Sony NWZ-S763BT Walkman manual

Sony NWZ-S763BT Walkman
(1)
 • número de páginas: 2
 • Tipo de archivo: PDF
 • Wireless Stereo Headphones

  Brukerhåndbok

  Manual do utilizador

  Οδηγός χρήσης

  Gebruikershandleiding

  Norsk
  Produktnavn: Trådløse stereohodetelefoner

  Oversikt

  Med dette utstyret (heretter kalt Bluetooth-hodetelefon) kan du lytte til musikken på
  "WALKMAN" med en trådløs tilkobling.
  Bluetooth-hodetelefonene er allerede sammenkoblet med "WALKMAN". De er også
  konfigurert slik at de oppretter en Bluetooth-tilkobling når "WALKMAN" slås på slik at du
  ikke trenger å konfigurere Bluetooth-innstillingen på forhånd.
  Se brukerhåndboken til "WALKMAN" når du bruker disse Bluetooth-hodetelefonene.

  Lade Bluetooth-hodetelefonene

  Det kan hende batteriet til Bluetooth-hodetelefonene ikke er ladet når du kjøper produktet.
  Sørg for at batteriet er ladet helt opp før bruk.
  Mens Bluetooth-hodetelefonene lades, tennes indikatoren (rødt). Indikatoren slukkes når
  ladingen er ferdig.
  Dette avsnittet forklarer hvordan du lader batteriet med datamaskinen. Du kan også lade
  disse Bluetooth-hodetelefonene fra "WALKMAN" (Power share).
  Se brukerhåndboken til "WALKMAN".
  Lade Bluetooth-hodetelefonene med datamaskinen
  Micro USB-kabel (inkludert)
  1 Åpne dekslet på USB-kontakten til Bluetooth-hodetelefonene.
  2 Koble til Bluetooth-hodetelefonene og datamaskinen din med Micro USB-kabelen.
  Lade "WALKMAN" og Bluetooth-hodetelefonene på samme tid
  Micro USB-kabel (inkludert)
  Ladekabel (inkludert)
  1 Åpne dekslet på USB-kontakten til Bluetooth-hodetelefonene.
  2 Koble til Bluetooth-hodetelefonene og "WALKMAN" med ladekabelen.
  3 Koble til ladekabelen og datamaskinen din med Micro USB-kabelen.
  Merknad om lading av Bluetooth-hodetelefonene med datamaskinen din
  Du kan ikke lade Bluetooth-hodetelefonene med Micro USB-kabelen og ladekabelen
  (inkludert) som under.
  Kontrollere gjenværende batteriladning
  Gjenværende batteristrøm kan sjekkes med antall ganger indikatoren blinker når du slår på
  Bluetooth-hodetelefonene.
  Indikator (rød) Status
  3 ganger Full
  2 ganger Middels
  1 gang Lav (lading er nødvendig)
  Merknad
  Gjenværende batteristrøm kan ikke sjekkes mens Bluetooth-hodetelefonene er slått på.
  Når batteriet er helt tomt, kan du høre en pipelyd og Bluetooth-hodetelefonene slås av
  automatisk.

