Sennheiser OCX 686G SPORTS

Sennheiser OCX 686G SPORTS manual

(1)
 • In conformità ai seguenti requisiti
  • DirettivaWEEE(2012/19/UE)
  Smaltireildispositivoautilizzoterminatopresso
  icentridiraccoltadelpropriocomuneoppurein
  uncentroperilriciclaggio.
  Conformità CE
  • DirettivaEMV(2004/108/CE)
  • DirettivaRoHS(2011/65/UE)
  • Direttivasicurezzadeiprodotti(2001/95/CE)
  Cuffieperlettoriportatili:EN60065/A12,EN50332-2
  LadichiarazioneèdisponibileinInternetsulsitowww.sennhei-
  ser.com.Primadellamessainfunzione,osservareledisposizioni
  specifichedelpaesedicompetenza.
  NL
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften
  ►Leesdegebruiksaanwijzing,deveiligheidshandleiding,de
  beknoptehandleiding(indienmeegeleverd)zorgvuldigenin
  zijngeheeldoor,voordatuhetproductgaatgebruiken.
  ►Geefhetproductaltijdsamenmetdezeveiligheidsvoor-
  schriftendooraanderden.
  ►Gebruikhetproductnietwanneerhetklaarblijkelijkbescha-
  digdis.
  Ongevallen en handelingen die schadelijk voor de gezondheid
  zijn voorkomen
  ►Indienulangeretijdnaareenhoogvolumeluistert,kandat
  totblijvendegehoorbeschadigingleiden.
  ►Plaatsdeoortelefoonniettelaagennooitzonderooradap-
  terindegehoorgang.Trekdeoortelefoonaltijdlangzaamen
  voorzichtiguithetoor.
  ►Houdaltijdeenafstandvanminimaal10cmtussende
  behuizingvandehoofdtelefoonenpacemakersc.q.geïm-
  planteerdedefibrillatoren(ICD’s)aan,aangezienhetproduct
  permanentemagneetveldengenereert.
  ►Houdhetproduct,verpakkingsmateriaalentoebehoren
  uitdebuurtvankinderenenhuisdieren,omongevallenen
  verstikkingsgevaartevoorkomen.
  ►Gebruikhetproductnietwanneerubijzonderveelaandacht
  aanuwomgevingmoetbesteden(bijv.inhetverkeer).
  Beschadigingen aan het product en storingen voorkomen
  ►Houdhetproductaltijddroogenstelhetnietblootaan
  extreemlageofextreemhogetemperaturen(bijv.föhn,
  verwarming,langdurigezonnestralenenz.),zodatcorrosie
  envervormingwordenvoorkomen.
  ►Maakuitsluitendgebruikvantoebehoren/accessoires/re-
  serveonderdelenwelkedoorSennheiserwordengeleverdof
  aanbevolen.
  Reglementair gebruik/aansprakelijkheid
  Dezehoofdtelefoonisontwikkeldvoorhetgebruikincombina-
  tiemetdraagbareapparatenenHifi-systemen.
  Onderniet-reglementairgebruikwordt verstaandat uhet pro-
  duct anders gebruikt dan beschreven in de bijbehorende ge-
  bruiksaanwijzingen.
  Sennheiserkannietaansprakelijkwordengesteldwanneerhet
  product/toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van
  misbruik.
  Verklaringen van de fabrikant
  Garantie
  SennheiserelectronicGmbH&Co.KGverleentopditproducteen
  garantievan24maanden.
  Deopditmomentgeldendegarantiebepalingenkuntudown-
  loaden vanhet internet onder www.sennheiser.com ofbij uw
  Sennheiser-leverancieropvragen.
  In overeenstemming met onderstaande eisen
  • WEEE-richtlijn(2012/19/EU)
  Brengditproductaanheteindevandelevenscyclus
  naaréénvandeplaatselijkeverzamelpuntenofnaar
  eenrecyclingbedrijf.
  CE-overeenstemming
  • EMV-richtlijn(2004/108/EG)
  • RoHS-richtlijn(2011/65/EU)
  • Productveiligheid(Richtlijn)(2001/95/EG)
  Hoofdtelefoonsvoordraagbarespelers:EN60065/A12,
  EN50332-2
  Deverklaringisopinternetonderwww.sennheiser.combeschik-
  baar.Leesvoor deinbedrijfstellingdespecifieke voorschriften
  door,dievooruwlandvantoepassingzijn!
