Saris Bones 2 manual

 • Technische specificaties
  Gewicht van de fietsendrager: 4 kg
  Maximale toegelaten belasting: 32 kg
  Maximaal gewicht van de fiets: 16 kg
  OPGELET:
  • Houd u aan alle vereisten voor de compatibiliteit/aanpassing die worden vermeld in de gids voor de
  compatibiliteit tussen voertuig en fietsendrager van Saris. (Verkrijgbaar bij elke dealer van Saris).
  Als u voertuig niet wordt vermeld of als u vragen hebt, kunt u onze klantendienst bellen op het
  nummer 800-783-7257 of www.saris.com raadplegen.
  • Lees en volg de instructies zorgvuldig. Bewaar de handleiding, zodat u ze later kunt raadplegen en
  voor informatie over de onderdelen. Zorg dat eventuele andere gebruikers van de fietsendrager de
  inhoud van de handleiding kennen.
  • De eindgebruiker moet verzekeren dat het gebruik van dit product aan alle lokale en nationale
  wetten voldoet.
  • De afmetingen en de verlichting van de nummerplaat moeten aan de nationale reglementen
  voldoen.
  • Wanneer men een verlichtings/signalisatiesysteem dupliceert, is het belangrijk dat de
  elektrische aansluitingen correct worden uitgevoerd, volgens de aanbevelingen van de fabrikant van
  het voertuig.
  • Gebruik uitsluitend in water oplosbare schoonmaakmiddelen om het voertuig en de drager te
  reinigen. Neem de fietsendrager niet mee door een wasstraat.
  • Zorg dat de banden van de fiets niet net achter de uitlaat komen.
  • Koppel geen aanhangwagen aan en sleep geen voertuigen.
  • Deze drager is niet aanbevolen voor terreingebruik of voor snelheden hoger dan 130 km/u.
  • Een voertuig zal zich anders gedragen wanneer achterop een fietsendrager gemonteerd is en
  zeker wanneer de drager geladen is (vooral op het vlak van de gevoeligheid voor zijwind, het
  gedrag in de bochten en bij het remmen). U moet uw rijtechniek aanpassen aan dit andere gedrag
  en snelheid minderen, vooral in de bochten. U moet ook rekening houden met langere
  remafstanden.
  • De montage van de fietsendrager vergroot de totale lengte van het voertuig. De fietsen zelf kunnen
  de totale breedte en hoogte van het voertuig vergroten. Wees voorzichtig bij het achteruitrijden
  en/of het binnenrijden van garages, veerboten enz.
  • Open het achterportier niet als de drager gemonteerd is.
  • Verwijder de drager van het voertuig wanneer hij niet wordt gebruikt.
  • Het is mogelijk dat de ruitenwissers achteraan niet werken als de drager gemonteerd is.
  • Deze drager rust op de achterbumper. De pootjes moeten de bumper raken.
  • Deze drager is gemaakt om fietsen met een standaard frame te vervoeren. Hij is niet geschikt voor
  tandems of ligfietsen.
  • Plaats nooit meer dan twee fietsen (maximaal gewicht 32 kg) op de drager. Bevestig de fietsen
  stevig en zorg dat het gewicht gelijkmatig verdeeld is. Laad eerste de zwaarste/grootse fiets,
  zodat hij het dichtst bij het voertuig komt.
  • Vervang elke montageriem bij het eerste teken van slijtage. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij
  uw plaatselijke dealer van Saris of op het nummer 1-800-783-7257.
  • De riemen van de bovenste haken moeten evenwijdig lopen met de achterste poot,om verschuiven
  te voorkomen.
  • De centrale buis moet zich recht boven de bumper bevinden.
  • Geen enkel deel van de drager, met inbegrip van de riemen, mag de spoiler raken.
  • Bevestig de voorwielen van de fietsen om mogelijke schade te voorkomen (artikelnummer 3033 is
  aanbevolen).
