Samsung LE55B679

Samsung LE55B679 manual

(1)
 • Power consumption
  Model On mode Power
  consumption (W)
  Standby mode
  (W)
  Annual Energy
  Consumption (kWh)
  Mecury
  Content (mg)
  Peak Luminance
  Ratio
  Presence
  of Lead
  LE19B65* Series 25.0 0.70 42.0 14.0 65% Yes
  LE22B65* Series 40.0 0.70 64.0 14.0 65% Yes
  LE32B62*/65*/67* Series 91.0 0.30 136.0 14.0 65% Yes
  English
  This product may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with
  existing exemption clauses under the RoHS Directive.
  Annual energy consumption is calculated on the basis of the On-mode(Factory Default Setting) power consumption,
  operating 4 hours a day and 365 days a year. (Measured according to IEC 62087 Ed.2)
  The power consumption of On-mode varies depending on the product’s settings.
  To reduce the power consumption, adjust the brightness of the product or set the Energy Saving option to High.
  It will reduce the overall running cost.
  Do not leave your product in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). A small
  amount of electric power is still consumed even when switch is turned off. It is best to unplug the set from the mains and
  aerial.
  Français
  La consommation d’énergie annuelle est calculée sur la base de la consommation en mode Marche (réglage d’usine par
  défaut), à raison de 4 heures par jour, 365 jours par an. (Valeur mesurée conformément à la norme CEI 62087 éd.2)
  La consommation électrique en mode Marche varie en fonction du réglage du produit.
  Pour réduire la consommation électrique, réglez la luminosité d
  Cela permettra une réduction des coûts généraux de fonctionnement.
  Ne laissez pas le produit en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple).
  L’appareil consomme toujours une petite quantité d’énergie, même s’il est en veille. Il est conseillé de débrancher le produit
  du secteur et de l’antenne.
  Deutsch
  Der jährliche Energieverbrauch wird berechnet auf der Grundlage des Stromverbrauchs (bei werkseitig eingestellten Stand-
  ardwerten) in angeschaltetem Zustand unter der Annahme von 4 Stunden Nutzung pro Tag an 365 Tagen pro Jahr. (Gemes-
  sen gemäß IEC 62087 Ed.2)
  Der Stromverbrauch in angeschaltetem Zustand variiert je nach den Einstellungen des Geräts.
  Um den Stromverbrauch zu reduzieren, stellen Sie die Helligkeit des Geräts geringer oder die Energiesparoption auf
  Hoch ein.
  Damit senken Sie die allgemeinen Betriebskosten.
  Lassen Sie das Gerät nicht für längere im Standby-Modus Laufen (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom
  wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Ziehen Sie am besten den
  Netzstecker und das Antennenkabel.
  Nederlands
  Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend op basis van het energieverbruik in de modus Aan (fabrieksinstellingen)
  gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar. (Gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2)
  Het energieverbruik in de modus Aan kan verschillen afhankelijk van de weergave-instellingen van het product.
  Als u het energieverbruik wilt reduceren, past u de helderheid van het product aan of stelt u de optie Spaarstand in op
  Hoog.
  Zo kunt u besparen op de algemene verbruikskosten.
  Laat het product niet gedurende langere tijd op stand-by staan (bijvoorbeeld tijdens vakanties). Zelfs wanneer het apparaat is
  uitgeschakeld, wordt er een kleine hoeveelheid stroom gebruikt. U kunt het beste de stekker uit het stopcontact halen en de
  antenne loskoppelen.
  Italiano
  un consumo energetico pari a 4 ore al giorno per 365 giorni all’anno. (La misurazione è conforme a IEC 62087 Ed.2)
  Il consumo energetico in modalità On-mode varia a seconda delle impostazioni del produttore.
  Per ridurre i consumi, regolare la luminosità del prodotto oppure impostare la funzione Risp. energia su Alto.
  Ciò consentirà di ridurre i costi energetici.
  Non lasciare il prodotto in modalità standby per un lungo periodo di tempo (durante i periodi di ferie, per esempio). Anche
  quando il dispositivo è spento, l’apparecchio consuma una piccola quantità di energia elettrica. E’ consigliabile scollegare il
  cavo di alimentazione e il cavo dell’antenna dalle prese a muro.
  Español
  funcionamiento de 4 horas cada día, 365 días al año. (Medición de acuerdo con IEC 62087 Ed.2)
  energía.
  Así reducirá el coste total de funcionamiento.
  No deje el producto en modo de espera durante períodos largos de tiempo (cuando está de vacaciones, por ejemplo).
  Aunque esté apagado continúa consumiendo una pequeña cantidad de energía. Lo mejor es desenchufar el aparato de la
  red eléctrica y de la antena.
  Português
  funcionar 4 horas por dia, durante 365 dias por ano. (Medido de acordo com a norma IEC 62087 Ed.2)
  Para reduzir o consumo de energia, ajuste o brilho do produto o
  Não deixe o produto em modo de espera durante longos períodos de tempo (por exemplo, quando vai de férias). Continua a
  consumir uma pequena quantidade de energia eléctrica mesmo quando desliga o interruptor. Aconselha-se que desligue o
  aparelho da corrente eléctrica e da antena.
  Slovenščina
  Ročná spotreba energie sa vypočítava na základe spotreby energie v režime zapnutia (predvolené výrobné nastavenie), a to
  pri prevádzke 4 hodiny za deň a 365 dní v roku. (Namerané podľa normy IEC 62087 vyd. 2)
  Spotreba energie v režime zapnutia sa odlišuje v závislosti od nastavení produktu.
  Aby ste znížili spotrebu energie, nastavte jas produktu, prípadne nastavte možnosť Úspora energie na položku
  Vysoká.
  Znížia sa tým celkové prevádzkové náklady.
  Produkt nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Najlepšie je odpojiť
  produkt od zásuvky a antény. Aj vo vypnutom stave sa spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť
  prijímač od zásuvky a antény.
  Türkçe
  Yıllık enerji tüketimi Açık modu (Fabrika Varsayılan Ayarı) güç tüketimi temel alınarak, günde 4 saat ve yılda 365 gün
  çalıştırıldığı varsayılarak hesaplanmıştır. (IEC 62087 Ed.2’ye göre ölçülmüştür)
  Açık modunun güç tüketimi ürünün ayarlarına göre değişir.
  Güç tüketimini azaltmak için ürünün parlaklığını ayarlayın ya da Enerji Tasarrufu seçeneğini Yüksek ayarına getirin.
  Bu genel çalışma maliyetini azaltır.
  Ürününüzü uzun süre (örneğin tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Cihaz kapalı olduğunda bile küçük miktarda
  bir güç tüketimi hala vardır. Cihazı elektrik şebekesinden ve anten bağlantılarından ayırmak en doğru işlemdir.
  Magyar
  Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapjául az évi 365 napos, napi négyórás használat mellett mért bekapcsolt módú
  (gyári alapértelmezett beállításokkal) áramfogyasztás szolgált. (Az IEC 62087 Ed.2 alapján mérve.)
  A bekapcsolt módú áramfogyasztás a termék beállításaitól függően változik.
  Az áramfogyasztás csökkentése érdekében szabályozza a készülék fényerejét, illetve állítsa magas értékre az
  energiatakarékos opciót.
  Ezzel csökkentheti a teljes üzemeltetési költséget.
  A készüléket ne hagyja hosszabb ideig (például nyaralás idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt egy
  kevés elektromos áramot, ha ki van kapcsolva. Ilyenkor tanácsos kihúzni a táp- és antennakábelt.
  Polski
  Roczne zużycie mocy jest obliczane na podstawie zużycia mocy przez włączone urządzenie (Ustawienia fabryczne)
  działający przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku (Pomiary zgodne z normą IEC 62087 Ed.2).
  Zużycie mocy przez włączone urządzenie zależy od jego ustawień.
  Aby zredukować zużycie prądu, dostosuj jasność urządzenia lub ustaw tryb Oszczędności Energii w pozycji Wysoki.
  Spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów pracy.
  Nie jest wskazane pozostawianie produktu w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Pewna
  ilość zasilania jest zużywana nawet po naciśnięciu przycisku zasilania. Najlepiej odłączyć urządzenie zarówno od sieci
  elektrycznej, jak i anteny RTV, wyjmując odpowiednie przewody z gniazd.
  Ελληνικά
  Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται στη βάση της κατανάλωσης ενέργειας (Προεπιλεγμένη Εργοστασιακή Ρύθμιση)
  όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, και λειτουργεί 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. (Μέτρηση σύμφωνα με το
  πρότυπο IEC 62087 Ed.2)
  Η κατανάλωση ενέργειας όταν συσκευή είναι ενεργοποιημένη ποικίλλει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προϊόντος.
  Για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, προσαρμόστε τη φωτεινότητα του προϊόντος ή ορίστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο Υψηλή.
  Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το συνολικό κόστος λειτουργίας.
  Μην αφήνετε το προϊόν σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές).
  Εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για
  να τη σβήσετε. Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και από την υποδοχή της κεραίας.
  [2010] Power consumption 삽지-All Product_Ver2.indd 1 2010-08-18 오후 6:18:48
  LE37B62*/65*/67* Series 111.0 0.30 165.0 35.0 65% Yes
  LE46B62*/65*/67* Series 187.0 0.30 276.0 80.0 65% Yes
  LE40B62*/65*/67* Series 151.0
  0.30
  223.0
  49.0
  65%
  Yes
  LE55B65*/67* Series 171.0 0.30 252.0 66.0 65% Yes
Samsung LE55B679

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Samsung LE55B679 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Samsung LE55B679 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría y ha sido calificado por personas con un promedio de . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: . ¿Tiene alguna pregunta sobre o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Samsung LE55B679

Marca Samsung
Modelo LE55B679
Producto televisión LCD
EAN 8808993240371
Idioma Español, Holandés, Finlandés, Húngaro, Griego, Eslovaco, Turco, Rumano, Checo, Noruego, Inglés, Polaco, Danés, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Croata
Tipo de archivo PDF
- 55
- -
- Full HD
-
- -
- 1920 x 1080
- 16:9
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- 1080p
- -
- -
- 139
- 100
-
- Analog & Digital
- -
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T
-
- 2
- 15
- SRS TruSurround HD
- 4
- -
-
- 1.3
- 2
- 1
- 1
- -
- 0
-
- 2
- 2
-
- 1
- -
- 1
-
- 0
-
- 1
- 1
- 1
-
-
-
-
-
- 3GP, ASF, AVI, H.264, MKV, MP4, MPEG, MPEG2, MPEG4, MPG, TS, VC-1, WMV
- AAC, AC3, ADPCM, HE-AAC, LPCM
-
-
-
-
-
-
-
- 1000
- -
-
- 400 x 400
- Vertical
- 250
- 0.3
- 170
- -
- -
- 85
- -
- -
- 1310
- 80
- 842
- 28800
- 1310
- 308
- 895
- 37200
- 1425
- 399
- 1013
- 40900
-
- Negro
- -
-
- Samsung Wide Color Enhancer
-
-
- Anynet+
- 66
- Mega Contrast
- LCD
Audio
Sistema de audio SRS TruSurround HD
Potencia estimada RMS 15W
Número de altavoces 2
Desempeño
Teletexto 1000páginas
Formatos de audio soportados AAC, AC3, ADPCM, HE-AAC, LPCM
Formatos de vídeo compatibles 3GP, ASF, AVI, H.264, MKV, MP4, MPEG, MPEG2, MPEG4, MPG, TS, VC-1, WMV
24p
Tecnología de procesamiento de imagen Samsung Wide Color Enhancer
Funciones de teletexto
Empaquetado
Peso del paquete 40900g
Manual de usuario
Profundidad del paquete 399mm
Altura del paquete 1013mm
Ancho del paquete 1425mm
Soporte de sobremesa
Mando a distancia
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD)
Temporizador de apagado
Imagen en imagen
Guía electrónica de programación
Temporizador Encendido/Apagado
Peso y dimensiones
Peso con stand 37200g
Profundidad dispositivo (con soporte) 308mm
Altura del dispositivo (con soporte) 895mm
Ancho del dispositivo (con soporte) 1310mm
Peso 28800g
Ancho 1310mm
Profundidad 80mm
Altura 842mm
Puertos e Interfaces
Audio digital, salida optica 1
Cantidad de puertos SCART 2
Puerto - RS-232 1
Salida de audio (L,R) 1
Número de puertos RF 2
Interfaz común
Entrada de audio para DVI
Versión HDMI 1.3
Interfaz común Plus (CI+)
Control de electrónica de consumo (CEC) Anynet+
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0
Salidas para auriculares 1
Entrada de S-Video 0
Entrada de video compuesto 1
PC (D-Sub)
Entrada de audio para PC
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada 1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1
Cantidad de puertos USB 2.0 2
Número de puertos HDMI 4
Tarjeta de lectura integrada
Diseño
Interfaz de panel de montaje 400 x 400mm
Contenido de mercurio 66mg
Color del producto Negro
montaje VESA
Exhibición
Diagonal de pantalla 139cm
Formatos gráficos soportados 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado 1080p
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico Mega Contrast
Frecuencia nativa de refresco 100Hz
Tecnología de visualización LCD
Diagonal de la pantalla 55
Resolución de la pantalla 1920 x 1080Pixeles
Tipo HD Full HD
Relación de aspecto nativa 16:9
Otras características
Colocación soportada Vertical
Altavoces incorporados
Con wifi
Giratorio
3D
Control de energía
Consumo energético (en suspensión) 85W
Consumo de energía (max) 250W
Consumo energético 170W
Consumo de energía (inactivo) 0.3W
Smart TV
TV por Internet
Smart TV
Sintonizador de la TV
Tipo de sintonizador Analog & Digital
Formato de señal digital DVB-C, DVB-S2, DVB-T
Conexión
Wifi
Ethernet

Manuales de productos relacionados

televisión LCD Samsung

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el SamsungLE55B679 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más