Philips BT50

Philips BT50 manual

(1)
 • Philips BT25
  Philips BT50
  Short user manual
  www.philips.com/support
  Always there to help you
  Register your product and get support at
  Question?
  Contact
  Philips
  Question?
  Contact
  Philips
  Question?
  Contact
  Philips
  EN Short User Manual
  CS Krátkáuživatelskápříručka
  DAKortbrugervejledning
  DEKurzanleitung
  EL Σύντομοεγχειρίδιοχρήσης
  ES Manualdeusuariocorto
  FI Lyhytkäyttöopas
  FR Brefmoded’emploi
  HURövidhasználatiútmutató
  IT Manualedell’utentebreve
  KO 요약 사용 설명서
  Specications are subject to change without notice.
  2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
  This product has been manufactured by, and is sold under
  the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
  Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
  Philips and the Philips Shield Emblem are registered
  trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
  under license from Koninklijke Philips N.V.
  BT25_BT50_00 _Short User Manual_V4.0
  Always there to help you
  Register your product and get support at
  www.philips.com/support
  EN
  Note: 1)Beforeuse,fullychargethebuilt-inbattery.
  2)Afteruse,slidetheswitchtoOFFtoturnoffthespeaker.
  LED indicator behavior
  Under charging Fully charged
  OFFmode Flashingwhite Off
  Audio-in
  mode
  Flashingwhite Solidwhite
  Bluetooth
  mode
  Flashingblueorsolid
  blue(dependingon
  Bluetoothconnection
  status)
  Flashingblueorsolid
  blue(depending
  on Bluetooth
  connectionstatus)
  CS
  Poznámka: 1)Předpoužitímpřístrojeplněnabijte
  vestavěnoubaterii.2)Popoužitípřístrojepřepnutím
  posuvníkudopolohyOFFvypnětereproduktor.
  Chování kontrolky LED
  Probíhá nabíjení Plně nabitá baterie
  Režim„OFF Blikajícíbílá Zhasnutá
  Režim
  AUDIO IN
  Blikajícíbílá Svítícíbílá
  Režim
  Bluetooth
  Blikajícínebosvítící
  modrá(vzávislosti
  nastavupřipojení
  Bluetooth)
  Blikajícínebosvítící
  modrá(vzávislosti
  nastavupřipojení
  Bluetooth)
  DA
  Bemærk: 1)Førbrugskalduopladedetindbyggede
  batterihelt.2)Efterbrugskalduskubbeskydekontakten
  tilOFFforatslukkeforhøjttaleren.
  LED-indikatorfunktioner
  Under opladning Fuldt opladet
  "OFF"-tilstand Blinkerhvidt Fra
  "AUDIO IN"-
  tilstand
  Blinkerhvidt Konstanthvid
  "Bluetooth"-
  tilstand
  Blinkerblåteller
  lyser konstant
  blåt(afhængigt
  afBluetooth-
  forbindelsensstatus)
  Blinkerblåteller
  lyser konstant
  blåt(afhængigt
  afBluetooth-
  forbindelsensstatus)
  DE
  Hinweis: 1)LadenSievorderVerwendungden
  integriertenAkkuvollständigauf.2)SchiebenSienach
  derVerwendungdenSchiebeschalteraufOFF,umden
  Lautsprecherauszuschalten.
  LED-Anzeige
  Wird aufgeladen Vollständig aufgeladen
  Modus"OFF" Weißblinkend Aus
  Modus
  "AUDIO IN"
  Weißblinkend Weißleuchtend
  Modus
  "Bluetooth"
  Blaublinkend
  oderdurchgehend
  blauleuchtend(je
  nachBluetooth-
  Verbindungsstatus)
  Blaublinkend
  oderdurchgehend
  blauleuchtend(je
  nachBluetooth-
  Verbindungsstatus)
  EN
  Play from Bluetooth-enabled devices
  1 Slidetheswitchto .
  » TheLEDindicatorashesblue.
  2 OnyourBluetoothdevice,enableBluetoothandsearch
  forBluetoothdevices.Thenselect[Philips BT25] / [Philips
  BT50] tostartpairingandconnection.Ifnecessary,enter
  defaultpassword“0000”.
  » Aftersuccessfulconnection,thespeakerbeeps
  twice,andtheLEDindicatorturnssolidblue.
  Ifyoucannotnd[Philips BT25] / [Philips BT50] on
  yourdevice,pressandhold PAIRING for more than
  threesecondsuntilyouheartriplebeeps.
  3 PlayaudioontheBluetoothdevice.
  Note:
  Keepawayfromanyotherelectronicdevicethatmay
  causeinterference.
  BeforeconnectinganotherBluetoothdevice,press
  andholdPAIRINGformorethanthreesecondsto
  disconnectthecurrentdevicerst.
  .
  CS
  Přehrávání ze zařízení podporujících technologii
  Bluetooth
  1 Posuňtepřepínačdopolohy .
  » KontrolkaLEDblikámodře.
  2 NazařízeníBluetoothzapnětefunkciBluetootha
  vyhledejtezařízeníBluetooth.Potévýběrempoložky
  [Philips BT25] / [Philips BT50] vzařízeníspusťtepárování
  apřipojení.Vpřípaděpotřebyzadejtevýchozíheslo
  „0000“.
  » Poúspěšnémpřipojeníreproduktordvakrátpípnea
  kontrolkaBluetoothserozsvítímodře.
  Pokudvesvémzařízenímožnost[Philips BT25] /
  [Philips BT50] nemůžetenalézt,stiskněteapodržte
  tlačítkoPAIRINGnadélenežtřisekundy,dokud
  neuslyšítetřipípnutí.
  3 SpusťtehudbunazařízeníBluetooth.
  Poznámka:
  Udržujtemimodosahelektronickýchzařízení,která
  mohouzpůsobovatrušení.
  PředpřipojenímjinéhozařízeníBluetoothstisknětea
  podržtetlačítkoPAIRINGnadélenežtřisekundy,aby
  došlokodpojeníaktuálněpřipojenéhozařízení.
  DA
  Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder
  1 Skubkontaktentil .
  » LED-indikatorenblinkerblåt.
  2 PådinBluetooth-enhedskalduaktivereBluetoothog
  søgeefterBluetooth-enheder.Vælgderefter[Philips
  BT25] / [Philips BT50] pådinenhedforatstarteparring
  ogopretteforbindelse.Hvisdeternødvendigt,skaldu
  indtastestandardadgangskoden”0000”.
  » Nårdereroprettetforbindelse,bipperhøjttaleren
  togange,ogBluetooth-indikatorenlyserkonstant
  blåt.
  Hvisduikkekannde[Philips BT25] / [Philips BT50]
  pådinenhed,skalduholdePAIRINGnedeimere
  endtresekunder,indtilduhørertrebip.
  3 AfspillydpåBluetooth-enheden.
  Bemærk:
  Holdafstandfraandreelektroniskeenheder,derkan
  forårsageinterferens.
  FørdutilslutterenandenBluetooth-enhed,skaldu
  holdePAIRINGnedeimereendtresekunderforat
  afbrydedenaktuelleenhedførst.
  DE
  Audio von einem Bluetooth-fähigen Gerät abspielen
  1 SchiebenSiedenSchalterauf .
  » DieLED-Anzeigeblinktblau.
  2 AktivierenSieaufIhremBluetooth-GerätdieBluetooth-
  Funktion,undsuchenSienachBluetooth-Geräten.Wählen
  Sieanschließend[Philips BT25] / [Philips BT50]aufIhrem
  Gerätaus,umdieKopplungundVerbindungzustarten.
  GebenSie,fallsnötig,dasStandardpasswort„0000“ein.
  » NacherfolgreicherVerbindunggibtderLautsprecher
  zweiSignaltöneaus,unddieLED-Anzeigeleuchtet
  dauerhaftblau.
  WennSie[Philips BT25] / [Philips BT50] aufIhrem
  Gerätnichtnden,haltenSiedieTastePAIRING
  mehralsdreiSekundenlanggedrückt,bisSiedrei
  Signaltönehören.
  3 GebenSieAudioinhalteaufdemBluetooth-Gerätwieder.
  Hinweis:
  HaltenSieesfernvonanderenelektronischen
  Geräten,dieStörungenverursachenkönnten.
  BevorSieeineVerbindungmiteinemanderen
  Bluetooth-Gerätherstellen,haltenSiePAIRING
  mehrals3Sekundenlanggedrückt,umzunächstdie
  VerbindungzumaktuellenGerätzutrennen.
  EL
  Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα
  Bluetooth
  1 Σύρετετοδιακόπτηστηθέση .
  » ΗενδεικτικήλυχνίαLEDαναβοσβήνειμεμπλε
  χρώμα.
  2 ΣτησυσκευήBluetooth,ενεργοποιήστετηλειτουργία
  BluetoothκαιαναζητήστεσυσκευέςBluetooth.Στη
  συνέχειαεπιλέξτε[Philips BT25] / [Philips BT50] στη
  συσκευήσαςγιαναξεκινήσειησύζευξηκαιησύνδεση.
  Εάνχρειάζεται,εισαγάγετετονπροεπιλεγμένοκωδικό
  πρόσβασης«0000».
  » Μετάτηνεπιτυχήσύνδεση,τοηχείοπαράγειδύο
  ηχητικάσήματακαιηενδεικτικήλυχνίαBluetooth
  ανάβεισταθεράμεμπλεχρώμα.
  Ανδενμπορείτεναβρείτετο[Philips BT25] /
  [Philips BT50] στησυσκευήσας,πατήστετο
  PAIRINGγιαπερισσότερααπό3δευτερόλεπτα
  μέχριναακουστείένατριπλόηχητικόσήμα.
  3 Ξεκινήστετηναναπαραγωγήτουήχουστησυσκευή
  Bluetooth.
  Σημείωση:
  Ναδιατηρείτετοπροϊόνμακριάαπόοποιαδήποτε
  άλληηλεκτρονικήσυσκευήπουμπορείναπροκαλέσει
  παρεμβολές.
  ΠρινσυνδέσετεμιαάλλησυσκευήBluetooth,πατήστε
  τοPAIRINGγιαπερισσότερααπό3δευτερόλεπτα,
  ώστενααποσυνδέσετεπρώτατηντρέχουσα
  συνδεδεμένησυσκευή.
  ES
  Reproducción desde dispositivos con Bluetooth
  1 Desliceelbotónhastalaposición .
  » ElindicadorLEDparpadeaenazul.
  2 EneldispositivoBluetooth,activelafunciónBluetoothy
  busquedispositivosBluetooth.Seleccione[Philips BT25] /
  [Philips BT50]eneldispositivoparainiciarelemparejamiento
  yestablecerlaconexión.Siesnecesario,introduzcala
  contraseñapredeterminada“0000”.
