräte
  vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  HOT AIR STYLER
  DESCRIPTION
  1. Hanging loop
  2. Body
  3. Operating modes switch
  4, 5. Attachment-brush
  6. Attachment clamp
  Attention! Do not use the unit near ob-
  jects filled with water (bath, swimming
  pool etc.).
  • When using the hair dryer in a bath-
  room, disconnect it immediately after
  usage, pull the plug out of the socket,
  as when water is near it is dangerous
  even if the switch is off;
  For additional protection you can install
  a residual current device with nominal
  current of operation, not exceeding 30
  mA, into the mains of the bathroom;
  while installation refer to the special-
  ist;
  ATTENTION! Place the unit on the flat
  heat-resistant surface only.
  IMPORTANT SAFEGUARDS
  When using electrical appliances, espe-
  cially when children are present, basic
  safety precautions should always be fol-
  lowed including the following:
  BEFORE USING THE HAIR-DRYER
  PLEASE READ ALL THE OPERATING IN-
  STRUCTIONS CAREFULLY
  To protect against risk of electric
  shock:
  Before using, make sure that your
  home electricity supply corresponds
  to the voltage specified on the housing
  of the unit.
  Always unplug the hair-dryer imme-
  diately after using. Do not pull by the
  cord. Do not touch the pull with wet
  hands.
  Do not place or store the appliance
  where it can fall into a tub or sink filled
  with water.
  Do not switch on the unit in places
  where aerosols or inflammable liquids
  are used.
  Do place the unit on a soft surface
  (bed or sofa), do not cover the unit.
  Provide that the cord does not hang
  over the edge of the table.
  Do not use the unit while bathing.
  Do not immerse the unit or the attach-
  ments into water or other liquids.
  • If the hair-dryer falls into water, unplug
  it immediately. And only then you can
  take it out of the water.
  Never leave a hair-dryer unattended.
  Do not use the appliance for styling
  synthetic wigs.
  When children or disabled people use
  a hair-dryer it is necessary to be es-
  pecially careful. Children are allowed
  to use the unit only if they are given all
  the necessary instructions concerning
  using of the unit and injuries that can
  appear due to improper usage of the
  unit.
  Use the hair-dryer only for its functions
  and only with attachments included in
  a set.
  Do not use the hair-dryer if its cord
  or plug is damaged or if a hair-dryer
  works irregularly or fell in water. Apply
  to services centers for consultations.
  Keep the cord away from heated sur-
  faces.
  • Do not twist the cord and do not wind it
  over the unit.
  Never use the hair-dryer being in a
  drowsy condition.
  Avoid contact the heated surfaces with
  your face, neck and other parts of your
  body.
  The attachments may be hot during
  use. Allow them to cool before remov-
  al.
  Be careful! The working surface re-
  mains hot for some time after you un-
  plug the unit.
  Before you touch the attachments, al-
  low them to cool off.
  Do not put the appliance on the sur-
  face sensitive to heat until the appli-
  ance is cool.
  Before you take the unit for storage,
  allow it to cool off and never wind the
  cord over the body of the appliance.
  Check the cord integrity periodically.
  While operating the unit we recommend
  unwinding the cord at full length.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSE-
  HOLD USAGE ONLY.
  Keep this instruction
  Switching on of the hot air styler
  Unpack the unit.
  Before using, make sure that your
  home electricity supply corresponds
  to the voltage specified on the housing
  of the unit.
  Unwind the power cord completely
  Insert the plug into the socket.
  Use the switch (3) to set the required
  operation mode:
  “0” – off;
  “1” – warm air supply;
  “2” – hot air supply;
  “С” – cool air supply;
  Cool short
  This function lowers the air temperature
  while setting the switch (3) to “C” posi-
  tion. It will help you fix the form of the
  curl, preliminary dried with warm air.
  Attachments-brushes
  Connect the attachment (4) or the at-
  tachment (5) to the body of the unit.
  Lock the attachment, by pressing the
  clamp (6)
  Plug the unit.
  Wind a lock over the brush.
  Dry hair with hot air for some seconds,
  regulating air intensity by the operat-
  ing modes switch (3).
  Turn the clamp (6) and release the
  hair.
  Avoid contact the heated surfaces with
  your face, neck and other parts of your
  body.
  Do not brush the hair immediately after
  curling, let the locks cool down. Divide
  the locks with fingers in order they look
  naturally.
  Attachments release
  Press the (6) button for quick and easy
  release of the attachments.
  Clean and care
  The unit is intended for household usage
  only.
  Set the switch (3) to “0” position and
  disconnect the hair-dryer.
  The case of the hair-dryer can be
  cleaned with a wet cloth. After it, it is
  necessary to dry the case.
  Never immerse the body of the appli-
  ance into water or other liquids.
  Do not use abrasives and solvents to
  clean the unit.
  Storage
  Always unplug the hair-dryer if it is not
  being used.
  After using let the hair-dryer cool off
  and keep it in a dry place away from
  children.
  Never wind the cord around the hair-
  dryer. It can cause the damage of the
  hair-dryer. Do not pull, overturn or
  strengthen the cord especially near
  the plug and at the place where the
  hair-dryer is fastened to the body.
  Strengthen the cord if it is overturned.
  For convenient usage there is a hang-
  ing loop (1) on the unit, use it to keep
  the unit.
  Specifications
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Power capacity 500 W
  The manufacturer reserves the right
  to change the device's characteristics
  without prior notice.
  Service life of the unit is not less than
  3 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions
  can be obtained from the dealer from
  whom the appliance was purchased. The
  bill of sale or receipt must be produced
  when making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to the
  EMC-Requirements as laid down
  by the Council Directive 89/336/
  EEC and to the Low Voltage
  Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2 3
Maxwell MW-2301 BK

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-2301 BK o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Maxwell MW-2301 BK responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Maxwell MW-2301 BK aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Planchas de pelo y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels, Duits, Pools, Russisch, Tsjechisch, Oekraïens. ¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-2301 BK o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Maxwell MW-2301 BK

General
Marca Maxwell
Modelo MW-2301 BK
Producto Plancha de pelo
EAN 9012345005955
Idioma Engels, Duits, Pools, Russisch, Tsjechisch, Oekraïens
Tipo de archivo PDF

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más