  Deler og kontroller

  Hodetelefoner
  Spolebryter (/)
  Bluetooth-antenne
  Ikke dekk til Bluetooth-antennen med
  hendene dine e.l. under Bluetooth-
  kommunikasjon. Bluetooth-kommunikasjon
  kan bli avbrutt.
  Knappen /POWER
  Indikator (blå) (rød)
  Viser kommunikasjonsstatusen (blå) eller
  strømstatusen (rød).
  USB-kontakt
  Knappen VOL +/–
  Knappen RESET
  Klemme
  Slik kontrollerer du Bluetooth-hodetelefonene
  Hvis du vil Gjør dette
  Slå på/slå av
  Trykk og hold knappen /POWER for
  omtrent 2 sekunder. Ved oppstart, blinker
  indikatoren og en pipelyd kan høres.
  Spille av/pause
  Trykk på knappen /POWER.
  Utføre sammenkobling
  Trykk og hold knappen /POWER for
  omtrent 7 sekunder til indikatoren blinker
  rødt og blått vekselvis.
  Finne begynnelsen av forrige eller gjeldende
  sang/finne begynnelsen av neste sang
  Drei spolebryteren til /.
  Spole fremover/spole bakover
  Drei og hold spolebryteren til /.
  Skru opp/ned volumet Trykk på knappen VOL +/-.
  Skru opp/ned volumet kontinuerlig Trykk og hold knappen VOL +/-.
  Tips
  Hvis Bluetooth-hodetelefonene ikke fungerer som forventet, trykker du på knappen
  RESET med en liten nål e.l. Informasjon om sammenkobling forblir etter nullstilling. Du kan
  koble Bluetooth-hodetelefonene til med "WALKMAN" via Bluetooth uten sammenkobling.
  Merknad
  Bluetooth-hodetelefonene er ikke designet til å være vannsikre eller sprutsikre.
  Dersom Bluetooth-hodetelefonene utsettes for vann eller svette, kan de interne delene
  korrodere og dette kan føre til feilfunksjon på Bluetooth-hodetelefonene.
  Du må unngå at Bluetooth-hodetelefonene blir våte, og heller ikke bruke dem på våte
  steder.
  Ikke ta på kontrollene eller USB-kontakten med våte hender.
  Bruk en tørr klut til å tørke vekk fuktighet eller svette fra Bluetooth-hodetelefonene etter
  bruk, og før du kobler til datamaskinen din eller lader dem.
  Om Bluetooth-indikatoren på Bluetooth-hodetelefonene
  Du kan sjekke Bluetooth-statusen med indikatoren på Bluetooth-hodetelefonene.
  Status
  Blinkende mønstre ( :blå/ :rød)
  Sammenkobling
  Søker
  Kan kobles til
         
  Kobler til
       
  Tilkoblet
   
  Lytter til sanger
   
  Tips
  Når gjenværende batteristrøm er lav, endres den blinkende fargen fra blå til rød.

  Spesifikasjoner

  Kommunikasjonssystem
  Bluetooth-spesifikasjon versjon 2.1+EDR*
  1
  Utgangs-effekt
  Bluetooth-spesifikasjon strømklasse 2
  Maksimalt kommunikasjonsområde
  Rekkevidde ca. 10 meter*
  2
  Frekvensbånd
  2,4000 GHz - 2,4835 GHz
  Moduleringsmetode
  FHSS
  Kompatible Bluetooth-profiler*
  3
  A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Støttet kodek*
  4
  SBC*
  5
  Strømkilde
  Innebygd, oppladbart litium-ion-batteri
  USB-strøm (fra en datamaskin via en USB-
  kontakt på Bluetooth-hodetelefonene)
  Mål (b/h/d)
  Ca. 50,5 mm × 24,5 mm × 11,3 mm
  Mål (b/h/d, oppreist posisjon)
  Ca. 50,5 mm × 25,5 mm × 19,0 mm
  Vekt
  Ca. 27 g
  Batteriets levetid (kontinuerlig
  avspilling)
  Ca. 4 timer
  Ladetid
  Lading med USB
  Ca. 2,5 timer
  *
  1
  EDR står for Enhanced Data Rate.
  *
  2
  Området kan variere avhengig av kommunikasjonsmiljøet.
  *
  3
  Bluetooth-profiler er standardisert i henhold til formålet med Bluetooth-enheten.
  *
  4
  Kodek indikerer lydsignalkomprimeringen og konverteringsformatet.
  *
  5
  SBC står for Subband Codec.
  Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
  Merknad om varemerke
  Bluetooth-navnet og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og bruk av slike merker av Sony
  Corporation er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
  "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker som tilhører Sony
  Corporation.
  Português
  Nome do produto: Auscultadores estéreo sem
  fios

  Descrição geral

  Utilizando este dispositivo (daqui em diante, auscultadores Bluetooth), pode desfrutar da
  música existente no WALKMAN” com uma ligação sem fios.
  Estes auscultadores Bluetooth já se encontram emparelhados com o WALKMAN”. Estão
  também configurados para a ligação automática do Bluetooth quando o WALKMAN” é
  ligado, pelo que não necessita de configurar previamente a definição Bluetooth.
  Consulte o Manual do utilizador do “WALKMAN” quando utilizar estes auscultadores
  Bluetooth.

