Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E manual

Vea aquí el manual gratuito de Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E propietarios.

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢ
ऀǕƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳ
ǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋ
ǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJ
LJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆Ʊ
ƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆
ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳ
ǓLJƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
ձȕȭȳȈǭȣȃȗ
ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
ճᙀяႎុᩉႸႮ
մਦ೅ዴ
յȕǩȸǫǹȢȸȉ
Џ੭ƑǹǤȃȁ
նǺȸȠȪȳǰ
շȞǦȳȈ
ἝἅὅဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E ǿǤ
ȗȬȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳǕLJƢŵ
ᲢŬҮƷೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗȇȸȈƠ
ƯƘƩƞƍŵ
ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩ
Ʒᛟଢ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
ƑǹǤȃȁǛ MᲢ׋ 3ᲣƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤ
LJƢŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
Ʃƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘ
ƤƯƘƩƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸŴ#( ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴȞȋȥǢȫưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞ
ᏡǛ઀᠍ƠƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛ
Ҟ਀ƠƠƨLJLJȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰ
ǛׅƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔž/( ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤ
ȉᲣǛͳƑƯƍLJƢŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴ/( ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯ј
ƷИ஖ᚨܭƕီƳǓLJƢŵ
ȞǦȳȈӸ MF ЏǓஆƑೞᏡ ̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
Ƿ
ǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛ
ƝᚁƘƩƞƍŵ
ŦžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉư
ƖLJƢŵ http://www.sigma-global.com/download/
ż
ἱὅἂŽ
ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
ἧἻἕἉἷજࢨ
ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵȬȳǺᦟለưȕȩȃǷȥήƕ
ƞƑƗǒǕŴဒ᩿ɦᢿƴȬȳǺᦟለƷࢨƕϙǓƜLjLJƢŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ
̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
ἧἾỴὊẆἆὊἋἚỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸဒᚌƕ࠼ƘŴƦƷࣱឋɥŴ˂ƷȬȳǺƴൔǂƯȕȬǢȸǍǴȸǹȈ
ƕႆဃƠǍƢƘƳƬƯƍLJƢŵજࢨƷᨥƴƸȕǡǤȳȀȸǛᙼƖƳƕǒŴȕȬȤ
ȸǍǴȸǹȈƷཞ७ǛҗЎᄩᛐƠƯɦƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭-௏Უ 11 - 17 இٻજࢨ̿ྙ 1:5.4
ဒ 114.2°- 84.1° இٻࢲ X ᧈƞ 96.4 x 135.1mm
இݱ዁Ǔ 22 ᣻ 1,150g
இჺજࢨុᩉ
W
-T 28 - 26cm
ŦٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
᪥ᮏㄒ㻌
ԓ
දॖ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please
read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
ŦDo not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause
damage to the eye or loss of eyesight.
ŦDo not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached,
whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent the
lens from concentrating the suns rays, which may cause a fire.
ŦThe shape of the mount is very complex. Please be careful when
handling it so as not to cause injury.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
ձFront cap
ղFocus Ring
ճDistance Scale
մFocus Index Line
յFocus Mode Switch
նZoom Ring
շMount
FOR NIKON MOUNT
This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
specifications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is
compatible with the cameras listed in Table (A). (The models with the Ŭ
mark require the latest version of the camera firmware to ensure
compatibility.)
ŦIt is not compatible with film single-lens reflex cameras.
ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
ŦFor models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the
cameras instruction manual to check for compatibility of E-type
lenses.
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically
function in the same way as your normal lens. Please refer to the
instruction booklet for your camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and
electrical contacts. Please keep them clean to ensure proper
connection. To avoid damaging the lens, be especially sure to place the
lens with its front end down while changing the lens.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera.
Please, refer to the camera instruction book.
FOCUSING AND ZOOMING
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the
AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode
switch on the lens to the “M” position (fig.3). You can adjust the focus by
turning the focus ring.
ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
cameras focusing mode.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended
that correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than
relying on the distance scale.
This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode.
While half pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust the
point of focus.
Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by
rotating the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. The
default setting of Full-time MF function varies for each mount.
