Sony NWZ-E444K

Sony NWZ-E444K manual

(1)
 • 4-163-367-31(1)
  Bruksanvisning
  Manual de instruções
  Οδηγίες λειτουργίας
  Gebruiksaanwijzing
  ©2009 Sony Corporation Printed in China
  NWZ-E443K / E444K
  Digital Media Player
  Active Speaker Kit
  (Medfølgende høyttaler: SRS-NWGT014E)
  (Coluna fornecida: SRS-NWGT014E)
  (Παρεχόμενο ηχείο: SRS-NWGT014E)
  (Bijgeleverde luidspreker: SRS-NWGT014E)
  Norsk
  ADVARSEL
  For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må dette apparatet ikke utsettes for
  vanndråper eller vannsprut. Gjenstander fylt med væske, for eksempel blomstervaser, må
  ikke settes på apparatet.
  Apparatet må ikke monteres på et innestengt sted, for eksempel i en bokhylle eller et innebygd
  skap.
  Støpselet til strømadapteren brukes til å koble fra strømmen til adapteren, og må derfor kobles til
  en lett tilgjengelig stikkontakt. Koble adapteren fra stikkontakten umiddelbart hvis du oppdager
  noe unormalt.
  Ikke utsett batteriene (batteripakken eller batteriene som er installert) for ekstrem varme som
  solskinn, brann eller lignende for en lengre periode.
  Navneskiltet er plassert på baksiden.
  Merknad for kunder: Følgende informasjon gjelder kun for utstyr
  som er solgt i land som anvender EU-direktivene
  Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
  Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
  Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For saker som gjelder service eller garanti, kan du se
  adressene som finnes i den separate service og garantidokumentasjonen.
  Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater
  (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land
  med separat innsamlingssystem)
  Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres
  som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
  av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
  måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som
  ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
  Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer
  informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter.
  Spesifikasjoner
  Kontinuerlig RMS-effekt (referanse)
  *1
  : 1 W +1 W (1 kHz, 10 % THD)
  Inngang: WM-PORT
  *2
  (22 pinner)
  yttaler: 39 mm dia.
  Mål (b/h/d): Ca. 152 × 109 × 21 mm
  Mål (b/h/d, stående stilling): Ca. 152 × 109 × 60 mm
  Vekt: Ca. 142 g
  Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
  Strømforsyning: DC 5,2 V (100-240 V)
  Strømkilde (2-veis strømforsyning): AC-strømadapter AC-E5212 (medfølger)/
  Batteristrøm fra "WALKMAN"
  Nominelt strømopptak: 500 mA ("WALKMAN")
  Nominelt strømopptak: 1,25 A (høyttaler)
  Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
  *1
  Ved bruk av strømadapter.
  *2
  WM-PORT er en dedikert kontakt for flere terminaler, og brukes til å koble en "WALKMAN" til
  tilbehør.
  Om webområdet for kundestøtte
  Hvis du har spørsmål eller problemer med produktet, eller hvis du vil vite mer om enheter
  som er kompatible med produktet, går du til følgende webområde.
  For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
  For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
  For kunder i andre land/regioner: http://www.sony-asia.com/support
  For kunder som har kjøpt utenlandsk modell: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
  Forholdsregler
  Om sikkerhet
  Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Bruk ikke andre strømadaptere.
  Pluggens polaritet
  Plassering
  Systemet må ikke plasseres på skrå.
  Systemet må ikke plasseres på varme steder eller der det utsettes for direkte sollys, støv, høy
  fuktighet eller ekstrem kulde.
  Vær forsiktig hvis produktet plasseres på spesialbehandlet gulv (vokset, oljet, polert osv.).
  Flekker eller misfarging kan forekomme.
  Om rengjøring
  Rengjør apparatet med en myk klut, lett fuktet med et mildt vaskemiddel eller vann. Bruk ikke
  skuresvamp, skurepulver eller løsemidler som alkohol eller benzen.
  Kontrollere medfølgende elementer
  Elementene som er beskrevet nedenfor, følger med dette settet.
  "WALKMAN"
  Hodetelefoner (1)
  USB-kabel (1)
  Festeenhet (1)
  Brukes når "WALKMAN" kobles til holder
  (ekstrautstyr) osv.
