Philips Daily Collection HR1601

Philips Daily Collection HR1601 manual

(1)
 • Piskeris (kun HR1601 og HR1603)
  Piskeriset er beregnet til piskning af ødeskum, æggehvider, desserter osv.
  Tip
  Når du skal piske æggehvider, skal du bruge en stor skål for at få det bedste resultat.
  Når du pisker øde, skal du bruge bægeret for at undgå stænk.
  7 Rengøring (Fig. 6)
  Kom aldrig motorenheden, koblingsenheden til piskeriset (HR1601, HR1603), låget til minihakkeren
  (HR1602, HR1603) i vand.
  Tag altid tilbehørsdelene af motorenheden, før du rengør dem.
  Advarsel
  Tag stikket ud af kontakten, før du rengør apparatet eller løsner tilbehørsdele.
  Man kan også fjerne gummiringene fra hakkeskålene, så de kan rengøres ekstra grundigt.
  Du kan udføre hurtig rengøring ved at fylde bægeret med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel,
  isætte blenderstaven eller kartoffelmoseren og lade apparatet køre i ca. 10 sekunder.
  8 Opbevaring
  1 Rul ledningen rundt om apparatets fod.
  2 Sæt blenderstaven, piskeriset og knivenheden i bægeret.
  3 Opbevar apparatet på et tørt sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys eller andre
  varmekilder.
  9 Tilbehør
  Du kan bestille en akseldrevet minihakker (under servicekodenummer 4203 035 83450) hos din
  Philips-forhandler eller Philips Kundecenter som ekstratilbehør til HR1600, HR1601, HR1602 og
  HR1603. Brug de angivne mængder og tilberedningstider for minihakkeren til dette tilbehør.
  10 Garanti og service
  Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
  www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret ndes i folderen
  ”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din
  lokale Philips-forhandler.
  11 Opskrift på babymad
  Ingredienser Mængde Hastighed Tid
  Kogte kartoer 50 g
  ON 60 sekunder
  Kogt kylling 50 g
  Kogte grønne bønner 50 g
  Mælk 100 ml
  Bemærk
  Lad altid blenderen køle ned til stuetemperatur efter hver portion, du blender.
  Deutsch
  1 Wichtig
  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und
  bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
  Gefahr
  Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie
  sie auch nicht unter ießendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem
  feuchten Tuch.
  Warnhinweis
  Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät
  mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des
  Geräts defekt oder beschädigt sind.
  Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips
  autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
  ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
  Ist das Gerät beschädigt, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Andernfalls erlischt Ihre
  Garantie.
  Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
  oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
  wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
  eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
  Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
  Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt den Mixer verwenden.
  Berühren Sie die Messer und Knethaken nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz
  angeschlossen ist. Die Messer sind sehr scharf.
  Wenn die Messer oder Knethaken blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der
  Steckdose, bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
  Um Spritzer zu vermeiden, tauchen Sie den Pürierstab immer in die Zutaten, bevor Sie das
  Gerät einschalten. Dies gilt insbesondere bei der Verarbeitung heißer Zutaten.
  Register your product and get support at
  HR1600/09
  HR1600
  HR1601
  HR1602
  HR1603
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR1600/09_1600_1601_1602_1603_WEU_UM_V2.0
  0000 000 00000
  3
  4
  5
  6
  (HR1601,
  HR1603)
  (HR1601,
  HR1603)
  (HR1602,
  HR1603)
  (HR1602,
  HR1603)
  b
  c
  a
  d
  f
  g
  h
  i
  e
  1
  (HR1601,
  HR1603)
  (HR1602,
  HR1603)
  1/2 3140 035 28862
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanımkılavuzu
  AR
  FA
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιοχρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  IT Manuale utente
  English
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for future
  reference.
  Danger
  Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Only
  use a moist cloth to clean the motor unit.
  Warning
  Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before
  you connect the appliance.
  Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
  If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized
  by Philips or similarly qualied persons in order to avoid a hazard.
  If the appliance is damaged, always have it replaced with one of the original type, otherwise
  your guarantee is no longer valid.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
  sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
  given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
  their safety.
  Children should be supervised to make sure that they do not play with the appliance.
  Do not allow children to use the blender without supervision.
  Do not touch the blades or paddle, especially when the appliance is plugged in. The blades
  are very sharp.
  If the blades or paddle get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that
  block the blades.
  To avoid splashing, always immerse the bar into the ingredients before you switch on the
  appliance, especially when you process hot ingredients.
  Caution
  Switch off the appliance and disconnect it from the mains before you change accessories or
  approach parts that move during use and cleaning.
  Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specically
  recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
  This appliance is intended for household use only.
  Do not exceed the quantities and processing times indicated in Fig.2.
  Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down to
  room temperature before you continue processing.
  Maximum noise level = 85 dB(A)
  Recycling
  Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
  which can be recycled and reused.
  When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
  product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
  Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
  the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
  disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
  environment and human health.
  2 Electromagnetic fields (EMF)
  This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic elds (EMF). If handled
  properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
  scientic evidence available today.
  3 Introduction
  Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benet from the support
  that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
  For recipes to use with your hand blender, go to www.philips.com/kitchen.
  4 Overview
  Button Chopper gearbox
  Motor unit Blade unit
  Bar body Chopper bowl
  Whisk gearbox Beaker (Depending on Country)
  Whisk
  5 Before the first use
  Thoroughly clean the parts that will come into contact with food before you use the appliance for
  the rst time (see chapter ‘Cleaning’).
  Preparing for use
  1 Cool down hot ingredients before chopping or pouring into the beaker (max. temperature