Mount Full-time MF function Available AF Mode
SIGMA, NIKON
ON
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software,
“SIGMA Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function
ON / OFF, You can also adjust the amount of ring rotation to operate
Full-time MF function. For further information, please refer to the
SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the
following website: http://www.sigma-global.com/download/
żZOOMINGŽ
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
FLASH PHOTOGRAPHY
The cameras built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For
best results, please only use an external flash unit.
PREVENTION OF FLARE AND GHOST
Because of the extremely wide angle of view of this lens, flare and
ghosting may occur much more easily than with other lenses. When you
take a picture with this lens, please pay special attention to flare and
ghosting which can occur when shooting near or directly into the sun or
other very bright lights.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from
mothballs or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove
dirt or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft,
moistened lens cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near
water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair the
internal mechanism, lens elements and electric components damaged
by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear
on the surface of the lens. When entering a warm room from the cold
outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the
temperature of the lens approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction 11 - 17 Magnification 1:5.4
Angle of View 114.2°-84.1°
Dimensions
Dia.gLength
96.4 x 135.1mm
(3.8 x 5.32in)
Minimum Aperture 22
Minimum Focusing
Distance (W
-
T)
28 - 26cm
(0.92 -0.85 ft)
Weight
1,150g
(40.57oz)
ŦDimensions and weight include the SIGMA mount.
ŦThe glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses
SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung
vor der ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
ŦSchauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
Verletzungen
am
Auge
oder
gar
zum
Verlust
des
Sehvermögens
führen
kann.
ŦUnabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist oder
nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten
Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch
das
Objektiv
einfallende
und
gebündelte
Strahlen
ausgelöst
werden
könnte.
ŦDer Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im
Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
ձ
Frontdeckel
ղ
Entfernungsring
ճ
Entfernungsskala
մ
Einstellindex
յ
Fokussierschalter
ն
Brennweitenring
շ
Anschluß
NIKON ANSCHLUSS
Dieses
Objektiv
besitzt
einen
elektromagnetischen
Blendenmechanis-
mus
mit
den
gleichen
Spezifikation
wie
der
E-Typ-Mechanismus
der
Nikon-AF-
Objektive.
Das
Objektiv
ist
mit
den
in
der
Tabelle
(A)
genannten
Kameramodellen
kompatibel. (Die Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen die aktuelle
Kamera- Firmwareversion, um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreflexkameras.
ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
Kameramodellen zu verwenden.
ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B)
aufgelistet sind, entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit
E-Typ-Objektiven bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An
die
Kamera
angesetzt,
funktioniert
das
Objektiv
genauso
automatisch
wie
lhr
Normalobjektiv.
Einzelheiten
hierüber
finden
Sie
in
der
Bedienungsanleitung
zur Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß
stets sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der
Vorderseite nach unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungs-
elemente zu vermeiden.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle
Funktionen automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
der Gebrauchsanleitung der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
Für
die
automatische
Scharfeinstellung
schalten
Sie
den
Fokussierschalter
am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe
manuell einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am
Objektiv auf die “M”-Position (Abb.3). Sie können die Schärfe nun durch
Drehen des Entfernungsrings einstellen.
Ŧ
Hinweise
zum
Wechsel
der
Fokussierbetriebsart
der
Kamera
entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
eingestellt werden.
Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert
werden. Während der Auslöser halb durchgedrückt wird, führt das
Drehen am Fokusring zum Einstellen des Fokuspunktes.
Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual
Override) durch Drehen am Fokusring des Objektivs während des
Autofokus-Betriebs. Die Standardeinstellung der Jederzeit-MF-Funktion
ist Abhängig vom Anschluss.
Anschluss Jederzeit-MF-Funktion Ver
g
bare AF-Betriebsarten
SIGMA,
NIKON
AN
Single AF (AF-S, S)
Schärfenachführun
g
AF (AF-C, C)
CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
Ŧ
Mithilfe
des
USB-Docks
(
optional
erhältlich
)
und
der
speziell
konzipierten
Software,
"SIGMA
Optimization
Pro",
kann
bei
der
Jederzeit-MF-Funktion
zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige
Drehung am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion
individualisiert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro.
ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
BLITZ FOTOGRAFIE
Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen.
Verwenden Sie nicht den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte
nur externes Blitzgerät verwenden.
VERMEIDUNG VON REFLEX UND NEBENBILDERN
Aufgrund des extrem großen Bildwinkels dieses Weitwinkelobjektives,
sind Reflexe und Nebenbilder sehr viel wahrscheinlicher als bei anderen
Objektiven. Wenn Sie Aufnahmen mit diesem Objektiv anfertigen, achten
Sie bitte darauf, daß kein direktes Sonnenlicht oder andere helle
Lichtquellen ins Objektiv fallen. Kontrollieren Sie bereits das Sucherbild
auf entsprechende Reflexe.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw.
niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und
möglichst gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe
von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
oder Optik-Reinigungspapier.
Ŧ
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
Reparatur
eines
Objektives
mit
Wasserschaden
ist
häufig
nicht
möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes
Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der
Fototasche
zu
belassen,
bis
es
die
Zimmertemperatur
angenommen
hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder – Linsen 11 - 17
Größter
Abbildun
g
smaßstab
1:5.4
Dia
g
onaler Bildwinkel
114.2°
-
84.1°
Abmessungen Ø ×
Baulänge
96.4 x
135.1
mm
Kleinste Blende 22
Naheinstell
g
renze (W
-
T) 28 - 26cm Gewicht 1,150
g
ŦAbmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
Ŧ
Das
Glas,
das
für
das
Objektiv
verwendet
wird,
enthält
kein
umweltschädliches
Blei und Arsen.
DEUTSCH
Nous vous remercions davoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
ŦNe regardez jamais le soleil à travers lobjectif. Ceci pourrait entraîner
une cécité définitive.
ŦNe pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil sans
son bouchon de protection avant. La concentration des rayons du soleil
pourrait provoquer un incendie.
ŦLa forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la
manipulation afin d’éviter toute blessure.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
ձBouchon avant
ղBague des distances
ճ
Echelle des distances
մRepère de distance
յ
Sélecteur de mise au point
նBague de zoom
շBaïonnette
EN MONTURE NIKON
Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique,
aux caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques
Nikon AF de type E. L’objectif est compatible avec les appareils indiqués
dans le tableau (A). (Les modèles avec le symbole ۻ nécessitent la
dernière version du firmware de l’appareil pour assurer la compatibilité.)
ŦIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
ŦIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans
le tableau (B).
ŦPour les modèles qui ne figurent pas dans le tableau (A) ou dans le
tableau (B), veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil
pour vérifier la compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
d’emploi de l’appareil.
Ŧ
Sur
la
monture
se
trouvent
plusieurs
contacts
électriques
et
électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne
posez jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager
ces éléments.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur
le boîtier. Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT ET ZOOMING
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point
en position “AF”(fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le
sélecteur en position “M” position (fig.3), et ajustez le point en tournant
la bague de mise au point.
ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode
de mise au point de l'appareil.
ŦEn cas dÞutilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode
autofocus. Tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la
bague de mise au point pour l'ajuster.
Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Le
réglage par défaut
Monture Activation par défaut Mode AF disponible
SIGMA, NIKON
ON (activé)
AF spot (AF-S, S)
AF continu (AF-C, C)
CANON OFF(désactivé) AF spot (ONE SHOT)
ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche
manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication
de
la
bague
de
mise
au
point
en
retouche
manuelle.
Pour
plus
d'information,
veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à
l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
żZOOMINGŽ
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
PHOTOGRAPHIE AU FLASH
La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez
le flash intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement
un flash externe.
PREVENTION DES LUMIERES PARASITES ET DES REFLETS
Du fait de l’angle de vue extrèmement large de cet objectif, des lumières
parasites et des reflets indésirables peuvent apparaître plus facilement
qu’avec
d’autres
objectifs.
Lors
de
la
prise
de
vue,
soyez
attentif
à
ces
lumières
et reflets qui peuvent se produire en particulier lors des contre-jours,
avec des lumières latérales ou lorsque la luminosite est importante.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou
à l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais,
sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des
produits
anti-mites
afin
de
ne
pas
détériorer
le
revêtement
multicouche
des lentilles.
Ŧ
Ne
pas
utiliser
de
dissolvant,
d’essence
ou
autre
matière
organique
pour
le
nettoyage
de
saletés
ou
d’empreintes
de
doigts
sur
les
éléments
optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou
près
de
l’eau,
veuillez
à
ne
pas
le
mouiller.
Les
réparations
du
mécanisme
interne, des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont
pas toujours possibles en cas de dommages.
ŦDes
écarts
soudains
de
température
peuvent
causer
de
la
condensation
ou de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous
pénétrez dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est
recommandé de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa
température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
Construction de l objectif
11 - 17
Rapport de reproduction
1:5.4
An
g
le de champ
114
.
2
°
-84
.
1
°
Dimension:
diamentre×longueur
96.4 x
135
.
1
mm
Ouverture minimale 22
Distance minimale de
mise au point (
-
T)
28 - 26cm Poids 1,150g
ŦDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
ŦLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u
het objectief gaat gebruiken.
WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
ŦKijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
veroorzaken of gezichtsverlies.
ŦLaat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu wel
of
niet
is
bevestigd
op
de
camera.
Hierdoor
voorkomt
u
dat
zonnestralen
zich
in
het
objectief
kunnen
bundelen
waardoor
brand
zou
kunnen
ontstaan.
ŦDe vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u voorzichtig
te zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.
BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
ձVoorzijde dop
ղScherpstelring
ճAfstandschaal
մIndex teken
յScherpstelkeuze
schakelaar
նZoomring
շVatting
VOOR NIKON VATTING
Dit
objectief
beschikt
over
een
electromagnetisch
diafragma
mechanisme
met dezelfde specificaties als het E-type mechanisme in Nikon AF
objectieven. Het objectief is te gebruiken met cameras zoals in
onderstaande Tabel (A) aangegeven (voor modellen met Ŭ markering is
hiervoor de nieuwste versie van de camera firmware vereist)
ŦHet is niet bruikbaar met film single-lens reflex cameras.
ŦHet
is
niet
mogelijk
het
objectief
te
gebruiken
met
cameras
in
Tabel
(B).
ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de camera op bruikbaarheid met E-type
objectieven.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
automatisch net zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor
de gebruiksaanwijzing van uw camera.
ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde
van een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel.
Dit ter voorkoming van beschadiging.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert
dit geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw
camera.
SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief
op de AF postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan
het schuifje op het objectief op de M positie (fig.3). Vervolgens kunt u
scherpstellen door aan de focusring te draaien.
Ŧ
Raadpleeg
a.u.b.
de
gebruiksaanwijzing
van
uw
camera
om
bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u
aan de correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen.
Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de
autofocus stand. Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop half
te worden ingedrukt en de focusring verdraait te worden.
Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door
aan de focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De
instelling van de full-time MF-functie verschilt per vatting.
Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
SIGMA, NIKON AAN
Enkelvoudige AF (AF-S, S)
Continue AF (AF-C, C)
CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
Ŧ
Bij
gebruik
van
het
USB
DOCK
(los
verkrijgbaar)
en
de
bijbehorende
software,
“SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te
selecteren AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
focusring
bij
te
stellen
om
de
Full-time
MF
functie
te
bedienen.
Voor
meer
informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
website: http://www.sigma-global.com/download/
żZOOMENŽ
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
FLITSOPNAMEN
Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een
schaduw
veroorzaken
.
Het
gebruik
van
de
ingebouwde
flitser
wordt
daarom
afgeraden. Een externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
VOORKOMEN VAN REFLEXTIE EN ZWEEM
Door de extreem brede beeldhoek van deze lens, kunnen reflextie en
zweem gemakkelijker optreden dan bij ander lenzen. Bij het fotograferen
met dit objectief moet U bijzonder op reflextie en zweem letten die op
kunnen treden wanneer U in de richting van of rechtstreeks in de zon of
een fel licht fotografeert.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem
hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor
een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het
objectief, om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van
mottenballen of naftalinegas.