  Quick Start Guide (1)
  yttaler*
  1
  (dette systemet, 1)
  AC-strømadapter AC-E5212*
  1
  *
  2
  (1)
  Bruksanvisning*
  1
  (denne bruksanvisningen, 1)
  *
  1
  Elementene (høyttaler, osv.) som følger med dette settet er ikke beskrevet i "Supplied Items" i "Quick
  Start Guide" som leveres med "WALKMAN".
  *
  2
  Formen på strømadapterstøpselet varierer avhengig av land eller region.
  Deler og kontroller
  Festeenhet
  WM-PORT
  DC IN 5,2 V-kontakt
  Sokkel
  VOLUME +/–-knapp
  Montering
  1 Sett opp sokkelen som du finner på baksiden av systemet , koble til
  strømadapteren og sett støpselet på strømadapteren i en stikkontakt .
  Til stikkontakten
  Til DC IN 5,2 V-kontakt
  2 Monter "WALKMAN" i systemet.
  Merknader
  Hvis en stropp er festet til din "WALKMAN", legger du den under og ut på forsiden av
  "WALKMAN". Kontroller at trådene til stroppen ikke ligger i den buede fordypningen før du
  bruker høyttaleren.
  Ved levering er festeenheten satt inn i høyttaleren. Hvis festeenheten løsner, skyver du det inn i
  høyttaleren til det klikker på plass, som illustrasjonen viser.
  Høre på musikk
  1 Spill av innhold på din "WALKMAN".
  2 Trykk VOLUME +/–-knappen på systemet for å regulere lydstyrken.
  VOLUME +/–-knapp
  Tips
  Du kan bruke din "WALKMAN" til avspilling på systemet uten å koble til strømadapteren.
  Hvis du setter [SP Output Optimizer] til [SRS-NWGT014E] på din "WALKMAN", kan
  lydsignalet fra høyttaleren tilpasses. Bare denne innstillingen for lydkvalitet gjelder for
  høyttaleren. Andre lydinnstillinger gjelder ikke.
  Du finner mer informasjon om hvordan du bruker din "WALKMAN" til avspilling i
  "Brukerveiledning" som ble levert med din "WALKMAN".
  Du kan også betjene din "WALKMAN" med høyttalersokkelen lukket.
  Merknader
  r du bruker din "WALKMAN" til avspilling uten at strømadapteren er tilkoblet, reduseres
  lydstyrken fra systemet. Batteriet i din "WALKMAN" brukes som strømforsyning.
  Hvis du vil justere lydstyrken, gjør du det mens din "WALKMAN" er montert. Hvis du
  kobler fra strømadapteren under avspilling, og i tillegg kobler fra din "WALKMAN",
  reduseres volumet til standardinnstillingen.
  Hvis kontakten for hodetelefoner på din "WALKMAN"-modell er på den samme siden som
  WM-PORT-kontakten, kan du ikke bruke funksjonen FM-radio når din "WALKMAN" er
  installert i systemet.
  Hold din "WALKMAN" med den andre hånden når du betjener den mens den er installert i
  systemet.
  Tilgjengelig avspillingstid uten strømadapter
  NWZ-E443K/E444K: 10 timer (ca.)
  * Ved avspilling av MP3, 128 kbps
  Merknad
  Hvis du stiller [SP Output Optimizer] til [SRS-NWGT014E] på din "WALKMAN", kan
  batterilevetiden forkortes med omtrent 40 %.
  Lade batteriet i din "WALKMAN"
  Hvis du setter din "WALKMAN" i systemet mens strømadapteren er tilkoblet, begynner batteriet
  automatisk å lades. Ladeprosessen vises på din "WALKMAN". Du finner mer informasjon i
  "Brukerveiledning" som fulgte med din "WALKMAN".
  Feilsøking
  Hvis du opplever problemer med systemet, finner du problemet i feilsøkingslisten nedenfor, og
  følger instruksjonene. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Sony-forhandleren.
  Legg merke til at deler som blir skiftet under reparasjon kan bli holdt tilbake.
  Ta med hele systemet hvis systemet leveres inn til reparasjon.
