Sony Cybershot DSC-F88

Sony Cybershot DSC-F88 manual

(1)
 • Dansk
  Før enheden tages i brug, skal du læse denne vejledning
  grundigt og opbavare den til fremtidig brug.
  For kunder i Canada
  Dette Klasse B digitalapparat opfylder den canadiske ICES-003.
  “Memory Stick” og er varemærker tilhørende Sony Corporation.
  Regler for brugen
  Rør ikke ved Memory Stick’ens terminal A med hånden eller
  med metalgenstande.
  Sæt ikke andet materiale end den medfølgende etikette på det
  dertil beregnede sted C på Memory Stick’en.
  Dette udstyr må ikke udsættes for slag og ikke bøjes eller tabes.
  Dette udstyr må ikke skilles ad eller forsøges ændret.
  Dette udstyr må ikke blive vådt.
  Dette udstyr må ikke anvendes eller anbringes på følgende steder:
  – Hvor der er varmt som for eksempel i en bil eller uden døre
  i varmt vejr.
  – Direkte i solen.
  – Hvor der er høj luftfugtighed.
  Transporter og opbevar altid dette udstyr i den medfølgende æske.
  Korrekt anvendelse
  Data vil hverken kunne optages eller slettes, hvis
  skrivebeskyttelsesomskifteren B på Memory Stick’en sættes
  til stilling “LOCK”.
  Vi anbefaler, at du laver opbakningskopier af vigige data.
  Tag ikke Memory Stick’en ud under læsning og skrivning af data.
  • Optaget data kan gå tabt eller lide skade i følgende situationer:
  Hvis du fjerner Memory Stick’en eller PC-kort adaperen
  eller slukker for den tilsluttede maskine under læsning eller
  skrivning af data.
  Hvis du anvender dette udstyr på et sted med statisk
  elektricitet eller elektrisk støj.
  Specifikationer
  Hukommelsestype
  Flash-hukommelse
  4 Mbytes: MSA-4A
  8 Mbytes: MSA-8A
  16 Mbytes: MSA-16A
  32 Mbytes: MSA-32A
  64 Mbytes: MSA-64A
  Driftsspænding
  2,7 V til 3,6 V
  Effektforbrug
  Normalt: Ca. 45 mA
  Standby: Ca. 130 µA
  Access-hastighed
  Skrivning: Max. 1,5 Mbytes/sekund
  Læsning: Max. 2,45 Mbytes/sekund
  Brugsomgivelser
  0°C - 60°C (ikke-kondenserende)
  Mål (b x h x d)
  Ca. 21,5 x 50 x 2,8 mm
  Vægt Ca. 4 g
  Medfølgende tilbehør
  Æske til “Memory Stick” (1)
  Etikette (1)
  Brugsanvisning (1)
  Vi forbeholder os ret til at ændre design og specifikationer uden varsel.
  Förvara inte “Memory Stick” på platser, där den:
  utsätts värme som i en bil som står parkerad i solen,
  utsätts för solsken,
  utsätts för fukt eller korrosion.
  Förvara “Memory Stick” i det medföljande fodralet.
  Att observera angående
  användning
  Skjut in den lilla tungan B på “Memory Stick” i det
  skrivskyddade läget för att skydda data mot överskrivning
  och radering.
  Vi rekommenderar att du gör reservkopior av alla viktiga filer.
  Ta inte ur “Memory Stick” under läsning/lagring av data.
  Lagrad data kan raderas eller skadas i nedanstående fall:
  när “Memory Stick” eller PC-kortadaptern tas ut ur datorn
  eller om datorn slås av under läsning/lagring av data.
  när “Memory Stick” utsätts för statisk elektricitet eller
  elektriskt brus.
  Tekniska data
  Minnestyp
  Flash-minne
  4 MB: MSA-4A
  8 MB: MSA-8A
  16 MB: MSA-16A
  32 MB: MSA-32A
  64 MB: MSA-64A
  Strömförsörjning
  2,7 - 3,6 volt
  Strömförbrukning
  I genomsnitt: ca. 45 mA,
  i viloläge: ca. 130 µA
  Åtkomsttid
  Skrivning: max. 1,5 MB/sek.
  Läsning: max. 2,45 MB/sek.
  Arbetstemperatur
  Från 0°C till +60°C (tål inte fukt)
  Dimensioner (BxHxD)
  Ca. 21,5 x 50 x 2,8 mm
  Vikt Ca. 4 g
  Medföljande tillbehör
  Fodral, “Memory Stick” (1)
  Etikett (1)
  Bruksanvisning (1)
  Rätt till ändringar förbehålles.
  Suomi
  Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön
  aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
  Asiakkaillemme Kanadassa
  Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadan vaatimukset
  ICES-003.
  “Memory Stick” ja ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
  Huomautuksia
  Älä kosketa liitintä A käsin tai millään metalliesineellä.
  Tarratilaan
  C
  saa kiinnittää ainoastaan varusteisiin kuuluvan tarran.
  Älä kolhi, taita tai pudota tätä laitetta.
  Älä pura tai muuta tätä laitetta.
  Älä anna laitteen kastua.
  Älä käytä tai säilytä laitetta seuraavanlaisissa paikoissa:
  kuumissa paikoissa kuten esim autossa tai ulkona kuumalla säällä
  suorassa auringonpaisteessa
  kosteissa paikoissa tai paikoissa, joissa laite saattaa ruostua
  Kun kannat laitetta tai panet sen säilöön, pane se varusteisiin
  kuuluvaan säilytyskoteloon.
  Oikeaa toimintaa varten
  Jos päällekirjoituksen suojakytkin B asetetaan asentoon
  “LOCK”, tietoja ei voi nauhoittaa eikä poistaa.
  Suosittelemme tärkeiden tietojen kopiointia.
  Älä ota “Memory Stickiä” pois tietojen lukemisen tai
  kirjoittamisen aikana.
  Nauhoitetut tiedot saattavat pyyhkiytyä pois tai vahingoittua
  seuraavissa tapauksissa:
  Kun “Memory Stick” tai PC-kortti otetaan pois tai liitetyn laitteen
  virta katkaistaan tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
  Kun tätä laitetta käytetään paikoissa, joihin välittyy
  staattista sähköä tai sähköistä kohinaa.
  Tekniset tiedot
  Muistityyppi
  salamamuisti
  4 M tavua: MSA-4A
  8 M tavua: MSA-8A
  16 M tavua: MSA-16A
  32 M tavua: MSA-32A
  64 M tavua: MSA-64A
  Käyttöjännite
  2,7 V - 3,6 V
  Virrankulutus
  keskim: noin 45 mA
  valmiustila: noin 130 µA
  Hakunopeus
  kirjoittaminen: maks. 1,5 M tavua/sekunti
  lukeminen: maks. 2,45 M tavua/sekunti
  Käyttöympäristö
  0 C - 60 C astetta (ei kosteuden tiivistymistä)
  Mitat (l x k x s)
  noin 21,5 x 50 x 2,8 mm
  Paino noin 4 g
  Vakiovarusteet
  “Memory Stickin” säilytyskotelo (1)
  Tarra (1)
  Käyttöohjeet (1)
  Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
  Português
  Antes de utilizar o aparelho, leia este manual na íntegra e
  guarde-o para consultas futuras.
  Aos utentes no Canadá
  Este aparato digital Classe B está em conformidade com o ICES-
  003 canadense.
  “Memory Stick” e
  são marcas comerciais da Sony
  Corporation.
  Precauções
  Não toque no terminal
  A
  com a sua mão ou um objecto metálico.
  • Não fixe nenhum outro material que não a etiqueta fornecida
  no espaço para etiqueta C.
  • Não golpeie, dobre nem deixe cair este aparelho.
  • Não desmonte nem converta o aparelho.
  • Não molhe este aparelho.
  • Não utilize nem armazene este aparelho nas seguintes áreas:
  Locais quentes, tais como interior de um automóvel ou
  exteriores sob clima quente
  Locais expostos à luz solar directa
  Locais húmidos ou corrosivos
  • Transporte ou armazene este aparelho no estojo de
  armazenagem fornecido.
  Para uma operação apropriada
  • O ajuste do interruptor protector de inscrições B a «LOCK»
  impede a gravação ou a eliminação de dados.
  • Recomenda-se realizar uma cópia reserva de dados
  importantes.
  • Não remova “Memory Stick” durante a leitura ou a inscrição
  de dados.
  • Dados gravados podem ser perdidos ou avariados nas
  seguintes situações:
  Quando se remove “Memory Stick” ou o adaptador de
  cartão PC, ou se desliga a máquina conjugada durante a
  leitura ou a inscrição de dados.
  Quando se utiliza este aparelho em locais sujeitos a
  electricidade estática ou interferências eléctricas.
  Especificações
  Tipo de memória
  Memória instantânea
  4 Mbytes: MSA-4A
  8 Mbytes: MSA-8A
  16 Mbytes: MSA-16A
  32 Mbytes: MSA-32A
  64 Mbytes: MSA-64A
  Voltagem de funcionameno
  2,7 V a 3,6 V
  Consumo de alimentação
  Médio: Aprox. 45 mA
  Prontidão: Aprox. 130 µA
  Velocidade de acesso
  Inscrição: Máximo de 1,5 Mbytes/segundo
  Leitura: Máximo de 2,45 Mbytes/segundo
  Ambiente operacional
  0°C - 60°C (não-condensante)
  Dimensões (l x a x p)
  Aprox. 21,5 x 50 x 2,8 mm
  Peso Aprox. 4 g
  Acessórios fornecidos
  Estojo de armazenagem de “Memory Stick” (1)
  Etiqueta (1)
  Manual de instruções (1)
  Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
  Svenska
  Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här
  handledningen noga och sedan spara den för framtida bruk.
  Till våra kunder i Canada
  Denna Klass B, digital produkt uppfyller de krav som ställs
  enligt det kanadensiska direktivet ICES-003.
  “Memory Stick” och
  är varumärken som tillhör Sony
  Corporation.
  Att observera
  • Vidrör inte kontaktytan A på “Memory Stick” med ett finger
  eller ett föremål av metall.
  • Vidhäfta ingenting annat än den medföljande etiketten C
  “Memory Stick”.
  • Utsätt inte “Memory Stick” för stötar. Tappa inte den. Böj inte
  heller den.
  • Ta inte isär “Memory Stick”. Bygg inte heller om den.
  • Utsätt inte “Memory Stick” för väta.
  A
  B
  C
Sony Cybershot DSC-F88

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Sony Cybershot DSC-F88 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Sony Cybershot DSC-F88 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Sony Cybershot DSC-F88 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cámaras digitales y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.1. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Finlandés. ¿Tiene alguna pregunta sobre Sony Cybershot DSC-F88 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Sony Cybershot DSC-F88

General
Marca Sony
Modelo Cybershot DSC-F88
Producto Cámara digital
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Finlandés
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Sony Cybershot DSC-F88 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más