Sony BCG-34HTD

Sony BCG-34HTD manual

(1)
 • BCG-34HTD, BCG-34HTD/UK 2-698-571-05
  GB/FR/DE/ES/NL/IT/PT/CZ/HU/PL/RU/
  SK/SI/HR/RO/UA/SE/DK/FI/NO/GR/TR/KR/AR
  BCG-34HTD, BCG-34HTD/UK 2-698-571-05
  GB/FR/DE/ES/NL/IT/PT/CZ/HU/PL/RU/
  SK/SI/HR/RO/UA/SE/DK/FI/NO/GR/TR/KR/AR
  BCG-34HTD, BCG-34HTD/UK 2-698-571-05
  GB/FR/DE/ES/NL/IT/PT/CZ/HU/PL/RU/
  SK/SI/HR/RO/UA/SE/DK/FI/NO/GR/TR/KR/AR
  BCG-34HTD, BCG-34HTD/UK 2-698-571-05
  GB/FR/DE/ES/NL/IT/PT/CZ/HU/PL/RU/
  SK/SI/HR/RO/UA/SE/DK/FI/NO/GR/TR/KR/AR
  BCG-34HTD, BCG-34HTD/UK 2-698-571-05
  GB/FR/DE/ES/NL/IT/PT/CZ/HU/PL/RU/
  SK/SI/HR/RO/UA/SE/DK/FI/NO/GR/TR/KR/AR
  BCG-34HTD, BCG-34HTD/UK 2-698-571-05
  GB/FR/DE/ES/NL/IT/PT/CZ/HU/PL/RU/
  SK/SI/HR/RO/UA/SE/DK/FI/NO/GR/TR/KR/AR
  NL (Nederlands)
  Compacte lader van Sony
  De compacte lader van Sony bevat de volgende functies:
  Belangrijkste kenmerken
  1: Veiligheidstimer
  2: Kan niet-oplaadbare batterijen herkennen
  Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat gaat
  gebruiken.
  De compacte lader van Sony mag alleen worden gebruikt met Sony AA- of AAA-batterijen (Ni-MH) met het
  opschrift “rechargeable”.
  Onderdelen: (A)
  1 LED indicator 2 Batterijsleuf 3 Sleuf voor AA-batterij 4 Sleuf voor AAA-batterij
  De oplaadbare batterijen plaatsen en opladen (B)
  1 Open het deksel.
  2 Plaats de oplaadbare Sony AA of AAA batterijen (Ni-MH) in de batterijlader en controleer of de + en –
  aansluitingen juist zijn geplaatst.
  U kunt elke gewenste combinatie van oplaadbare AA en AAA batterijen plaatsen.
  AA: 1 – 2 batterijen AAA: 1 – 2 batterijen
  3 De lader kan vervolgens worden aangesloten op het juiste stopcontact (standaard 200 V – 240 V).
  De oranje LED indicator brandt om aan te geven dat het opladen is begonnen. De LED indicator wordt na 7
  uur uitgeschakeld. In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe lang het opladen duurt.
  Duur van opladen
  Soort batterij 1 – 2 batterijen
  Ni-MH-batterij
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  Ongeveer 7 uur
  (nikkelmetaalhydride
  )
  NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  (Ni-MH)
  De bovenstaande oplaadtijden zijn benaderingen bij een temperatuur van 10°C – 30°C. De oplaadtijd kan
  verschillen, afhankelijk van de oplaadomstandigheden en de resterende capaciteit van de oplaadbare batterij.
  Opmerkingen
  Zie de tabel Problemen oplossen als de LED indicator blijft knipperen tijdens het opladen of als deze niet gaat
  branden.
  •De batterijen moeten in de lader worden geplaatst voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
  •De batterijen moeten geheel zijn ontladen voordat ze worden opgeladen.
  •De batterijen mogen niet in de batterijlader worden bewaard als ze niet worden opgeladen.
  Problemen oplossen
  LED indicator Mogelijke oorzaak Oplossing
  Knippert De levensduur van de batterij is ten einde. Plaats een nieuwe oplaadbare batterij.
  Er wordt een verkeerde soort batterij Laad alleen oplaadbare Ni-MH batterijen op.
  opgeladen.
  Het
  De oplaadbare batterij is niet goed geplaatst. Plaats de oplaadbare Ni-MH batterij op de juiste
  apparaat
  manier. Plaats de + en – aansluitingen correct.
  wordt niet Mogelijk is het contactvlak van de batterij Maak de + – aansluitingen van de oplaadbare
  ingeschakeld niet schoon. batterij en de batterijlader schoon.
  Mogelijk maakt de stekker niet goed contact. Maak de stekker schoon. Probeer een ander
  stopcontact.
  Neem contact op met de Sony dealer als u meer vragen hebt.
  WAARSCHUWING
  Gebruik alleen oplaadbare Ni-MH batterijen van AA of AAA formaat.
  Gebruik nooit andere soorten batterijen, zoals alkaline of zink-koolstof. Deze kunnen heet worden, lekken of
  barsten en zo verwondingen of schade veroorzaken.
  •De lader en de batterijen kunnen warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal. Wees voorzichtig wanneer u
  de batterijlader gebruikt.
  Gebruik de lader op de juiste wijze om elektrische schokken te voorkomen.
  GB (English)
  Sony Compact Charger
  Sony’s Compact Charger has the following features:
  Leading Features
  1: Safety timer
  2: Detection of non-rechargeable batteries
  Please read the following instructions carefully before use.
  The Sony Compact Charger should be used only with Sony AA or AAA size Ni-MH batteries that are marked
  “rechargeable.”
  Parts (A)
  1 LED indicator 2 Battery slot 3 AA Battery slot 4 AAA Battery slot
  How to insert and charge the rechargeable batteries (B)
  1Open the cover.
  2 Insert the Sony AA or AAA size Ni-MH rechargeable batteries into the charger, ensuring proper
  alignment of the + and – terminals.
  Any combination of AA and AAA rechargeable batteries is possible.
  AA: 1 – 2 batteries AAA: 1 – 2 batteries
  3 The charger then can be plugged into the proper AC mains (standard 200 V – 240 V).
  The orange LED indicator will light up to signal that the charging process has begun. The LED indicator will
  turn off in 7 hours. Please refer to the chart below for charging times.
  Charging Time
  Battery Type 1 – 2 batteries
  Nickel-Metal Hydride
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  Approx. 7 hours
  Battery (Ni-MH) NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  The above time is an approximation in temperature conditions ranging from 10°C - 30°C.
  Charging time will vary
  depending on the charging conditions and remaining capacity of the rechargeable battery.
  Notes
  If the LED indicator continuously flashes on and off during the charging process or does not turn on, please refer
  to the troubleshooting chart.
  The batteries must be inserted before the charger is plugged into the mains.
  The batteries should be fully discharged before they are recharged.
  The batteries should never be stored in the charger when not being charged.
  Troubleshooting
  LED Indicator Possible Cause Solution
  Blinking The life of the rechargeable battery has Insert a new rechargeable battery.
  expired.
  Charging incorrect types of batteries. Charge only Ni-MH rechargeable batteries.
  Does not Rechargeable battery is not inserted Insert Ni-MH rechargeable battery properly.
  turn on properly. Align + and – terminals.
  Contact surface of rechargeable battery Clean the + and – terminal of the rechargeable
  may not be clean. battery and charger.
  Contact surface of the plug may not be good.
  Clean the plug. Try another mains.
  Contact your Sony Service Representative in case you have further questions.
  WARNING
  •Use only AA or AAA size Ni-MH rechargeable batteries.
  Never charge other types of batteries, such as Alkaline or Carbon Zinc as this may cause them to become hot,
  leak or rupture, causing personal injury or property damage.
  The charger and batteries may become hot when charging. This is normal. Use caution when handling.
  •Use the charger properly to avoid electric shock.
  CAUTION
  The battery charger is for indoor use only. Never expose the charger to rain or snow.
  The charger should be disconnected from the mains when the charging process is complete or when the charger
  is not in use.
  •Do not drop, place heavy weight on, or allow strong impact to the charger.
  •Do not disassemble or reassemble the charger.
  This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately
  supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be
  supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  •Operating Temperature: 0°C - 35°C. To optimize charging capacity, charge the batteries in temperatures between
  10°C - 30°C.
  •Do not expose the charger to direct sunlight. Keep away from high temperatures.
  •While in use, do not cover the charger with materials such as blankets.
  Instructions for the Ni-MH rechargeable batteries
  It is necessary to charge the batteries before using them for the first time. The contact surface of the batteries and
  the charger must always be kept clean.
  •Do not expose the batteries to water.
  •Do not heat the batteries or dispose of them in fire.
  •Do not tear off the jacket label.
  •Do not disassemble or reassemble the batteries.
  •Do not short-circuit the batteries. To avoid short-circuiting, keep the batteries away from all metal objects (e.g.
  coins, hair-pins, keys, etc.)
  If the batteries are stored without use, either partially charged or fully discharged for a long period of time, they
  may require several cycles of charging and discharging in order to attain their original charge capacity.
  Specifications
  •mains input voltage: AC 200 V – 240 V
  Input frequency: 50/60 Hz
  Charging output: DC 1.2 V, 360 mA (AA) × 2/140 mA (AAA) × 2
  •Operating temperature: 0°C – 35°C
  Size: 50.5 × 91.5 × 67 mm (W/L/H)
  •Weight: 82 g (batteries not included)
  Operating Instructions
  Mode d’emploi
  Bedienungsanleitung
  Manual de instrucciones
  Gebruiksaanwijzing
  Istruzioni per l’uso
  Manual de Instruções
  Návod k obsluze
  Használati útmutató
  Instrukcja obsługi
  Инструкция по эксплуатации
  Návod na obsluhu
  Navodila za uporabo
  Upute za uporabu
  Instrucţiuni de operare
  Інcтpyкції з eкcплyaтaції
  Bruksanvisning
  Brugsvejledning
  Käyttöohje
  Bruksanvisning
  Οδηγίες χρήσης
  Compact Charger
  GB
  FR
  DE
  ES
  NL
  IT
  PT
  CZ
  HU
  PL
  RU
  SK
  SI
  HR
  RO
  UA
  SE
  DK
  FI
  NO
  GR
  TR
  KR
  AR
  A
  B
  BCG-34HTD, BCG-34HTD/UK
  © 2007 Sony Corporation Printed in China
  FR (Français)
  Chargeur compact Sony
  Le chargeur compact Sony est doté des caractéristiques suivantes :
  Principales caractéristiques
  1: Programmateur de sécurité
  2: Détection des piles non rechargeables
  Lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation.
  Le chargeur Compact Sony doit être uniquement utilisé avec des piles Ni-MH Sony de type AA ou AAA portant la
  mention « rechargeable ».
  Pièces : (A)
  1 Voyant à LED 2 Emplacement pour piles 3 Emplacement pour piles AA
  4 Emplacement pour piles AAA
  Comment insérer et charger les piles rechargeables (B)
  1Ouvrez le couvercle.
  2 Insérez les piles rechargeables Ni-MH AA ou AAA de Sony dans le chargeur, en faisant correspondre les
  pôles avec les repères + et –.
  Vous pouvez charger n’importe quelle combinaison de piles rechargeables AA et AAA.
  AA : 1 à 2 piles AAA : 1 à 2 piles
  3 Le chargeur peut ensuite être branché sur une prise secteur en bon état de marche (tension standard
  200V-240V).
  Le voyant à LED orange s’allume pour signaler que la charge a commencé. Il s’éteint au bout de 7 heures.
  Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier les temps de charge.
  Temps de charge
  Type de pile 1 à 2 piles
  Pile au nickel-métal
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  Environ 7 heures
  hydrure (Ni-MH)
  NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  Les temps mentionnés précédemment sont des approximations dans des conditions de températures allant de 10°C
  à 30°C. Le temps de charge varie en fonction des conditions de charge et de l’autonomie de la batterie rechargeable.
  Remarques
  Si le voyant à LED clignote en permanence pendant le processus de charge, ou s’il ne s’allume pas, reportez-
  vous au tableau de dépannage.
  Les piles doivent être insérées avant que le chargeur ne soit raccordé à l’alimentation.
  Les piles doivent être complètement déchargées avant d’être rechargées.
  Les piles ne doivent jamais être rangées dans le chargeur si elles ne sont pas en cours de charge.
  Dépannage
  Voyant à LED Cause possible Solution
  Clignotant La durée de vie de la pile rechargeable est Insérez une nouvelle pile rechargeable.
  arrivée à sa fin.
  Charge de types de piles incorrects. Ne rechargez que des piles rechargeables
  Ni-MH uniquement.
  Ne s’allume Une pile rechargeable n’est pas insérée Insérez la pile rechargeable Ni-MH
  pas correctement. correctement. Alignez les bornes + et –.
  La surface de contact de la pile rechargeable Nettoyez les bornes + et – de la pile
  peut ne pas être propre. rechargeable et du chargeur.
  La surface de contact de la prise est peut-être Nettoyez la prise. Essayez une autre prise.
  mauvaise.
  Contactez votre représentant de service après-vente Sony si vous avez d’autres questions.
  DE (Deutsch)
  Kompaktladegerät von Sony
  Dieses Kompaktladegerät von Sony zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  Besondere Merkmale
  1: Sicherheits-Timer
  2: Erkennung nicht wiederaufladbarer Batterien
  Lesen Sie vor dem Gebrauch die folgenden Anweisungen bitte sorgfältig
  durch.
  Das Kompaktladegerät von Sony ist ausschließlich für Ni-MH-Akkus der Größe AA bzw. AAA von Sony geeignet,
  die als „rechargeable“ (wiederaufladbar) gekennzeichnet sind.
  Teile und Bedienelemente: (A)
  1 LED-Anzeige 2 Akkufach 3 Akkufach für Größe AA 4 Akkufach für Größe AAA
  So legen Sie die Akkus ein und laden sie (B)
  ffnen Sie die Abdeckung.
  2 Legen Sie die Ni-MH-Akkus der Größe AA oder AAA von Sony ins Ladegerät ein. Achten Sie dabei auf
  die korrekte Ausrichtung der Plus- und Minuspole (markiert mit + und –).
  Sie können eine beliebige Kombination von Akkus der Größe AA und AAA zusammen laden.
  AA: 1 - 2 Akkus AAA: 1 - 2 Akkus
  3 Nun kann das Ladegerät an eine normale Netzsteckdose (200 V – 240 V, Standard) angeschlossen
  werden.
  Die orangefarbene LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Ladevorgang beginnt. Nach 7
  Stunden erlischt die LED-Anzeige. In der Tabelle unten finden Sie Informationen zur Ladedauer.
  Ladedauer
  Akkutyp 1 – 2 Akkus
  Nickel-Metall-Hydrid-
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  ca. 7 Stunden
  Akku (Ni-MH) NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  Bei den Zeitangaben oben handelt es sich um ungefähre Werte bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C. Die
  Ladedauer hängt von den Ladebedingungen und der Restkapazität des Akkus ab.
  Hinweise
  •Wenn die LED-Anzeige während des Ladevorgangs ständig blinkt oder gar nicht leuchtet, lesen Sie bitte in der
  Tabelle zur Störungsbehebung nach.
  •Die Akkus müssen eingelegt werden, bevor das Ladegerät an das Stromnetz angeschlossen wird.
  Bevor Sie die Akkus aufladen, sollten diese vollständig entladen sein.
  •Die Akkus dürfen auf keinen Fall im Ladegerät aufbewahrt werden, wenn sie nicht geladen werden.
  Störungsbehebung
  LED-Anzeige Mögliche Ursache Abhilfemaßnahme
  Blinkt Die Lebensdauer des Akkus ist abgelaufen. Legen Sie einen neuen Akku ein.
  Akkus eines falschen Typs werden geladen. Laden Sie ausschließlich Ni-MH-Akkus.
  Leuchtet Ein Akku ist nicht korrekt eingelegt. Legen Sie den Ni-MH-Akku polaritätsrichtig
  nicht (also mit den Kontakten + und – richtigherum) ein.
  Die Kontaktfläche am Akku ist möglicherweise Reinigen Sie die Kontakte + und – am Akku
  verschmutzt. und am Ladegerät.
  Die Kontaktfläche des Steckers ist Reinigen Sie den Stecker. Versuchen Sie es mit
  möglicherweise verschmutzt. einer anderen Steckdose.
  Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Kundendienst.
  ACHTUNG
  •Verwenden Sie ausschließlich Ni-MH-Akkus der Größe AA oder AAA.
  Laden Sie keine anderen Energieträger wie zum Beispiel Alkalibatterien oder Kohle-Zink-Batterien. Diese
  könnten sich erhitzen, auslaufen oder bersten. In diesem Fall besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von
  Sachschäden.
  •Das Ladegerät und die Akkus können sich beim Laden stark erwärmen. Dabei handelt es sich nicht um eine
  Fehlfunktion. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie berühren.
  Bei unsachgemäßem Gebrauch des Ladegeräts besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
  VORSICHT
  •Das Akkuladegerät darf nur in geschlossenen Räumen eingesetzt werden. Schützen Sie das Gerät vor Regen und
  Schnee.
  •Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist oder das Ladegerät nicht
  benutzt wird.
  Lassen Sie das Ladegerät nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schützen Sie es vor
  starken Erschütterungen.
  •Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen.
  Kinder sollten das Ladegerät nur unter der Aufsicht Erwachsener benutzen.
  Betriebstemperatur: 0°C - 35°C. Um die Ladekapazität zu optimieren, laden Sie die Akkus bei Temperaturen
  zwischen 10°C und 30°C.
  Schützen Sie das Ladegerät vor direktem Sonnenlicht. Schützen Sie das Ladegerät vor hohen Temperaturen.
  •Decken Sie das Ladegerät bei Gebrauch nicht mit Decken oder anderen Materialien ab.
  Hinweise zu Ni-MH-Akkus
  Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal verwenden wollen, müssen Sie sie zunächst laden. Achten Sie darauf, die
  Kontaktflächen an den Akkus und im Ladegerät sauber zu halten.
  Schützen Sie die Akkus vor Wasser.
  Erwärmen Sie die Akkus nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
  Entfernen Sie nicht die äußere Hülle der Akkus.
  •Versuchen Sie nicht, die Akkus zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen.
  Schließen Sie die Akkus nicht kurz. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie die Akkus von
  Metallgegenständen, wie z. B. Münzen, Haarspangen, Schlüsseln, fern.
  Wenn Sie die Akkus teilweise oder vollständig aufgeladen längere Zeit lagern, ohne sie zu benutzen, müssen sie
  unter Umständen mehrmals aufgeladen und wieder entladen werden, bevor sie ihre ursprüngliche Ladekapazität
  wieder erreichen.
