Scheppach BTS800 manual

Scheppach BTS800

Vea aquí el manual gratuito de ScheppachBTS800. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Scheppach BTS800 propietarios.

Marca
Scheppach
Modelo
BTS800
Producto
Idioma
Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Danés, Polaco, Noruego, Finlandés, Checo, Eslovaco, Húngaro, Esloveno, Croata
Tipo de archivo
PDF
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH | Günzburger Str. 69 |
D-89335 Ichenhausen | www.scheppach.com
Szavatosság HU
A nyilvánvaló hibákat ki kell jelenteni számított 8 napon belül az áruk, különben a vevő elveszti
minden igényt az ilyen hibák. Kínálunk garanciát a gépeinket a megfelelő kezelés időtartamának
hallgatólagos garancia a szállítás időpontját oly módon, hogy cserélje ki minden egyes része ezen
idő alatt észlelhető a sorban anyag-vagy gyártási legyen hiábavaló, ingyen. Az alkatrészeket, hogy
nem termel magunkat, hogy csak olyan garanciát, hiszen jogosultak jótállási igények beszállítókkal
szemben. A költségek beillesztése az új részek a vevőnek. Átalakítása és csökkentése
követelések és egyéb kártérítési igények ki vannak zárva.
Garancija HR
Vidljive štete se moraju prijaviti u roku od 8 dana od primitka robe U suprotnom slučaju kupac
gubi pravo na reklamaciju. Mi jamčimo za naše strojeve u slučaju ispravnog postupanja tijekom
perioda zakonskog jamstva tako što zamijenjujemo besplatno bilo koji dio stroja koji dokazano
postane neupotrebljiv uslijed neispravnog materijala ili grešaka u proizvodnji u tom vremenskom
periodu Za dijelove koje mi nismo proizveli jamčimo samo ukoliko imamo pravo na reklamaciju
prema dobavljačima Troškove za ugradnju novih dijelova snosi kupac Molbe za smanjenjem
cijene kao i sve druge reklamacije zbog šteta su isključene.
ruka CZ
Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny
nároky týkající se takovýchto vad. Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správně
zacházeno, na dobu zákonnné záruční lhůty začínající od doručení tak, že bezplatně vyměníme
každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem
materiálové či výrobní vady. Na díly, které sami neopravujeme, poskytujeme záruku pouze v
rozsahu , v němž nám přísluší nárok na záruční plnění vůči subdodavateli . Náklady na instalaci
nového dílu nese zákazník. Nárok na výměnu zboží, na slevu a jiné nároky na odškodnění jsou
vyloučené.
Gwarancja PL
Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w
przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji
wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału z jakie-
go zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna
będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez
nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców
. Koszty instalacji nowych części
są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny
zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.
Garanție RO
Defecte evidente trebuie să e raportate în termen de 8 zile de la primirea de bunuri, alel
cumpărătorul pierde toate cererile pentru asel de defecte. Oferim o garanție de pe mașinile
noastre cu un tratament adecvat pe durata unei garanții implicite de la data de livrare în așa
fel încât vom înlocui ecare parte în acel moment detectabil într-un rând în material sau
manoperă ar  inul, gratuit. Pentru părțile care nu ne produc, vom face doar o asel de
garanție, așa cum avem dreptul la pretenții de garanție împotriva furnizorilor. Costurile pentru
introducerea de piese noi la cumpărător. Conversie și reducerea creanțe și alte cererile de
despăgubire sunt excluse.
Garantii EE
Ilmselgetest vigadest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, vastasel juhul
kaotab ostja kõik õigused garantiile nimetatud vigade tõttu. Õige käsitsemise korral anname oma
masinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba üleandmisest nii, et vahetame
tasuta välja kõik masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskõlbmatuks
materjali- või tootmisvea tõttu. Osade eest, mida me ise ei tooda, anname garantii vaid selles osas,
mis tarnija on meile garanteerinud. Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis- ja
amortisatsiooninõuded ning muud kahjutasunõuded välistatakse.
Garantija LV
Acīmredzami defekti ir jāpaziņo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā pircēja
tiesības pieprasīt atlīdzību par šādiem defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam garantiju savām
iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. Mēs apņemamies bez maksas pie-
gādāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļuvusi nelietojama bojātu materiālu vai ražošanas de-
fektu dēļ šajā laika periodā. Attiecībā uz rezerves daļām, kuras nav mūsu ražotas, mēs garantējam
tikai gadījumā, ja mums ir garantija no saviem piegādātājiem. Jauno detaļu uzstādīšanas izmaksas
ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai pirkuma cenas samazināšana, kā arī jebkuras citas
prasības par bojājumu atlīdzināšanu netiek izskatītas.
Garantija LT
Dėl akivaizdžiai matomų defektų turi būti informuota per 8 dienas nuo įrenginio gavimo momento.
Kitu atveju pirkėjo teisė reikšti pretenziją dėl šių defektų yra negaliojanti. Savo įrenginiams mes
garantuojame įstatymo nustatytą pilną aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, jei yra laikomasi
gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes pažadame nemokamai pakeisti bet kurias mašinos dalis,
sugedusias dėl blogos medžiagos ar gamyklinio broko. Mes neatsakome už dalis, pagamintas ne
mūsų ir jūsų gautas iš kito tiekėjo. Naujų dalių montavimo kaštai yra pirkėjo atsakomybė. Pirkimo
nutraukimas ar pirkimo kainos sumažinimas, kaip ir bet kurios kitos pretenzijos dėl nuostolių nebus
patenkinamos.
Ábyrgð IS
Augljósar skemmdir verður að tilkynna innan 8 daga frá viðtöku vörunnar. Annars er réttur kau-
panda um bætur vegna slíka skemmda ógildur. Við ábyrgjumst, í tilfelli réttrar meðhöndlunar yr
lögbundið ábyrgðartímabil frá afhendingu, að við skiptum um hvern vélarhlut án kostnaðar sem
ónothæfur er vegna gallaðs efnis eða skemmda í framleiðslu innan ákveðins tímabils. Af því er
tekur til hluti sem ekki eru framleiddir af
okkur, ábyrgjumst við af því leiti aðeins að við eigum rétt á ábyrgðarkröfum gagnvart birgðasölum.
Kostnaður vegna uppsetningar á nýjum hlutum skal falla í skaut kaupanda. Ógilding sölu eða
afsláttur á kaupverði sem og aðrar kröfur vegna skemmda eru undanskildar.
Garanti TR
Apaçık kusurları malların alınmasından 8 gün içinde bildirilmesi gerekir, aksi takdirde alıcı bu
kusurları için tüm talepler kaybeder. Biz ücretsiz, yararsız olmalıdır malzeme veya işçilik üst üste
saptanabilir bu süre içinde her bir parça takmadan böyle bir şekilde teslim tarihinden itibaren zımni
garanti süresine uygun tedavi ile makinelerde bir garanti veriyoruz. Biz tedarikçiler karşı garanti
talepleri hakkı olarak kendimizi üretmek değil bu parça için, biz, sadece teminat olun. Alıcıya yeni
parçaların yerleştirilmesi için maliyetleri. Dönüşüm ve azaltma iddiaları ve diğer tazminat talepleri
dahil değildir.
гаранция BG
Очевидни недостатъци трябва да бъдат докладвани в рамките на 8 дни от получаването на
стоки, в противен случай купувачът губи всякакви претенции за такива дефекти. Предлагаме
гаранция на нашите машини с правилното лечение на срока на действие на косвена
гаранция от датата на доставка по такъв начин, че ние замени всяка част в рамките на
това време открива в един ред в материала или изработката трябва да бъде безполезно,
безплатно. За части, които ние не се произвеждат, ние правим само като гаранция, като
имаме право на гаранционни искове срещу доставчици. Разходите за вмъкване на нови
части на купувача. Преобразуване и намаляване вземания и други исковете за обезщетения,
са изключени.
Гарантия RU
Об очевидных дефектах необходимо уведомить в течение 8 дней после получения товара. В
ином случае все претензии покупателя по таким дефектам не принимаются. Мы предостав-
ляем гарантию на наши машины при условии правильного обращения с ними. Гарантия дей-
ствует с момента передачи машины в течение установленного законом гарантийного срока.
В течение этого времени мы гарантируем бесплатную замену любой части машины, если
они стали непригодны к использованию в результате доказуемых ошибок в применяемых
материалах или при изготовлении. На части машины, которые мы не изготавливаем сами,
мы предоставляем гарантии в той мере, насколько нас касаются рекламационные претензии
к изготовителям. Расходы по замене деталей несет покупатель. Претензии на расторжение
договора купли-продажи, штрафы и прочие требования о возмещении ущерба исключаются.

¿Tiene alguna pregunta del "Scheppach BTS800 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Scheppach BTS800 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

En venta a