Philips SPM4900 manual

Philips SPM4900

El manual de Philips SPM4900 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Philips
Modelo
SPM4900
Producto
EAN
8712581489618
Idioma
Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Finlandés, Rumano, Eslovaco, Griego, Chino, Croata
Tipo de archivo
PDF
Website
http://www.philips.com/global
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek
hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
Rendszerkövetelmények2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
USB-port (USB 2.0)
A funkciók áttekintése3
a Gör
b Bal és jobb gombok
c Optikai érke
Hibakeresés4
Ellenőrizze az egér USB-csatlakozójának és a szátógép
USB-portnak megfelelő csatlakozását.
Ne használja az egeret visszaverő, átlátszó fém- vagy többféle
anyagból készített feleten.
IT
Riciclaggio1
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali
e componenti di alta qualità che possono essere riciclati
e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone
dei riuti con una croce, signica che tale prodotto è soggetto alla
Direttiva Europea 2002/96/CE:
Non gettare mai il prodotto insieme ai normali riuti
domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti
elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera
smaltire il prodotto. Il corretto smaltimento dei prodotti
non più utilizzabili previene potenziali conseguenze
negative per l’ambiente e per la popolazione.
Requisiti di sistema2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
Porta USB (USB 2.0)
Panoramica delle funzioni3
a Rotellina di scorrimento
b Pulsanti destra/sinistra
c Sensore ottico
Risoluzione dei problemi4
Vericare che il connettore USB del mouse sia correttamente
inserito nella relativa porta del computer.
Evitare di utilizzare il mouse su qualsiasi supercie riettente,
trasparente e metallica o su una supercie con disegni elaborati.
KO
1
재활용
제품은 재활용 재사용이 가능한 고품질의 자재
구성품으로 설계 제조되었습니다.
제품에 WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin) 부착된 경우
유럽 지침 2002/96/EC 준수하는 것입니다.
제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자
전기 제품의 현지 수거 규정에 따르셔야 합니다. 올바른
제품 폐기는 환경 인류의 건강을 유해한 영향으로부터
보호합니다.
2
시스템 요구 사항
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7;
Macintosh Mac OS X(10.1.X - 10.5.X)
USB 포(USB 2.0)
3
기능 개요
a 스크롤 휠
b 쪽 및 오른쪽 클릭 버튼
c 광 센
문제 해결
4
우스의 USB 커넥터가 컴퓨터의 USB 포트에 제대로 연결되어
있는지 확인하십시오.
우스를 반사적인 표면, 투명한 금속 재질 또는 복한 무늬가 있는
표면에서 사용하지 마십시오.
LT
Perdirbimas1
Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos
kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima
perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį,
pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos
Sąjungos direktyva 2002/96/EB:
Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis.
Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram
elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas
senų produktų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
Sistemos reikalavimai2
Microsoft Windows 2000“, „ME“, „XP“, „Vista“, „Windows 7“;
Macintosh Mac OS X (10.1.X - 10.5.X)“;
USB jungtis (USB 2.0)
Funkcijų apžvalga3
a Pasukite ratuką
b Kairysis ir dešinysis paspaudimo mygtukas
c Optinis jutiklis
Trikčių diagnostika ir šalinimas4
Įsitikinkite, kad jūsų pelės USB jungiklis tinkamai prijungtas prie
sų kompiuterio USB jungties.
Vengite naudoti pelę ant bet kokio atsispindiio, permatomo
metalinio ar maytos kombinacijos pagrindo.
LV
Otrreizējā pārstrāde1
Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas
kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta,
tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK:
Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves
atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem
attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu
savākšanu. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz
novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka
veselību.
Sistēmas prasības2
Programmatūra Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista,
Windows 7; Macintosh Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
USB pieslēgvieta (USB 2.0)
ET
Ringlussevõtt1
Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja
uuesti kasutada.
