Philips AJ3950 manual

Philips AJ3950
6.6 · 1
PDF manual
 · 2 paginas
Portugués
manualPhilips AJ3950

AJ 3950 - AJ 3951 - AJ 3952 CD Clock Radio

Printed in Hong Kong Cmm/RB/0102
CLASS 1
LASER PRODUCT
Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com
CD Clock Radio
AJ-3950
AJ-3951
AJ-3952

Audio

Audio

T
I
M
E
-
A
L
A
R
M
S
E
T
F
M
8
8
9
3
9
8
1
0
4
1
0
8
M
h
z
M
W
5
3
0
6
3
0
8
5
0
1
2
0
0
1
6
0
0
k
H
z
F
M
8
8
9
3
9
8
1
0
4
1
0
8
M
h
z
M
W
5
3
0
6
3
0
8
5
0
1
2
0
0
1
6
0
0
k
H
z
SLEEP
R
ADIO
FM
S
L
E
E
P
B
R
IG
HT
N
E
S
S
CO
N
T
R
O
L
R
E
P
E
A
T
A
L
A
R
M
P
L
A
Y
/
P
A
U
S
E
S
T
O
P
S
E
A
R
C
H
S
E
A
R
C
H
P
L
A
Y
/
P
A
U
S
E
S
T
O
P
A
J
3
9
5
0
C
O
M
P
A
C
T
D
I
S
C
C
L
O
C
K
R
A
D
I
O
A
J
3
9
5
0
C
O
M
P
A
C
T
D
I
S
C
C
L
O
C
K
R
A
D
I
O
A
L
A
R
M
1
T
I
M
E
A
L
A
R
M
2
ON
OFF
1
2
AM
FM
ON
OFF
1
2
AM
FM
S
E
T
D
A
Y
RADIO
VO
LUM
E
Z
Z
WEEKEND-
SLEEPER
MODE/OFF
ALARM 1
IOO
OIOIIOIO
O
I
A
L
A
R
M
2
M
O
D
E
/
O
F
F
S
E
T
D
A
Y
RADIO
VOL
UM
E
Z
Z
WEEKEND-
SLEEPER
MODE/OFF
ALARM 1
IOO
O
I
OIIOI
O
OI
A
L
A
R
M
2
M
O
D
E
/
O
F
F

SLEEP

CD

Manual de consulta Hurtig guide Snabbguide

rápida

a. Programar TIME e o dia a. Indstilling af TIME a.Ställa in TIME och veckodag
da semana (tidspunkt) og ugedag
Pressionar/ Tryk på/ Tryck på: visor/ display/ teckenrutan:
1 TIME , 7 / 8 12:33
2 TIME 12:33
3 SET DAY (1 2 3 4 5 6 7 1...) 7
b.
Programar a hora de despertar
b.
Indstilling af vækketidspunkt
b. Ställa in väckningstid 1 & 2
1 e 2 e o despertador 1 & 2 og vækningsfunktion och väckning
por ex. o Alarme 1 (por besouro, f.eks. vækker 1 (med summetone-, t.ex.. Alarm 1 (med ringning,
rádio ou faixa de despertar do CD) radio- eller CD-vækning) radio eller CD-spår)
1 ALARM 1, 7 / 8 6:30
2 ALARM 1 6:30
3 1 (ALARM 1 MODE, ON/ OFF), 7 / 8 Lo:00
4 1, 7 / 8 H1:16
5 1 Parar aqui para a opção de besouro AL
Stop her for summetonefunktion
Sluta här för ringningsläget
6 1 Parar aqui para a opção de rádio tu
Stop her for radiofunktion
Sluta här för radioläget
7 1, 7 / 8 Parar aqui para a opção de CD Cd:01
Stop her for CD-funktion
Sluta här för CD-läget
c. Activar a função de c. Aktivering af c. Aktivera sovmorgonfunktion
fim de semana weekend-slumrefunktion
3:42
d. Activar a função de tempo de d. Aktivering af slumrefunktion c. Aktivera insomningsfunktion
sonolência para CD ou rádio for CD eller radio för CD eller radioo
1 PLAY/PAUSE 2; ou/ eller/ o ON/OFF
2 SLEEP (10 30 60 90 minutos OFF
...desligado
SL:90
minutter afbrudt/
minuter av

WEEKEND-

SLEEPER

MODE/OFF

ALARM 1

HUKOMMELSESOPBAKNING
Med hukommelsesopbakningen bliver indstillingerne
for dagen, vækketidspunkterne og urtiden gemt i op til
3 minutter, når der er en strømafbrydelse, f.eks. i
tilfælde af strømsvigt.
Hele CD-clockradioen og baggrundsbelysningen vil
blive afbrudt. Så snart strømforsyningen kommer igen,
viser displayet det korrekte tidspunkt.
Hvis strømforsyningen kommer igen efter 3
minutters forløb, vil displayet vise PHILIPS'
demo-funktion, og det vil være nødvendigt at
indstille dagen samt vækketidspunkterne og
urtiden igen.
GRUNDFUNKTIONER
Lysstyrke på displayets baggrundsbelysning
Tryk en eller flere gange på
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
Lysstyrken på displayets baggrundsbelysning
ændres i følgende rækkefølge:
LOW MEDIUM BRIGHT LOW..
(LAV – MELLEM – STÆRK – LAV )
Lydstyrke
Lydstyrken reguleres ved at trykke på
VOLUME $ eller 3. Lydstyrken UO: angives som et
nummer fra 0-32.
INDSTILLING AF URTID OG VÆKKETIDSPUNKTER
Tidspunktet vises med et 24-timers display.
1 Tryk kort på TIME, ALARM 1 eller ALARM 2,
indtil det pågældende display for urtid eller
vækketidspunkt blinker.
2 Tryk på 7 eller 8 og hold knappen nede for at
indstille både time- og minuttal.
Når der trykkes på hhv. 7 eller 8, øges/mindskes
tidspunktet hurtigt og konstant fra minut- til
timetal. Slip 7 eller 8, når det korrekte tidspunkt er
indstillet.
Hvis man ønsker at indstille tiden langsomt, ét
minut ad gangen, skal man trykke kort og gentagne
gange på 7 eller 8.
3 Tryk på TIME, ALARM 1 eller ALARM 2 for at
bekræfte den pågældende tidsindstilling.
INDSTILLING AF DAGEN
Med indstilling af dagen kan man aktivere funktionen
for weekend-slumretid (WEEKEND-SLEEPER). Hvis
man forsøger at anvende weekend-slumretiden, før
man har indstillet dagen, vises (mandag til
søndag, 1-7) et øjeblik på displayet for at minde om,
at man først skal indstille dagen.
1 Tryk på SET DAY.
2 Mens displayet viser dagen, tryk en eller flere
gange på SET DAY igen for at vælge dagen, der
vises kort som et tal fra dAY 1-7 (mandag-søndag).
Displayet vender derefter tilbage til urtiden.
CD-AFSPILNING
1 CD-skuffen åbnes ved at løfte i kanten, der er
afmærket LIFT TO OPEN.
2 Læg en CD i med den trykte side opad og luk
skuffen.
3 Tryk på PLAY/ PAUSE 2; for at begynde
afspilningen.
CD-indikatoren , Cd:-- og det totale
antal melodinumre vises, efterfulgt af det første
melodinummer, før urtiden kommer tilbage.
door vises, hvis man ikke har lukket CD-
skuffen eller når man åbner CD-skuffen under
afspilning.
noCd vises, hvis der ikke er lagt en CD i eller
den er lagt forkert i.
nFCd vises, hvis en CD-R(W) ikke er
færdigindspillet.
Err angiver en generel fejl i apparatets
funktion.
Displayet vender tilbage til urtiden.
4 Lyden reguleres med VOLUME $ eller 3.
5 Afspilningen afbrydes ved at trykke på
PLAY/PAUSE 2;.
Det igangværende melodinummer vises et øjeblik,
før urtiden kommer tilbage. blinker under
pause.
6 Tryk på PLAY/PAUSE 2; igen for at fortsætte
afspilningen.
7 Tryk på STOP 9 for at standse afspilningen.
Displayet vender tilbage til urtiden.
CD
CD
Valg af et andet melodinummer under afspilning
Melodinummeret vises et øjeblik på displayet, når
man trykker på SEARCH eller § for at springe
numre over.
Tryk en eller flere gange på SEARCH § for at
springe frem til det (de) næste nummer(numre).
Tryk mere end én gang på SEARCH for at
gentage et eller flere af de tidligere melodinumre.
Tryk én gang på SEARCH for at gentage det
igangværende nummer forfra.
Søgning efter en bestemt passage i et
melodinummer
1 Under afspilning tryk på SEARCH eller § og
hold den nede.
CD-pladen afspilles med høj hastighed og lav
lydstyrke; displayet viser Cd: og det
igangværende melodinummer.
2 Slip SEARCH eller §, så snart den ønskede
passage genkendes.
Normal CD-afspilning fortsættes og standby-
urtiden vises igen.
RADIO
1 Tryk på ON/ OFF for at tænde for radioen.
tu vises kort efterfulgt af urtiden
og det sidst valgte bølgeområde.
2 Tryk på FM/ AM for at vælge et andet
bølgeområde.
3 Lyden reguleres med VOLUME $ eller 3.
4 Drej på TUNING hjulet for at stille ind på en
radiostation.
Forbedring af radiomodtagelsen:
FM: Stræk ledningsantennen bagpå apparatet helt ud
for optimal modtagelse.
AM (MW) : Anvender en indbygget antenne. Antennen
indstilles ved at flytte rundt på hele apparatet.
5 Tryk på ON/ OFF for at slukke for radioen.
og bølgeområdet forsvinder fra
displayet.
INDSTILLING AF VÆKKEFUNKTIONER
Generelt
To forskellige vækketidspunkter, vækker 1 eller 2
(ALARM 1 eller 2), kan indstilles på CD-, radio- eller
summetonefunktion. Denne funktion kan f.eks. være
nyttig, hvis man ønsker at blive vækket på et forskelligt
tidspunkt om hverdagen og i weekenden.
- Husk først at indstille dagen, urtiden og
vækketidspunkterne korrekt!
- Sørg for, at det valgte vækkesymbol er vist.
Visning af vækningsmetoder
1 Vælg den ønskede vækningsmetode ved at trykke en
eller flere gange på ALARM 1 eller ALARM 2
MODE/ OFF for at finde den pågældende metode.
Vækningsmetoderne vises på displayet i
rækkefølge:
Lo:00 – standard lydstyrke for start af blid
vækning
H1:16– standard maksimal lydstyrke for blid
vækning
– Efterfulgt af de 3 forskellige vækningsmetoder:
(summetone) k AL eller
(radio) m tu eller
CD-funktion med CD og et melodinummer
1-99.
2 Læs anvisning i følgende afsnit om hvordan man
regulerer og vælger de pågældende funktioner.
Regulering af lydstyrke for blid vækning
En sikker måde at komme op om morgenen på er at blive
vækket med den blide vækning med meget lav
lydstyrke. Den begynder f.eks. med Lo:00 (lav) og
stiger gradvis til en højere lydstyrke f.eks. H1:11.
Standard lydstyrkeområdet er Lo:00 og H1:16.
Ønsker man at ændre standard lydstyrken for
summetone-, radio- eller CD-vækningsmetoden, gøres
dette på følgende måde:
1 På standby - tryk én gang på ALARM 1 MODE/OFF
eller ALARM 2 MODE/OFF.
2 Så snart Lo:00 vises, tryk en eller flere gange på
7 eller 8 for at regulere vækkerens startlydstyrke.
3 Den maksimale lydstyrke for vækningen indstilles ved
at trykke på ALARM 1 MODE/OFF eller ALARM 2
MODE/OFF igen for at skifte til H1:16 displayet.
4 Så snart H1:16 ses, tryk på 7 eller 8, til den
ønskede lydstyrke nås (10-32).