  PT
  Instruções de segurança importantes
  ►Antesdeutilizaroproduto,leiaomanualdeinstruções,o
  guiadesegurançaeoguiarápido(comofornecido),com
  atençãoenaíntegra.
  ►Semprequederoprodutoaterceiros,incluaestasinstruções
  desegurança.
  ►Nãoutilizeoprodutoseesteapresentardanificações
  visíveis.
  Evitar danos para a saúde e acidentes
  ►Nãooutilizeoprodutocomvolumemuitoaltodurante
  demasiadotempo,paraevitardanosnaaudição.
  ►Nãointroduzaosauscultadoresintra-auricularesdemasiado
  fundonocanalauditivo.Retiresempreosauscultadores
  devagarecuidadosamentedoouvido.
  ►Mantenhasempreumadistânciamínimade10cmentre
  ocorpodosauricularesepacemakersoudesfibriladores
  implantado(ICDs),poisoprodutogeracamposmagnéticos
  permanentes.
  ►Mantenhaoproduto,embalagemeacessóriosforado
  alcancedascriançaseanimaisdomésticosafimdeevitar
  acidenteseperigodeasfixia.
  ►Nuncautilizeoprodutoemsituaçõesquerequeiramasua
  particularatenção(porex.,notrânsito).
  Evitar danos no produto e interferências
  Mantenhaoprodutosempresecoenãooexponhaatem-
  peraturasextremasdemasiadoaltasoubaixas(secador,
  aquecedor,exposiçãodirectaprolongadaàluzsolar,etc.),
  paraevitarcorrosãoedeformações.
  ►Utilizeapenascomponentes/acessórios/peçassobressalen-
  tesfornecidosourecomendadospelaSennheiser.
  Utilização adequada/responsabilidade
  Estes auscultadores foram desenvolvidos para utilização em
  aparelhosportáteisesistemasHi-Fi.
  É consideradautilização inadequada quando este produtofor
  utilizadoparaqualqueraplicaçãonãodescritanosguiasdepro-
  dutosassociados.
  ASennheisernãoassumequalquerresponsabilidadepelautiliza-
  çãoabusivaouinadequadadoprodutobemcomoseusacessórios.
  EN
  Important safety instructions
  ►Readtheinstructionmanual,safetyguide,quickguide(as
  supplied)carefullyandcompletelybeforeusingtheproduct.
  ►Alwaysincludethissafetyguidewhenpassingtheproducton
  tothirdparties.
  ►Donotuseanobviouslydefectiveproduct.
  Preventing damage to health and accidents
  ►Donotlistenathighvolumelevelsforlongperiodsoftimeto
  preventhearingdamage.
  ►Donotinserttheearcanalphonestoodeepintoyourearsand
  neverinsertthemwithoutearadapters.Alwaysextracttheear
  canalphonesfromyourearsveryslowlyandcarefully.
  ►Alwaysmaintainadistanceofatleast3.94“(10cm)between
  theearcupsandthecardiacpacemakerorimplanteddefibrilla-
  torsincetheproductgeneratespermanentmagneticfields.
  ►Keeptheproduct,accessoriesandpackagingpartsoutofreach
  ofchildrenandpetstopreventaccidentsandchokinghazards.
  ►Donotusetheproductinanenvironmentthatrequiresyour
  specialattention(e.g.intraffic).
  Preventing damage to the product and malfunctions
  Alwayskeeptheproductdryanddonotexposeittoextreme
  temperatures(hairdryer,heater,extendedexposuretosun-
  light,etc.)toavoidcorrosionordeformation.
  Useonlyattachments/accessories/sparepartssuppliedor
  recommendedbySennheiser.
  Intended use/Liability
  Theseheadphonesaredesignedforusewithportabledevicesand
  hi-fisystems.
  Itis considered improperuse whenthis product isused forany
  applicationnotnamedintheassociatedproductguides.
  Sennheiserdoesnotacceptliabilityfordamagearisingfromabuse
  ormisuseofthisproductanditsattachments/accessories.