  » Unavezrealizadacorrectamentelaconexión,elaltavoz
  emitedospitidosyelindicadorBluetoothseiluminaen
  azuldeformapermanente.
  Sinoencuentra[Philips BT25] / [Philips BT50] en el
  dispositivo,mantengapulsadoPAIRINGdurantemásde
  tressegundoshastaqueescuchetrespitidos.
  3 ReproduzcaelaudioeneldispositivoBluetooth.
  Nota:
  Mantengaelsistemaalejadodecualquierotrodispositivo
  electrónicoquepuedacausarinterferencias.
  Antesdeestablecerlaconexiónconotrodispositivocon
  Bluetooth,mantengapulsadoPAIRINGdurantemásde
  tressegundosparadesconectareldispositivoactual.
  FI
  Toistaminen Bluetooth-laitteista
  1 Siirräkytkin -asentoon.
  » LED-merkkivalovilkkuusinisenä.
  2 OtalaitteesiBluetooth-ominaisuuskäyttöönjaetsiBluetooth-
  laitteita.Aloitapariliitoksenjayhteydenmuodostaminen
  valitsemallalaitteessasi[Philips BT25] / [Philips BT50].Kirjoita
  tarvittaessaoletusarvoinensalasana”0000”.
  » Josyhteydenmuodostaminenonnistuu,kaiutinantaa
  kaksiäänimerkkiäjaBluetooth-merkkivalopalaasinisenä.
  Joslaitteestaeilöydyvaihtoehtoa[Philips BT25] /
  [Philips BT50],pidäPAIRING-painikettapainettunayli3
  sekunninajan,kunneslaitteestakuuluukolmemerkkiääntä.
  3 ToistaääntäBluetooth-laitteella.
  Huomautus:
  Pidälaitepoissamuidensellaistensähkölaitteidenläheltä,
  jotkavoivataiheuttaahäiriöitä.
  Katkaiseyhteysensimmäiseenlaitteeseenennentoisen
  Bluetooth-laitteenliittämistäpitämälläPAIRING-painiketta
  painettunayli3sekunninajan.
  FR
  Lecture des chiers de périphériques Bluetooth
  1 Faitesglisserlesélecteursur .
  » Levoyantclignoteenbleu.
  2 SurvotreappareilBluetooth,activezBluetoothetlancezune
  recherchedepériphériquesBluetooth.Ensuite,sélectionnez
  [Philips BT25] / [Philips BT50]survotrepériphériquepour
  démarrerlecouplageetétablirlaconnexion.Sinécessaire,
  saisissezlemotdepassepardéfaut«0000».
  » Unefoislaconnexionétablie,l’enceinteémet
  deuxsignauxsonoresetlevoyantBluetoothreste
  alluméenbleu.
  Sivousneparvenezpasàtrouver[Philips BT25]
  / [Philips BT50] survotrepériphérique,maintenez
  PAIRINGenfoncépendantplusdetroissecondes
  jusqu’àcequevousentendieztroissignauxsonores.
  3 LancezlalectureaudiosurlepériphériqueBluetooth.
  Remarque :
  Tenezlesystèmeàdistancedetoutautredispositif
  électroniquesusceptibledeprovoquerdesinterférences.
  AvantdeconnecterunautrepériphériqueBluetooth,
  maintenezPAIRINGenfoncépendantplusde
  troissecondespourcommencerpardéconnecterle
  périphériqueactuel.
  HU
  Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről
  1 Csúsztassaakapcsolót állásba.
  » ALED-jelzőfénykékenvillog.
  2 AzeszközönaktiváljaaBluetooth-funkciótéskeressen
  Bluetooth-eszközöket.Apárosításéscsatlakoztatás
  megkezdéséhezválasszakiazeszközöna[Philips BT25]
  / [Philips BT50]elemet.Szükségeseténadjamegaz
  alapértelmezett„0000”jelszót.
  » Asikerescsatlakoztatástkövetőenahangsugárzókétszer
  csipogóhangotad,ésaBluetooth-jelzőfényelkezd
  folyamatosankékenvilágítani.
  Hanemtaláljamega[Philips BT25] / [Philips BT50]
  elemetkészülékén,nyomjaleéstartsalenyomvaa
  PAIRINGgombottöbbmint3másodpercig,amíga
  készülékhármassípolóhangotnemadki.
  3 AudiotartalmaklejátszásaaBluetootheszközön.
  Megjegyzés:
  Azinterferenciaelkerüléseérdekébentartsatávolmás
  elektronikuseszközöktől.
  MielőttmásikBluetooth-eszköztcsatlakoztatna,nyomja
  leéstartsalenyomvaaPAIRINGgombottöbbmint
  hárommásodpercigagombotelőszörcsatlakoztassaleaz
  aktuáliseszközt.
  IT
  Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth
  1 Impostarel’interruttoresu .
  » LaspiaaLEDlampeggiainblu.
  2 AbilitarelafunzioneBluetoothsuldispositivoecercarnealtri.
  Selezionare[Philips BT25] / [Philips BT50] suldispositivoper
  avviarel’associazioneeilcollegamento.Senecessario,inserire
  lapasswordpredenita“0000”.
  » Dopoaverstabilitolaconnessione,l’altoparlanteemette
  duevolteunsegnaleacusticoelaspiaBluetoothdiventa
  blussa.
  Seildispositivononriescearilevare[Philips BT25] /
  [Philips BT50], tenerepremutoPAIRINGperoltretre
  secondinchénonvengonoemessitresegnaliacustici.
  NLKortegebruikershandleiding
  PL Krótkainstrukcjaobsługi
  PT Manualdoutilizadorresumido
  SK Stručnýnávodnapoužívanie
  SV Kortfattadanvändarhandbok
  TRKısakullanımkılavuzu
  AR دليل المستخدم الموجز
  JA ユーザーマニ
  ZH-TW 短版使用手冊
  EL
  Σημείωση: 1)Πριναπότηχρήση,φορτίστεπλήρωςτην
  ενσωματωμένημπαταρία.2)Μετάτηχρήση,ρυθμίστετο
  διακόπτηστοOFFγιανααπενεργοποιήσετετοηχείο.
  Συμπεριφορά ενδεικτικής λυχνίας LED
  Σε φόρτιση Πλήρης φόρτιση
  Λειτουργία
  "OFF"(απενερ-
  γοποίηση)
  Αναβοσβήνειλευκή Σβηστή
  Λειτουργία
  "AUDIO IN"
  (είσοδοςήχου)
  Αναβοσβήνειλευκή Ανάβεισταθεράμε
  λευκόχρώμα
  Λειτουργία
  "Bluetooth"
  Αναβοσβήνειμε
  μπλεχρώμαήείναι
  σταθεράαναμμένημε
  μπλεχρώμα(ανάλογα
  μετηνκατάσταση
  σύνδεσηςBluetooth)
  Αναβοσβήνειμε
  μπλεχρώμαήείναι
  σταθεράαναμμένημε
  μπλεχρώμα(ανάλογα
  μετηνκατάσταση
  σύνδεσηςBluetooth)
  ES
  Nota: 1)Antesdeutilizarlo,carguecompletamentela
  bateríaintegrada.2)Despuésdeutilizarlo,cambieelcontrol
  deslizanteaOFFparaapagarelaltavoz.
  Comportamiento del indicador LED
  Cargando Totalmente cargada
  Modo"OFF" Blancoparpadeante Desactivado
  Modo
  "AUDIO IN"
  Blancoparpadeante Blancopermanente
  Modo
  "Bluetooth"
  Parpadeoenazulo
  azulpermanente(en
  funcióndelestadode
  laconexiónBluetooth)
  Parpadeoenazulo
  azulpermanente(en
  funcióndelestadodela
  conexiónBluetooth)
  FI
  Huomautus: 1)lataasisäinenakkutäyteenennenkäytön
  aloittamista.2)sammutakaiutinkäytönjälkeensiirtämällä
  liukusäädinOFF-asentoon.
  LED-merkkivalo
  Lataus käynnissä Täynnä
  OFF-tilassa Vilkkuuvalkoisena Pois
  AUDIO IN
  -tilassa
  Vilkkuuvalkoisena Palaavalkoisena
  Bluetooth-
  tilassa
  Vilkkuutaipalaa
  sinisenä(Bluetooth-
  yhteydentilan
  mukaan)
  Vilkkuutaipalaasinisenä
  (Bluetooth-yhteyden
  tilanmukaan)
  FR
  Remarques : 1)Avantutilisation,chargezentièrementla
  batterieintégrée.2)Aprèsutilisation,réglezlecommutateur
  sur OFFpouréteindrelehaut-parleur.
  Comportement du voyant
  En charge Complètement
  chargée
  Mode«OFF» Blancclignotant Éteint
  Mode
  «AUDIO IN»
  Blancclignotant Blanccontinu
  Mode
  «Bluetooth»
  Bleuclignotantou
  bleucontinu(selon
  l'étatdelaconnexion
  Bluetooth)
  Bleuclignotantou
  bleucontinu(selon
  l'étatdelaconnexion
  Bluetooth)
  HU
  Megjegyzés:1)Használatelőtttöltsefelteljesenabeépített
  akkumulátort.2)HasználatutánállítsaakapcsolótOFF állásba
  ahangszórókikapcsolásához.
  A LED-jelzőfény működése
  Töltés alatt Teljesen feltöltve
  OFF
  (kikapcsolt)mód
  Fehérenvillog Ki
  AUDIO IN
  (audiobemeneti)
  mód
  Fehérenvillog Fehérenvilágít
  Bluetooth
  üzemmód
  Kékenvillogvagykéken
  folyamatosanvilágít(a
  Bluetooth-csatlakozás
  állapotátólfüggően)
  Kékenvillogvagykéken
  folyamatosanvilágít(a
  Bluetooth-csatlakozás
  állapotátólfüggően)
  IT
  Nota: 1)Primadell’uso,caricarecompletamentelabatteria
  integrata.2)Dopol’uso,impostareilcursoresuOFFper
  spegnerel’altoparlante.
  Comportamento della spia LED
  In carica Completamente carica
  Modalità"OFF" Lampeggiainbianco Off
  Modalità
  "AUDIO IN"
  Lampeggiainbianco Biancosso
  Modalità
  "Bluetooth"
  Blulampeggianteoblu
  ssa(asecondadello
  statodiconnessione
  Bluetooth)
  Blulampeggianteoblu
  ssa(asecondadello
  statodiconnessione
  Bluetooth)
  KO
  참고: 1) 사용하기 전에 내장 배터리를 완전히
  충전하십시오. 2) 사용한 후에는 스위치를 OFF 밀어
  스피커를 끄십시오.
