Moccamaster KTB 741 manual

Moccamaster KTB 741
8.1 · 1
PDF manual
 · 2 paginas
Inglés
manualMoccamaster KTB 741
Gebruiksaanwijzing voor Moccamaster
koffiezetapparaten KB741/CD Thermo
Vóór gebuik lezen en zorgvuldig bewaren: Algemene veiligheid
1. Lees alle instructies.
Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis.
2. Controleer of het voltage van het apparaat overeenkomt met uw
netspanning. Het apparaat dient te worden aangesloten op een
stopcontact voorzien van randaarde.
3. Plaats het apparaat horizontaal in een vorstvrije ruimte op een
vlakke ondergrond. Zet het apparaat niet op een heet oppervlak,
in de buurt van gas of elektrische kooktoestellen of in een oven.
Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
4. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclu-
sief kinderen) met lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke
gebreken, of gemis aan kennis of ervaring. Tenzij er toezicht of
instructie wordt uitgeoefend ten aanzien van het gebruik van dit
toestel, door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
5. Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
6. Haal bij problemen tijdens het gebruik en bij schoonmaken en
onderhoud de stekker uit het stopcontact.
7. Het apparaat, snoer en stekker nooit geheel of gedeeltelijk onder-
dompelen in water.
8. Ga bij storing nooit zelf repareren, neem contact op met uw leve-
rancier.
9. Gebruik het toestel uitsluitend voor het bereiden van koffie of
thee.
10. Het snoer niet over hete delen laten lopen en het apparaat niet
gebruik als het snoer beschadigd is.
Indien het netsnoer beschadigd is, dient dit vervangen te
worden door een speciaal netsnoer, verkrijgbaar bij de fabri-
kant of importeur.
11. Raak de hete delen van het toestel, zoals de overlooppijp, niet
aan.
12. Het apparaat uitsluitend vullen met koud water en nooit zonder
overlooppijp laten werken.
13. De thermoskan niet gebruiken voor het warmhouden van melk-
producten of baby voeding, deze worden na langdurig warmhou-
den zuur.
14. Thermoskan niet vullen met koolzuurhoudende dranken.
15. Thermoskan niet liggend transporteren of op de kop zetten;
gevaar voor lekken.
16. Niet direct drinken uit de thermoskan! Dranken uit de kan kun-
nen zeer heet zijn.
17. De thermoskan niet tot de rand vullen maar 2 tot 3 cm. ruimte
over laten tussen de vloeistof en de afsluitdop.
Bij half gevulde kannen wordt het isolerend vermogen minder.
18. De thermoskan nooit op een hete/warme kookplaat, gasfornuis of
andere hittebron plaatsen.
19. Thermoskan niet in de oven of magnetron zetten.
20. Pak het koffiezetapparaat voorzichtig uit en verwijder al het ver-
pakkingsmateriaal.
De verpakking (plastic zakken en karton) buiten bereik van kin-
deren houden.
Gebruiksaanwijzing
1. Zorg dat het apparaat uitgeschakeld is, plaats de overlooppijp op
het waterreservoir en draai de pijp in de juiste positie.
2. Vul het waterreservoir met koud water en plaats het deksel op
het reservoir om te voorkomen dat er stof in komt.
3. Plaats een filterzakje n°4 in de filterhouder en vul deze met de
benodigde hoeveelheid gemalen koffie. Een afgestreken maat-
schepje met koffie is voldoende voor ¼ liter water (2 kopjes).
Plaats het deksel op de filterhouder zodat de temperatuur con-
stant blijft.
Vergeet niet het schuifje op de filterhouder te openen.
4. Plaats de filterhouder op de filterbeugel en plaats de lege, voor-
verwarmde isoleerkan zonder deksel (spoel de kan eerst om met
heet water om temperatuurverlies te voorkomen) recht onder de
filterhouder. Schakel het koffiezetapparaat in met de aan-uitscha-
kelaar.
5.
Het oranje waarschuwingslampje voor juiste plaatsing van de
isoleerkan brandt en het apparaat begint met koffiezetten.
6. Zodra het water is doorgelopen, wordt het kookelement uitge-
schakeld.
7. Sluit als de koffie is uitgedruppeld het schuifje van de filter-
houder in de stand gesloten en verwijder de isoleerkan. Schroef
onmiddellijk de dop op de kan om warmte, smaak en aroma te
behouden.
8. Als het koffiezetapparaat niet wordt gebruikt schakel het dan uit
met de aan-uitschakelaar. Verwijder na gebruik altijd het koffie-
filter uit de houder.
Onderhoud
Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact. Het
apparaat regelmatig met een vochtige doek (NIET NAT) reinigen en
vervolgens droogwrijven.
Dompel het apparaat nooit onder water.
• Spoeldekannagebruikmetheetwatereneventueelwatafwas-
middel om. Gebruik geen schoonmaakmiddelen waar chloor in
zit.
Gebruik eventueel een afwasborstel die geschikt is voor flessen.
Plaats de isoleerkan niet in de vaatwasser en dompel de kan niet
helemaal onder water.
• Droogdeisoleerkannahetschoonmakenmeteendrogedoeken
bewaar de kan rechtop zonder deksel of met de deksel lichtjes
dichtgeschroefd.
• Verwarmdeisoleerkannooitopeenwarmhoudplaatjeofeen
soorgelijke warmtebron.
Overige delen zoals de filterhouder en deksels kunnen op een nor-