RADIO

RADIO

Bemærkninger:
Den høje lydstyrke (H1) er altid højere end eller
den samme som den lave lydstyrke (Lo):
f.eks. i. Lo:15, H1:19
f.eks. ii. Lo:12, H1:12
Startlydstyrken er Lo:00, med et muligt lavt
lydstyrkeområde på 00-32 og den maksimale
lydstyrke er H1:32, med en muligt højt
lydstyrkeområde på 10-32.
Lydstyrkeindstillingerne for blid vækning påvirker
ikke den normale lydstyrke for CD-afspilning og
radio.
Det er ikke muligt at kontrollere lydstyrken for blid
vækning under aktiv vækning, da man ved at trykke
ALARM 1 MODE/OFF eller
ALARM 2 MODE/OFF helt annullerer vækningen.
Hvis man under vækning trykker på 7 eller 8,
holder den høje lydstyrke straks op med at stige.
Valg af summetone- eller radio-vækning
- Tryk gentagne gange på ALARM 1 MODE/ OFF
eller ALARM 2 MODE/ OFF, indtil (summetonens)
k AL eller (radioens) m tu display vises.
Bemærk:
Når man har valgt radiovækningen m tu, skal man
sørge for at man har stillet rigtigt ind på en station.
CD-vækning: Valg af et CD-nummer
Man kan indprogrammere og vælge et CD-
melodinummer mellem 1-99 for vækning, når
apparatet er indstillet på standby eller radio.
Hvis det indprogrammerede melodinummer ikke findes
på CD-pladen, begynder CD-pladen at spille fra det
første nummer ved vækningen.
1 Læg en CD i CD-skuffen.
2 Tryk gentagne gange på ALARM 1 MODE/OFF
eller ALARM 2 MODE/OFF, indtil CD og
melodinummeret vises på displayet. Se figur 3
3 Så snart CD-vækning vises på displayet, tryk på 7
eller 8, indtil det ønskede melodinummer vises.
Displayet vender tilbage til standby-urtiden.
4 Hvis man ønsker at kontrollere det programmerede
melodinummer, skal man trykke gentagne gange på
ALARM 1 MODE/OFF eller ALARM 2 MODE/OFF
igen, indtil CD-vækning ses på displayet.
Bemærk:
Vækning med summetone erstatter automatisk CD-
vækning, hvis man:
har lagt en CD forkert i.
har lagt en beskadiget CD i.
har glemt at lægge en CD i.
ikke har lukket CD-skuffen rigtigt.
VÆKKER FRA
Vækkeren kan afbrydes på tre forskellige måder.
Medmindre man har annulleret vækkeren
fuldstændigt, vælges 24-timers genindstilling af
vækkefunktionen automatisk 59 minutter efter det
tidspunkt, hvor vækkeren først lyder.
24-TIMERS GENINDSTILLING AF VÆKNING
Hvis man ønsker, at vækkeren skal standse med det
samme, men gerne vil vækkes på samme tidspunkt
næste dag:
Tryk for at vælge mellem 3 mulige funktioner, alt
efter den valgte vækningsmetode:
a 24 HR RESET – for at afbryde summetone-,
radio- eller CD-vækning
b STOP 9 CD – kun vækning
c ON/ OFF – kun radiovækning.
Man vil høre en bip-tone, der bekræfter, at 24-
timers genindstilling af vækningen er aktiveret.
FULDSTÆNDIG ANNULLERING AF VÆKNING
Hvis man ønsker at annullere det indstillede
vækketidspunkt, før vækningen aktiveres eller under
vækningen:
Tryk en eller flere gange på ALARM 1 MODE/OFF
eller ALARM 2 MODE/OFF, indtil den valgte
vækningsindikator forsvinder fra displayet.
Hvis man annullerer vækningen under
vækningen, vil man også høre en bip-tone, der
bekræfter, at vækningen er blevet annulleret.
GENTAGEN VÆKNING
Med denne funktion gentages vækningen med 9
minutters mellemrum.
Under vækning tryk på
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
Man kan gentage vækningen i op til 1 time, hvis
man ønsker det.
Bemærkninger:
Indikatorerne for den valgte vækningsmetode:
k, m , eller vil blinke, så længe funktionen for
gentagen vækning er aktiv.
Hvis man anvender CD-vækning, fortsætter
afspilningen af CD-pladen fra det punkt, hvor den
blev afbrudt af den gentagne vækning.
Under CD-vækning fortsætter afspilningen af CD-
pladen i op til 1 time, medmindre man
annullerer/genindstiller vækningen.
WEEKEND SLEEPER (WEEKEND-SLUMREFUNKTION)
Denne funktion deaktiverer vækningsfunktionen hver
lørdag og søndag og aktiverer vækningsfunktionen igen
fra mandag til fredag. Man skal dog først sørge for, at
man har indstillet dagen.
Se afsnittet om INDSTILLING AF DAGEN.
1 Tryk en eller flere gange på WEEKEND-SLEEPER,
indtil Z
Z
vises for en eller begge vækkere.
2 Weekend-slumrefunktionen annulleres ved at
gentage punkt 1, indtil Z
Z
længere ses på displayet.
Se figur 4
SLEEP (SLUMREFUNKTION)
Om slumrefunktionen
CD-clockradioen har en indbygget slumrefunktion, der
automatisk slukker for apparatet under radio- eller CD-
afspilning efter et indstillet stykke tid. Der findes fire
slumretider, før der automatisk slukkes for apparatet:
10, 30, 60, 90 minutter og afbrudt.
Slumrefunktionen påvirker ikke vækkerens indstillinger.
Indstilling af slumrefunktionen
1 Tryk på PLAY/ PAUSE 2; (CD) eller ON/ OFF
(radio) for at tænde for den pågældende funktion.
Ved vækning med CD skal man sørge for, at man
først har lagt en CD-plade i.
2 Vælg slumretiden ved at trykke en eller flere gange
SLEEP, indtil den ønskede slumretid vises.
Se figur 5
3 Slumrefunktionen annulleres på en af følgende
måder:
Tryk en eller flere gange på SLEEP, indtil
ikke længere ses på displayet.
Tryk på REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
Tryk på STOP 9 (kun CD)
Tryk på ON/ OFF (kun radio).
VEDLIGEHOLDELSE
Generelt (
Se figur 6)
Hvis du ikke har i sinde at bruge apparatet i
længere tid, bør dets strømforsyning afbrydes ved
at tage stikket ud af vægkontakten.
Hverken selve anlægget, CD’er, batterier eller kasset-
ter bør udsættes for fugtighed, regn, sand eller direkte
sollys. Undgå ligeledes at efterlade dem på steder
hvor der kan blive meget varmt, f.eks. i nærheden af
varmeapparater eller i biler parkeret i solen.
Et vaskeskind let fugtet med vand er tilstrækkeligt
til rengøring af kabinettet.
CD-afspiller og behandling af CD-plader
Man må aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
Hvis apparatet pludseligt flyttes fra kolde til varme
omgivelser, kan CD-afspillerens linse blive tildugget,
så det ikke er muligt at afspille en CD. Forsøg ikke at
rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt sted,
indtil duggen på linsen er forsvundet.
Luk altid CD-skuffen for at holde CD-rummet
støvfrit. Rummet rengøres ved at støve det af med
en blød, tør klud.
CD-pladen tages let ud af kassetten ved at trykke
på midterstudsen, samtidig med at CD-pladen
løftes op. Hold altid ude i kanten af CD-pladen og
opbevar den altid i CD-kassetten efter brug for at
undgå, at den bliver ridset eller støvet.
CD-pladen renses ved at tørre den af med en blød,
fnugfri klud i lige linier fra midten og udad mod
kanten. Brug aldrig rensemidler på en CD-plade, da
det kan ødelægge den.
Der må ikke skrives eller sættes klæbemærker på
en CD.
Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i
apparatets em-ballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre
det muligt at ad-skille emballagen i 3 hovedbestanddele:
almindeligt pap, polystyrenskum og plastic.
Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når
man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det
afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at
adskille kasserede genstande for udtagning af materialer,
der kan genbruges. Man bedes venligst overholde de
lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer,
opbrugte batterier og kasserede apparater.

