Philips 71788/28/16

Philips 71788/28/16 manual

(1)
 • EN
  SAFETY INSTRUCTIONS - PART B
  • Please read the instructions before using the product. • Please keep the
  packaging for future reference since it contains important information. • To
  ensure correct and safe installation, use and functioning of the product,
  always follow these instructions carefully and keep them for future reference.
  • Maintain interior lighting with a dry cloth duster; do not use abrasives or
  solvents. Avoid liquids on all electrical parts. • Keep packaging materials (e.g.
  plastic bags) out of children’s reach.
  WARNINGS:
  •This product is not a toy.
  • Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
  • LED light is very bright. Do not stare at the operating light source.
  Important Safety Instruction when using batteries: •Batteries should be
  installed by an adult. • Different types of batteries and new and used batteries
  are not to be mixed. •Batteries are to be inserted with the correct polarity. • The
  supply terminals are not to be short-circuited. • Rechargeable batteries are to
  be removed from the product before being charged. • Rechargeable batteries
  are only to be charged under adult supervision. • Non-rechargeable batteries
  are not to be charged. • Exhausted batteries are to be removed from the
  product. • Remove batteries when product is not in use for some time.
  Disposal of the product. Your product is designed and manufactured with
  high quality materials and components, which can be recycled and reused.
  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means
  the product is covered by the European Directive 2012/19/EC. Please inform
  yourself about the local waste disposal, separation and collection system for
  electrical and electronic products. Please act according to your local rules
  and do not dispose of your old product with your normal household waste.
  The correct disposal of your product will help prevent potential negative
  consequences for the environment and human health.
  The product – as well as all other products from the collection – is designed,
  produced and tested in accordance with international/European safety
  standards. We warrant that the product is free from defects in materials
  and workmanship. This warranty is valid for two (2) years (unless otherwise
  stated on the packaging). In case the product turns out to be defective, we
  will arrange for repair or replacement free of charge. Broken glass, batteries
  and replaceable bulbs do not fall under the guarantee terms. The product is
  specifically designed and developed for domestic use only, not for commercial,
  trade or industrial use. Any damage caused to the product in extreme
  conditions (coastal areas, industrial surroundings, farm environments) will
  not be covered by the guarantee. The period of guarantee starts from the
  purchase date and is only valid on presentation of the original receipt. The
  guarantee is void if the product has not been installed, repaired or modified
  according to the instructions. We do not accept any liability for damage caused
  as a result of misuse or wrong application of the product.To obtain service
  within the warranty period, please contact your dealer or the Philips Consumer
  Care center. The contact details can be found on : “www.philips.com” or you
  can call the toll-free number 00800 744 547 75.
  Alterations in design and technical specifications reserved.
  NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - DEEL B
  • Lees de instructies voordat u het product gebruikt. • Bewaar de verpakking
  zodat u de belangrijke informatie later nog eens kunt raadplegen. • Volg de
  instructies nauwgezet om zeker te zijn van correcte en veilige installatie,
  toepassing en werking van dit product. Bewaar de instructies zodat u
  deze later nog kunt doorlezen. • Maak binnenverlichting schoon met
  een droge stofdoek en gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
  Voorkom dat elektrische onderdelen in contact komen met water. • Houd
  verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. (Plastic zakken, etc.)
  WAARSCHUWINGEN:
  • Dit product is geen speelgoed.
  • Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen.
  Verstikkingsgevaar.
  • LED-lamp is zeer fel. Staar niet in de lichtbron.
  Belangrijke veiligheidsinstructies bij gebruik van batterijen: • Batterijen moeten
  door een volwassene worden geplaatst. • Verschillende typen batterijen of
  nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
  • Plaats de batterijen zo dat de polen in de juiste richting wijzen. •Sluit de
  contactpunten niet kort. • Oplaadbare batterijen moeten uit het product
  worden verwijderd om ze op te laden. • Oplaadbare batterijen moeten worden
  opgeladen onder begeleiding van een volwassene.
  • Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit worden opgeladen. • Lege batterijen
  moeten uit het product worden verwijderd. • Verwijder de batterijen als het
  product langere tijd niet wordt gebruikt.
  Wegwerpen van het product. Uw product is ontwikkeld en geproduceerd
  met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled
  en hergebruikt. Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer ziet,
  betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EC. Informeer
  naar het lokale systeem voor de verwerking, scheiding en het ophalen van
  elektrisch en elektronisch afval. Houd u aan de lokale regelgeving en gooi
  uw oude producten niet bij het gewone huishoudafval. Middels correcte
  verwijdering van uw product voorkomt u potentiele negatieve gevolgen voor
  het milieu en de volksgezondheid.
  Het product is (evenals de andere producten uit deze collectie) ontworpen,
  geproduceerd en getest in overeenstemming met internationale/Europese
  veiligheidsvoorschriften.
  We garanderen dat het product geen materiaal- of fabricagedefecten heeft.
  Deze garantie is twee (2) jaar geldig (tenzij anders aangegeven op de
  verpakking). Als het product defect blijkt te zijn, zullen wij het product kosteloos
  repareren of vervangen. Gebroken glas, batterijen en vervangbare lampen
  vallen niet onder de garantie. Het product is speciaal ontworpen en ontwikkeld
  voor huishoudelijk gebruik, niet voor handel of commerciële en industriële
  doeleinden. Schade aan het product als gevolg van extreme omstandigheden
  (kustgebieden, industriële omgeving, landbouwomgeving) valt niet onder de
  garantie. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop en is alleen
  geldig op vertoon van de originele kassabon. De garantie vervalt als het
  product niet volgens de instructies is geïnstalleerd, gerepareerd of aangepast.
  We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik of
  verkeerde toepassing van het product. Voor service binnen de garantietermijn
  kunt u contact opnemen met uw verkoper of met het Philips Consumer Care
  Centre. U vindt de contactgegevens op “www.philips.com” of u kunt gratis
  bellen met nummer 00800 744 547 75.
  Aanpassingen aan het ontwerp en technische specificaties voorbehouden.
  FR INSTRUCTIONS DE SECURITE - PARTIE B
  • Veuillez lire les instructions avant d’utiliser ce produit. • Conservez
  l’emballage an de pouvoir le consulter ultérieurement : il contient des
  informations importantes. • An de garantir une installation et une utilisation
  sûres et adéquates, ainsi qu’un bon fonctionnement du produit, suivez toujours
  attentivement ces instructions et conservez-les pour un usage ultérieur.