  Dette produktet er et systemprodukt, og hele systemet kreves for å finne problemet.
  Det er ingen lyd.
  Kontroller at strømadapteren og strømledningen er riktig tilkoblet.
  Trykk VOLUME +-knappen for å skru opp volumet.
  Kontroller at din "WALKMAN" er riktig tilkoblet.
  Kontroller at din "WALKMAN" spiller av musikk.
  Summing eller støy høres.
  Flytt systemet bort fra eventuelle støykilder.
  Koble strømadapteren til en annen stikkontakt.
  Lyden er forvrengt.
  Trykk på VOLUME –-knappen for å skru ned volumet.
  Sett lydinnstillingen på din "WALKMAN" til normal eller nøytral lydkvalitet.
  Holderen løsner.
  Monter holderen på systemet som beskrevet nedenfor.
  Fest det øvre høyre hengselet på holderen til pinnen på høyre side bak på systemet.
  Pass på at hengselet på høyre side monteres først.
  Hengsel
  Festes til pinnen på høyre side.
  Fest det andre hengselet på pinnen til venstre, og trykk deretter ned holderen til den klikker
  på plass.
  "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.
  Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker
  for sine respektive eiere. I denne håndboken blir
  - og ®-merker ikke angitt.
  Português
  AVISO
  Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não molhe nem exponha este
  aparelho a salpicos e não coloque objectos que contenham líquidos, como por exemplos
  copos, sobre o aparelho.
  Não instale o aparelho num espaço fechado, tal como uma estante ou um armário embutido na
  parede.
  Como a ficha principal do transformador de CA é utilizada para desligar o transformador de CA
  da tomada de parede, ligue-a a uma tomada de CA facilmente acessível. Se notar alguma
  anomalia, desligue-a imediatamente da tomada de CA.
  Não exponha as baterias (bateria ou pilhas instaladas) a fontes de calor excessivo, como a luz do
  sol, fogo ou outras durante um longo período de tempo.
  A etiqueta de denominação está localizada na parte traseira.
  Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se apenas
  ao equipamento comercializado nos países que aplicam as
  Directivas da UE
  O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. O
  representante autorizado para a EMC e a segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH,
  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgard, Germany. Para qualquer assunto relacionado com
  assistência técnica ou garantia, contactenos através dos endereços apresentados nos respectivos
  documentos em separado.
  Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no
  final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em
  países Europeus com sistemas de recolha selectiva de
  resíduos)
  Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado
  como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a
  resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto é
  correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem
  como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
  produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para
  obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
  município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o
  produto.
  Especificações
  Saída de potência RMS contínua (referência)*
  1
  : 1 W +1 W (1 kHz, 10% THD)
  Entrada: WM-PORT*
  2
  (22 pinos)
  Coluna: 39 mm diâm.
  Dimensões (l/a/p): Aprox. 152 × 109 × 21 mm
  Dimensões (l/a/p, posição vertical): Aprox. 152 × 109 × 60 mm
  Peso: Aprox. 142 g
  Temperatura de funcionamento: 5°C a 35°C
  Requisitos de alimentação: CC 5,2 V (100-240 V)
  Fonte de alimentação (fonte de alimentação de 2 vias):
  Transformador de CA AC-E5212 (fornecido)/Bateria de
  alimentação do “WALKMAN”
  Consumo de corrente nominal: 500 mA (“WALKMAN”)
  Consumo de corrente nominal: 1,25 A (coluna)
  O design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
  *
  1
  Quando utilizar o transformador de CA.
  *
  2
  A WM-PORT é uma ficha multi-terminal dedicada, utilizada para ligar o “WALKMAN” aos seus
  acessórios.
  Web site de apoio ao cliente
  Se tiver dúvidas ou problemas com este produto, ou se pretender informações sobre produtos
  compatíveis com este, visite os seguintes web sites.
  Para os clientes na Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
  Para os clientes na América Latina: http://www.sony-latin.com/index.crp
  Para os clientes de outros países/regiões: http://www.sony-asia.com/support
  Para clientes que compraram os modelos no estrangeiro:
  http://www.sony.co.jp/overseas/support/
  Precauções
  Segurança
  Utilize apenas o transformador de CA fornecido. Não utilize qualquer outro transformador de
  CA.
  Polaridade da ficha
  Localização
  Não coloque o sistema numa posição inclinada.
  Não coloque o sistema em locais quentes ou sujeitos à luz solar directa, pó, humidade elevada
  ou frio extremo.
  Tenha cuidado ao colocar o sistema numa superfície com um tratamento especial (encerada,
  oleada, polida, etc.), pois pode ficar manchado ou perder a cor.
  Limpeza
  Limpe a caixa com um pano macio ligeiramente humedecido com água ou uma solução
  detergente suave. Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou dissolvente
  como, por exemplo, álcool ou benzina.
  Verificação dos itens fornecidos
  Os itens descritos abaixo são fornecidos com este kit.
  “WALKMAN”
  Auscultadores (1)
  Cabo USB (1)
  Acessório de ligação (1)
  Utilizar quando se ligar o “WALKMAN” ao
  suporte opcional, etc.
  Quick Start Guide (1)
  Coluna*
  1
  (este sistema, 1)
  Transformador de CA AC-E5212*
  1
  *
  2
  (1)
  Manual de instruções*
  1
  (este manual, 1)
  *
  1
  Os itens (coluna, etc.) fornecidos com este kit não são descritos em “Supplied Items” no “Quick Start
  Guide” fornecido com o “WALKMAN”.
  *
  2
  A forma da ficha de alimentação CA varia dependendo do país ou região.
  Peças e Controlos
  Acessório de ligação
  WM-PORT
  Tomada 5,2 V DC IN
  Suporte
  Botão VOLUME +/–
  Instalação
  1 Instale o suporte localizado na parte traseira do sistema , ligue o
  transformador de CA e coloque a ficha do transformador de CA na tomada
  de parede .
  À tomada de parede
  À tomada 5,2 V DC IN
  2 Instale o WALKMAN” no sistema.
  Notas
  Quando colocar uma correia no seu “WALKMAN”, instale-a por baixo e por fora, pela frente
  do “WALKMAN”. Antes de utilizar a coluna, certifique-se de que os fios da correia não se
  encontram na ranhura curva.
  No momento de compra, o acessório de ligação vem colocado na coluna. Se o acessório de
  ligação sair, faça-o deslizar e coloque-o na coluna até este fazer um clique como ilustrado.
  Ouvir música
  1 Reproduza o conteúdo no seu WALKMAN”.
  2 Carregue no botão VOLUME +/– do sistema para ajustar o volume.
  Botão VOLUME +/–
  Sugestões
  Pode efectuar a reprodução no “WALKMAN” instalado no sistema sem ligar o
  transformador de CA.
  Quando definir [Optimiz. Saída dos Altif.] para [SRS-NWGT014E] no seu “WALKMAN”, a
  qualidade do som da coluna pode ser optimizada. Apenas esta definição de qualidade de
  som é aplicada à coluna, mais nenhuma.
  Para mais informações sobre como efectuar a reprodução no “WALKMAN”, consulte o
  “Manual de instruções” fornecido com o “WALKMAN”.
  Pode também utilizar o seu “WALKMAN” com o suporte da coluna fechado.
  Notas
  Ao efectuar a reprodução no seu “WALKMAN” sem o transformador de CA ligado, o
  volume do sistema é reduzido. Para além disso, a bateria do “WALKMAN” é consumida.
  Se pretende ajustar o volume, efectue essa operação enquanto o “WALKMAN” está
  instalado. Se desligar o transformador de CA durante a reprodução e retirar o
  “WALKMAN”, a predefinição do volume é reposta.
  Se a tomada de auscultadores do modelo do “WALKMAN” se encontrar no mesmo lado
  que a tomada WM-PORT, não pode utilizar a função rádio FM enquanto o “WALKMAN”
  estiver instalado no sistema.
  Ao utilizar o “WALKMAN” enquanto este se encontra instalado no sistema, fixe-o com a
  outra mão.
  Tempo de reprodução disponível sem o transformador de CA ligado
  NWZ-E443K/E444K: 10 horas (aprox.)