  Technische Daten
  Eingangsspannung: 200 V - 240 V Wechselstrom
  Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  Ladungsausgang: 1,2 V Gleichstrom, 360 mA (AA) × 2/140 mA (AAA) × 2
  Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
  Größe: 50,5 × 91,5 × 67 mm (B/L/H)
  Gewicht: 82 g (ohne Akkus)
  AVERTISSEMENT
  Charger uniquement des piles rechargeables Ni-MH AA ou AAA.
  Ne jamais charger un autre type de piles, par exemple des piles alcalines ou des piles carbone-zinc, car elles
  pourraient chauffer, fuir ou exploser, causant des blessures ou des dommages matériels.
  Le chargeur et les piles peuvent chauffer pendant la charge. Ceci est normal. Manipuler le chargeur et les piles
  avec précaution.
  Utiliser correctement le chargeur afin d’éviter les risques d’électrocution.
  ATTENTION
  Le chargeur de piles doit être utilisé uniquement en intérieur. Tenir le chargeur à l’abri de la pluie et de la neige.
  •Débrancher le chargeur de la prise secteur lorsque la charge est terminée ou lorsque l’appareil n’est pas utilisé.
  Ne pas faire tomber le chargeur ni le soumettre à des chocs. Ne pas poser d’objets lourds sur le chargeur.
  Ne pas démonter ni réassembler le chargeur.
  Ne pas laisser les enfants manipuler ce chargeur, sauf sous la surveillance d’un adulte.
  •Température de fonctionnement : 0°C – 35°C. Pour optimiser la capacité de charge, charger les piles à une
  température allant de 10°C à 30°C.
  Ne pas exposer le chargeur à la lumière directe du soleil. Ne pas soumettre le chargeur à des températures
  élevées.
  Ne couvrez pas le chargeur avec une couverture ou une autre matière textile lorsqu’il est en cours d’utilisation.
  Mode d’emploi des piles rechargeables Ni-MH
  Il est nécessaire de charger les piles avant de les utiliser pour la première fois. La surface de contact des piles et du
  chargeur doit rester propre.
  •Garder les piles à l’abri de l’eau.
  Ne pas exposer les piles à la chaleur ni les jeter au feu.
  Ne pas retirer l’enveloppe des piles.
  Ne pas démonter ni réassembler les piles.
  Ne pas court-circuiter les piles. Afin d’éviter tout court-circuit, tenir les piles à l’écart de tout objet métallique (p.
  ex. pièces de monnaie, pinces à cheveux, clés, etc.).
  Si les piles restent inutilisées quelques temps, qu’elles soient partiellement chargées ou totalement déchargées, il se
  peut que plusieurs cycles de charge et de décharge soient nécessaires avant qu’elles ne retrouvent leur capacité
  d’origine.
  Spécifications
  •Tension secteur en entrée : 200 V à 240 V ca
  Fréquence d’entrée : 50/60 Hz
  Sortie de charge : 1,2 V CC, 360 mA (AA) × 2/140 mA (AAA) × 2
  •Température de fonctionnement : 0°C à 35°C
  •Taille : 50,5 × 91,5 × 67 mm (L/H/P)
  Poids : 82 g (piles exclues)
  Cómo insertar y cargar las pilas recargables (B)
  1 Abra la tapa.
  2 Inserte las pilas recargables Ni-MH de tamaño AA o AAA de Sony en el cargador, asegurándose de que
  los terminales + y – estén colocados correctamente.
  Se puede realizar cualquier combinación de pilas recargables de tamaño AA o AAA.
  AA: de 1 a 2 pilas AAA: de 1 a 2 pilas
  3A continuación, puede conectar el cargador a una toma de alimentación ca adecuada (estándar 200 V -
  240 V).
  El indicador luminoso naranja se iluminará para indicar que el proceso de carga se ha iniciado. El indicador
  luminoso se apagará transcurridas 7 horas. Consulte la siguiente tabla para obtener los tiempos de carga.
  Tiempo de carga
  Tipo de pila de 1 a 2 pilas
  Pila de hidruro de
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  Aprox. 7 horas
  níquel-metal (Ni-MH) NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  Los tiempos mencionados arriba son aproximados en condiciones de temperatura que oscilan entre 10°C y 30°C. Pueden variar
  dependiendo de las condiciones de carga y la capacidad restante en la pila recargable.
  Notas
  Si el indicador luminoso se enciende y se apaga sin cesar durante el proceso de carga o no se enciende, consulte
  la tabla de solución de problemas.
  Se deben colocar las pilas antes de enchufar el cargador a la toma de corriente.
  Antes de proceder a recargar las pilas, éstas deben estar completamente descargadas.
  Las pilas no deben almacenarse en el cargador, si no se están cargando.
  Solución de problemas
  Indicador
  luminoso
  Posible causa Solución
  Parpadeo La pila recargable se ha agotado. Introduzca una nueva pila recargable.
  Carga de tipos de pilas incorrectos. Cargue únicamente pilas recargables Ni-MH.
  No se La pila recargable no se ha introducido Coloque una pila recargable Ni-MH correctamente,
  enciende correctamente. de modo que coincidan los terminales + y –.
  La superficie de contacto de la pila recargable Limpie los terminales + y – de la pila recargable y del
  está sucia. cargador.
  La superficie de contacto del enchufe no está Limpie el enchufe. Pruebe otra toma de
  en buenas condiciones. corriente.
  Si tiene otros problemas, póngase en contacto con el representante del servicio técnico de Sony.
  ADVERTENCIA
  Utilice únicamente pilas recargables Ni-MH de tamaño AA o AAA.
  Evite cargar o descargar otro tipo de pilas, como pilas alcalinas o de cinc-carbono, ya que podrían calentarse,
  sufrir fugas o romperse y provocar daños personales o materiales.
  Es posible que el cargador y las pilas se calienten durante los procesos de carga o descarga. Esto es normal.
  Tenga cuidado al manipular dichos elementos.
  Utilice el cargador correctamente para evitar descargas eléctricas.
  PRECAUCIÓN
  El cargador está diseñado para uso en espacios cerrados. No lo exponga nunca a condiciones de lluvia o nieve.
  El cargador debe desconectarse de la toma de corriente una vez finalizado el proceso de carga o cuando no se
  utiliza.
  Evite que el cargador se caiga, no coloque carga pesada encima del mismo ni lo someta a impactos fuertes.
  No desmonte ni vuelva a montar el cargador.
  •Los niños sólo deben utilizar el cargador bajo la supervisión de un adulto.
  •Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 35 °C. Para optimizar la capacidad de carga, cargue las pilas en
  temperaturas entre 10°C y 30°C.
  No exponga el cargador a la luz solar directa. Manténgalo alejado de temperaturas altas.
  Cuando esté en funcionamiento, no cubra el cargador con materiales como, por ejemplo, mantas.
  Instrucciones para las pilas recargables Ni-MH
  Es necesario cargarlas antes de utilizarlas por primera vez. La superficie de contacto de las pilas y el cargador debe
  estar siempre limpia.
  No exponga las pilas al agua.
  No caliente las pilas ni las arroje al fuego.
  No retire la etiqueta protectora.
  No desmonte ni vuelva a montar las pilas.
  No cortocircuite las pilas. Para evitar que se produzcan cortocircuitos, mantenga las pilas alejadas de cualquier
  tipo de objetos metálicos (p. ej. monedas, horquillas, llaves, etc.).
  Si las pilas no se utilizan y se almacenan, ya sea parcialmente cargadas o totalmente descargadas durante un largo
  período de tiempo, puede que sea necesario cargarlas y descargarlas varias veces para recuperar su capacidad de
  carga original.
  Especificaciones
  •Voltaje de entrada: De 200 V a 240 V de ca
  •Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
  Salida de carga: 1,2 V de CC, 360 mA (de tamaño AA) × 2/140 mA (de tamaño AAA) × 2
  •Temperatura de funcionamiento: De 0°C a 35°C
  •Tamaño: 50,5 × 91,5 × 67 mm (ancho/largo/alto)
  Peso: 82 g (pilas no incluidas)
  LET OP
  Gebruik de batterijlader alleen binnen. Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
  •Trek de stekker van de batterijlader uit het stopcontact na het opladen of als de lader niet wordt gebruikt.
  Laat de lader niet vallen, plaats er geen zwaar gewicht op en laat er niets zwaars op vallen.
  •Demonteer of monteer de lader niet.
  Kinderen mogen de lader alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
  •Werkingstemperatuur: 0°C - 35°C. Voor een optimale laadcapaciteit laadt u de batterijen bij een temperatuur van
  10°C - 30°C.
  Stel de lader niet bloot aan direct zonlicht. Stel de lader niet bloot aan hoge temperaturen.
  Als u de lader gebruikt, moet u deze niet afdekken, bijvoorbeeld met dekens.
  Gebruiksaanwijzing voor oplaadbare Ni-MH batterijen
  U moet de batterijen eerst opladen voordat u ze voor de eerste keer gebruikt. Houd de contactvlakken van de
  batterijen en de lader altijd schoon.
  Stel de lader niet bloot aan water.
  •Verwarm of verbrand de batterijen niet.
  •Verwijder het label niet van de batterij.
  •Demonteer of monteer de batterijen niet.
  Laat de batterijen niet kortsluiten. Houd de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen (zoals muntstukken,
  haarspelden, sleutels, enzovoort) om kortsluiting te voorkomen.
  Als de batterijen niet worden gebruikt en langere tijd gedeeltelijk geladen of volledig ontladen worden bewaard,
  moeten ze mogelijk enkele keren opnieuw worden geladen en ontladen voordat ze hun oorspronkelijke capaciteit
  hebben bereikt.
