Philips Avance Collection HR7968

Philips Avance Collection HR7968 manual

(1)
 • SVENSKA
  Introduktion
  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal
  nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din
  produkt på www.philips.com/welcome.
  Allmän beskrivning (Bild 1)
  1 Vispkopplingsenhet
  2 Visp
  3 Kopplingsenhet för mosare
  4 Potatisstav
  5 Potatispaddel
  6 Kompakt lock för hackare
  7 Kompakt knivenhet för hackare
  8 Skål för kompakt hackare
  9 Extra stort lock för hackare
  10 Knivenhet
  11 Knivenhet för iskrossning
  12 Skål för extra stor hackare
  Viktigt
  Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
  den för framtida bruk.
  Fara
  - Sänk inte ned locket för hackaren i vatten eller i någon annan vätska,
  och skölj det inte heller under kranen. Använd endast en fuktig trasa till
  att rengöra den här delen.
  Varning
  - Använd aldrig knivenheten för hackaren utan skålen för hackaren.
  - Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
  med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
  hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
  angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
  deras säkerhet.
  - Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
  - Var försiktig för att undvika att det stänker när du tillreder varma
  ingredienser.
  - Var mycket försiktig när du hanterar eller rengör knivenheterna. Eggarna
  är mycket vassa. Var extra försiktig när du rengör dem och när du
  tömmer skålen för hackaren.
  - Om knivenheterna fastnar kopplar du ur apparaten innan du tar bort
  ingredienserna som blockerar knivenheterna.
  - Inget av tillbehören passar för användning i mikrovågsugn.
  - Om apparaten är skadad ska du alltid byta ut den skadade delen med
  en originaldel, annars gäller inte längre garantin.
  Varning!
  - Fyll aldrig bägaren eller skålen för hackaren med ingredienser som är
  varmare än 80 °C.
  - Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellerna.
  - Överskrid inte skålens angivna maxnivå.
  - Bearbeta endast ingredienser som  nns i tabellen “mängder och
  tillredningstider” för motsvarande tillbehör. Bearbeta inte fryst mat eller
  frukt med kärnor eller av de motsvarande tillbehören. Behandla inte
  fryst mat eller frukter med kärnor.
  - Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
  särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller
  delar gäller inte garantin.
  Elektromagnetiska fält (EMF)
  Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
  elektromagnetiska fält (EMF).
  Garanti och service
  Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan
  du besöka Philips webbplats på www.philips.com/support
  eller kontakta
  Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnumret  nns i garantibroschyren.
  Om det inte  nns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din
  lokala Philips-återförsäljare.
  TÜRKÇE
  
  Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
  sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
  kaydedin: www.philips.com/welcome.
  
  1 Çırpma bağlantı ünitesi
  2 Çırpma ünitesi
  3 Püre bağlantı ünitesi
  4 Püre çubuğu
  5 Ezme paleti
  6 Kompakt doğrayıcı kapağı
  7 Kompakt doğrayıcı bıçak ünitesi
  8 Kompakt doğrayıcı haznesi
  9 XL doğrayıcı kapağı
  10 Bıçak ünitesi
  11 Buz parçalayıcı bıçak ünitesi
  12 XL parçalayıcı haznesi
  Önemli
  Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
  başvurmak üzere saklayın.
  Tehlike
  - Doğrayıcıyı kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere batırmayın, musluk
  altında yıkamayın. Bu parçayı temizlemek için yalnızca nemli bir bez
  kullanın.
      
  - Doğrayıcı bıçak ünitesini doğrayıcı haznesi olmadan kesinlikle kullanmayın.
  - Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
  olmadan, ziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
  ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
  kullanılmamalıdır.
  - Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
  - Sıcak malzemelerle çalışırken sıçramaya karşı dikkatli olun.
  - Bıçak ünitesini tutarken veya temizlerken çok dikkatli olun. Bunların kesici
  kenarları son derece keskindir. Özellikle bunları temizlerken ve doğrayıcı
  haznesini boşaltırken dikkatli olun.
  - Bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçak ünitesini engelleyen malzemeleri çıkarmadan
  önce cihazın  şini çekin.
  - Aksesuarların hiçbiri mikrodalga fırında kullanılmaya uygun değildir.
  - Eğer cihaz hasar görmüşse, mutlaka orijinal yedek parçayla
  değiştirilmesini sağlayın, aksi takdirde garantiniz geçerli olmaz.
  Dikkat
  - Ölçeği veya doğrayıcı haznesini 80 C°’den daha sıcak malzemelerle
  kesinlikle doldurmayın.
  - Tablolarda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
  - Doğrayıcı haznesinin üzerinde gösterilen maksimum seviyesini geçmeyin.
  - Yalnızca ilgili aksesuarların ‘miktarlar ve işlem süreleri’ tablolarında
  belirtilen malzemeleri işlemden geçirin. Dondurulmuş gıdaları veya
  çekirdekli meyveleri işlemeyin.
  - Başka  rmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği
  aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları kullandığınız
  takdirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
  Elektromanyetik alanlar (EMF)
  Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
  uygundur.
  Garanti ve servis
  Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
  karşılaşırsanız, www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini
  ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile
  iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
  bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips
  bayiine başvurun.
  
  
  Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
  повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips,
  зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
  
  1 Блок з’єднання вінчика
  2 Вінчик
  3 Блок з’єднання товкача для картоплі
  4 Ручка товкача для картоплі
  5 Лопатка товкача для картоплі
  6 Кришка компактного подрібнювача
  7 Ріжучий блок компактного подрібнювача
  8 Чаша компактного подрібнювача
  9 Кришка великого подрібнювача
  10 Ріжучий блок
  11 Ріжучий блок для кришення льоду
  12 Чаша великого подрібнювача
  
  Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як
  використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.
  
  - У жодному разі не занурюйте кришку подрібнювача у воду чи іншу
  рідину та не мийте її під краном. Чистіть це приладдя лише вологою
  ганчіркою.
       
  - Ніколи не використовуйте ріжучий блок подрібнювача без чаші
  подрібнювача.
  - Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи
  дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими
  здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків
  користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за
  безпеку їх життя.
  - Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
  - Під час обробки гарячих продуктів уникайте розбризкування.
  - Будьте обережні під час роботи або чищення ріжучих блоків.
  Леза дуже гострі. Будьте особливо обережні, коли чистите їх та
  спорожняєте чашу подрібнювача.
  - Якщо ріжучі блоки забиваються, від’єднайте пристрій від мережі та
  видаліть продукти, які їх блокують.
  - Приладдя не придатні для використання у мікрохвильовій печі.
  - Якщо пристрій пошкоджено, для збереження гарантійного
  обслуговування завжди заміняйте його частини оригінальними.
      
  - Ніколи не заповнюйте чашу продуктами, температура яких
  перевищує 80°C.
  - Не перевищуйте кількість продуктів та тривалість обробки, вказані
  в таблиці.
  - Не наповнюйте чашу подрібнювача вище позначок максимального
  рівня.
  - Обробляйте лише продукти, вказані в таблицях кількості продуктів
  і часу приготування відповідного приладдя. Не обробляйте
  заморожені продукти чи фрукти з кісточками або зернятками.
  - Не використовуйте насадки чи деталі інших виробників, за
  винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких
  насадок чи деталей призведе до втрати гарантії.
  
  Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються
  електромагнітних полів (ЕМП).
  
  Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла
  проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com/
  support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії
  Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному
  талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів,
  зверніться до місцевого дилера Philips.
  1
  4203.000.7234.1
  4203_000_7234_1_DFU Leaflet_A6_48p_v3.indd 1 6/19/12 12:19 PM
Philips Avance Collection HR7968

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Avance Collection HR7968 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips Avance Collection HR7968 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Philips Avance Collection HR7968 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Licuadoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Russisch, Noors, Fins, Turks, Oekraïens. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Avance Collection HR7968 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Philips Avance Collection HR7968

General
Marca Philips
Modelo Avance Collection HR7968
Producto Licuadora
EAN 871010361609
Idioma Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Russisch, Noors, Fins, Turks, Oekraïens
Tipo de archivo PDF
Características
Material de la carcasa Acero inoxidable
Color del producto Negro
Compatibilidad HR1669, HR7969

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips Avance Collection HR7968 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más