Nedis LOCKBTB10BK

Nedis LOCKBTB10BK manual

 • 1
  English - Description
  1. Button or ngerprint
  reader with indicator
  The red light of the button ashes: The device is in operation.
  The blue light is on: The device is connected.
  Install the app
  Download and install the app "OKLOK" from Apple App Store (iOS) or Google Play Store (Android) on your mobile device.
  Register and log in
  2. Enter and send your E-mail adress.
  3. Enter the verication code, that you receive by E-mail.
  4. Register or reset the ngerprint settings, touch the back of the device (2).
  5. Set the password and log in.
  Pairing: 3 options
  1. Scan the QR-code.
  2. Press the button (1) to activate Bluetooth.
  3. Enter the number of the device you want to add.
  Use
  Press the button 1 (see gure above) to connect the device to your phone.
  Use the app or your ngerprint to unlock.
  1. Use ''Settings" to disconnect an added device, including the embedded records, or to
  rename the device.
  2. Authorize others to use the device: Add a friend as described below in 5. Select
  "Authorized" or "Unauthorized".
  Personal Center ( )
  1. Enter your personal data in Personal Center: My info, My QR-code and setting (see 1 in
  gure above).
  2. Add friend: Select in Personal Center: "My friends" and scan the QR code or account
  number of the other person.
  3. Usage record: View the unlocking record, the shared record, the location informationor
  alarm information.
  Safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
  observance of the safety instructions and improper use of the device.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
  immediately.
  Battery safety
  Use only the batteries mentioned in the manual.
  Do not use old and new batteries together.
  Do not use batteries of dierent types or brands.
  Do not install batteries in reverse polarity.
  Do not short-circuit or disassemble the batteries.
  Do not expose the batteries to water.
  Do not expose the batteries to re or excessive heat.
  Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when
  leaving the product unattended for longer periods of time.
  If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until
  the device has cooled down.
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
  Do not immerse the device in water or other liquids.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
  Support
  If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
  Nederlands - Beschrijving
  1. Knop of
  vingerafdruklezer
  met indicator
  Het rode lampje van de knop knippert: Het apparaat werkt.
  Het blauwe lampje brandt: Het apparaat is verbonden.
  Installeer de app
  Download en installeer de "OKLOK"-app uit de Apple App Store (iOS) of Google Play Store (Android) op uw mobiele apparaat.
  Registreer en log in
  2. Voer uw e-mailadres in en verzend het.
  3. Voer de vericatiecode in die u per e-mail ontvangt.
  4. Registreer of reset de vingerafdrukinstellingen, raak de achterkant van het apparaat
  aan (2).
  5. Stel het wachtwoord in en log in.
  Koppelen: 3 opties
  1. Scan de QR-code.
  2. Druk op de knop (1) om Bluetooth te activeren.
  3. Voer het nummer in van het apparaat dat u wilt toevoegen.
  Gebruik
  Druk op knop 1 (zie afbeelding hierboven) om het apparaat met uw telefoon te verbinden.
  Gebruik de app of uw vingerafdruk om te ontgrendelen.
  1. Gebruik ''Settings'' om een toegevoegd apparaat, inclusief de ingesloten gegevens, los te
  koppelen of om het apparaat een nieuwe naam te geven.
  2. Anderen autoriseren om het apparaat te gebruiken: Voeg een vriend toe zoals hieronder
  in 5 wordt beschreven. Selecteer "Authorized" of "Unauthorized".
  Persoonlijk centrum ( )
  1. Voer uw persoonlijke gegevens in in Persoonlijk centrum: Mijn info, Mijn QR-code en
  instelling (zie 1 in afbeelding hierboven).
  2. Vriend toevoegen: Selecteer in Persoonlijk Centrum: "My friends" en scan de QR-code of
  het accountnummer van de andere persoon.
  3. Gebruiksgegevens: Bekijk de ontgrendelgegevens, gedeelde gegevens, locatiegegevens
  of alarmgegevens.
  Veiligheid
  Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
  het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
  beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
  onmiddellijk.
  Batterijveiligheid
  Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
  Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
  Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
  Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
  Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
  Stel de batterijen niet bloot aan water.
  Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
  Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd
  onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
  Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het
  apparaat is afgekoeld.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
  Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
  Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone,
  droge doek.
  Support
  Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
  Deutsch - Beschreibung
  1. Taste oder
  Fingerabdruckleser
  mit Anzeige
  Das rote Lämpchen der Taste blinkt: Das Gerät ist in Betrieb.