  80 °C).
  2 Cut large ingredients into pieces of approximately 2 cm before processing them.
  3 Assemble the appliance properly before plugging it into the wall socket.
  6 Use the appliance
  Handblender
  The hand blender is intended for:
  blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and shakes.
  mixing soft ingredients, e.g. pancake batter and mayonnaise.
  pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
  Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
  fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
  blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
  sikkerhed.
  Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
  Tillad aldrig børn at bruge blenderen uden opsyn.
  Undgå at røre ved knivene eller omrøreren, især når apparatet er sluttet til strømmen.
  Knivene er meget skarpe.
  Hvis knivene eller omrøreren sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de
  fastsiddende ingredienser fjernes.
  Du kan undgå sprøjt ved altid at holde blenderstaven nede i ingredienserne, før du tænder for
  apparatet. Det er især vigtigt, når du tilbereder varme ingredienser.
  NB!
  Sluk for apparatet, og tag det ud af stikket, før du skifter tilbehør eller kommer tæt på dele,
  der bevæger sig, når de bruges.
  Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specikt er
  anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
  Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
  De angivne mængder og tider i Fig. 2 bør overholdes nøje.
  Undlad at tilberede mere end 1 portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle ned til
  stuetemperatur, inden du fortsætter.
  Maks. støjniveau = 85 dB (A)
  Genanvendelse
  Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
  genbruges.
  Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet
  er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
  Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de
  lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt
  bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
  menneskers helbred.
  2 Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis
  apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at
  bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
  3 Indledning
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
  som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
  Du kan nde opskrifter, du kan bruge med din foodprocessor, på www.philips.com/kitchen.
  4 Oversigt
  Knap Gearkasse til hakker
  Motorenhed Knivenhed
  Stav Hakkeskål
  Gearkasse til piskeris Bæger (Afhængigt af land)
  Piskeris
  5 Før første brug
  Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger apparatet for første
  gang (se afsnittet ”Rengøring”).
  Klargøring
  1 Afkøl varme ingredienser, før du hakker eller hælder i bægeret (maks. temperatur 80°C).
  2 Større ingredienser skal skæres ud i stykker på ca. 2 cm, før de tilberedes.
  3 Sørg for, at apparatet er samlet korrekt, inden stikket sættes i stikkontakten.
  6 Brug af apparatet
  Stavblender
  Stavblenderen er beregnet til:
  blendning af ydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce, frugtjuice, suppe, mixede
  drinks og shakes.
  blanding af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej og mayonnaise.
  purering af kogte ingredienser, f.eks. ved tilberedning af babymad.
  Hakker
  Hakkeren er beregnet til at hakke ingredienser som nødder, kød, løg, hård ost, kogte æg, hvidløg,
  urter, tørt brød osv.
  Advarsel
  Knivene er meget skarpe! Vær ekstra forsigtig, når du fjerner knivenheden for at tømme
  hakkeskålen og ved rengøring.
  Bemærk
  Hvis ingredienserne sætter sig på indersiden af hakkeskålen, skal du stoppe hakkeren og
  derefter løsne ingredienserne ved at tilsætte lidt væde eller ved hjælp af en spatel.
  For at opnå de bedste resultater når du tilbereder oksekød, skal du bruge oksekød i tern, der
  er afkølet i køleskabet.
  Chopper
  The chopper is intended for chopping ingredients such as nuts, meat, onions, hard cheese, boiled
  eggs, garlic, herbs, dry bread and etc.
  Caution
  The blades are very sharp! Be very careful when handling the blade unit, especially when
  removing it from the chopper bowl, when emptying the chopper bowl, and during cleaning.
  Note
  If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, stop the chopper, and then loosen the
  ingredients by adding liquid or using a spatula.
  For the best results when processing beef, use refrigerated beef cubes.
  Whisk (HR1601 and HR1603 only)
  The whisk is intended for whipping cream, whisking egg whites, desserts etc.
  Tip
  When you beat egg whites, use a large bowl for the best result.
  When you whip cream, use the beaker to avoid splashing.
  7 Cleaning(Fig.6)
  Do not immerse the motor unit, the whisk coupling (HR1601, HR1603), the mini chopper lid
  (HR1602, HR1603) in water.
  Always detach the accessories from the motor unit before you clean them.
  Caution
  Unplug the appliance before you clean it or release any accessory.
  You can also remove the rubber rings from the chopper bowls for extra thorough cleaning.
  For quick cleaning, pour warm water with some washing-up liquid in the beaker, insert the
  blender bar or potato masher and let the appliance operate for approximate 10 seconds.
  8 Storage
  1 Wind the power cord round the heel of the appliance.
  2 Put the blender bar, whisk and blade unit in the beaker.
  3 Store the appliance in a dry place away from direct sunlight or other sources of heat.
  9 Accessories
  You can order a direct-driven mini chopper (under service code number 4203 035 83450) from your
  Philips dealer or a Philips service centre as an extra accessory for the HR1600, HR1601, HR1602 and
  HR1603. Use the quantities and processing times of the mini chopper for this accessory.
  10 Guarantee and service
  If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.
  philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you nd its phone
  number in the worldwide guarantee leaet). If there is no Consumer Care Centre in your country,
  go to your local Philips dealer.
  11 Baby food recipe
  Ingredients Quantity Speed Time
  Cooked potatoes 50 g
  ON 60 sec
  Cooked chicken 50 g
  Cooked french beans 50 g
  Milk 100 ml
  Note
  Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.
  Dansk
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug.
  Gem brugervejledningen til eventuel senere brug.
  Fare
  Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under
  vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
  Advarsel
  Kontroller, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før
  du slutter strøm til apparatet.
  Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
  Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-
  serviceværksted eller en tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå enhver risiko.
  Hvis apparatet er beskadiget, skal du altid sikre dig, at du får byttet det til et magen til, ellers
  vil din garanti være ugyldig.
  2
  (MAX)
  (MAX)
  100-200 g
  100-400 ml
  100-500 ml
  100-1000 ml
  100 g
  100 g
  250 ml
  4 x
  50-100 g (max)
  20 g
  120 g (max)
  30 sec
  60 sec
  60 sec
  60 sec
  5 x 1 sec
  2 x 10 sec
  70-90 sec
  120 sec
  3 x 5 sec
  5 x 1 sec
  5 sec
  2x2x2 cm
Philips Daily Collection HR1601

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 1

¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Daily Collection HR1601 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Philips Daily Collection HR1601 responder adecuadamente a su pregunta.

Judit Cabana , 9-1-2015 20:51:31 Sin comentarios

He adquirido un batidora de mano modelo "Philips Daily Collection HR1626. En el manual de instrucciones pone que podemos solicitar una minipicadora como accesorio adicional. El codigo que facilita el manual es 4203 035 83450, pero en su web no he podido encontrar este producto ni por este codigo ni utilitzado el buscador. Podrian facilitarme la referencia de este producto.

Responde a esta pregunta

Vea el manual de Philips Daily Collection HR1601 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Licuadoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks. ¿Tiene alguna pregunta sobre Philips Daily Collection HR1601 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Philips Daily Collection HR1601

General
Marca Philips
Modelo Daily Collection HR1601
Producto Licuadora
EAN 8710103601685
Idioma Spaans, Portugees, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks
Tipo de archivo PDF
Diseño
Color del producto Blanco
Longitud del cable 1.25 m
Tipo Batidora de inmersión
Tazón extraible Si
Eje desmontable Si
Control de energía
Potencia 550 W
Voltaje de entrada AC 220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Consumo energético 500 W
Material
Material de la cuchilla Acero inoxidable
Material del vaso De plástico
Material de la carcasa Plastic,Rubber
Desempeño
Número de velocidades 1
Capacidad del tazón 0.5 L
Contenido del embalaje
Taza de medición Si
Batidor Si

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Philips Daily Collection HR1601 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más