Philips Daily Collection HR1602 manual

Philips Daily Collection HR1602

El manual de Philips Daily Collection HR1602 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Philips
Modelo
Daily Collection HR1602
Producto
EAN
8710103592877
Idioma
Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Noruego, Finlandés, Turco, Griego
Tipo de archivo
PDF
Website
http://www.philips.com/global
Bemærk
Hvis ingredienserne sætter sig på indersiden af hakkeskålen, skal du stoppe hakkeren og
derefter løsne ingredienserne ved at tilsætte lidt væde eller ved hjælp af en spatel.
Lad altid apparatet køle helt af, når du har hakket kød.
Piskeris (kun HR1601 og HR1603)
Piskeriset er beregnet til piskning af ødeskum, æggehvider, desserter osv.
Tip
Når du skal piske æggehvider, skal du bruge en stor skål for at få det bedste resultat.
Når du pisker øde, skal du bruge bægeret for at undgå stænk.
Bemærk
Undlad at tilberede mere end 1 portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle af i 5 minutter,
før du fortsætter.
7 Rengøring (Fig. 6)
Kom aldrig motorenheden, koblingsenheden til piskeriset (HR1601, HR1603), låget til
minihakkeren (HR1602, HR1603) i vand.
Tag altid tilbehørsdelene af motorenheden, før du rengør dem.
Advarsel
Tag stikket ud af kontakten, før du rengør apparatet eller løsner tilbehørsdele.
Advarsel
Man kan også fjerne gummiringene fra hakkeskålene, så de kan rengøres ekstra grundigt.
Du kan udføre hurtig rengøring ved at fylde bægeret med varmt vand tilsat lidt
opvaskemiddel, isætte blenderstaven og lade apparatet køre i ca. 10 sekunder.
8 Opbevaring
1 Rul ledningen rundt om apparatets fod.
2 Sæt blenderstaven, piskeriset og knivenheden i bægeret.
3 Opbevar apparatet på et tørt sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys eller andre
varmekilder.
9 Tilbehør
Du kan bestille en akseldrevet minihakker (under servicekodenummer 4203 035 83450)
hos din Philips-forhandler eller Philips Kundecenter som ekstratilbehør til HR1600, HR1601,
HR1602 og HR1603. Brug de angivne mængder og tilberedningstider for minihakkeren til
dette tilbehør.
10 Garanti og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret ndes i
folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
1 Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen
Sie sie auch nicht unter ießendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit
einem feuchten Tuch.
Warnhinweis
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem
Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile
des Geräts defekt oder beschädigt sind.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich quali zierten Person durch ein Original-
Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Ist das Gerät beschädigt, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Andernfalls erlischt
Ihre Garantie.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder
Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Register your product and get support at
HR1600
HR1601
HR1602
HR1603
www.philips.com/welcome
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR1600_1601_1602_1603_WEU_UM_V1.0
3
4 5
6
(HR1601,
HR1603)
(HR1601,
HR1603)
(HR1602,
HR1603)
(HR1602,
HR1603)
2
(MAX)
100-200 g
100-400 ml
100-500 ml
100-1000 ml
100 g
100 g
250 ml
4 x
50-100 g (max)
20 g
120 g (max)
30 sec
60 sec
60 sec
60 sec
5 x 1 sec
2 x 10 sec
70-90 sec
120 sec
3 x 5 sec
5 x 1 sec
5 sec
b
c
a
d
f
g
h
i
e
1
(HR1601,
HR1603)
(HR1602,
HR1603)
1/2 3140 035 28861
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IT Manuale utente
English
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for
future reference.
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
Only use a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage
before you connect the appliance.
Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center
authorized by Philips or similarly quali ed persons in order to avoid a hazard.
If the appliance is damaged, always have it replaced with one of the original type,
otherwise your guarantee is no longer valid.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to make sure that they do not play with the appliance.
Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are
very sharp.
If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that
block the blades.
If the xation screw nut on the blade of blender bar is damaged or loosen, you must
have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly quali ed
persons in order to avoid a hazard.
Caution
Switch off the appliance and disconnect it from the mains before you change
accessories or approach parts that move during use and cleaning.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not
speci cally recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
This appliance is intended for household use only.
Do not exceed the quantities and processing times indicated in Fig.2.
Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down
to room temperature before you continue processing.
Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means
the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself
about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products.
The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative
consequences on the environment and human health.
2 Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic elds (EMF). If
handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
to use based on scienti c evidence available today.
3 Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully bene t from the support
that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome .
4 Overview
Button Chopper gearbox
Motor unit Blade unit
Bar body Chopper bowl
Whisk gearbox Beaker
Whisk
5 Before the first use
Thoroughly clean the parts that will come into contact with food before you use the
appliance for the rst time (see chapter ‘Cleaning’).
Preparing for use
1 Cool down hot ingredients before chopping or pouring into the beaker (max.