  Manufacturer Declarations
  Warranty
  SennheiserelectronicGmbH&Co.KGgivesawarrantyof 24months
  onthisproduct.
  Forthecurrentwarrantyconditions,pleasevisitourwebsiteat
  www.sennheiser.comorcontactyourSennheiserpartner.
  FOR AUSTRALIA ONLY
  Sennheiser goods come with guarantees that cannot be ex-
  cluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to
  areplacementorrefundforamajorfailureandcompensationfor
  anyotherreasonablyforeseeablelossordamage.Youarealsoen-
  titledtohavethegoodsrepairedorreplacedifthegoodsfailtobe
  ofacceptablequalityandthefailuredoesnotamounttoamajor
  failure.
  Thiswarrantyisinadditiontootherrightsorremediesunderlaw.
  Nothinginthiswarrantyexcludes,limitsormodifiesanyliability
  ofSennheiserwhichisimposedbylaw,orlimitsormodifiesany
  remedyavailabletotheconsumerwhichisgrantedbylaw.
  Tomakeaclaimunderthiswarranty,contact
  SennheiserAustraliaPtyLtd,Unit3,31GibbesStreetChatswood
  NSW2067,Australia
  Phone:(02)99106700,email:service@sennheiser.com.au.
  Allexpensesofclaimingthewarrantywillbebornebytheperson
  makingtheclaim.
  TheSennheiserInternationalWarrantyisprovidedbySennheiser
  AustraliaPtyLtd(ABN68165388312),Unit3,31GibbesStreet
  ChatswoodNSW2067,Australia.
  In compliance with the following requirements
  • WEEEDirective(2012/19/EU)
  Pleasedisposeofthisproductbytakingittoyour
  localcollectionpointorrecyclingcenterforsuch
  equipment.Thiswillhelptoprotecttheenvironment
  inwhichwealllive.
  CE Conformity
  • EMCDirective(2004/108/EC)
  • RoHSDirective(2011/65/EU)
  • ProductSafetyDirective(2001/95/EC)
  Headphonesformobileplayers:EN60065/A12,EN50332-2
  The CE Declaration of Conformity is available on our website at
  www.sennheiser.com. Before putting theproduct into operation
  pleaseobservetherespectivecountry-specificregulations!
  DE
  Wichtige Sicherheitshinweise
  ►LesenSiedieBedienungsanleitung,Sicherheitshinweise,Kur-
  zanleitung(jenachLieferumfang)sorgfältigundvollständig,
  bevorSiedasProduktbenutzen.
  ►GebenSiedasProduktanDrittestetszusammenmitdiesen
  Sicherheitshinweisenweiter.
  ►VerwendenSiedasProduktnicht,wennesoffensichtlich
  beschädigtist.
  Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden
  ►HörenSienichtübereinenlängerenZeitraummithoherLaut-
  stärke,umGehörschädenzuvermeiden.
  SetzenSiedieHörernichtzutiefundniemalsohneOhradapter
  indenGehörgangein.ZiehenSiedieHörerstetslangsamund
  vorsichtigausdemOhrheraus.
  ►HaltenSiestetseinenAbstandvonmindestens10cmzwi-
  schenHörergehäuseundHerzschrittmacherbzw.implantier-
  temDefibrillator(ICDs),dadasProduktpermanenteMagnet-
  feldererzeugt.
  ►HaltenSieProdukt-,Verpackungs-undZubehörteilevonKindern
  undHaustierenfern,umUnfälleundErstickungsgefahrzu
  vermeiden.
  ►BenutzenSiedasProduktnicht,wennIhreUmgebungbeson-
  dereAufmerksamkeiterfordert(z.B.imStraßenverkehr).
  Produktschäden und Störungen vermeiden
  ►HaltenSiedasProduktstetstrockenundsetzenSieesweder
  extremniedrigennochextremhohenTemperaturenaus(Föhn,
  Heizung,langeSonneneinstrahlungetc.),umKorrosionenoder
  Verformungenzuvermeiden.
  ►VerwendenSienurZusatzgeräte/Zubehörteile/Ersatzteile,die
  vonSennheisergeliefertoderempfohlenwerden.
  Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Haftung
  DieserKopfhörerwurdefürdenEinsatzanportablenGerätenund
  Hi-Fi-Systemenentwickelt.
  Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses
  Produktandersbenutzen,alsindenzugehörigenProduktanleitun-
  genbeschrieben.
  Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch odernicht
  ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatz-
  geräte/Zubehörteile.
  Herstellererklärungen
  Garantie
  Sennheiserelectronic GmbH& Co.KG übernimmtfür diesesPro-
  dukteineGarantievon24Monaten.
  DieaktuellgeltendenGarantiebedingungenkönnenSieüberdasIn-
  ternetwww.sennheiser.comoderIhrenSennheiser-Partnerbeziehen.
  In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen
  • WEEE-Richtlinie(2012/19/EU)
  EntsorgenSiediesesProduktamEndeseiner
  NutzungsdauerbeiIhrerörtlichenkommunalen
  SammelstelleoderimRecyclingCenter.
  CE-Konformität
  • EMV-Richtlinie(2004/108/EG)
  • RoHS-Richtlinie(2011/65/EU)
  • Produktsicherheitsrichtlinie(2001/95/EG)
  KopfhörerfürmobileAbspielgeräte:EN60065/A12,EN50332-2
  DieErklärungstehtIhnenimInternetunterwww.sennheiser.com
  zur Verfügung. Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länder-
  spezifischenVorschriftenzubeachten!
  FR
  Consignes de sécurité importantes
  ►Lisezsoigneusementetintégralementlanoticed’emploi,le
  guidedesécurité,leguidededémarragerapide(selonlalivrai-
  son)avantd’utiliserleproduit.
  ►Sivousmettezleproduitàladispositiond’untiers,joignez-y
  toujoursleguidedesécurité.
  ►N‘utilisezpasunproduitmanifestementdéfectueux.
  Prévenir des atteintes à la santé et des accidents
  ►Évitezd‘écouteràdesvolumessonoresélevéspendantde
  longuespériodespouréviterdesdommagesauditifs.
  ►N‘insérezpaslesécouteurstroploindansvosoreillesetne
  lesinsérezpassansadaptateursd‘oreille.Enleveztoujoursles
  écouteursdélicatementetlentement.
  ►Mainteneztoujoursleboîtierdel’écouteuràplusde10cmdes
  stimulateurscardiaquesetdesdéfibrillateursimplantés(DAI)
  carleproduitgénèredeschampsmagnétiquespermanents.
  ►Conservezleproduitetlespiècesd‘emballageetd‘accessoires
  horsdeportéedesenfantsetdesanimauxdomestiquespour
  prévenirdesaccidentsetrisquesd’étouffement.
  ►N‘utilisezpasleproduitdansunenvironnementquiexigeune
  concentrationparticulière(parex.surlaroute).
  Prévenir tout dommage au produit et dysfonctionnements
  ►Conservezleproduitausecetnel‘exposezniàdestempéra-
  turesextrêmementbassesniàdestempératuresextrêmement
  hautes(sèche-cheveux,radiateur,expositionprolongéeausoleil,
  etc.)afind‘éviterdescorrosionsoudéformations.
  ►N’utilisezquelesappareilsauxiliaires/accessoires/piècesde
  rechangerecommandésparSennheiser.
  Utilisation conforme aux directives/Responsabilité
  Cecasqueest conçupouruneutilisation avecdesappareilspor-
  tablesetchaînesHiFi.
  Estconsidéréecommeuneutilisationnonconformeauxdirectives
  touteapplicationdifférantdecelledécritedanslesguidesproduit
  associés.
  Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage ré-
  sultantd’unemauvaiseutilisationoud’uneutilisationabusivedu
  produitetdesesappareilssupplémentaires/accessoires.
  Déclarations du fabricant
  Garantie
  SennheiserelectronicGmbH&Co.KGoffreunegarantiede24mois
  surceproduit.
  Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter
  notresite websurwww.sennheiser.com oucontactezvotre par-
  tenaireSennheiser.
  En conformité avec les exigences suivantes
  • DirectiveWEEE(2012/19/UE)
  Veuillezrapporterceproduitàladéchetteriecommu-
  naleouàuncentrederecyclage.