male manier worden gereinigd.
In sommige gebieden is het water harder (bevat meer kalk) dan in
andere gebieden. In deze gebieden is het belangrijk het apparaat
regelmatig te ontkalken.
Ontkalken van het koffiezetapparaat.
1. Vul het waterreservoir met een halve liter water en een halve
liter huishoudazijn.
2. Schakel het apparaat in en wacht tot de vloeistof in de kan is
gestroomd.
3. Herhaal het proces twee tot drie keer met schoon water om zo
het apparaat te reinigen.
Let op:
Het koffiezetapparaat moet ontkalkt worden wanneer het begint te
“brommen” tijdens het koffiezetten of als de stijgbuis in het midden
van het koudwaterreservoir ondoorzichtig wordt.
Tijdens beide waarschuwingen zal het koffiezetten met tussenpozen
worden onderbroken.
In dit geval moet het apparaat grondig ontkalkt worden. Het water
en de huishoudazijn moeten tenminste een half uur zonder doorloop
in het apparaat staan (schakel het apparaat uit). Start vervolgens het
apparaat en laat de vloeistof twee keer doorlopen.
Bescherming tegen vorst
1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de overlooppijp.
3. Leeg het apparaat door het omgekeerd boven de gootsteen te
houden.
4. Plaats de overlooppijp terug voordat u het apparaat opnieuw gaat
gebruiken.
Milieuadvies
1. Het filter en de koffieprut kunnen bij het gft-afval of de compost
worden gedaan. Indien dit niet mogelijk is, dan bij het gewone afval.
2. Mocht het koffiezetapparaat op een zeker moment kapot gaan,
dan dient dit vanuit milieuoogpunt naar een recyclestation of de
leverancier te worden gebracht.
Het koffiezetapparaat kan gedemonteerd worden en de afzonderlijke
materialen kunnen worden hergebruikt.
_______________________________________________________
Importeur en service:
info@technivorm.com
www.technivorm.com
Technische gegevens
Productiecapaciteit
1,25 liter = 10 kopjes
Productiecapaciteit
1 liter = 8 kopjes
Teknische Daten
Leistungsvermögen
1,25 Liter = 10 Tassen
Leistungsvermögen
1 Liter = 8 Tassen
Technical data
Capacity 1.25 litre =
10 cups
Capacity 1 litre = 8 cups
Caractéristiques techniques
Capacité de production
1,25 litres = 10 tasses
Capacité de production
1 litre = 8 tasses
1. Koudwaterreservoir
2. Deksel voor
koudwaterreservoir
3. Filterhouder
4. Overlooppijp
5. Filterdeksel
6. Filterhouder
7. Isoleerkan
8. Aan-/ uitschakelaar
9. Waarschuwingslampje
Maatschepje bijgeleverd
1. Kaltwasserreservoir
2. Deckel
Kaltwasserreservoir
3. Filterhalter
4. Wasserüberlauf
5. Deckel Filterhalter
6. Filterhalter
7. Isolierkanne
8. Ein-/Aus-Schalter
9. Warnleuchte
Mit Messlöffel
1. Cold water reservoir
2. Lid of cold water
reservoir
3. Filter holder
4. Outlet pipe
5. Filter lid
6. Filter holder
7. Thermos carafe
8. On/off switch
9. Warning light
Measuring scoop included
1. Réservoir d’eau froide
2. Couvercle du réservoir
d´eau froide
3. Porte-filtre
4. Tuyau d´eau chaude
5. Couvercle du
porte-filtre
6. Porte-filtre
7. Verseuse isotherme
8. Interrupteur Marche /
Arrêt
9. Indicateur
Cuillère de dosage fournie
KBT 741/
CDT
KBTS 741
Thermo
NL
Bedienungsanleitung für die Kaffeemaschine
‚Moccamaster’, Typ 741/CD Thermo.
Vor Inbetriebnahme bitte lesen: Gesamtsicherheit
1. Bitte alle Anweisungen lesen.
Das Gerät ausschließlich im Haus benutzen.
2. Bitte prüfen Sie, ob die Spannung des Gerätes und
Ihre Netzspannung übereinstimmen. Das Gerät an eine
Wandsteckdose mit Schutzerdung anschließen.
3. Das Gerät waagerecht in einen frostfreien Raum auf flacher
Ebene platzieren. Das Gerät nicht auf heiße Flächen, nahe eines
Gas- oder Elektroherdes oder in einen Ofen stellen. Das Gerät
sollte ausgeschaltet sein.
4. Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Personen (gilt auch für
Kinder) mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder denen
es an Wissen oder Erfahrung fehlt, ungeeignet. Diese Anweisung
gilt immer, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt.
5. Das Gerät von Kindern fernhalten.
6. Im Problemfall und beim Reinigen und Warten bitte den Stecker
abziehen.
7. Das Gerät, die Schnur und den Stecker bitte nie ganz oder teil-
weise in Wasser eintauchen.
8. Im Störungsfall bitte nicht eigenständig Reparaturen vornehmen.
Wenden Sie sich stattdessen an Ihren Lieferanten.
9. Das Gerät ausschließlich zur Zubereitung von Kaffee oder Tee
benutzen.
10. Das Kabel nicht an heißen Teilen vorbeiführen und das Gerät
nicht benutzen, wenn das Kabel beschädigt wurde.
Bei beschädigter Netzschnur diese bitte durch eine eigens
dafür gedachte Netzschnur ersetzen, die beim Hersteller oder
Importeur erhältlich ist.
11. Die heißen Teile des Gerätes, z.B. den Wasserüberlauf, nicht
berühren.
12. Das Gerät ausschließlich mit kaltem Wasser befüllen und nie
ohne Wasserüberlauf in Betrieb nehmen.
13. Die Thermoskanne nicht zum Warmhalten von
Milcherzeugnissen oder Babynahrung benutzen, da diese nach
längerem Warmhalten sauer werden.