SLEEP

Problem
Mulig årsag
- Afhjælpning
Ingen lyd
Lydstyrken er ikke indstillet
- Indstil lydstyrken
Apparatet reagerer ikke, når der trykkes på en knap
Elektrostatisk afladning
- Sluk for apparatet, tag el-ledningen ud af
stikkontakten og sæt den i igen efter 5 minutters
forløb.
•CD-AFSPILLER
CD-afspilningen virker ikke
CD-pladen er meget ridset eller snavset
- Læg en ny CD i eller rens den
Laserlinsen er tildugget
- Vent, indtil linsen har tilpasset sig omgivelserne
Laserlinsen er snavset
- Rens linsen ved at afspille en CD-renseplade
CD-R(W) er ikke færdigindspillet
- Anvend en færdigindspillet CD-R(W)
•RADIO
Der kommer undertiden knasende lyde under
FM-udsendelser
Svagt signal
- Stræk ledningsantennen helt ud
Konstant knasende/pibende lyde under
AM (MW) -udsendelser
Støj fra andet elektrisk udstyr, f.eks. TV-apparater,
computere, lysstofrør mv.
- Flyt apparatet væk fra andet elektrisk udstyr
•VÆKKER
Vækkeren fungerer ikke
Vækketidspunktet er ikke indstillet
- Se afsnit om ‘INDSTILLING AF URTID OG
VÆKKETIDSPUNKTER’
Vækningsfunktionen er ikke valgt
- Se afsnit om ‘INDSTILLING AF
VÆKKEFUNKTIONER’
Lydstyrken er for lav til radio-/CD-
/summetonevækning.
- Se afsnittet om ’Regulering af lydstyrke for blid
vækning’
•WEEKEND SLEEPER
(WEEKEND-SLUMREFUNKTION)
Weekend-slumrefunktionen fungerer ikke
Dagen er ikke valgt/dagen er forkert
- Se afsnittet om ’INDSTILLING AF DAGEN’
Weekend-slumrefunktionen fungerer ikke
- Indstil weekend-slumrefunktionen
Dette apparat overholder EU's krav vedrørende radiostøj.
Advarsel:
Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå
utsættelse for stråling.
Bemærk:
Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder
ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er
derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder
i stikkontakten.
FEJLFINDING
Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst kontrollere nedenstående punkter, før man sender apparatet
til reparation. Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge hjælp hos forhandleren
eller servicecentret.

ADVARSEL:

Man må ikke åbne apparatet, da der er risiko for elektriske stød. Forsøg under ingen omstændigheder selv at
reparere apparatet, da garantien derved bortfalder.
BETJENINGSANORDNINGER
(se figur 1 og 2 , behage overdrage)
•CD-AFSPILLER
1STOP 9
- standser CD-afspilning
- standser slumrefunktionen i CD-indstilling
- standser den aktive CD-vækker i 24 timer
2PLAY/ PAUSE 2;
- starter CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik
3SEARCH , §
- springer CD-numre over/ søger efter en bestemt
passage.
•GENERELT
4SLEEP (SLUMREFUNKTION)
- aktiverer og justerer slumretiden.
5REPEAT ALARM/

BRIGHTNESS CONTROL

- ændrer lysstyrken på displayets
baggrundsbelysning
- afbryder vækkeren i 9 minutter
- standser slumrefunktioner i CD-, summetone-
eller radioindstilling.
2WEEKENDSLEEPER (WEEKENDSLEEPER
FUNKTION
)
- deaktiverer vækker 1 og/eller 2 i weekenden.
7Display
- viser urtiden/vækketidspunkterne og apparatets
status.
8ALARM 1 MODE/ OFF (VÆKKER 1 /AFBRUDT) eller
ALARM 2 MODE/ OFF (VÆKKER 2 /AFBRUDT)
- indstiller/ kontrollerer/ afbryder vækker 1 eller 2.
•RADIO
9ON/ OFF
- tænder og slukker for radioen
- standser slumrefunktionen i radioindstilling
- standser den aktive radiovækker i 24 timer
0FM/ AM (MW)
- vælger radioens bølgeområde.
•INDSTILLING AF TIDSPUNKTER
!ALARM 1, ALARM 2, TIME
(VÆKKER 1, VÆKKER 2, TID)
- indstiller det pågældende vækketidspunkt eller
urtiden
@7 , 8
- justerer urtiden/vækketidspunkterne
- indstiller den blide væknings minimale og
maksimale lydstyrke for vækker 1 eller 2
- vælger et CD-melodinummer for vækker 1 eller 2
#VOLUME $, 3
- regulerer lydstyrken.
$Frekvensindikator
- viser det valgte bølgeområdes radiofrekvens
%SET DAY
- indstiller dagen for aktivering af weekend-
slumrefunktionen.
^24 HR RESET
- standser den aktive summetone-, radio- eller CD-
vækker i 24 timer
&LIFT TO OPEN
- åbner/ lukker CD-skuffen.
*TUNING (INDSTILLING)
- stiller ind på en radiostation.
(Ledningsantenne
- til at forbedre FM-modtagelsen.
)El-ledning
- kun til AC strømforsyning.
Typeskiltet findes på apparatets underside.
FORSIGTIG
Anvendelse af andre betjeningsanordninger eller
justeringer eller udførelse af andre procedurer end de
heri angivne, kan medføre udsættelse for farlig
stråling eller andre risici.
INSTALLATION
Strømforsyning og demo-funktion
1 Kontrollér om strømspændingen, der er vist på
typeskiltet på apparatets underside, svarer til den
lokale strømspænding. Hvis den ikke gør det, skal
man rådføre sig med forhandleren eller servicecentret.
2 Sæt el-stikket i en stikkontakt. Strømforsyningen er
nu tilsluttet og displayet viser PHILIPS' demo-
funktion.
PH..IL..IPS ruller konstant hen over displayet.
Tryk på en knap (med undtagelse af
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
apparatet) for at afslutte demo-funktionen.
3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra
strømforsyningen ved at tage el-stikket ud af
stikkontakten.
Strømforbrug på standby (urfunktion)...........3 W
Dansk BETJENINGSANORDNINGER/INSTALLATION INDSTILLING AF TIDSPUNKTER, DAGEN CD CD/ RADIO INDSTILLING AF VÆKKEFUNKTIONER

