Philips CompactTouch GC420 manual

Philips CompactTouch GC420

El manual de Philips CompactTouch GC420 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Philips
Modelo
CompactTouch GC420
Producto
EAN
0692341073186, 0871010365149, 0871010365150, 6923410731866, 8710103651499, 8710103651505
Idioma
Inglés, Francia, Español, Polaco, Ruso, Eslovaco, Húngaro, Ucranio
Tipo de archivo
PDF
Website
http://www.philips.com/global
- Ügyeljen a készülékből kiáramló forró gőzre és for
vízre . A gőz és a forró víz égési sérülést okozhat.
- Ne csatlakoztassa a készüléket egyenáramú
áramforráshoz.
Figyelmeztetés!
- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a
készüléket.
- Ne helyezze el a felforrósodott vagy hálózatra
csatlakoztatott készüléket úgy, hogy a gőzölőfej a
felszínt érintse.
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg a
hálózati kábel.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék tápkábele ne kerüljön
érintkezésbe a forró gőzzel.
- Ha a víztartály üres, ne használja a készüléket.
- A gőzölés végeztével, a víztartály feltöltésekor és a
készülék tisztításakor, illetve ha rövid időre megszakítja
a gőzölést, húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
- Ne húzza/tolja a készüléket a padlón.
- A gőz bizonyos ajtó- vagy falfelületeken károsodást
vagy elszíneződést okozhat.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
Tartozékok rendelése
Tartozékok vásárlásához látogasson el online üzletünkbe:
www.shop.philips.com/service. Ha az online üzlet nem érhető
el az adott országban, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Philips
márkakereskedővel vagy a Philips szakszervizével. Ha nehézségei adódnak
a készülékhez tartozó alkatrészek beszerzésében, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot országa Philips vevőszolgálatával. Ennek elérhetőségét a
világszerte érvényes garancialevélen találja.
Környezetvédelem
- A feleslegessé vált készüléket szelektív hulladékként kell kezelni. Kérjük,
hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez. (ábra 1)
Jótállás és szerviz
Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma
merült fel, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support),
vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához. A telefonszámot
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha országában nem működik
ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!
Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez rmę Philips,
zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Ważne
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj
się dokładnie z podanymi informacjami, które mogą być
przydatne również w późniejszej eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
- Uważaj na gorącą parę, która wydostaje się z
urządzenia parowego. Para może spowodować
oparzenia.
Ostrzeżenie
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że
napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z
napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka,
przewód sieciowy lub samo urządzenie, albo jeśli
urządzenie zostało upuszczone bądź przecieka.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze
zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego rmy
Philips. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie,
gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego zleć
autoryzowanemu centrum serwisowemu rmy
Philips lub odpowiednio wykwalikowanej osobie.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru,
gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami zycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu
urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci
chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia
zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza
zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nasadka dyszy parowej może być bardzo rozgrzana i
dotknięcie jej może spowodować oparzenia.
- Uważaj na gorącą parę i wodę wydobywającą się z
urządzenia parowego podczas jego użytkowania. Para
wodna i gorąca woda mogą spowodować oparzenia.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka prądu stałego.
Uwaga
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego
gniazdka elektrycznego.
- Nie ustawiaj urządzenia w taki sposób, aby dysza parowa
dotykała powierzchni, na której stoi urządzenie, gdy jest
ono gorące lub podłączone do sieci elektrycznej.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest
uszkodzony.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z
gorącą parą podczas użytkowania urządzenia.
- Nie korzystaj z urządzenia, gdy zbiorniczek wody jest
pusty.
- Po zakończeniu prasowania parowego, podczas
napełniania zbiorniczka wody, podczas czyszczenia
urządzenia lub gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru
nawet przez krótką chwilę, odłącz przewód sieciowy
od gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
- Nigdy nie przesuwaj ani nie przeciągaj urządzenia po
podłodze.
- Para może spowodować uszkodzenie bądź
doprowadzić do przebarwienia niektórych
powierzchni ścian lub drzwi.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi
przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Zamawianie akcesoriów
Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, odwiedź nasz sklep internetowy
pod adresem www.shop.philips.com/service. Jeśli sklep internetowy
nie jest dostępny w Twoim kraju, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów
rmy Philips lub centrum serwisowym rmy Philips. W przypadku trudności
z zakupem akcesoriów skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta
rmy Philips. Informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej.
Ochrona środowiska
- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia
pomaga w ochronie środowiska. (rys. 1)
Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów należy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/
support lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta rmy
Philips. Numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym
kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego
sprzedawcy produktów rmy Philips.
РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на
веб-сайте www.philips.com/welcome.
Важная информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните
его для дальнейшего использования в качестве
справочного материала.
Опасно!
- Запрещается погружать прибор в воду или другие
жидкости, а также промывать его под струей воды.
- Остерегайтесь выхода горячего пара — это
может привести к ожогам.
Предупреждение
- Перед подключением прибора убедитесь, что
указанное на нем номинальное напряжение
соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка,
сетевой шнур или сам прибор имеют видимые
повреждения, а также если прибор роняли,
или он протекает.
- Для проведения диагностики или ремонта
прибора обращайтесь только в авторизованный
сервисный центр Philips. Не пытайтесь выполнять
ремонт прибора самостоятельно, так как при этом
гарантийные обязательства утрачивают силу.
- В случае повреждения сетевого шнура его
необходимо заменить. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте
шнур только в авторизованном сервисном центре
Philips или в сервисном центре с персоналом
аналогичной квалификации.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без
присмотра.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше
8 лет и лица с ограниченными возможностями
сенсорной системы или ограниченными
умственными или физическими способностями, а
также лица с недостаточным опытом и знаниями,
но только под присмотром других лиц или после
инструктирования о безопасном использовании
прибора и потенциальных опасностях. Дети могут
осуществлять очистку и уход за прибором только
под присмотром взрослых.
- Храните прибор и сетевой шнур в недоступном
для детей месте.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Прикосновение к сильно нагретому паровому
соплу отпаривателя может привести к ожогам.
- Остерегайтесь выхода горячего пара и горячей
воды во время работы прибора — это может
привести к ожогам.
- Не подключайте прибор к источнику
электропитания постоянного тока.
Внимание!
- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- При установке прибора на поверхность
запрещается прислонять сопло отпаривателя
к этой поверхности, если прибор горячий или
подключен к электросети.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячим
паром во время работы прибора.
-
Не используйте прибор, если резервуар для воды пуст.
- По окончании отпаривания, при заполнении
резервуара для воды, во время очистки прибора,
а также оставляя прибор без присмотра даже на
короткое время, отключайте его от электросети.
- Прибор предназначен только для домашнего
использования.
- Никогда не передвигайте/тяните прибор по полу.
- Обработка паром может привести к
повреждению или изменению цвета некоторых
типов поверхностей стен и дверей.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Заказ аксессуаров
Для приобретения принадлежностей для данного прибора посетите
наш интернет-магазин по адресу www.shop.philips.com/service.
Если в Вашей стране данный магазин отсутствует, обратитесь в
торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips. Если у Вас
возникли вопросы относительно заказа принадлежностей для прибора,
обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в Вашей стране.
Контактная информация указана на гарантийном талоне.
Защита окружающей среды
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить
окружающую среду. (Рис. 1)
Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы или при необходимости получения
сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт Philips
www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки
потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан
на гарантийном талоне). Если в вашей стране подобный центр
отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
Вертикальный отпариватель для одежды
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО “Филипс”, Российская Федерация, 123022 г. Москва,
ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
220-240V, 50-60Hz, 840-1000W
Для бытовых нужд
SLOVENSKY
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips,
zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité
informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej
kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
- Dajte pozor na horúcu paru, ktorá vychádza
z naparovacieho zariadenia. Para môže spôsobiť
popáleniny.
Varovanie
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie
uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo
ak zariadenie padlo, prípadne z neho uniká voda.
- Kontrolu alebo opravu zariadenia smie vykonať
jedine personál servisného centra autorizovaného
spoločnosťou Philips. Nepokúšajte sa zariadenie
opraviť svojpomocne, inak záruka stratí platnosť.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované
spoločnosťou Philips alebo osoby s podobnou
kvalikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho
nikdy nechať bez dozoru.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným
rizikám. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať
údržbu tohto zariadenia.
- Zariadenie a sieťokábel udržiavajte mimo dosahu detí.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením.
- Dýza naparovacej hlavice sa môže zohriať na veľmi
vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť popáleniny.
- Dávajte pozor na horúcu paru alebo vodu vychádzajúcu
z naparovacieho zariadenia počas používania. Para a
horúca voda môžu spôsobiť obareniny.
- Zariadenie nepripájajte k zdroju napájania
jednosmerným prúdom.
Výstraha
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
- Kým je zariadenie horúce alebo pripojené k sieti,
neumiestňujte ho na podklad naparovacou hlavicou
dotýkajúcou sa daného podkladu.
- Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je poškodený.
- Kým je zariadenie zapnuté, sieťový kábel nesmie prísť
do kontaktu s horúcou parou.
- Nepoužívajte zariadenie, keď je zásobník na vodu
prázdny.
- Keď skončíte naparovanie, plníte zásobník na vodu a
tiež keď zariadenie čistíte alebo čo len krátku chvíľu
necháte bez dozoru, odpojte ho z elektrickej siete.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
- Zariadenie nikdy neťahajte po podlahe.
- Para môže poškodiť povrchovú úpravu niektorých
stien alebo dvierok alebo spôsobiť zmenu ich farby.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Objednávanie príslušenstva
Ak chcete zakúpiť príslušenstvo k tomuto spotrebiču, navštívte náš obchod
online na stránke www.shop.philips.com/service. Ak vo Vašej krajine nie
je obchod online dostupný, obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko
výrobkov značky Philips. Ak máte problémy s objednaním príslušenstva pre
svoj spotrebič, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo svojej krajine. Kontaktné údaje strediska nájdete v priloženom
celosvetovo platnom záručnom liste.
Životné prostredie
- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste
ociálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie. (Obr. 1)
Záruka a servis
Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webo
stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo sa
obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine. Telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste. Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa
na miestneho predajcu výrobkov značky Philips.
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!
Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія
Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важлива інформація
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте
його для довідки в подальшому.
Небезпечно
- Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та не
мийте його під краном.
- Остерігайтеся гарячої пари, яка виходить із
пристрою. Вона може спричинити опіки.
Попередження
- Перед тим як під’єднувати пристрій до
електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана на пристрої, з напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері,
шнурі живлення або самому пристрої помітні
пошкодження, або якщо пристрій упав або протікає.
- Для перевірки або ремонту пристрою завжди
звертайтеся до сервісного центру, уповноваженого
Philips. Не намагайтеся ремонтувати пристрій
самостійно, це призведе до втрати гарантії.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до
компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого
Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він
під’єднаний до мережі.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими здібностями,
чи без належного досвіду та знань, за умови,
що користування відбувається під наглядом, їм
було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм та їх було повідомлено про
можливі ризики. Не дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Тримайте пристрій і шнур живлення подалі від дітей.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм.
- Насадка парового механізму може сильно
нагрітися і спричинити опіки в разі торкання.
- Остерігайтеся гарячої пари та гарячої води,
що виходить з пристрою під час використання.
Пара і гаряча вода можуть спричинити опіки.
- Не під’єднуйте пристрій до мережі постійного
струму.
Увага
- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
- Не ставте пристрій на поверхню таким чином, щоб
насадка парового механізму торкалася поверхні,
коли пристрій гарячий або під’єднаний до мережі.
- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
- Не допускайте, щоб гаряча пара потрапляла на
шнур живлення, коли пристрій працює.
- Не користуйтеся пристроєм, коли резервуар для
води порожній.
- Після закінчення обробки парою, під час
наповнення резервуара для води або чищення
пристрою, а також якщо Ви навіть ненадовго
залишаєте пристрій, виймайте штепсель із розетки.
- Цей пристрій призначений виключно для
побутового використання.
- Ніколи не тягніть пристрій по підлозі.
- Пара може пошкодити чи спричинити втрату
кольору певних оздоб поверхонь стін чи дверей.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Замовлення приладь
Придбати приладдя для цього пристрою можна в Інтернет-магазині за
адресою www.shop.philips.com/service. Якщо у Вашій країні немає
Інтернет-магазину, зверніться до дилера Philips або сервісного центру
Philips. Якщо у Вас виникають проблеми з придбанням приладь для
пристрою, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй
країні. Контактну інформацію можна знайти в гарантійному талоні.
Навколишнє середовище
- Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для
повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити
довкілля. (Мал. 1)
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла
проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com/
support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії
Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному
талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера Philips.
4239.000.9031.2
1
Important Information
GC430, GC420, GC410
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4239_000_9031_2_DFU-Leaflet_A6_v1.indd 1 17/06/14 10:45

¿Tiene alguna pregunta del "Philips CompactTouch GC420 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Philips CompactTouch GC420" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

Características
Capacidad de reservorio de agua 0.6 L
Tiempo de calentamiento 0.67 min
Color del producto Blue, White
Longitud del cable 1.8 m
Peso y dimensiones
Ancho 382 mm
Profundidad 198 mm
Altura   111 mm
Peso   1560 g
Control de energía
Voltaje de entrada AC 220 V