14. Die Thermoskanne nicht mit kohlensäurehaltigen Getränken fül-
len.
15. Die Thermoskanne nicht waagerecht transportieren oder kopf-
über hinstellen. Es besteht Leckagegefahr.
16. Nicht aus der Thermoskanne trinken. Die Getränke können sehr
heiß sein.
17. Die Thermoskanne nicht bis zum Rand füllen, sondern zwischen
der Flüssigkeit und dem Verschluβ 2 bis 3 cm Spielraum lassen.
Wird eine Kanne nur bis zur Hälfte gefüllt, verringert sich ihre
Isolationsfähigkeit.
18. Die Thermoskanne nie auf eine heiße/warme Kochplatte, auf den
Gasherd oder auf eine andere Wärmequelle stellen.
19. Die Thermoskanne nicht in den Ofen oder Mikrowellenherd stel-
len.
20. Die Kaffeemaschine vorsichtig auspacken und alle
Verpackungsmaterialien entfernen.
Die Verpackung (Plastiktüten und Pappe) von Kindern fernhalten.
Bedienungsanleitung
1. Das Gerät ausschalten, den Wasserüberlauf am Wasserbehälter
anschließen und den Überlauf in die richtige Position bringen.
2. Das Wasserreservoir mit kaltem Wasser befüllen und den Deckel
zurücklegen, damit kein Staub hineingelangt.
3. Filtertüte 4 in den Filterhalter stecken und mit der erforderlichen
Menge gemahlenen Kaffees befüllen. Ein gestrichener Meβlöffel
reicht für ¼ Liter Wasser (2 Tassen).
Den Deckel auf den Filterhalter platzieren, damit die Temperatur
konstant bleibt.
Bitte nicht vergessen, das Schiebeventil im Filterhalter zu
öffnen.
4. Den Filterhalter in den Filterbügel und die leere, vorgewärmte
Thermoskanne ohne Deckel (Die Kanne zur Verhinderung von
Temperaturverlust vorher mit heißem Wasser umspülen) unter
den Filterhalter stellen.
Die Kaffeemaschine mit dem Ein-/Ausschalter einschalten.
5. Die orangefarbene Warnleuchte fϋr die richtige Platzierung der
Isolierkanne leuchtet auf und der Kaffee wird zubereitet.
6. Nach dem Durchlauf des Wassers wird der Durchlauferhitzer
ausgeschaltet.
7. Das Schiebeventil des Filterhalters wenn der Kaffee durch-
gelaufen ist, in die Position ‚geschlossen’ schieben und die
Thermoskanne entfernen. Die Kanne sofort verschließen, damit
Ihnen die Wärme, der Geschmack und das Aroma erhalten blei-
ben.
8. Die Kaffeemaschine, wenn sie nicht benutzt wird, mit dem
Ein-/Aus-Schalter ausschalten. Nach dem Brühvorgang stets den
Kaffeefilter dem Filterhalter entnehmen.
Wartung
Vor der Nutzung den Stecker abziehen. Das Gerät regelmäßig mit
einem feuchten (NICHT NASS) Tuch reinigen und anschließend
trocknen.
Das Gerät nie in Wasser eintauchen.
• DieKannenachdemGebrauchmitheißemWasserund
gegebenenfalls mit Spülmittel ausspülen. Keine chlorhaltigen
Reinigungsmittel benutzen.
Eventuell eine Spülbürste benutzen, die für Flaschen geeignet ist.
Die Thermoskanne nicht in der Spülmaschine spülen und die
Kanne nie ganz in Wasser eintauchen.
• DieThermoskannenachderReinigungmiteinemtrockenen
Tuch trocknen und in senkrechter Position ohne Verschluss oder
mit locker zugeschraubtem verschluβ aufbewahren.
• DieIsolierkannenieaufeinerWarmhalteplatteodereinerähnli-
chen Wärmequelle erhitzen.
Die anderen Teile wie der Filterhalter und der Deckel lassen sich
normal reinigen.
In manchen Regionen gibt es härteres Wasser (mit höherem
Kalkgehalt) als in anderen Regionen. In diesen Regionen ist die
Entkalkung des Geräts wichtig.
Entkalkung der Kaffeemaschine
1. Das Wasserreservoir mit einem halben Liter Wasser und einem
halben Liter Haushaltsessig befüllen.
2. Das Gerät einschalten und warten, bis die Flüssigkeit in die
Kanne strömt.
3. Das Verfahren zur Reinigung des Geräts zwei- bis dreimal mit
sauberem Wasser wiederholen.
Bitte beachten:
Wurde das Gerät nicht mit einer Kalk-Signallampe ausgestattet,
ist das Gerät zu entkalken, wenn es während des Brühvorgangs
zu „brummen“ anfängt oder das Steigrohr in der Mitte des
Kaltwasserbehälters undurchsichtig wird.
Bei beiden Warnungen wird der Brühvorgang ab und zu unterbro-
chen.
In diesem Fall das Gerät gründlich entkalken. Das Wasser und den
Haushaltsessig mindestens eine halbe Stunde ohne Durchlauf im
Gerät lassen (Das Gerät ausschalten.). Das Gerät anschließend ein-
schalten und die Flüssigkeit zweimal durchlaufen lassen.
Frostschutz
1. Das Gerät ausschalten und den Stecker abziehen.
2. Den Wasserüberlauf entfernen.
3. Das Gerät entleeren, indem Sie es umgekehrt über das
Spülbecken halten.
4. Den Wasserüberlauf vor der erneuten Inbetriebnahme wieder
einbauen.
Tipps für den Umweltschutz
1. Benutzte Kaffeefilter mit Inhalt können kompostiert oder der
Biotonne zugeführt werden. Ist das nicht möglich, lassen sie sie
mit dem Hausabfall entsorgen.
2. Hat die Kaffeemaschine ausgedient, ist sie zum Schutz der
Umwelt zu einer Recyclingstation oder zum Lieferanten zu brin-
gen.
Die Kaffeemaschine kann in Einzelteile zerlegt und die einzelnen
Materialien können wiederverwendet werden.
_______________________________________________________
Importeur und Kundendienst:
Moccamaster DE
email: info@moccamaster.de
www.moccamaster.de

Driejarig garantiebewijs

Gefeliciteerd met uw nieuwe Moccamaster. U kunt nu als gebruiker de komende
jaren gaan genieten van de goede koffiesmaak waar moccamaster om bekend staat.
De solide constructie van de Moccamaster is echter net zo belangrijk als de smaak.
Daarom bieden wij op dit koffiezetapparaat een garantie van drie jaar aan.
Deze garantie geldt voor eventuele gebreken, alleen als de gebreken reeds bij aan-
koop van dit Moccamaster koffiezetapparaat aanwezig waren, en eventuele techni-
sche of fabricagefouten, ontstaan binnen drie jaar na aankoopdatum.
De leverancier dient eventuele fouten of gebreken aan de importeur door te geven.
Fouten, gebreken of schade, welke veroorzaakt door verkeerde installatie, foutief
of oneigenlijk gebruik worden niet door de garantie van drie jaar gedekt. Hetzelfde
geldt voor de glaskan, de filterhouder, diverse deksels en de overlooppijp.
Deze driejarige garantie geldt niet voor groothandel, d.w.z. alle inkoop voor kanto-
ren, verenigingen, cafés, kroegen, restaurants, kantines, instellingen enz.
Let op: Schade aan het apparaat ontstaan door kalkaanslag valt niet onder de
garantie

Garantieschein für drei Jahre

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Moccamasters. Sie als Benutzer
können nun den herrlichen Kaffeegeschmack genießen, der dem Moccamaster zu
seinem guten Ruf verhalf.
Genauso wichtig wie der Geschmack ist jedoch die solide Konstruktion des
Moccamasters.
Aus diesem Grund erhalten Sie von uns für diese Kaffeemaschine drei Jahre
Garantie.
Diese Garantie gilt ausschließlich für mögliche Fehler, die bereits beim Kauf
der Kaffeemaschine Moccamaster vorlagen sowie für eventuelle technische oder
Fabrikationsfehler, die binnen drei Jahren nach dem Erwerbsdatum entstehen.
Der Lieferant ist gehalten, den Importeur über eventuelle Fehler oder Mängel zu
informieren.
Fehler, Mängel oder Schäden, die durch Fehler bei der Installation oder durch falsche
oder unsachgemäße Bedienung entstehen, werden von dieser dreijährigen Garantie
nicht gedeckt. Das gilt auch für die Glaskanne, den Filterhalter, die unterschiedlichen
Deckel und den Wasserüberlauf.
Diese dreijährige Garantie gilt nicht für den Großhandel, d.h., den Einkauf für Büros,
Vereine, Cafés, Kneipen, Restaurants, Kantinen, Institute usw.
Bitte beachten: Auf Kalkablagerung zurückzuführende Schäden werden von
der Garantie nicht gedeckt.

NL DE EN FR

DE
Brugsanvisning for Moccamaster
kaffemaskiner type 741 Termo / CD Termo.
Læses før ibrugtagning opbevares omhyggeligt: Generel sik-
kerhed
1. Læs alle anvisninger.
Apparatet er kun til indendørs brug.
2. Kontroller, at spændingen på apparatet svarer til spændingen på
elnettet. Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med beskyttelses-
leder.
3. Stil apparatet vandret i et frostfrit rum og på en plan flade.
Apparatet må ikke stilles på en varm overflade, i nærheden af gas
eller elektriske kogeapparater eller i en ovn. Kontroller, at der er
slukket for apparatet.
4. Dette apparat egner sig ikke til at bruges af personer (inklusive
børn) med fysiske, psykiske eller sensoriske handicaps eller per-
soner, som mangler viden eller erfaring, med mindre de under
brugen af dette apparat instrueres eller overvåges af en person,
der har ansvaret for deres sikkerhed.
5. Dette apparat skal anbringes utilgængeligt for børn.
6. Tag stikket ud af stikkontakten, ved rengøring og vedligehol-
delse, og hvis der er problemer under brugen.
7. Apparat, ledning og stik må aldrig nedsænkes i vand, hverken
helt eller delvist.
8. Undgå selv at reparere fejl, men kontakt din leverandør.
9. Dette apparat må kun bruges til tilberedning af kaffe eller te.
10. Ledningen må ikke løbe hen over varme dele, og apparatet må
ikke bruges, hvis ledningen er beskadiget.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en
speciel netledning, der fås hos producenten eller importøren.
11. Undgå at berøre varme dele som udløbsrøret på apparatet.
12. Apparatet må kun fyldes med koldt vand, og det må aldrig
arbejde uden udløbsrøret.
13. Termokanden må ikke bruges til at holde mælkeprodukter eller
babymad varme, da disse produkter bliver sure, når de holdes
varme i lang tid.
14. Termokanden må ikke fyldes med kulsyreholdige drikke.
15. Termokanden må ikke transporteres liggende eller stilles på
hovedet på grund af risikoen for lækage.
16. Drik ikke direkte af termokanden! Drikkene i kanden kan være
meget varme.
17. Termokanden må ikke fyldes helt. Lad 2 til 3 cm stå fri mellem
væsken og proppen.
Ved halvfyldte kander bliver isoleringsevnen mindre.
18. Stil aldrig termokanden på åben ild, en hed/varm kogeplade, et
gaskomfur eller andre varmekilder.
19. Termokanden må ikke sættes i ovnen eller mikrobølgeovnen.
20. Pak forsigtigt kaffemaskinen ud og fjern alt emballagemateriale.
Emballagen (plasticposer og pap)
opbevares utilgængeligt for børn.
Brugsanvisning
1. Kontroller, at der er slukket for apparatet, sæt udløbsrøret på
vandbeholderen og drej røret om i den rigtige stilling.
2. Fyld vandbeholderen med frisk KOLDT vand og påsæt låg for at
undgå forurening med støv.
3. Sæt filterpose (str. 1x4) i filtertragten og fyld den ønskede mæng-
de finmalet kaffe i posen. Vedlagte måleske med strøget mål
kaffe svarer efter de flestes smag til 1/4 liter vand (2 kopper).
Husk låg på filtertragt for at forhindre temperaturfald.
Glem ikke at åbne skyderen på filtertragten.
4. Sæt filtertragten på tragtholderen og sæt den tomme, forvarmede
isoleringskande uden låg (skyl først kanden med varmt vand for
at undgår temperaturfald) lige under tragtholderen.
Tænd for kaffemaskinen med on/off-kontakten.
5. Den orange advarselslampe, for at isoleringskanden er rigtigt
anbragt, lyser, og apparatet begynder at brygge kaffe.
6. Så snart det varme vand er løbet igennem, vil en svømmeranord-
ning afbryde automatisk.
7. Når kaffen er dryppet igennem, sættes skyderen på filtertragten
i stillingen lukket, og isoleringskanden fjernes. Skru straks låget
på kanden for at bevare varme, smag og duft.
8. Når kaffemaskinen ikke er i brug skal (ON/OFF)- kontakten
være slukket. Fjern altid det brugte kaffefilter fra filtertragten
efter brygning.
Vedligeholdelse
Før rensning afbrydes maskinen ved at tage stikproppen ud af stik-
kontakten. Maskinen renses jævnligt med en fugtig (IKKE VÅD)
klud og aftørres derefter.
Nedsænk aldrig maskinen i vand.
• Efterbrugenskylleskandenmedrentvandogeventueltlidt
opvaskemiddel. Der må ikke bruges rengøringsmidler med klor.
Brug eventuelt en opvaskebørste til flasker.
Sæt ikke isoleringskanden i vasken og sænk ikke kanden helt ned
i vandet.
• Tørstraksefterrengøringenisoleringskandenmedentørklud
og opbevar kanden opretstående uden låg eller med låget skruet
ganske let på.
• Isoleringskandenmåaldrigvarmespåenvarmepladeelleren
lignende varmekilde.
Andre dele som filtertragten og låg kan vaskes på normal vis.
I nogle områder er vandet hårdere (indeholder mere kalk) end i
andre områder. I disse områder er det vigtigt regelmæssigt at afkalke
apparatet.
Som udgangspunkt skal maskinen ubetinget afkalkes efter max. 40
brygninger.
Afkalkning af kaffemaskine
1. Fyld vandbeholderen med 1/2 liter koldt vand og 1/2 liter 32 %
eddikesyre.
2. Tænd for maskinen og vent til al væsken er løbet gennem filter-
tragten over i glaskanden.
3. Gentag processen med rent vand 2 gange for at rense maskinen.
OBS!
Kaffemaskinen skal afkalkes hvis stigerøret midt i koldtvandsbehol-
deren bliver uigennemsigtigt.
Begge advarsler resulterer i at kaffebrygningen afbrydes i interval-
ler.
I så fald skal der foretages en ekstraordinær, effektiv afkalkning,
idet vand og eddikesyre først skal stå og afkalke (slukket maskine)
uden gennemløb i mindst 1/2 time. Derefter startes maskinen, og
væsken køres igennem 2 gange.
Beskyttelse mod frost
1. Afbryd maskinen og tag stikprop ud af stikkontakten.
2. Fjern udløbsrøret.
3. Tøm maskinen for vand ved at vende bunden i vejret på maskinen
over en vask.
4. Før maskinen bruges igen påsættes udløbsrøret.
Miljøråd
1. Kaffegrums med filter kan sorteres fra i grønt affald til kompo-
stering. Er der ingen mulighed for kompostering, lægges det i
skraldespanden.
2. Hvis kaffemaskinen på et eller andet tidspunkt kasseres, skal den
af miljømæssige årsager afleveres på en genbrugsstation.
Kaffemaskinen er forberedt til demontering og udsortering og er
fremstillet af genanvendelige materialer
_______________________________________________________
Importør og service:
p2stål Næstved ApS
Gl. Holstedvej 21, DK 4700 Næstved
Tlf. 5573 7333/ Fax 5577 0906
E-mail: mail@p2staal.dk
Tekniske data
Kapacitet 1,25 liter =
10 kopper
Kapacitet 1 liter =
8 kopper
Tekniset tiedot
Kapasiteetti 1,25 litraa =
10 kuppia.
Kapasiteetti 1 litra =
8 kuppia.
Tekniske data
Kapasitet 1,25 liter =
10 kopper
Kapasitet 1 liter =
8 kopper
Teknisk data
Kapacitet 1,25 liter =
10 koppar.
Kapacitet 1 liter =
8 koppar.
1. Koldtvandsbeholder
2.
Låg f.
koldtvands beholder
3. Filterholder
4. Udløbsrør
5. Filterlåg
6. Filtertragt
7. Termokande
8.
Tænd/ sluk kontakt
(ON/OFF)
9. Kontrollampe
Måleske medfølger
1. Vesisäiliö
2. Vesisäiliön kansi
3. Suodatinteline
4. Veden ulostuloputki
5. Suodattimen kansi
6. Suodatinsuppilo
7. Termoskannu
8. Virtakytkin (ON/OFF)
9. Merkkilamppu
Keittimen mukana tulee
mittalusikka
1. Kaldtvannsbeholder
2. Lokk for
kaldvanns beholder
3. Filterbrakett
4. Utløpsrør
5. Filterlokk
6. Filterholder
7. Termokanne
8. På / Av bryter (ON/
OFF)
9. Varsellampe
Måleskje medfølger
1. Vattenbehållare
2. Lock till
vattenbehållare
3. Filterhållare
4. Spridararm
5. Filterlock
6. Filterhållare
7. Termoskanna
8. Strömbrytare (ON/
OFF)
9. Kontrollampa
Måttsked medföljer
KBT 741/
CDT
KBTS 741
Termo/
Thermo
DK
Käyttöohje – Moccamaster-kahvinkeitin
741 Thermo / CD Thermo.
Lue ennen käyttöä ja säilytä huolellisesti: Yleinen turvallisuus
1. Lue kaikki ohjeet.
Käytä laitetta vain sisätiloissa.
2. Tarkista, että laitteen jännite vastaa verkkojännitettä. Laite on
kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
3. Aseta laite vaakasuoraan tasaiselle alustalle tilaan, jonka läm-
pötila ei laske 0 asteen alapuolelle. Älä aseta laitetta kuumalle
pinnalle, kaasu- tai sähkölieden lähistölle tai uuniin. Varmista,
että jännite on kytketty pois päältä.
4. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset),
joilla on ruumiillisia tai henkisiä puutteita tai joilta puuttuu tietoa
tai kokemusta. Paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkilö valvoo laitteen käyttöä tai antaa ohjeita siitä.
5. Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.
6. Irrota pistoke pistorasiasta, jos käytön aikana esiintyy ongelmia
ja puhdistaessasi ja huoltaessasi laitetta.
7. Älä upota laitetta, johtoa tai pistoketta koskaan kokonaan tai osit-
tain veteen.
8. Älä korjaa itse vikaa vaan ota yhteys jälleenmyyjään.
9. Käytä laitetta vain kahvin tai teen valmistukseen.
10. Älä anna johdon koskettaa kuumia osia äläkä käytä laitetta, jos
johto on vahingoittunut.
Mikäli verkkojohto on vahingoittunut, se on vaihdettava
erityiseen johtoon, joka on saatavana valmistajalta tai maa-
hantuojalta.
11. Älä koske laitteen kuumia osia, kuten veden ulostuloputkea.
12. Täytä laite vain kylmällä vedellä äläkä käytä sitä koskaan ilman
veden ulostuloputkea.
13. Älä käytä termoskannua maitotuotteiden tai vauvanruuan läm-
mittämiseen, ne muuttuvat happamiksi pidettäessä pitkään lämpi-
minä.
14. Älä täytä termoskannua hiilihappojuomilla.
15. Älä kuljeta termoskannua vaakasuorassa tai aseta sitä ylösalaisin;
se voi vuotaa.
16. Älä juo suoraan termoskannusta! Juomat voivat olla erittäin kuu-
mia.
17. Älä täytä termoskannua reunaan asti, vaan jätä 2-3 cm tilaa nes-
teen ja korkin väliin.
Jos kannu on täytetty puolilleen, kahvi ei säily yhtä pitkään
lämpimänä.
18. Älä aseta termoskannua koskaan kuuman/lämpimän keittolevyn,
kaasulieden tai muun lämmönlähteen päälle.
19. Älä pane termoskannua uuniin tai mikroaaltouuniin.
20. Ota kahvinkeitin varovasti pakkauksesta ja poista kaikki pak-
kausmateriaali.
Säilytä pakkaus (muovipussit ja pahvi) poissa lasten ulottuvilta.
Käyttöohje
1. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä, kiinnitä veden
ulostuloputki vesisäiliöön ja kierrä putki oikeaan asentoon.
2. Kaada vesisäiliöön kylmää vettä ja aseta kansi paikalleen, jotta
säiliöön ei mene pölyä.
3. Aseta suodatinpussi nro 4 suodatinsuppiloon ja mittaa suppiloon
tarvittava määrä kahvia. Yksi tasainen mitallinen kahvia riittää ¼
vettä (2 kupillista).
Aseta kansi suodatinsuppilon päälle estämään jäähtymistä.
Älä unohda avata suodatintelineen suljinta.
4. Aseta suodatinsuppilo suodatintelineeseen ja aseta tyhjä, lämmi-
tetty termoskannu ilman kantta (huuhtele kannu ensin kuumalla
vedellä lämmön haihtumisen estämiseksi) suoraan suodatinteli-
neen alle.
Kytke keitin päälle virtakytkimestä.
5. Oranssi varoitusvalo palaa osoituksena siitä, että termoskannu on
asetettu oikein paikalleen ja keitin aloittaa kahvin valmistuksen.
6. Kun vesi on valunut, keittoelementti kytkeytyy pois päältä.
7. Kun kahvi on valmista, työnnä suodatintelineen suljin kiinni ja
poista termoskannu. Kierrä kannun korkki heti kiinni lämmön,
maun ja aromin säilyttämiseksi. Jos korkissa on nuolimerkki,
kierrä korkkia auki noin 1 kierros ja jätä nuolen merkki kaato-
suuntaan kun kaadat kahvin kuppiin.
8. Kun keitintä ei käytetä, kytke virta pois virtakytkimestä. Poista
suodatinpussi aina käytön jälkeen telineestä.
Huolto
Vedä pistoke pois pistorasiasta ennen keittimen puhdistusta. Pyyhi
keitin kostealla (ei märällä) liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla.
Keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
Termoskannua EI saa pestä astianpesukoneessa eikä sitä saa upottaa
veteen.
• Huuhtelekannukäytönjälkeenkuumallavedelläjakäytätarvit-
taessa astianpesuainetta. Älä käytä klooria sisältäviä pesuaineita.
Voit käyttää pulloharjaa puhdistukseen.
Kannua ei saa pestä astianpesukoneessa eikä sitä saa upottaa
veteen.
• Kuivaakannukuivallaliinallajasäilytäsitäsuorassailmankork-
kia tai siten, että korkki on kierretty hieman kiinni.
• Älälämmitäkannuakoskaanlämpölevyntaivastaavanlämmön-
lähteen päällä.
Muut osat kuten suodatinsuppilo ja kannet pestään normaalisti.
Toisilla alueilla vesi on kovempaa (kalkkipitoisempaa) kuin toisilla.
Jos vesi on hyvin kalkkipitoista, on tärkeää poistaa kalkki säännöl-
lisesti.
Kalkin poistaminen keittimes
1. Täytä vesisäiliö seoksella, joka sisältää puoli litraa vettä ja puoli
litraa etikkaa.
2. Käynnistä keitin ja odota, kunnes vesi on valunut kannuun.
3. Keitä sitten 2-3 kertaa puhdasta vettä.
Huomaa:
Kalkki on poistettava, kun keitin alkaa “korahdella” toimiessaan tai
jos vesisäiliön keskellä oleva nousuputki ei ole enää läpinäkyvä.
Kummassakin tapauksessa kahvin suodatus keskeytyy aina välillä.
Näissä tapauksissa on suoritettava erityisen perusteellinen kalkin-
poisto. Vedestä ja etikasta koostuva liuos saa olla keittimessä vähin-
tään puoli tuntia (kytke keitin pois päältä). Käynnistä keitin sitten ja
anna nesteen valua kaksi kertaa keittimen läpi.
Suojaus jäätymiseltä
1. Kytke keitin pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota veden ulostuloputki.
3. Tyhjennä keitin kääntämällä se ylösalaisin altaan päällä.
4. Kiinnitä veden ulostuloputki takaisin paikoilleen.
Ympäristö
1. Käytetty kahvijauhe ja suodatinpussi voidaan kompostoida. Jos
kompostointimahdollisuutta ei ole, hävitä ne talousjätteenä.
2. Toimita loppuun käytetty kahvinkeitin asianmukaiseen keräys-
pisteeseen.
Keittimen kaikki osat ovat kierrätettävää materiaalia.
__________________________________________________
Maahantuoja:
Hedengren Kodintekniikka
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Puh. (09) 682 831
Fax (09) 673 258
www.moccamaster.fi

5-års garantibevis

Tillykke med din nye Moccamaster husholdnings-kaffemaskine fra p2stål Næstved
ApS. Som forbruger kan der nu ses frem til mange år med den gode kaffesmag som
Moccamaster er kendt for.
Lige så væsentlig som smagen er Moccamasters solide konstruktion. Det er derfor vi
kan tilbyde 5-års garanti på denne kaffemaskine.
Denne garanti gælder for eventuelle mangler, som denne Moccamaster måtte have
ved køb, og for eventuelle tekniske eller konstruktionsmæssige fejl, som måtte opstå
inden 5 år fra købsdagen.
Ved eventuelle fejl eller mangler må forhandleren straks oplyse importøren om dette.
Fejl, mangler eller skader som skyldes forkert installation, forkert brug eller skø-
desløs behandling herunder manglende afkalkning af maskinen, dækkes ikke af 5-års
garantien.5-års garantien gælder ikke for glaskande, filtertragt, div. låg og udløbsrør.
5-års garanti ydes ikke for handelskøb, dvs. alle køb til kontorer, foreninger, cafeer,
kroer, restauranter, kantiner, institutioner m.m.
OBS!: Skader på apparatet, der skyldes kalkaflejring, er ikke omfattet af
garantien

Sådan registreres 5-års garanti!

Udfyld garantibeviset nedenfor med navn og adresse, navn forhandler og købsda-
to, type/ model samt det 4 - cifrede produktionsnummer, som er trykt på typeskiltet
på maskinens underside.
Registreringen som garantikunde med 5 års virkning fra købsdagen er herved
udført. Dette bevis beholdes og skal IKKE indsendes til p2stål Næstved ApS.
Med venlig hilsen
Importør & service: p2stål Næstved ApS, Gl. Holstedvej 21, 4700 Næstved
Tlf. 5573 7333 – Fax 5577 0906
Udfyld denne del som bevis for 5-års garantien.
Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlf.nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forhandler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Købsdato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type/model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktionsnummer (Se på undersiden af Moccamaster- maski-
nen):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viiden vuoden takuutodistus

Onnittelut Moccamasterin ostosta! Voit nauttia tulevina vuosina Moccamasterin tun-
netusti hyvästä kahvista.
Moccamasterissa kestävä rakenne on aivan yhtä oleellista kuin kahvin hyvä maku.
Sen vuoksi voimme myöntää tälle kahvinkeittimelle viiden vuoden takuun.
Tämä takuu kattaa Moccamasterissa ostohetkellä mahdollisesti olevat puutteet sekä
materiaali- ja valmistusviat, jotka ilmenevät kolmen vuoden sisällä ostopäivästä
Myyjän tulee ilmoittaa maahantuojalle puutteista ja vioista välittömästi.
Takuu ei koske vikoja, puutteita eikä vaurioita, jotka johtuvat laitteen väärästä asen-
nuksesta tai käytöstä tai huolimattomasta käsittelystä. Takuu ei myöskään koske kan-
nua, suodatinsuppiloa, kansia eikä vedentuloputkea.
Tämä kolmivuotinen takuu koskee ainoastaan kotona käytettäviä laitteita, ei kahvin-
keittimiä, joita käytetään toimistoissa, yhdistyksissä, kahviloissa, motelleissa, ravin-
toloissa, ruokaloissa, laitoksissa tai muissa vastaavissa paikoissa.
Huomaa: Takuu ei koske kalkkisaostumista tai jäätymisestä aiheutuneita
vahinkoja.

Takuun rekisteröinti

Kirjoita alla olevaan takuutodistukseen ostajan nimi ja osoite, myyjäliikkeen nimi,
ostopäivä, laitteen tyyppi/malli sekä kolminumeroinen valmistusnumero, joka näkyy
laitteen pohjassa olevasta arvokilvestä.
Nyt asiakkaalle on rekisteröity takuu viideksi vuodeksi ostopäivästä lukien.
Säilytä tämä takuutodistus. ÄLÄ LÄHETÄ SITÄ MAAHANTUOJALLE.
Ystävällisin terveisin
Maahantuonti ja huolto: Hedengren Huolto, Mänkimiehentie 4, 02780 Espoo
Puh. (09) 6828 4200, www.hedengrenhuolto.fi
Täytä seuraava lomakeosa saadaksesi 5 vuoden takuun:
Nimi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osoite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhelin:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myyjäliike: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostopäivä:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyyppi/malli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valmistusnumero (Moccamasterin pohjassa):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DK FI NO SE

FI
6
1
2
4
8 9
KBT 741 Thermo CD Thermo
6
3
7
5
6
3
7
5
1
2
98
4
KBTS 741 Thermo
6
3
7
5
1
2
98
4
1
2
4
8
6
3
7
5
CDKT
1
2
4
8 9
KBT 741 Thermo CD Thermo
6
3
7
5
6
3
7
5
1
2
98
4
KBTS 741 Thermo
6
3
7
5
1
2
98
4
1
2
4
8
6
3
7
5
CDKT

Manual

Vea el manual de Moccamaster KTB 741 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cafeteras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.1. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés. ¿Tiene alguna pregunta sobre Moccamaster KTB 741 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesita ayuda?

¿Tienes alguna pregunta sobre el Moccamaster KTB 741 y no encuentras la respuesta en el manual? Haz tu pregunta aquí. Describe de forma clara y completa tu problema y haz tu pregunta. Cuanto mejor expliques el problema y formules tu pregunta, más fácil será para otros propietarios de dispositivos Moccamaster KTB 741 proporcionarte una respuesta útil.

Número de preguntas: 0

Especificaciones de Moccamaster KTB 741

A continuación encontrarás las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Moccamaster KTB 741.

General
Marca Moccamaster
Modelo KTB 741
Producto Cafetera
Idioma Inglés
Tipo de archivo Manual de usuario (PDF)

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta a tu pregunta en el manual? Puede que encuentres lo que buscas en la sección de preguntas frecuentes sobre el Moccamaster KTB 741 más abajo.

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados