Sonos Boost

Sonos Boost manual

(1)
 • Quickstart
  Guide
  1
  Connect the Sonos
  BOOST to your router
  with an Ethernet cable
  and apply power
  Set it up
  3
  Download a Sonos
  controller app
  2
  Place additional Sonos
  products in the rooms of
  your choice and apply power
  Ethernet cable supplied.
  Add to an existing Sonos system:
  Just plug it in and select Settings > Add a
  BOOST from the Sonos app on your mobile
  device, or select Manage > Add a BOOST when
  using the Sonos app for Mac or PC.
  Set up a new Sonos system:
  To set up a new system, follow the steps below.
  You will be prompted to add them to your
  Sonos system in step 3.
  www.sonos.com
  © 2015 Sonos Inc. All rights reserved.
  Sonos, BOOST and all other Sonos product names
  and slogans are trademarks or registered trademarks
  of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.
  BOOSTRouter
  Dansk
  Lynstartsvejledning til BOOST - INSTALLATION. Du kan føje en BOOST til et eksisterende Sonos-
  system ved først at slutte BOOST til strøm og vælge Tilføj en BOOST fra menuen Indstillinger
  på din håndholdte controller, eller vælg Tilføj en BOOST fra menuen Administrer, hvis du bruger
  Sonos-controlleren til Mac eller pc. Gå til trin 1-3 for at konfigurere et nyt Sonos-system.
  1 Slut Sonos BOOST til din router med et ethernet-kabel (medfølger) og tænd for strømmen.
  2 Placer yderligere Sonos-produkter i de rum, du ønsker, og tilslut stm. Du vil blive bedt om at føje
  dem til dit Sonos-system i trin 3.
  3 Download en Sonos controller-app. Åbn app’en og følg vejledningen skærmen for at
  konfigurere dit Sonos-system. Tilføj BOOST, før du tilføjer dine øvrige Sonos-produkter. Download
  Sonos-controlleren til Mac eller pc fra www.sonos.com/install. Download Sonos-controller-
  app’en fra butikken på din enhed. Registrer dig under konfigurationen for at modtage fremtidige
  softwareopdateringer.
  Norsk
  BOOST Hurtigstartsveiledning - KONFIGURASJON. Hvis du vil legge til en BOOST i et
  eksisterende Sonos-system, kobler du BOOST til strømuttaket og velger enten Legg til en
  Sonos-komponent fra menyen Innstillinger på din håndholdte kontroll eller så velger du Legg til en
  Sonos-komponent fra menyen Administrer hvis du bruker Sonos-kontrollen for Mac eller PC. Gå til
  trinnene 1-3 for å konfigurere et nytt Sonos-system.
  1 Koble Sonos BOOST til ruteren med en ethernet-kabel (inkludert) og koble til strømforsyning.
  2 Plasser ytterligere Sonos-produkter i flere rom og slå på stmmen. Du blir bedt om å legge dem
  til i Sonos-systemet i trinn 3.
  3 LAST NED EN Sonos-controller-APP. Åpne appen og følg instruksjonene på skjermen for å
  konfigurere Sonos-systemet. Koble til BOOST før du kobler til de andre Sonos-produktene. Last
  ned Sonos-controlleren for Mac eller PC fra www.sonos.com/install. Last ned Sonos controller-
  appen fra App Store til enheten din. Registrer deg i løpet av konfigurasjonen for å motta fremtidige
  programvareoppdateringer.
  Nederlands
  BOOST Installatiehandleiding - INSTALLATIE. Voor het toevoegen van een BOOST aan een
  bestaand Sonos-systeem, sluit u deze aan op stroom en selecteert u BOOST toevoegen in het
  menu Instellingen van de handheld controller, of BOOST toevoegen in het menu Beheren met
  een Sonos-app voor Mac of pc. Als u een nieuw Sonos-systeem installeert, gaat u naar de
  stappen 1-3.
  1 Sluit de Sonos BOOST met een ethernetkabel (bijgeleverd) aan op de router en vervolgens
  op stroom.
  2 Voeg meer Sonos-producten toe in de kamers die u wilt en sluit ze aan op stroom. In stap 3 wordt
  u gevraagd deze producten aan het Sonos-systeem toe te voegen.
  3 Download één van de Sonos controller-apps. Open de app en volg de instructies op het scherm
  om het Sonos-systeem te installeren. Voeg eerst de BOOST toe en vervolgens de andere Sonos-
  producten. Download de Sonos controller voor Mac of pc van www.sonos.com/install. Download
  de Sonos controller app uit de winkel op uw apparaat. U moet zich tijdens het installatieproces
  registreren om nieuwe software-updates te ontvangen.
  Português – BR
  Guia de Icio Rápido do BOOST - CONFIGURAÇÃO. Para adicionar um BOOST a um sistema
  Sonos existente, primeiro conecte o BOOST a uma tomada e selecione Adicionar um BOOST no
  menu Configurações do controller portátil, ou selecione Adicionar um BOOST no menu Gerenciar
  se estiver usando o aplicativo Sonos para Mac ou PC. Para configurar um novo sistema Sonos, vá