  Das blaue Lämpchen leuchtet: Das Gerät ist verbunden.
  Installieren der App
  Laden Sie die App "OKLOK" aus dem Apple App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) auf Ihr mobiles Gerät herunter
  und Installieren Sie sie.
  Registrieren Sie sich und loggen Sie sich ein
  2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und senden Sie sie ab.
  3. Geben Sie den Verizierungscode ein, den Sie per E-Mail erhalten haben.
  4. Registrieren Sie die Fingerabdruckeinstellungen oder setzen Sie sie zurück; berühren Sie
  dafür die Rückseite des Geräts (2).
  5. Stellen Sie das Passwort ein und loggen Sie sich ein.
  Kopplung: 3 Optionen
  1. Scannen Sie den QR-Code ein.
  2. Drücken Sie die Taste (1), um Bluetooth-Verbindung zu aktivieren.
  3. Geben Sie die Nummer des Geräts ein, das Sie hinzufügen wollen.
  Gebrauch
  Drücken Sie die Taste 1 (siehe Abbildung oben) und verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Telefon.
  Verwenden Sie die App oder Ihren Fingerabdruck zum Entsperren.
  1. Verwenden Sie ''Einstellungen" zum Trennen eines hinzugefügten Geräts, einschließlich
  der eingebetteten Aufzeichnungen oder zum Umbenennen des Geräts.
  2. Autorisieren Anderer zur Verwendung des Geräts: Freund hinzufügen, wie unten in 5
  beschrieben. Wählen Sie "Authorized" oder "Unauthorized".
  Personal Center ( )
  1. Geben Sie Ihre persönlichen Daten im Personal Center an: Meine Info, My QR-Code und
  Einstellung (siehe 1 in Abbildung oben).
  2. Freund hinzufügen: Wählen Sie im Personal Center: "My friends" und scannen Sie den
  QR-Code ein oder die Kontonummer der anderen Person ein.
  3. Benutzungsaufzeichnung: Betrachten Sie die Entsperraufzeichnung, die geteilte
  Aufzeichnung, die Ortsinformationen oder Alarminformationen.
  Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
  späteren Bezugnahme auf.
  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
  Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
  beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
  Sie es unverzüglich.
  Batteriesicherheit
  Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
  Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
  Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
  Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
  Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
  Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
  Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
  Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu
  vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
  Falls Batterieüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem
  Wasser fort.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
  warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues
  aus.
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
  sauberen trockenen Tuch ab.
  Hilfe
  Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/
  support
  Español - Descripción
  1. Botón o lector de
  huella con indicador
  El piloto rojo del botón parpadea: El dispositivo está en funcionamiento.
  El piloto azul está encendido: El dispositivo está conectado.
  Instalación de la aplicación
  Descargue e instale la aplicación "OKLOK" de Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) en su dispositivo móvil.
  Registro e inicio de sesión
  2. Introduzca y envíe su dirección de correo electrónico.
  3. Introduzca al código de vericación que recibirá por correo electrónico.
  4. Registre o restablezca los ajustes de huella; toque la parte trasera del dispositivo (2).
  5. Dena la contraseña e inicie sesión.
  Emparejamiento: 3 opciones
  1. Escanee el código QR.
  2. Pulse el botón (1) para activar el Bluetooth.
  3. Introduzca el número del dispositivo que desea añadir.
  Uso
  Pulse el botón 1 (véase la gura anterior) para conectar el dispositivo a su teléfono.
  Utilice la aplicación o su huella para desbloquear.
  1. Utilice ''Settings" para desconectar un dispositivo añadido, incluso los registros
  integrados, o para cambiar el nombre del dispositivo.
  2. Autorice a otros a utilizar el dispositivo: Añada a un amigo como se describe a
  continuación en 5. Seleccione "Authorized" o "Unauthorized".
  Centro personal ( )
  1. Introduzca sus datos personales en Centro personal: Mi info, Mi código QR y ajustes
  (véase 1 en la gura anterior).
  2. Añadir amigo: Seleccione en Centro personal: "My friends" y escanee el código QR o el
  número de cuenta de la otra persona.
  3. Registro de uso: Visualización del registro de desbloqueo, el registro compartido, la
  información de ubicación o la información de alarma.
  Seguridad
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
  seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
  el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
  defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  Seguridad de las pilas
  Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
  No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
  No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
  No instale las pilas con la polaridad invertida.
  No cortocircuite ni desmonte las pilas.
  No exponga las pilas al agua.
  No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
  Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas
  cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
  Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y
  espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
  No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
  Apoyo
  Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
  Français - Description
  1. Bouton ou lecteur
  d'empreinte avec
  indicateur
  L'indicateur rouge du bouton clignote : L'appareil fonctionne.
  L'indicateur bleu est allumé : L'appareil se connecte.
  Installation d'app
  Téléchargez et installez l'app “OKLOK” sur Apple App Store ou Google Play Store (Android) dans votre dispositif mobile.
  Inscription et connexion
  2. Saisissez et envoyez votre adresse e-mail.
  3. Saisissez le code de vérication reçu par e-mail.
  4. Inscrivez-vous ou réinitialisez les réglages d'empreinte et touchez le dos de l'appareil (2).
  5. Dénissez le mot de passe et connectez-vous.
  Appariement : 3 options
  1. Scannez le code QR.
  2. Appuyez sur le bouton (1) pour activer le Bluetooth.
  3. Saisissez le numéro de l'appareil à ajouter.
  Usage
  Appuyez sur le bouton 1 (voir gure ci-dessus) pour connecter l'appareil à votre téléphone.
  Utilisez l'app ou votre empreinte pour déverrouiller.
  1. Utilisez ''Settings" pour déconnecter un appareil ajouté, en incluant les enregistrements
  embarqués, ou pour renommer l'appareil.
  2. Autorisez autrui à utiliser l'appareil : Ajoutez un ami comme décrit à la suite en 5.
  Sélectionnez "Authorized" ou "Unauthorized".
  Centre personnel ( )
  1. Saisissez vos données personnelles dans le Centre personnel : Mes infos, Mon code QR et
  réglage (voir 1 de la gure précédente).
  2. Ajoutez un ami : Sélectionnez dans le Centre personnel : "My friends" et scannez le code
  QR ou le numéro de compte de l'autre personne.
  3. Enregistrement d'usage : Achez l'enregistrement de déverrouillage, l'enregistrement de
  partage, les informations d'emplacement ou les informations d'alarme.
  Sécurité
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
  consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
  Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le
  manuel.
  N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
  défectueux, remplacez-le immédiatement.
  Sécurité des piles
  Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
  N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
  N'utilisez pas des piles de marques ou de types diérents.
  N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
  Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
  N'exposez pas les piles à l'eau.
  N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
  Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez
  l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
  Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement!
  Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez
  que l'appareil refroidisse.
  N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
  Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
  Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion
  propre et sec.
  Support
  Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
  Italiano - Descrizione
  1. Pulsante o lettore
  di impronte digitali
  con indicatore
  La spia rossa del pulsante lampeggia: Il dispositivo è in funzione.
  La spia blu è accesa: Il dispositivo è connesso.
  Installazione dell'app
  Scaricare e installare l'app "OKLOK" da Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) sul dispositivo mobile.
  Registrazione e accesso
  2. Immettere e inviare l'indirizzo e-mail.
  3. Immettere il codice di verica ricevuto tramite e-mail.
  4. Registrarsi o reimpostare le impostazioni delle impronte digitali, toccare il retro del
  dispositivo (2).
  5. Impostare la password e accedere.
  Accoppiamento: 3 opzioni
  1. Acquisire il codice QR.
  2. Premere il pulsante (1) per attivare la funzione Bluetooth.
  3. Immettere il numero del dispositivo da aggiungere.
  Uso
  Premere il pulsante 1 (vedere gura sopra) per collegare il dispositivo al proprio telefono.
  Utilizzare l'app o l'impronta digitale per sbloccare.
  1. Utilizzare ''Settings" per scollegare un dispositivo aggiunto, inclusi i record incorporati, o
  rinominare il dispositivo.
  2. Autorizzare altri a utilizzare il dispositivo: Aggiungere un amico come descritto sotto al
  punto 5. Selezionare "Authorized" o "Unauthorized".
  Personal Center ( )
  1. Immettere i dati personali in Personal Center: My info, My QR-code e impostazione
  (vedere 1 nella gura sopra).
  2. Aggiungere un amico: Selezionare in Personal Center: "My friends" e acquisire il codice
  QR o il numero di account dell'altra persona.
  3. Record di utilizzo: Visualizzare il record di sblocco, il record condiviso, le informazioni
  sull'ubicazione e le informazioni di allarme.
  Sicurezza
  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
  dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
  manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
  immediatamente.
  Sicurezza relativa alla batteria
  Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
  Non mischiare batterie nuove e vecchie.
  Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
  Non installare le batterie invertendo la polarità.
  Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
  Non esporre le batterie all'acqua.
  Non esporre le batterie a amme o calore eccessivo.
  Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto,
  rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
  Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a
  parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l'interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
  Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
  Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e
  asciutto.
  Assistenza
  Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
  Português - Descrição
  1. Botão ou leitor de
  impressões digitais
  com indicador
  A luz vermelha do botão pisca: O dispositivo está a funcionar.
  A luz azul está acesa: O dispositivo está ligado.
  Instale a aplicação
  Transra e instale a aplicação "OKLOK" da Apple App Store (iOS) ou da Google Play Store (Android) no seu dispositivo móvel.
  Registe-se e inicie sessão
  2. Introduza e envie o seu endereço de e-mail.
  3. Introduza o código de conrmação que irá receber por e-mail.
  4. Registe ou reponha as denições de impressão digital, toque na parte de trás do
  dispositivo (2).
  5. Dena a palavra-passe e inicie sessão.
  Emparelhamento: 3 opções
  1. Leia o código QR.
  2. Prima o botão (1) para ativar o Bluetooth.
  3. Introduza o número do dispositivo que pretende adicionar.
  Utilização
  Prima o botão 1 (veja a gura acima) para ligar o dispositivo ao seu telefone.
  Utilize a aplicação ou a sua impressão digital para desbloquear.
  1. Utilize ''Settings" (Denições) para desligar um dispositivo adicionado, incluindo os
  registos incorporados, ou para mudar o nome do dispositivo.
  2. Autorize outros a utilizar o dispositivo: Adicione um amigo como descrito abaixo, no
  ponto 5. Selecione "Authorized" (Autorizado) ou "Unauthorized" (Não autorizado).
  Centro Pessoal ( )
  1. Introduza os seus dados pessoais no Centro Pessoal: A minha informação, O meu código
  QR e denição (veja 1 na gura acima).
  2. Adicionar amigo: Selecione no Centro Pessoal: "My friends" (Meus amigos) e leia o código
  QR ou o número da conta da outra pessoa.
  3. Registo de utilização: Ver o registo de desbloqueio, o registo partilhado, a informação
  sobre a localização ou a informação do alarme.
  Segurança
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
  das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
  descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
  defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  Segurança das pilhas
  Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.
  Não misture pilhas usadas e novas.
  Não utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes.
  Não instale as pilhas com polaridade invertida.
  Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.
  Não exponha as pilhas a água.
  Não exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.
  As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao produto, retire as pilhas
  sempre que não for utilizar o produto durante longos períodos de tempo.
  Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuário, lave imediatamente com água corrente.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
  dispositivo tenha arrefecido.
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
  Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano
  limpo e seco.
  Suporte
  Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
  Dansk – Beskrivelse
  1. Knap eller
  ngertryksaæser
  med indikator
  Den røde indikatorlampe blinker: Enheden er i brug.
  Den blå lampe er tændt: Enheden er tilsluttet.
  Installation af appen
  Hent og installér app'en "OKLOK" fra Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) på din mobile enhed.
  Registrér, og log ind
  2. Indtast, og send din e-mailadresse.
  3. Indtast bekræftelseskode, som du modtager pr. e-mail.
  4. Registrér, eller nulstil indstillingerne for ngeraftryksaæsning ved at berøre enheden
  på bagsiden (2).
  5. Indstil adgangskoden, og log ind.
  Parring: 3 muligheder
  1. Scan QR-koden.
  2. Tryk på knappen (1) for at aktivere Bluetooth.
  3. Indtast nummeret for den enhed, som du ønsker at tilføje.
  Anvendelse
  Tryk på knappen 1 (se guren herover) for at forbinde enheden med din telefon.
  Brug appen eller dit ngeraftryk til at låse op.
  1. Brug "Settings" til at afbryde en tilføjet enhed, også integrerede poster eller til at omdøbe
  enheden.
  2. Tilladelse til andre til at bruge enheden: Tilføj en ven som beskrevet herunder i 5. Vælg
  "Authorized" eller "Unauthorized".
  Personal Center ( )
  1. Indtast dine personlige oplysninger i Personal Center: My info, My QR-code og indstilling
  (se 1 i guren herover).
  2. Tilføj en ven: Vælg i Personal Center: "My friends", og scan QR-koden eller kontonummer
  for den anden person.
  3. Brugshistorik: Vis loggen over oplåsninger, den delte post, lokationsinformation eller
  alarminformation.
  Sikkerhed
  Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
  Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
  overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
  Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
  omgående udskiftes.
  Batterisikkerhed
  Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
  Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
  Brug ikke batterier af anden type eller mærker.
  Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
  Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
  Udsæt ikke batterierne for vand.
  Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
  Batterier kan lække, når de er fuldt aadede. For at undgå skade på produktet skal batterierne ernes, når de produktet
  efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
  Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skylles omgående med frisk vand.
  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!
  Før rengøring eller vedligeholdelse, skal enheden altid være slukket, tag stikket ud af stikkontakten og vent indtil
  enheden er kølet ned.
  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Rengør ikke enheden indvendigt.
  Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
  Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
  Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
  Support
  Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
  Norsk - Beskrivelse
  1. Knapp eller
  ngeravtrykksleser
  med indikator
  Det røde lyset på knappen blinker: Enheten er i drift.
  Det blå lyset er på: Enheten er tilkoblet.
  Installer appen
  Last ned og installer applikasjonen "OKLOK" fra Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) på din mobile enhet.
  Registrer deg og logg inn
  2. Skriv inn og send e-postadressen din.
  3. Skriv inn bekreftelseskoden, som du mottar via e-post.
  4. Registrer eller tilbakestill ngeravtrykksinnstillingene, trykk på baksiden av enheten (2).
  5. Angi passordet og logg inn.
  Paring: 3 alternativer
  1. Skann QR-koden.
  2. Trykk på knappen (1) for å aktivere Bluetooth.
  3. Angi nummeret på enheten du vil legge til.
  Bruk
  Trykk på knappen 1 (se guren ovenfor) for å koble enheten til telefonen.
  Bruk appen eller ngeravtrykk for å låse opp.
  1. Bruk innstillinger for å koble fra en enhet som er lagt til, inkludert de innebygde
  oppføringene, eller for å gi enheten et nytt navn.
  2. Autoriser andre til å bruke enheten: Legg til en venn som beskrevet nedenfor i 5. Velg
  "autorisert" eller "uautorisert".
  Personlig senter ( )
  1. Angi dine personlige opplysninger i Personlig senter: Min info, Min QR-kode og
  innstilling (se 1 i gur ovenfor).
  2. Legg til venn: Velg i Personlig senter: "Mine venner" og skann QR-koden eller
  kontonummeret til den andre personen.
  3. Bruksoppføring: Vis opplåsingsposten, den delte oppføringen, plasseringsinformasjon
  eller alarminformasjonen.
  Sikkerhet
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
  overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i
  bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
  Batterisikkerhet
  Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
  Ikke bland gamle og nye batterier.
  Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker.
  Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
  Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
  Ikke utsett batteriene for vann.
  Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
  Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene når du forlater
  produktet uten tilsyn i lengre perioder.
  Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.
  Rengjøring og vedlikehold
  Advarsel!
  Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke rengjør innsiden av enheten.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
  Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
  Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
  Support
  Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
  Svenska - Beskrivning
  1. Knapp eller
  ngeravtrycksläsare
  med indikator
  Knappens röda lampa blinkar: Enheten är i drift.
  Den blå lampan är på: Enheten är ansluten.
  Installera appen
  Ladda ned och installera "OKLOK"-appen från Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) på din mobila enhet.
  Registrera och logga in
  2. Ange och skicka in din e-postadress.
  3. Ange verieringskoden som du tar emot via e-post.
  4. Registrera eller återställ inställningen för ngeravtryck, rör vid enhetens baksida (2).
  5. Ställ in lösenordet och logga in.
  Parkoppling: 3 alternativ
  1. Skanna QR-koden.
  2. Tryck på knappen (1) för att aktivera Bluetooth.
  3. Ange numret för enheten till du vill lägga till.
  Användning
  Tryck på knappen 1 (se bild ovan) för att ansluta enheten till din telefon.
  Använd appen eller ditt ngeravtryck för att låsa upp.
  1. Använd ”Inställningar” för att koppla från en tillagd enhet, inklusive de inbäddade
  registren, eller för att byta namn på en enhet.
  2. Ge andra behörighet att använda enheten: Lägg till en vän enligt beskrivning nedan i 5.
  Välj ”Behörig” eller ”Obehörig.
  Personcenter ( )
  1. Ange dina personuppgifter i Personcentret: Min info, Min QR-kod och inställningar (se
  1 i bilden ovan).
  2. Lägg till vän: Välj i Personcenter: ”Mina vänner” och skanna den andra personens QR-kod
  eller kontonumret.
  3. Användarregister: Visa upplåsningsregistret, det delade registret och plats- och
  larminformation.
  Säkerhet
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
  Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
  säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
  bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut
  omedelbart.
  Batterisäkerhet
  Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
  Blanda inte gamla och nya batterier.
  Använd inte batterier av olika typ eller märke.
  Montera inte batterierna med polerna felvända.
  Kortslut eller öppna inte batterierna.
  Utsätt inte batterierna för vatten.
  Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
  Det nns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna
  batterierna när produkten inte används under längre perioder.
  Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.
  Rengöring och underhåll
  Varning!
  Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills
  enheten har kylts av.
  Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
  Rengör inte enhetens insida.
  Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
  Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
  Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
  Support
  Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
  Suomi - Kuvaus
  1. Merkkivalolla
  varustettu painike
  tai sormenjälki-
  lukija
  Painikkeen punainen valo vilkkuu: Laite on käytössä.
  Sininen valo palaa: Laite on yhdistetty.
  Asenna sovellus
  Lataa ja asenna “OKLOK”-sovellus Apple App Storesta (iOS) tai Google Play Storesta (Android) mobiililaitteeseesi.
  Rekisteröidy ja kirjaudu sisään
  2. Syötä ja lähetä sähköpostiosoitteesi.
  3. Syötä sähköpostissa saamasi varmennuskoodi.
  4. Rekisteröi tai nollaa sormenjälkiasetukset koskettamalla laitteen takasivua (2).
  5. Aseta salasana ja kirjaudu sisään.
  Parinmuodostus: 3 vaihtoehtoa
  1. Skannaa QR-koodi.
  2. Aktivoi Bluetooth painamalla painiketta (1).
  3. Anna lisättävän laitteen numero.
  Käyttö
  Yhdistä laite puhelimeesi painamalla painiketta 1 (ks. kuva yllä).
  Avaa lukitus sovellusta tai sormenjälkeäsi käyttämällä.
  1. Käytä Asetukset-kohtaa irrottamaan tai lisäämään laite, mukaan lukien upotetut tietueet,
  tai nimeämään laite uudelleen.
  2. Valtuuta muita käyttämään laitetta: Lisää ystävä alla kohdassa 5 kuvatun mukaisesti.
  Valitse ”Valtuutettu tai ”Valtuuttamaton.
  Henkilökeskus ( )
  1. Syötä henkilötietosi henkilökeskukseen: Omat tiedot, oma QR-koodi ja asetus (ks. 1 yllä
  olevassa kuvassa).
  2. Lisää ystävä: Valitse henkilökeskuksessa: Ystäväni ja skannaa QR-koodi tai toisen henkilön
  tilinumero.
  3. Käyttötietue: Katso lukituksen avaus-, jaettu-tietuetta, sijainti- tai hälytystietoja.
  Turvallisuus
  Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
  Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
  laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
  Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
  tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
  Paristoturvallisuus
  Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
  Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
  Älä käytä eri tyyppisiä tai eri merkkisiä paristoja.
  Älä asenna paristoja väärin päin.
  Älä aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
  Älä altista paristoja vedelle.
  Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
  Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjät. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jättäessäsi tuotteen
  valvomatta pitemmäksi aikaa.
  Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele välittömästi raikkaalla vedellä.
  Puhdistus ja huolto
  Varoitus!
  Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite jäähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
  Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
  Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
  Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
  Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
  Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laite läpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.
  Tuki
  Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support
  LOCKBTB10xx / LOCKBTF10xx / LOCKBTP10xx
  Bluetooth padlock
  1
  1
  LOCKBTB10xx
  LOCKBTP10xx
  LOCKBTF10xx

¿Tiene alguna pregunta del "Nedis LOCKBTB10BK "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Nedis LOCKBTB10BK aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de Nedis LOCKBTB10BK. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Nedis LOCKBTB10BK propietarios.

Especificaciones

Marca Nedis
Modelo LOCKBTB10BK
Producto Accesorio para bicicletas
EAN []
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Polaco, Noruego, Finlandés, Rumano, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Características
Color del producto Gris

En venta a

  Productos relacionados

  Accesorio para bicicletas Nedis