Kui näete toote külge kinnitatud maha tõmmatud prügikasti
sümbolit, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ:
Ärge kunagi visake seda toodet muude majapidamisjäätmete
hulka. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste
toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
Süsteeminõuded2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
USB-pesa (USB 2.0)
Ülevaade funktsioonidest3
a Kerimisratas
b Vask- ja paremkliki nupud
c Optiline andur
Veaotsing4
Veenduge, et hiire USB-pistmik on korralikult arvuti USB-pesaga
ühendatud.
ltige hiire kasutamist peegeldaval, läbipaistval metalsel või
tugevamustrilisel pinnal.
FI
Kierrätys1
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista
materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/96/EY soveltamisalaan.
Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää
paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen
liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen
hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Järjestelmävaatimukset2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7. Macintosh
Mac OS X (10.1.X–10.5.X);
USB-portti (USB 2.0)
Toiminnot3
a Vierityspyörä
b Vasen ja oikea painike
c Optinen tunnistin
Vianmääritys4
Varmista, että hiiren USB-liitin on kunnolla kiinni tietokoneen
USB-portissa.
Älä käytä hiirtä heijastavilla tai voimakkaasti kuvioiduilla pinnoilla
tai läpikyvillä metallipinnoilla.
FR
Recyclage1
Votre produit a été conçu et fabriqué à l’aide de matériaux
et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.
Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée
accompagné du symbole chimique « Pb » gure sur un
produit, cela signie que les piles contenues dans ce produit relèvent de
la directive sur le plomb :
Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets
ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales
concernant la collecte séparée des produits électriques et
électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit
usagé permet de protéger l’environnement et la santé.
Conguration requise2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7;
Macintosh Mac OS X (10.1.X - 10.5.X) ;
Port USB (USB 2.0)
Présentation des fonctionnalités3
a Molette de délement
b Boutons de clic droit et clic gauche
c Capteur optique
Dépannage4
Vériez que le connecteur USB de votre souris est correctement
connecté au port USB de votre ordinateur.
Évitez d’utiliser la souris sur des surfaces rééchissantes,
transparentes, métalliques ou recouvertes de motifs complexes.
HR
Recikliranje1
Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i
komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.
Kada na proizvodu vidite simbol prekrižene kante za otpad,
to znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/
EC:
Proizvod nipošto nemojte odlagati s drugim kućanskim
otpadom. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Pravilno
odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju
potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
Zahtjevi sustava2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
USB prikljnica (USB 2.0)
Pregled funkcija3
a Kotić za pomicanje
b Lijeva i desna tipka
c Optički senzor
Rješavanje problema4
Provjerite je li USB priključak vašeg ma pravilno priključen u USB
priključnicu na runalu.
Izbjegavajte korištenje miša na površini koja stvara odsjaj te
prozirnoj metalnoj ili površini s nekim slenim uzorkom.
HU
Újrafelhasználás1
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt
jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
DE
Recycling1
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger
Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt,
die recycelt und wiederverwendet werden können.
Bendet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne
auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt:
Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über Ihren Haushaltsabfall.
Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur
getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
in Ihrem Land. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr
benötigten Produkts hilft negative Auswirkungen auf Umwelt
und Gesundheit zu vermeiden.
Systemanforderungen2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
USB-Anschluss (USB 2.0)
Funktionsüberblick3
a Laufrad
b Linke und rechte Maustaste
c Optischer Sensor
Fehlerbehebung4
Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss Ihrer Maus richtig mit
einem USB-Anschluss an Ihrem Computer verbunden ist.
Verwenden Sie die Maus nicht auf reektierenden, durchsichtigen,
metallenen oder unebenen Oberächen.
EL
Ανακύκλωση1
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας,
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα
τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή
μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα
συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Απαιτήσεις συστήματος2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
Θύρα USB (USB 2.0)
Επισκόπηση λειτουργιών3
a Ροδάκι κύλισης
b Αριστερό και δεξί κουμπί
c Οπτικός αισθητήρας
Αντιμετώπιση προβλημάτων4
Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του ποντικιού σας είναι
σωστά συνδεδεμένη σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε αντανακλαστική, διαφανή,
μεταλλική επιφάνεια, ή σε επιφάνεια με πολύπλοκα σχέδια.
ES
Reciclaje1
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales
y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y
volver a utilizar.
Cuando vea este símbolo de contenedor de ruedas
tachado en un producto, indica que éste cumple la directiva europea
2002/96/EC:
Nunca tire el producto con la basura normal del hogar.
Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva
de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto
de un producto usado ayuda a evitar potencialmente
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana.
Requisitos del sistema2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
Puerto USB (USB 2.0)
Descripción de las funciones3
a Rueda de desplazamiento
b Botón izquierdo y derecho
c Sensor óptico
Solución de problemas4
Aserese de que el conector USB del ran está correctamente
conectado al puerto USB del ordenador.
Evite utilizar el ran en supercies reectantes, transparentes,
metálicas o con dibujos complicados.
EN
Recycling1
Your product is designed and manufactured with high
quality materials and components, which can be recycled
and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached
to a product, it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household
waste. Please inform yourself about the local rules on the
separate collection of electrical and electronic products.
The correct disposal of your old product helps prevent
potentially negative consequences on the environment and
human health.
System requirements2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
USB port (USB 2.0)
Function overview3
a
Scroll wheel
b
Left and right click buttons
c
Optical sensor
Troubleshooting4
Ensure that the USB connector of your mouse is properly
plugged into a USB port on your computer.
Avoid using the mouse on any reective, transparent metallic or
complex-pattern surface.
BG
Рециклиране1
Продуктът е разработен и произведен от
висококачествени материали и компоненти, които
могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.
Когато видите символа на зачеркнатата кръгла кофа
за боклук, прикрепен към продукта, това означава, че
продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО:
Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите
отпадъци. Информирайте се за местните правила относно
разделното събиране на електрически и електронни
продукти. С правилното изхвърляне на стария продукт
се предотвратяват потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
Изисквания към системата2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
USB порт (USB 2.0)
Преглед на функциите3
a Скрол-бутон
b Ляв и десен бутон
c Оптичен датчик
Отстраняване на неизправности4
Уверете се, че USB съединителят на мишката е правилно
поставен в USB порт на вашия компютър.
Избягвайте използване на мишката върху отразяващи,
прозрачни или метални повърхности, както и върху
повърхности със сложна структура.
CS
Recyklace1
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního
materiálu a součástí, které je možné recyklovat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté
popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU
2002/96/EC:
Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.
Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného
sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Požadavky na systém2
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
Mac OS X (10.1.X – 10.5.X);
Port rozhraní USB (USB 2.0)
Přehled funkcí3
a
Kolko pro rychlou navigaci
b
Tlačítka pro kliknutí levým a pravým tlačítkem
c
Optický senzor
Řešení problémů4
Ujistěte se, že je konektor USB myši řádně připojen k portu
rozhraní USB počítače.
Nepoužívejte myš na reexm, průhledném kovovém povrchu
nebo na povrchu se složitým vzorem.
Notebook mouse
SPM4900
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
a
b
c
LT Vartotojo vadovas
LV Lietotāja rokasgrāmata
NL Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador
RO Manual de utilizare
RU Руководство
пользователя
SK Príručka užívateľa
SL Uporabniški priročnik
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
UK Посібник користувача
ZH-CN 用户手册
ZH-TW 使用手冊
EN User manual
BG Ръководство за
потребителя
CS Příručka pro uživatele
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
ET Kasutusjuhend
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
HR Korisnički priručnik
HU Felhasználói kézikönyv
IT Manuale utente
KO 사용 설명서
SPM4900_V2.0.indd 1 9/29/2009 3:30:09 PM

¿Tiene alguna pregunta del "Philips SPM4900 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Philips SPM4900" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

Ratón
Interfaz del dispositivo USB
Cantidad de botones 2
Tecnología de detección de movimientos Óptico
Rueda de desplazamiento yes
Requisitos del sistema
Sistema operativo MAC soportado yes
Otras características
Sistemas operativos compatibles Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
Ergonomía
Longitud de cable 1.2 m