  * Reproduzir MP3, 128 kbps
  Nota
  Quando [Optimiz. Saída dos Altif.] está definido para [SRS-NWGT014E] no seu
  “WALKMAN”, a duração da bateria pode diminuir em aproximadamente 40%.
  Para recarregar a bateria do WALKMAN”
  Se colocar o “WALKMAN” no sistema enquanto o transformador de CA se encontra ligado, o
  carregamento da bateria inicia-se automaticamente. O progresso do carregamento é apresentado
  no “WALKMAN”. Para mais informações, consulte o “Manual de instruções” fornecido com o
  “WALKMAN”.
  Resolução de problemas
  Se tiver problemas relacionados com o sistema, procure o seu problema na lista de verificação de
  resolução de problemas abaixo e efectue a acção correctiva indicada. Se o problema persistir,
  contacte o seu agente Sony.
  Tenha em atenção que, se o pessoal da assistência técnica substituir alguma peça durante os
  trabalhos de reparação, essa peça poderá ficar em posse da assistência técnica.
  Quando entregar o sistema para reparação, certifique-se de que entrega o sistema na sua
  totalidade.
  Este produto é um sistema e todo o sistema é necessário para a detecção do problema.
  Não se ouve o som.
  Certifique-se de que o transformador de CA e o cabo de alimentação se encontram
  correctamente ligados.
  Carregue no botão VOLUME + para aumentar o volume.
  Certifique-se de que o “WALKMAN” está bem ligado.
  Certifique-se de que o “WALKMAN” está a reproduzir música.
  Ouve-se zumbidos ou ruídos intensos.
  Afaste o sistema de quaisquer possíveis fontes de ruído.
  Ligue o transformador de CA a uma tomada diferente.
  O som sai distorcido.
  Carregue no botão VOLUME – para reduzir o volume.
  Defina o modo do som do “WALKMAN” para uma qualidade de som normal ou uniforme.
  O suporte saiu.
  Coloque o suporte no sistema seguindo o procedimento abaixo.
  Coloque a patilha direita superior do suporte no pino do lado direito na parte traseira do
  sistema. Certifique-se de que primeiro coloca a patilha no pino do lado direito.
  Patilha
  Encaixe-a no pino do lado direito.
  Coloque a outra patilha no pino esquerdo e, em seguida, carregue no suporte até este fazer um
  clique.
  Os logótipos “WALKMAN” e “WALKMAN” são marcas registadas da Sony Corporation.
  Todas as outras marcas comerciais e marcas registadas são marcas comerciais ou marcas
  registadas dos respectivos detentores. Neste manual, as marcas
  e ® não são especificadas.
Sony NWZ-E444K

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Sony NWZ-E444K o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Sony NWZ-E444K responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Sony NWZ-E444K aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Reproductores de MP3 y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.3. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Sueco, Noruego, Griego. ¿Tiene alguna pregunta sobre Sony NWZ-E444K o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Sony NWZ-E444K

General
Marca Sony
Modelo NWZ-E444K
Producto Reproductor mp3
Idioma Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Sueco, Noruego, Griego
Tipo de archivo PDF
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje 8 GB
Tipo de reproductor Memoria flash
Audio
Ecualizador Si
Formatos de archivo
Formatos de audio soportados mp3
Modos de grabación
Grabación de voz Si
Radio
Radio FM Si
Cantidad de estaciones predeterminadas 30
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 1
Exhibición
Pantalla LCD
Resolución de la pantalla 240 x 320 Pixeles
Diagonal de la pantalla 2 "
Otras características
Presentación de imagenes Si
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 44.6 x 9.8 x 86.8 mm
Potencia de altavoz 1 W
Altavoces 2
USB con suministro de corriente Si
Contenido del embalaje
Software incluido Content Transfer 1.2
Manual de usuario Si
Diseño
Color del producto Negro
Control de energía
Tiempo continuo de reproducción de audio 30 h
Recargable Si
Tecnología de batería Polímero de litio
Tiempo continuo de reproducción de video 6 h
Peso y dimensiones
Peso 54 g
Profundidad 9.8 mm
Altura 86.8 mm
Desempeño
Temporizador de apagado Si

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más