WEEKEND-SLUMREFUNKTION/ SLUMREFUNKTION VEDLIGEHOLDELSE

AFBRYDELSE AF VÆKKEREN

FEJLFINDING

REGLAGE (Se figur 1 och 2, behag vända över)
•CD-SPELARE
1STOP 9
- för att stoppa CD-spelning.
- för att stoppa insomningsfunktionen i CD-läge.
- för att stoppa aktivt larm i 24 timmar
2PLAY/ PAUSE 2;
- för att stoppa/ pausera CD-spelning.
3SEARCH , §
- för att hoppa över CD-spår/ söka efter ett visst
ställe.
•ALLMÄNT
4SLEEP
- för att aktivera och ställa in insomningstid.
5REPEAT ALARM/

BRIGHTNESS CONTROL

- för att ändra ljusstyrkan i rutans belysning
- för att stänga av väckningen i 9 minuter
- för att stoppa insomningsfunktionen i CD-,
ringnings- eller radioläge.
6WEEKEND-SLEEPER
- för att deaktivera väckning 1 och/ eller 2 över
helgen.
7Teckenrutan
- för att visa klockan/tiden för väckning och
apparatens status
8ALARM 1 MODE/ OFF eller
ALARM 2 MODE/ OFF
- för att ställa in/ visa/ stänga av väckning 1 eller 2.
•RADIO
9ON/ OFF
- för att koppla på/ av radion.
- för att stoppa insomningsfunktionen i radioläge.
- för att stoppa aktiv radioväckning i 24 timmar
0FM/ AM (MW)
- för att välja frekvensband.
•STÄLLA IN TIDER
!ALARM 1, ALARM 2, TIME
- för att ställa in väckningstiden och ställa klockan.
@7 , 8
- för att ställa om klockan/ väckningstiderna
- för att ställa in lägsta och högsta volym för
varsam väckning för väckning 1 eller 2.
- för att välja en CD att användas för väckning 1
eller 2.
#VOLUME $, 3
- för att ställa in ljudnivån
$Frekvensindikator
- visar frekvensen för ett inställt våglängdsband.
%SET DAY
- för att ställa in veckodagen för aktivering av
sovmorgon.
^24 HR RESET
- för att stoppa aktiv väckning med ringning, radio
eller CD i 24 timmar
&LIFT TO OPEN
- för att öppna/ stänga CD-luckan.
*TUNING
- för att ställa in en radiostation.
(Trådantenn
- för att förbättra FM-mottagningen.
)Nätsladd
- för nätströmsdrift.
Typplåten finns på apparatens undersida.
VARNING
Om du använder reglagen på annat sätt eller utför
andra justeringar eller förfaranden än som beskrivs
här kan du utsättas för farlig strålning eller annan
risk.
INSTALLATION
Strömförsörjning och demonstrationsläge
1 Se efter att nätspänningen, som anges på
apparatens undersida, stämmer med eltypen där du
bor. Om inte, rådgör med butiken eller en
serviceverkstad.
2 Sätt i nätkontakten i ett vägguttag. Då får
apparaten ström, och i rutan visas PHILIPS
demonstrationsläge.
PH..IL..IPS rullar hela tiden över teckenrutan.
Tryck på valfri knapp (utom
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL) reglage av
ljudstyrkan på apparaten) för att gå ur
demonstrationsläge.
3 För att apparaten ska vara helt strömlös måste
kontakten ha dragits ur vägguttaget.
Strömförbrukning i standby-läge (klockläge)...3 W
MINNESUPPBACKNING
Minnesuppbackningen gör att inställningarna för
veckodag, väckning och klocka lagras i upp till tre
minuter om sladden dras ut eller det är strömavbrott.
Då stängs hela apparaten av, inklusive belysningen.
Så snart som strömmen kommer tillbaka, visas rätt tid
i teckenrutan igen.
Om det dröjer mer än tre minuter tills strömmen
kommer tillbaka, visas PHILIPS
demonstrationsläge, och då måste du ställa in
veckodag, väckning och klocka igen.
GRUNDFUNKTIONER
Belysningens styrka
Tryck på REPEAT ALARM/

BRIGHTNESS CONTROL en

eller flera gånger.
Då ändras ljusstyrkan i teckenrutan i följande
ordning:
LÅG MEDEL LJUS LÅG...
Volym
Tryck på VOLUME $ eller 3 för att ändra
volymnivån. Volymnivån UO: anges som en siffra
mellan 0 och 32.
STÄLLA KLOCKAN OCH STÄLLA IN VÄCKNINGSTIDER
Tiden visas enligt 24-timmarssystemet.
1 Tryck helt kort på TIME, ALARM 1 eller ALARM 2
tills motsvarande klock- eller väckningstid blinkar.
2 Håll ner 7, 8 för att ställa in både timmarna och
minuterna.
Genom att trycka på 7 eller 8 ökar respektive
minskar den inställda tiden, först i minuter, sedan
timmar. Släpp upp 7 eller 8 när rätt tid visas.
Om du behöver ställa in tiden långsamt, minut för
minut, trycker du helt kort upprepade gånger på
7 eller 8.
3 Tryck på TIME, ALARM 1 eller ALARM 2 för att
bekräfta inställningen.
STÄLLA IN VECKODAG
När veckodagen är inställd kan du ställa in
sovmorgonfunktionen (WEEKEND-SLEEPER). Om du
försöker ställa in sovmorgonfunktionen innan
veckodagen är inställd (måndag till söndag, 1-7), visas
helt kort i rutan för att påminna dig om att du
måste ställa in veckodagen först.
1 Tryck på SET DAY.
2 Medan veckodagen visas trycker du en eller flera
gånger på SET DAY igen för att ställa in
veckodagen - dAY 1-7 (måndag-söndag):
Sedan går teckenrutan tillbaka till att visa
klockan.
CD-SPELNING
1 För att öppna CD-luckan lyfter du i kanten markerad
LIFT TO OPEN.
2 Lägg i en CD-skiva med den tryckta sidan upp och
stäng luckan.
3 Tryck på PLAY/ PAUSE 2; för att starta CD-
spelningen.
CD-indikatorn , Cd:-- och antalet spår
visas, följt av numret på det första spåret, och
därefter kommer klockan tillbaka.
door visas om du inte har stänkt CD-luckan
eller öppnat den under spelningen.
noCd visas om ingen CD-skiva sitter i eller om
den satts i fel.
nFCd visas om CD-R(W) inte har finaliserats.
– Err anger ett allmänt fel med apparatens
funktion.
Då visas klockan i rutan igen.
4 Justera ljudet med VOLUME $ eller 3.
5 För att avbryta trycker du på PLAY/ PAUSE 2;.
Det aktuella spårnumret visas helt kort, och
därefter kommer klockan tillbaka. blinkar
under paus.
6 Tryck på PLAY/ PAUSE 2 för att starta CD-
spelningen igen.
7 Tryck på STOP 9 för att stoppa CD-spelningen.
Då visas klockan i rutan igen.
CD
CD
Välja ett annat spår utan CD-spelning
Spårnumret visas helt kort i rutan när du trycker på
SEARCH eller § för att hoppa över spår.
Tryck på SEARCH § en eller flera gånger för att
hoppa till nästa spår.
Tryck på SEARCH mer än en gång för att hoppa
till föregående spår.
Tryck på SEARCH en gång, så spelas det
aktuella spåret om från början.
Hitta ett stycke inom ett spår
1 Håll ner SEARCH eller § under CD-
spelningen.
Då spelas CD-skivan vid hög hastighet och låg
volym, och i rutan visas Cd: och aktuellt
spårnummer.
2 Släpp upp SEARCH eller § när du känner igen
det ställe du vill lyssna på.
Då fortsätter normal CD-spelning, och klockan
visas igen.
RADIO
1 Tryck på ON/ OFF för att koppla på radion.
tu visas helt kort, och därefter visas klockan
, och det våglängdsband som ställdes
in senast.
2 Tryck på FM/ AM om du vill byta våglängdsband.
3 Justera ljudet med VOLUME $ eller 3.
4 Använd TUNING–ratten för att ställa in en
radiostation.
Hur du förbättrar radiomottagningen:
FM: Dra ut trådantennen på baksidan av apparaten
helt för bäst mottagning.
AM (MW): använder en inbyggd antenn. Rikta
antennen genom att vrida på hela apparaten.
5 Tryck på ON/ OFF för att koppla av radion.
och våglängdsbandet försvinner ur
rutan.
STÄLLA IN VÄCKNINGSLÄGEN
Allmänt
Du kan ställa in två olika väckningstider, ALARM 1
eller 2, och väckningslägena CD, radio eller ringning.
Det kan vara praktiskt om du vill bli väckt olika tid
under veckan och över helgen.
- Kom ihåg att ställa in veckodag, klockan. och
väckningstiden rätt!
- Se till att symbolen för det valda väckningsläget
visas.
Visa väckningslägen
1 Välj väckningsläge genom att trycka en eller flera
gånger på ALARM 1 eller ALARM 2 MODE/ OFF
tills önskat läge visas.
Väckningslägena visas i följande ordning:
Lo:00 – standardinställningen för lägsta
volymnivån för varsam väckning
H1:16 – standardinställningen för högsta
volymnivån för varsam väckning
– följt av de tre olika väckningssätten:
(ringning) k AL, eller (radio) m tu, eller
CD läge med CD och ett spårnummer
1-99.
2 Läs avsnitten nedan för att se hur du ställer om
eller väljer de olika lägena.
Ställa om volymen för varsam väckning
Ett garanterat sätt att komma upp på morgonen. Den
varsamma väckningsvolymen börjar på låg nivå
Lo:00 (låg) och ökar gradvis till hög volym, t.ex.
H1:11.
Standardinställningen för volymomfånget är Lo:00
och H1:16. Om du vill ändra volymen för väckning
med ringning, radio eller CD, gör du följande:
1 I standbyläge trycker du på ALARM 1 MODE/ OFF
eller ALARM 2 MODE/ OFF en gång.
2 Så snart som Lo:00 visas trycker du på eller
en eller flera gånger för att ställa om
väckningsvolymen.
3 För att ställa in högsta väckningsvolymen trycker
du på ALARM 1 MODE/ OFF eller ALARM 2
MODE/ OFF igen för att komma till H1:16.
4 Så snart som H1:16 visas trycker du på eller
tills du kommer till önskad volymnnivå
(10-32).
Anmärkningar:
Den högsta volymen (H1) är alltid högre eller lika
hög som den låga volymen (Lo):
Ex:.i. Lo:15, H1:19
Ex:.ii. Lo:12, H1:12