  Déclaration de conformité pour la CE
  • DirectiveCEM(2004/108/UE)
  • DirectiveRoHS(2011/65/UE)
  • DirectiveSécuritédesproduits(2001/95/EC)
  Casquespourlecteursmobiles:EN60065/A12,EN50332-2
  Voustrouverezcettedéclarationsurwww.sennheiser.com.Avant
  d‘utiliserce produit,veuillezobserver lesdispositionslégales en
  vigueurdansvotrepays!
  ES
  Indicaciones importantes de seguridad
  ►Leadetenidamenteyensutotalidadelmanualdeinstruccio-
  nes,lasindicacionesdeseguridadylasinstruccionesresumi-
  das(segúnsuministro)antesdeusarelproducto.
  ►Encasodequeentregueelproductoaterceros,hágalosiempre
  juntoconestasindicacionesdeseguridad.
  ►Noutiliceelproductosiestáobviamentedeteriorado.
  Evitar daños para la salud y accidentes
  ►Paraevitardañosauditivos,noescuchemúsicaaaltovolumen
  duranteperiodosprolongadosdetiempo.
  ►¡Nosepongalosaudífonossinadaptadoresparalosoídos!
  Sáquesesiemprelosaudífonosdelosoídosdespacioycon
  cuidado.
  ►Guardesiempreunadistanciamínimade10cmentrela
  carcasadelosaudífonosyelmarcapasosoeldesfibriladorim-
  plantado(ICD)yaqueelproductogeneracamposmagnéticos
  permanentes.
  ►Mantengaelproducto,elembalajeysusaccesoriosfueradel
  alcancedelosniñosydelosanimalesdomésticosparaevitar
  accidentesyelriesgodeasfixia.
  ►Noutiliceelproductosisuentornorequiereunaatención
  especial(p.ej.alahoradeconducir).
  Evitar daños en el producto y averías
  ►Asegúresedequeelproductoestésiempresecoyenningún
  casoloexpongaatemperaturasextremadamentealtasni
  bajas(secador,calefacción,exposiciónprolongadaalosrayos
  delsol,etc.)paraevitarcorrosiónodeformaciones.
  ►Utiliceexclusivamentecomplementos/accesorios/piezasde
  repuestosuministradasorecomendadasporSennheiser.
  Uso adecuado/Responsabilidad
  Estosauricularessehandesarrolladoparaelusoconaparatospor-
  tátilesyequiposdeHi-Fi.
  Se consideraráun uso inadecuadoel uso de esteproducto para
  cualquieraplicaciónnomencionadaenlosmanualesdelproducto
  correspondientes.
  Sennheisernoasumiráningúntipoderesponsabilidadsisehace
  unusonoadecuadodel productoodelosaparatosadicionales/
  accesorios.
  Declaraciones del fabricante
  Garantía
  Sennheiser electronicGmbH & Co. KGconcede una garantíade
  24mesessobreesteproducto.
  Puedeconsultarlascondicionesdegarantíaactualesenlapágina
  deInternetwww.sennheiser.com uobtenerlasdesudistribuidor
  Sennheiser.
  Conformidad con las siguientes directivas
  • DirectivaWEEE(2012/19/UE)
  Altérminodesuvidaútil,desecheesteaparatoatravés
  delcentroderecogiday/oreciclajedesumunicipio.
  Conformidad CE
  • DirectivaCEM(2004/108/CE)
  • DirectivaRoHS(2011/65/UE)
  • Directivadeseguridaddelproducto(2001/95/CE)
  Audífonosparareproductoresportátiles:EN60065/A12,
  EN50332-2
  LadeclaraciónsepuedeconsultarenInternet:www.sennheiser.com.
  Antesdelapuestaenservicio,sedebenobservarlasdisposiciones
  específicasdelpaísdeuso.
  IT
  Indicazioni di sicurezza importanti
  ►Leggereattentamenteilmanualediistruzioni,laguidasulla
  sicurezza,laguidarapida(ovedisponibili)inmodoesaustivo
  primadell’utilizzodelprodotto.
  ►Cederesempreilprodottoaterziinsiemeaquesteindicazioni
  disicurezza.
  ►Nonutilizzareilprodottoseessorisultachiaramentedann-
  eggiato.
  Evitare incidenti e rischi per la salute
  ►Nonprolungareeccessivamenteiltempodiascoltoavolume
  alto,alfinedievitaredanniall’udito.
  ►Noninseriregliauricolaritroppoinprofonditàenonindossarle
  maisenzacuscinetti.Rimuoveresempregliauricolaridalle
  orecchielentamenteeconcautela.
  ►Ènecessariomanteneresempreunadistanzaminimadi10cm
  tragliauricolariepacemakerodefibrillatoriimpiantati(ICD),
  inquantoilprodottogeneracostantementecampimagnetici.
  ►Tenereilprodotto,ilrelativoimballaggioegliaccessorilontano
  dallaportatadibambinieanimalidomestici,alfinedievitare
  incidentieilrischiodisoffocamento.
  ►Nonutilizzareildispositivoqualorasianecessarioprestare
  particolareattenzioneall’ambientecircostante(adesempio,
  durantelaguida).
  Evitare danni al prodotto e anomalie
  ►Ildispositivodeverestaresempreasciuttoenondeveessere
  espostoatemperaturetroppoalteotroppobasse(asciu-
  gacapelli,termosifoni,lucedirettadelsole,ecc.),perevitare
  corrosioneedeformazionedellostesso.
  ►Impiegareesclusivamenteidispositivisupplementari/gliacces-
  sori/iricambifornitioraccomandatidaSennheiser.
  Impiego conforme all’uso previsto/Responsabilità
  Questecuffie sonostate sviluppateper l’impiegocon dispositivi
  portatiliesistemiHi-Fi.
  Vieneconsideratousoimproprioquandosiutilizzailprodottoper
  qualsiasiapplicazionenonmenzionatanellerelativeguidedipro-
  dotto.
  Sennheisernonsiassumealcunaresponsabilitàincasodicattivo
  utilizzooimpiegononconformealladestinazionedeldispositivo,
  comepuredeidispositiviausiliari/accessori.
  Dichiarazione del costruttore
  Garanzia
  PerquestoprodottoSennheiserelectronicGmbH&Co.KGoffreuna
  garanziadi24mesi.
  Lecondizionidigaranziaattualmentevalidepossonoesserecon-
  sultatesulsitoInternetall’indirizzowww.sennheiser.comopresso
  ipartnerSennheiser.
  Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
  Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
  www.sennheiser.com
  Printed in China, Publ. 01/15, 558217/A02
  Safety Guide
  Sicherheitshinweise
  Consignes de sécurité
  Indicaciones de seguridad
  Guida per la sicurezza
  Veiligheidsgids
  Guia de Segurança
  セーフティガイド
  Инструкция по безопасности
  Instrukcja bezpieczeństwa
  Güvenlik Kılavuzu
  安全指南
  安全說明書
  ろ㍉Ⱪ◊ⱡ
  Panduan Keselamatan
  CX 686G
  MX 686G
  OCX 686G
  PMX 686G
Sennheiser OCX 686G SPORTS

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Sennheiser OCX 686G SPORTS o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Sennheiser OCX 686G SPORTS responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Sennheiser OCX 686G SPORTS aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cascos auriculares y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Portugees, Engels, Duits, Frans, Indonesisch, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Russisch, Turks, Chinees. ¿Tiene alguna pregunta sobre Sennheiser OCX 686G SPORTS o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Sennheiser OCX 686G SPORTS

General
Marca Sennheiser
Modelo OCX 686G SPORTS
Producto Cascos auriculares
EAN 4044155093674
Idioma Spaans, Portugees, Engels, Duits, Frans, Indonesisch, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Russisch, Turks, Chinees
Tipo de archivo PDF
Auriculares
Frecuencia de auricular 18 - 20000 Hz
Sensibilidad de auricular 120 dB
Obstrucción 20 Ω
THD, distorción armónica total 0.5 %
Audifonos Intraaural
Micrófono
Sensibilidad de micrófono -44 dB
Tipo de dirección de micrófono Omnidireccional
Tipo de micrófono Integrado
Desempeño
Longitud de cable 1.2 m
Control de volumen Digital
Tipo de producto Auriculares
Color del producto Black,Green
Tipo de auricular Binaural
Estilo de uso Ear-hook,In-ear
Uso recomendado Deportes
Otras características
Funda para almacenamiento Si
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad Alámbrico

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Sennheiser OCX 686G SPORTS .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más