  • Entretenez l’éclairage intérieur avec un chiffon en tissu sec, n’utilisez pas
  d’abrasifs ni de solvants. Évitez tout contact des pièces électriques avec des
  liquides. • Conservez les matériaux d’emballage hors de portée des enfants
  (sacs en plastique, etc.)
  ATTENTION :
  • Ce produit n’est pas un jouet.
  • Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque
  d’étouffement. • L’éclairage LED est très intense. Ne xez pas la source
  lumineuse.
  Consignes de sécurité importantes lorsque vous utilisez des piles : • Les
  piles doivent être installées par un adulte.• N’utilisez pas deux types de
  piles différents et ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
  • Respectez la polarité des piles lors de leur installation. • Évitez tout court-
  circuit aux bornes d’alimentation. • Les piles rechargeables doivent être
  retirées du produit avant d’être rechargées.
  • Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d’un
  adulte. • Ne rechargez pas des piles non rechargeables. • Retirez les piles
  usagées du produit. • Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé
  pendant un certain temps.
  Mise au rebut du produit. Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de
  matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le
  symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que celui-ci
  relève de la directive européenne 2012/19/EC. Informez-vous auprès des
  instances locales sur le système de mise au rebut, de collecte et de tri des
  produits électriques et électroniques en fin de vie. Veillez à respecter les
  réglementations locales ; ne mettez pas votre ancien produit au rebut avec
  vos déchets ménagers. La mise au rebut adéquate de votre produit permet de
  protéger l'environnement et la santé.
  Ce produit (comme tous les autres produits de la gamme) a été conçu,
  fabriqué et testé conformément aux normes de sécurité européennes et
  internationales. Nous garantissons que ce produit est exempt de défauts de
  fabrication et d'assemblage. Cette garantie est valable deux (2) ans (sauf
  mention contraire sur l'emballage). Si le produit se révèle défectueux, nous
  nous chargerons gratuitement de sa réparation ou de son remplacement.
  Le verre, les piles et les ampoules remplaçables endommagés ne sont pas
  couverts par la garantie. Le produit a été spécialement conçu et développé
  pour un usage domestique uniquement ; il n'est pas destiné à un usage
  commercial ou industriel. Aucun dommage causé au produit résultant de
  l'utilisation dans des conditions extrêmes (zones côtières, environnements
  industriels et environnements agricoles) ne sera couvert par la garantie. La
  période de garantie commence à partir de la date d'achat du produit et n'est
  valable que sur présentation du reçu d'origine. La garantie est nulle si le
  produit n'a pas été installé, réparé ou modifié conformément aux instructions.
  Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une
  utilisation incorrecte ou inappropriée du produit. Pour obtenir une assistance
  pendant la période de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le
  Service Consommateurs Philips. Les coordonnées sont disponibles sur : «
  www.philips.com ». Vous pouvez également appeler le 00800 744 547 75
  (numéro gratuit).
  Sous réserve de modifications du design et des spécifications techniques.
  DE SICHERHEITSHINWEISE - TEIL B
  • Bitte lesen Sie zuvor die Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
  • Bitte heben Sie die Verpackung zur späteren Verwendung auf, da sie
  wichtige Informationen enthält.•Um die korrekte und sichere Installation,
  Nutzung und Funktion des Produkts sicherzustellen, befolgen Sie die
  Anweisungen sorgfältig, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung
  auf.• Pegen Sie die Beleuchtung in geschlossenen Räumen mit einem
  trockenen Reinigungstuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
  Vermeiden Sie den Kontakt von Flüssigkeiten mit elektrischen Teilen.
  • Verpackungsmaterialien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen (z.
  B. Plastiktüten usw.).
  WARNHINWEISE:
  • Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
  • Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile. Erstickungsgefahr.
  • LED-Licht ist sehr hell. Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete
  Lichtquelle.
  Wichtige Sicherheitsinformationen zur Verwendung von Batterien: • Batterien
  sollten von einem Erwachsenen eingesetzt werden. • Verschiedene
  Batteriearten oder neue und gebrauchte Batterien sollten nicht zusammen
  verwendet werden. • Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte
  Polarität. • Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. •
  Wiederauadbare Batterien sollten vor dem Auaden aus dem Produkt
  entfernt werden. • Wiederauadbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von
  Erwachsenen aufgeladen werden. • Nicht wiederauadbare Batterien sollten
  nicht aufgeladen werden. • Leere Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen. •
  Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät einige Zeit nicht verwendet wird.
  Entsorgung des Produkts. Ihr Produkt wurde unter Verwendung
  hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die
  recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich dieses Symbol
  (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass
  für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt. Bitte informieren
  Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
  elektrischen und elektronischen Produkten. Richten Sie sich bitte nach den
  geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht
  über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte
  werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
  Das Produkt – sowie alle anderen Produkte der Palette – wurden gemäß den
  internationalen/europäischen Sicherheitsstandards entwickelt, hergestellt
  und getestet. Wir gewährleisten, dass das Produkt frei von Material- und
  Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie ist für zwei (2) Jahre gültig (sofern
  nicht anderweitig auf der Verpackung angegeben). Falls das Produkt defekt ist,
  erstatten wir die Instandsetzung bzw. den Ersatz. Gebrochenes Glas, Batterien
  und austauschbare Lampen unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
  Das Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt, nicht
  für die kommerzielle, gewerbliche oder industrielle Nutzung. Die Garantie
  gilt nicht für Schäden, die bei dem Produkt durch extreme Bedingungen
  entstehen (Küstengebiete, Industrieumgebungen, ländliche Umgebungen).
  Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum und gilt nur bei Vorlage des
  Originalbelegs. Die Garantie ist ungültig, wenn das Produkt nicht gemäß den
  Anweisungen installiert, repariert oder modifiziert wurde. Wir übernehmen
  keine Haftung für Schäden, die durch eine falsche Verwendung des Produkts
  entstehen. Um einen Garantieservice innerhalb der Garantielaufzeit zu
  erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein Philips Service-
  Center. Die Kontaktdaten erhalten Sie unter "www.philips.com". Sie können
  uns außerdem unter der gebührenfreien Nummer
  00800 744 547 75 telefonisch erreichen.