Ŧ
Gebruik
geen
thinner,
benzine
of
andere
organische
schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in
de meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op
het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer
vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te
houden totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan
die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie
(
g
roepen
-
elementen)
11 - 17
Maximale vergrotings
maatstaf
1:5.4
Beeldhoek
114.2°-84.1°
Afmetingen
(diam.glengte)
96.4 x
135.1mm
Kleinste diafra
g
ma 22
Kortste instelafstand (B
-
T)
28 - 26cm Gewicht 1,150
g
ŦOpgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin.
Ŧ
De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
lood of a rsenicum.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
¡¡
ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede
dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin la
tapa puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el
objetivo, lo que podría provocar un incendio.
La forma de la montura es muy compleja. Por favor, manipulela
cuidadosamente para no dañarse.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
ձTapa frontal
ղAro de enfoque
ճEscala de distancias
մLinea de indice
յSelector de enfoque
նAro del zoom
շMontura
PARA MONTURA NIKON
Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las
mismas especificaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos
Nikon AF. El objetivo es compatible con las cámaras señaladas en la
tabla (A). (Los modelos con la marca Ŭ requieren la última versión del
firmware en la cámara para asegurar la compatibilidad.)
No es compatible con cámaras réflex de película de 35mm.
No se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
Para los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B), por
favor
consulte
el
manual
de
instrucciones
de
la
cámara
para
comprobar
la compatibilidad entre los objetivos de tipo E.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a lamara funciona del mismo modo que
los
objetivos
originales.
Consulte
el
manual
de
instrucciones
de
su
cámara.
En
la
superficie
de
la
montura
existen
una
serie
de
contactos
eléctricos y
acopladores.
Manténgalos
limpios
para
asegurar
una
correcta
conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
cuando cambie de optica.
MODE AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su
cámara. Por favor, consulte el manual de su cámara.
ENFOQUE Y ZOOM
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posiciónAF (fig.2).Si
quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M” (fig.3).
Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
enfoque.
Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de
enfoque automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del
obturador, gire el anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque.
Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override)
girando el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque
automático está en funcionamiento. La configuración por defecto de la
función MF Total varía para cada montura.
Montura Función MF Total Modo AF disponible
SIGMA, NIKON ENCENDIDO
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON APAGADO Sin
g
le AF (ONE SHOT)
Al usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado
"SIGMA Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total
Encendida / Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación
del anillo para operar la función MF completa. Para más información,
por favor consulte el menú Ayuda” de “SIGMA Optimization Pro.
Puede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma
gratuita desde el siguiente sitio web:
http://www.sigma-global.com/download/
żOPERACION ZOOMŽ
Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
FOTOGRAFÍA CON FLASH
No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le
producirá sombras, solo utilice flash externo.
PREVENIR LOS DESTELLOS Y LAS SOMBRAS
Debido al extremo ángulo de visión de este objetivo, los destellos y las
sombras pueden aparecer en la toma con mayor facilidad que en otro
tipo de ópticas. Cuando efectúe las tomas tome especial cuidado con la
luz directa del sol o luces brillantes.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas,
y/o humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco
y seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
No
utilice
diluyente,
gasolina
u
otros
limpiadores
orgánicos
para
limpiar
la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela
suave o limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
componentes eléctricos dañados por el agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o
velo en la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación
cálida, viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo
en su caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
Construcción del objetivo 11 - 17 Ampliación 1:5.4
Á
n
g
ulo de visión 114.2°-84.1°
Dimensiones
(diámglong)
96.4 x
135.1mm
Apertura mínima 22
Distancia mínima enfoque (G
-
T)
28 - 26cm Peso 1,150
g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
Los
materiales
empleados
en
el
objetivo
no
contienen
productos
nocivos
para la salud ni el medio ambiente.
ESPAÑOL
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro
nuovo obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le
presenti istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi
sarà facile ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
ATTENZIONE!! : PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
Non guardare il sole attraverso lobiettivo. Si corre il rischio di gravi
danni all’occhio o una diminuzione della vista.
