Microsoft Arc Mouse manual

Microsoft Arc Mouse

El manual de Microsoft Arc Mouse se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Microsoft
Modelo
Arc Mouse
Producto
EAN
885370433685
Idioma
Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Ruso, Chino, Ucranio
Tipo de archivo
PDF
Website
http://www.microsoft.com/
95
– ליעל םינימסתה יבגל םתוא לואשל וא םהידלי לע חיגשהל םיכירצ םירוה .הלא םינימסתמ דחאב תלקתנ םא אפור םע ץעייתהו דימ קחשל קספה
יעצמאב שומיש ידי-לע רואל תושיגר בקע יטפליפא ףקתהל ןוכיסה תא םצמצל ןתינ .הלא םיפקתה תווחל רתוי הלודג תוריבס שי רעונ ינבו םידלי
:םיאבה תוריהזה
.היזיוולטה ךסממ רתוי קוחר בש
.רתוי ןטק היזיוולט ךסמב שמתשה
.ראומ רדחב קחש
.ףייע וא םנמונמ התאשכ קחשת לא
.קחשתש ינפל אפור םע ץעייתה ,היספליפא וא םיפקתה לש הירוטסיה שי ךלש החפשמה יבורקמ דחאל וא ךל םא
םינקתהה לכ
םינוקית עצבל הסנת לא
תודע לכ .תורחא תונכסל וא תולמשחתהל םורגל תולולע הלאכ תולועפ .קפסה וא הרמוחה ןקתה תא תונשל וא ,תוריש עצבל ,חותפל ,קרפל הסנת לא
.תלבגומה תוירחאה ףקות תא לטבי ,ןהשלכ תוקבדמ לש הרסה וא ,בוקינ ,ףוליק לכ ללוכ ,ןקתהה תא תונשל וא/ו חותפל והשלכ ןויסינל
קנח תנכס
.םידלימ םינטק םיקלח קחרה .3 ליגל תחתמ םידליל קנח תנכס תווהל םילולעש םינטק םיקלח ליכהל לולע הז ןקתה
יוקינו שומיש
:ןלהלש תוארוהל םאתהב שמתשה
.םוח תורוקמ תברקב שמתשת לא
.Microsoft ידי-לע וניוצש םירזיבא/םירוביחב קר שמתשה
.החל תילטמ תועצמאב קר הקנ
.םירחא תוחל יגוסל וא םשגל הז רצומ ףושחת לא ,םלה וא הפירש לש ןוכיסה תא םצמצל ידכ .בטריהל הז רצומל רשפאת לא
הקבדה תועצמאב הבכרה
םיטירפ וא השוריב ורבעש םייתחפשמ םיסכנ ,תוקיתע לע קיבדת לא .הדובעה בחרמב םיביכרה תבכרהל הקבדה טרסב שומיש השענ םינקתההמ קלחב
.קבד תויראש ריאשהל וא/ו יטמסוקה יופיצל קזנ םורגל הלולע הקבדהה טרס תרסה ,הבכרהה רחאל .םירחא ףילחת ירסח וא ךרע ירקי
Tablet-ל םידמעמ
.ותליפנל וא ותסירקל ומרגיש תולועפ ,ותוא לטלטת לאו הדימה לע רתי וילע סימעת לא ,Tablet-ל דמעמ לע חנוהש דויצל םיקזנ עונמל ידכ
LED -ו רזייל טרפמ
.הנירקל תנכוסמ הפישחל םורגל לולע ,ןאכ םיטרופמה הלאמ םירחא םיכילה עוציב וא ,םינונווכ וא תורקבב שומיש תוריהז
רזייל ינקתה
CLASS 1
רזייל רצומ
IEC 60825-1:2007-03
21 CFR 1040.10 םע םג םאות הז ןקתה .1 גוסמ רזייל רצומל IEC 60825-1:2007-03 ימואל-ןיבה ןקתה תושירדב דמוע הז רצומ
.2007 ,ינויב 24 ךיראתמ ,Laser Notice No. 50 תובקעב תוגירח דבלמ 1040.11
(LED) יטפוא רבכע
Class 1 LED רצומ
תוירונב שמתשמ הז רצומ .(IEC 60825-1:2001-08) and IEC 62471 (2006-07) ימואלניב ןקת םע המאתהל ךרעוה הז רצומ
.Class 1 (IEC 60825-1:2001-08) -ל תובשחנה
הניקת יאשונב עדימ
.םייתיישעת וא םייאופר ,םיינכימ םימושייב שומישל הדעונ אל תדלקמה
.הז ןקתה ליעפהל שמתשמה תאשרה תא לטבל לולע Microsoft ידי-לע שרופמב רשואמ וניאש יוניש לכ
.(CE ןומיס םע) IEC/EN 60950-1 םאות דויצ וא/ו ,(‘וכו UL ,CSA ,ETL המגודל) NRTL רושיאב עדימ תייגולונכט דויצ םע שומישל דעוימ הז רצומ
. +35°C דע +5°C לש תורוטרפמטב הלועפל דעונש ירחסמ ןקתהכ גרוד הז ןקתה .שמתשמה לש ולופיטל םידעוימה םיקלח םילולכ אל
םקמל ןיא .םייוניש הב ךורעל ןתינ אלו ןרציה ידי-לע הנקתוה הנטנאה :תואבה הלעפהה תורוצת םייקתהל תובייח ,וידר ירדתל הפישח תושירדב דומעל ידכ
מ“ס 20 לש קחרמ לע רומשל שי ,םיאשינ םינקתהו תוינזוא ינקתה דבלמ .םירחא רדשמ וא הנטנא םע בולישב םליעפהל וא דחי םייטוחלאה םינקתהה תא
.וביבס םישנאהו יטוחלאה ןקתהה לש הנטנאה ןיב
דבלב 802.11a ינקתה רובע
. 5.25 GHz דע 5.15 םירדתה חווטב הלועפל השרומה תירשפא הקיזמ הערפהל יוכיסה תא ןיטקהל ידכ ,דבלב הנבמ ךותב שומישל לבגומ הז רצומ
(0800) 933-4750 :הדנק (800) 9400-426 :תירבה תוצרא .Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; U.S.A.
ינורטקלאו ילמשח דויצו תוללוס תלוספ תכלשה
,תאז םוקמב .תיתיבה תלוספה םע ,וב תולולכה תוללוסה תאו ,הז רצומ ךילשהל ןיאש םידיעמ ותזירא לע וא תוללוסה לע ,רצומה לע הז ןמיס
הלא םידרפנ רוזחימו ףוסיא .ינורטקלאו ילמשח דויצו תוללוס לש רוזחימ ךרוצל המיאתמ ףוסיא תדוקנל רצומה תא ריבעהל ךתוירחאב
םינכוסמ םירמוח לש תירשפא תוחכונ בקע ,הביבסהו םדא ינב תואירבל תוירשפא תוילילש תואצות תעינמו םייעבט םיבאשמ רומישב ועייסי
תלוספו תוללוס ךילשהל ןתינ םהב תומוקמ לע ףסונ עדימל .התואנ אל הכלשהמ האצותכ םרגיהל הלולעש ,ינורטקלאו ילמשח דויצבו תוללוסב
לא הנפ .רצומה תא תשכר הבש תונחה וא ,תיתיבה תלוספה ףוסיא תוריש ,תימוקמה תושרה ידרשמ םע רשק רוצ ,תינורטקלאו תילמשח
.תוללוס לש תלוספו WEEE תודוא ףסונ עדימ תלבקל weee@microsoft.com
שמתשהלו קיתעהל יאשר התא .Microsoft לש והלשכ רצומב ינחור ןיינקב ןהשלכ תויטפשמ תויוכז ךל קינעמ אל הז ךמסמ .העדוה אלל תונתשהל יושע טנרטניא ירתאל תורחא תוינפהו URL תובותכ ללוכ ,וב תועבומה תועדהו הז ךמסמב עדימה
.ןויע ךרוצל וא תוימינפ תורטמל הז ךמסמב
© 2012 Microsoft Corporation.
.Microsoft תצובקב תורבחה לש םיירחסמ םינמיס םה Windows -ו Microsoft ,IntelliEye ,IntelliMouse
.המאתהב םהילעבל םיכייש םירחאה םיירחסמה םינמיסה לכ .Bluetooth SIG, Inc. לש ירחסמ ןמיס אוה Bluetooth

¿Tiene alguna pregunta del "Microsoft Arc Mouse "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Microsoft Arc Mouse" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

Ratón
Interfaz del dispositivo RF inalámbrico
Cantidad de botones 4
Tecnología de detección de movimientos Laser
Utilizar con Oficina
Uso recomendado Portátil
Rueda de desplazamiento yes
Resolución de movimiento 1200 DPI
Tipo de desplazamiento Rueda
Frecuencia de banda 2.4 GHz
Número de ruedas de desplazamiento 1
Direcciones de desplazamiento Vertical
Ergonomía
Alcance inalámbrico 3.05 m
Empaquetado
Interfaz de receptor inalámbrico USB
Pilas incluidas yes
Diseño
Color del producto Negro
Coloración de superficie monotone
Control de energía
Fuente de energía Batteries
Numero de baterías soportadas 2
Tipo de batería AAA
Tecnología de batería Alcalino
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 80 %
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 65 %
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado yes
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Peso y dimensiones
Ancho 58.8 mm
Profundidad 111 mm
Altura   36.5 mm
Peso   88 g
Ancho de receptor 15 mm
Fondo del receptor 27.6 mm
Altura de receptor 6.89 mm
Peso del receptor 2.8 g