Sony ICF-C205 manual

Sony ICF-C205
(1)
 • número de páginas: 2
 • Tipo de archivo: PDF
 • ICF-C205_7CET [GB,FR,DE,ES,PL,CZ,HU,SK,RU] 2-671-900-63 (1)ICF-C205_7CET [GB,FR,DE,ES,PL,CZ,HU,SK,RU] 2-671-900-63 (1)Operating InstructionsMode d’emploiBedienungsanleitungManual de instruccionesInstrukcja obsługiNávod k obsluze (na odwrocie)Használati útmutató (a hátoldalon)Návod na používanie (zadná strana)Инcтpyкция по экcплyaтaции (обpaтнaя cтоpонa)Інcтpyкції з eкcплyaтaції (звоpотний бік)
  © 2006 Sony Corporation Printed in China
  2-671-900-63 (1)

  FM/AM Clock Radio

  Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.
  Dream Machine est une marque de fabrique de Sony Corporation.
  Dream Machine ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
  Dream Machine es marca comercial de Sony Corporation.
  Dream Machine jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
  Dream Machine je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
  A Dream Machine a Sony Corporation védjegye.
  Dream Machine je obchodná známka spoločnosti Sony Corporation.
  Dream Machine - товapный знaк коpпоpaции Sony.
  Dream Machine є товapним знaком Sony Corporation.

  ICF-C205

  TUNING
  AM
  SNOOZE / SLEEP OFF
  FM
  BAND
  VOLUME
  MAX MIN
  H M
  TIME SET
  CLOCK
  BUZZER
  RADIO
  ALARM MODE
  OFF
  RADIO ON
  ALARM SLEEP
  AC power cordCordond’alimentationsecteurNetzkabelCable dealimentación de CAPrzewód zasilającyprądu zmiennegoFM wire aerialAntenne fil FMUKW-DrahtantenneAntena monofilarde FMAntenaprzewodowa FMThere is a tactile dot besideVOLUME to show the direction toturn up the volume.Un point tactile, situé à côté de lamolette VOLUME, indique le sensdans lequel il faut tourner pouraugmenter le volume.Neben dem LautstärkereglerVOLUME befindet sich einfühlbarer Punkt. Dieser gibt dieRichtung an, in der man dieLautstärke erhöht.Al lado de la tecla del VOLUMEhay un punto táctil que muestra elsentido para subir el volumen.Obok regulatora VOLUMEznajduje się wypukły punktwskazujący kierunek zwiększaniagłośności.
  A
  Polski
  OSTRZEŻENIE
  Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
  prądem elektrycznym, nie należy narażać
  tego urządzenia na działanie deszczu ani
  wilgoci.
  Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
  otwierać obudowy urządzenia. Naprawy
  należy zlecać wyłącznie osobom
  wykwalifikowanym.
  Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni
  zamkniętej, takiej jak regał na książki lub
  zabudowana szafka.
  Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
  prądem, nie należy stawiać na urządzeniu
  obiektów wypełnionych cieczami, np. wazonów.
  Urządzenie należy podłączyć do łatwo
  dostępnego gniazda zasilania. W przypadku
  zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w
  działaniu urządzenia, należy natychmiast
  odłączyć je od gniazda zasilania.
  Funkcje
  Zielony wyświetlacz LED o wysokości 0,7 cala
  Pojedynczy alarm
  Rezerwowe zasilanie z baterii 6F22
  (nieznajdującej się w wyposażeniu) umożliwia
  nieprzerwane działanie zegara podczas przerw
  w dopływie prądu.
  Instalowanie baterii
  Aby zegar mógł zawsze wskazywać prawidłowy
  czas, w urządzeniu Dream Machine musi
  znajdować się jedna bateria 6F22 (nie należy do
  wyposażenia). Bateria umożliwia działanie
  zegara podczas przerw w dopływie prądu.
  Przed rozpoczęciem ustawiania czasu w
  urządzeniu Dream Machine należy włożyć
  baterię, zwracając uwagę na prawidłowe
  ustawienie biegunów.
  Wkładanie baterii(zob. rys. A-1)
  Podłącz baterię, zwracając uwagę na
  prawidłowe ustawienie biegunów, a następnie
  włóż ją do komory baterii, tak aby się
  zatrzasnęła.
  Wyjmowanie baterii(zob. rys. A-2)
  Odwróć urządzenie i popchnij baterię, tak by
  wysunęła się z komory.
  Po wystąpieniu przerwy w dopływie prądu
  wskazywana godzina może być nieprawidłowa
  (zegar może spóźniać się lub przyspieszać
  około 10 minut w ciągu godziny).
  Kiedy należy wymieniać baterię
  Aby sprawdzić stan naładowania baterii, należy
  odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego
  od gniazda sieciowego i podłączyć go ponownie
  po upływie kilku minut. Jeśli wskazywany czas
  nie będzie prawidłowy, należy wymienić baterię
  na nową.
  Ostrzeżenie dotyczące baterii
  Jeśli urządzenie zostanie odłączone od zasilania
  sieciowego na dłuższy czas, należy wyjąć
  baterię z urządzenia, aby uniknąć jej
  rozładowania i ewentualnych uszkodzeń
  spowodowanych wyciekiem z niej.
  Ustawianie zegara
  1 Podłącz urządzenie do sieci.
  Na wyświetlaczu zacznie migać napis „0:00”.
  2 Aby ustawić godzinę, naciśnij przyciskTIME SET H, przytrzymując wciśniętyprzycisk CLOCK. Zwolnij przyciskCLOCK, gdy na wyświetlaczu pojawisię żądana godzina.3 Aby ustawić minuty, naciśnij przyciskTIME SET M, przytrzymując wciśniętyprzycisk CLOCK. Zwolnij przyciskCLOCK, gdy na wyświetlaczu zostaniewyświetlona żądana liczba minut. Pozwolnieniu przycisku TIME SET Mzegar zacznie działać.
  Po każdym naciśnięciu przycisku TIME SET H
  lub TIME SET M wyświetlane liczby
  zwiększają się o jeden.
  Kolejnym wskazaniem oznaczającym minuty
  po liczbie „59” jest „00”.
  Nie można zwiększyć wskazania godziny,
  naciskając przycisk TIME SET M.
  Aby ustawić bieżący czas z dokładnością do
  sekundy, ustaw wskazanie minut na wartość
  mniejszą o 1 od żądanej. Naciśnij przycisk
  TIME SET M równocześnie z sygnałem czasu.
  Obsługa radia
  1 Ustaw przełącznik wyboru funkcji wpozycji RADIO ON, aby włączyć radio,a następnie pokrętłem VOLUME ustawpoziom głośności.2 Wybierz zakres za pomocą przyciskuBAND, a następnie pokrętłem TUNINGdostrój stację.
  Aby wyłączyć radio, należy ustawić przełącznik
  wyboru funkcji w pozycji OFF.
  Poprawa jakości
  odbioru
  FM: Aby poprawić jakość odbioru, należy
  całkowicie rozwinąć antenę przewodową
  FM.
  AM: Należy obracać urządzenie w płaszczyźnie
  poziomej, aż do uzyskania optymalnego
  odbioru. Urządzenie jest wyposażone we
  wbudowaną prętową antenę ferrytową.
  Działającego urządzenia nie należy umieszczać
  na stalowych pulpitach ani innych metalowych
  powierzchniach, ponieważ może to powodować
  zakłócenia w odbiorze.
  Ustawianie budzika
  Aby ustawić budzik w trybie radia, należy
  najpierw dostroić żądaną stację i ustawić
  głośność.
  1 Aby ustawić godzinę budzenia, naciśnijprzycisk TIME SET H, przytrzymującwciśnięty przycisk ALARM. Zwolnijprzycisk ALARM, gdy na wyświetlaczupojawi się żądana godzina.2 Aby ustawić minuty pory budzenia,naciśnij przycisk TIME SET M,przytrzymując wciśnięty przyciskALARM. Zwolnij przycisk ALARM, gdyna wyświetlaczu pojawi się żądanaliczba minut.3 Ustaw przełącznik wyboru funkcji wpołożenie ALARM MODE RADIO lubALARM MODE BUZZER (brzęczyk).
  Budzik zostanie uruchomiony o ustawionej
  godzinie i wyłączy się automatycznie po
  upływie 119 minut.
  Aby wyłączyć budzik, należy ustawić
  przełącznik wyboru funkcji w pozycji OFF.
  Aby budzik włączył się o ustawionej porze
  następnego dnia, należy ponownie ustawić
  przełącznik wyboru funkcji w pozycji ALARM
  MODE RADIO lub ALARM MODE
  BUZZER.
  Aby anulować ustawienie budzika, należy
  ustawić przełącznik wyboru funkcji w pozycji
  OFF.
  Naciśnięcie przycisku SNOOZE/SLEEP OFF
  umożliwia kilkuminutową drzemkę po sygnale
  budzika.
  Budzik wyłączy się ale po upływie około 9
  minut zostanie uruchomiony ponownie. Z tej
  funkcji można skorzystać dowolną liczbę razy.
  Aby ustawić poziom głośności budzika w
  trybie radia, należy obrócić pokrętło VOLUME.
  Poziom głośności brzęczyka jest stały.
  Aby sprawdzić ustawioną porę budzenia,
  należy nacisnąć przycisk ALARM.
  Ustawianie
  programatora
  zasypiania
  Dzięki wbudowanemu programatorowi
  zasypiania automatycznie wyłączającemu radio
  można zasypiać, słuchając radia.
  1 Podczas słuchania radia ustawprzełącznik wyboru funkcji w pozycjiOFF.2 Naciśnij przycisk SLEEP.Radio zostanie włączone. Wyłączy sięono po upływie 59 minut.
  Aby wyłączyć radio przed upływem
  ustawionego czasu, naciśnij przycisk
  SNOOZE/SLEEP OFF.
  Po każdym naciśnięciu przycisku SLEEP
  programator zasypiania zostaje ponownie
  ustawiony na 59 minut.
  Jeśli ustawiona pora budzenia nadejdzie, gdy
  działa programator zasypiania, włącza się
  radio lub brzęczyk - w zależności od tego, czy
  przełącznik wyboru funkcji jest ustawiony w
  pozycji ALARM MODE RADIO czy ALARM
  MODE BUZZER.
  Środki ostrożności
  Urządzenie należy zasilać przy użyciu źródła
  zasilania określonego w części „Dane
  techniczne”.
  Tabliczka znamionowa informująca o
  wysokości napięcia roboczego itp. znajduje się
  na spodniej części urządzenia.
  Aby odłączyć przewód zasilający (sieciowy),
  należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za sam
  przewód.
  Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
  zasilania prądem zmiennym (do sieci
  elektrycznej), dopóki jest fizycznie podłączone
  do gniazda ściennego, nawet jeśli samo
  urządzenie jest wyłączone.
  Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu
  źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kanały
  wentylacyjne, ani w żadnych miejscach
  narażonych na bezpośrednie działanie
  promieni słonecznych, nadmiernych ilości
  kurzu, wibracji i wstrząsów mechanicznych.
  Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację
  powietrza, aby uniknąć nadmiernego wzrostu
  temperatury wewnątrz urządzenia. Nie należy
  ustawiać urządzenia na powierzchniach (takich
  jak dywan lub koc itp.) ani w pobliżu tkanin
  (zasłony), mogących zakryć otwory
  wentylacyjne.
  Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
  przypadkowo obcy przedmiot lub substancja
  płynna, należy odłączyć przewód zasilający i
  przed ponownym rozpoczęciem eksploatacji
  zlecić sprawdzenie urządzenia
  wykwalifikowanej osobie.
  Do czyszczenia obudowy urządzenia należy
  używać miękkiej szmatki zwilżonej roztworem
  łagodnego środka czyszczącego.
  W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
  dotyczących urządzenia należy skontaktować
  się z najbliższym punktem sprzedaży produktów
  firmy Sony.
  Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w
  krajach Unii Europejskiej i w pozostałych
  krajach europejskich stosujących własne
  systemy zbiórki)
  Ten symbol na produkcie lub jego
  opakowaniu oznacza, że produkt
  nie może być traktowany jako
  odpad komunalny, lecz powinno
  się go dostarczyć do
  odpowiedniego punktu zbiórki
  sprzętu elektrycznego i
  elektronicznego, w celu
  recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
  zużytego produktu zapobiega potencjalnym
  negatywnym wpływom na środowisko oraz
  zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
  przypadku niewłaściwego zagospodarowania
  odpadów. Recykling materiałów pomoże w
  ochronie środowiska naturalnego. W celu
  uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
  temat recyklingu tego produktu, należy
  skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
  terytorialnego, ze służbami
  zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
  w którym zakupiony został ten produkt.
  Dane techniczne
  Wyświetlacz godziny:
  system 24-godzinny
  Zakres częstotliwości:
  FM: 87,5 - 108 MHz
  AM: 530 - 1 605 kHz
  Głośnik:
  Średnica ok. 5,7 cm, 8
  Moc wyjściowa:
  150 mW (przy zniekształceniach
  harmonicznych o wartości 10%)
  Wymagane zasilanie:
  230 V (prąd zmienny), 50 Hz
  Funkcja zasilania rezerwowego:
  9 V (prąd stały), jedna bateria 6F22
  Żywotność baterii:
  Ok. 80 godzin w przypadku baterii Sony
  006P (6F22)
  Wymiary:
  Ok. 143 × 54,5 × 117,5 mm (szer./wys./gł.)
  z uwzględnieniem wystających elementów i
  regulatorów
  Masa:
  Ok. 396 g bez baterii
  Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą
  ulec zmianie bez powiadomienia.
  Do lutowania został użyty
  bezołowiowy stop lutowniczy.
  W płytkach obwodów drukowanych
  używane są bezhalogenowe środki
  zmniejszające palność.
  Zum Abschalten des Alarmtons stellen Sie den
  Funktionsschalter auf OFF.
  Soll der Alarm am nächsten Tag zur selben Zeit
  erneut ertönen, stellen Sie den Funktionsschalter
  wieder auf ALARM MODE • RADIO oder
  ALARM MODE • BUZZER.
  Zum vollständigen Ausschalten der Alarmfunktion
  stellen Sie den Funktionsschalter auf OFF.
  • Wenn Sie noch ein paar Minuten weiterschlafen
  wollen, drücken Sie SNOOZE/SLEEP OFF.
  Der Alarm wird ausgeschaltet, setzt aber nach etwa
  9 Minuten wieder ein. Sie können diese Funktion
  beliebig oft verwenden.
  Zur Einstellung der Radio-Alarmlautstärke drehen
  Sie VOLUME. Die Summerlautstärke kann nicht
  geändert werden.
  Zum Überprüfen der voreingestellten Alarmzeit
  drücken Sie ALARM.
  Einstellen des
  Einschlaftimers
  (Sleep-Timer)
  Dank dem Einschlaftimer können Sie mit Musik in
  der Gewissheit einschlafen, dass sich das Gerät nach
  einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet.
  1 Stellen Sie während des Radiobetriebs denFunktionsschalter auf OFF.2 Drücken Sie SLEEP.
  Das Radio wird eingeschaltet; nach 59 Minuten
  schaltet es sich automatisch wieder aus.
  Zum vorzeitigen Ausschalten des Radios drücken
  Sie SNOOZE/SLEEP OFF.
  Bei jedem Drücken von SLEEP wird die
  Zeitspanne auf 59 Minuten zurückgesetzt.
  Bei aktiviertem Sleep-Timer kann gleichzeitig auch
  der Funktionsschalter auf ALARM MODE•
  RADIO oder ALARM MODE• BUZZER gestellt
  werden. Zur programmierten Zeit ertönt dann der
  Radio- bzw. Summeralarm.
  Sicherheitsmaßnahmen
  Betreiben Sie das Gerät mit der unter „Technische
  Daten“ angegebenen Stromquelle.
  Das Typenschild mit Angabe der Betriebsspannung
  usw. befindet sich an der Unterseite des Geräts.
  Zum Abtrennen des Netzkabels fassen Sie stets am
  Stecker und niemals am Kabel selbst an.
  Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand
  mit dem Stromnetz verbunden, solange das
  Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
  Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
  Wärmequellen wie Heizkörpern oder
  Warmluftauslässen oder an Orten liegen, an denen
  es direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel
  Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen
  ausgesetzt ist.
  Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit sich
  im Gerät kein Wärmestau bildet. Stellen Sie das
  Gerät nicht auf Oberflächen wie Teppichen usw.
  oder in der Nähe von Materialien wie Gardinen auf,
  die die Lüftungsöffnungen blockieren könnten.
  Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät
  gelangen, trennen Sie es von der Netzsteckdose.
  Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem
  Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder
  benutzen.
  Zur Reinigung des Gehäuses verwenden Sie ein
  weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger
  angefeuchtetes Tuch.
  Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an
  den nächsten Sony Händler.
  Entsorgung von gebrauchten elektrischen
  und elektronischen Geräten (anzuwenden in
  den Ländern der Europäischen Union und
  anderen europäischen Ländern mit einem
  separaten Sammelsystem für diese Geräte)
  Das Symbol auf dem Produkt oder
  seiner Verpackung weist darauf hin,
  dass dieses Produkt nicht als
  normaler Haushaltsabfall zu
  behandeln ist, sondern an einer
  Annahmestelle für das Recycling von
  elektrischen und elektronischen
  Geräten abgegeben werden muss.
  Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
  Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit
  Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
  durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling
  hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
  Weitere Informationen über das Recycling dieses
  Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den
  kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem
  Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
  Technische Daten
  Uhrzeitformat:
  24-Stunden-System
  Frequenzbereiche:
  FM: 87,5 - 108 MHz
  AM: 530 - 1 605 kHz
  Lautsprecher:
  ca. 5,7 cm Durchmesser, 8
  Ausgangsleistung:
  150 mW (bei 10 % Klirrgrad)
  Stromversorgung:
  230 V Wechselspannung, 50 Hz
  Stromausfallüberbrückung: 9 V Gleichstrom, eine
  6F22-Batterie
  Batterie-Lebensdauer:
  ca. 80 Stunden mit Sony Batterie 006P (6F22)
  Abmessungen:
  ca. 143 × 54,5 × 117,5 mm
  (B/H/T), einschl. vorstehender Teile und
  Bedienungselemente
  Gewicht:
  ca. 396 g ausschl. Batterie
  Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
  bleiben vorbehalten.
  Français
  AVERTISSEMENT
  Afin de réduire les risques d’incendie ou de
  choc électrique, n’exposez pas cet appareil à
  la pluie ni à l’humidité.
  N’ouvrez jamais le boîtier de l’appareil, sous
  risque d’électrocution. Confiez l’entretien
  exclusivement à un personnel qualifié.
  N’installez pas l’appareil dans un espace restreint,
  comme une bibliothèque ou un meuble encastré.
  Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution,
  ne placez pas de récipients remplis de liquides (vases,
  etc.) sur l’appareil.
  Branchez l’appareil à une prise secteur facilement
  accessible. Si vous constatez une anomalie de
  l’appareil, débranchez immédiatement la fiche
  principale de la prise secteur.
  Caractéristiques
  Grande DEL verte de 0,7 po
  Alarme unique
  Fonction d’alimentation de secours permettant le
  fonctionnement continu de l’horloge pendant une
  coupure d’électricité, grâce à une pile 6F22 (non
  fournie).
  Mise en place de la
  pile
  La Dream Machine nécessite une pile 6F22 (non
  fournie) en plus du courant secteur pour indiquer
  l’heure. En cas de coupure du courant, l’horloge reste
  à l’heure grâce à la pile.
  Avant de régler l’heure sur votre Dream Machine,
  installez la pile en respectant la polarité correcte.
  Mise en place de la pile(voir fig. A-1)
  Installez la pile en respectant la polarité correcte, puis
  insérez-la dans le compartiment à pile jusqu’au déclic
  indiquant qu’elle est en place.
  Retrait de la pile(voir fig. A-2)
  Retournez l’appareil, puis poussez la pile vers l’avant
  du compartiment à pile.
  Après une coupure de courant, l’heure affichée
  n’est pas toujours juste. Elle peut avancer ou
  retarder de 10 minutes par heure environ.
  Quand remplacer la pile
  Pour contrôler la capacité de la pile, débranchez le
  cordon d’alimentation secteur de la prise murale, puis
  rebranchez-le au bout de quelques minutes. Si l’heure
  affichée est incorrecte, remplacez la pile par une
  neuve.
  Avertissement au sujet de la
  pile
  Si vous devez laisser débranché l’appareil pendant
  longtemps, enlevez la pile pour éviter qu’elle ne se
  décharge et qu’une fuite d’électrolyte n’endommage
  l’appareil.
  Réglage de l’horloge
  1
  Branchez l’appareil.
  L’indication « 0:00 » clignote sur l’afficheur.
  2 Pour régler l’heure, tout en tenant enfoncéeCLOCK, appuyez sur TIME SET H.Quand l’heure correcte apparaît surl’afficheur, relâchez CLOCK.
  3
  Pour régler les minutes, tout en tenantenfoncée CLOCK, appuyez sur TIME SETM. Quand le nombre de minutes correctapparaît sur l’afficheur, relâchez CLOCK.
  L’horloge commencera à fonctionner quand vous
  relâcherez la pression sur TIME SET M.
  Chaque fois que vous appuyez sur TIME SET H ou
  TIME SET M, le nombre affiché avance d’une
  unité.
  Les chiffres des minutes passent à « 00 » après
  « 59 ». Les chiffres des heures n’avancent pas quand
  vous appuyez sur TIME SET M.
  Pour régler l’heure à la seconde près, réglez l’heure
  avec une minute de retard par rapport à l’heure
  souhaitée. Appuyez sur TIME SET M lorsque
  l’heure souhaitée s’affiche.
  Fonctionnement de
  la radio
  1
  Réglez le sélecteur de fonction surRADIO ON pour allumer la radio et réglezVOLUME.
  2
  Sélectionnez la gamme (BAND) etaccordez une station avec la moletteTUNING.
  Pour éteindre la radio, réglez le sélecteur de
  fonction sur OFF.
  Amélioration de la
  réception radio
  FM : Déployez complètement l’antenne fil FM pour
  améliorer la réception.
  AM :Faites pivoter le radio-réveil horizontalement
  pour une réception optimale. Une antenne barre
  de ferrite est intégrée à l’appareil.
  Pour éviter toute interférence pendant la réception, ne
  pas utiliser l’appareil sur un bureau d’acier ou une
  surface métallique.
  Réglage de l’alarme
  Pour régler l’alarme par radio, accordez d’abord une
  station, puis réglez le volume.
  1 Pour régler l’heure de l’alarme, tout entenant enfoncée ALARM, appuyez surTIME SET H. Quand l’heure souhaitéeapparaît sur l’afficheur, relâchez ALARM.2 Pour régler les minutes, tout en tenantenfoncée ALARM, appuyez sur TIME SETM. Quand le nombre de minutes souhaitéapparaît sur l’afficheur, relâchez ALARM.3 Réglez le sélecteur de fonction sur ALARM
  MODE RADIO ou ALARM MODE
  BUZZER.
  L’alarme se déclenche à l’heure préréglée et
  s’arrête automatiquement au bout de 119 minutes.
  Pour éteindre l’alarme, réglez le sélecteur de
  fonction sur OFF.
  Pour que l’alarme retentisse à l'heure préréglée le
  jour suivant, réglez à nouveau le sélecteur de
  fonction sur ALARM MODE
  RADIO ou ALARM
  MODE BUZZER.
  Pour annuler l’une ou l’autre alarme, réglez le
  sélecteur de fonction sur OFF.
  Pour sommeiller quelques minutes de plus, appuyez
  sur SNOOZE/SLEEP OFF.
  L’alarme s’éteint, puis se déclenche à nouveau après
  environ 9 minutes. Vous pouvez utiliser cette
  fonction autant de fois que souhaité.
  Pour régler le volume de l’alarme par radio, tournez
  VOLUME. Le volume de la sonnerie est fixe.
  Pour consulter l’heure préréglée, appuyez sur ALARM.
  English
  WARNING
  To reduce the risk of fire or electric shock, do
  not expose this apparatus to rain or moisture.
  To avoid electrical shock, do not open the
  cabinet. Refer servicing to qualified
  personnel only.
  Do not install the appliance in a confined space, such as a
  bookcase or built-in cabinet.
  To reduce the risk of fire or electric shock, do not place
  objects filled with liquids, such as vases, on the
  apparatus.
  Connect the apparatus to an easily accessible AC outlet.
  Should you notice an abnormality in the apparatus,
  disconnect the main plug from the AC outlet immediately.
  Features
  0.7 inch green LED display
  Single alarm
  Power back-up to keep the clock during a power
  interruption using a 6F22 battery (not supplied).
  Installing the
  battery
  To keep good time, your Dream Machine needs one
  6F22 battery (not supplied), in addition to house
  current. The battery keeps the clock operating in the
  event of a power interruption.
  Before setting the time on your Dream Machine,
  install the battery with correct polarity.
  Installing the battery(see Fig. A-1)
  Clip the battery in place observing correct polarity,
  and insert it in the battery compartment until it clicks
  into position.
  Removing the battery(see Fig. A-2)
  Turn the unit upside down and push the battery
  forward from the battery compartment.
  After a power interruption, the displayed time may
  not always be correct (it may gain or lose about
  10 minutes per hour).
  Knowing when to replace thebattery
  To check battery power, unplug the AC power cord
  from the wall outlet and plug it in again after a few
  minutes. If the displayed time is incorrect, replace the
  battery with a new one.
  Battery warning
  When the unit will be left unplugged for a long time,
  remove the battery to avoid undue battery discharge
  and damage to the unit from battery leakage.
  Setting the Clock
  1 Plug in the unit.
  The display will flash “0:00”.
  2
  To set the hour, while holding downCLOCK, press TIME SET H. When thecorrect hour appears in the display, releaseCLOCK.3 To set the minute, while holding downCLOCK, press TIME SET M. When thecorrect minute appears in the display,release CLOCK.
  The clock will begin to operate when you release
  TIME SET M.
  Each press on TIME SET H or TIME SET M
  advances the displayed number by one.
  The minute digits advance to “00” after “59”. The
  hour digits do not advance by pressing TIME SET M.
  To adjust the time exactly to the second, set the time
  one minute behind the time you want to set. Press
  TIME SET M simultaneously with the time signal.
  Operating the Radio
  1 Set the function selector to RADIO ON toturn on the radio and adjust VOLUME.2 Select BAND and tune in to a station usingTUNING.
  To turn off the radio, set the function selector to OFF.
  Improving the
  reception
  FM: Extend the FM wire aerial fully to improve
  reception.
  AM:
  Rotate the unit horizontally for optimum
  reception. A ferrite bar aerial is built into the unit.
  Do not operate the unit over a steel desk or metal
  surface, as this may lead to interference of reception.
  Setting the Alarm
  To set the radio alarm, first tune in to a station and
  adjust the volume.
  1 To set the hour for alarm, while holdingdown ALARM, press TIME SET H. Whenthe desired hour appears in the display,release ALARM.2 To set the minute for alarm, while holdingdown ALARM, press TIME SET M. Whenthe desired minute appears in the display,release ALARM.
  3
  Set the function selector to ALARMMODE • RADIO or ALARM MODE •BUZZER.
  The alarm will come on at the preset time and
  automatically turn itself off after 119 minutes.
  To shut off the alarm, set the function selector to OFF.
  To sound the alarm at the preset time the next day,
  set the function selector to ALARM MODE •
  RADIO or ALARM MODE • BUZZER again.
  To deactivate the alarm, set the function selector to
  OFF.
  To doze a few more minutes, press SNOOZE/
  SLEEP OFF.
  The alarm will shut off but will come on again after
  about 9 minutes. You can use this function as many
  times as you like.
  To adjust the radio alarm volume, turn VOLUME.
  The buzzer volume is fixed.
  To check the preset time, press ALARM.
  Setting the Sleep
  Timer
  Enjoy falling asleep to the radio using the built-in
  sleep timer that shuts off the radio automatically.
  1 While listening to the radio, set the functionselector to OFF.2 Press SLEEP.
  The radio turns on. It will go off after 59 minutes.
  To turn off the radio before the preset time, press
  SNOOZE/SLEEP OFF.
  Every time you press SLEEP, the sleep timer is
  reset to 59 minutes.
  When you set the function selector to
  ALARM MODE
  RADIO or ALARM MODEBUZZER
  , if the preset
  alarm time comes while the sleep timer is operating, the
  radio or buzzer sounds depending on which you set.
  Réglage du
  temporisateur
  Vous pouvez vous endormir en musique grâce au
  temporisateur intégré qui arrête automatiquement la
  radio au bout du temps préréglé.
  1 Pour écouter la radio, réglez le sélecteur defonction sur OFF.2 Appuyez sur SLEEP.
  La radio s’allume. Elle s’éteindra au bout de 59
  minutes.
  Pour arrêter la radio avant le temps préréglé,
  appuyez sur SNOOZE/ SLEEP OFF.
  Chaque fois que vous appuyez sur la touche
  SLEEP, le temporisateur est réinitialisé à 59
  minutes.
  Quand vous réglez le sélecteur de fonction sur
  ALARM MODE • RADIO ou ALARM MODE •
  BUZZER, la radio ou la sonnerie retentira, selon le
  réglage effectué, si l'heure de l’alarme préréglée est
  atteinte pendant que le temporisateur fonctionne.
  Précautions
  Faites fonctionner l’appareil sur les sources
  d’alimentation mentionnées dans les
  “Spécifications”.
  La plaquette indiquant la tension de fonctionnement
  et autres informations se trouve sous l’appareil.
  Pour débrancher le cordon d’alimentation secteur,
  tirez sur la fiche et pas sur le cordon.
  L’appareil n’est pas déconnecté de la source
  d’alimentation secteur tant qu’il est branché sur une
  prise murale, même si vous le mettez hors tension.
  N’installez pas l’appareil à proximité de sources de
  chaleur telles que des radiateurs ou des conduits
  d’air chaud, ni à des endroits poussiéreux, exposés
  au rayonnement direct du soleil, à des vibrations
  mécaniques ou à des chocs.
  Prévoyez une circulation d’air suffisante pour éviter
  les risques de surchauffe interne. Ne placez pas
  l’appareil sur des surfaces textiles (tapis,
  couvertures, etc.) ni à proximité de tissus (rideaux,
  etc.) susceptibles d’obstruer les orifices de
  ventilation.
  Si un solide ou du liquide pénètre dans l’appareil,
  débranchez-le et faites-le vérifier par un technicien
  qualifié avant de le réutiliser.
  Si le coffret est sale, nettoyez-le avec un chiffon
  doux légèrement imprégné d’une solution
  détergente neutre.
  Pour toute question ou problème concernant cet
  appareil, consultez un revendeur Sony.
  Traitement des appareils électriques et
  électroniques en fin de vie (Applicable dans
  les pays de l'Union Européenne et aux autres
  pays européens disposant de systèmes de
  collecte sélective)
  Ce symbole, apposé sur le produit ou
  sur son emballage, indique que ce
  produit ne doit pas être traité avec les
  déchets ménagers. Il doit être remis à
  un point de collecte approprié pour le
  recyclage des équipements
  électriques et électroniques. En
  s'assurant que ce produit est bien mis
  au rebut de manière appropriée, vous aiderez à
  prévenir les conséquences négatives potentielles pour
  l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des
  matériaux aidera à préserver les ressources naturelles.
  Pour toute information supplémentaire au sujet du
  recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre
  municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous
  avez acheté le produit.
  Spécifications
  Affichage de l’heure :
  système de 24 heures
  Plage de fréquences :
  FM : 87,5 - 108 MHz
  AM : 530 - 1 605 kHz
  Haut-parleur :
  Env. 5,7 cm (2
  1
  4
  pouces) diam., 8
  Puissance de sortie :
  150 mW (à 10 % de distorsion harmonique)
  Alimentation :
  230 V CA, 50 Hz
  Pour l’alimentation de secours 9 V CC, une pile
  6F22
  Autonomie de la pile :
  Env. 80 heures, avec une pile Sony 006P (6F22)
  Dimensions :
  Env. 143 × 54,5 × 117,5 mm (l/h/p)
  (5
  3
  4 × 2
  1
  4 × 4
  3
  4 pouces) Saillies et commandes
  comprises
  Poids :
  Env. 396 g (14,0 on.) pile non comprise
  La conception et les spécifications sont sujettes à
  modification sans préavis.
  Ajuste del
  temporizador de
  desconexión
  Con el temporizador de desconexión incorporado que
  desconecta automáticamente la radio a la hora
  programada, usted podrá dormirse tranquilamente
  escuchando la radio.
  1 Mientras esté escuchando la radio, ajuste elselector de función en OFF.2 Pulse SLEEP.
  La alimentación de la radio se conectará. Ésta se
  desconectará después de 59 minutos.
  Para desconectar la alimentación de la radio antes de la
  hora programada, pulse SNOOZE/SLEEP OFF.
  Cada vez que
  pulse
  SLEEP, el temporizador de
  desconexión se volverá a ajustar en 59 minutos.
  Si el selector de función está ajustado en ALARM
  MODE
  RADIO o ALARM MODE BUZZER y
  llega la hora programada mientras está funcionando
  el temporizador de desconexión, la radio o el pitido
  sonará según lo que haya ajustado.
  Precauciones
  Alimente la unidad con las fuentes indicadas en
  “Especificaciones”.
  La placa de características en la que se indica la
  tensión de alimentación, etc., se encuentra en la
  base de la unidad.
  Para desconectar el cable de alimentación (red), tire
  del enchufe, no del propio cable.
  La unidad no estará realmente desconectada de la
  fuente de ca (red) mientras permanezca enchufada
  en una toma de corriente, aunque desconecte su
  alimentación.
  No deje la unidad cerca de fuentes de calor, como
  radiadores o conductos de aire, ni en lugares
  expuestos a la luz directa del sol, polvo excesivo,
  vibraciones mecánicas o golpes.
  Deje que exista una circulación de aire adecuada
  para evitar que el calor se acumule. No coloque la
  unidad sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) ni
  cerca de tejidos (cortinas) que puedan bloquear los
  orificios de ventilación.
  Si se introduce algún tipo de líquido o sólido en la
  unidad, desconecte el cable de alimentación, y haga
  que sea revisada por personal cualificado antes de
  utilizarla.
  Para limpiar el exterior, utilice un paño suave
  humedecido en una solución poco concentrada de
  detergente.
  Si tiene alguna pregunta o problema en relación con esta
  unidad, póngase en contacto con su proveedor Sony.
  Tratamiento de los equipos eléctricos y
  electrónicos al final de su vida útil (aplicable
  en la Unión Europea y en países europeos con
  sistemas de recogida selectiva de residuos)
  Este símbolo en el equipo o el
  embalaje indica que el presente
  producto no puede ser tratado como
  residuos domésticos normales, sino que
  debe entregarse en el correspondiente
  punto de recogida de equipos eléctricos
  y electrónicos. Al asegurarse de que
  este producto se desecha
  correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias
  negativas para el medio ambiente y la salud humana que
  podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
  momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de
  materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para
  recibir información detallada sobre el reciclaje de este
  producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el
  punto de recogida más cercano o el establecimiento
  donde ha adquirido el producto.
  Especificaciones
  Visualización de la hora:
  sistema de 24 horas
  Rango de frecuencias:
  FM: 87,5 - 108 MHz
  AM: 530 - 1 605 kHz
  Altavoz:
  Aprox. 5,7 cm de diá.,8
  Salida de potencia:
  150 mW (al 10 % de distorsión armónica)
  Requisitos de alimentación:
  ca de 230 V, 50 Hz
  Para la función de alimentación de respaldo:
  cc de 9 V, una pila 6F22
  Duración de la pila:
  Aprox. 80 horas, utilizando una pila 006P (6F22)
  Sony
  Dimensiones:
  Aprox. 143 × 54,5 × 117,5 mm (an/al/prf)
  incluyendo partes y controles salientes
  Masa:
  Aprox. 396 g excluyendo la pila
  Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo
  aviso.
  Precautions
  Operate the unit on the power sources specified in
  “Specifications”.
  The name plate indicating operating voltage, etc. is
  located on the bottom of the unit.
  To disconnect the power cord (mains lead), pull it
  out by the plug, not by the cord.
  The unit is not disconnected from the AC power
  source (mains) as long as it is connected to the wall
  outlet, even if the unit itself has been turned off.
  Do not leave the unit in a location near a heat source
  such as a radiator or airduct, or in all place subject
  to direct sunlight, excessive dust, mechanical
  vibration, or shock.
  Allow adequate air circulation to prevent internal
  heat build-up. Do not place the unit on a surface (a
  rug, a blanket, etc.) or near materials (a curtain)
  which might block the ventilation holes.
  Should any solid object or liquid fall into the unit,
  unplug the unit and have it checked by a qualified
  personnel before operating it any further.
  To clean the casing, use a soft cloth dampened with
  a mild detergent solution.
  If you have any questions or problems concerning
  your unit, please consult your nearest Sony dealer.
  Disposal of Old Electrical & Electronic
  Equipment (Applicable in the European Union
  and other European countries with separate
  collection systems)
  This symbol on the product or on its
  packaging indicates that this product
  shall not be treated as household
  waste. Instead it shall be handed over
  to the applicable collection point for
  the recycling of electrical and
  electronic equipment. By ensuring
  this product is disposed of correctly,
  you will help prevent potential negative consequences
  for the environment and human health, which could
  otherwise be caused by inappropriate waste handling
  of this product. The recycling of materials will help to
  conserve natural resources. For more detailed
  information about recycling of this product, please
  contact your local Civic Office, your household waste
  disposal service or the shop where you purchased the
  product.
  Specifications
  Time display:
  24-hour system
  Frequency range:
  FM: 87.5 - 108 MHz
  AM: 530 - 1 605 kHz
  Speaker:
  Approx. 5.7 cm (2
  1
  4
  inches) dia., 8
  Power output:
  150 mW (at 10 % harmonic distortion)
  Power requirements:
  230 V AC, 50 Hz
  For the power back-up function: 9 V DC,
  one 6F22 battery
  Battery life:
  Approx. 80 hours, using Sony 006P (6F22)
  battery
  Dimensions:
  Approx. 143 × 54.5 × 117.5 mm
  (w/h/d) (5
  3
  4
  × 2
  1
  4
  × 4
  3
  4
  inches) incl.
  projecting parts and controls
  Mass:
  Approx. 396 g (14.0 oz.) not incl. battery
  Design and specifications are subject to change
  without notice.
  Deutsch
  VORSICHT
  Um die Gefahr eines Brands oder
  elektrischen Schlags zu reduzieren, darf
  dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit
  ausgesetzt werden.
  Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden,
  öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie
  Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem
  Fachpersonal.
  Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen
  Bücherregal, einem Einbauschrank u. ä. auf, wo eine
  ausreichende Belüftung nicht gegeben ist.
  Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren,
  stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten
  Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
  Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche
  Netzsteckdose an. Falls Sie eine Unregelmäßigkeit im
  Gerät feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort
  aus der Netzsteckdose heraus.
  Merkmale
  Grüne LED-Anzeige (0,7 Zoll)
  Einzelalarm
  Notstromversorgung über Batterie 6F22 (nicht
  mitgeliefert), damit die Uhr bei einem Stromausfall
  weiterläuft.
  Einsetzen der
  Batterie
  Damit die Uhr auch bei einem Netzstromausfall
  weiterläuft, sollte eine Batterie des Typs 6F22 (nicht
  mitgeliefert) eingesetzt werden.
  Bevor Sie an der Dream Machine die Uhrzeit
  einstellen, legen Sie die Batterie polaritätsrichtig ein.
  Einlegen der Batterie(siehe Abb. A-1)
  Setzen Sie die Batterie ein und achten Sie dabei auf
  die richtige Polarität. Setzen Sie sie so in das
  Batteriefach ein, dass sie mit einem Klicken einrastet.
  Herausnehmen der Batterie(siehe Abb. A-2)
  Drehen Sie das Gerät mit der Unterseite nach oben
  und drücken Sie die Batterie nach vorn aus dem
  Batteriefach heraus.
  Nach einem Stromausfall zeigt die Uhr
  möglicherweise nicht mehr die korrekte Uhrzeit an
  (pro Stunde Stromausfall kann es zu Abweichungen
  von bis zu 10 Minuten kommen).
  Wann muss die Batterieausgewechselt werden?
  Zur Überprüfung des Batteriezustandes trennen Sie
  das Netzkabel von der Wandsteckdose ab und
  schließen es nach einigen Minuten wieder an. Wenn
  die Uhrzeit dann nicht mehr stimmt, muss die Batterie
  ausgewechselt werden.
  Vorsicht
  Wenn das Gerät längere Zeit vom Stromnetz
  abgetrennt bleibt, nehmen Sie die Batterie heraus, um
  einer Tiefentladung und der damit verbundenen
  Auslaufgefahr vorzubeugen.
  Einstellen der Uhr
  1 Schließen Sie das Gerät an eineNetzsteckdose an.
  Im Display blinkt „0:00“.
  2 Stellen Sie die Stunden ein, indem Sie beigedrückt gehaltener CLOCK-Taste dieTIME SET H-Taste drücken. Sobald dierichtigen Stundenziffern angezeigt werden,lassen Sie CLOCK los.3 Stellen Sie die Minuten ein, indem Sie beigedrückt gehaltener CLOCK-Taste dieTIME SET M-Taste drücken. Sobald dierichtigen Minutenziffern angezeigt werden,lassen Sie CLOCK los.
  Beim Loslassen von TIME SET M läuft die Uhr los.
  Bei jedem Drücken von TIME SET H oder TIME
  SET M ändert sich die angezeigte Ziffer um eins.
  Bei Drücken von TIME SET M schalten die
  Minutenziffern von „59“ auf „00“ weiter, ohne dass
  sich dabei die Stundenziffer erhöht.
  Wenn Sie die Uhrzeit auf die Sekunde genau
  einstellen wollen, stellen Sie die Uhr so ein, dass sie
  eine Minute hinter der Zeit liegt. Drücken Sie TIME
  SET M gleichzeitig mit einem Zeitsignal.
  Radioempfang
  1
  Stellen Sie den Funktionsschalter aufRADIO ON, um das Radio einzuschalten,und stellen Sie die Lautstärke mitVOLUME ein.2 Wählen Sie mit BAND denFrequenzbereich und stimmen Sie dann mitTUNING auf den gewünschten Sender ab.
  Zum Ausschalten des Radios stellen Sie den
  Funktionsschalter auf OFF.
  Verbessern des
  Empfangs
  UKW (FM):
  Breiten Sie die UKW-Drahtantenne in voller
  Länge aus.
  AM:
  In diesem Frequenzbereich arbeitet die
  eingebaute Ferritstabantenne. Drehen Sie das Gerät
  horizontal, bis der Empfang optimal ist.
  Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Metalltisch
  oder einer anderen Metallunterlage, da sonst der
  Empfang beeinträchtigt sein kann.
  Einstellen des
  Alarms
  Vor dem Aktivieren des Radioalarms stimmen Sie auf
  den gewünschten Sender ab und stellen Sie die
  Lautstärke wunschgemäß ein.
  1 Stellen Sie die Stunden der Alarmzeit ein,indem Sie bei gedrückt gehaltenerALARM-Taste die TIME SET H-Tastedrücken. Wenn die gewünschtenStundenziffern erreicht sind, lassen SieALARM los.2 Stellen Sie die Minuten der Alarmzeit ein,indem Sie bei gedrückt gehaltenerALARM-Taste die TIME SET M-Tastedrücken. Wenn die gewünschtenMinutenziffern erreicht sind, lassen SieALARM los.3 Stellen Sie den Funktionsschalter aufALARM MODE • RADIO oder ALARMMODE • BUZZER.
  Zur eingestellten Alarmzeit ertönt der Alarm und
  nach 119 Minuten schaltet er sich automatisch
  wieder aus.
  Les soudures sont effectuées sans plomb.
  Aucun retardateur de flamme halogéné
  n'est utilisé dans la composition des
  circuits imprimés.
  Español
  ADVERTENCIA
  Para reducir el riesgo de incendios o
  electrocución, no exponga el aparato a la
  lluvia ni a la humedad.
  Para evitar descargas eléctricas, no abra la
  caja. En caso de averías, solicite los
  servicios de personal cualificado.
  No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una
  estantería o un armario empotrado.
  Para reducir el riesgo de incendio o sacudida eléctrica,
  no ponga objetos que contengan líquido, tal como
  floreros, encima del aparato.
  Conecte la unidad a una toma de corriente de ca
  fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la
  unidad, desconecte la clavija principal de la toma de
  corriente de ca inmediatamente.
  Características
  Indicador LED verde de 0,7 pulgadas
  Alarma única
  Alimentación de respaldo para que el reloj continúe
  funcionando durante una interrupción en el
  suministro de energía mediante una pila 6F22 (no
  suministrada).
  Inserción de la pila
  Para mantener la hora correcta, el Dream Machine
  necesita una pila 6F22 (no suministrada), además de
  la corriente de la red. La pila mantendrá el reloj en
  funcionamiento en el caso de producirse un corte del
  suministro eléctrico.
  Antes de ajustar la hora del Dream Machine, inserte la
  batería con la polaridad correcta.
  Inserción de la pila(Consulte la figura A-1)
  Coloque la batería asegurándose de que la polaridad
  es correcta e insértela en el compartimento de las pilas
  hasta que oiga un clic.
  Extracción de la pila(Consulte la figura A-2)
  Coloque la unidad boca abajo y presione la pila hacia
  delante desde el compartimento de las pilas.
  Después de un corte del suministro eléctrico, es
  posible que la visualización de la hora no sea
  siempre correcta (puede haberse adelantado o
  atrasado unos 10 minutos por hora).
  Cuándo reemplazar la pila
  Para comprobar el estado de la pila, desconecte el
  cable de alimentación de ca de la toma de la red y
  vuelva a enchufarlo después de unos minutos. Si se
  indica una hora incorrecta, sustituya la pila por otra
  nueva.
  Advertencia sobre la pila
  Cuando vaya a dejar desenchufada la unidad durante
  mucho tiempo, extraiga la pila para evitar su descarga
  innecesaria y el daño que podría ocasionar el derrame
  del electrólito de la misma.
  Ajuste del reloj
  1 Enchufe la unidad.
  En el visualizador parpadeará “0:00”.
  2 Para ajustar la hora, pulse TIME SET Hmientras mantiene pulsado CLOCK.Cuando en el visualizador aparezca la horacorrecta, suelte CLOCK.3 Para ajustar los minutos, pulse TIME SETM mientras mantiene pulsado CLOCK.Cuando en el visualizador aparezcan losminutos correctos, suelte CLOCK.
  El reloj comenzará a funcionar cuando suelte
  TIME SET M.
  Cada vez que pulse TIME SET H o TIME SET M
  los dígitos avanzarán una unidad.
  Los dígitos de los minutos pasarán a “00” después
  del “59”. El dígito de la hora no avanzará si pulse
  TIME SET M.
  Para ajustar la hora exactamente al segundo, fíjela
  un minuto antes del tiempo que desea ajustar. Pulse
  TIME SET M en el momento en que aparezca la
  señal horaria que desee.
  Radiorrecepción
  1
  Ponga el selector de función en RADIOON para conectar la alimentación de laradio y ajuste VOLUME.2 Seleccione la banda (BAND) y sintonice laemisora con TUNING.
  Para desconectar la alimentación de la radio, ajuste
  el selector de función en OFF.
  Mejora de la
  recepción
  FM: Extienda completamente la antena monofilar de
  FM para mejorar la recepción.
  AM: Gire horizontalmente la unidad para una
  recepción óptima. En la unidad está incorporada
  una antena de barra de ferrita.
  No utilice la unidad sobre una mesa de acero ni otra
  superficie metálica, ya que esto podría conducir a
  interferencias en la recepción.
  Ajuste del
  despertador
  Para ajustar el despertador de la radio, primero
  sintonice una emisora y ajuste el volumen.
  1 Para ajustar la hora del despertador, pulseTIME SET H mientras mantiene pulsadoALARM. Cuando en el visualizadoraparezca la hora deseada, suelte ALARM.2 Para ajustar los minutos del despertador,pulse TIME SET M mientras mantienepulsado ALARM. Cuando en elvisualizador aparezcan los minutosdeseados, suelte ALARM.3 Ajuste el selector de función en ALARMMODE • RADIO o ALARM MODE •BUZZER.
  El despertador sonará a la hora programada y se
  desconectará automáticamente después de 119
  minutos.
  Para parar la alarma, ajuste el selector de función en
  OFF.
  Para que el despertador vuelva a sonar a la hora
  programada del día siguiente, ponga otra vez el
  selector de función en ALARM MODE • RADIO o
  ALARM MODE • BUZZER.
  Para cancelar cualquiera de las alarmas, ajuste el
  selector de función en OFF.
  • Para dormir algunos minutos más, pulse SNOOZE/
  SLEEP OFF.
  La alarma se apagará, pero se volverá a encender
  transcurridos 9 minutos. Puede utilizar esta función
  tantas veces como desee.
  Para ajustar el volumen del despertador con la radio,
  gire VOLUME. El volumen del pitido es fijo.
  Para comprobar la hora programada, pulse ALARM.
  Lead-free solder is used for soldering.
  Halogenated flame retardants are not
  used in printed wiring boards.
  Für den Lötprozess wird bleifreies Lot
  verwendet.
  In Leiterplatten werden keine
  halogenierten Flammschutzmittel
  verwendet.
  Se ha utilizado soldadura sin plomo.
  Las placas del circuito impreso no
  contienen retardantes de llama
  halogenados.