  para as etapas 1-3.
  1 Conecte o BOOST Sonos ao roteador com um cabo de ethernet (incluso) e ligue-o.
  2 Coloque os produtos Sonos adicionais nos cômodos de sua escolha e ligue-os Você deverá
  adicioná-los ao sistema Sonos na etapa 3.
  3 Baixe um aplicativo Sonos controller. Abra o aplicativo e siga as instrões na tela para configurar
  o sistema Sonos. Adicione o BOOST antes de adicionar qualquer outro produto Sonos. Baixe o
  Sonos controller para Mac ou PC em www.sonos.com/install. Baixe o aplicativo Sonos controller
  da loja em seu dispositivo. Cadastre-se durante a instalação para receber futuras atualizões de
  software.
  Svenska
  BOOST Snabbstartguide - INSTALLERA. Om du vill lägga till en BOOST i ett befintligt Sonos-
  system ansluter du först BOOST till stmmen och väljer Lägg till BOOST på menyn Inställningar
  på din handllna controller, eller välj Lägg till BOOST på menyn Hantera när du använder Sonos
  app för Mac eller PC. Gå till steg 1-3 för att installera ett nytt Sonos-system.
  1 Anslut Sonos BOOST till routern med en ethernet-kabel (medljer) och slå på strömmen
  2 Placera ytterligare Sonos-produkter i önskade rum och slå på stmmen. Du blir ombedd att lägga
  till dem i ditt Sonos-system i steg 3.
  3 HÄMTA Sonos controller-APP. Öppna appen och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera
  ditt Sonos-system. Lägg till BOOST innan du lägger till dina andra Sonos-produkter. Hämta
  Sonos controller för Mac eller PC från www.sonos.com/install. Hämta Sonos controller-appen
  från Store på din enhet. Registrera dig under konfigurationen för att få framtida uppdateringar till
  programvaran.
  Deutsch
  BOOST Schnellstart-Anleitung - EINRICHTUNG. Zum Hinzufügen eines BOOST zu einem
  vorhandenen Sonos-System schlien Sie den BOOST zunächst an die Stromversorgung an
  und wählen auf Ihrem Handheld-controller im Menü „Einstellungen“ bzw. in der Sonos-app für
  Mac oder PC im Menü „Verwalten“ die Option „BOOST hinzugen“. Zum Einrichten eines neuen
  Sonos-Systems führen Sie die Schritte 1-3 durch.
  1 Verbinden Sie den Sonos BOOST über ein ethernet-kabel (im lieferumfang enthalten) mit ihrem
  router und verbinden Sie ihn dann mit der stromversorgung.
  2 Stellen Sie zutzliche Sonos-produkte in den räumen ihrer wahl auf und schliessen Sie diese
  ebenfalls an die stromversorgung an. Sie werden in Schritt 3 aufgefordert, die Geräte Ihrem
  Sonos-System hinzuzufügen.
  3 Laden Sie die Sonos controller-app herunter. Öffnen Sie die app und befolgen Sie zum Einrichten
  Ihres Sonos-Systems die Anweisungen auf dem Bildschirm. Fügen Sie den BOOST hinzu, bevor
  Sie weitere Sonos-Produkte hinzufügen. Laden Sie den Sonos controller für Mac oder PC
  herunter: www.sonos.com/install. Laden Sie die Sonos controller-app von dem jeweiligen Store
  auf Ihrem Gerät herunter. Registrieren Sie sich während der Einrichtung, um zukünftige Software-
  Updates zu erhalten.
  Español
  Guía de Inicio rápido para BOOST - CONFIGÚRELO. Para agregar un BOOST a un sistema Sonos
  ya existente, primero conecte el BOOST al suministro ectrico y seleccione Agregar un BOOST
  en el menú Ajustes de su controller de mano o seleccione Agregar un BOOST desde el me
  Administrar, cuando use la aplicacn de Sonos para Mac o PC. Para configurar un nuevo sistema
  Sonos, vuelva a los pasos 1-3.
  1 Conecte el Sonos BOOST a su router con un cable ethernet (incluido) y coctelo al
  suministro eléctrico.
  2 Coloque los productos de Sonos adicionales en las habitaciones de su elección y conecte el
  suministro ectrico. Se le pedirá que los agregues a su sistema Sonos en el paso 3.
  3 Descargue la aplicación del Sonos controller. Abra la aplicacn y siga las instrucciones que
  aparecen en pantalla para configurar el sistema Sonos. Agregue el BOOST antes de agregar
  otros productos de Sonos. Descargue el Sonos controller para Mac o PC en www.sonos.com/
  install. Descargue la aplicación del Sonos controller en su dispositivo desde la tienda. Regístrese
  durante la configuración para recibir futuras actualizaciones de software.
  Français
  Guide de démarrage rapide pour BOOST - CONFIGUREZ-LE. Pour ajouter un BOOST à un
  système Sonos existant, commencez par brancher le BOOST puis sélectionnez Ajoutez un BOOST
  dans le menu Paramètres de votre controller portable, ou sélectionnez Ajouter un BOOST dans
  le menu Gérer si vous utilisez l’application Sonos pour Mac ou PC. Pour configurer un nouveau
  système Sonos, suivez les étapes 1 à 3.
  1 Connectez le Sonos BOOST à votre box adsl avec un câble ethernet (fourni) et mettez
  sous tension.
  2 Placez les appareils Sonos supplémentaires dans les pces de votre choix et mettez sous tension.
  Vous serez invité à les ajouter à votre système Sonos à l’étape 3.
  3 Téléchargez une application Sonos controller. Ouvrez l’application et suivez les instructions qui
  s’affichent sur l’écran pour configurer votre système Sonos. Ajoutez le BOOST avant d’ajouter
  vos autres appareils Sonos. Téléchargez Sonos controller pour Mac ou PC sur le site Web www.
  sonos.com/install. Téléchargez l’application Sonos controller à partir du magasin d’applications
  de votre périprique. Enregistrez-vous pendant la configuration pour recevoir les mises à jour
  logicielles futures.
  Italiano
  BOOST Guida rapida - INSTALLAZIONE. Per aggiungere un dispositivo BOOST a un sistema
  Sonos già esistente, collegare prima il BOOST alla presa di corrente e selezionare Aggiungi
  BOOST dal menu Impostazioni el controller palmare oppure Aggiungi BOOST dal menu Gestione
  quando si utilizza Sonos app per Mac o PC. Per installare un nuovo sistema Sonos, fare
  riferimento ai passi da 1 a 3.
  1 Connettere il Sonos BOOST al router con un cavo ethernet (fornito) e attivare l’alimentazione.
  2 Posizionare gli altri prodotti Sonos nelle stanze a piacere e attivare l’alimentazione. Verrà richiesto
  di aggiungerli al sistema Sonos al passo 3.
  3 Scaricare una app Sonos controller. Aprire la app e seguire le istruzioni sullo schermo per
  installare il sistema Sonos. Aggiungere il dispositivo BOOST prima di aggiungere altri prodotti
  Sonos. Scaricare Sonos controller per Mac o PC dal sito www.sonos.com/install. Scaricare la app
  Sonos controller dallo store sul dispositivo. Effettuare la registrazione durante l’installazione per
  ricevere gli aggiornamenti software in futuro.
  Ask us
  No question is too big or too small.
  Website
  Sonos.com/support
  Email
  support@Sonos.com
  Product
  User Guides
  Sonos.com/guides
  Telephone
  Australia
  03 9874 0800
  Austria
  0800 291 623
  Belgium
  0800 38904
  Brazil
  0800 025 0827
  Denmark
  80 251135
  France
  0800 910 769
  Finland
  0800917381
  Germany
  0800 000 5339
  Italy
  800 972444
  Mexico
  01 800 083 5513
  Netherlands
  0800 0234361
  Norway
  800 691 13
  Singapore
  8001013283
  Spain
  0917 482942
  Sweden
  0207 93593
  Switzerland
  0800 56 25 25
  UK
  0808 2346596
  Europe (toll call)
  +49 (0) 1803 447000
  US and Canada
  (English)
  1 800 680 2345
  Open the app and follow the on-screen
  instructions to set up your Sonos system.
  Add the BOOST before adding your other
  Sonos products.
  Mac / PC
  Download the Sonos
  controller for Mac or PC from
  www.sonos.com/install
  Mobile / Tablet (recommended)
  Download the Sonos controller
  app from the store on your device
  640-00258 Rev A
Sonos Boost

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Sonos Boost o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Sonos Boost responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Sonos Boost aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Sistemas Hi-Fi y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Noruego. ¿Tiene alguna pregunta sobre Sonos Boost o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Sonos Boost

General
Marca Sonos
Modelo Boost
Producto sistema Hifi
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Noruego
Tipo de archivo PDF
Transmisión de datos
Rango máximo de transferencia de datos 100Mbit/s
Tasas de transferencia soportadas 10/100
Conexión
Auto MDI / MDI-X
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad Inalámbrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2
Enchufe de entrada de CC
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40°C
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 70°C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 35%
Características
Montaje de pared
LED de energía
Color del producto Blanco
Material Policarbonato
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados AES
Control de energía
Voltaje de entrada AC 120-240V
Frecuencia de entrada AC 50 - 60Hz
Peso y dimensiones
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 115 x 115 x 33mm
Peso 191g

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Sonos Boost .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más