  Technische gegevens
  Netspanning: AC 200 V – 240 V
  Netfrequentie: 50/60 Hz
  Laadspanning: DC 1,2 V, 360 mA (AA) × 2/140 mA (AAA) × 2
  •Werkingstemperatuur: 0°C – 35°C
  •Afmetingen: 50,5 × 91,5 × 67 mm (B/L/H)
  •Gewicht: 82 g (exclusief batterijen)
  IT (Italiano)
  Caricabatterie compatto Sony
  Il caricabatterie compatto Sony è dotato delle funzioni che seguono:
  Caratteristiche principali
  1: Timer di sicurezza
  2: Funzione di individuazione delle pile non ricaricabili
  Prima dell’uso, leggere attentamente le seguenti istruzioni.
  Il caricabatterie compatto Sony deve essere utilizzato esclusivamente con pile Sony Ni-MH in formato AA o AAA
  contrassegnate con “rechargeable” (ricaricabili).
  Parti: (A)
  1 Indicatore LED 2 Alloggiamento delle pile 3 Alloggiamento per pile formato AA
  4 Alloggiamento per pile formato AAA
  Inserimento e carica delle pile ricaricabili (B)
  1 Aprire il coperchio.
  2 Inserire le pile ricaricabili Sony Ni-MH di formato AA o AAA, verificando che i terminali +/– delle pile
  siano allineati con i terminali +/– sul caricabatterie.
  È possibile caricare sia pile in formato AA che pile in formato AAA.
  AA: 1 - 2 pile AAA: 1 - 2 pile
  3 Quindi, collegare il caricabatterie a una presa di rete CA appropriata (standard 200 V – 240 V).
  L’indicatore LED arancione si illumina ad indicare l’inizio del processo di carica. L’indicatore LED si spegne
  entro 7 ore. Per indicazioni sui tempi di carica, fare riferimento alla tabella che segue.
  Tempo di carica
  Tipo di pila 1 - 2 pile
  Pile all’idruro di nichel
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  Circa 7 ore
  metallo (Ni-MH) NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  Il tempo indicato è da riferirsi a condizioni di temperatura approssimativamente comprese tra 10°C e 30°C. Il
  tempo di carica varia in base alle condizioni in cui avviene la carica e alla capacità residua della pila ricaricabile.
  Note
  •Se durante il processo di carica, l’indicatore LED lampeggia ininterrottamente o non si accende, fare riferimento
  alla guida alla soluzione dei problemi.
  Inserire le pile prima di collegare il caricabatterie alla presa di rete.
  Per potere essere ricaricate, le pile devono essere completamente scariche.
  Non conservare le pile all’interno del caricabatterie se non devono essere caricate.
  Guida alla soluzione dei problemi
  L’indicatore
  LED
  Causa Rimedio
  Lampeggia La pila ricaricabile è completamente scarica. Inserirne una nuova.
  Si sta effettuando la carica di un tipo di pila Utilizzare unicamente pile ricaricabili Ni-MH.
  non corretto.
  Non si La pila ricaricabile non è stata inserita Inserire correttamente la pila ricaricabile
  accende correttamente. Ni-MH. Allineare nel modo corretto i terminali
  + e –.
  È possibile che la superficie di contatto della Pulire i terminali + e – della pila ricaricabile e
  pila ricaricabile non sia pulita. del caricabatterie.
  È possibile che la superficie di contatto della Pulire la spina. Utilizzare una presa di rete
  spina presenti dei problemi. diversa.
  In caso di ulteriori problemi, contattare il rappresentante di assistenza Sony.
  AVVERTIMENTO
  Caricare esclusivamente pile ricaricabili di tipo Ni-MH in formato AA o AAA.
  Non utilizzare altri tipi di pile, quali quelle alcaline o zinco-carbone, onde evitare problemi di surriscaldamento,
  rottura o perdita di elettrolita, con conseguenti danni a persone o cose.
  •Durante la carica, il caricabatterie e le pile si riscaldano. Ciò è perfettamente normale. Prestare pertanto
  attenzione durante l’uso.
  Utilizzare il caricabatterie correttamente onde evitare scosse elettriche.
  ATTENZIONE
  Il caricabatterie è progettato per il solo uso in interni. Non esporre il caricabatterie a pioggia o neve.
  Una volta completato il processo di carica o se il caricabatterie non viene utilizzato, è necessario scollegare la
  spina dalla presa di rete.
  Non lasciare cadere né sottoporre a pressioni eccessive o forti impatti il caricabatterie.
  Non tentare di smontare o rimontare il caricabatterie.
  •I bambini devono utilizzare il caricabatterie solo sotto il controllo di adulti.
  •Temperatura di funzionamento: da 0°C a 35°C. Per ottimizzare la capacità di carica, caricare le pile a una
  temperatura compresa tra 10°C e 30°C.
  Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta. Conservarlo a distanza dalle fonti di calore.
  •Durante l’uso, non coprire il caricabatterie con materiali quali coperte.
  Istruzioni per l’uso di pile ricaricabili Ni-MH
  È necessario caricare le pile prima di utilizzarle per la prima volta. La superficie di contatto tra le pile e il
  caricabatterie deve essere sempre tenuta pulita.
  Non bagnare le pile.
  Non surriscaldarle né gettarle nel fuoco.
  Non rimuovere il rivestimento dell’etichetta.
  Non tentare di smontare o rimontare le pile.
  Non cortocircuitare le pile. Onde evitare ciò, non collocare le pile in prossimità di oggetti metallici (ad esempio,
  monete, mollette per capelli, chiavi e così via).
  Se le pile non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato, siano esse parzialmente o completamente
  scariche, è necessario effettuare più cicli di caricamento e scaricamento per riportarle alla capacità iniziale.
  Caratteristiche tecniche
  Corrente di ingresso: da 200 a 240 V CA
  •Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
  Carica di uscita: 1,2 V CC, 360 mA (AA) × 2/140 mA (AAA) × 2
  •Temperatura di funzionamento: da 0°C a 35°C
  •Dimensioni: 50,5 × 91,5 × 67 mm (L/L/A)
  Peso: 82 g (pile non incluse)
  Tempo de carga
  Tipo de pilha 1 - 2 pilhas
  Pilha de hidreto de metal
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  Aprox. 7 horas
  de níquel (Ni-MH) NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  O tempo descrito na tabela é uma estimativa com a temperaturas entre 10°C - 30°C. O tempo de carga pode variar
  com as condições de carga e a capacidade restante da pilha recarregável.
  Notas
  Se, durante o processo de carga, o indicador luminoso acender e apagar continuamente, ou não acender, consulte
  a tabela de resolução de problemas.
  •É preciso introduzir as pilhas antes de ligar o carregador à corrente.
  •Para recarregar as pilhas, é preciso descarregá-las completamente.
  Depois de carregar as pilhas, retire-as do carregador.
  Resolução de problemas
  Indicador
  luminoso
  Causa possível Solução
  A piscar Terminou a vida útil da pilha recarregável. Introduza uma nova pilha recarregável.
  Está a carregar tipos incorrectos de pilhas. Carregue apenas pilhas recarregáveis Ni-MH.
  Não Não introduziu correctamente a pilha Introduza correctamente a pilha recarregável Ni-MH.
  acende recarregável. Alinhe os pólos + e –.
  A superfície de contacto da pilha recarregável Limpe o pólo + e – da pilha recarregável e do
  pode não estar limpa. carregador.
  A superfície de contacto da ficha pode não Limpe a ficha. Experimente outra tomada.
  estar em boas condições.
  Se tiver mais dúvidas, contacte o representante de assistência local da Sony.
  AVISO
  •Utilize apenas pilhas recarregáveis Ni-MH, tamanho AA ou AAA.
  Se carregar outros tipos de pilhas como, por exemplo, alcalinas ou de zinco-carbono, pode dar-se o aquecimento
  ou fuga do respectivo electrólito, resultando em ferimentos pessoais ou danos materiais.
  •O carregador e as pilhas podem aquecer durante a carga. Esta é uma situação normal. Manuseie com precaução.
  •Utilize o carregador correctamente para não apanhar um choque eléctrico.
  ATENÇÃO
  •O carregador de pilhas só pode ser utilizado em interiores. Nunca o exponha à chuva nem à neve.
  Depois de completar o processo de carga ou quando terminar de utilizar o carregador, desligue-o da corrente.
  •Não deixe cair o carregador, não o sujeite a fortes impactos nem coloque pesos em cima dele.
  •Não desmonte nem volte a montar o carregador.
  •As crianças só devem utilizar o carregador quando vigiadas por um adulto.
  •Temperatura de funcionamento: 0°C - 35°C. Para optimizar a capacidade de carga, carregue as pilhas a
  temperaturas entre 10°C - 30°C.
  •Não exponha o carregador à incidência directa dos raios solares. Não o utilize em locais sujeitos a temperaturas
  elevadas.
  •Não cubra o carregador que está a utilizar com materiais tais como cobertores.
  Instruções de utilização das pilhas recarregáveis Ni-MH
  Antes de utilizar as pilhas pela primeira vez, é preciso carregá-las. A superfície de contacto das pilhas e do
  carregador tem que estar sempre limpa.
  •Não molhe as pilhas.
  •Não aqueça nem queime as pilhas.
  •Não rasgue a etiqueta.
  •Não desmonte nem volte a montar as pilhas.
  •Não provoque curto-circuitos nas pilhas. Para evitar curto-circuitos, afaste as pilhas de todos os objectos de
  metal (por exemplo, moedas, ganchos do cabelo, chaves, etc.)
  Se guardar as pilhas sem as utilizar, parcialmente carregadas ou totalmente descarregadas, durante muito tempo,
  pode ser preciso carregá-las e descarregá-las várias vezes para que atinjam a sua capacidade de carga original.
  Especificações
  •Tensão de entrada de corrente: CA 200 V - 240 V
  •Frequência de entrada: 50/60 Hz
  Saída de carga: CC 1,2 V, 360 mA (AA) × 2/140 mA (AAA) × 2
  •Temperatura de funcionamento: 0°C - 35°C
  •Tamanho: 50,5 × 91,5 × 67 mm (L/C/A)
  Peso: 82 g (pilhas não incluídas)
  CZ (Česky)
  Kompaktní kapesní nabíječka Sony
  Kompaktní kapesní nabíječka Sony má následující funkce:
  Hlavní funkce
  1: Bezpečnostní časovač
  2: Detekce nedobíjecích akumulátorů
  Před použitím si pozorně přečtěte následující pokyny.
  Kompaktní kapesní nabíječku Sony lze používat pouze pro akumulátory Sony Ni-MH velikosti AA či AAA, které
  jsou označeny „rechargeable“ (dobíjecí).
  Součásti: (A)
  1 Indikátor LED 2 Otvor pro akumulátory 3 Otvor pro akumulátory AA
  4 Otvor pro akumulátory AAA
  Postup při vložení a nabíjení dobíjecích akumulátorů (B)
  1Otevřete kryt.
  2 Vložte do nabíječky dobíjecí akumulátory Sony Ni-MH velikosti AA nebo AAA. Věnujte pozornost
  správné poloze kontaktů + a .
  Je možná libovolná kombinace dobíjecích akumulátorů velikosti AA a AAA.
  AA: 1 - 2 akumulátory AAA: 1 - 2 akumulátory
  3 Nabíječku lze připojit do síové zásuvky (standard 200 V - 240 V).
  Rozsvítí se oranžový indikátor LED, což signalizuje zahájení procesu nabíjení. Indikátor LED zhasne po 7
  hodinách. Doba nabíjení je uvedena v níže uvedené tabulce.
  Doba nabíjení
  Typ akumulátoru 1 - 2 články
  Akumulátory Ni-MH
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  Přibl. 7 hodin
  (Ni-MH) NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  Výše uvedený čas je přibližný údaj, který platí při teplotě od 10 °C do 30 °C. Doba nabíjení se bude lišit podle
  podmínek při nabíjení a podle zbývající kapacity dobíjecích akumulátorů.
  Poznámky
  Pokud se indikátor LED během nabíjení stále rozsvěcí a zhasíná, případně se nerozsvítí, prostudujte si tabulku
  týkající se odstraňování problémů.
  Nejprve vložte akumulátory do nabíječky, teprve potom ji zapojte do sítě.
  Před dobíjením by měly být akumulátory zcela vybité.
  Akumulátory by se nikdy neměly nechávat v nabíječce, nejsou-li nabíjeny.
  Odstraňování problémů
  Indikátor
  LED
  Možná příčina Řešení
  Bliká
  Životnost dobíjecího akumulátoru uplynula. Vložte nový dobíjecí akumulátor.
  Nabíjení nesprávných typů akumulátorů. Nabíjejte pouze dobíjecí akumulátory
  Ni-MH.
  Nabíječku Dobíjecí akumulátor není vložen správně. Vložte dobíjecí akumulátor Ni-MH správně.
  nelze zapnout Věnujte pozornost symbolům polarity + a
  .
  Kontakty dobíjecího akumulátoru nemusí Očistěte kontakty + a
  dobíjecího
  být čisté. akumulátoru a nabíječky.
  Kontakty zástrčky nejsou v pořádku. Očistěte zástrčku. Zkuste jinou zásuvku.
  S případnými dalšími dotazy se obrate na pracovníka servisu Sony.
  UPOZORNĚNÍ
  Používejte pouze dobíjecí akumulátory Ni-MH velikosti AA či AAA.
  Nikdy nedobíjejte jiné typy akumulátorů, jako jsou alkalické baterie nebo karbon-zinkové články. Mohly by se
  totiž zahřát na vysokou teplotu, vytéci nebo se roztrhnout a způsobit zranění či škodu na majetku.
  Nabíječka a akumulátory se mohou během nabíjení zahřát. Nejde o žádnou závadu. Při manipulaci postupujte
  opatrně.
  Správným použitím nabíječky předejdete poranění elektrickým proudem.
  POZOR
  Tato nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití. Nikdy nabíječku nevystavujte dešti nebo sněhu.
  Po ukončení nabíjení a v době, kdy není nabíječka používána, by měla být odpojena od síové zásuvky.
  Nabíječku chraňte před pádem a silnými nárazy a nepokládejte na ni těžké předměty.
  Nabíječku nerozebírejte ani sami neopravujte.
  Děti by měly nabíječku používat pouze pod dohledem dospělých osob.
  Provozní teplota: 0 °C - 35 °C. Chcete-li optimalizovat kapacitu nabíjení, nabíjejte akumulátory při teplotě od
  10 °C do 30 °C.
  Nabíječku nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nabíječku nevystavujte působení vysokých teplot.
  Pokud nabíječku nepoužíváte, nepřikrývejte ji, např. látkou.
  Pokyny týkající se dobíjecích akumulátorů Ni-MH
  Před prvním použitím akumulátorů je nutné je dobít. Kontakty akumulátorů a nabíječky musí být vždy čisté.
  Nevystavujte akumulátory působení vody.
  Nevystavujte akumulátory přílišnému teplu a nevhazujte je do ohně.
  Nesnímejte nálepku na obalu akumulátoru.
  Akumulátory nerozebírejte ani neopravujte.
  Akumulátory nezkratujte. Chcete-li předejít možnosti zkratu, uchovávejte akumulátory odděleně od kovových
  předmětů (např. mincí, sponek, klíčů atd.).
  Pokud jsou částečně nabité nebo zcela vybité akumulátory skladovány po delší dobu, aniž by byly použity, mohou
  k dosažení své původní kapacity vyžadovat několik cyklů nabití a vybití.
  Technické údaje
  Vstupní napětí: 200 V - 240 V stř.
  Vstupní frekvence: 50/60 Hz
  Nabíjecí výstup: 1,2 V ss., 360 mA (AA) × 2/140 mA (AAA) × 2
  Provozní teplota: 0 °C - 35 °C
  Rozměry: 50,5 × 91,5 × 67 mm (š/d/v)
  Hmotnost: 82 g (bez akumulátorů)
  HU (Magyar)
  Sony Compact Charger elemtöltő
  A Sony Compact Charger elemtöltő az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
  Főbb szolgáltatások
  1: Időzített kikapcsolás
  2: Felismeri a nem tölthető elemeket
  Használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tudnivalókat.
  Ez a Sony Compact Charger töltő kizárólag olyan AA és AAA méretű Sony Ni-MH elemek feltöltéséhez
  használható, amelyeken megtalálható a „rechargeable” (újratölthető) jelzés.
  Részek: (A)
  1 LED kijelző 2 Az elemek helye 3 AA méretű elemek helye 4 AAA méretű elemek helye
  Az újratölthető elemek behelyezése és töltése (B)
  1 Nyissa ki a fedelet.
  2 Helyezze a Sony AA vagy AAA méretű Ni-MH újratölthető elemeket a töltőbe, ügyelve a helyes
  polaritásra: az elemek +/ jelölése a töltő megfelelő +/ jelöléséhez kell kerüljön.
  AA és AAA méretű feltölthető elemek bármilyen kombinációban behelyezhetők.
  AA: 1 - 2 elem AAA: 1 - 2 elem
  3A töltő most már bedugható a (szabványos 200-240 V-os) fali csatlakozóaljzatba.
  Ekkor felgyullad a narancssárga LED kijelző, mutatva, hogy a töltés megkezdődött. A kijelző 7 óra múlva
  kialszik. A töltési időket az alábbi táblázat mutatja.
  Töltési idő
  Elemtípus 1 - 2 elem
  Nikkel-metál hibrid elem
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  kb. 7 óra
  (Ni-MH) NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  A fenti értékek hozzávetőleges időtartamok 10°C és 30°C közötti hőmérsékleten történő töltés esetén. A tényleges
  töltési idő a töltés körülményeitől és attól függ, hogy az újratölthető elem mennyire volt lemerülve.
  Megjegyzések
  Ha töltés közben a LED kijelző folyamatosan villog vagy nem gyullad fel, a jelenség okát keresse meg az alábbi
  Hibaelhárítás fejezetben.
  A feltöltendő elemeket feltétlenül tegye bele a töltőbe, mielőtt a töltőt a hálózatra csatlakoztatná.
  Újratöltés előtt az elemeket teljesen le kell meríteni.
  Az elemeket ne tárolja a töltőben, csak a töltés idejére tegye bele őket.
  Hibaelhárítás
  LED kijelző A hiba lehetséges oka Megoldás
  Villog Az újratölthető elemek elérték élettartamuk Cserélje ki az elemeket újakra.
  végét.
  Nem megfelelő típusú elemet kísérel meg Csak Ni-MH újratölthető elemek tölthetők.
  tölteni.
  Nem Az újratölthető elemet nem megfelelően tette Tegye be megfelelően a Ni-MH újratölthető
  gyullad fel be a rekeszbe. elemet. Ügyeljen a +/ pólusok elhelyezésére.
  Valószínűleg szennyezettek az újratölthető Tisztítsa meg az újratölthető elem és a töltő +
  elem pólusai. és pólusait.
  Valószínűleg nem érintkezik megfelelően a Tisztítsa meg a csatlakozódugót. A töltőt
  csatlakozódugó. csatlakoztassa egy másik konnektorba.
  További kérdéseivel, problémáival forduljon a helyi Sony márkaszervizhez.
  FIGYELEM!
  Csak AA és AAA méretű Ni-MH újratölthető elemeket használjon.
  Soha ne kíséreljen meg másfajta, például alkáli vagy szén-cink (száraz)elemet feltölteni, mert az felforrósodhat,
  felrobbanhat, burkolata felszakadhat, tartalma kifolyhat, és így sérülést és kárt okozhat.
  A töltés során a töltő és az elemek felforrósodhatnak. Ez nem rendellenes. Óvatosan fogja meg őket.
  Ha a töltőt nem megfelelően használja, áramütés érheti.
  VIGYÁZAT!
  A töltőt csak fedett helyen használja; vigyázzon, ne érje eső vagy hó.
  A töltőt a töltés befejeztekor húzza ki a hálózati csatlakozóból. Amikor nem használja, a töltő ne legyen a
  hálózatra csatlakoztatva.
  Vigyázzon, hogy ne ejtse le a töltőt, és ne tegyen rá nehéz tárgyat. Védje az erős külső behatásoktól is.
  Ne szerelje szét, majd össze a töltőt.
  Gyerekek a töltőt csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
  Üzemi hőmérséklet: 0°C - 35°C. A töltés 10°C és 30°C közötti hőmérsékleten a legeredményesebb.
  A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A töltőt ne használja és ne tárolja magas hőmérsékletű helyen.
  Használat közben ne takarja be a töltőt, ne tegyen rá például takarót.
  Tudnivalók a Ni-MH újratölthető elemek használatához
  Első használat előtt töltse fel az elemeket. Az elemek és a töltő pólusait mindig tartsa tisztán.
  Óvja az elemeket a víztől.
  Az elemeket ne melegítse, és ne dobja őket tűzbe.
  Ne tépje le az elemekről a címkét.
  Ne szerelje szét, majd össze az elemeket.
  Ne zárja rövidre az elemeket. A rövidzárlat elkerülése érdekében ne tárolja az elemeket fémtárgyakkal (pl. pénz,
  hajcsat, kulcs stb.) együtt.
  Ha egy elem részben vagy teljesen lemerült és sokáig nem használják, az elem celláinak „újraélesztéséhez”, az
  eredeti kapacitás visszanyeréséhez többszöri töltés-lemerítés kell.
  Műszaki adatok
  Hálózati feszültség: 200 - 240 V váltakozó áram
  Frekvencia: 50/60 Hz
  Kimenő feszültég/áram: 1,2 V egyenáram, 360 mA (AA) × 2/140 mA (AAA) × 2
  Üzemi hőmérséklet: 0°C - 35°C
  Méretek: 50,5 × 91,5 × 67 mm (sz/h/m)
  Tömeg: 82 g (elem nélkül)
  PL (Polski)
  Ładowarka Sony Compact Charger
  Ładowarka Compact Charger firmy Sony charakteryzuje się następującymi właściwościami:
  Najważniejsze cechy
  1: Programator czasowy zapewniający bezpieczeństwo
  2: Wykrywanie baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania
  Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
  Ładowarki Sony Compact Charger można używać wyłącznie do ładowania akumulatorów niklowo-wodorkowych
  (Ni-MH) firmy Sony o rozmiarach AA lub AAA, oznaczonych jako „rechargeable”.
  Części: (A)
  1 Wskaźnik LED 2 Gniazdo akumulatorów 3 Gniazdo akumulatorów AA
  4 Gniazdo akumulatorów AAA
  Jak wkładać i ładować akumulatory (B)
  1Otwórz pokrywę.
  2 Włóż akumulatory niklowo-wodorkowe firmy Sony (rozmiar AA lub AAA) i upewnij się, że bieguny +/
  akumulatorów odpowiadają oznaczeniom +/ ładowarki.
  Istnieje możliwość ładowania dowolnych kombinacji akumulatorów rozmiaru AA i AAA.
  AA: 1 - 2 akumulatorów AAA: 1 - 2 akumulatorów
  3 Ładowarkę można następnie podłączyć do odpowiedniego źródła zasilania (standardowo 200 V 240
  V).
  Zaświeci pomarańczowy wskaźnik LED sygnalizujący rozpoczęcie procesu ładowania. Wskaźnik LED
  zgaśnie po upływie 7 godzin. Czas ładowania poszczególnych typów akumulatorów można znaleźć w
  poniższej tabeli.
  Czas ładowania
  Typ akumulatorów 1 - 2 akumulatory
  Akumulator NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  Ok. 7 godz.
  niklowo-wodorkowy
  NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  (Ni-MH)
  Powyższy czas jest przybliżonym czasem ładowania w temperaturze z zakresu od 10°C do 30°C. Czas ładowania
  zmienia się w zależności od warunków ładowania i pozostałej pojemności akumulatora.
  Uwagi
  Jeśli podczas ładowania wskaźnik LED wciąż miga lub w ogóle nie świeci, należy zapoznać się z tabelą
  dotyczącą rozwiązywania problemów.
  Akumulatory należy umieścić w ładowarce przed podłączeniem jej do sieci elektrycznej.
  Przed rozpoczęciem ponownego ładowania akumulatory powinny zostać całkowicie rozładowane.
  Akumulatorów nie należy przechowywać w ładowarce, jeśli nie są ładowane.
  Rozwiązywanie problemów
  Wskaźnik LED Możliwa przyczyna Rozwiązanie
  Miga Skończył się okres eksploatacji akumulatora. Włóż nowy akumulator.
  Ładowanie akumulatorów niewłaściwego typu. Ładuj tylko akumulatory Ni-MH.
  Nie świeci Akumulator nie został włożony prawidłowo. Włóż prawidłowo akumulator Ni-MH.
  Dopasuj bieguny + i .
  Powierzchnia styku akumulatora może być Oczyść styki + i akumulatora i ładowarki.
  zabrudzona.
  Powierzchnia kontaktowa wtyku może być Oczyść wtyk. Spróbuj podłączyć urządzenie do
  nieodpowiednia. innego źródła zasilania.
  W przypadku dodatkowych pytań należy skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu firmy Sony.
  OSTRZEŻENIE
  Należy używać wyłącznie akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH) rozmiaru AA lub AAA.
  Nie wolno ładować baterii innego typu, takich jak baterie alkaliczne lub węglowo-cynkowe, ponieważ może to
  być przyczyną ich nagrzania się, pęknięcia lub wycieku oraz może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie
  mienia.
  Podczas ładowania akumulatory i ładowarka mogą się nagrzewać. Jest to zjawisko normalne. Przenosząc
  urządzenie, należy zachować ostrożność.
  Niewłaściwe korzystanie z ładowarki grozi porażeniem prądem elektrycznym.
  UWAGA
  Ładowarki można używać tylko w pomieszczeniach. Nie należy narażać ładowarki na działanie deszczu ani
  śniegu.
  Po zakończeniu procesu ładowania lub gdy ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ładowarkę od sieci
  elektrycznej.
  Nie należy upuszczać ładowarki, umieszczać na niej ciężkich przedmiotów ani narażać na silne uderzenia.
  Nie wolno rozkładać ładowarki na części i ponownie jej składać.
  Dzieci powinny korzystać z ładowarki tylko pod nadzorem dorosłych.
  Te mperatura pracy: 0°C-35°C. W celu zachowania optymalnej pojemności akumulatory należy ładować w
  temperaturze z zakresu od 10°C do 30°C.
  Nie należy narażać ładowarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy poddawać
  urządzenia działaniu wysokich temperatur.
  Podczas korzystania nie należy przykrywać ładowarki materiałami takimi jak koce.
  Instrukcje dotyczące akumulatorów Ni-MH
  Przed pierwszym użyciem akumulatory należy naładować. Powierzchnie styków akumulatora oraz ładowarki
  należy utrzymywać w czystości.
  Nie należy narażać akumulatorów na kontakt z wodą.
  Nie należy narażać akumulatorów na działanie wysokich temperatur ani wrzucać ich do ognia.
  Nie wolno zrywać osłony akumulatora.
  Nie należy rozkładać akumulatorów na części i ponownie ich składać.
  Nie należy zwierać biegunów akumulatorów. Aby uniknąć zwarcia, akumulatory należy przechowywać z dala od
  metalowych przedmiotów (np. monet, spinek do włosów, kluczy itp.).
  Po pełnym rozładowaniu akumulatorów lub po długiej przerwie w użytkowaniu należy kilkakrotnie powtórzyć
  proces ładowania i rozładowywania w celu wykorzystania pełnej pojemności akumulatorów.
  Dane techniczne
  Napięcie zasilania w sieci elektrycznej: 200 V - 240 V (prąd zmienny)
  Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz
  Dane wyjściowe ładowania: 1,2 V (prąd stały), 360 mA (AA) × 2/140 mA (AAA) × 2
  Te mperatura pracy: 0°C-35°C
  Rozmiar: 50,5 × 91,5 × 67 mm (Szer./Głęb./Wys.)
  Waga: 82 g (bez baterii)
  RU (Pyccкий)
  Компaктноe зapядноe ycтpойcтво Sony
  Компaктноe зapядноe ycтpойcтво Sony имeeт cлeдyющиe оcобeнноcти:
  •Oтличитeльныe оcобeнноcти
  1: Taймep бeзопacноcти
  2: Oбнapyжeниe нe aккyмyлятоpныx бaтapeeк
  Bнимaтeльно пpочтитe cлeдyющиe peкомeндaции до того, кaк
  воcпользовaтьcя ycтpойcтвом.
  Компaктноe зapядноe ycтpойcтво cлeдyeт иcпользовaть только для бaтapeeк Sony Ni-MH paзмepов AA или
  AAA, нa котоpыx имeeтcя мapкиpовкa “rechargeable” (aккyмyлятоpныe).
  Компонeнты (A)
  1 Индикaтоp 2 Oтдeлeниe для бaтapeeк 3 Oтдeлeниe для бaтapeeк paзмepa AA
  4 Oтдeлeниe для бaтapeeк paзмepa AAA
  Кaк вcтaвлять и зapяжaть aккyмyлятоpныe бaтapeйки (B)
  1 Oткpойтe кpышкy.
  2 Bcтaвьтe aккyмyлятоpныe бaтapeйки Sony типa Ni-MH paзмepa AA или AAA в зapядноe
  ycтpойcтво, cоблюдaя поляpноcть + и –.
  Пpи зapядкe возможнa любaя комбинaция aккyмyлятоpныx бaтapeeк, имeющиx paзмep AA и AAA.
  paзмep AA: 1 - 2 бaтapeйки paзмep AAA: 1 - 2 бaтapeйки
  aтeм зapядноe ycтpойcтво можно подключить в нaдлeжaщeй pозeткe пepeмeнного токa
  (cтaндapтной нa 200-240 B).
  Когд a нaчнeтcя пpоцecc зapядки, зaгоpитcя оpaнжeвый cвeтодиодный индикaтоp. Cвeтодиодный
  индикaтоp погacнeт чepeз 7 чacов. Bpeмя зapядки cм. в тaблицe нижe.
  Bpeмя зapядки
  Tип бaтapeйки 1 - 2 бaтapeйки
  Hикeль –
  NH-AA (2000 мAч, 2100 мAч, 2500мAч, 2700мAч)
  Пpибл. 7 чacов
  мeтaлл-гидpиднaя
  NH-AAA (800 мAч, 900 мAч, 1000мAч)
  бaтapeйкa (Ni-MH)
  Укaзaнноe вpeмя являeтcя пpиблизитeльным для диaпaзонa тeмпepaтyp от 10°C до 30°C. Bpeмя зapядки
  зaвиcит от ycловий зapядки и оcтaвшeйcя eмкоcти aккyмyлятоpной бaтapeйки.
  Пpимeчaния
  •Ecли в пpоцecce зapядки индикaтоp поcтоянно мигaeт или нe гоpит, обpaтитecь к тaблицe ycтpaнeния
  нeполaдок.
  •Бaтapeйки cлeдyeт вcтaвлять до того, кaк зapядноe ycтpойcтво бyдeт включeно в ceть.
  Пepeд зapядкой бaтapeйки должны быть полноcтью paзpяжeны.
  Hикогдa нe xpaнитe бaтapeйки в зapядном ycтpойcтвe, ecли они нe зapяжaютcя.
  Уcтpaнeниe нeполaдок
  Cвeтодиодный
  индикaтоp
  Bepоятнaя пpичинa Уcтpaнeниe
  Mигaeт Cpок cлyжбы aккyмyлятоpной бaтapeйки Bcтaвьтe новыe aккyмyлятоpныe бaтapeйки.
  иcтeк.
  Bыполняeтcя зapядкa aккyмyлятоpныx Зapяжaйтe только aккyмyлятоpныe
  бaтapeeк нeдопycтимого типa. бaтapeйки типa Ni-MH.
  He гоpит Aккyмyлятоpныe бaтapeйки вcтaвлeны Пpaвильно вcтaвьтe aккyмyлятоpныe бaтapeйки
  нeпpaвильно. типa Ni-MH. Cоблюдaйтe поляpноcть paзъeмов + и –.
  Повepxноcть контaктов aккyмyлятоpной Oчиcтитe контaкты + и – aккyмyлятоpной
  бaтapeйки, возможно, зaгpязнeнa. бaтapeйки и зapядного ycтpойcтвa.
  not be clean.
  Bозможно, имeeт мecто плоxой контaкт Oчиcтитe вилкy. Попpобyйтe подключить к
  вилки c pозeткой. дpyгой pозeткe.
  Ecли оcтaлиcь нepeшeнныe вопpоcы, обpaтитecь в мecтный cepвиcный цeнтp Sony.
  BHИMAHИE
  Иcпользyйтe только aккyмyлятоpныe бaтapeйки типa Ni-MH paзмepa AA или AAA.
  Hикогдa нe зapяжaйтe бaтapeйки дpyгиx типов, нaпpимep, щeлочныe или yглepодно-цинковыe, тaк кaк
  это можeт вызвaть иx нaгpeв, yтeчкy внyтpeннeго вeщecтвa или обpaзовaниe нa ниx тpeщин, котоpыe
  могyт cтaть пpичиной тpaвм или поpчи имyщecтвa.
  •Зapядноe ycтpойcтво и бaтapeйки могyт нaгpeвaтьcя в пpоцecce зapядки. Это ноpмaльно. Бyдьтe
  оcтоpожны пpи обpaщeнии c ними.
  Пpaвильно пользyйтecь зapядным ycтpойcтвом во избeжaниe поpaжeния элeктpичecким током.
  ПPEДУПPEЖДEHИE
  •Зapядноe ycтpойcтво пpeднaзнaчeно для иcпользовaния только в помeщeнии. He подвepгaйтe зapядноe
  ycтpойcтво воздeйcтвию дождя или cнeгa.
  Поcлe зaвepшeния пpоцecca подзapядки, a тaкжe когдa зapядноe ycтpойcтво нe иcпользyeтcя,
  нeобxодимо отключить eго от ceти.
  He pоняйтe зapядноe ycтpойcтво, нe клaдитe нa нeго тяжeлыe пpeдмeты и нe подвepгaйтe cильным yдapaм.
  He paзбиpaйтe ycтpойcтво и нe измeняйтe eго конcтpyкцию.
  •Дeти могyт пользовaтьcя зapядным ycтpойcтвом только под нaблюдeниeм взpоcлыx.
  •Paбочaя тeмпepaтypa: 0°C - 35°C. Для доcтижeния нaилyчшиx peзyльтaтов зapяжaйтe бaтapeйки пpи
  тeмпepaтype от 10°C до 30°C.
  He подвepгaйтe зapядноe ycтpойcтво воздeйcтвию пpямыx cолнeчныx лyчeй. He подвepгaйтe
  воздeйcтвию выcокиx тeмпepaтyp.
  •Bo вpeмя иcпoльзoвaния нe нaкpывaйтe зapяднoe ycтpoйcтвo тaкими мaтepиaлaми, кaк oдeялa.
  Укaзaния по иcпользовaнию aккyмyлятоpныx бaтapeeк типa Ni-MH
  Пpeждe чeм нaчaть пользовaтьcя aккyмyлятоpными бaтapeйкaми, иx cлeдyeт зapядить. Контaктныe
  повepxноcти бaтapeeк и зapядного ycтpойcтвa вceгдa должны быть чиcтыми.
  He подвepгaйтe бaтapeйки воздeйcтвию воды.
  He нaгpeвaйтe бaтapeйки и нe yничтожaйтe иx пyтeм cжигaния.
  He cнимaйтe оболочкy c этикeткой.
  He paзбиpaйтe бaтapeйки и нe измeняйтe иx конcтpyкцию.
  He зaкоpaчивaйтe бaтapeйки. Bо избeжaниe коpоткого зaмыкaния xpaнитe бaтapeйки отдeльно от вcex
  мeтaлличecкиx пpeдмeтов (нaпpимep, монeт, зaколок, ключeй и т.д.)
  Ecли бaтapeйки пpоcто xpaнятcя чacтично или полноcтью paзpяжeнными и нe иcпользyютcя в тeчeниe
  длитeльного вpeмeни, можeт потpeбовaтьcя зapядить и paзpядить иx нecколько paз, чтобы воccтaновить
  иx иcxоднyю зapяднyю eмкоcть.
  Te xничecкиe xapaктepиcтики
  Haпpяжeниe нa вxодe: 200 - 240 B пepeмeнного токa
  Чacтотa: 50/60 Гц
  •Mощноcть пpи зapядкe: Поcтоянный ток 1,2 B, 360 mA (AA) × 2/140 мA (AAA) × 2
  •Paбочaя тeмпepaтypa: 0°C - 35°C
  •Paзмep: 50,5 × 91,5 × 67 мм (Ш/Д/B)
  •Bec: 82 г (бeз бaтapeeк)
  ES (Español)
  Cargador compacto de Sony
  El cargador compacto de Sony dispone de las características siguientes:
  Características principales
  1: Temporizador de seguridad
  2: Detección de pilas no recargables
  Antes de utilizar este cargador, lea detenidamente las instrucciones
  siguientes.
  El cargador compacto de Sony debe utilizarse únicamente con pilas Ni-MH de tamaño AA o AAA de Sony
  identificadas como “rechargeable” (recargables).
  Componentes: (A)
  1 Indicador luminoso 2 Ranura de las pilas 3 Ranura para pilas AA 4 Ranura para pilas AAA
  PT (Português)
  Carregador Compacto Sony
  O carregador compacto Sony tem as características seguintes:
  Funções principais
  1: Temporizador de segurança
  2: Detecção de pilhas não recarregáveis
  Antes de utilizar o carregador, leia atentamente as seguintes instruções.
  O carregador compacto Sony só deve ser utilizado com pilhas Sony Ni-MH, de tamanho AA ou AAA, com a
  indicação “recarregável”.
  Peças: (A)
  1 Indicador luminoso 2 Ranhura da pilha 3 Ranhura para pilhas AA 4 Ranhura para pilhas AAA
  Como inserir e carregar as pilhas recarregáveis (B)
  1 Abra a tampa.
  2 Introduza as pilhas recarregáveis Ni-MH, tamanho AA ou AAA, da Sony no carregador, alinhando os
  respectivos pólos + e –.
  Qualquer combinação entre pilhas recarregáveis AA e AAA é possível.
  AA : 1 - 2 pilhas AAA: 1 - 2 pilhas
  3 Pode ligar-se à rede de corrente CA adequada (normal 200 V – 240 V).
  O indicador luminoso cor-de-laranja acende-se para indicar que a carga começou. O indicador desliga-se
  passadas 7 horas. A tabela abaixo apresenta os tempos de carga.
  1
  2
  3
  SK (Slovensky)
  Kompaktná nabíjačka od spoločnosti Sony
  Kompaktná nabíjačka Sony má nasledujúce funkcie:
  Hlavné funkcie
  1: Bezpečnostný časovač
  2: Zisovanie batérií, ktoré nie je možné nabíja
  Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.
  Kompaktná nabíjačka Sony by sa mala používa len s batériami Sony vekosti AA alebo AAA typu Ni-MH, ktoré sú
  označené ako nabíjatené („rechargeable“).
  Časti: (A)
  1 Indikačná dióda LED 2 Otvor na batériu 3 Otvor na batérie vekosti AA
  4 Otvor na batérie vekosti AAA
  Vkladanie a nabíjanie nabíjatených batérií (B)
  1 Otvorte kryt.
  2 Vložte nabíjatené batérie Sony vekosti AA alebo AAA typu Ni-MH do nabíjačky a presvedčte sa, či sú
  správne uložené poda značiek + a .
  Je možné vloži akúkovek kombináciu nabíjatených batérií vekosti AA a AAA.
  Vekos AA: 1 až 2 batérie Vekos AAA: 1 až 2 batérie
  3Nabíjačka sa potom môže zapoji do vhodnej elektrickej siete (štandardne 200 V - 240 V).
  Rozsvieti sa oranžová indikačná dióda LED, čo označuje, že nabíjanie sa začalo. Indikačná dióda LED sa
  vypne za 7 hodín. Časy nabíjania nájdete v tabuke uvedenej nižšie.
  Čas nabíjania
  Typ batérie 1 až 2 batérie
  Batéria typu Ni-MH
  NH-AA (2000 mAh, 2100 mAh, 2500 mAh, 2700 mAh)
  pribl. 7 hodín
  (Ni-MH) NH-AAA (800 mAh, 900 mAh, 1000 mAh)
  Uvedený je približný čas pri teplote okolia 10°C až 30°C. Čas nabíjania sa môže líši v závislosti od podmienok
  nabíjania a zostávajúcej kapacity nabíjatenej batérie.
  Poznámky
  Ak indikačná dióda LED počas nabíjania nepretržite bliká alebo sa nerozsvieti, pozrite si tabuku
  na riešenie problémov.
  Batérie sa musia vloži do nabíjačky pred pripojením nabíjačky do sieovej zásuvky.
  Pred nabíjaním by batérie mali by úplne vybité.
  Ke sa batérie nenabíjajú, nemali by sa nikdy skladova v nabíjačke.
  Riešenie problémov
  Indikačná
  dióda LED
  Možná príčina Riešenie
  Bliká Skončila sa životnos nabíjatenej batérie. Vložte novú nabíjatenú batériu.
  Nabíja sa nesprávny typ batérií. Nabíjajte iba nabíjatené batérie typu Ni-MH.
  Nerozsvieti sa Nabíjatená batéria nie je správne vložená. Nabíjatenú batériu typu Ni-MH vložte
  správnym spôsobom. Zarovnajte značky + a .
  Povrch kontaktov na nabíjatenej batérií možno Vyčistite kontakty + a na nabíjatenej batérií a
  nie je čistý. v nabíjačke.
  Kontakty na zástrčke možno nie sú dobré. Vyčistite zástrčku. Vyskúšajte inú sieovú
  zásuvku.
  Ak máte alšie otázky, obráte sa na autorizovaný servis spoločnosti Sony.
  VÝSTRAHA
  Používajte iba nabíjatené batérie vekosti AA alebo AAA typu Ni-MH.
  Nikdy nenabíjajte iné typy batérií, napríklad alkalické alebo uhlíkovo-zinkové, pretože to môže spôsobi ich
  prehriatie, vytečenie alebo prasknutie a môže dôjs k zraneniu osôb alebo materiálnej škode.
  Nabíjačka a batérie sa pri nabíjaní môžu zahria. Je to normálne. Manipulujte s nimi opatrne.
  Nabíjačku používajte správne, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
  UPOZORNENIE
  Nabíjačka je určená výhradne na používanie v interiéri. Nikdy ju nevystavujte dažu ani snehu.
  Ak sa nabíjanie skončilo alebo ak sa nabíjačka nepoužíva, mala by sa odpoji zo sieovej zásuvky.
  Chráňte nabíjačku pred pádom, silnými nárazmi a neukladajte na ňu ažké predmety.
  Nabíjačku nerozoberajte a neskladajte.
  Deti môžu používa nabíjačku len pod dozorom dospelých.
  Prevádzková teplota: 0°C až 35°C. Ak chcete optimalizova nabíjaciu kapacitu, nabíjajte batérie pri teplote 10°C
  až 30°C.
  Nabíjačku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte nabíjačku pred pôsobením vysokej teploty.
  Pri používaní neprikrývajte nabíjačku žiadnym materiálom, napríklad prikrývkou.
  Pokyny pre používanie nabíjatených batérií typu Ni-MH
  Batérie je potrebné pred prvým použitím nabi. Povrch kontaktov na batériách a v nabíjačke musí by vždy čistý.
  Batérie sa nesmú dosta do kontaktu s vodou.
  Batérie nevystavujte vysokým teplotám a nevhadzujte ich do ohňa.
  Neodstraňujte obal batérií.
  Batérie nerozoberajte ani neskladajte.
  Batérie neskratujte. Ak chcete predís skratu, zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi (napríklad s
  mincami, sponkami alebo kúčmi).
  Ak sa čiastočne nabité alebo úplne vybité batérie skladujú dlhší čas bez používania, na obnovenie pôvodnej
  kapacity môže by potrebných niekoko cyklov nabitia a vybitia.
  Technické parametre
  Napájacie napätie: striedavé napätie 200 V až 240 V
  Frekvencia napájacieho napätia: 50 alebo 60 Hz
  Nabíjací výstup:
  jednosmerné napätie 1,4 V, 360 mA (vekos AA) × 2/140 mA (vekos AAA) × 2
  Prevádzková teplota: 0°C až 35°C
  Rozmery: 50,5 × 91,5 × 67 mm (š/d/v)
  Hmotnos: 82 g (bez batérií)
  GB
  Model : BCG-34HTD
  BCG-34HTD/UK
  2-698-571-05
  Charging time
  Battery Type 1–2 batteries
  Nickel-
  NH-AA (
  2000 mAh,
  Metal
  2100 mAh, 2500 mAh,
  Approx. 7 hours
  Hydride
  2700 mAh)
  Battery
  NH-AAA (800 mAh,
  (Ni-MH) 900 mAh, 1000 mAh)
  Specifications
  Mains input voltage:
  AC 200 V – 240 V
  Input frequency:
  50/60 Hz
  Charging output:
  DC 1.2 V, 360 mA (AA) × 2
  140 mA (AAA) × 2
  Operating temperature:
  0°C – 35°C
  Size:
  50.5 × 91.5 × 67 mm (W/L/H)
  Weight:
  82 g
  (batteries not included)
  Temps de charge
  Type de pile 1 à 2 piles
  Pile au
  NH-AA (
  2000 mAh,
  nickel-
  2100 mAh, 2500 mAh,
  Environ 7 heures
  métal
  2700 mAh)
  hydrure
  NH-AAA (800 mAh,
  (Ni-MH) 900 mAh, 1000 mAh)
  Spécifications
  Tension secteur en entrée :
  200 V à 240 V ca
  Fréquence d’entrée:
  50/60 Hz
  Sortie de charge:
  1,2 V CC, 360 mA (AA) × 2
  140 mA (AAA) × 2
  Température de
  fonctionement: 0°C à 35°C
  Taille:
  50,5 × 91,5 × 67 mm (W/L/H)
  Poids: 82 g (piles exclues)
  FR
Sony BCG-34HTD

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 1

¿Tiene alguna pregunta sobre Sony BCG-34HTD o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Sony BCG-34HTD responder adecuadamente a su pregunta.

Luis E. Molina, 2019-08-27 12:53:47 Sin comentarios

Colocó las baterías y el indicador de luz empieza a titilar; es normal ?

Responde a esta pregunta

Vea el manual de Sony BCG-34HTD aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cargadores de acumulador y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Finlandés, Croata, Esloveno, Húngaro, Griego, Eslovaco, Rumano, Ruso, Noruego, Polaco, Danés, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Ucranio. ¿Tiene alguna pregunta sobre Sony BCG-34HTD o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Sony BCG-34HTD

General
Marca Sony
Modelo BCG-34HTD
Producto Cargador de acumulador
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Finlandés, Croata, Esloveno, Húngaro, Griego, Eslovaco, Rumano, Ruso, Noruego, Polaco, Danés, Sueco, Italiano, Francia, Alemán, Ucranio
Tipo de archivo PDF

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más