  ICF-C205

  64
  ICF-C205_7CET [GB,FR,DE,ES,PL,CZ,HU,SK,RU] 2-671-900-63 (1)
  64,UA
  ICF-C205_7CET [GB,FR,DE,ES,PL,CZ,HU,SK,RU] 2-671-900-63 (1)
  64,UA
Sony ICF-C205

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 9

¿Tiene alguna pregunta sobre Sony ICF-C205 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Sony ICF-C205 responder adecuadamente a su pregunta.

Miguel, 4-9-2016 10:10:58 Sin comentarios

Me aparece en el display L:7L y no se apaga la radio.

Responde a esta pregunta
Miguel, 19-8-2016 16:36:01 Sin comentarios

¿Como puedo resetear el Sony ICF-C205? Se me ha bloqueado con el display mostrando "L:7L"

Responde a esta pregunta
Antonio, 20-5-2015 10:19:48 Sin comentarios

¿Como puedo resetear el Sony ICF-C205? Se me ha bloqueado con el display mostrando "L:7L"

Responde a esta pregunta
JESUS, 2-3-2020 14:43:09 Sin comentarios

como se cambia formata de hora 12/24 h

Responde a esta pregunta
teresa, 5-6-2018 19:27:20 Sin comentarios

pongo una pila y desenchufo el reloj y está todo apagado. cómo funciona el despertador poniendo la pila si se va la luz????

Responde a esta pregunta
Manuel, 28-2-2018 08:28:11 Sin comentarios

si se corta la luz, suena la alarma si tiene puesta la pila?

Responde a esta pregunta
Isabel Blanchart , 6-2-2017 17:59:55 Sin comentarios

Hola Miguel, a mí me ha pasado lo mismo ayer, ¿has podido solucionarlo? No veo ninguna respuesta en otros comentarios anteriores. Gracias, un saludo

Responde a esta pregunta
juan, 12-11-2016 11:40:54 Sin comentarios

he comprado 2 radio despertador de este modelo y de repente en ambos han dejado de funcionar no funciona nada . En ambos casi al mismo tiempo muestra en el display L:7L alguien sabria si tiene soloucion. yo supongo que tienen algun chiip interior que pasado el tiempo se activa para que te compres otro. si alguien sabe como solucionarlo gracias

Responde a esta pregunta
Diego, 18-11-2015 20:22:29 Sin comentarios

Tengo un radio despertador Sony ICF-C205, Pues no se como se queda encendido la radio fija que no se apague ala hora de estar encendido,Pues en todos los puntos que le pongo a la hora de estar encendido se me apaga.espero su repuestas. Gracias

Responde a esta pregunta

Vea el manual de Sony ICF-C205 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Radio despertadores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.2. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés. ¿Tiene alguna pregunta sobre Sony ICF-C205 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Sony ICF-C205

No es necesario comprar altavoces externos para obtener un audio excelente. Gracias a sus altavoces integrados, esta pan...
General
Marca Sony
Modelo ICF-C205
Producto Radio despertador
EAN 5013493096592
Idioma Español, Inglés
Tipo de archivo PDF
Radio
Tipo de sintonizador Analógica
Bandas de radio soportadas AM,FM
Tipo de radio Reloj
Banda FM 87.5 - 108 MHz
Banda AM 526.5/1606.5 kHz
Altavoces
Unidad de disco 66 mm
Altavoces incorporados Si
Exhibición
Tipo de visualizador LCD
Diagonal de la pantalla 0.7 "
Retroiluminación No
Reloj
Reloj integrado Si
Batería
Tipo de batería 9V
Numero de baterías soportadas 1
Otras características
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 146 x 69.5 x 145 mm
Peso y dimensiones
Peso 555 g