RADIO

RADIO

Startvolymen är Lo:00, som kan ändras till ett
värde mellan 00 och 32. Den högsta volymen är
H1:32, som kan ändras till ett värde mellan
10 och 32.
Inställningarna för varsam väckning påverkar inte
volymen för normal CD- och radiospelning.
Det är inte möjligt att visa volyminställningarna
under aktiv väckning. Om du trycker på
ALARM 1 MODE/ OFF eller ALARM 2 MODE/
OFF stängs väckningen av helt.
Om du trycker på 7 eller 8 under pågående
väckning slutar volymen omedelbart att öka.
Ställa in väckning med ringning eller radio
Tryck på ALARM 1 MODE/ OFF eller ALARM 2
MODE/ OFF upprepade gånger tills
ringningsindikatorn k AL eller radioindikatorn
m tu visas.
Anmärkning:
Om du har valt radioväckning, m tu, måste du se till
att du har ställt in en station ordentligt.
CD-väckning: Välja ett CD-spår
Du kan programmera in och välja ett spårnummer
mellan 1 och 99, när apparaten är i standby eller
radiospelningsläge.
Om det inprogrammerade spårnumret inte finns på din
CD, används första spåret på CD-skivan för
väckningen.
1 Lägg en CD-skiva i CD-facket.
2 Tryck på ALARM 1 MODE/ OFF eller
ALARM 2 MODE/ OFF upprepade gånger tills CD
och spårnumret visas. Se figur 3
3 Så snart som CD-väckning visas trycker du på 7
eller 8 tills önskat spårnummer visas.
Då visas klockan i rutan igen.
4 För att se vilka spårnummer du programmerat in
trycker du på ALARM 1 MODE/ OFF eller
ALARM 2 MODE/ OFF igen upprepade gånger tills
CD-väckningsindikatorn visas.
Anmärkning:
En ringning används automatiskt i stället för CD-
väckning om du har gjort något av följande:
lagt i en CD-skiva fel,
lagt i en skadad CD-skiva,
glömt att lägga i någon CD-skiva,
inte stängt CD-luckan ordentligt.
STÄNGA AV VÄCKNINGEN
Det finns tre sätt att stänga av väckningen. Förutsatt
att väckningen inte stängts av helt och hållet,
återställs väckningen automatiskt med
dygnsåterställningsfunktionen efter 59 minuter
från det att väckningen började.
DYGNSÅTERSTÄLLNING
Om du vill att väckningsläget ska avbrytas omedelbart
med vill behålla samma inställningar för nästa dag,
gör du följande:
Tryck för att välja mellan upp till tre inställningar,
beroende på typ av väckning:
a 24 HR RESET – för att stänga av ringnings-,
radio- eller CD-väckning.
b STOP 9 – endast CD-väckning
c ON/ OFF – endast radioväckning.
Du hör en djup ton som bekräftar att
dygnsåterställning skett.
STÄNGA AV VÄCKNINGEN HELT
För att stänga av inställd väckning innan väckningen
börjar, eller under pågående väckning, gör du följande:
Tryck på ALARM 1 MODE/ OFF eller
ALARM 2 MODE/ OFF en eller flera gånger tills
den valda väckningsindikatorn slocknar i rutan.
Om du stänger av väckningen under pågående
väckning, hör du också en djup ton som
bekräftar att väckningen har stängts av.
UPPREPAD VÄCKNING
I denna funktion upprepas väckningen med nio
minuters mellanrum.
Under väckningen trycker du på
REPEAT ALARM/

BRIGHTNESS CONTROL.

Du kan om du vill fortsätta med det under en hel
timme.
Anmärkningar:
Indikatorerna för valt väckningsläge k, m , eller
blinkar medan upprepad väckning är aktivt.
Om du använder CD-väckningsläge, fortsätter CD-
spelningen från det ställe då den avbröts av när du
tryckte för upprepad väckning.
Under CD-väckningen fortsätter CD-spelningen i
upp till en timme om du inte stänger av eller ställer
om väckningen.
SOVMORGON
Med denna funktion deaktiveras väckning varje lördag
och söndag och börjar igen på måndagen. Se till att
du har ställt in veckodag.
Se avsnittet STÄLLA IN VECKODAG.
1 Tryck på WEEKEND-SLEEPER en eller flera
gånger tills
Z
Z
visas för en av eller båda
väckningarna.
2 För att stänga av sovmorgonfunktionen upprepar du
moment 1 tills
Z
Z
slocknar i rutan.
Se figur 4
INSOMNINGSFUNKTIONEN
Om insomningsfunktionen
CD-klockradion har en inbyggd insomningstimer som
du kan använda för att få radion eller CD-spelaren att
stänga av sig automatiskt efter en angiven tid. Det
finns fyra insomningstider att välja mellan: 10, 30, 60,
90 minuter, förutom avstängt läge.
Insomningsfunktionen påverkar inte
väckningsinställningarna.
Ställa in insomningsfunktionen
1 Tryck på PLAY/ PAUSE 2; (CD) eller ON/ OFF
(radio) för att växla till respektive läge.
För CD-väckning måste du komma ihåg att sätta i
en CD.
2 Ställ in insomningstid genom att trycka på SLEEP
en eller flera gånger tills önskad insomningstid
visas.
Se figur 5
3 För att stänga av insomningsfunktionen kan du
göra något av följande:
Tryck på SLEEP en eller flera gånger tills
slocknar i rutan.
Tryck på REPEAT ALARM/

BRIGHTNES CONTROL

Tryck på STOP 9 (endast CD)
Tryck på ON/ OFF (endast radioväckning).
UNDERHÅLL
Allmänt Se figur 6
Om du inte tänker använda klockradion på en
längre tid bör apparaten kopplas bort från
vägguttaget genom att kontakten dras ut ur
vägguttaget.
Linsen kan bli immig om CD-spelaren flyttas från
kalla till varma platser. CD-spelaren kommer då
inte att starta, låt den vila tills den acklimatiserat
sig.
Der må ikke skrives eller sættes klæbemærker på
en CD.
Hantering av CD-spelaren och CD-skivor
Vidrör aldrig linsen på CD-spelaren!
Plötsliga förändringar i den omgivande
temperaturen kan ge upphov till kondens som får
linsen på CD-spelaren att bli immig. Då går det inte
att spela CD-skivor. Försök inte att göra ren linsen,
utan låt apparaten stå i varm omgivning tills
fuktigheten avdunstar.
Stäng alltid CD-luckan för att hålla CD-släden fri
från damm. Släden kan dammas med en mjuk torr
duk.
För att ta ut en CD-skiva ur fodralet trycker du på
mittnavet och lyfter upp CD-skivan. Lyft alltid
skivan i kanten och lägg tillbaka den i sitt fodral
efter användningen så att den inte repas eller blir
dammig.
För att göra ren CD-skivan ska du torka den i en rak
linje från mitten och ut mot kanten med en mjuk
luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan
skivan skadas.
Skriv aldrig på en DC-skiva och sätt inte några
etiketter på den.
Miljöinformation
Vi har hållit mängden förpackningsmaterial till ett
minimum och gjort det enkelt att källsortera i tre
kategorier, nämligen papp, polystyren och plast.
Din apparat innehåller material som kan återvinnas
om den omhändertas av ett specialistföretag. Följ
anvisningarna från din kommun beträffande kassering
av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och
gammal utrustning.