  Änderungen am Design und den technischen Daten vorbehalten.
  ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - PARTE B
  • Lea las instrucciones antes de utilizar el producto. • Conserve el embalaje
  para consultarlo en el futuro, puesto que contiene información importante.
  • Para garantizar una instalación, un uso y un funcionamiento del producto
  correctos y seguros, siga siempre estas instrucciones al pie de la letra y
  consérvelas para consultarlas en el futuro. • Limpie el elemento de iluminación
  interior con un paño seco, no utilice productos abrasivos ni disolventes y evite
  el contacto con líquidos en todas partes eléctricas. • Mantenga los materiales
  de embalaje fuera del alcance de los niños (p. ej., las bolsas de plástico).
  ADVERTENCIAS:
  • Este producto no es un juguete.
  • No es apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de
  asxia.
  • La luz LED es muy brillante. No mire jamente la fuente de luz mientras está
  encendida.
  Instrucciones de seguridad importantes al utilizar las pilas: • La instalación
  de las pilas debe llevarla a cabo un adulto. • No deben mezclarse diferentes
  tipos de pilas ni pilas nuevas con pilas usadas. • Inserte las pilas teniendo en
  cuenta la polaridad correcta. • No provoque cortocircuitos en los terminales de
  alimentación. • Extraiga las pilas recargables del producto para proceder con
  la carga. • La recarga de las pilas solo puede realizarse bajo la supervisión de
  un adulto. • Las pilas que no son recargables no se pueden cargar.
  • Las pilas agotadas deben extraerse del producto. • Extraiga las pilas cuando
  no vaya a utilizar el producto durante un tiempo.
  Eliminación del producto. El producto se ha diseñado y fabricado con
  materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y reutilizar.
  Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado aparece impreso en
  un producto, significa que el producto está cubierto por la directiva europea
  2012/19/CE. Infórmese sobre el sistema local de gestión de residuos,
  separación y recogida de productos eléctricos y electrónicos. Respete siempre
  la normativa local y no deseche los productos usados con la basura normal
  del hogar. La eliminación correcta del producto ayudará a evitar posibles
  consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
  El producto, como todos los demás productos de la gama, se ha diseñado,
  fabricado y probado de acuerdo con una serie de normas de seguridad
  europeas e internacionales. Garantizamos que el producto no presenta
  defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra. Esta garantía es
  válida durante dos (2) años, a menos que se especifique lo contrario en el
  embalaje. En caso de que el producto esté defectuoso, nos encargaremos de
  la reparación o sustitución de forma gratuita. La rotura de cristales, baterías
  y bombillas reemplazables no se incluye en las condiciones de la garantía. El
  producto está diseñado y desarrollado exclusivamente para uso doméstico y
  no en entornos comerciales o industriales. Los daños causados al producto
  en condiciones extremas (zonas costeras, entornos industriales, granjas)
  no están cubiertos por la garantía. El período de la garantía comienza a
  partir de la fecha de compra y solo es válida si se presenta el recibo original.
  La garantía quedará anulada si el producto no se ha instalado, reparado
  o modificado de acuerdo con las instrucciones. No aceptamos ninguna
  responsabilidad por los daños causados como resultado de un uso indebido
  del producto. Para recibir servicio dentro del período de la garantía, póngase
  en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de
  Philips. Encontrará la información de contacto en
  "www.philips.com" o, si lo desea, puede llamar al número de teléfono gratuito
  00800 744 547 75.
  Alteraciones en el diseño y las especificaciones técnicas reservadas.
  PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B
  • Leia as instruções antes de utilizar o produto.• Guarde a embalagem para
  consultas futuras visto que esta contém informações importantes. • Para
  assegurar a instalação, a utilização e o funcionamento correctos e seguros
  do produto, siga sempre estas instruções cuidadosamente e guarde-as para
  consulta futura. • Limpe a iluminação interior com um pano do pó seco, não
  use abrasivos ou solventes. Evite o contacto de líquidos com todas as peças
  eléctricas. • Mantenha os materiais da embalagem fora do alcance das
  crianças (por ex. sacos de plástico, etc.).
  AVISOS:
  • Este produto não é um brinquedo.
  • Não adequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Peças
  pequenas. Perigo de asxia.
  A luz LED é muito brilhante. Não olhe xamente para a fonte de luz em
  funcionamento.
  Instruções de segurança importantes quando utilizar pilhas:
  As pilhas devem ser instaladas por um adulto. • Não pode misturar diferentes
  tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas. • As pilhas devem ser introduzidas
  com a polaridade correcta. • Tenha atenção para não provocar um curto-
  circuito nos terminais de alimentação. • As pilhas recarregáveis têm de ser
  retiradas do produto antes de serem carregadas. • As pilhas recarregáveis
  podem ser carregadas apenas sob supervisão de um adulto. • Não é possível
  carregar pilhas não recarregáveis. • As pilhas vazias devem ser retiradas do
  produto.• Retire as pilhas quando o produto não for utilizado durante algum
  tempo.
  Eliminação do produto: o seu produto foi concebido e fabricado com
  materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
  reutilizados. Quando este símbolo com um caixote de lixo com um traço por
  cima é apresentado num produto, isto significa que o produto é abrangido pela
  Directiva Europeia 2012/19/CE. Informe-se acerca do sistema de eliminação,
  separação e recolha local para produtos eléctricos e electrónicos. Cumpra
  os regulamentos locais e não elimine o seu produto usado nos resíduos
  domésticos comuns. A correcta eliminação do seu produto ajuda a evitar
  potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde
  pública.
  O produto - bem como todos os outros produtos da nossa colecção – são
  concebidos, fabricados e testados de acordo com as normas de segurança
  internacionais/europeias mais rigorosas. Oferecemos uma garantia para
  falhas de material e fabrico. Esta garantia tem uma validade de dois (2)
  anos (excepto se houver indicação em contrário na embalagem). No caso
  de o produto revelar falhas, providenciaremos a reparação ou substituição
  gratuita. Vidros partidos, pilhas, baterias e lâmpadas substituíveis não são
  abrangidos pelos termos da garantia. O produto foi concebido e desenvolvido
  específica e exclusivamente para utilização doméstica. Este não se destina
  a uma utilização comercial, empresarial ou industrial. Quaisquer danos no
  produto provocados pelo uso em circunstâncias extremas (zonas costeiras,
  áreas industriais e ambientes de exploração agrícola) não estão abrangidos
  pela garantia. O período de garantia começa a partir da data da compra e
  a garantia só é válida com a apresentação do recibo original. A garantia é
  invalidada se o produto não tiver sido instalado, reparado ou modificado de
  acordo com as instruções. Nós não aceitamos qualquer responsabilidade
  por danos resultantes de um manuseamento indevido ou de uma aplicação
  incorrecta do produto. Para ter acesso à assistência dentro do período de
  garantia, contacte o seu distribuidor ou o Centro de Apoio ao Cliente da
  Philips. Consulte os detalhes de contacto em: "www.philips.com" ou pode ligar
  para linha gratuita 00800 744 547 75.
  Reservado o direito a alterações no design e nas especificações técnicas.
  IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA - PARTE B
  • Leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. • È consigliabile
  conservare la confezione come riferimento futuro poiché contiene informazioni
  importanti.• Al ne di garantire un’installazione, un utilizzo e un funzionamento
  corretti del prodotto, è necessario seguire sempre attentamente le presenti
  istruzioni e conservarle per ogni riferimento futuro. • Effettuare la pulizia degli
  articoli d’illuminazione interna con panni antipolvere asciutti e non usare né
  solventi né prodotti abrasivi. Evitare di spargere liquidi sulle parti elettriche.
  • Conservare i materiali della confezione (ad es. buste di plastica) fuori dalla
  portata dei bambini.
  AVVERTENZE:
  • Questo prodotto non è un giocattolo.
  • Non adatto ai bambini al di sotto dei 36 mesi. Piccoli componenti. Pericolo
  di asssia.
  • La luce LED è molto luminosa. Non ssare la sorgente di luce in funzione.
  Istruzioni sulla sicurezza importanti quando si usano le batterie: • Le batterie
  devono essere installate da un adulto. • Tipi di batterie diverse o batterie
  nuove e usate non devono essere mescolate. • Assicuratevi sempre di inserire
  le batterie nel verso giusto.
  • Non mettete mai i terminali di alimentazione in cortocircuito. • Le batterie
  ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
  • Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto la
  supervisione di un adulto. • Le batterie non ricaricabili non devono essere
  ricaricate. • Rimuovete le batterie scariche dal prodotto. • Rimuovere le batterie
  quando il prodotto non è in uso per un certo periodo di tempo.
  Smaltimento di vecchi prodotti: il prodotto è stato progettato e assemblato
  con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e
  riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote,
  contrassegnato da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della
  direttiva 2012/19/UE. L'utente è pregato di informarsi sui sistemi locali di
  differenziazione, smaltimento e raccolta di prodotti elettrici ed elettronici.
  Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i
  vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei
  prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla
  salute.
  Il prodotto - così come tutti gli altri prodotti della serie - è disegnato, prodotto
  e testato in conformità agli standard di sicurezza europei e internazionali.
  Il produttore garantisce che il prodotto è esente da difetti di materiali e
  manodopera. La garanzia è valida due (2) anni (salvo diversamente specificato
  sulla confezione). Qualora il prodotto risulti difettoso, provvederemo alla
  riparazione o alla sostituzione gratuitamente. Vetri rotti, batterie e lampadine
  sostitutive non rientrano nei termini di garanzia. Il prodotto è progettato e
  sviluppato esclusivamente per l'uso domestico e non per l'uso commerciale o
  industriale. Qualsiasi danno arrecato dall’utilizzo del prodotto in circostanze
  eccezionali (zone costiere, zone industriali, ambienti in prossimità di fattorie)
  non è coperto dalle condizioni di garanzia. Il periodo di garanzia inizia dalla
  data di acquisto ed è valido solo su presentazione della ricevuta originale. La
  garanzia decade se l’articolo non è stato installato, riparato o modificato in
  conformità alle istruzioni fornite. Il produttore inoltre declina ogni responsabilità
  per danni causati da un cattivo utilizzo o un'errata applicazione delle istruzioni.
  Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia contattare il rivenditore
  o il centro assistenza clienti Philips Le informazioni di contatto sono disponibili
  all'indirizzo: "www.philips.com".
  È inoltre possibile chiamare il numero gratuito 00800 744 547 75.
  Le modifiche tecniche o di disegno sono riservate.
  DA SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - DEL B
  • Læs instruktionerne først, før du anvender produktet. • Gem emballagen til
  senere brug, eftersom den indeholder vigtige oplysninger. • For at sikre korrekt
  og sikker installation, brug og funktion af produktet bør du altid følge disse
  instruktioner nøje og opbevare dem til senere brug. • Vedligehold indendørs
  belysning med en tør støveklud. Brug ikke slibe- eller opløsningsmidler. Undgå
  væsker på alle elektriske dele. • Opbevar emballagematerialet uden for børns
  rækkevidde (f.eks. plastikposer mm.).
  ADVARSLER:
  • Dette produkt er ikke legetøj.
  • Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare.
  • LED-lyset er meget skarpt. Lad være med at stirre ind i den tændte lyskilde.
  Vigtige sikkerhedsinstruktioner ved brug af batterier:
  • Batterier skal isættes af en voksen.• Forskellige typer batterier eller nye og
  brugte batterier må ikke blandes sammen. • Batterier skal indsættes med den
  korrekte polaritet. • Polerne må ikke kortsluttes. • Genopladelige batterier skal
  fjernes fra produktet før opladning. • Genopladelige batterier må kun oplades
  under opsyn af en voksen. • Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
  • Flade batterier skal tages ud af produktet. • Fjern batterierne, når produktet
  ikke har været i brug i et stykke tid.
  Bortskaffelse af produktet. Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer
  og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt er forsynet
  med dette symbol med en affaldsspand med et kryds, betyder det, at produktet
  er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU. Undersøg venligst det lokale system for
  indsamling, sortering og bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter.
  Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med
  almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er
  med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
  Produktet – samt alle andre produkter fra udvalget – er designet, produceret
  og testet i henhold til internationale/europæiske sikkerhedsstandarder. Vi
  garanterer, at produktet er uden fejl i materialer og udformning. Denne garanti
  gælder i to (2) år (medmindre andet er angivet på emballagen). Hvis produktet
  viser sig at være defekt, sørger vi for gratis reparation eller udskiftning.
  Knust glas, batterier og udskiftelige pærer er ikke omfattet af garantien.
  Produktet er specifikt designet og udviklet udelukkende til husholdningsbrug,
  ikke til kommerciel, erhvervsmæssig eller industriel brug. Enhver skade, der
  opstår på produktet under ekstreme forhold (kystområder, industriområder,
  landbrugsområder) er ikke omfattet af garantien. Garantiperioden starter
  fra købsdatoen og er kun gyldig ved fremvisning af den originale kvittering.
  Garantien bortfalder, hvis produktet ikke er installeret, repareret eller ændret
  iht. til instruktionerne. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår
  som følge af misbrug eller forkert brug af produktet. Du kan få service i
  garantiperioden ved at kontakte din forhandler eller Philips' Kundecenter. Du
  finder kontaktoplysningerne på "www.philips.com", eller du kan ringe gratis på
  00800 744 547 75.
  Med forbehold for ændringer af design og tekniske specifikationer.
  NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER - DEL B
  • Les instruksjonene før du bruker produktet. • Ta vare på emballasjen til
  en senere anledning, siden den inneholder viktig informasjon. • Følg alltid
  instruksjonene nøye og ta vare på dem for senere bruk. Dette er for å sikre
  korrekt og sikker installasjon, bruk og funksjon av produktet. • Vedlikehold
  interiørbelysningen med en tørr klut. Ikke bruk skure- eller løsemidler. Unngå
  at væske kommer i kontakt med elektriske deler. • Oppbevar emballasje
  utilgjengelig for barn (f.eks. plastposer ...)
  ADVARSLER:
  • Dette produktet er ikke et leketøy.
  • Produktet er ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvelningsfare.
  • LED-lyset er svært skarpt. Du må ikke stirre direkte inn i lyskilden når den
  er på.
  Viktige sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av batterier: • Batterier bør installeres
  av en voksen. • Forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier
  bør ikke brukes sammen. • Batteriene settes inn med riktig polaritet. •
  Strømterminalene må ikke kortsluttes. • Oppladbare batterier må tas ut av
  produktet før de lades. • Oppladbare batterier kan bare lades når voksne er til
  stede. • Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades.
  • Tomme batterier må fjernes fra produktet. • Fjern batteriene når produktet
  ikke er i bruk over tid.
  Avhending av produktet. Produktet er utformet og produsert i materialer
  og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.
  Når søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet
  dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EC. Finn ut hvor du kan levere
  inn elektriske og elektroniske produkter i ditt nærområde. Overhold lokale
  regler, og kast ikke gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig
  avhending av produktet kan forhindre potensielle negative konsekvenser for
  mennesker og miljø.
  Produktet – som alle andre produkter fra utvalget – er utformet, produsert og
  testet i samsvar med internasjonale/europeiske standarder. Vi garanterer at
  dette produktet er uten feil i materialer og utførelse. Garantien gjelder i to (2)
  år (med mindre annet er angitt på emballasjen). Hvis det viser seg at produktet
  er defekt, vil vi ta hånd om reparasjoner eller erstatning helt gratis. Garantien
  gjelder ikke knust glass, batterier og lyspærer som kan byttes. Produktet
  er spesialutformet og utviklet kun for bruk i hjemmet. Ikke for kommersiell,
  industriell eller bruk i handel. Skade på produktet som er forårsaket av
  ekstreme omgivelser (kystområder, industriområder, jordbruksmiljø) dekkes
  ikke av garantien. Garantiperioden er ugyldig dersom produktet ikke er
  installert, reparert eller endret i henhold til instruksjonene. Vi påtar oss ikke
  ansvar for skade som er forårsaket av feil anvendelse eller feil installering av
  produktet. Hvis du trenger service i garantiperioden, kan du kontakte Philips'
  kundesenter. Kontaktinformasjon finner du på www.philips.com, eller du kan
  ringe det grønne nummeret
  00800 744 547 75.
  Forbehold om endringer i utforming og tekniske spesifikasjoner.
  SV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - DEL B
  • Läs instruktionerna noga innan du använder produkten. • Behåll
  förpackningen för framtida behov eftersom den innehåller viktig information.
  • För att säkerställa korrekt och säker installation, användning och funktion av
  produkten ska du alltid följa dessa instruktioner noggrant och behålla dem för
  framtida behov.• Rengör inomhusarmaturer med en torr dammtrasa. Använd
  inte slipmedel eller lösningsmedel. Håll vätska borta från alla elektriska delar.
  • Förvara förpackningsmaterial (som plastpåsar) utom räckhåll för barn.
  VARNINGAR:
  • Den här produkten är inte en leksak.
  • Produkten är inte lämplig för barn under 36 månader. Innehåller små delar.
  Kan utgöra kvävningsrisk.
  • LED-ljus är mycket starkt. Titta inte rakt mot ljuskällan när den är tänd.
  Viktig säkerhetsinformation vid batterianvändning: • Batterierna ska isättas
  av en vuxen. • Du ska inte blanda olika typer av batterier eller nya och gamla
  batterier. • Batterier ska sättas i med polerna åt rätt håll. • Polerna får inte
  kortslutas. • Ta ut de laddningsbara batterierna från produkten innan du laddar
  batterierna. • De laddningsbara batterierna får endast laddas vid överinseende
  av en vuxen. • Försök inte ladda batterier som inte laddningsbara.
  • Tomma batterier ska tas ut ur produkten. • Ta ut batterierna när du inte ska
  använda produkten på ett tag.
  Kassering av produkten. Produkten är utvecklad och tillverkad av
  högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och
  återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad soptunna sitter
  på produkten innebär det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/
  EG. Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för kassering,
  sortering och uppsamling av elektriska och elektroniska produkter. Följ
  dina lokala bestämmelser och kassera inte din gamla produkt i de vanliga
  hushållssoporna. Om du kasserar produkten på rätt sätt bidrar du till att
  minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
  Den här produkten (precis som alla andra produkter i vårt sortiment) är
  utvecklad, tillverkad och testad i enlighet med internationella och europeiska
  säkerhetsstandarder. Vi garanterar att produkten inte har tillverkningsfel
  eller materialskada. Garantin gäller i två (2) år (om inte annat anges på
  förpackningen). Om produkten skulle visa sig vara skadad reparerar vi den
  eller byter ut den utan kostnad. Sönderslaget glas, batterier och utbytbara
  glödlampor omfattas inte av garantin. Produkten är särskilt utformad och
  utvecklad för användning enbart i hemmet, inte för kommersiellt eller
  industriellt bruk. Skador som uppkommit på produkten på grund av användning
  i extrema miljöer (kustnära områden, industriella områden, jordbruk) täcks
  inte av garantin. Garantitiden räknas från inköpsdatum och gäller endast
  vid uppvisande av originalkvitto. Garantin gäller inte om produkten inte har
  installerats, reparerats eller ändrats enligt instruktionerna. Vi påtar oss inget
  ansvar för skador som uppkommit på grund av felaktig användning eller
  installation av produkten. För att få service inom garantitiden kontaktar du
  återförsäljaren eller Philips kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på www.
  philips.com. Du kan även ringa det avgiftsfria telefonnumret 00800 744 547 75.
  Vi förbehåller oss rätten att ändra design och tekniska specifikationer.
  FI Turvallisuusohjeet - OSA B
  •Lue ohjeet ennen tuotteen käyttöä. • Säilytä tuotteen pakkaus, sillä siinä on
  hyödyllistä tietoa. •Tuotteen asianmukaisen ja turvallisen asennuksen, käytön
  ja toiminnan varmistamiseksi noudata näitä ohjeita huolellisesti ja säilytä ne
  tulevaa käyttöä varten. • Pyyhi sisävalaisimet pölystä kuivalla liinalla. Älä käytä
  hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Älä päästä mitään nestettä sähköisiin
  osiin. • Säilytä pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) lasten ulottumattomissa.
  VAROITUKSIA:
  • Tämä tuote ei ole lelu.
  • Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Sisältää pieniä osia. Aiheuttaa
  tukehtumisvaaran.
  • LED-valo on hyvin kirkas. Älä katso suoraan valonlähteeseen.
  Paristojen käyttöä koskeva tärkeä turvaohje: • Aikuisen on asetettava paristot
  laitteeseen. • Keskenään eri tyyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja
  ei saa sekoittaa. • Paristot on asetettava oikein päin. • Napoihin ei saa
  aiheuttaa oikosulkua. • Ladattavat paristot on poistettava laitteesta ennen
  niiden latausta. • Ladattavat paristot on ladattava aikuisen valvonnassa. •
  Muita kuin ladattavia paristoja ei saa ladata.
  • Käytetyt paristot on poistettava laitteesta. • Poista paristot, jos laite on
  pitkään käyttämättä.
  Tuotteen hävittäminen. Tuote on valmistettu laadukkaista, kierrätettävistä
  ja uudelleenkäytettävistä materiaaleista ja osista. Tuotteeseen kiinnitetty
  yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että laite kuuluu Euroopan parlamentin ja
  neuvoston direktiivin 2012/19/EC soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille
  ja elektronisille laitteille tarkoitetusta jätteiden käsittelystä ja lajittelusta
  sekä kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä
  hävitä vanhaa tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhan tuotteen
  asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään terveydelle haitallisia
  negatiivisia ympäristövaikutuksia.
  Tuote sekä sarjan muut tuotteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu
  kansainvälisten/eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisesti.
  Takaamme, ettei tuotteessa ole viallisia materiaaleja tai valmistusvirheitä.
  Takuu on voimassa kaksi (2) vuotta (ellei pakkauksessa ole ilmoitettu
  toisin). Jos tuote osoittautuu vialliseksi, järjestämme tuotteen korjauksen tai
  vaihtamisen maksutta. Takuun ehdot eivät kata rikkoutunutta lasia, paristoja ja
  vaihtolamppuja. Tuote on suunniteltu ja valmistettu nimenomaan kotikäyttöön,
  ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
  Takuu ei kata tuotteen vahinkoja, jotka ovat syntyneet äärimmäisissä
  olosuhteissa (rannikkoalueilla, teollisessa ympäristössä tai maatiloilla).
  Takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivästä ja pätee ainoastaan
  esitettäessä alkuperäinen kuitti. Takuu raukeaa, jos tuotetta ei ole asennettu,
  korjattu tai muokattu ohjeiden mukaan. Emme vastaa vahingoista, jotka
  ovat syntyneet tuotteen epäasianmukaisen käytön seurauksena. Jos haluat
  huollattaa tuotteen takuuaikana, ota yhteys jälleenmyyjään tai Philipsin
  kuluttajapalvelukeskukseen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
  www.philips.com. Vaihtoehtoisesti voit soittaa maksuttomaan puhelinnumeroon
  00800 744 547 75.
  Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja.
  PL INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - CZEŚĆ B
  • Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, należy najpierw zapoznać
  się z instrukcjami. • Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ono
  ważne informacje, które mogą przydać się w przyszłości. • Aby zapewnić
  poprawność i bezpieczeństwo instalacji oraz użytkowania produktu, należy
  ściśle przestrzegać niniejszych wytycznych. Zalecane jest także zachowanie
  ich do wykorzystania w przyszłości. • Oprawy należy czyścić suchą szmatką,
  bez użycia środków zawierających substancje ścierne bądź rozpuszczalniki.
  Chronić podzespoły elektryczne przed kontaktem z płynami. • Materiały
  opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przechowywać w miejscu
  niedostępnym dla dzieci.
  OSTRZEŻENIA:
  • Produkt nie jest zabawką.
  • Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Zawiera
  małe części — niebezpieczeństwo uduszenia.
  • Światło LED jest bardzo jasne. Nie należy wpatrywać się we włączone źródło
  światła.
  Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z baterii: •
  Baterie powinny być instalowane przez osobę dorosłą.
  • Nie należy mieszać różnych typów baterii ani nowych i używanych baterii.
  • Baterie powinny być wkładane zgodnie ze wskazaną biegunowością.
  • Należy unikać zwierania końcówek baterii. • Akumulatory należy wyjąć z
  produktu przed rozpoczęciem ich ładowania. • Ładowanie akumulatorów może
  odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. • Nie należy ładować
  baterii, które nie są do tego przeznaczone. • Zużyte baterie powinny zostać
  wyjęte z urządzenia. • Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas,
  należy wyjąć z niego baterie.
  Utylizacja produktu. Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości
  materiałów i podzespołów, które mogą zostać poddane recyklingowi i
  ponownie wykorzystane. Jeśli produkt jest oznaczony przedstawionym tu
  symbolem przekreślonego kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że
  podlega dyrektywie europejskiej 2012/19/WE. Należy zasięgnąć informacji
  na temat lokalnych przepisów dotyczących segregacji i zbiórki odpadów
  elektrycznych i elektronicznych. Prosimy stosować się do obowiązujących
  przepisów i nie wyrzucać zużytych urządzeń wraz ze zwykłymi odpadami
  gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zapobiegać
  negatywnym skutkom jego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie
  ludzi.
  Ten produkt — podobnie jak inne wyroby wchodzące w skład kolekcji
  — został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie z
  międzynarodowymi/europejskimi normami bezpieczeństwa. Produkt jest
  objęty gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja jest ważna
  przez okres dwóch (2) lat (o ile na opakowaniu nie podano innej informacji).
  W przypadku wystąpienia wad producent zobowiązuje się do ich bezpłatnego
  usunięcia lub do nieodpłatnej wymiany produktu. Uszkodzenia elementów
  szklanych, jak również baterie/akumulatory i wymienne źródła światła, nie są
  objęte gwarancją. Produkt został zaprojektowany wyłącznie z myślą o użytku
  domowym. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, handlowego
  ani przemysłowego. Żadne szkody powstałe w wyniku oddziaływania
  warunków ekstremalnych (tereny nadbrzeżne, fabryczne, rolnicze) nie są
  objęte gwarancją. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem zakupu i
  dotyczy produktów, na które zostanie okazany paragon. Gwarancja wygasa w
  przypadku montażu, naprawy lub modyfikacji produktu niezgodnie z instrukcją.
  Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
  niewłaściwego użycia produktu. W celu skorzystania z usług serwisowych w
  okresie gwarancyjnym należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Centrum
  Obsługi Klienta firmy Philips. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem
  www.philips.com. Można również skorzystać z bezpłatnej linii telefonicznej
  00800 744 547 75.
  Dystrybutor: Philips Lighting Poland S.A. ul. Kossaka 150, 64-920 Pila, Polska,
  Wygląd oraz parametry techniczne produktów mogą ulec zmianie.
  HU BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ - ‘B’ RÉSZ
  A termék használata előtt, kérjük, először olvassa el az utasításokat.
  • Kérjük, a csomagolást őrizze meg későbbi használatra, mivel fontos
  információkat tartalmaz. • A megfelelő és biztonságos felszerelés, használat
  és működés érdekében minden esetben kövesse a jelen útmutatásokat, és
  őrizze meg azokat későbbi felhasználás céljából. • A belső világítótesteket
  száraz kendővel portalanítsa; ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket
  és oldószereket. Ügyeljen arra, hogy az elektromos részek ne kerüljenek
  kapcsolatba folyadékokkal. • A csomagolóanyagokat (pl. műanyag tasakok,...)
  tartsa gyermekektől távol.
  FIGYELEM!
  • Ez a termék nem játékszer.
  • 36 hónapos kor alatti gyermekek számára nem alkalmas. Apró alkatrészek.
  Fulladásveszély.
  •A LED fény nagyon erős. Ne nézzen bele a fényforrásba működés közben.
  Fontos biztonsági utasítások az elemek használatára vonatkozóan: • Az
  elemeket felnőttnek kell behelyeznie.
  A különféle típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket nem szabad
  keverni. • Az elemeket polaritásuknak megfelelően kell a hőmérőbe helyezni.
  A tápfeszültség csatlakozókat ne zárja rövidre. • Az újratölthető elemeket
  töltés előtt el kell távolítani a készülékből. • Az újratölthető elemek csak felnőtt
  felügyelete mellett tölthetők. • A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
  A lemerült elemeket távolítsa el a termékből. • Ha egy ideig nem használja a
  készüléket, távolítsa el az elemeket.
  A termék hulladékkezelése. A termék kiváló minőségű anyagok és
  alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
  felhasználhatók. A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
  azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EK európai irányelv.
  Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek hulladékgyűjtésének
  helyi feltételeiről. A helyi szabályok figyelembevételével járjon el, és ne dobja
  az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. A feleslegessé vált
  termék helyes ártalmatlanításával segít kiküszöbölni a környezetre és az
  emberi egészségre ártalmas hatásokat.
  A termék tervezése, gyártása és tesztelése – a sorozat más termékeihez
  hasonlóan – a nemzetközi/európai biztonságra vonatkozó szabványoknak
  megfelelően történik. Szavatoljuk, hogy a termék anyaga és kivitelezése
  hibamentes. A szavatossági idő két (2) év (kivéve, ha a csomagoláson
  eltérő időintervallum szerepel). Amennyiben a termék hibásnak bizonyulna,
  térítésmentesen megjavítjuk, illetve kicseréljük azt. A törött üvegre, elemekre
  és cserélhető izzókra a szavatosság nem vonatkozik. A terméket kifejezetten
  kizárólag otthoni használatra terveztük és fejlesztettük; a kereskedelmi
  vagy ipari felhasználása nem megengedett. A terméket szélsőséges
  körülmények (tengerparti területek, ipari és mezőgazdasági környezet) között
  ért károsodásra a szavatosság nem vonatkozik. A garancia időtartama a
  vásárlás napjával kezdődik, és csak a vásárlást igazoló eredeti bizonylat
  felmutatásával érvényesíthető. A szavatosság érvényét veszíti abban az
  esetben, ha a terméket nem az utasításoknak megfelelően szerelték fel,
  javították meg, illetve alakították át. Nem vállalunk felelősséget a termék nem
  rendeltetésszerű vagy hibás használatából eredő károkért. A szavatossági
  időn belüli szervizszolgáltatás igénybe vételéhez forduljon a termék
  forgalmazójához vagy a Philips ügyfélszolgálatához. Az elérhetőségeket
  megtalálja a „www.philips.com” weboldalon, de az ingyenesen hívható
  00800 744 547 75-ös telefonszámon a munkatársaink is szívesen a
  rendelkezésére állnak.
  Fenntartjuk magunknak a jogot a kivitel és a műszaki paraméterek
  megváltoztatására.
  CS RADY JAK SPRÁVNE POUŽÍVAT SVÍTIDLA - CÁST B
  • Před prvním použitím výrobku si přečtěte pokyny. • Balení uchovejte pro
  pozdější použití, obsahuje důležité informace. • Pro zajištění správné a
  bezpečné instalace, použití a funkce výrobku vždy pečlivě dodržujte tyto
  pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. • K údržbě vnitřního osvětlení
  používejte suchou prachovku. Nepoužívejte abrazivní látky ani rozpouštědla.
  Nikdy nepoužívejte kapaliny na žádné elektrické součásti. • Obalové materiály
  uchovávejte mimo dosah dětí (např. plastové sáčky apod.).
  VAROVÁNÍ:
  • Tento výrobek není hračka.
  • Není vhodné pro děti mladší než 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí udušení.
  • Světlo LED je velmi jasné. Nedívejte se do aktivního zdroje světla.
  Důležité bezpečnostní pokyny při používání baterií: • Baterie by měly být
  instalovány dospělou osobou. • Nemíchejte různé typy baterií nebo nové
  a staré baterie. • Při vkládání baterií je třeba dodržovat správnou polaritu.
  • Nesmí dojít ke zkratu napájecích svorek. • Nabíjecí baterie musíte před
  nabíjením z výrobku vyjmout. • Nabíjecí baterie dobíjejte pouze pod dozorem
  dospělé osoby. • Nenabíjecí baterie nelze nabíjet.
  • Vybité baterie je nutné z výrobku vyjmout. • Pokud se výrobek delší dobu
  nepoužívá, vyjměte baterie.
  Likvidace výrobku. Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a
  součástí nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.
  Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená
  to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/ES. Zjistěte si informace
  o místním systému likvidace odpadů, třídění a sběru elektrických a
  elektronických výrobků. Postupujte podle místních předpisů a neodkládejte
  takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace
  výrobku pomůže omezit nepříznivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví.
  Výrobek (a také všechny ostatní výrobky z kolekce) je navržen, vyroben a
  testován v souladu s mezinárodními a evropskými bezpečnostními standardy .
  Zaručujeme, že výrobek nevykazuje vady materiálu a dílenského zpracování.
  Tato záruka platí dva (2) roky (pokud není na obalu uvedeno jinak). V případě,
  že se výrobek ukáže jako vadný, zařídíme jeho bezplatnou opravu nebo
  výměnu. Rozbité sklo, baterie a výměnné žárovky nejsou kryty podmínkami
  záruky.
  Výrobek je speciálně navržen a vyvinut pouze pro domácí použití, nikoli pro
  komerční, obchodní ani průmyslové použití. Žádná poškození výrobku vzniklá
  v důsledku extrémních podmínek (pobřežní oblasti, průmyslové prostředí,
  farmy) nejsou kryta zárukou. Záruční lhůta začíná běžet datem nákupu. Záruka
  je platná pouze při předložení originální účtenky. Záruka pozbývá platnosti,
  pokud výrobek nebyl nainstalován, opraven nebo upraven podle pokynů.
  Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným
  použitím nebo nesprávnou aplikací výrobku. Chcete-li získat služby v rámci
  záruční lhůty, obraťte se na prodejce nebo na středisko péče o zákazníky
  společnosti Philips. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách
  www.philips.com nebo můžete zavolat na bezplatné telefonní číslo
  00800 744 547 75.
  Změny designu a technických údajů vyhrazeny.
  SK BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - ČASŤ B
  • Pred použitím výrobku si prečítajte pokyny. • Obal obsahuje dôležité
  B
  4404.016.98971
  Last update: 14/08/14
  71769/**/16
  71788/**/16
Philips 71788/28/16

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Philips 71788/28/16 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips 71788/28/16 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Philips 71788/28/16 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Linternas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips 71788/28/16 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Philips 71788/28/16

General
Marca Philips
Modelo 71788/28/16
Producto Linterna
EAN 8718696122709
Idioma Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch
Tipo de archivo PDF
Diseño
Tipo de flash Linterna de mano
A prueba de agua No
Color del producto Rosa
Material de la carcasa Sintético
Interruptor de encendido/apagado integrado Si
Habitaciones Bedroom,Children's room,Living room
Estilo de iluminación Expresivo
Código IP (International Protection) IP20
Color del producto Rosa
Habitaciones Bedroom,Children's room,Living room
Estilo de iluminación Expresivo
Alumbrado
Potencia de bombilla - W
Tipo de lámpara LED
Cantidad de lámparas 1 lámpara(s)
Número de niveles de potencia 1
Flujo luminoso 5 lm
Color de luz Blanco cálido
Control de energía
Tipo de batería LR44
Numero de baterías soportadas 3
Voltaje de la pila 1.5 V
Tipo de batería LR44
Numero de baterías soportadas 3
Voltaje de la pila 1.5 V
Peso y dimensiones
Ancho 32 mm
Profundidad 113 mm
Altura 32 mm
Peso 29 g
Ancho 32 mm
Profundidad 113 mm
Altura 32 mm
Peso 29 g
Contenido del embalaje
Pilas incluidas Si
Pilas incluidas Si
Pilas incluidas Si
Empaquetado
Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Ancho del paquete 200 mm
Profundidad del paquete 150 mm
Altura del paquete 35 mm
Peso del paquete 60 g
Ancho del paquete 200 mm
Profundidad del paquete 150 mm
Altura del paquete 35 mm
Peso del paquete 60 g
Profundidad del paquete 150 mm
Altura del paquete 35 mm
Ancho del paquete 200 mm
Peso del paquete 60 g
Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Detalles técnicos
Función de proyección Imagen
Características
Interruptor de encendido/apagado integrado Si
Código IP (International Protection) IP20
Función de proyección Imagen
Color del producto Rosa
Material de la carcasa Sintético
Tipo de lámpara LED
Potencia de bombilla - W
Lámparas
Tipo de lámpara LED
Flujo luminoso 5 lm
Color de luz Blanco cálido
Batería
Tipo de batería LR44
Numero de baterías soportadas 3

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más