  • Span de riemen en de gespen tijdens reis regelmatig aan.
  • Saris is niet aansprakelijk voor letsels of gevolgschade aan eigendom of bezit die door een
  verkeerde montage of een verkeerd gebruik wordt veroorzaakt.
  Waarschuwingen en afwijzing van aansprakelijkheid:
  Deze drager is ontworpen om fietsen op specifieke voertuigen te vervoeren. De gebruiker moet
  voorafgaand aan de installatie de aanbevelingen in de gids van Saris "De gepaste fietsendrager
  vinden" (verkrijgbaar bij de Saris-dealer) en de bijgevoegde instructies lezen en naleven. De
  aanbevelingen voor de gepaste fietsendrager zijn gebaseerd op de standaard kenmerken van het
  voertuig; facultatieve functies kunnen de aanbevelingen beïnvloeden. De gebruiker moet de drager
  correct aan het voertuig bevestigen, voor elk gebruik kijken of hij goed is vastgemaakt, en de
  onderdelen op slijtage controleren. De bevestiging van de drager aan het voertuig is van kritiek belang
  en ontsnapt aan de controle van de fabrikant. De fabrikant en de verkoper wijzen uitdrukkelijk elke
  aansprakelijkheid af voor letsels, schade aan of verlies van eigendommen, direct, indirect of
  incidenteel, als gevolg van een verkeerde bevestiging, een ongepast gebruik, een ontoereikend
  onderhoud of de verwaarlozing van deze drager.
  Garantie:
  Saris Cycling Group, Inc. ("Saris") waarborgt dat uw product van Saris vrij zal zijn van gebreken van
  materiaal en makelij zo lang u het product bezit. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkeli-
  jke consument die het product koopt. Deze garantie geldt niet voor onderdelen die door normaal
  gebruik versleten zijn of die beschadigd zijn door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, een
  ongeval of ongeoorloofde wijzigingen. ELKE IMPLICIETE GARANTIE WAAROP DE KOPER AANSPRAAK
  ZOU KUNNEN MAKEN, IS IN DUUR BEPERKT TOT DE PERIODE WAARIN DE OORSPRONKELIJKE
  CONSUMENT EIGENAAR BLIJFT VAN HET PRODUCT. Sommige staten verbieden beperkingen van de
  duur van een impliciete garantie, zodat deze beperking misschien niet op u van toepassing is. Saris
  zal elk product van Saris dat defect is of bij een normaal gebruik en een normaal onderhoud niet aan
  de voorwaarden van deze garantie voldoet, naar eigen keuze repareren of vervangen, of de
  aankoopprijs terugbetalen. Om service volgens deze garantie te ontvangen, stuurt u het defecte
  product of onderdeel van Saris port betaald terug naar Saris, op het onderstaande adres. Raadpleeg
  eerst onze klantendienst, die u een retournummer zal geven. De reparatie of de vervanging van een
  defect product van Saris, of de terugbetaling van de aankoopprijs, is het enige verhaal van de koper
  volgens deze garantie en Saris zal nooit aansprakelijk zijn voor incidentele of gevolgschade, verliezen
  of kosten. Sommige staten verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade,
  zodat het mogelijk is dat de bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is. Deze
  garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en het is mogelijk dat u ander rechten hebt, die van
  staat tot staat verschillen.
  Technische Daten
  Gewicht des Fahrradträgers: 4 kg
  Zulässige Tragfähigkeit: max. 32 kg
  Max. Fahrradgewicht: 16 kg
  VORSICHT:
  • Alle Anforderungen an die Kompatibilität/den Sitz, die im aktuellen Saris Fahrzeug/Träger-Kompatibil-
  itätsleitfaden angegeben sind, müssen befolgt werden. (Erhältlich bei jedem Saris-Händler.) Wenn Ihr
  Fahrzeug nicht aufgeführt ist oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
  unter der Telefonnummer 800-783-7257 oder besuchen Sie www.saris.com.
  • Lesen und befolgen Sie die Anleitung sorgfältig. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren
  Nachschlagen oder für Teileinformationen auf. Stellen Sie sicher, dass andere Benutzer des
  Fahrradträgers mit dem Inhalt vertraut sind.
  • Der Endbenutzer muss sicherstellen, dass die Verwendung dieses Produkts alle örtlichen und
  staatlichen Gesetze erfüllt.
  • Die Abmessungen des Nummernschilds und die Beleuchtungssysteme müssen gemäß nationalen
  Vorschriften für den Typ zugelassen sein.
  • Wenn ein Beleuchtungs-/Blinkersystem dupliziert wird, ist es wichtig, dass die elektrischen
  Anschlüsse gemäß dem Stand der Technik und der Empfehlung des Herstellers vorgenommen
  werden.
  • Verwenden Sie zum Reinigen des Fahrzeugs und des Trägers nur wasserlösliche Reinigungsmittel.
  Fahren Sie nicht mit dem Tger durch die Autowaschanlage.
  • Achten Sie darauf, dass sich die Fahrradreifen nicht direkt hinter dem Auspuffohr befinden.
  • Bringen Sie keinen Anhänger oder ein abgeschlepptes Fahrzeug an.
  • Dieser Träger ist nicht für Fahrten im Gelände oder für Fahrten mit Geschwindigkeiten über 130 km/h
  geeignet.
  • Die Fahreigenschaften eines Fahrzeugs ändern sich, wenn ein Fahrradträger an der Rückseite
  angebracht ist, insbesondere wenn dieser beladen ist (dies betrifft insbesondere die Empfindlichkeit
  bei Seitenwind, die Reaktion in Kurven und das Bremsen). Die Fahrtechnik sollte an diese
  Veränderungen angepasst, die Geschwindigkeit, insbesondere in Kurven, verringert und der längere
  Bremsweg sollte berücksichtigt werden.
  • Die Gesamtlänge des Fahrzeugs erhöht sich, wenn ein Fahrradträger angebracht wird. Das Fahrrad
  selbst kann die Gesamtbreite und -höhe des Fahrzeugs erhöhen. Seien Sie beim Wenden und/oder
  beim Fahren in Garagen oder Fähren usw. vorsichtig.
  • Öffnen Sie den Kofferraumdeckel nicht, wenn der Träger montiert ist.
  • Entfernen Sie den Träger bei Nichtgebrauch vom Fahrzeug.
  • Möglicherweise können die Heckscheibenwischer nicht verwendet werden, wenn der Träger am
  Fahrzeug angebracht ist.
  • Bei diesem Träger handelt es sich um einen an der Stoßstange angebrachten Fahrradträger. Die
  Schenkel müssen auf dem Stoßfänger aufliegen.
  • Dieser Träger ist für übliche Fahrradrahmen gedacht. Er ist nicht für die Verwendung mit Tandem- oder
  Liegerädern gedacht.
  • Stellen Sie nie mehr als zwei Fahrräder (Höchstgewicht 32 kg) auf den Tger. Befestigen Sie sie
  ordnungsgemäß und sorgen Sie für eine gleichmäßige Lastverteilung. Laden Sie das schwerste/größte
  Fahrrad zuerst und an nähesten zum Fahrzeug auf.
  • Tauschen Sie die Montagegurte bei ersten Anzeichen eines Verschleißes aus. Ersatzteile sind über
  Ihren Saris-Händler vor Ort oder unter der Telefonnummer 1-800-783-7257 erhältlich.
  • Die oberen Hakengurte müssen parallel zum hinteren Schenkel sein, um ein Verrutschen zu
  verhindern.
  • Das Mittelrohr muss sich direkt über der Stoßstange befinden.
  • Kein Teil des Trägers, einschl. der Gurte, darf den Spoiler berühren.
  • Um mögliche Schäden zu verhindern, sollten Sie die Vorderräder des Fahrzeugs befestigen
  (Teilenummer 3033 empfohlen).
  • Ziehen Sie die Gurte und Schnallen während der Fahrt regelmäßig fest.
  • Saris übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Folgeschäden an Sachen oder Vermögen,
  die durch falsche Anbringung oder Verwendung verursacht werden.
  Warnung und Haftungsausschluss:
  Dieser Träger ist für den Transport von Fahrrädern auf bestimmten Fahrzeugen gedacht. Vor der
  Installation müssen Benutzer die Empfehlungen des aktuellen Saris-Kompatibilitäts-Check (erhältlich über
  den Saris-Händler) und die beigefügte Anleitung lesen und befolgen. Die Empfehlungen basieren auf den
  Standardmerkmalen des Fahrzeugs; optionale Merkmale können die Empfehlungen beeinflussen.
  Benutzer müssen den Träger korrekt am Fahrzeug anbringen, die Befestigung vor jedem Gebrauch prüfen
  und die Teile des Trägers auf Verschleiß prüfen. Die Befestigung des Trägers am Fahrzeug ist äußerst
  wichtig und liegt außerhalb der Kontrolle des Herstellers. Der Hersteller und der Verkäufer schließen
  ausdrücklich jegliche Haftung für Verletzungen, Sachschäden und Verluste aus, ganz gleich, ob es sich um
  direkte, indirekte oder um Folgeschäden handelt, die aus einer falschen Befestigung, falschen
  Verwendung, nicht angemessenen Wartung oder Vernachlässigung dieses Trägers resultieren.
  Garantie:
  Die Saris Cycling Group, Inc. („Saris“) garantiert, dass Ihr Saris-Produkt für die gesamte Lebensdauer des
  Produkts frei von Material- und Fertigungsmängeln ist. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen
  Käufer. Diese Garantie gilt nicht für Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen oder die durch
  missbräuchliche oder falsche Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfall oder nicht genehmigte Änderungen
  beschädigt wurden. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, DIE FÜR DEN KÄUFER EVENTUELL GELTEN,
  SIND AUF DIE ZEIT BEGRENZT, DIE DER URSPRÜNGLICHE KÄUFER EIGENTÜMER DES PRODUKTS IST.
  Einige Länder erlauben Einschränkungen der Dauer stillschweigender Garantien nicht, deshalb kann es
  sein, dass obige Einschränkung für Sie nicht gilt. Saris wird, nach eigenem Ermessen, Saris-Produkte, die
  defekt sind oder dieser Garantie bei normalem Gebrauch und Service nicht entsprechen, reparieren oder
  austauschen oder den Kaufpreis dafür zurückerstatten. Um Service unter dieser Garantie zu erhalten,
  senden Sie das defekte Saris-Produkt oder -Teil, Fracht bezahlt, an Saris unter folgender Adresse zurück.
  Bitte kontaktieren Sie vor der Rücksendung unsere Kundenserviceabteilung, um eine Return-Authoriza-
  tion-Nummer zu erhalten. Die Reparatur oder der Austausch eines defekten Saris-Produkts oder die
  Rückerstattung des Kaufpreises ist das einzige Rechtsmittel des Käufers unter dieser Garantie und Saris
  übernimmt in keinem Fall eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden, Verluste oder Ausgaben. Einige
  Länder erlauben den Ausschluss oder die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht, deshalb
  kann es sein, dass die obige Einschränkung oder der obige Ausschluss für Sie nicht gilt.Diese Garantie
  räumt Ihnen spezifische Rechte ein. Sie können darüber hinaus weitere Rechte haben, die von Land zu
  Land unterschiedlich sein können.
  De
  Nl

¿Tiene alguna pregunta del "Saris Bones 2 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Saris Bones 2 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de Saris Bones 2. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Saris Bones 2 propietarios.