Che si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate l’obiettivo al
sole senza il coperchietto frontale. Ciò per evitare il pericolo d’incendio,
causato dai raggi del sole concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
La costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non danneggiarla
mentre maneggiate l’obiettivo.
ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
ձCoperchietto frontale
ղGhiera di messa a fuoco
ճScala delle distanze
մIndice di
collimazione
յSelettore di fuoco
նGhiera di variazione
della focale (zoom)
շInnesto
PER INNESTO NIKON
L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le
stesse caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi
Nikon AF. L’obiettivo è compatibile con le fotocamere elencate nella
Tabella (A). (I modelli contrassegnati con il simbolo Ŭ devono avere il
firmware
aggiornato
all’ultima
versione
per
poter
funzionare
correttamente
).
Non è compatibile con le fotocamere reflex a pellicola.
Non è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella
Tabella (B).
Per verificare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-E dei modelli non
elencati né nella Tavola (B) né nella tavola (A), consultate I relative
libretti d’istruzione.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera,
funzionerà automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v.
istruzioni per luso della fotocamera).
La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici
e altri elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la
pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio
di ottica, appoggiate l’obiettivo su una superficie idonea badando a
rivolgerne in giù la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i
contatti in questione.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una
volta
montato
sulla
fotocamera,
l'obiettivo
Sigma
funziona
automaticamente.
Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo,
sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a
fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M” (fig.3). In
questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la
modalità di messa a fuoco.
Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della
nitidezza del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che
si forma nel mirino.
L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è
impostato l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà
corsa il pulsante di scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco.
L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF
continua. Basta ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo
l’autofocus (Manual Override). Le impostazioni di default della funzione
MF continua, cambiano secondo il tipo d’innesto.
Innesto Funzione MF continuo Modalità AF disponibili
SIGMA, NIKON ON
AF singolo (AF-S, S)
AF continuo (AF-C, C)
CANON OFF AF Sin
g
olo (ONE SHOT)
Grazie
al
DOCK
USB
(venduto
separatamente)
e
al
suo
software
dedicato,
“Sigma
Optimization
Pro
è
possibile
impostare
la
Funzione
di
messa
a
fuoco
manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E anche
possibile impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco.
Per maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto nel menu di Sigma
Optimization Pro.
Il software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente
da questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
MANOVRA DELLO ZOOM
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a
raggiungere la posizione desiderata.
FOTOGRAFIA CON IL FLASH
Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con
questo obiettivo non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma
un flash esterno.
PREVENZIONE DI RIFLESSI PARASSITI E FALSE IMMAGINI
A causa dell’estrema ampiezza dell’angolo di campo di questo obiettivo,
riflessi parassiti e false immagini possono verificarsi più facilmente
rispetto ad altri obiettivi. Quando fotografate con questo obiettivo,
prestate particolare attenzione a riflessi parassiti e false immagini che
possono presentarsi quando puntate vicino o direttamente verso iI sole o
altre luci molto chiare.
CURA E CONSERVAZIONE
Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
In
previsione
di
un
prolungato
periodo
di
inutilizzo,
conservate
l’obiettivo
in un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di
esporlo a vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i
delicati rivestimenti antiriflessi.
Non
usate
solventi,
benzina
o
altri
detergenti
organici
quando
si
tratta
di
eliminare
dagli
elementi
ottici
tracce
di
sporco
o
impronte
digitali,
Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate
sotto
la
pioggia
o
vicino
all’acqua.
Spesso
i
meccanismi
interni,
gli
elementi
ottici e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente
dall’acqua, tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in
un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di
tenere l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non
si sarà adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costituzione ottica
(Gru
pp
i-El.)
11 - 17
Rapporto d’ingrandim.
1:5.4
An
g
oli di cam
p
o 114.2°-84.1°
Dimensioni
(diametro × lunghezza)
96.4 x
135.1mm
A
p
ertura minima 22
Distanza min. messa
fuoco
(G
-
T)
28 - 26cm Peso 1,150g
ŦDimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ŦLe
materie
vitree
usate
per
la
realizzazione
dell’obiettivo
non
contengono
piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo
ecologico.
ITALIANO

¿Tiene alguna pregunta del "Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.