temperature 80 °C).
2 Cut large ingredients into pieces of approximately 2 cm before processing them.
3 Assemble the appliance properly before plugging it into the wall socket.
6 Use the appliance
Handblender
The hand blender is intended for:
blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and shakes.
mixing soft ingredients, e.g. pancake batter and mayonnaise.
pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden,
medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget
skarpe.
Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de fastsiddende
ingredienser fjernes.
Hvis fastgøringsmøtrikken på blenderstavens knivenhed er beskadiget eller løs, må
den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en kvali ceret
fagmand for at undgå enhver risiko.
NB!
Sluk for apparatet, og tag det ud af stikket, før du skifter tilbehør eller kommer tæt på
dele, der bevæger sig, når de bruges.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke speci kt
er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
De angivne mængder og tider i Fig. 2 bør overholdes nøje.
Undlad at tilberede mere end 1 portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle ned til
stuetemperatur, inden du fortsætter.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet,
som kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at
produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende
de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning
af miljøet og menneskers helbred.
2 Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
3 Indledning
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome .
4 Oversigt
Knap Gearkasse til hakker
Motorenhed Knivenhed
Stav Hakkeskål
Gearkasse til piskeris Bæger
Piskeris
5 Før første brug
Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger apparatet for
første gang (se afsnittet ”Rengøring”).
Klargøring
1 Afkøl varme ingredienser, før du hakker eller hælder i bægeret (maks. temperatur
80°C).
2 Større ingredienser skal skæres ud i stykker på ca. 2 cm, før de tilberedes.
3 Sørg for, at apparatet er samlet korrekt, inden stikket sættes i stikkontakten.
6 Brug af apparatet
Stavblender
Stavblenderen er beregnet til:
blendning af ydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce, frugtjuice, suppe,
mixede drinks og shakes.
blanding af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej og mayonnaise.
purering af kogte ingredienser, f.eks. ved tilberedning af babymad.
Hakker
Hakkeren er beregnet til at hakke ingredienser som nødder, kød, løg, hård ost, kogte æg,
hvidløg, urter, tørt brød osv.
Advarsel
Knivene er meget skarpe! Vær ekstra forsigtig, når du fjerner knivenheden for at tømme
hakkeskålen og ved rengøring.
Chopper
The chopper is intended for chopping ingredients such as nuts, meat, onions, hard cheese,
boiled eggs, garlic, herbs, dry bread and etc.
Caution
The blades are very sharp! Be very careful when handling the blade unit, especially when
removing it from the chopper bowl, when emptying the chopper bowl, and during cleaning.
Note
If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, stop the chopper, and then loosen the
ingredients by adding liquid or using a spatula.
Always let the appliance cool down after chopping meat.
Whisk (HR1601 and HR1603 only)
The whisk is intended for whipping cream, whisking egg whites, desserts etc.
Tip
When you beat egg whites, use a large bowl for the best result.
When you whip cream, use the beaker to avoid splashing.
Note
Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down for 5
minutes before you continue processing.
7 Cleaning(Fig.6)
Do not immerse the motor unit, the whisk coupling (HR1601, HR1603), the mini chopper lid
(HR1602, HR1603) in water.
Always detach the accessories from the motor unit before you clean them.
Caution
Unplug the appliance before you clean it or release any accessory.
Caution
You can also remove the rubber rings from the chopper bowls for extra thorough cleaning.
For quick cleaning, pour warm water with some washing-up liquid in the beaker, insert the
blender bar and let the appliance operate for approximate 10 seconds.
8 Storage
1 Wind the power cord round the heel of the appliance.
2 Put the blender bar, whisk and blade unit in the beaker.
3 Store the appliance in a dry place away from direct sunlight or other sources of heat.
9 Accessories
You can order a direct-driven mini chopper (under service code number 4203 035 83450)
from your Philips dealer or a Philips service centre as an extra accessory for the HR1600,
HR1601, HR1602 and HR1603. Use the quantities and processing times of the mini chopper
for this accessory.
10 Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you nd its
phone number in the worldwide guarantee lea et). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug. Gem
brugervejledningen til eventuel senere brug.
Fare
Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under
vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding,
før du slutter strøm til apparatet.
Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-
serviceværksted eller en tilsvarende kvali ceret fagmand for at undgå enhver risiko.
Hvis apparatet er beskadiget, skal du altid sikre dig, at du får byttet det til et magen til,
ellers vil din garanti være ugyldig.

¿Tiene alguna pregunta del "Philips Daily Collection HR1602 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Philips Daily Collection HR1602" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

Control de energía
Potencia 550 W
Voltaje de entrada AC 220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Desempeño
Capacidad del tazón 0.5 L
Número de velocidades 1
Picadora yes
Diseño
Tipo Batidora de inmersión
Tazón extraible -
Eje desmontable yes
Color no
Color del producto Blanco
Material
Material de la carcasa Polypropylene, Rubber
Material de la cuchilla Acero inoxidable
Material de las jarras SAN
Material del vaso De plástico