SLEEP

Svenska REGLAGE/ INSTALLATION STÄLLA IN TIDER, VECKODAG CD CD/ RADIO STÄLLA IN VÄCKNINGSLÄGEN SOVMORGON/ INSOMNING UNDERHÅLLSTÄNGA AV VÄCKNING
Problem
Möjlig orsak
- Åtgärd
Inget ljud
Volymen inte inställd
- Ställ in volymen
Inget händer när du trycker på knapparna
Statisk urladdning
- Koppla från apparaten från strömmen och anslut
den igen efter fem minuter.
• CD-SPELARE
CD-spelning fungerar inte
CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
- Byt ut eller gör ren CD-skivan
Laserlinsen är immig
- Vänta tills linsen har acklimatiserat sig
Laserlinsen smutsig
- Gör ren linsen genom att spela en
linsrengöringsskiva
CD-R(W) är inte finaliserad
- Använd en finaliserad CD-R(W)
• RADIO
Det knastrar då och då under FM-sändning
Svag signal
- Dra ut trådantennen helt
Det knastrar hela tiden eller hörs väsande
störningar under AM(MW)-sändning
Elektriska störningar från TV, datorer, lysrör etc.
- Flytta bort apparaten från annan elektrisk
utrustning
• VÄCKNING
Väckningsläge fungerar inte
Ingen väckningstid inställd
- Se avsnittet ‘STÄLLA KLOCKAN OCH STÄLLA IN
VÄCKNINGSTIDER’
Inget väckningsläge valt
- Se avsnittet ‘STÄLLA IN VÄCKNINGSLÄGEN
Volymen för låg för väckning i radio-/ CD-/
ringningsläge.
- Se avsnittet ‘Ställa om volymen för varsam
väckning’
• SOVMORGON
Sovmorgonsläge fungerar inte
Veckodag inte inställd/ fel inställd
- Se avsnittet ‘STÄLLA IN VECKODAG’
Sovmorgonfunktionen inte inställd
- Ställ in sovmorgonfunktionen
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande
radiostörningar.
Klass 1 laserapparat
Varning: Om apparaten används på annat sätt än i
denna bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider
gränsen för laserklass 1.
Observera!
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte
strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i
vägguttaget.
FELSÖKNING
Om det uppstår ett fel ska du först kontrollera råden nedan innan du tar apparaten till lagning.
Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en
serviceverkstad.

VARNING:

Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under inga omständigheter att reparera
apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.

FELSÖKNING

Português COMANDOS/ INSTALAÇÃO

PROGRAMAR AS HORAS, O DIA CD

MEMÓRIA DE SEGURANÇA AUTO-ALIMENTADA
A memória de segurança auto-alimentada permite,
para sua conveniência, que as definições do dia e da
hora do relógio e do despertador sejam memorizadas
até 3 minutos quando se verifica uma interrupção na
alimentação, por ex. um corte de corrente da rede.
O relógio-rádio/leitor de CD e a iluminação são
completamente desligados. Assim que a alimentação de
corrente for restabelecida, o visor indicará a hora correcta.
Se a alimentação de corrente for restabelecida
passados os 3 minutos, no visor aparecerá o modo
de demonstração PHILIPS e será necessário
voltar a programar o dia e as horas do despertador
e do relógio.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Luminosidade do visor
Pressione REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
uma vez ou mais.
A luminosidade do visor será alterada pela
ordem seguinte:
REDUZIDA MÉDIA FORTE REDUZIDA...
Volume
Pressione VOLUME $ ou 3 para regular o nível do
volume. O nível do volume UO: é indicado por um
número entre 0 e 32.
PROGRAMAR A HORA DO RELÓGIO E DO DESPERTADOR
A hora é visualizada utilizando o relógio de 24 horas.
1 Pressione por momentos TIME, ALARM 1 ou
ALARM 2 até a respectiva indicação de hora do
relógio ou do despertador piscar.
2 Pressione e fixe 7, 8 para acertar as horas e os
minutos.
Pressionando 7 ou 8, respectivamente, a hora
avança ou recua rápida e continuamente de
minutos para horas. Solte 7 ou 8 quando atingir a
definição correcta.
Se precisar de acertar lentamente a hora, minuto a
minuto, pressione 7 ou 8 por momentos breves e
repetidamente.
3 Pressione TIME, ALARM 1 ou ALARM 2 para
confirmar a respectiva definição de hora.
PROGRAMAR O DIA
A programação do dia permite-lhe definir a função de
fim de semana (WEEKEND-SLEEPER). Se tentar
usar a função de fim de semana antes de programar o
dia, aparecerá por momentos no visor a indicação
(Segunda a Domingo, 1-7 ), a lembrar que
necessita de programar primeiro o dia.
1 Pressione SET DAY.
2 Com a indicação do dia no visor, volte a pressionar
SET DAY uma vez ou mais para seleccionar o dia,
indicado por um número dAY 1-7 (Segunda-
Domingo):
O visor voltará a indicar a hora do relógio.
REPRODUÇÃO DE DISCOS COMPACTOS
1 Para abrir a tampa do compartimento do CD,
levante a ponta marcada LIFT TO OPEN.
2 Introduza um CD com o lado impresso voltado para
cima e feche a tampa.
3 Pressione PLAY/ PAUSE 2; para iniciar a
reprodução.
O visor mostra o indicador de CD ,
Cd:-- e o número total de
faixas, seguido pelo número da primeira faixa
antes de voltar à indicação da hora do relógio.
door indica que se esqueceu de fechar a
tampa do compartimento do CD ou que abriu o
compartimento durante a reprodução.
noCd indica que não introduziu qualquer
disco ou que o disco foi introduzido
incorrectamente.
nFCd indica que o CD-R(W) é de tipo não
finalizado
Err indica um erro geral no funcionamento do
aparelho.
O visor volta a indicar a hora do relógio.
4 Regule o som utilizando VOLUME $ ou 3.
5 Para interromper, pressione PLAY/ PAUSE 2;.
É visualizado por momentos o número da faixa
actual antes de voltar a aparecer a hora do relógio.
A indicação pisca durante a pausa.
6 Volte a pressionar PLAY/ PAUSE 2; para retomar
a reprodução.
7 Pressione STOP 9 para abandonar a reprodução.
O visor volta a indicar a hora do relógio.
CD
CD
Seleccionar uma faixa diferente durante a reprodução
O número da faixa aparece por momentos no visor quando
se pressiona SEARCH ou § para saltar faixas.
Pressione SEARCH § uma vez ou mais para
saltar para a faixa ou faixas seguinte(s).
Pressione SEARCH mais do que uma vez para
saltar para faixas anteriores.
Pressione SEARCH uma vez e a reprodução
será retomada a partir do início da faixa actual.
PROCURAR UMA PASSAGEM DENTRO DE UMA FAIXA
1 Durante a reprodução, pressione e fixe
SEARCH ou §.
O CD é reproduzido a alta velocidade e volume re-
duzido; o visor indica Cd: e o número da faixa actual.
2 Solte SEARCH ou § quando reconhecer a
passagem desejada.
É retomada a reprodução normal do CD e a
visualização da hora do relógio em espera.
RÁDIO
1 Pressione ON/ OFF para ligar o rádio.
É visualizada por momentos a indicação tu
seguida da hora do relógio e da
última faixa de radiofrequência seleccionada.
2 Pressione FM/ AM se desejar mudar de faixa de
radiofrequência.
3 Regule o som utilizando VOLUME $ ou 3.
4 Rode o botão TUNING para sintonizar uma
estação de rádio.
Para melhorar a recepção:
FM: Estenda completamente a antena flexível que se
encontra na parte de trás do aparelho para obter a
melhor recepção possível.
AM (MW): utiliza uma antena incorporada. Oriente a
antena ajustando a posição do aparelho.
5 Pressione ON/ OFF para desligar o rádio.
e a faixa de radiofrequência
desaparecem do visor.
PROGRAMAR AS OPÇÕES DO DESPERTADOR
Generalidades
Podem ser programadas duas horas para o
despertador, ALARM 1 ou 2, nos modos de CD, rádio
ou besouro. Isto pode ser útil, por exemplo, se
precisar de acordar a uma hora diferente durante a
semana e no fim de semana.
- Não se esqueça de programar primeiro correctamente
o dia, a hora do relógio e do despertador.
- Certifique-se de que está visualizado o símbolo do
tipo de despertador correcto.
Visualizar as opções de modo de despertar
1 Seleccione o modo de despertar da sua preferência
pressionando ALARM 1 ou ALARM 2 MODE/ OFF
uma vez ou mais para encontrar o respectivo modo.
É visualizada a sequência indicativa do modo de
despertar:
Lo:00 – o nível de volume por defeito para o
início do despertar suave.
H1:16 – o nível máximo, por defeito, para o
volume do despertar suave
– Seguido dos 3 tipos de toque diferentes:
(besouro) k AL, ou (rádio) m tu, ou o modo
de CD com CD e um número de faixa entre
1 e 99.
2 Leia os capítulos seguintes para ajustar ou
seleccionar os respectivos modos.
Regular o volume do despertar suave
Para assegurar que se levanta de manhã, o volume do
despertar suave começa baixinho, por ex. com
Lo:00 (baixo) e aumenta gradualmente para um
volume mais alto, por ex. H1:11. A gama de
volumes definida por defeito vai de Lo:00 a
H1:16. Se desejar alterar o volume por defeito para
despertar com o besouro, com o rádio ou com o CD:
1 No modo de espera, pressione uma vez
ALARM 1 MODE/ OFF ou ALARM 2 MODE/ OFF.
2 Assim que aparecer a indicação Lo:00,
pressione 7 ou 8 uma vez ou mais para acertar o
volume inicial do toque de despertar.
3 Para definir o volume máximo do despertador, volte
a pressionar ALARM 1 MODE/ OFF ou ALARM 2
MODE/ OFF para que o visor visualize H1:16.
4 Assim que aparecer a indicação H1:16,
pressione 7 ou 8 até atingir o nível de volume
desejado (10-32).
Notas:
O volume alto (H1) é sempre superior ou igual ao
volume baixo (Lo): ex. i. Lo:15, H1:19
ex. ii. Lo:12, H1:12
O volume inicial é Lo:00, podendo ser