  Carregar os auscultadores Bluetooth

  A bateria dos auscultadores Bluetooth poderá não estar carregada no momento da compra.
  Certifique-se de que a bateria é totalmente carregada antes da utilização.
  Enquanto os auscultadores Bluetooth estiverem a ser carregados, o indicador (vermelho)
  acende-se. Quando o carregamento estiver concluído, o indicador apaga-se.
  Esta secção explica como efectuar o carregamento a partir do computador. Pode também
  carregar estes auscultadores Bluetooth a partir do “WALKMAN” (Partilha de alimentação).
  Consulte o Manual do utilizador do “WALKMAN”.
  Carregar os auscultadores Bluetooth através do computador
  Cabo Micro USB (fornecido)
  1 Abra a tampa da tomada USB dos auscultadores Bluetooth.
  2 Ligue os auscultadores Bluetooth ao seu computador, utilizando o cabo Micro USB.
  Carregar o seu “WALKMAN” e os auscultadores Bluetooth ao mesmo
  tempo
  Cabo Micro USB (fornecido)
  Cabo de carregamento (fornecido)
  1 Abra a tampa da tomada USB dos auscultadores Bluetooth.
  2 Ligue os auscultadores Bluetooth e o seu “WALKMAN”, utilizando o cabo de
  carregamento.
  3 Ligue o cabo de carregamento ao seu computador, utilizando o cabo Micro USB.
  Nota sobre o carregamento dos auscultadores Bluetooth através do computador
  Não pode carregar os auscultadores Bluetooth com o cabo Micro USB e o cabo de
  carregamento (fornecidos) conforme indicado abaixo.
  Verificar a carga restante da bateria
  É possível verificar a carga restante da bateria através do número de vezes que o indicador
  pisca quando liga os auscultadores Bluetooth.
  Indicador (vermelho) Estado
  3 vezes Cheia
  2 vezes Média
  1 vez Baixa (carregamento necessário)
  Nota
  A carga restante da bateria não pode ser verificada enquanto os auscultadores Bluetooth
  se encontram ligados.
  Quando a bateria estiver totalmente gasta, é emitido um sinal sonoro e os auscultadores
  Bluetooth desligam-se automaticamente.

  Peças e controlos

  Auscultadores
  Interruptor bidireccional (/)
  Antena Bluetooth
  Não tape a antena Bluetooth com as mãos,
  etc., durante a comunicação Bluetooth. A
  comunicação Bluetooth poderá ser
  interrompida.
  Botão /POWER
  Indicador (azul) (vermelho)
  Indica o estado da comunicação (azul) ou o
  estado da alimentação (vermelho).
  Tomada USB
  Botão VOL +/–
  Botão RESET
  Mola
  Para controlar os auscultadores Bluetooth
  Para Faça o seguinte
  Ligar/desligar
  Carregue sem soltar no botão /POWER
  durante cerca de 2 segundos. Ao iniciar, o
  indicador pisca e ouve-se um sinal sonoro.
  Reproduzir/pausa
  Carregue no botão /POWER.
  Realizar o emparelhamento
  Carregue sem soltar no botão /POWER
  durante cerca de 7 segundos até que o
  indicador pisque alternadamente a
  vermelho e a azul.
  Localizar o início da música anterior ou
  actual/localizar o início da música seguinte
  Rode o interruptor bidireccional para
  /.
  Recuar rapidamente/avançar rapidamente
  Rode e mantenha o interruptor
  bidireccional na posição /.
  Aumentar/diminuir o volume Carregue no botão VOL +/-.
  Aumentar/diminuir o volume
  continuamente
  Carregue sem soltar no botão VOL +/-.
  Sugestão
  Se os auscultadores Bluetooth não funcionarem conforme esperado, carregue no botão
  RESET com um instrumento pontiagudo de pequenas dimensões, etc. As informações de
  emparelhamento não serão eliminadas com a reposição. Pode ligar os auscultadores
  Bluetooth com o seu “WALKMAN” por Bluetooth sem emparelhar.
  Nota
  Os auscultadores Bluetooth não foram concebidos para serem à prova de água nem à
  prova de salpicos.
  Se os auscultadores Bluetooth forem expostos à água ou a suor, as peças internas
  poderão ficar corroídas e provocar uma avaria nos auscultadores Bluetooth.
  Evite que os auscultadores Bluetooth fiquem molhados e não os utilize em ambientes
  húmidos.
  Não toque nos controlos nem na porta USB com as mãos molhadas.
  Utilize um pano seco para limpar humidade ou suor dos auscultadores Bluetooth após a
  utilização e antes de os ligar ao seu computador ou de os recarregar.
  Sobre o indicador Bluetooth dos auscultadores Bluetooth
  Pode verificar o estado do Bluetooth através do indicador dos auscultadores Bluetooth.
  Estado
  Padrões de intermitência ( : azul/ : vermelho)
  A emparelhar
  A pesquisar
  Ligável
         
  A ligar
       
  Ligado
   
  A ouvir músicas
   
  Sugestão
  Quando a carga restante da bateria é baixa, a cor intermitente muda de azul para
  vermelho.

  Especificações

  Sistema de comunicação
  Especificação Bluetooth, versão 2.1+EDR*
  1
  Saída
  Classe de Potência 2 de Especificação Bluetooth
  Alcance de comunicação máximo
  Campo de visão de aprox. 10 metros*
  2
  Banda de frequência
  2,4000 GHz - 2,4835 GHz
  Método de modulação
  FHSS
  Perfis Bluetooth compatíveis*
  3
  A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio)
  AVRCP (Perfil de Controlo Remoto de Áudio/
  Vídeo)
  Codec suportado*
  4
  SBC*
  5
  Fonte de alimentação
  Bateria de iões de lítio recarregável incorporada
  Alimentação USB (a partir de um computador,
  através de um conector USB dos auscultadores
  Bluetooth)
  Dimensões (l/a/p)
  Aprox. 50,5 mm × 24,5 mm × 11,3 mm
  Dimensões (l/a/p, posição vertical)
  Aprox. 50,5 mm × 25,5 mm × 19,0 mm
  Peso
  Aprox. 27 g
  Duração da bateria (reprodução
  contínua)
  Aprox. 4 horas
  Tempo de carregamento
  Carregamento com base em USB
  Aprox. 2,5 horas
  *
  1
  EDR significa Enhanced Data Rate.
  *
  2
  O alcance pode variar consoante o ambiente de comunicação.
  *
  3
  Os perfis Bluetooth são padronizados de acordo com a finalidade do dispositivo Bluetooth.
  *
  4
  Codec indica o formato de conversão e compressão do sinal de áudio.
  *
  5
  SBC significa Subband Codec.
  Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
  ©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

  MDR-NWBT10

Sony NWZ-S763BT Walkman

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Sony NWZ-S763BT Walkman o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Sony NWZ-S763BT Walkman responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Sony NWZ-S763BT Walkman aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Reproductores de MP3 y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.1. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugués. ¿Tiene alguna pregunta sobre Sony NWZ-S763BT Walkman o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Sony NWZ-S763BT Walkman

General
Marca Sony
Modelo NWZ-S763BT Walkman
Producto Reproductor mp3
Idioma Portugués
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Sony NWZ-S763BT Walkman .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí