Medisana FTF 77022

Medisana FTF 77022 manual

(1)
 • MEDISANA THERMOMETER FTF NL
  MET FLEXIBELE SENSORTIP
  Gebruiksaanwijzing. Voor gebruik zorgvuldig doorlezen!
  Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en hartelijk gefeliciteerd!
  Voor een succesvol gebruik en een lange gebruiksduur van uw MEDISANA
  Thermometer FTF bevelen wij aan de hieronder beschreven aanwijzingen voor het
  gebruik en voor het onderhoud zorgvuldig door te lezen.
  Uw MEDISANA AG
  VERPAKKINGSINHOUD
  Vergelijk de verpakkingsinhoud met de hieronder beschreven onderdelen.
  De MEDISANA Thermometer FTF
  Batterij type GP-192 of LR41 (reeds geïnstalleerd)
  Bewaar-etui
  3 stuks thermometer-omhulsels
  Gebruiksaanwijzing
  VEILIGHEIDSMAATREGELEN
  1. De thermometer bevat onderdelen die door kinderen kunnen worden opgeslokt.
  Laat daarom de thermometer nooit zonder toezicht in kinderhanden.
  2. Gebruik de thermometer uitsluitend voor de lichaamstemperatuur-meting.
  3. Het instrument is niet voor comercieel gebruik bestemd.
  4. Repareer het instrument in het geval van storingen niet zelf. Breek het gebruik
  af. Vraag uw vakhandelaar en laat het instrument alleen door de MEDISANA -
  servicedienst repareren.
  5. Neem de beschreven gebruiks- en opbergvoorwaarden in acht, zodat de
  MEDISANA Thermometer FTF over een lange tijdruimte soepel en correct
  functioneert.
  NUTTIGE INFORMATIE VOOR DE TEMPERATUURMETING
  MET DE MEDISANA THERMOMETER FTF
  Wat is koorts?
  Onze gewone lichaamstemperatuur loopt van 36°C tot 37,5°C. Afhankelijk van
  de tijdstip van de dag en van de lichaamelijke gesteldheid, bijv. gedurende de men-
  struatie van de vrouw, zijn afwijkingen normaal. Wanneer de lichaamstempera-
  tuur echter 38°C of hoger is, is er sprake van koorts.
  Neem, in het geval dat de koorts boven 39° C stijgt en zelfs na 1 tot 2 dagen niet
  daalt, contact op met uw arts.
  Koorts meten – snel en correct!
  Een koortsachtige ziekte gaat dikwijls gepaard met vermoeidheid, pijn van de bot-
  ten en koude rillingen rillen. Het verloop van de ziekte kan optimaal worden
  gecontroleerd door 2 tot 3 keer per dag met tussenpozen van 4 tot 6 uur koorts te
  meten. De meting moet altijd op dezelfde plek van het lichaam en ongeveer op
  dezeflde tijdstip worden verricht, zodat de resultaten met elkaar kunnen worden
  vergeleken.
  Mit behulp van de MEDISANA Thermometer FTF kunt u bijzonder eenvoudig en
  snel de actuele lichaamstemperatuur meten. Vaak voorkomende fouten, zoals te
  korte meetperiodes zijn nauwelijks mogelijk. Na ca. 60 seconden geeft het instru-
  ment al een exact resultaat aan dat tot de volgende meting automatisch opgeslagen
  wordt.
  Een temperatuurmeting kan op de volgende plekken worden verricht:
  a) onder de tong (oraal),
  b) onder de oksels (axillaar),
  c) in de anus (rectaal)
  VOOR HET GEBRUIK
  Batterij plaatsen/verwijderen:
  De MEDISANA Thermometer FTF is klaar voor gebruik, omdat er reeds een bat-
  terij geïnstalleerd is. Indien na een zekere gebruiksduur rechts in het display het
  “-symbool verschijnt, moet de batterij worden vervangen. Verwijder hiervoor de
  kap
  van de batterijhouder en schuif deze ca. 0,5 cm uit de thermometer naar
  voren. Verwijder voorzichtig met behulp van een geschikt voorwerp, bijv. een
  kogelpentip, van onderaan de knoopbatterij. Plaats de nieuwe knoopbatterij en
  let op dat het „+“-symbool naar boven wijst. Schuif de batterijhouder terug in de
  thermometer en bevestig hierop de kap.
  HET GEBRUIK
  Meting
  Druk op de start-knop
  om het instrument in te schakelen. Alle symbolen ver-
  schijnen ca. twee t/m drie seconden lang in het display en er klinkt kortstondig een
  geluidsignaal. Indien de temperatuur minder dan 32°C bedraagt, verschijnt in het
  LCD-display
  een „L“ en het symbool „°C“ gaat flikkeren. Nu is de MEDISANA
  Thermometer FTF gereed voor de meting. Plaats de sensortip
  oraal, axillaar of
  rectaal. De meting van de thermometer wordt automatisch gestart. Gedurende de
  meting wordt de actuele temperatuur voortdurend aangegeven. Zodra de tempe-
  ratuurschommeling minder dan 0,1 °C in 8 seconden bedraagt, klinkt er een ge-
  luidsignaal en de gemeten temperatuur wordt in het display
  weer-gegeven. De
  thermometer wordt tien minuten na de meting automatisch uitgeschakeld. Voor een
  langere gebruiksduur van de batterij kan het beste direct na het aflezen van de
  temperatuur de thermometer worden gedeactiveerd. Druk hiervoor op de start-
  toets
  .
  Metingen op verschillende plekken van het lichaam
  De MEDISANA thermometer FTF is geschikt voor orale (in de mond), axillare
  (onder de oksels) of rectale (in de anus) temperatuurmetingen. De meting duurt
  ca. 60 seconden. Neem voor een veilige en exacte meting de hieronder beschre-
  ven aanwijzingen voor het plaatsen in acht.
  ORALE METING:
  Plaats de sensortip
  van de thermometer
  onder de tong en sluit de mond. Haal ge-
  durende de meting door de neus adem om
  verkeerde waarden te voorkomen.
  RECTALE METING:
  De rectale meting word door vele patiënten
  als onangenaam ondervonden, maar deze
  levert wel exacte resultaten op.
  De MEDISANA thermometer FTF versoepelt
  met zijn sensortip en met de flexibele schacht
  de meting op dit lichaamsplek.
  Voer de sensortip
  voorzichtig ca. 3,5 cm
  diep in het rectum in, om de lichaamstempe-
  ratuur snel en betrouwbaar vast te stellen.
  Na ca. 60 seconden kunt het resultaat in het
  display aflezen.
  METING ONDER DE OKSELS:
  Reinig voor de meting de oksel. Plaats de
  meetgedeelte
  van de thermometer
  onder de oksel. Beweeg de arm naar bene-
  den houd deze gedurende de meting zacht
  tegen het lichaam gedrukt.
  HET GEBRUIK VAN DE THERMOMETER-OMHULSELS
  Bij de MEDISANA Thermometer FTF zijn er 3 stuks omhulsels meegeleverd. Deze
  zijn voor eenmalig gebruik (bijv. voor de rectale meting) bestemd. Voor het ge-
  bruik van deze omhulsels trek deze van bovenaf uit elkaar, d.w.z. aan de met
  gekenmerkte zijde, en steek dan de tip van de thermometer in de opening. Houd
  nu het bovenste uiteinde van het beschermende omhulsel aan de thermometer vast
  en rol langzaam de papierstrook er af samen met het zijwaarts uitstekende kunst-
  stofmateriaal. Nu is de thermometer binnen het omhulsel gereed voor gebruik. Na
  de meting kunt u het omhulsel van de thermometer verwijderen en wegwerpen.
  GEHEUGEN – FUNCTIE
  De MEDISANA Thermometer FTF beschikt over een geheugenfunctie die het moge-
  lijk maakt de laatste opgeslagen waarde op te roepen. Schakel de thermometer uit
  en druk voor de weergave van de laatste gemeten waarde ca. drie seconden lang
  op de start-toets
  . Naast de aangegeven waarde een „M“ voor „Memory“. Na
  ca. 5 seconden wordt het display automatisch uitgeschakeld.
  REINIGING EN DESINFECTIE
  De MEDISANA Thermometer FTF is waterdicht en kan daarom eenvoudig worden
  gereinigd en gedesinfecteerd. Reinig de thermometer voor en na iedere meting met
  een in een zachte oplossing op basis van alcohol gedrenkte doek. Er bestaat boven-
  dien de mogelijkheid de thermometer in een geschikte desinfectiemiddel onder te
  dompelen. Uw vakhandelaar zal uw graag de geschikte reinigingsproducten aan-
  bevelen en toelichtingen over het gebruik geven.
  Meettechnische controle (geldt voor bedrijfsmatig gebruik):
  Het instrument is door de fabrikant gekalibreerd voor een gebruiksduur van
  twee jaar. De meettechnische controle is bij industrieel gebruik uiterlijk alle twee
  jaar vereist. De controle kan tegen betaling en overeenkomstig de Duitse
  “Medizinprodukte-Betreiber Verordnung” (voorschriften voor exploitanten van
  medische producten) door een daartoe bevoegd persoon of een geautoriseerde
  verpleeginstelling worden uitgevoerd.
  TECHNISCHE SPECIFICATIES
  Naam en model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thermometer FTF
  M ee tb er ei k : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ,0 °C – 42 , 9 °C
  Graadverdeling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
  Meetnauwkeurigheid: . . . . . . . . . . . ± 0,1°C (Afwijkingen van de feitelijke lichaams-
  temperatuur binnen en meetbereik van 34°C –
  42°C bij een omgevingstemperatuur van 18°C
  t/m 28°C)
  niet extrapolerend
  Automatische controle:. . . . . . . . . . Autom. interne controle op proefwaarde 37°C,
  bij afwijking >0,1 verschijnt „ERR“.
  Gebruiksduur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3000 metingen
  Bedrijfstemperatuur: . . . . . . . . . . . . . . 10 °C t/m 40 °C
  Opbergtemperatuur:. . . . . . . . . . . . . -10°C t/m + 60°C
  A fm et in g en : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 m m ( H ) , 12 5 mm ( L ), 18 m m (B )
  G ew i c ht : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  B at te r ij e n : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 M ic r o- ba tt er i j ( t y pe G P -19 2 o f L R 41 )
  Artikel-nr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022 / 77025 / 77027
  EAN Code:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7 / 40 15588 77025 8 /
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77027 2
  R es e r ve om hu ls el s : . . . . . . . . . . . . . . . . . Ar t . - nr .: 76111
  Het instrument voldoet aan de BF-veiligheidsklasse
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
  LOT-nummer
  Producent Productiedatum
  CE - keurmerk volgens EU - richtlijn 93/42/EEC. Uitvoering en vervaardiging onder
  inachtneming van volgende Europese normen: EN 12470-3 (Medische thermometer),
  EN 980
  (Symbolen)
  , EN 60601-1 (Elektrische veiligheid voor medische appara-
  tuur).
  Elektromagnetische verdraagbaarheid:
  het apparaat voldoet aan de eisen van norm EN 60601-1-2 voor de elektromag-
  netische verdraagbaarheid. Details over deze meetgegevens kan u aanvragen via
  MEDISANA.
  In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeter-
  ingen, behouden wij ons het recht voor om qua vormgeving en op
  technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.
  AFVALBEHEER
  Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aange-
  boden.
  Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten,
  ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in
  zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriende-
  lijke manier kunnen worden verwijderd.
  Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi ge-
  bruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor be-
  stemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd in-
  zamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier.
  Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.
  GARANTIE EN REPARATIEVOORWAARDEN
  Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klanten-
  dienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een
  kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.
  Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
  1.
  Op dit product wordt vanaf verkoopdatum een garantie van 3 jaar
  verleend bij exlusief privégebruik. Uitzondering hierop vormen
  slijtdelen, zoals batterijen en
  thermometeromhulsels
  .
  Deze kan door
  middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
  2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal en/of fabricagefouten worden
  binnen de garantie-termijn kosteloos verholpen.
  3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantie-
  termijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangbare onderdelen.
  4. Uitgesloten van garantie zijn:
  a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op
  de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
  b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een
  ander onbevoegd persoon.
  c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker
  of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
  d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage
  5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolg-
  schade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan
  het apparaat als garantiegeval erkend is.
  MEDISANA AG
  Jagenbergstraße 1
  41468 NEUSS
  DUITSLAND
  eMail: info@medisana.de
  Internet: www.medisana.de
  Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.
  MEDISANA THERMOMETRE FTF FR
  AVEC POINTE FLEXIBLE
  MEDISANA FTF THERMOMETER GB
  WITH FLEXIBLE SENSOR TIP
  MEDISANA THERMOMETER FTF DE
  MIT FLEXIBLER SENSORSPITZE
  Operating Instructions. Please read carefully!
  Thank you for your confidence!
  To ensure the best results and long-term satisfaction with your MEDISANA FTX
  Thermometer, we recommend that you read the following operating and mainte-
  nance instructions carefully.
  MEDISANA AG
  PACKAGE CONTENTS
  Please check first that the unit is complete.
  The package contains:
  The MEDISANA FTF Thermometer
  Battery, GP-192 or LR 41 type (already inserted)
  Storage case
  3 protective probe covers for thermometer
  Operating instructions
  SAFETY INFORMATION
  1. The thermometer contains small parts that could be swallowed by children. Do
  not let children handle the thermometer without adult supervision.
  2. Only use the thermometer for measuring body temperature.
  3. The unit is not designed for commercial use.
  4. If a fault occurs, please do not try to repair the unit yourself. Discontinue further
  use of the unit. Contact your dealer and only have repairs carried out by
  MEDISANA service personnel.
  5. Please take note of the operating and storage conditions to ensure that your
  MEDISANA FTB thermometer will continue to function correctly for a long time.
  USEFUL INFORMATION ON TAKING TEMPERATURE WITH
  THE MEDISANA FTF THERMOMETER
  What is fever?
  Our normal body temperature is between 36°C and 37,5°C. Fluctuations are quite
  normal, depending on time of day and the body’s condition, for example in the
  female menstruation cycle. However, when body temperature rises above 38°C, the
  phenomenon is known as fever.
  If the fever should exceed 39° C and still persist after 1 to 2 days, you should de-
  finitely contact your doctor.
  Taking a temperature reading – quickly and accurately!
  A fever is often associated with fatigue, pains in the limbs, shivering and chills.
  The course of an illness can be best monitored by taking a temperature reading 2
  to 3 times a day at 4 to 6 hour intervals. Readings should always be taken at the
  same part of the body and approximately the same time so that the results can be
  compared.
  The MEDISANA FTF Thermometer enables you to quickly and simply determine the
  current body temperature. Typical errors, such as the duration of measurement
  being too short can be almost completely eliminated. A precise result is displayed
  after just approx. 60 seconds, and this result is stored until the next reading is taken.
  Temperature readings can be taken at the following parts of the body:
  a) Under the tongue (oral)
  b) In the armpit (axillary)
  c) In the rectum (rectal)
  GETTING STARTED
  Inserting / removing battery:
  The MEDISANA FTF high-speed thermometer is ready to use right away, as the
  battery is already installed in the unit. However, if the „“ symbol should appear
  on the right of the display after the unit has been in operation for some time, you
  need to replace the battery. To do this, remove the battery compartment cover
  and lift the compartment approx. 0.5cm out of the thermometer. Use a suitable
  tool, e.g. the tip of a ballpoint pen, to carefully lever out the battery. Insert the new
  battery with the „+“ sign facing upwards. Push the battery compartment back into
  the thermometer and replace the compartment cover.
  OPERATION
  Taking a reading
  Press the start button
  once to switch the unit on. All display symbols will ap-pear
  for approx. two to three seconds and you will hear a short tone. If the temperature
  is below 32°C, you will see an “L” and a flashing “°C” on the LCD display (2).
  The MEDISANA FTF Thermometer is now ready to take a temperature reading.
  Insert the tip of the sensor
  either orally, into the armpit or into the rectum. The
  thermometer will now auto- matically begin to take a reading. During the reading,
  the current temperature will be shown continuously. As soon as the variation in
  temperature is below 0,1 °C in 8 seconds, you will hear a tone and the reading
  taken will be shown on the display
  . The thermometer will switch off automa-
  tically ten minutes after taking the reading. To prolong the life of the battery,
  however, you should switch off the thermometer manually by pressing start button
  once you have taken the reading.
  Taking temperature readings at various parts of the body
  The MEDISANA FTF thermometer is suitable for oral (in the mouth), axillary (in the
  armpit) and rectal (in the rectum) temperature readings. One reading takes approx.
  60 seconds. To ensure safe and accurate measurement, you should take account
  of the following information when positioning the thermometer:
  ORAL READINGS:
  Place the sensor tip
  of the thermometer
  under the tongue and close your mouth.
  Breathe through your nose while taking the
  reading in order to avoid inaccurate results.
  RECTAL READINGS:
  Many patients find rectal measurement
  uncomfortable, but it delivers precise results.
  Thanks to the sensor’s flexible tip, the
  MEDISANA FTF thermometer makes measu-
  ring temperature in this part of the body
  much easier.
  To quickly and reliably determine body tem-
  perature, carefully insert the sensor tip
  approx. 3,5 cm into the rectum. After
  approx. 60 seconds, you can read the result
  on the display.
  ARMPIT READINGS:
  Wash the armpit before taking a reading.
  Insert the tip of the thermometer into the arm-
  pit. Lower the arm and press it lightly against
  the body while the reading is being taken.
  USING THE PROTECTIVE PROBE COVERS
  The MEDISANA FTF Thermometer package includes 3 protective probe covers
  intended for single use (e.g. for rectal use). If you wish to use a protective cover,
  pull it gently apart on the side marked and insert the tip of the thermometer into
  the opening. Now hold the upper end of the protective cover tightly against the
  thermometer and slowly pull the paper strip and the projecting material down-
  wards. The thermometer is now ready to use with the protective cover. After taking
  the reading, pull off the protective cover and dispose of it.
  MEMORY FUNCTION
  The MEDISANA FTF Thermometer features a memory function that enables you to
  recall the last reading taken. Hold the start button
  down for approx. three
  seconds when the thermometer is switched off. The last reading taken will then be
  displayed. The letter “M” for “Memory” will appear on the display next to the
  reading. The display will switch off after approx. 5 seconds.
  CLEANING AND DISINFECTION
  The MEDISANA FTF thermometer is waterproof, making it easy to clean and dis-
  infect. Clean the thermometer before and after each use using a cloth moistened
  in a mild solution containing alcohol. You may also soak the thermometer in a
  suitable disinfectant solution. Your dealer will be happy to recommend suitable
  cleaning products and give you advice on their use.
  Servicing and calibration (applies to commercial use):
  The unit has been calibrated by the manufacturer for a period of two years’ use. In
  the case of commercial use, the unit must be serviced and recalibrated at least
  once every two years. This calibration will be charged for and can be carried out
  by an appropriate authority or an authorised service centre - in accordance with
  the regulations for users of medical equipment.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Name and model: . . . . . . . . . .. FTF Thermometer
  M ea su r in g ra ng e: . . . . . . . . . . . . 3 2 , 0° C – 42 , 9 °C
  S ca le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 ° C
  Measuring accuracy: . . . . . .. ± 0,1°C (deviation from actual body temperature in
  the region of 34°C – 42°C, where the ambient
  temperature is between 18°C and 28°C)
  non-extrapolating
  S el f- te s t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A u to ma ti c i nt e rn a l ch ec k of t e st va l u e 3 7° C , in c a se
  of deviations >0,1, „ERR“ will be displayed.
  Operating life: . . . . . . . . . . . . . . . .. approx. 3000 readings
  Operating conditions: . . . . .. 10 °C to 40 °C
  Storage conditions: . . . . . . . . .. -10°C to + 60°C
  Dimensions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 mm (H), 125 mm (L), 18 mm(W)
  We i gh t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  Batteries: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 micro-battery (GP-192 or LR 41 type)
  Article No.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77022 / 77025 / 77027
  EAN Code: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 15588 77022 7 / 40 15588 77025 8 /
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77027 2
  Replacement probe covers: Art.-No.: 76111
  Classification: Type BF applied part
  Read the instructions carefully before using the device
  Lot number
  Manufacturer Date of manufacture
  The CE-mark refers to the EC-directive 93/42/EEC. The product was designed and
  manufactured in conformance with the following European norms: EN 12470-3
  (Medical thermometers), EN 980 (Symbols), EN 60601-1 (Electrical safety for
  medical items).
  Electromagnetic compatibility:
  The device complies with the EN 60601-1-2 standard for electromagnetic compa-
  tibility. Inquire at MEDISANA for details on this measurement data.
  In accordance with our policy of continual product improvement, we
  reserve the right to make technical and optical changes without
  notice.
  DISPOSAL
  This product must not be disposed of together with domestic waste.
  All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, re-
  gardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal
  or commercial collection point so that they can be disposed of in an en-
  vironmentally acceptable manner.
  Please remove the batteries before disposing of the device/unit. Do not dispose of old
  batteries with your household waste, but at a battery collection station at a re-
  cycling site or in a shop.
  Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.
  WARRANTY AND REPAIR TERMS
  Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the war-
  ranty. If you have to send in the unit, please enclose a copy of your receipt and
  state what the defect is.
  The following warranty terms apply:
  1. This product is guaranteed for 3 years from the date of purchase
  if used exclusively for private purposes. Parts subject to wear
  and tear, such as batteries and protective probe covers for ther-
  mometer, are excluded from the guarantee. In case of a warranty
  claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or
  invoice.
  2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the
  warranty period.
  3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or
  for the replacement parts.
  4. The following is excluded under the warranty:
  a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobser-
  vance of the user instructions.
  b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unautho-
  rised third parties.
  c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the con-
  sumer or during transport to the service centre.
  d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
  5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are exclu-
  ded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.
  MEDISANA AG
  Jagenbergstraße 1
  41468 NEUSS
  GERMANY
  eMail: info@medisana.de
  Internet: www.medisana.de
  The service centre address is shown on the attached leaflet
  .
  Mode d'emploi. À lire attentivement!
  Félicitations et merci de votre confiance!
  Afin d'obtenir les résultats escomptés et de profiter longtemps de votre thermo-
  mètre FTF MEDISANA, nous vous recommandons de lire attentivement les instruc-
  tions suivantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien.
  Votre MEDISANA AG
  FOURNITURE
  Veuillez vérifier si l'appareil est au complet.
  La fourniture comprend :
  Le thermomètre FTF MEDISANA
  Une pile type GP-192 ou LR 41 (pré-installée)
  Un étui de rangement
  3 gaines de protection pour thermomètre
  Mode d'emploi
  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  1. Le thermomètre se compose de petites pièces susceptibles d'être avalées par
  des enfants. Ne jamais laisser des enfants manipuler le thermomètre sans sur-
  veillance.
  2. Uniquement utiliser le thermomètre pour mesurer la température corporelle.
  3. L'appareil n'est pas destiné à l'utilisation professionnelle.
  4. En cas de pannes, ne réparez pas l'appareil vous-même. N'utilisez plus le
  thermomètre. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste et confiez uniquement
  les réparations au service technique MEDISANA.
  5. Veuillez observer les conditions d'utilisation et de stockage afin de conserver
  longtemps votre thermomètre FTF MEDISANA en parfait état de fonctionne-
  ment.
  INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LA MESURE DE TEMPÉRATURE
  AVEC LE THERMOMÈTRE FTF MEDISANA
  Qu'est-ce que la fièvre ?
  La température de notre corps se situe normalement entre 36°C et 37,5°C. Selon
  l'heure de la journée et l'état physique, par ex. durant la période de menstruation,
  des fluctuations sont normales. Mais si la température du corps dépasse 38°C, on
  parle de fièvre.
  Si la fièvre dépasse 39° C et ne chute pas au bout d'1 à 2 jours, vous devez ab-
  solument consulter un médecin.
  Mesurer la température – rapidement et sans erreur!
  Une maladie fiévreuse est souvent associée à de la fatigue, des membres doulou-
  reux, frissons et frissons de fièvre. Pour contrôler au mieux l'évolution de la mala-
  die, il faut mesurer la température 2 à 3 fois par jour toutes les 4 à 6 heures. Pour
  pouvoir comparer les résultats, effectuez toujours la mesure dans la même partie du
  corps et à des heures à peu près similaires.
  Le thermomètre FTF MEDISANA vous permet de déterminer rapidement et aisé-
  ment la température actuelle du corps. Les erreurs fréquentes, telles un temps de
  mesure insuffisant, sont pratiquement exclues. Au bout de environ 60 secondes, le
  thermomètre affiche un résultat précis et le mémorise jusqu'à la prochaine mesure.
  Vous pouvez effectuer la mesure de la température dans les parties suivantes:
  a) sous la langue (buccale)
  b) dans le creux de l'aisselle (axillaire)
  c) dans l'anus (rectale)
  UTILISATION
  Retirer/insérer les piles:
  Le thermomètre de mesure rapide FTF MEDISANA est directement prêt à l'emploi,
  car la pile est pré-installée dans l'appareil. Lorsqu'au bout d'une certaine durée de
  service, le symbole „“ est affiché à droite dans l'ACL, il faut insérer une pile
  neuve. Retirez le couvercle
  du compartiment à piles et sortez le boîtier d'en-
  viron 0,5 cm du thermomètre. À l'aide d'un outil approprié, par ex. une pointe de
  tournevis, soulever la pile bouton avec précaution. Insérez la nouvelle pile avec le
  symbole „+“ vers le haut. Insérez le compartiment à piles dans le thermomètre.
  Fermez le compartiment à piles avec le couvercle.
  APPLICATION
  Mesure
  Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Start
  . Tous les symboles de
  l'écran sont affichés environ deux à trois secondes et un bref signal sonore
  retentit. Si la température est inférieure à 32°C, l'ACL (2) affiche „L“ et „°C
  clignote. Le thermomètre FTF MEDISANA est prêt pour la mesure. Placez la
  pointe de mesure
  sous la langue, dans le creux de l'aisselle ou dans l'anus. Le
  thermomètre commence automatiquement la mesure. Durant la mesure, la tem-
  pérature actuelle est affichée en permanence. Lorsque la variation de température
  est inférieure à 0,1 °C pendant 8 secondes, un signal sonore retentit et la tem-
  pérature mesurée est affichée sur l'ACL
  . Le thermomètre s'éteint automatique-
  ment au bout de dix minutes aps la mesure. Afin de prolonger la durée de vie de
  la pile, vous pouvez cependant éteindre le thermomètre après la lecture de la
  température en appuyant sur la touche Start
  .
  Mesures dans les différentes parties du corps
  Le thermomètre FTF MEDISANA permet d'effectuer une mesure de température
  buccale (dans la bouche), axillaire (dans le creux de l'aisselle) ou rectale (dans
  l'anus). La mesure dure environ 60 secondes.
  Afin d'effectuer une mesure sûre et
  précise, il convient d'observer les points suivants lors du positionnement du ther-
  momètre:
  MESURE BUCCALE:
  Placer la pointe de mesure
  du thermo-
  mètre sous la langue et fermer la bouche.
  Respirer par le nez durant la mesure pour ne
  pas fausser le résultat.
  MESURE RECTALE:
  La mesure rectale est désagréable pour de
  nombreux patients, mais permet d'obtenir
  un résultat précis. Grâce à sa pointe de
  mesure à tige flexible, le thermomètre FTF
  MEDISANA facilite la mesure dans cette par-
  tie du corps.
  Pour déterminer rapidement et fiablement la
  température corporelle, introduire prudem-
  ment la pointe de mesure
  environ 3,5 cm
  dans l'anus. Au bout d'environ 60 secondes,
  vous pouvez lire le résultat sur l'écran.
  MESURE DANS LE CREUX DE L'AISSELLE:
  Nettoyer le creux de l'aisselle avant la mesu-
  re. Placer le segment de mesure
  du ther-
  momètre dans le creux de l'aisselle. Abaisser
  le bras et le garder légèrement pressé contre
  le corps durant la mesure.
  UTILISATION DES GAINES DE PROTECTION DU THERMOMÈTRE
  Le thermomètre FTF MEDISANA est livré avec 3 gaines de protection à usage unique
  (par ex. pour la mesure rectale). Pour utiliser une gaine de protection, il faut l'é-
  carter légèrement sur le côté supérieur marqué et insérer la pointe du thermomètre
  dans l'orifice. Maintenez l’extrémité supérieure de la gaine de protection sur le
  thermomètre et tirez lentement vers le bas la bande de papier ainsi que le film
  plastique qui dépasse sur le côté. Le thermomètre avec la gaine de protection est
  maintenant prêt à l’emploi. Après la mesure, retirez la gaine de protection en tirant
  vers le bas et mettez-la au rebut.
  FONCTION MÉMOIRE
  Le thermomètre FTF MEDISANA dispose d'une fonction mémoire permettant de
  visualiser la dernière valeur mesurée. Lorsque le thermomètre est éteint, appuyez
  sur la touche Start
  pendant environ trois secondes pour afficher la dernière
  valeur mesurée. La valeur est affichée à côté d'un „M“ pour „Memory“. L'affichage
  s'éteint au bout d'env. 5 secondes.
  NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
  Le thermomètre FTF MEDISANA est étanche et peut être aisément nettoyé et dés-
  infecté. Nettoyez le thermomètre avant et après chaque mesure avec un chiffon im-
  bibé d'une solution douce à base d'alcool. Vous pouvez en outre désinfecter le
  thermomètre avec une solution adaptée. Votre commerçant spécialisé se fera un
  plaisir de vous conseiller et recommander des produits de nettoyage appropriés.
  Contrôle métrologique (en cas d’utilisation professionnelle):
  Cet appareil a été calibré par le fabricant pour une durée de deux ans. En cas
  d'utilisation professionnelle, le contrôle métrologique doit être effectué au plus tard
  tous les deux ans. Ce contrôle est payant et ne peut être effectué que par un ser-
  vice compétent ou des centres de maintenance autorisés – conformément aux
  directives sur la sécurité des produits médicaux.
  CARACTÉRISTIQUES
  Nom et modèle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thermomètre FTF
  G am me de me su re : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 ,0 °C – 4 2, 9° C
  Graduation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
  Précision de mesure: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0,1°C (écart par rapport à la tempé-
  rature réelle du corps dans la gamme de
  mesure de 34°C – 42°C avec une tempéra-
  ture ambiante entre 18°C et 28°C)
  sans extrapolation
  Auto-test: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle interne automatique de la valeur
  test 37°C, en cas d'écart >0,1, „ERR“
  est affiché.
  Durée de vie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . environ 3000 mesures
  Conditions d'utilisation: . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 °C à 40 °C
  Conditions de rangement: . . . . . . . . . . . . -10°C à + 60°C
  Dimensions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (h), 125 mm (L), 18 mm(l)
  Po i d s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  Piles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pile micro (type GP-192 ou LR 41)
  N° d'article: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022 / 77025 / 77027
  Code EAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7 / 40 15588 77025 8 /
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77027 2
  Gaines de protection de rechange: N° d'art. : 76111
  Appareil conforme à la classe de protection BF
  Veuillez lire le mode d’emploi
  N° de lot
  Fabricant Date de fabrication
  La certification CE se réfère à la directive CE 93/42/EEC. La conception et la
  fabrication sont conformes aux normes européennes suivantes: EN 12470-3
  (thermomètre médical), EN 980 (symboles), EN 60601-1(appareils électromédi-
  caux).
  Compatibilité électromagnétique :
  L’appareil correspond aux exigences de la norme EN 60601-1-2 pour la compati-
  bilité électromagnétique. Pour connaître les détails de ces données de mesure, con-
  tactez MEDISANA.
  Dans le cadre du travail continu d’amélioration des produits, nous
  nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques
  et de design.
  ÉLIMINATION
  Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères.
  Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou élec-
  troniques, qu’ils contiennent des substances nocives ou non, à un point
  de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur
  élimination écologique.
  Retirez les piles avant de jeter l’appareil. Ne mettez pas les piles usagées à la
  poubelle, placez-les avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un point de
  collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés.
  Pour plus de renseignements sur l’élimination des déchets, veuillez vous adresser
  aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.
  CONDITIONS DE GARANTIE ET DE REPARATION
  En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécia-
  lisé ou contactez directement le service clientèle. S’il est nécessaire d’expédier
  l’appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif
  d’achat.
  Les conditions de garantie sont les suivantes:
  1.
  Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 ans à partir de la date
  d’achat, dans le cadre exclusif d’un usage privé. Les pièces
  d’usure telles que les piles et
  les gaines de protection pour ther-
  momètre
  ne sont pas couvertes par cette garantie.
  En cas d’inter-
  vention de la garantie, la date d’achat doit être prouvée en présentant le justi-
  ficatif d’achat ou la facture.
  2. Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de
  fabrication sont éliminés gratuitement.
  3. Les services effectués sous garantie n’entraînent pas de prolongation de la
  période de garantie, ni pour l’appareil, ni pour les composants remplacés.
  4. Sont exclus de la garantie:
  a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au nonrespect de
  la notice d’utilisation.
  b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par
  l’acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
  c. les dommages survenus durant le transport de l’appareil depuis le site du
  fabricant jusque chez l’utilisateur ou lors de l’expédition de l’appareil au
  service clientèle.
  d. les accessoires soumis à une usure normale.
  5.
  Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés direc-
  tement ou indirectement
  par l’appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur
  l’appareil est couvert par la garantie.
  MEDISANA AG
  Jagenbergstraße 1
  41468 NEUSS
  ALLEMAGNE
  eMail: info@medisana.de
  Internet: www.medisana.de
  Vous trouverez l'adresse du SAV sur la fiche jointe séparément.
  Sensor tip
  for measuring
  temperature
  LCD display
  for temperature and
  functions
  Start button
  (ON – OFF - memory)
  Battery
  compartment cover
  Pointe de mesure
  de température
  Écran ACL pour
  l'affichage de la
  température et des
  fonctions
  Touche Start
  (MARCHE – ARRÊT -
  mémoire)
  Couvercle du
  compartiment à piles
  Sensortip voor de
  temperatuurmeting
  LCD-display voor
  de weergave van de
  temperatuur en van
  de functies
  Start-toets
  (IN – UIT - Memory)
  Kap van de
  batterijhouder
  
  
  
  MEDISANA TERMOMETRO FTF IT
  MET FLEXIBELE SENSORTIP
  Istruzioni per l’uso. Si prega di leggere attentamente!
  Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!
  Per raggiungere i risultati auspicati e per utilizzare al meglio il termometro FTF
  MEDISANA, raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni per
  l’uso e la manutenzione.
  MEDISANA AG
  MATERIALE CONSEGNATO
  Innanzitutto controllate che l’apparecchio consegnato sia completo.
  Il materiale consegnato consta di:
  Termometro FTF MEDISANA
  Batteria tipo GP-192 o LR41 (già inserita)
  Astuccio per la custodia
  3 guaine protettive per il termometro
  Un libretto d’istruzioni per l’uso
  NORME DI SICUREZZA
  1. Il termometro è composto di parti di picccle dimensioni che potrebbero essere
  ingerite dai bambini. Si raccomanda, pertanto, di non lasciare il termometro
  incustodito in mano ai bambini.
  2. Utilizzare il termometro esclusivamente per la misurazione della temperatura cor-
  porea.
  3. L’apparecchio non è destinato all’uso commerciale.
  4. In caso di guasti non procedere da soli alla riparazione dell’apparecchio e non
  continuare a utilizzarlo. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato e fare ese-
  guire le riparazioni esclusivamente dal centro di assistenza MEDISANA.
  5. Per mantenere a lungo la perfetta funzionalità del termometro FTF
  MEDISANA, rispettare le modalità di funzionamento e di conservazione men-
  zionate.
  INFORMAZIONI SUL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA
  CORPOREA CON IL TERMOMETRO FTF MEDISANA
  Cos’è la febbre?
  La nostra temperatura corporea normale si aggira tra il 36°C e i 37,5°C. A se-
  conda dei momenti della giornata e dello stato fisico, ad es. durante il ciclo mestru-
  ale di una donna, è assolutamente normale che si verifichino delle oscillazioni. Se
  però la temperatura corporea sale oltre i 38°C, si parla di febbre.
  Se la febbre sale oltre i 39° C e non cala dopo 1 o 2 giorni, bisogna assoluta-
  mente rivolgersi a un medico.
  Misurare la febbre in modo rapido e corretto!
  Una malattia che comporta uno stato febbrile è spesso accompagnata da stan-
  chezza, dolori articolari, brividi di freddo e tremiti convulsi. Si può controllare
  meglio il decorso della malattia, se si misura la febbre da 2 a 3 volte al giorno a
  intervalli di 4/6 ore. La misurazione dovrebbe essere eseguita sempre nella stessa
  zona del corpo e all’incirca alla stessa ora, al fine di poter confrontare i risultati.
  Con il termometro FTF MEDISANA si può rilevare la temperatura corporea del
  momento in modo semplice e rapido, evitando quasi del tutto gli inconvenienti
  usuali, quali periodi di misurazione troppo brevi. Già dopo circa 60 secondi
  l’apparecchio indica un risultato esatto che rimane in memoria fino alla misurazione
  successiva.
  Un rilevamento della temperatura può essere effettuato nei modi seguenti:
  a) sotto la lingua (orale)
  b) nel cavo ascellare (ascellare)
  c) nell’ano (rettale)
  MESSA IN FUNZIONE
  Inserimento/estrazione della batteria:
  Il termometro FTF MEDISANA è subito pronto per l’uso, perché è fornito con una
  batteria già inserita. Se, tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo dovesse com-
  parire sulla destra del display il simbolo „“, occorre inserire una nuova batteria.
  A questo scopo togliere il coperchietto di chiusura
  del vano batteria ed estrarre
  quest’ultimo di ca. 0,5 cm dal termometro. Aiutandosi con un attrezzo adatto allo
  scopo, ad esempio la punta di una biro, togliere con cautela la batteria a bottone
  facendo leva dal basso. Inserire la nuova pila con il simbolo „+“ rivolto verso
  l’alto. Inserire di nuovo il vano batteria nel termometro e chiuderlo con l’apposito
  coperchietto.
  MODALITÀ D’IMPIEGO
  Misurazione
  Accendere l’apparecchio premendo il pulsante Start
  . Per ca. due/tre secondi
  sul display appariranno tutti i simboli e si udirà un breve segnale acustico. Nel
  caso in cui la temperatura sia inferiore a 32°C, sul display LCD
  compare una
  L“ e il simbolo „°C“ lampeggiante. A questo punto il termometro FTF MEDISANA
  è pronto per l’uso. Posizionare la punta del sensore
  nel cavo orale o ascel-
  lare o nell’ano; il termometro inizia automaticamente il rilevamento della tempera-
  tura. Durante la misurazione, l’apparecchio indica costantemente la temperatura
  del momento. Quando la variazione di temperatura risulta inferiore a 0,1 °C per
  8 secondi l’apparecchio emette un segnale acustico e sul display
  si legge la
  temperatura rilevata. Il termometro si spegne automaticamente dieci minuti dopo la
  misurazione. Per prolungare la durata della batteria, tuttavia, si consiglia di disat-
  tivare il termometro dopo la lettura, premendo il tasto Start
  .
  Misurazioni in diverse parti del corpo
  Il termometro FTF MEDISANA è adatto a rilevare la temperatura corporea orale
  (in bocca), ascellare (nel cavo ascellare) o rettale (nell’ano). La durata della misu
  -
  razione è di ca. 60 secondi.
  Per poter effettuare una misurazione esatta e sicura,
  sarebbe opportuno attenersi a quanto segue
  nel posizionamento del termometro:
  MISURAZIONE ORALE:
  Mettere il termometro con la punta del sen-
  sore
  sotto la lingua e chiudere la bocca.
  Durante la misurazione respirare con il naso
  per evitare di alterare i valori rilevati.
  MISURAZIONE RETTALE:
  La misurazione rettale, ritenuta fastidiosa da
  molti pazienti, dà invece risultati precisi. Il
  termometro FTF MEDISANA, grazie alla
  punta del sensore con stelo flessibile, facilita
  la misurazione in questa parte del corpo.
  Per un rilevamento della temperatura corpo-
  rea veloce e attendibile, inserire con cautela
  la punta del sensore
  nel retto per ca. 3,5
  cm. Dopo ca. 60 secondi si può leggere il
  risultato sul display.
  MISURAZIONE SOTTO IL CAVO
  ASCELLARE:
  Prima di effettuare la misurazione, pulire
  l’ascella. Mettere il termometro con la punta
  del sensore
  nel cavo ascellare. Abbas-
  sare il braccio e premerlo leggermente con-
  tro il corpo durante la misurazione.
  UTILIZZO DELLE GUAINE PROTETTIVE PER IL TERMOMETRO
  Il termometro FTB MEDISANA è fornito con accluse 3 guaine protettive monouso
  (per es. per la misurazione rettale). Nel caso in cui si vogliano utilizzare tali
  guaine, aprirle un po’ nella parte superiore contrassegnata da e inserire la punta
  del termometro nell’apertura. Tenere quindi ferma sul termometro la parte super-
  iore della guaina e tirare lentamente verso il basso la striscia di carta e la plastica
  che sporge lateralmente. A questo punto il termometro con la guaina protettiva è
  pronto per l’uso. Dopo la misurazione si può sfilare la guaina protettiva dall’alto
  verso il basso e smaltirla come rifiuto.
  FUNZIONE DI MEMORIA
  Il termometro FTF MEDISANA dispone di una funzione memoria che consente
  di richiamare l’ultimo dato rilevato. A termometro spento premere il pulsante Start
  per ca. tre secondi, in tal modo si visualizzerà automatica-mente l’ultimo valore
  rilevato, acanto al quale comparirà una „M“ per „Memory“. Il display si spegnerà
  dopo ca. 5 secondi.
  PULIZIA E DISINFEZIONE
  Il termometro FTF MEDISANA è impermeabile e quindi si può pulire e disinfettare
  facilmente. Detergere il termometro prima e dopo ogni misurazione con un panno
  imbevuto in una soluzione alcolica delicata. Si può, inoltre, immergere il termo-
  metro in un’apposita soluzione disinfettante. Il vostro rivenditore specializzato sarà
  lieto di raccomandarvi dei prodotti detergenti adeguati e di consigliarvi sull’uso
  degli stessi.
  Controlli metrologici (vale per l’uso commerciale):
  L’apparecchio è stato calibrato dal produttore per una durata di due anni. In caso
  di uso commerciale, i controlli metrologici devono ripetersi come minimo ogni due
  anni. Il controllo è a pagamento e può essere effettuato da un ente competente o
  da centri di manutenzione autorizzati, conformemente alle norme in materia.
  DATI TECNICI
  N o me e m od e l lo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t er m o me t ro F TF
  Campo di misurazione: . . . . . . . . . . . . . . 32,0°C – 42,9°C
  Graduazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
  Precisione di misurazione: . . . . . . . . . . . ± 0,1°C (deviazione dalla temperatura cor-
  porea effettiva nel campo di misura compreso
  tra 34°C – 42°C con una temperatura
  ambiente tra 18°C e 28°C)
  non estrapolando i valori
  Autoverifica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verifica interna automatica su un valore di
  test pari a 37°C, in caso di deviazione >0,1
  si visualizza „ERR“.
  Durata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3000 misurazioni
  Condizioni di funzionamento: . . . . . da 10 °C a 40 °C
  Condizioni di conservazione: . . . . . . da -10°C a + 60°C
  Dimensioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (A), 125 mm (L), 18 mm(P)
  Pe so : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  Batterie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 micro batteria (tipo GP-192 oppure LR 41)
  Articolo n°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022 / 77025 / 77027
  Codice a barre europeo: . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7 / 40 15588 77025 8 /
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77027 2
  Guaine protettive sostituibili: . . . . . . . . . . articolo n° 76111
  L'apparecchio corrisponde alla classe di sicurezza BF
  Si prega di leggere le istruzioni per l'uso
  Numero LOT
  Produttore Data di produzione
  Il marchio CE si riferisce alla direttiva CE 93/42/EEC. La forma e la produzione sono
  state effettuate in osservanza delle seguenti norme europee: EN 12470-3 (termometro
  medico), EN 980 (simboli), EN 60601-1 (Sicurezza
  elettrica per dispositivi medici).
  Compatibilità elettromagnetica:
  l’apparecchio soddisfa i requisiti della norma EN 60601-1-2 per la compatibilità
  elettromagnetica. Per informazioni dettagliate di questi dati di misurazione è possi-
  bile rivolgersi a MEDISANA.
  Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo la facoltà
  di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.
  SMALTIMENTO
  L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
  Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettro-
  niche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso
  un punto di
  raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato,
  in modo che
  vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente.
  Togliere le pile prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei rifiuti
  domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i rivenditori
  specializzati.
  Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.
  CONDIZIONI DI GARANZIA E DI RIPARAZIONE
  In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il cen-
  tro di assistenza. Se dovesse essere necessario spedire l’apparecchio, specificare
  il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.
  Valgono le seguenti condizioni di garanzia:
  1.
  Questo prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni a partire
  dalla data di acquisto per uso esclusivamente privato. Dalla garan-
  zia sono esclusi pezzi soggetti ad usura come batterie e
  guaine
  protettive per il termometro
  .
  La data di acquisto deve essere comprovata
  in caso di garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
  2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di lavora-
  zione vengono eliminati gratuitamente.
  3. Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo di
  garanzia, né per l’apparecchio né per i componenti sostituiti.
  4. La garanzia non include:
  a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall’inosservanza delle
  istruzioni d’uso,
  b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall’acquiren-
  te o da terzi non autorizzati,
  c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consuma-
  tore o durante l’invio al servizio clienti,
  d. gli accessori soggetti a normale usura.
  5.
  È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o indiretti cau-
  sati dall’apparecchio anche se il danno all’apparecchio viene riconosciuto come
  caso di garanzia.
  MEDISANA AG
  Jagenbergstraße 1
  41468 NEUSS
  GERMANIA
  eMail: info@medisana.de
  Internet: www.medisana.de
  L'indirizzo del servizio di assistenza è riportato nel foglio allegato
  separato.
  Punta del sensore
  per la misurazione
  della temperatura
  Display LCD
  per l’indicazione
  della temperatura
  e delle funzioni
  Pulsante Start
  (ON – OFF -
  Memory)
  Coperchio di
  chiusura del vano
  batteria
  
  Gebrauchsanweisung. Sorgfältig lesen!
  Vielen Dank für Ihr Vertrauen und herzlichen Glückwunsch!
  Damit Sie den gewünschten Erfolg erzielen und recht lange Freude an Ihrem
  MEDISANA Thermometer FTF haben, empfehlen wir Ihnen, die nachstehenden
  Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgfältig zu lesen.
  Ihre MEDISANA AG
  LIEFERUMFANG
  Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist.
  Zum Lieferumfang gehören:
  Das MEDISANA Thermometer FTF
  Batterie Typ GP-192 oder LR41 (bereits eingebaut)
  Aufbewahrungs-Etui
  3 St. Thermometer-Schutzhüllen
  Gebrauchsanweisung
  SICHERHEITSHINWEISE
  1. Das Thermometer beinhaltet Kleinteile die von Kindern verschluckt werden könn-
  ten. Lassen Sie das Thermometer daher nicht unbeaufsichtigt in Kinderhand.
  2. Verwenden Sie das Thermometer ausschließlich zur Körpertemperaturmessung.
  3. Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.
  4. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät bitte nicht selbst. Benutzen
  Sie das Gerät nicht weiter. Fragen Sie Ihren Fachhändler und lassen Sie
  Reparaturen nur vom MEDISANA-Service durchführen.
  5. Bitte beachten Sie die genannten Betriebs- und Lagerbedingungen, um das
  MEDISANA Thermometer FTF lange Zeit voll funktionsfähig zu erhalten.
  WISSENSWERTES ZUR TEMPERATURMESSUNG MIT DEM
  MEDISANA THERMOMETER FTF
  Was ist Fieber?
  Unsere normale Körpertemperatur liegt zwischen 36°C und 37,5°C. Je nach
  Tageszeit und körperlicher Befindlichkeit, z.B. im Monatszyklus einer Frau, sind
  Schwankungen ganz normal. Steigt aber die Körpertemperatur über 38°C an,
  spricht man von Fieber.
  Steigt das Fieber über 39° C und klingt es auch nach 1 bis 2 Tagen nicht ab, soll-
  ten Sie unbedingt den Arzt aufsuchen.
  Fieber messen – rasch und fehlerfrei!
  Eine fiebrige Erkrankung ist häufig mit Müdigkeit, Gliederschmerzen, Frösteln und
  Schüttelfrost verbunden. Der Krankheitsverlauf lässt sich am besten kontrollieren,
  wenn Sie 2- bis 3-mal täglich im Abstand von 4 bis 6 Stunden Fieber messen. Die
  Messung sollte immer im gleichen Körperbereich und ungefähr zur gleichen
  Uhrzeit durchgeführt werden, damit die Ergebnisse vergleichbar sind.
  Mit dem MEDISANA Thermometer FTF können Sie besonders einfach und rasch
  die aktuelle Körpertemperatur ermitteln. Häufige Fehler, wie zu kurze Messpe-
  rioden, können fast ausgeschlossen werden. Schon nach ca. 60 Sekunden zeigt
  das Gerät ein exaktes Ergebnis an, das bis zur nächsten Messung gespeichert
  wird.
  Eine Temperaturmessung kann in folgenden Bereichen durchgeführt werden:
  a) unter der Zunge (oral)
  b) in der Achselhöhle (axillar)
  c) im After (rektal)
  INBETRIEBNAHME
  Batterien entnehmen/einlegen:
  Das MEDISANA Schnellmess-Thermometer FTF ist direkt zum Einsatz bereit, da
  eine Batterie bereits im Gerät vormontiert ist. Sollte jedoch nach einer gewissen
  Betriebsdauer rechts im Display ein „“ Symbol erscheinen, muss eine neue
  Batterie eingelegt werden. Ziehen Sie dazu die Verschlusskappe
  des
  Batteriefaches ab und das Batteriefach ca. 0,5 cm aus dem Thermometer heraus.
  Lösen Sie mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einer Kugelschreiberspitze, die
  Knopfbatterie vorsichtig von unten. Setzen Sie die neue Knopfzelle mit dem nach
  oben gerichteten „+“ Symbol wieder ein. Schieben Sie das Batteriefach wieder
  zurück in das Thermometer. Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der
  Verschlusskappe.
  ANWENDUNG
  Messung
  Schalten Sie das Gerät durch einen Druck auf den Start-Knopf
  ein. Alle
  Symbole der Anzeige erscheinen für ca. zwei bis drei Sekunden und ein kurzer
  Signalton erklingt. Falls die Temperatur weniger als 32°C beträgt, sehen Sie in der
  LCD-Anzeige
  ein „L“ und ein blinkendes „°C“. Damit ist das MEDISANA
  Thermometer FTF für die Messung bereit. Positionieren Sie die Sensorspitze
  oral, axillar oder rektal. Das Thermometer beginnt nun automatisch mit der
  Messung. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt.
  Sobald die Temperaturänderung kleiner 0,1 °C in 8 Sekunden beträgt, erklingt ein
  Signalton und die gemessene Temperatur wird auf dem Display
  angezeigt.
  Das Thermometer schaltet zehn Minuten nach der Messung automatisch ab. Um
  die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollten Sie jedoch nach dem Ablesen
  das Thermometer durch einen Druck auf den Start-Knopf
  deaktivieren.
  Messungen in verschiedenen Körperbereichen
  Das MEDISANA Thermometer FTF eignet sich für Temperaturmessungen die oral
  (im Mund), axillar (in der Achselhöhle) oder rektal (im After) vorgenommen wer-
  den. Die Messdauer beträgt ca. 60 Sekunden.
  Um eine sichere und exakte
  Messung vornehmen zu können, sollten Sie bei der Positionierung des Thermo-
  meters folgendes beachten:
  ORALE MESSUNG:
  Legen Sie das Thermometer mit der Sensor-
  spitze
  unter die Zunge und schließen
  den Mund. Atmen Sie während der
  Messung durch die Nase um eine Verfäl-
  schung der Werte zu verhindern.
  REKTALE MESSUNG:
  Die rektale Messung wird von vielen Patien-
  ten als unangenehm empfunden, liefert
  aber genaue Ergebnisse. Das MEDISANA
  Thermometer FTF erleichtert aufgrund der
  Sensorspitze mit dem flexiblen Schaft die
  Messung in diesem Körper bereich.
  Für eine rasche und zuverlässige Ermittlung
  der Körpertemperatur, führen Sie die
  Sensorspitze
  vorsichtig ca. 3,5 cm in das
  Rektum ein. Nach ca. 60 Sekunden können
  Sie das Ergebnis auf dem Display ablesen.
  MESSUNG UNTERHALB DER
  ACHSELHÖHLE:
  Reinigen Sie vor der Messung die Achsel-
  höhle. Legen Sie das Thermometer mit
  dem Messabschnitt
  in die Achselhöhle.
  Senken Sie den Arm und drücken Sie ihn
  während der Messung leicht an den Körper.
  VERWENDUNG DER THERMOMETER-SCHUTZHULLEN
  Dem MEDISANA Thermometer FTF sind 3 St. Schutzhüllen zur einmaligen
  Verwendung (z. B. bei rektaler Messung) beigelegt. Falls Sie die Schutzhüllen ver-
  wenden möchten, ziehen Sie diese an der oberen Seite leicht auseinander und
  stecken die Spitze des Thermometers in die Öffnung. Halten Sie nun das obere
  Ende der Schutzhülle auf dem Thermometer fest und ziehen den Papierstreifen und
  das seitlich überstehende Kunststoffmaterial langsam nach unten ab. Nun ist das
  Thermometer mit der Schutzhülle einsatzbereit. Nach der Messung können Sie die
  Schutzhülle von oben nach unten herunterziehen und entsorgen.
  SPEICHER – FUNKTION
  Das MEDISANA Thermometer FTF verfügt über eine Speicher – Funktion mit der Sie
  den zuletzt gemessenen Wert wieder abrufen können. Drücken Sie bei ausgeschalte-
  tem Thermometer den Start-Knopf
  für ca. drei Sekunden so wird automatisch der
  zuletzt gemessene Wert angezeigt. Neben dem angezeigten Wert erscheint ein „M“
  für „Memory“. Nach ca. 5 Sek. erlischt die Anzeige.
  REINIGUNG UND DESINFEKTION
  Das MEDISANA Thermometer FTF ist wasserdicht und lässt sich dadurch leicht säu-
  bern und desinfizieren. Reinigen Sie das Thermometer vor und nach jeder Messung
  mit einem in milder, alkoholischer Lösung getränkten Tuch. Sie haben zudem die
  Möglichkeit das Thermometer in eine geeignete Desinfektionslösung zu legen. Ihr
  Fachhändler empfiehlt Ihnen gerne geeignete Reinigungsprodukte und berät Sie in
  deren Anwendung.
  Messtechnische Kontrolle (gilt für die gewerbliche Nutzung):
  Das Gerät ist vom Hersteller für die Dauer von zwei Jahren kalibriert. Die mes-
  stechnische Kontrolle muss bei gewerblicher Nutzung spätestens alle zwei Jahre
  erfolgen. Die Kontrolle ist kostenpflichtig und kann durch eine zuständige Behörde
  oder durch autorisierte Wartungsdienste – entsprechend der „Medizinprodukte-
  Betreiber Verordnung“ – erfolgen.
  TECHNISCHE DATEN
  Name und Modell: . . . . . . . . Thermometer FTF
  M es sb er ei c h : . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 ,0 ° C bi s 4 2, 9° C
  S ka l ie r un g : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 ° C
  Messgenauigkeit: . . . . . . . . . . . ± 0,1°C (Abweichung von der tatsächlichen
  Körpertemperatur im Messbereich von 34°C – 42°C
  bei einer Umgebungstemperatur zwischen 18°C und
  28°C)
  nicht extrapolierend
  S el bs t te s t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ut om at is c he i n te rn e P r üf u n g a u f Te s t we r t 37 ° C, b e i
  Abweichung >0,1 wird „ERR“ angezeigt.
  Lebensdauer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3000 Messungen
  Betriebsbedingungen: . . . . . 10 °C bis 40 °C
  Lagerbedingungen: . . . . . . . . -10°C bis + 60°C
  Abmessungen: . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (H), 125 mm (L), 18 mm (B)
  G ew i c ht : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  Batterien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mikro-Batterie (Typ GP-192 oder LR 41)
  Artikel Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022 / 77025 / 77027
  EAN Code: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7 / 40 15588 77025 8 /
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77027 2
  E rs at zs ch ut zh ül le n: . . . . . . . . . . A r t . -N r. : 76111
  Gerät entspricht der Schutzklasse BF
  Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung
  LOT-Nummer
  Hersteller Herstellungsdatum
  Die CE - Kennzeichnung bezieht sich auf die EU – Richtlinie 93/42/EEC. Die Gestaltung
  und Herstellung wurden unter Beachtung folgender europäischer Normen vorgenommen:
  EN 12470-3 (Medizinische Thermometer), EN 980 (Symbole), EN 60601-1 (Elektrische
  Sicherheit für medizinische Geräte).
  Elektromagnetische Verträglichkeit:
  Das Gerät entspricht den Forderungen der Norm EN 60601-1-2 für die
  Elektromagnetische Verträglichkeit. Einzelheiten zu diesen Messdaten können über
  MEDISANA erfragt werden.
  Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns techni-
  sche und gestalterische Änderungen vor.
  HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
  Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
  Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte,
  egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner
  Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsor-
  gung zugeführt werden können.
  Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte
  Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-
  Sammelstation im Fachhandel.
  Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren
  Händler.
  GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN
  Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die
  Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt
  an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.
  Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:
  1.
  Auf dieses Produkt wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3
  Jahre gewährt, bei ausschließlich privatem Gebrauch. Davon aus-
  genommen sind Verschleißteile wie Batterien und Thermometer-
  Schutzhüllen. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung
  oder Rechnung nachzuweisen.
  2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der
  Garantiezeit kostenlos beseitigt.
  3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für
  das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile ein.
  4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
  a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch
  Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, entstanden sind.
  b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbe-
  fugte Dritte zurückzuführen sind.
  c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder
  bei der Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.
  d. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
  5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das
  Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an
  dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.
  MEDISANA AG
  Jagenbergstraße 1
  41468 NEUSS
  DEUTSCHLAND
  eMail: info@medisana.de
  Internet: www.medisana.de
  Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Beilegeblatt.
  Sensorspitze für
  Temperaturmessung
  LCD Anzeige
  für Temperatur- und
  Funktionsangaben
  Start-Knopf
  (AN–AUS–Memory)
  Verschlusskappe
  für Batteriefach
  Messdauer 60 Sekunden
  77022 / 77025 / 77027 08/2010
  
  Messdauer 60 Sekunden
  Messdauer 60 Sekunden
  Duration 60 seconds
  Duration 60 seconds
  Duration 60 seconds
  Durée de mesure 60 secondes
  Durée de mesure 60 secondes
  Durée de mesure 60 secondes
  Meetduur 60 seconden
  Meetduur 60 seconden
  Meetduur 60 seconden
  Tempo necessario per la
  misurazione: 60 secondi
  Tempo necessario per la
  misurazione: 60 secondi
  Tempo necessario per la
  misurazione: 60 secondi
  77022_FTF_West_3_J_NEUSS.qxd:Fieberthermometer 18.08.2010 12:03 Uhr Seite 1
Medisana FTF 77022

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Medisana FTF 77022 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Medisana FTF 77022 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Medisana FTF 77022 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Termómetros y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.9. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Fins. ¿Tiene alguna pregunta sobre Medisana FTF 77022 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Medisana FTF 77022

General
Marca Medisana
Modelo FTF 77022
Producto termómetro
Idioma Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Fins
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Medisana FTF 77022 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más