RADIO

RADIO

programado para um valor entre 00 e 32, e o
volume máximo é H1:32, podendo ser
programado para um valor entre 10 e 32.
As definições do volume de despertar suave não
afectam o volume da reprodução normal do CD ou
do rádio.
Não é possível rever a gama de volumes definida
para o despertar suave quando o despertador está
a tocar, já que pressionando nessa altura
ALARM 1 MODE/ OFF ou ALARM 2 MODE/ OFF
fará com que seja completamente cancelado o
toque de despertar.
Se pressionar 7 ou 8 quando o despertador está a
tocar, o volume alto deixa imediatamente de aumentar.
Seleccionar despertar com o besouro ou com o rádio
Pressione repetidamente ALARM 1 MODE/ OFF
ou ALARM 2 MODE/ OFF até ser visualizada a
indicação do besouro k AL ou do rádio m tu.
Nota:
Se seleccionou despertar com o rádio, m tu, certifique-
se de que sintonizou adequadamente uma estação.
Modo de despertar com CD: Seleccionar uma
faixa do CD
Pode programar e seleccionar um número de faixa
entre 1 e 99, com o aparelho em espera ou no modo
de reprodução de rádio. Contudo, se o número de
faixa programado não existir no disco, o leitor de CD
iniciará a reprodução a partir da primeira faixa
durante o toque de despertar.
1 Introduza um disco compacto no respectivo
compartimento.
2
Pressione repetidamente ALARM 1 MODE/ OFF ou
ALARM 2 MODE/ OFF até ser visualizada a indi-
cação de CD e o número de faixa. Consulte a figura 3
3 Assim que aparecer a indicação de despertar com
CD, pressione 7 ou 8 até ser visualizado o número
da faixa desejada.
O visor volta a indicar a hora do relógio em espera.
4 Para rever o número da faixa programada, volte a
pressionar repetidamente ALARM 1 MODE/ OFF
ou ALARM 2 MODE/ OFF até ser visualizada a
indicação de despertar com CD.
Nota:
A opção de despertar com o besouro substituirá
automaticamente o despertar com CD se:
introduziu incorrectamente um CD;
• introduziu um CD danificado;
• não introduziu qualquer disco;
• não fechou correctamente a tampa do
compartimento do disco.
DESLIGAR O DESPERTADOR
Existem três formas de desligar o despertador. A não
ser que cancele completamente o alarme, a
reactivação do despertador passadas 24 horas será
automaticamente seleccionada ao fim de 59 minutos,
a contar da hora a que o despertador começa a tocar.
REACTIVAÇÃO DO DESPERTADOR PASSADAS
24 HORAS
Se deseja parar imediatamente o despertador mas quer
manter a mesma hora de despertar para o dia seguinte:
Pressione uma de 3 opções possíveis, conforme o
tipo de despertador seleccionado:
a 24 HR RESET – para desligar o despertar com
o besouro, com rádio ou com CD
b STOP 9 – apenas para o despertar com CD
c ON/ OFF – apenas para o despertar com rádio.
Ouvirá um "bip" a confirmar que foi activada a
reactivação do despertador passadas 24 horas.
CANCELAR COMPLETAMENTE O TOQUE DE
DESPERTAR
Para cancelar a hora definida para o despertador antes
que este comece a tocar, ou durante o toque de despertar:
Pressione uma vez ou mais ALARM 1 MODE/ OFF
ou ALARM 2 MODE/ OFF até a indicação do tipo
de despertador seleccionado desaparecer do visor.
Se cancelar o toque de despertar quando o
despertador estiver a tocar, ouvirá também um
"bip" a confirmar que o toque foi cancelado.
REPETIÇÃO DO TOQUE DE DESPERTAR
Esta função repete o toque de despertar a intervalos
de 9 minutos.
Enquanto o despertador estiver a tocar, pressione
REPEAT ALARM/ brightness control.
Repita, se o desejar, até uma hora.
Notas:
O indicador do modo de despertar seleccionado, k,
m ou , continuará a piscar enquanto durar a
repetição do toque de despertar.
Se estiver a usar o modo de despertar com CD, a
reprodução do disco será retomada no ponto em que
foi interrompida pela repetição do toque de despertar.
Durante o toque de despertar com CD, a reprodução
do disco continua até uma hora a não ser que o
despertador seja cancelado ou reinicializado.
FUNÇÃO DE FIM DE SEMANA
Esta função desactiva o despertador todos os sábados
e domingos e retoma a função de despertar de
segunda a sexta-feira. Não se esqueça, no entanto,
de programar primeiro o dia.
Consulte o capítulo PROGRAMAR O DIA
1 Pressione WEEKEND-SLEEPER uma vez ou mais
até ser visualizada a indicação Z
Z
para um ou para
os dois alarmes.
2 Para cancelar a função de fim de semana, repita a
instrução 1 até a indicação Z
Z
desaparecer do visor.
Consulte a figura 4
TEMPO DE SONOLÊNCIA
Àcerca da função de tempo de sonolência
O relógio-rádio/leitor de CD possui um temporizador
de sonolência incorporado que permite que o aparelho
seja automaticamente desligado durante a reprodução
de rádio ou do CD ao fim de um período de tempo
definido. Existem quatro tempos de sonolência até o
aparelho se desligar: 10, 30, 60, 90 minutos e
desligado.
A função de tempo de sonolência não afecta o
funcionamento do despertador.
Programar a função de tempo de sonolência
1 Pressione PLAY/ PAUSE 2; (CD) ou ON/ OFF
(rádio) para activar o respectivo modo.
Para o modo de CD, certifique-se de que introduziu
primeiro um disco.
2 Seleccione o tempo de sonolência pressionando
SLEEP uma vez ou mais até ser visualizado o tempo
de sonolência desejado. Consulte a figura 5
3 Para cancelar a função de tempo de sonolência,
pode usar qualquer uma das seguintes opções:
pressionar SLEEP uma vez ou mais até a indicação
desaparecer do visor
pressionar REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
pressionar STOP 9 (apenas para o CD)
pressionar ON/ OFF (apenas para o rádio).
MANUTENÇÃO
Generalidades (Consulte a figura 6)
Se não tenciona utilizar o aparelho por um grande
período de tempo, desligue-o, retirando a ficha da
tomada de corrente.
Não deixe o aparelho, os CDs, as pilhas ou as
cassetes expostas à humidade, à chuva, à areia, à
luz solar directa ou noutras situações em que
possam ocorrer altas temperaturas, tais como na
proximidade de aquecedores ou em carros
estacionados ao sol.
Uma camurça húmida é suficiente para limpar a
caixa.
Manuseamento do leitor de CD e de discos compactos
Nunca deverá tocar na lente do leitor de CD!
Alterações súbitas na temperatura ambiente
podem provocar condensação e fazer com que a
lente do leitor de CD fique embaciada. A
reprodução de um CD não é então possível. Não
tente limpar a lente, mas deixe sim o aparelho num
ambiente quente até a humidade evaporar.
Feche sempre a tampa do compartimento do CD
para manter o compartimento do disco compacto
sem pó. Para limpar, passe um pano macio e seco
no compartimento.
Para tirar um CD da caixa, pressione o eixo central
ao mesmo tempo que levanta o disco. Pegue
sempre no disco pelas arestas e volte a colocá-lo
na caixa após a utilização para evitar riscos e pó.
Para limpar o disco compacto, passe um pano
macio sem pêlos em linhas direitas, do centro para
a borda. Não utilize agentes de limpeza já que eles
poderão danificar o disco.
Nunca escreva num disco compacto nem cole
etiquetas no disco.
Informação relativa ao ambiente
Foi omitido todo o material de embalagem
desnecessário. A embalagem pode ser facilmente
separada em três materiais: cartão, polistireno e
plástico.
O seu aparelho consiste em materiais que podem ser
reciclados se forem desmontados por uma empresa
especializada. Queira observar as regulamentações
locais relativas à eliminação de materiais de
embalagem, pilhas velhas e equipamento obsoleto.

SLEEP

Problema
Causa possível
- Solução
Não há som
O volume não está regulado
- Regule o volume
Não há resposta ao accionamento de qualquer
dos botões
Descarga electrostática
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação e
volte a ligá-lo passados 5 minutos.
•LEITOR DE CD
A reprodução do CD não funciona
O CD está muito riscado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD
A lente laser está embaciada
- Aguarde que a lente se aclimatize
A lente laser está suja
- Limpe a lente reproduzindo um disco de limpeza de
lentes de leitor de CD
O CD-R(W) é de tipo não finalizado
- Utilize um CD-R(W) finalizado
•RÁDIO
Estalidos ocasionais durante a recepção de
FM
Sinal fraco
- Estenda completamente a antena flexível
Estalidos/ sibilação contínua durante a
recepção de AM (MW)
Interferência eléctrica de um televisor, um
computador, uma lâmpada fluorescente, etc.
- Afaste o aparelho de outro equipamento eléctrico
•DEPERTADOR
O despertador não funciona
Não foi programada a hora de despertar
- Consulte o capítulo referente a como
"PROGRAMAR A HORA DO RELÓGIO E DO
DESPERTADOR"
Não foi seleccionado o modo de despertar
- Consulte o capítulo referente a como
"PROGRAMAR AS OPÇÕES DO DESPERTADOR"
O volume está demasiado baixo para o modo de
despertar com rádio/ CD/ besouro.
- Consulte o capítulo referente a como "Regular o
volume do despertar suave"
•FUNÇÃO DE FIM DE SEMANA
A função de fim de semana não funciona
A programação do dia não foi feita ou está incorrecta
- Consulte o capítulo referente a como
"PROGRAMAR O DIA"
A função de fim de semana não foi programada
- Programe a função de fim de semana
Este produto obedece aos requisitos referentes a
interferência de rádio estabelecidos pela União
Europeia.
COMANDOS (vide figuras 1 e 2 , entregar por favor)
•LEITOR DE CD
1STOP 9
- pára a reprodução de um CD;
- interrompe a função de tempo de sonolência no
modo de leitor de CD;
- interrompe o alarme activado no leitor de CD por
um período de 24 horas.
2PLAY/ PAUSE 2;
- inicia/faz uma pausa na reprodução do CD.
3SEARCH , §
- salta faixas do CD/ busca uma determinada passagem.
•GENERALIDADES
4SLEEP
- activa e ajusta o tempo de sonolência.
5REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
- altera a luminosidade do visor;
- desliga o despertador por um período de 9 minutos;
- interrompe a função de tempo de sonolência no
modo de CD, besouro, ou rádio.
6WEEKEND-SLEEPER
- desactiva o alarme 1 e/ ou 2 durante o fim de semana.
7Visor
- visualiza a hora do relógio ou do despertador e o
estado do aparelho.
8ALARM 1 MODE/ OFF ou ALARM 2 MODE/ OFF
- programa/ revê/ desliga o alarme 1 ou 2.
•RÁDIO
9ON/ OFF
- liga e desliga o rádio;
- interrompe a função de tempo de sonolência no
modo de rádio;
- interrompe o alarme activado no rádio por um
período de 24 horas.
0FM/ AM (MW)
- selecciona a faixa de radiofrequência.
•PROGRAMAÇÃO DE HORAS
!ALARM 1, ALARM 2, TIME
- programa a respectiva hora do despertador ou do
relógio
@7 , 8
- acerta a hora do relógio ou do despertador;
- regula os volumes mínimo e máximo do despertar
suave para o alarme 1 ou 2;
- selecciona uma faixa do CD para despertar com o
alarme 1 ou 2.
#VOLUME $, 3
- regula o nível do som.
$Indicador de frequência
- indica a frequência da faixa de radiofrequência
seleccionada
%SET DAY
- define o dia para activação da função de fim de
semana.
^24 HR RESET
- interrompe o alarme activado no besouro, no
rádio ou no CD por um período de 24 horas.
&LIFT TO OPEN
- abre e fecha a tampa do compartimento do CD.
*TUNING
- sintoniza uma estação de rádio.
(Antena flexível
- para melhorar a recepção em FM.
)Cabo de alimentação
- para a alimentação de corrente CA.
A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.
AVISO
A utilização de comandos ou ajustes ou a execução
de procedimentos diferentes daqueles aqui indicados
poderá resultar em exposição perigosa a radiações ou
noutro tipo de funcionamento não seguro.
INSTALAÇÃO
Alimentação de corrente e modo de demonstração
1 Verifique se a tensão da corrente indicada na placa
de tipo que se encontra na base do aparelho
corresponde à da sua rede local. Se não
corresponder, contacte o seu concessionário ou o
centro encarregado da assistência.
2 Ligue a ficha à tomada da parede. A alimentação
de corrente está agora ligada e no visor aparecerá
o modo de demonstração PHILIPS.
A indicação PH..IL ..IPS passa continuamente
no visor.
Pressione qualquer comando (à excepção de
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL, no
aparelho) para sair do modo de demonstração.
3 Para desligar completamente o aparelho, tire a
ficha da tomada da parede.
Consumo de energia em espera (modo de relógio).3 W
CD/ RÁDIO PROGRAMAR AS OPÇÕES DO DESPERTADOR DESLIGAR O DESPERTADOR RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FUNÇÃO DE FIM DE SEMANA/TEMPO DE SONOLÊNCIA MANUTENÇÃO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para
reparação. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o seu concessionário
ou o centro encarregado da assistência.

ATENÇÃO

Não abra o aparelho porque existe o risco de choque eléctrico. Em nenhuma circunstância deverá tentar
reparar você mesmo o aparelho, já que tal iria invalidar a garantia.
XP AJ395x/00 7x3 deel B 06-02-2001 12:20 Pagina 1

Manual

Vea el manual de Philips AJ3950 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Radios y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugués. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips AJ3950 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesita ayuda?

¿Tienes alguna pregunta sobre el Philips AJ3950 y no encuentras la respuesta en el manual? Haz tu pregunta aquí. Describe de forma clara y completa tu problema y haz tu pregunta. Cuanto mejor expliques el problema y formules tu pregunta, más fácil será para otros propietarios de dispositivos Philips AJ3950 proporcionarte una respuesta útil.

Número de preguntas: 0

Especificaciones de Philips AJ3950

A continuación encontrarás las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Philips AJ3950.

General
Marca Philips
Modelo AJ3950 | AJ3950/00
Producto Radio
EAN 8710101377964
Idioma Portugués
Tipo de archivo Manual de usuario (PDF)
Radio
Bandas de radio soportadas AM,FM
Tipo de sintonizador -
Banda FM 87.5 - 108 MHz
Banda AM 530 - 1710 kHz
Peso y dimensiones
Profundidad 198 mm
Altura 158 mm
Ancho 151 mm
Peso 1596 g
Características
Sintetizador PLL No
Reproducción MP3 No
Color del producto Grey,Silver
Control de volumen Digital
Altavoces
Potencia estimada RMS - W
Número de altavoces incorporados 2
Diámetro del conductor del subwoofer (imperial) 3 "
Exhibición
Tipo de visualizador LCD
Puertos e Interfaces
Salidas para auriculares 0
Compatibilidad con bases dock de Apple No compatible
Salida de auriculares No
mostrar más

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta a tu pregunta en el manual? Puede que encuentres lo que buscas en la sección de preguntas frecuentes sobre el Philips AJ3950 más abajo.

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados