Maxwell MW-2662 B

Maxwell MW-2662 B manual

(1)
 • CÂNTAR ELECTRONIC DE PODEA
  Dispozitivul este utilizat pentru determinarea
  greutăţii
  Descriere
  1. Corpul
  2. Capac locaş pentru baterii
  3. Display
  4. Buton selectare unităţi de măsură greutate
  «kg/lb/st»
  
  
  Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de
  utilizarea aparatului electric şi păstraţi-o pentru
  consultări ulterioare.
  Folosiţi aparatul conform destinaţiei şi în scopurile
  menţionate în prezenta instrucţiune. Utilizarea
  greşită a aparatului poate duce la defectarea
  acestuia, cauzarea de prejudicii utilizatorului şi
  proprietăţii lui.
  Mânuiţi cântarul cu delicateţe, ca şi orice dis-
  pozitiv de măsurare; nu-l supuneţi acţiunii tem-
  peraturilor joase sau înalte, umidităţii sporite,
  evitaţi acţiunea directă a razelor solare, nu
  scăpaţi dispozitivul pe jos.
  Utilizaţi cântarul departe de aparatele de încăl-
  zire.
  Nu permiteţi pătrunderea lichidului în interiorul
  corpului cântarului, acest aparat nu este imper-
  meabil la apă. Se interzice păstrarea sau uti-
  lizarea cântarului în locuri cu umiditate sporită
  (peste 80%), nu permiteţi contactul carcasei
  cântarului cu apa sau cu alte lichide pentru a
  preveni dereglarea corectitudinii datelor cânta-
  rului sau defectarea cântarului.
  Înainte de a utiliza cântarul, scoateţi pelicula
  de protecţie pentru a evita apariţia efectului
  static.
  Aşezaţi cântarul pe o suprafaţa plană, uscată
  şi nealunecoasă.
  Nu utilizaţi cântarul pe covoare sau acoperire
  de covor.
  Nu urcaţi pe cântar cu picioarele umede sau
  dacă suprafaţa cântarului este umedă. Puteţi
  să alunecaţi şi să vă traumatizaţi.
  Aveţi grijă atunci când urcaţi pe cântar: mai
  întîi puneţi pe cântar un picior, asiguraţi-vă
  de stabilitatea acestuia, după care puneţi al
  doilea picior.
  Urcaţi pe cântar şi distribuiţi în mod egal gre-
  utatea Dvs. Nu mişcaţi în timpul procesului de
  cântărire. Nu săriţi pe suprafaţa cântarului.
  Scoateţi bateriile din compartimentul pentru
  baterii atunci când nu utilizaţi cântarul o peri-
  oadă mai lungă de timp.
  La instalarea bateriilor respectaţi riguros pola-
  ritatea în conformitate cu indicaţiile.
  Înlocuiţi bateriile la timp.
  Acest aparat nu este destinat pentru folosire
  de către copii cu vârsta sub 8 ani.
  Acest aparat nu este destinat pentru utilizare
  de către persoanele (inclusiv copiii care au
  atins vârsta de 8 ani) cu deficienţe fizice, psihi-
  ce sau fără experienţă şi cunoştinţe suficiente.
  Utilizarea aparatului de către aceste persoane
  este posibilă doar în cazul în care sunt supra-
  vegheaţi de către persoana responsabilă de
  securitatea lor şi dacă le-au fost date instrucţi-
  uni clare şi corespunzătoare cu privire la folo-
  sirea sigură a aparatului şi despre riscurile care
  pot apărea în caz de folosire inadecvată.
  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se
  juca cu aparatul.
  Din motive de siguranţă copiilor nu lasaţi pun-
  gile de polietilenă folosite ca ambalaj, fără
  supraveghere.
    Nu permiteţi copiilor se joace
  cu pungile de polietilenă sau pelicula pentru
  ambalare. 
  În legătură cu orice aspecte ale deservirii
  tehnice adresaţi-vă la un centru autorizat de
  deservire.
  Transportaţi aparatul numai în ambalajul pro-
  ducătorului.
  Păstraţi cântarul la un loc uscat, răcoros, inac-
  cesibil pentru copii.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
  CASNIC
  UTILIZAREA CÂNTARULUI
  În cazul transportării sau depozitării
  dispozitivului la o temperatură scăzută este
  necesar să-l menţineţi la temperatura camerei
  timp de cel puţin două ore.
  Ştergeţi cântarul cu o lavetă moale, uşor ume-
  zită.
  
  1. Scoateţi cântarul din ambalaj, îndepărtaţi orice
  etichete care ar împiedica funcţionarea apa-
  ratului.
  2. Scoateţi capacul compartimentului pentru
  baterii (2) şi instalaţi bateria «CR2032» (inclu-
  în setul de livrare), respectînd riguros
  polaritatea.
  3. Instalaţi capacul locaşului pentru baterii (2) în
  poziţia iniţială.
  Remarcă: La prezenţa în compartimentul
  pentru baterii garniturei izolante, deschideţi
  capacul compartimentului pentru baterii
  (2), extrageţi garnitura şi instalaţi capacul
  compartimentului pentru baterii (2) la loc.
  
  Dacă imagine pe display (3) va deveni neclară,
  înlocuiţi bateria.
  Deschideţi capacul locaşului pentru baterii (2),
  înlocuiţi bateria «CR2032» cu una nouă de tip
  «CR2032», respectând strict polaritatea, închi-
  deţi capacul locaşului pentru baterii (2).
  Dacă cântarul nu este utilizat pentru o perioa-
  îndelungată de timp, scoateţi bateriile din
  compartimentul pentru baterii.
  
  Efectuaţi cântărirea la aceeaşi oră a zilei.
  După luarea mesei trebue să treacă 2-3 ore.
  Pentru a obţine la cântărire indicaţiile cele mai
  precise instalaţi cântarul pe acelaşi loc.
  
  Dacă pe display a apărut simbolul «Error»,
  acest lucru înseamnă cântarul este supra-
  încărcat. Coborâţi imediat de pe cântar pentru
  a evita deteriorarea acestuia.
  
  Pe partea de jos a cântarului se află butonul
  pentru selectarea unităţilor de măsură a greutăţii
  (4). Apăsînd butonul, selectaţi kilograme («kg»),
  funţi («lb») sau stone («st») în calitate de unităţi
  de măsură.
  
  1. Plasaţi cântarul pe o suprafaţă plană şi stabilă.
  2. Cântarul se va conecta atunci când Dvs veţi
  urca pe cântar.
  3. Pe display (3) vor apărea simbolurile «0.0
  kg», «0.0 lb» sau «0:0 st» în dependenţa de
  unităţile de măsură selectate.
  4. Urcaţi pe cântar, staţi în poziţie nemişcată. În
  timpul cântăririi indicaţiile pe display (3) vor
  clipi. Aşteptaţi momentul când indicaţiile îşi vor
  opri clipirea.
  5. Greutatea Dvs va fi afişată pe display circa 10
  secunde după ce dispozitivul se va deconecta
  automat.
  Remarci:
  Dacă cântarul funcţionează incorect, încercaţi
  deconectaţi sursa de alimentare, pentru
  a face acest lucru deschideţi compartimentul
  pentru baterii (2) şi extrageţi bateriile. După
  cîtva timp instalaţi bateriile la loc.
  În legătură cu orice aspecte ale deservirii
  tehnice adresaţi-vă la un centru autorizat de
  deservire.
  
  Ştergeţi cântarul cu o lavetă moale, uşor
  umezită.
  Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau
  solvenţi.
  Nu scufundaţi cântarul în apă sau alte lichide,
  nu introduceţi în maşina de spălat vase.
  Păstraţi cântarul la un loc uscat, răcoros, inac-
  cesibil pentru copii.
  
  
  Cântarul electronic poate fi sensibil la radiaţia
  electromagnetică emanată de alte dispozitive
  amplasate în preajmă (telefoane mobile, staţii
  radio portative, dispozitive de radioghidaj şi
  cuptoare cu microunde). În cazul în care se
  resimte o astfel de acţiune (pe display sunt afişate
  date eronate sau contradictorii) mutaţi cântarul la
  un alt loc sau deconectaţi pentru un timp sursa de
  interferenţe.
  
  1. Cântar – 1 buc.
  2. Baterie «CR2032» – 1 buc.
  3. Intrucţiune – 1 buc.
  
  Baterie: Baterie «CR2032» 3 V
  Greutatea maximal admisibilă: 150 kg
  Producătorul îşi rezervă dreptul să modifice
  caracteristicile aparatului fără preaviz.
  Termenul de funcţionare a dispozitivului - 3
  ani
  Garan
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
  dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional
  sau la compania, unde a fost procurat produsul
  dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condi-
  ţia prezentării bonului de plată sau a oricărui alt
  document financiar, care confirmă cumpărarea
  produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor
  EMC, întocmite în conformitate cu Di-
  rectiva 2004/108/EC i Directiva cu pri-
  vire la electrosecuritate/joasă tensiune
  2006/95/EC.
  romÂnĂ/ moldoveneascĂ
  6
  
  Салмақты анықтау үшін құрылғыны
  пайдаланыңыз.
  
  1. Корпусы
  2. Батареялық бөліктің қақпағы
  3. Дисплей
  4. «kg/lb/st» салмақ/көлем өлшеу бірліктерін
  таңдау батырмасы
  
  
  Электр приборын пайдаланбас бұрын, осы
  нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны
  анықтамалық материал ретінде пайдалану
  үшін сақтап қойыңыз.
  Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
  тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
  Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына
  және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне
  зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
  Кез- келген өлшейтін аспапты сияқты,
  таразыны ұқыпты пайдаланыңыз, оған
  жоғары немесе төмен температуралардың,
  жоғары ылғалдылықтың әсерін тигізбеңіз,
  тікелей күн сәулелерінің әсеріне жол
  бермеңіз, құрылғыны құлатпаңыз және
  соқпаңыз.
  Таразыны қыздырғыш аспаптардан алшақ
  жерде пайдаланыңыз.
  Таразы корпусының ішіне сұйықтың
  тиюіне жол бермеңіз, берілгент құрылғы су
  өтпейтін болып есептелмейді. Таразыны
  ылғалдылығы жоғары (80% көп) жерлерде
  қалдыруға немесе пайдалануға тыйым
  салынады, таразы көрсеткіштерінің
  дұрыстығы бұзылуына немесе оның істен
  шығуына жол бермеу үшін, құрылғының
  сумен немесе басқа сұйықтықтармен
  жанасуына жол бермеңіз.
  Пайдалану алдында статикалық эффект
  пайда болмауы үшін таразыдан қорғаныс
  пленканы жойыңыз.
  Таразыны түзу, құрғақ және сырғымайтын
  бетте орналастырыңыз.
  Таразыңы кілемдерде немесе кілемді
  беттерде пайдаланбаңыз.
  Таразыға суланған аяқтармен немесе
  таразының дымқыл бетіне тұрмаңыз. Сіз
  тайып құлап, жарақаттанып қалуыңыз
  мүмкін.
  Таразыға тұратын кезде абай болыңыз:
  таразының үстіне алдымен бір аяғыңызбен
  тұрыңыз, оның тұрақтылығына көз жеткізіп
  алғаннан кейін ғана екінші аяғыңызды
  қойыңыз.
  Таразының үсітне шығып, өз салмағыңызды
  біркелкі етіп ұстаңыз. Таразыға тұрыңыз
  және өз салмағыңызды теңестіріп
  орналастырыңыз. Салмақты өлшеу іске
  асырылып жатқанда, қозғалмай тұрыңыз,
  Таразы бетінде секіруге тыйым салынады.
  Сіз таразыны ұзақ уақыт аралығында
  пайдаланбайтын болсаңыз, онда батарейлі
  бөліктен қуат элементін алып тастау қажет.
  Қуат элементін орнатқан кезде белгілеуге
  сәйкес өрістілігін қатаң сақтаңыз.
  Қоректендіру элементін уақытында
  айырбастап тұрыңыз.
  Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
  пайдалануына арналмаған.
  Бұл прибор жеке мүмкіншілігі шектеулі,
  жүйке, психикасы ауыратын немесе білімі
  жеткіліксіз адамдарға (8 жастан жоғары
  балаларды қоса алғанда)пайдалануға
  арналмаған. Бұл адамдар тек өздерінің
  қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның
  қадағалауымен болса, сондай-ақ өздеріне
  құрылғыны қауіпсіз пайдалану және дұрыс
  пайдаланбаған жағдайда орын алуы
  мүмкін қауіпті жағдайлар туралы тиісті
  және түсінікті нұсқаулар берілген болса
  осы приборды пайдалана алады.
  Балалар приборды ойыншық ретінде
  пайдаланбас үшін оларды қадағалап
  отырыңыз.
  Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау
  ретінде пайдаланылатын полиэтилен
  қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
  Назар аудараңыз! Балаларға полиэтилен
  пакеттермен немесе қаптама үлдірімен
  ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі
  бар!
  Техникалық қызмет көрсету сұрақтары
  бойынша туындыгерлес (өкілетті) қызмет
  көрсету орталығына хабарласыңыз.
  Құрылғыны тек зауыттық орауда ғана
  тасымалдаңыз.
  Таразыны құрғақ, салқын, балалардың
  қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  
  Құрылғыны төмен температура
  жағдайында тасымалдаған немесе
  сақтаған кезде оны кемінде екі сағат
  бөлме температурасында ұстау керек.
  Таразыны сәл дымқыл жұмсақ матамен
  сүртіңіз.
  
  1. Таразыны ораудан шығарыңыз,
  құрылғының жұмыс ітеуіне кедергі болатын
  кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
  2. Батареялық бөліктің қақпағын (2) шешіңіз
  және үйектілікті қатаң сақтап, «CR2032»
  қоректендіру элементін орнатыңыз
  (жеткізілім жинағына кіреді).
  3. Батареялық бөлік (2) қақпағын орнатыңыз.
  Ескерту: Батареялық бөлікте
  оқшаулағыш аралық қабат болған
  кезде, батареялық бөліктің қапағын (2)
  ашыңыз, аралық қабатты шығарыңыз
  және батареялық бөліктің қапағын (2)
  жабыңыз.
  
  Егер дисплейдегі (3) суреттің анықтығы
  төмен болса, қуат элементін ауыстырыңыз.
  Батарей бөлігінің қақпағын (2) ашыңыз,
  «CR2032» қуат элементін жаңа «CR2032»
  элементімен, өрістілігін қатаң сақтай
  отырып ауыстырыңыз, батарей бөлігінің
  қақпағын (2) жабыңыз.
  Егер таразы ұзақ уақыт бойы
  пайдаланбайтын болса, қоректендіру
  элементтерін батареялық бөліктен алып
  тастаңыз.
  
  Салмағыңызды өлшеуді үнемі тәуліктің бір
  мезігілінде іске асырыңыз.
  Тамақ ішкеннен кейін 2-3 сағат өтуі керек.
  Максималды дәл көрсетілімдер алу үшін
  салмақты өлшегенде таразыны белгілі бір
  орынға қойыңыз.
  
   
     
   
  
  
  Таразы корпусының төменгі жағында салмақ
  өлшем бірліктерін таңдау батырмасы (4)
  бар. Батырмасын басып, сіз салмақ өлшем
  бірліктері ретінде килограммдарды («kg»),
  фунттарды («lb») немесе стоундарды («st»)
  таңдай аласыз.
  
  1. Таразыны түзу тұрақты бетке қойыңыз.
  2. Сіз таразыға тұрғанда олар іске қосылады.
  3. Дисплейде (3) таңдалған өлшем
  бірліктерге байланысты «0.0 kg», «0.0 lb»
  немесе «0:0 st» таңбалары пайда болады.
  4. Таразыға тұрыңыз, таразыда қозғалмай
  тұрыңыз. Салмақты өлшеу уақытында
  дисплейдегі (3) салмақ көрсетілімдері
  жанып-сөнеді. Көрсетілімдердің тұрақты
  жануын күтіңіз.
  5. Сіздің салмағыңыз 10 секунд бойы жанады,
  содан кейін аспап автоматты сөнеді.
  :
  Егер таразы дұрыс істемесе, батареялық
  бөліктің қақпағын (2) шешіңіз қоректендіру
  элементін шығарыңыз. Біршама уақыттан
  кейін қоретендіру элементін орнына
  орнатыңыз.
  Техникалық қызмет көрсету сұрақтары
  бойынша туындыгерлес (өкілетті) қызмет
  көрсету орталығына хабарласыңыз.
  
  Таразыны сәл дымқыл жұмсақ матамен
  сүртіңіз.
  Қажайтын жуғыш заттарды немесе
  еріткіштерді пайдалануға тыйым
  салынады.
  Таразыны суға немесе кез-келген басқа
  сұйықтықтарға матыруға, сонымен қатар
  оны ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым
  салынады.
  Таразыны құрғақ, салқын, балалардың
  қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  
  
  Электронды таразы тікелей жақын орналасқан
  басқа құрылғылардың (мысалы, мобильдік
  телефондардың, портативтік станциялардың,
  радиобасқару пульттарының және қысқа
  толқынды пештердің) электромагниттік
  сәулелеріне сезімтал болуы мүмкін. Егер
  мұндай әсердің беогілері пайда болған
  жағдайда (дисплейде қате немесе қарама-
  қайшы мәліметтер көрсетілсе), таразыны
  басқа жерге орын ауыстырыңыз немесе
  бөгеттердің көзін біршама уақытқа сөндіріңіз.
  
  1. Таразы – 1 дн.
  2. «CR2032» қоректендіру элементі – 1 дн.
  3. Нұсқаулық – 1 дн.
  
  Қоректендіру элементі: «CR2032»
  қоректендіру элементі, 3 В
  Максималды шектелген салмақ: 150 кг
  Өндіруші аспаптың сипаттамаларын
  алдын-ала хабаралаусыз өзгертуге құқықты
  сақтайды.
  Прибордың қызмет ету мерзімі – 3 жыл
  
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған
  адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС жағдайларға сәйкес
  келедi негiзгi Мiндеттемелер 2004/108/
  EC Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң Реттелуi
  2006/95/EC
  
  542
  ELECTRONIC PERSONAL SCALE
  The unit is used for weight measuring.
  Description
  1. Body
  2. Battery compartment lid
  3. Display
  4. Measurement units selection button
  «kg/lb/st»
  Recommendations for customer
  ATTENTION!
  Before using the unit, read these
  instructions carefully and keep them for
  further reference.
  Use the unit according to its intended
  purpose only, as it is stated in this user
  manual. Mishandling the unit can lead to
  its breakage and cause harm to the user or
  damage to his/her property.
  Handle your scale with care, as it is a
  precision instrument, do not subject it to
  high or low temperatures, high humidity,
  never expose it to direct sunlight and do
  not drop it.
  Use the scale away from heating units.
  Avoid getting of liquids into the scale
  body, this appliance is not waterproof.
  Do not store or use the scale in rooms
  with high humidity (above 80%), make
  sure that the scale does not come into
  contact with water or other liquids as
  this may cause failure of scale indication
  or its damage.
  Remove the protective film from the
  scale before use to avoid static effect.
  Place the scale on a flat, dry and non-
  slip surface.
  Do not use the scale on carpets or rugs.
  Do not step on the scale with wet feet or
  if the scale surface is damp. You can slip
  and get injured.
  Be careful while stepping on the scale:
  step on the scale first with one foot;
  make sure that the scale is steady and
  only then step on it with both feet.
  Step on the scale and dispose your
  weight evenly. Stand still while weigh-
  ing. Do not jump on the scale surface.
  If you are not planning to use the scale
  for a long time, remove the battery from
  the battery compartment.
  Strictly follow the polarity according to
  the markings when installing the bat-
  tery.
  Replace the battery in time.
  This unit is not intended for usage by
  children under 8 years of age.
  This unit is not intended for usage by
  people (including children over 8) with
  physical, neural, mental deviations or
  with insufficient experience or knowl-
  edge. Such persons can use this unit
  only if they are under supervision of a
  person who is responsible for their safe-
  ty and if they are given all the necessary
  and understandable instructions con-
  cerning the safe usage of the unit and
  information about danger that can be
  caused by its improper usage.
  Do not leave children unattended not to
  let them use the unit as a toy.
  For children safety reasons, do not leave
  polyethylene bags, used as a packag-
  ing, unattended.
   Attention! Do not allow children to play
  with polyethylene bags or packaging
  film. Danger of suffocation!
  Refer to authorized service centers for
  maintenance.
  Transport the unit in the original pack-
  age only.
  Keep the scale away from children in a
  dry cool place.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
  USAGE ONLY
  USING SCALE
  After unit transportation or storage
  at low temperature, it is necessary to
  keep it for at least two hours at room
  temperature before switching on.
  Wipe the scale with a soft slightly damp
  cloth.
  Battery installation
  1. Unpack the scale, remove any stickers
  that can prevent unit operation.
  2. Remove the battery compartment lid (2)
  and insert a “CR2032” battery (supplied
  with the unit), following the polarity.
  3. Install the battery compartment lid (2)
  back to its place.
  Note: If there is an isolation insert in the
  battery compartment, open the battery
  compartment lid (2), remove the
  isolation insert and install the battery
  compartment lid (2) back to its place.
  Battery replacement
  If the indication on the display (3)
  becomes unsharp, replace the battery.
  Open the battery compartment lid (2),
  replace the old “CR2032” battery with a
  new “CR2032” battery, strictly following
  the polarity, and close the battery com-
  partment lid (2).
  If you are not going to use the scale for
  a long time, remove the battery from the
  battery compartment.
  Recommendations
  Weigh yourself at one and the same
  time of the day.
  2-3 hours should pass after the meal.
  Place the scale on one and the same
  place to get the most precise result.
  Attention!
   The indication «Error» on the display
  means that the scale is overloaded.
  Step off the scale immediately to
  avoid its damage.
  Measurement units selection
  The weight measurement units selection
  button (4) is located on the bottom of the
  scale. Select kilograms («kg»), pounds
  («lb») or stones («st») as measurement
  units pressing the button.
  Weight measurement
  1. Install the scale on a flat stable surface.
  2. The unit is switched on when you step
  on it.
  3. The symbols «0.0 kg», «0.0 lb» or «0:0
  st» appear on the display (3) depending
  on the selected measurement units.
  4. Step on the scale and stand still. The
  weight indications on the display (3)
  will flash during weighing. Wait till the
  indications stop flashing.
  5. Your weight will be shown on the display
  for about 10 seconds, and then the unit
  will be switched off automatically.
  Notes:
  If the scale works improperly, try to
  switch the power off; to do this, open
  the battery compartment lid (2) and
  remove the battery. After some time
  install the battery back in its place.
  Refer to authorized service centers for
  maintenance.
  Cleaning and care
  Wipe the scale with a soft slightly damp
  cloth.
  Never use abrasives or solvents.
  Do not immerse the scale into water
  or any other liquids, do not wash it in a
  dishwashing machine.
  Keep the scale away from children in a
  dry cool place.
  Important
  Electromagnetic compatibility
  The electronic scale can be sensitive to
  electromagnetic emission of other units
  located in close proximity (such as mobile
  phones, portable radio transmitters, radio
  controllers and microwave ovens). In cases
  of such exposure (false or inconsistent
  data indication on the display), relocate the
  unit or switch the source of interference for
  some time off.
  Delivery set
  1. Scale – 1 pc.
  2. CR2032 battery – 1 pc.
  3. Instruction manual – 1 pc.
  Technical specifications
  Power supply: CR2032 battery, 3 V
  Maximum weight: 150 kg
  The manufacturer preserves the right
  to change the specifications of the unit
  without a preliminary notification.
  Unit operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom
  the appliance was purchased. The bill of
  sale or receipt must be produced when
  making any claim under the terms of this
  guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 2004/108/EC
  and to the Law Voltage Regulation
  2006/95/EC
  ENGLISH
  ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE
  Das Gerät wird zum Abwiegen verwendet.
  Beschreibung
  1. Gehäuse
  2. Batteriefachdeckel
  3. Bildschirm
  4. Wahltaste der Gewichtseinheiten «kg/lb/st»
  Betriebsanleitung
  ACHTUNG!
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Elektrogeräts
  lesen Sie diese Bedienungsanleitung
  aufmerksam durch und bewahren Sie sie für
  weitere Referenz auf.
  Benutzen Sie dieses Gerät nur
  bestimmungsmäßig und laut dieser
  Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße
  Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung
  führen, einen gesundheitlichen oder materiellen
  Schaden beim Nutzer hervorrufen.
  Gehen Sie mit der Waage wie mit jedem
  Meßgerät vorsichtig um, setzen Sie das Gerät
  hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhter
  Feuchtigkeit, direkten Sonnenstrahlen nicht
  aus und lassen Sie es nicht fallen.
  Verwenden Sie die Waage abseits von
  Heizgeräten.
  Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit
  ins Waagegehäuse eindringt, dieses Gerät
  ist nicht wasserdicht. Es ist nicht gestat-
  tet, die Waage in den Räumen mit erhöh-
  ter Feuchtigkeit (mehr als 80%) zu lassen
  oder zu nutzen, vermeiden Sie Kontakt des
  Waagegehäuses mit Wasser oder anderen
  Flüssigkeiten, um die Waage und Korrektheit
  ihrer Anzeige nicht zu beschädigen.
  Vor der ersten Inbetriebnahme entfernen Sie
  die Schutzfolie von der Waage, damit keine
  statische Wirkung entsteht.
  Stellen Sie die Waage auf eine ebene, trocke-
  ne und rutschfeste Oberfläche.
  Verwenden Sie die Waage auf Teppichen oder
  Teppichböden nicht.
  Es ist nicht gestattet, mit nassen Füssen auf
  die Waage oder auf die nasse Oberfläche der
  Waage zu treten. Sie können rutschen und
  sich verletzen.
  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf die Waage
  treten: treten Sie zuerst auf die Waage mit
  einem Fuß, vergewissern Sie sich, dass die
  Waage standfest ist, erst dann treten Sie mit
  dem anderen Fuß.
  Treten Sie auf die Waage und verteilen Sie
  Ihr Gewicht gleichmäßig. Während des
  Abwiegens bewegen Sie sich nicht. Es ist
  nicht gestattet, auf der Oberfläche der Waage
  zu springen.
  Falls Sie die Waage längere Zeit nicht nutzen,
  nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach
  heraus.
  Beachten Sie beim Batteriewechsel die
  Polarität entsprechend den Bezeichnungen.
  Wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus.
  Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von
  Kindern unter 8 Jahren geeignet.
  Dieses Gerät ist nicht für Personen (dar-
  unter auch Kinder über 8 Jahren) mit
  Körper-, Nerven- und Geistesabweichungen
  oder ohne ausreichende Erfahrung oder
  Kenntnisse geeignet. Dieses Gerät darf von
  solchen Personen nur dann genutzt werden,
  wenn sie sich unter Aufsicht der Person befin-
  den, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist,
  und wenn ihnen entsprechende und verständ-
  liche Anweisungen über sichere Nutzung des
  Geräts und die Gefahren bei seiner falschen
  Nutzung gegeben wurden.
  Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das
  Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet
  werden, nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten
  oder Verpackungsfolien nicht spielen.
  Erstickungsgefahr!
  Falls Sie Fragen über die Unterhaltung des
  Geräts haben, wenden Sie sich bitte an einen
  autorisierten Kundendienst.
  Transportieren Sie das Gerät nur in der
  Fabrikverpackung.
  Bewahren Sie die Waage an einem trocke-
  nen, kühlen und für Kinder unzugänglichen
  Ort auf.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET
  INBETRIEBNAHME DER WAAGE
  Falls das Gerät unter niedrigen
  Temperaturen transportiert oder aufbewahrt
  wurde, lassen Sie es vor der Nutzung bei
  der Raumtemperatur nicht weniger als zwei
  Stunden bleiben.
  Wischen Sie die Waage mit einem weichen
  angefeuchteten Tuch ab.
  Einsetzen der Batterie
  1. Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung
  heraus und entfernen Sie alle Aufkleber, die
  die Nutzung des Geräts stären.
  2. Machen Sie den Batteriefachdeckel (2)
  auf und setzen Sie die «CR2032»-Batterie
  (mitgeliefert) ein, beachten Sie dabei die
  Polarität.
  3. Stellen Sie den Batteriefachdeckel (2) zurück
  auf.
  Anmerkung: Falls es eine Isoliereinlage
  im Batteriefach gibt, machen Sie den
  Batteriefachdeckel (2) auf, entfernen
  Sie die Isoliereinlage und stellen Sie den
  Batteriefachdeckel (2) zurück auf.
  Batteriewechsel
  Wenn die Abbildung auf dem Bildschirm (3)
  unscharf wird, ersetzen Sie die Batterie.
  Machen Sie den Batteriefachdeckel (2) auf,
  ersetzen Sie die «CR2032»-Batterie mit
  einer neuen «CR2032»-Batterie, beachten
  Sie dabei die Polarität, und stellen Sie den
  Batteriefachdeckel (2) zurück auf.
  Wenn die Waage längere Zeit nicht gebraucht
  wird, nehmen Sie die Batterie aus dem
  Batteriefach heraus.
  Empfehlungen
  Wiegen Sie sich immer in derselben Tageszeit.
  Es sollen 2-3 Stunden nach der Mahlzeit
  vergehen.
  Um höchst genaue Messwerte beim
  Abwiegen zu bekommen, stellen Sie die
  Waage immer auf dieselbe Stelle.
  Achtung!
  Wenn der Wert „Error“ auf dem Bildschirm
  erscheint, ist die Waage überlastet. Gehen
  Sie sofort von der Waage hinunter, um ihre
  Störung zu vermeiden.
  Wählen der Gewichtseinheiten
  Auf der unteren Seite des Waagegehäuses gibt
  es eine Wahltaste der Gewichtseinheiten (4).
  Drücken Sie die Taste und wählen Sie Kilogramm
  („kg“), Pfunde („lb“) oder Stones („st“) als
  Gewichtseinheiten.
  Abwiegen
  1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene stabile
  Oberfläche auf.
  2. Die Waage schaltet sich ein, wenn Sie darauf
  treten.
  3. Die Symbole „0.0 kg“, „0.0 lb“ oder „0:0 st“
  erscheinen auf dem Bildschirm (3) je nach
  der gewählten Gewichtseinheit.
  4. Treten Sie auf die Waage, bewegen Sie sich
  nicht. Während des Abwiegens wird die
  Gewichtsanzeige auf dem Bildschirm (3)
  blinken. Warten Sie, bis die Anzeige auf dem
  Bildschirm zu blinken aufhört.
  5. Ihr Gewicht wird auf dem Bildschirm ca. 10
  Sekunden lang angezeigt, danach schaltet
  sich das Gerät automatisch aus.
  Anmerkungen::
  Wenn die Waage nicht korrekt funktioniert,
  versuchen Sie, die Batteriespeisung
  abzuschalten, machen Sie dafür den
  Batteriefachdeckel (2) auf und nehmen Sie
  die Batterie aus. Nach einiger Zeit setzen Sie
  die Batterie zurück ein.
  Falls Sie Fragen über die Unterhaltung des
  Geräts haben, wenden Sie sich bitte an einen
  autorisierten Kundendienst.
  Reinigung und Pflege
  Wischen Sie die Waage mit einem weichen
  angefeuchteten Tuch ab.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- oder
  Lösungsmittel zu benutzen.
  Es ist nicht gestattet, die Waage ins Wasser
  oder andere Flüssigkeiten zu tauchen, sowie
  sie in der Geschirrspülmaschine zu waschen
  Bewahren Sie die Waage an einem trockenen,
  kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort
  auf.
  Wichtig
  Elektromagnetische Verträglichkeit
  Die elektronische Waage kann gegen
  elektromagnetische Ausstrahlung von anderen
  Geräten (wie Mobiltelefonen, Kleinfunkgeräten,
  Radioschaltpulten und Mikrowellenöfen), die
  sich in der Nähe befinden, empfindlich sein.
  Falls Merkmale solcher Einwirkung erscheinen
  (falsche oder einander widersprechende
  Angaben auf dem Bildschirm), stellen Sie die
  Waage an eine andere Stelle um oder schalten
  Sie die Quelle der Störungen auf einige Zeit aus.
  Lieferumfang
  1. Waage – 1 St.
  2. «CR2032»-Batterie – 1 St.
  3. Bedienungsanleitung – 1 St.
  Technische Eigenschaften
  Batterie: «CR2032»-Batterie, 3 V
  Maximale Belastbarkeit: 150 kg
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
  und technische Eigenschaften des Geräts ohne
  Vorbenachrichtigung zu verändern.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte
  verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
  zulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromagne-
  tischen Verträglichkeit, die in
  2004/108/EC-Richtlinie des Rates und
  den Vorschriften 2006/95/EC über die
  Niederspannungsgeräte vorgesehen
  sind.
  DEUTSCH
  3
  ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
  Устройство используется для определения
  веса.
  Описание
  1. Корпус
  2. Крышка батарейного отсека
  3. Дисплей
  4. Кнопка выбора единиц измерения «kg/
  lb/st»
  Рекомендации потребителю
  ВНИМАНИЕ!
  Перед началом эксплуатации
  электроприбора внимательно прочитайте
  настоящую инструкцию и сохраните её для
  использования в качестве справочного
  материала.
  Используйте устройство только по его
  прямому назначению, как изложено
  в данной инструкции. Неправильное
  обращение с прибором может привести
  к его поломке, причинению вреда
  пользователю или его имуществу.
  Обращайтесь с весами аккуратно, как
  с любым измерительным прибором, не
  подвергайте весы воздействию высо-
  ких или низких температур, повышенной
  влажности, не допускайте воздействия
  прямых солнечных лучей и не роняйте
  весы.
  Используйте весы вдали от нагреватель-
  ных приборов.
  Не допускайте попадания жидкости
  внутрь корпуса весов, данное устрой-
  ство не является водонепроницаемым.
  Запрещается оставлять или использовать
  весы в местах с повышенной влажностью
  (более 80%), не допускайте контакта кор-
  пуса весов с водой либо с другими жид-
  костями во избежание нарушения пра-
  вильности показаний весов или выхода
  прибора из строя.
  Перед использованием удалите с весов
  защитную плёнку во избежание возник-
  новения статического эффекта.
  Размещайте весы на ровной, сухой и
  нескользкой поверхности.
  Не пользуйтесь весами на коврах или ков-
  ровых покрытиях.
  Не вставайте на весы мокрыми ногами
  или если поверхность весов влажная. Вы
  можете поскользнуться и получить трав-
  му.
  Соблюдайте осторожность, когда вста-
  ёте на весы: встаньте на весы сначала
  одной ногой, убедитесь в их устойчиво-
  сти и только затем поставьте вторую ногу.
  Встаньте на весы и равномерно рас-
  пределите свой вес. Во время процес-
  са взвешивания стойте неподвижно.
  Запрещается прыгать на поверхности
  весов.
  Если вы не будете пользоваться весами
  в течение длительного периода времени,
  необходимо извлечь элемент питания из
  батарейного отсека.
  При установке элемента питания строго
  соблюдайте полярность в соответствии с
  обозначениями.
  Своевременно меняйте элемент питания.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми младше 8 лет.
  Данный прибор не предназначен для
  использования людьми (включая детей
  старше 8 лет) с физическими, нерв-
  ными, психическими отклонениями
  или без достаточного опыта и знаний.
  Использование прибора такими лицами
  возможно, только в том случае, если они
  находятся под присмотром лица, отвеча-
  ющего за их безопасность, при условии,
  что им были даны соответствующие и
  понятные инструкции о безопасном поль-
  зовании устройством и тех опасностях,
  которые могут возникать при его непра-
  вильном использовании.
  Осуществляйте надзор за детьми, чтобы
  не допустить использования прибора в
  качестве игрушки.
  Из соображений безопасности детей
  не оставляйте полиэтиленовые пакеты,
  используемые в качестве упаковки, без
  присмотра.
   Внимание! Не разрешайте детям играть
  с полиэтиленовыми пакетами или упако-
  вочной плёнкой. Опасность удушья!
  По вопросам технического обслуживания
  обращайтесь в авторизованные (уполно-
  моченные) сервисные центры.
  Перевозите весы только в заводской упа-
  ковке.
  Храните весы в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
  ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ
  После транспортировки или хранения
  устройства при пониженной температуре
  необходимо выдержать его при
  комнатной температуре не менее двух
  часов.
  Протрите весы мягкой, слегка влажной
  тканью.
  Установка элемента питания
  1. Достаньте весы из упаковки, удали-
  те любые наклейки, мешающие работе
  устройства.
  2. Снимите крышку батарейного отсека (2)
  и установите элемент питания «CR2032»
  (входит в комплект поставки), строго
  соблюдая полярность.
  3. Установите крышку батарейного отсека
  (2) на место.
  Примечание: При наличии изолирующей
  прокладки в батарейном отсеке
  откройте крышку батарейного отсека
  (2), извлеките прокладку и установите
  крышку батарейного отсека (2) на место.
  Замена элемента питания
  Если изображение на дисплее (3) стало
  менее чётким, замените элемент пита-
  ния.
  Откройте крышку батарейного отсека
  (2), замените элемент питания «CR2032»
  новым элементом питания «CR2032»,
  строго соблюдая полярность, и закройте
  крышку батарейного отсека (2).
  Если весы не будут использоваться про-
  должительное время, извлеките элемент
  питания из батарейного отсека.
  Рекомендации
  Проводите взвешивания в одно и то же
  время суток.
  После приема пищи должно пройти 2-3
  часа.
  Для получения максимально точных пока-
  заний при взвешивании ставьте весы на
  одно и то же место.
  Внимание!
   Если на дисплее отобразилось зна-
  чение «Error», это означает, что
  весы перегружены. Срочно сойди-
  те с весов, чтобы предотвратить их
  повреждение.
  Выбор единиц измерения
  На нижней стороне корпуса весов есть
  кнопка выбора единиц измерения веса (4).
  Нажимая на кнопку, выберите килограммы
  («kg»), фунты («lb») или стоуны («st») в
  качестве единиц измерения.
  Определение веса
  1. Установите весы на ровной устойчивой
  поверхности.
  2. Весы включаются, когда вы на них вста-
  ёте.
  3. На дисплее (3) появляются символы «0.0
  kg», «0.0 lb» или «0:0 st», в зависимости от
  выбранных единиц измерения.
  4. Встаньте на весы, стойте неподвижно.
  Во время взвешивания показания веса
  на дисплее (3) будут мигать. Дождитесь
  момента, когда показания перестанут
  мигать.
  5. Ваш вес будет высвечиваться на дисплее
  примерно 10 секунд, после чего прибор
  автоматически отключится.
  Примечания:
  Если весы работают неправильно, попро-
  буйте отключить питание, для этого
  откройте крышку батарейного отсека
  (2) и извлеките элемент питания. Через
  некоторое время установите элемент
  питания на место.
  По вопросам технического обслуживания
  обращайтесь в авторизованные (уполно-
  моченные) сервисные центры.
  Чистка и уход
  Протрите весы мягкой, слегка влажной
  тканью.
  Запрещается использовать абразивные
  моющие средства или растворители.
  Запрещается погружать весы в воду или
  в любые другие жидкости, нельзя поме-
  щать весы в посудомоечную машину.
  Храните весы в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  Важно
  Электромагнитная совместимость
  Электронные весы могут быть
  чувствительны к электромагнитному
  излучению других устройств,
  расположенных в непосредственной
  близости (таких как мобильные телефоны,
  портативные радиостанции, пульты
  радиоуправления и микроволновые печи). В
  том случае, если появились признаки такого
  воздействия (на дисплее отображаются
  ошибочные или противоречивые данные),
  переместите весы или временно отключите
  источник помех.
  Комплектация
  1. Весы – 1 шт.
  2. Элемент питания «CR2032»–1 шт.
  3. Инструкция – 1 шт.
  Технические характеристики
  Элемент питания: элемент питания
  «CR2032», 3 В
  Максимальный предельный вес: 150 кг
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики прибора без
  предварительного уведомления.
  Срок службы прибора – 3 года
  Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
  Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41
  Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
  Сделано в КНР
  РУССКИЙ
  MW-2662_IM.indd 1 03.09.2013 12:13:00
Maxwell MW-2662 B

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-2662 B o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Maxwell MW-2662 B responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Maxwell MW-2662 B aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Básculas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Engels, Duits, Russisch, Roemeens, Slowaaks, Oekraïens. ¿Tiene alguna pregunta sobre Maxwell MW-2662 B o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Maxwell MW-2662 B

General
Marca Maxwell
Modelo MW-2662 B
Producto Báscula
EAN 9120048697534
Idioma Engels, Duits, Russisch, Roemeens, Slowaaks, Oekraïens
Tipo de archivo PDF
Desempeño
Tipo Báscula personal electrónica
Capacidad máxima de peso 150 kg
Apagado automático Si
Función de la memoria No
Medición índice de Masa Corporal (IMC) No
Precisión - g
Unidad de medida fl oz,kg
La tasa metabólica basal (BMR) de medición No
Color del producto Multicolor
Forma Plaza
Exhibición
Pantalla LCD
Tamaño de la pantalla (HxV) 70 x 35 mm
Control de energía
Tipo de batería CR2032
Numero de baterías soportadas 1

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Maxwell MW-2662 B .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más