  LED 표시등 동작
  충전 완전히 충전됨
  "OFF" 모드 흰색 표시등 깜빡임 꺼짐
  "AUDIO IN"
  모드
  흰색 표시등 깜빡임 흰색 표시등 켜져
  있음
  " Bluetooth"
  모드
  파란색 표시등
  깜빡임 또는 켜진
  상태 유지(Bluetooth
  연결 상태에 따라
  다름)
  파란색 표시등
  깜빡임 또는 켜진
  상태 유지(Bluetooth
  연결 상태에 따라
  다름)
  NL
  Opmerking: 1)Laaddeingebouwdebatterijvoorgebruik
  volledigop.2)SchuifdeschakelaarnagebruiknaarOFF om
  deluidsprekeruitteschakelen.
  Status van LED-lampje
  Bezig met opladen Volledig opgeladen
  'OFF'-modus Knippertwit Uit
  'AUDIO IN'-
  modus
  Knippertwit Constantwit
  'Bluetooth'-
  modus
  Knippertblauw
  of onafgebroken
  blauw(afhankelijk
  vanBluetooth-
  verbindingsstatus)
  Knippertblauw
  of onafgebroken
  blauw(afhankelijk
  vanBluetooth-
  verbindingsstatus)
  PL
  Uwaga! 1)Przedużyciemwykonajpełneładowanie
  wbudowanegoakumulatora.2)Poużyciuprzesuńprzełącznik
  dopozycjiOFF,abywyłączyćgłośnik.
  Działanie wskaźnika LED
  Ładowanie Pełne naładowanie
  Tryb„OFF Miganabiało Wył.
  Tryb
  AUDIO IN
  Miganabiało Świecinabiałowsposób
  ciągły
  Tryb
  Bluetooth
  Migalubświecina
  niebiesko(wzależności
  odstanupołączenia
  Bluetooth)
  Migalubświecina
  niebiesko(wzależności
  odstanupołączenia
  Bluetooth)
  PT
  Nota: 1)Antesdautilização,carreguecompletamentea
  bateriaincorporada.2) Depoisdeutilizar,desloqueobotão
  paraOFFparadesligaroaltifalante.
  Comportamento do indicador LED
  Em carregamento Carga completa
  Modo"OFF" Intermitenteabranco Desligado
  Modo
  "AUDIO IN"
  Intermitenteabranco Continuamenteaceso
  abranco
  Modo
  "Bluetooth"
  Intermitenteaazulou
  continuamenteacesoa
  azul(dependendodo
  estadodeligaçãodo
  Bluetooth)
  Intermitenteaazulou
  continuamenteacesoa
  azul(dependendodo
  estadodeligaçãodo
  Bluetooth)
  EN
  Beforeusingyourproduct,readallaccompanyingsafety
  information.
  CS
  Předpoužitímvýrobkusipřečtětepřibalené
  bezpečnostníinformace.
  DA
  Førdubrugerproduktet,skaldulæseallemedfølgende
  sikkerhedsoplysninger.
  DE
  LesenSievordererstenVerwendungIhresProduktes
  allebeiliegendenSicherheitsinformationen.
  EL
  Πρινχρησιμοποιήσετετησυσκευή,διαβάστεόλεςτις
  συνοδευτικέςοδηγίεςασφαλείας.
  ES
  Antesdeutilizarelproducto,leatodalainformaciónde
  seguridadqueseadjunta.
  FI
  Luekaikkimukanatoimitetutturvallisuustiedotennen
  tuotteen käyttöä
  FR
  Avantd’utiliservotreproduit,liseztoutesles
  informationssurlasécuritéfournies.
  HU
  Atermékhasználataelőttolvassaelazahhoztartozó
  összesbiztonságitudnivalót.
  IT
  Primadiusareilprodotto,leggeretuttelerelative
  informazionisullasicurezza.
  3 Riprodurrel’audiosulpropriodispositivoBluetooth.
  Nota:
  Tenerelontanodaaltridispositivielettronicichepossano
  causareinterferenze.
  PrimadicollegareunaltrodispositivoBluetooth,tenere
  premutoPAIRINGperoltretresecondiperscollegareil
  dispositivocorrente.
  KO
  Bluetooth 지원 장치에서 재생
  1 스위치를 밉니다.
  » LED 표시등이 파란색으로 깜박입니다.
  2 Bluetooth 장치에서 Bluetooth 활성화하고 장치를
  검색합니다. 장치에서 [Philips BT25] / [Philips BT50]
  선택하여 페어링 연결을 시작합니다. 필요한 경우
  기본 비밀 번호 0000 입력합니다.
  » 연결이 완료되면 스피커에서 신호음이
  울리고 Bluetooth 표시등이 파란색으로 계속 켜지게
  됩니다.
  장치에서 [Philips BT25] / [Philips BT50] 찾을
  없는 경우 3번의 신호음이 울릴 때까지 PAIRING
  3 이상 길게 누릅니다.
  3 Bluetooth 장치에서 오디오를 재생합니다.
  참고:
  간섭을 일으킬 있는 다른 전자 장치 근처에 두지
  마십시오.
  다른 Bluetooth 장치를 연결하기 전에 PAIRING
  3 이상 길게 눌러 현재 장치의 연결을 먼저
  해제하십시오.
  NL
  Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten
  1 Schuifdeschakelaarnaar .
  » HetLED-lampjeknippertblauw.
  2 SchakelBluetoothinophetapparaatenzoeknaar
  Bluetooth-apparaten.Selecteervervolgens[Philips BT25] /
  [Philips BT50]opuwapparaatomhetkoppelentestarten
  eneenverbindingtotstandtebrengen.Voerzonodighet
  standaardwachtwoord“0000”in.
  » Alsdeverbindingtotstandisgebracht,geeftde
  luidsprekertweepieptonenenbrandthetBluetooth-
  lampjeonafgebrokenblauw.
  Als u [Philips BT25] / [Philips BT50]nietkuntvinden
  opuwapparaat,houddanPAIRINGmeerdan3
  secondeningedrukttotdatu3piepjeshoort.
  3 SpeelaudioophetBluetooth-apparaataf.
  Opmerking:
  houdditsysteemuitdebuurtvanandereelektronische
  apparatuurdievoorstoringkanzorgen.
  VoordatuverbindingmaaktmeteenanderBluetooth-
  apparaathoudtuPAIRINGlangerdandrieseconden
  ingedruktomeersthethuidigeapparaatteverwijderen.
  PL
  Odtwarzanie z urządzeń z obsługą Bluetooth
  1 Przesuńprzełącznikdopozycji .
  » WskaźnikLEDzaczniemigaćnaniebiesko.
  2 WurządzeniuBluetoothwłączfunkcjęBluetoothiwyszukaj
  urządzeniaBluetooth.Następniewurządzeniuwybierzpozycję
  [Philips BT25] / [Philips BT50],abyrozpocząćparowanie
  inawiązaćpołączenie.Wraziepotrzebywprowadźhasło
  domyślne„0000”.
  » Popomyślnymnawiązaniupołączeniagłośnikwyemituje
  dwasygnałydźwiękowe,awskaźnikBluetoothzacznie
  świecićnaniebieskowsposóbciągły.
  Jeśliniemożeszznaleźćpozycji[Philips BT25] / [Philips
  BT50]wurządzeniu,naciśnijiprzytrzymajprzycisk
  PAIRINGprzezponadtrzysekundy,ażusłyszyszpotrójny
  sygnałdźwiękowy.
  3 WłączodtwarzaniedźwiękuwurządzeniuBluetooth.
  Uwaga:
  produktnależytrzymaćzdalaodinnychurządzeń
  elektronicznych,któremogłybypowodowaćzakłócenia.
  PrzedpodłączenieminnegourządzeniaBluetoothnaciśnij
  iprzytrzymajprzezponadtrzysekundyprzyciskPAIRING,
  abynajpierwodłączyćbieżąceurządzenie.
  PT
  Reproduzir de dispositivos com Bluetooth
  1 Desloqueobotãopara .
  » OindicadorLEDcaintermitenteaazul.
  2 NoseudispositivoBluetooth,activeafunçãoBluetootheprocure
  dispositivosBluetooth.Seleccione[Philips BT25] / [Philips BT50]
  noseudispositivoparainiciaroemparelhamentoealigação.Se
  necessário,introduzaapalavra-passepredenida“0000”.
  » Depoisdaligaçãobemsucedida,oaltifalanteemite
  doissinaissonoroseoindicadorBluetoothmantém-se
  continuamenteacesoaazul.
  Senãoconseguirencontraraindicação[Philips BT25]
  / [Philips BT50] noseudispositivo,mantenhaPAIRING
  premidodurantemaisdetrêssegundosatéouvirtrês
  sinaissonoros.
  3 ReproduzaáudionodispositivoBluetooth.
  Nota:
  mantenhaafastadostodososoutrosdispositivos
  electrónicosquepossamcausarinterferências.
  AntesdeligaroutrodispositivoBluetooth,mantenha
  PAIRINGpremidodurantemaisdetrêssegundospara
  desligueprimeiroodispositivoactual.
  SK
  Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth
  1 Posuňteprepínačdopolohy .
  » IndikátorLEDblikánamodro.
  2 VzariadeníBluetoothaktivujterozhranieBluetoothavyhľadajte
  zariadeniasrozhranímBluetooth.Výberompoložky[Philips
  BT25] / [Philips BT50] vzariadeníspustitepárovanieapripojenie.
  Vprípadepotrebyzadajteprednastavenýkód„0000“.
  » Poúspešnompripojeníreproduktordvakrátpípne
  aindikátorBluetoothsarozsvietinamodro.
  Aksavámvzariadenínepodarínájsťpoložku[Philips
  BT25] / [Philips BT50],stlačteapodržtetlačidlo
  PAIRINGdlhšieakotrisekundy,ažkýmnebudetepočuť
  trojitépípnutie.
  KO
  제품을 사용하기 전에 제공된 모든 안전 정보를
  숙지하십시오.
  NL
  Leesalleveiligheidsinformatievoordatuhetproduct
  gebruikt.
  PL
  Przedrozpoczęciemużytkowaniaproduktu
  przeczytajwszystkiedołączoneinformacjedotyczące
  bezpieczeństwa.
  PT
  Antesdeutilizaroseuproduto,leiaasinformaçõesde
  segurançaqueoacompanham.
  SK
  Predpoužívanímvýrobkusiprečítajtevšetkypribalené
  bezpečnostnéinformácie.
  SV
  Innanduanvänderproduktenbörduläsaall
  medföljandesäkerhetsinformation.
  TR
  Ürününüzükullanmadanönce,birlikteverilentüm
  güvenlikbilgileriniokuyun.
  AR
  قبل استخدام المنتج، احرص على قراءة كل المعلومات الخاصة
  بالسلامة.
  JA
  製品を使用する前に付属するすべての安全に関
  る情報をお読みださい。
  ZH-TW
  在使用產品之前,請先閱讀所有隨附的安
  全資訊。
  BT25
  BT50
  SK
  Poznámka: 1)Predpoužitímzabudovanúbatériuúplne
  nabite.2)PopoužitíposuňteprepínačdopolohyOFF,
  čímreproduktorvypnete.
  Správanie indikátora LED
  Prebieha nabíjanie Úplné nabitie
  Režim„OFF Blikánabielo Vypnutý
  Režim„AUDIO
  IN
  Blikánabielo Svietinabielo
  Režim
  Bluetooth
  Blikánamodroalebo
  svietinamodro
  (vzávislosti
  odstavupripojenia
  Bluetooth)
  Blikánamodroalebo
  svietinamodro
  (vzávislostiodstavu
  pripojeniaBluetooth)
  SV
  Obs! 1)Laddadetinbyggdabatterietheltföreanvändning.
  2)Efteranvändningstängerduavhögtalarengenomatt
  förareglagettilllägetOFF.
  LED-indikatorbeteende
  Under laddning Fulladdat
  Läget "OFF" Blinkarvitt Av
  Läget "AUDIO
  IN"
  Blinkarvitt Fastvittsken
  Läget
  "Bluetooth"
  Blinkarblåttellerlyser
  medettfastblått
  sken(beroendepå
  statusförBluetooth-
  anslutningen)
  Blinkarblåttellerlyser
  medettfastblått
  sken(beroendepå
  statusförBluetooth-
  anslutningen)
  TR
  Not: 1)Kullanmadanöncedahilipilitamamenşarjedin.
  2)Kullanımdansonrahoparlörükapatmakiçindüğmeyi
  OFF(KAPALI)konumunakaydırın.
  LED göstergesinin çalışması
  Şarj ediliyor Tam şarjlı
  "OFF"(KAPALI)
  modu
  Yanıpsönenbeyaz Kapalı
  "AUDIO IN"
  modu
  Yanıpsönenbeyaz Süreklibeyaz
  "Bluetooth"
  modu
  Yanıpsönenmavi
  veyaSüreklimavi
  (Bluetoothbağlantı
  durumunabağlı
  olarak)
  Yanıpsönenmavi
  veyaSüreklimavi
  (Bluetoothbağlantı
  durumunabağlı
  olarak)
  AR
  ملاحظة: 1) يجب شحن البطارية المضمنة بالكامل قبل استخدامﻩا.
  2) بدل المفتاح إلى OFF لإيقاف تشغيل مكبر الصوت بعد
  الانتﻩاء من استخدامﻩ.
  سلوك مؤشر LED
  قيد الشحن تم الشحن بالكامل
  وضع "OFF"
  (إيقاف التشغيل)
  وميض باللون الأبيض متوقف عن التشغيل
  وضع
  "AUDIO IN"
  وميض باللون الأبيض أبيض ثابت
  وضع "Bluetooth" وميض باللون الأزرق أو
  الأزرق الداكن (وفقا لحالة
  اتصال Bluetooth)
  وميض باللون الأزرق أو
  الأزرق الداكن (وفقا لحالة
  اتصال Bluetooth)
  JA
  注:1 使用す前に、内蔵バーをル充電
  ださい。 2 使用後はスオフにスライドして、
  スピーカーをオフにださい。
  LED ンジケータの
  充電中 充電完
  オフ」モ で点滅 消灯
  ディ
  入力」モ
  で点滅 白で点灯
  Bluetooth
  ード
  青で点滅または
  灯( Bluetooth
  接続状態に
  なりま
  青で点滅または点
  灯( Bluetooth の接
  続状態にて異
  りま
  ZH-TW
  備註:1) 使用前,請把內建電池充飽電。 2) 使
  用後,請將開關滑動到 OFF 以關閉揚聲器。
  LED 指示燈行為
  充電中 已完全充電
  OFF」模式 閃爍白燈 熄滅
  AUDIO IN
  模式
  閃爍白燈 持續亮白燈
  藍牙」模式 閃爍藍燈或持續
  亮藍燈 (視藍牙連
  線狀態而定)
  閃爍藍燈或持續亮
  藍燈 (視藍牙連線
  狀態而定)
  3 Spustiteprehrávaniezvukovéhoobsahuvzariadení
  Bluetooth.
  Poznámka:
  Zariadenieudržujtemimodosahuostatných
  elektronickýchzariadení,ktorébymohlispôsobovať
  rušenie.
  Predpripojenímďalšiehozariadeniasrozhraním
  Bluetoothstlačteadlhšieakotrisekundypodržte
  tlačidloPAIRING,abystenajprvodpojiliaktuálne
  zariadenie.
  SV
  Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter
  1 Förreglagettill .
  » LED-indikatornblinkarblått.
  2 AktiveraBluetoothpåBluetooth-enhetenochsökefter
  Bluetooth-enheter.Väljdärefter[Philips BT25] / [Philips
  BT50] påenhetenförattpåbörjaihopparningoch
  anslutning.Omdetbehövsangerdustandardlösenordet
  ”0000”.
  » Efterupprättadanslutningpiperhögtalarentvå
  gångerochBluetooth-indikatornlysermedettfast
  blåttsken.
  Omduintehittar[Philips BT25] / [Philips BT50]
  påenhetenhållerduPAIRINGintrycktiminsttre
  sekundertillsduhörtrepip.
  3 SpelauppljudpåBluetooth-enheten.
  Obs!
  Hållenhetenpåavståndfrånandraelektroniska
  enhetersomkanorsakastörning.
  InnanduansluterenannanBluetooth-enhetkopplar
  duförstbortdenredananslutnaenhetengenomatt
  hållaPAIRINGintrycktiminsttresekunder.
  TR
  Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma
  1 Düğmeyi konumunagetirin.
  » LEDgöstergesimavirenkteyanıpsöner.
  2 BluetoothcihazınızdaBluetooth’uetkinleştirinveBluetooth
  cihazlarıarayın.Ardından,eşlemevebağlantıyıbaşlatmak
  içincihazınızda[Philips BT25] / [Philips BT50]öğesini
  seçin.Gerekirse,varsayılanparolayı“0000”olarakgirin.
  » Bağlantıbaşarıylagerçekleştirildiktensonrahoparlör
  ikikereuyarısesiverirveBluetoothgöstergesisabit
  mavirenkteyanmayabaşlar.
  [Philips BT25] / [Philips BT50] öğesinicihazınızda
  bulamıyorsanızüçuyarısesiduyanakadarPAIRING
  düğmesinienazüçsaniyeliğinebasılıtutun.
  3 Bluetoothcihazındamüzikçalın.
  Not:
  Parazitenedenolabilecekdiğerelektronikcihazlardan
  uzaktutun.
  BaşkabirBluetoothcihazıbağlamadanönce,geçerli
  cihazbağlantısınıkesmekiçinPAIRINGdüğmesinien
  azüçsaniyebasılıtutun.
  AR
  التشغيل من أجﻩزة ممكنة لاستخدام Bluetooth
  1 بدل الزر إلى .
  » يومض مؤشر LED باللون الأزرق.
  2 مكن وظيفة Bluetooth على جهاز Bluetooth وابحث عن أجهزة
  Bluetooth.حدد [Philips BT25] / [Philips BT50] على جهازك
  لبدء الاقتران والاتصال.أدخل كلمة المرور الافتراضية«0000»،
  إذا لزم الأمر.
  » بعد الاتصال بنجاح، يصدر مكبر الصوت صوت طنين لمرتين
  ويضيء مؤشر Bluetooth باللون الأزرق الداكن.
  إذا تعذر العثور على [Philips BT25] / [Philips BT50]
  على جﻩازك، فاضغط باستمرار على PAIRING لأكثر من
  ثلاث ثوان إلى أن تسمع صوت طنين لثلاث مرات.
  3 شغل الصوت على جهازBluetooth.
  ملاحظة:
  احرص على وضع المنتج بعيدا عن أي جهاز إلكتروني آخر قد
  يسبب تشويشا.
  قبل توصيل جهاز آخر مزود بتقنية Bluetooth، اضغط
  باستمرار على PAIRING لأكثر من ثلاث ثوان لقطع
  الاتصال بالجهاز الحالي أولا.
  JA
  Bluetooth 応デバイスから再生す
  1 イッチ にスライドします。
  » LED ンジタが青で点滅
  2 お使いの Bluetooth イス Bluetooth を有効に
  て、Bluetooth イス索します。 お使いのデバイ
  スで [Philips BT25] / [Philips BT50] 択して、アリ
  ングと 始しす。 応じて、ォルトパ
  ド「 0000」を
  » 接続が完了すカーでビープ音が 2
  り、Bluetooth ンジタが青で点灯
  す。
  お使いのデバ [Philips BT25] / [Philips
  BT50] が見つからない場合はプ音が 3
  鳴るまで PAIRING 3 秒以上押続けま
  3 Bluetooth デバイスのオーデオを再生ます
  注:
  干渉の原因る他の電子機器か
  ださい。
  別の Bluetooth デバを接続する前
  に、PAIRING 3 秒以上押続け現在接続さ
  イス断してく
  ZH-TW
  播放藍牙裝置的內容
  1 將開關滑動至
  » LED 指示燈會閃爍藍燈。
  2 在您的藍牙裝置上,啟用藍牙功能並搜尋藍牙裝置。
  然後選擇裝置上的 [Philips BT25] / [Philips BT50] 以開
  始配對與連線。 視需要輸入預設密碼「0000」。
  » 成功連線後,揚聲器會發出兩次嗶聲,且藍牙
  指示燈會持續亮藍燈。
  如果無法在裝置上找到 [Philips BT25] / [Philips
  BT50],請按住 PAIRING 超過三秒,直到聽見
  三次嗶聲。
  3 在藍牙裝置上播放音訊。
  備註:
  請盡量遠離其他可能造成干擾的電子裝置。
  連接其他藍牙裝置前,請按住 PAIRING 超過三
  秒,先中斷與目前裝置的連線。
  BT50_BT25_00 _SUM_V4.0.indd 1 5/28/2015 3:24:02 PM
Philips BT50

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Philips BT50 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips BT50 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Philips BT50 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Altavoces y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Danés, Alemán, Finlandés, Francia, Húngaro, Italiano, Holandés, Noruego, Polaco, Eslovaco, Sueco, Turco, Arábica, Japonés, Chino. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips BT50 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Philips BT50

General
Marca Philips
Modelo BT50
Producto Altavoz
Idioma Español, Portugués, Inglés, Danés, Alemán, Finlandés, Francia, Húngaro, Italiano, Holandés, Noruego, Polaco, Eslovaco, Sueco, Turco, Arábica, Japonés, Chino
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips BT50 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí