Speed-Link Axon

Speed-Link Axon manual

(1)
 • FI
  CZ EL
  NO
  HU
  PL
  DKSE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska endast användas som inputapparat och
  anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador
  på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv,
  felaktig användning eller att produkten använts för syften som inte
  motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Information om batterier
  Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast ut
  gamla och svaga batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
  Den som använder någon typ av batterier är skyldig att kassera
  dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna in dina gamla, förbrukade
  batterier till speciella insamlingsställen eller var som helst där man
  säljer batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som sitter
  på batterierna betyder att de inte får slängas bland de vanliga
  hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla ämnen som skadar
  miljön och vår hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt.
  Hälsorisker
  Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med
  hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser och
  konsultera en läkare om problemen återkommer.
  Försäkran om överensstämmelse
  Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller de
  relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En fullständig
  försäkran om överensstämmelse kan beställas på vår webbsida
  under www.speedlink.com.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
  vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida
  www.speedlink.com.
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení
  na počítač. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
  neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
  použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Upozornění k bateriím
  Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned staré a
  slabé baterie. Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah dětí.
  Jako konečný spotřebitel jste ze zákona povinni, použité baterie
  řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované baterie/akumulátory můžete
  bezplatně odevzdat na sběrných místech nebo všude tam, kde se
  prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté popelnice na
  bateriích/akumulátorech znamená, že tyto se nesmí likvidovat jako
  domácí odpad. Staré baterie mohou obsahovat kontaminující látky,
  které při nesprávném odstraňování nebo skladování mohou ohrozit
  životní prostředí a Vaše zdraví.
  Zdravotní rizika
  Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou
  zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost.
  Dělejte časté přestávky a v případě opakujících se problémů
  konzultujte lékaře.
  Prohlášení o shodě
  Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v
  souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními směrnice EU
  č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o konformitě si můžete přečíst
  na webových stránkách www.speedlink.com.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
  přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
  prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
  našich webových stránek www.speedlink.com.
  Anvendelsesområde
  Dette produkt er kun beregnet som inputenhed og skal sluttes
  til en computer. Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar for
  skader på produktet eller personskader som følge af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig, forkert anvendelse af produktet eller anvendelse,
  som er i modstrid med producentens anvisninger.
  Batteriinformationer
  Brug kun den foreskrevne batteritype. Udskift straks gamle og
  svage batterier. Opbevar reservebatterierne uden for børns
  rækkevidde. Som slutforbruger er du ifølge loven forpligtet til at
  bortskaffe brugte batterier og genopladelige batterier korrekt. De
  brugte batterier/genopladelige batterier kan aeveres gratis på
  genbrugspladserne eller der, hvor batterierne/de genopladelige
  batterier sælges. Symbolet med den overstregne affaldsspand på
  batterier/genopladelige batterier betyder, at de ikke må smides ud
  sammen med det almindelige husholdningsaffald. Udtjente batterier
  kan indeholde skadelige stoffer, som kan beskadige miljøet og dit
  helbred, hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt.
  Sundhedsrisiko
  Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag
  til sundhedsmæssige skader som ubehag eller smerter. Hold
  regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager sig.
  Overensstemmelseserklæring
  Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at dette produkt er i
  overensstemmelse med de relevante sikkerhedsbestemmelser i EU-
  direktivet 1999/5/EC. Den komplette overensstemmelseserklæring
  kan rekvireres på vores webside på www.speedlink.com.
  Overensstemmelsesinfo
  Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske eller højfrekvente
  felter (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølgeaadninger) kan
  apparatets (apparaternes) funktion begrænses. Prøv så at øge
  afstanden til apparaterne, der forstyrrer.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
  support som du nder på vores webside www.speedlink.com.
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
  σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων
  λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του
  προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Υποδείξεις για τις μπαταρίες
  Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας.
  Αντικαθιστάτε παλιές και αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε
  τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας παιδιών. Ως τελικός
  καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά
  τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε
  να παραδίδετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές
  δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου πωλούνται μπαταρίες/
  συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε
  μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να
  απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί
  να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή
  αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία σας.
  Κίνδυνοι για την υγεία
  Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να
  εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή
  πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε
  επίμονα προβλήματα.
  Δήλωση Συμμόρφωσης
  Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό το προϊόν
  συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της
  Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη
  Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
  υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
  αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
  υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω
  της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera
  PC. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
  uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
  nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
  przez producenta użytkowania produktu.
  Informacje na temat akumulatorów
  Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte baterie
  natychmiast wymieniać. Zapasowe bateria przechowywać poza
  zasięgiem dzieci. Jako użytkownik masz prawny obowiązek
  prawidłowego usuwania zużytych baterii lub akumulatorów. Zużyte
  baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w specjalnych
  punktach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane.
  Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/
  akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z
  domowymi odpadami. Zużyte akumulatory mogą zawierać szkodliwe
  substancje, które przy niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić
  środowisku lub Twojemu zdrowiu.
  Zagrożenia dla zdrowia
  W przypadku skrajnie długiego posługiwania się urządzeniami
  do wprowadzania może dojść do problemów zdrowotnych, jak
  złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego należy robić regularne
  przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy zasięgnąć
  porady lekarza.
  Deklaracja zgodności
  Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny
  z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE.
  Kompletny tekst deklaracji zgodności można uzyskać na naszej
  stronie internetowej www.speedlink.com.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
  wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
  telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą
  być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić
  się do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej można
  skontaktować się przez naszą stronę internetową
  www.speedlink.com.
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen
  liittämisen jälkeen. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
  tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista,
  jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
  tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Paristoa koskevia ohjeita
  Käytä ainoastaan ilmoitettua paristotyyppiä. Vaihda vanhat ja
  heikot paristot heti. Säilytä varaparistot poissa lasten ulottuvilta.
  Loppukäyttäjänä sinulla on lakisääteinen velvollisuus hävittää
  käytetyt paristot ja akut asianmukaisesti. Käytetyt paristot/akut
  voidaan palauttaa maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle sinne,
  missä paristoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa oleva ylivedetty
  jäteastian kuva tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää talousjätteiden
  seassa. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia aineita, jotka
  voivat vaarantaa ympäristön ja terveyden, jos niitä ei hävitetä tai
  varastoida asianmukaisesti.
  Terveyshaitat
  Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä
  vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja
  kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
  Vaatimustenmukaisuusvakuutus
  Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on
  EU-direktiivin 1999/5/EY turvamääräysten mukainen
  Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan
  yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny
  tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme
  www.speedlink.com kautta.
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó
  készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
  termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az
  gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott
  célnak megfelelő használatból eredt.
  Elemre vonatkozó tudnivalók
  Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal cserélje ki a régi
  és gyenge elemeket. A pót elemeket gyermekektől elzárva tartsa.
  Ön végső felhasználóként törvényesen kötelezett arra, hogy az
  elhasznált elemeket vagy akkukat előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az
  elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a gyűjtőhelyeken,
  vagy bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak. Az áthúzott
  hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon, hogy nem
  szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A kimerült elemek
  olyan káros anyagokat tartalmazhatnak, melyek szakszerűtlen
  ártalmatlanítás vagy tárolás esetén kárt tehetnek a környezetben
  és egészségében.
  Egészségügyi kockázat
  Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan
  egészségügyi panaszok léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
  fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz
  esetén forduljon orvoshoz.
  Megfelelőségi nyilatkozat
  A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/
  EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági előírásainak. A teljes
  megfelelőségi nyilatkozatot honlapunkon a www.speedlink.com
  címen igényelheti meg.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni
  a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
  Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
  www.speedlink.com keresztül érhet el.
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en
  datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
  personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller
  bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  Batterianvisninger
  Bruk kun den angitte batteritypen. Skift straks ut gamle og svake
  batterier. Oppbevar reservebatterier utilgjengelige for barn. Som
  sluttforbruker er du juridisk ansvarlig for at bruke batterier og
  ladbare batterier avfallshåndteres korrekt. Dine brukte batterier/
  ladbare batterier kan leveres gratis på gjenbruksstasjoner eller på
  steder hvor det selges batterier/ladbare batterier. Symbolet med
  overkrysset avfallsbøtte på batteriet betyr at det ikke skal kastes
  i husholdningsavfallet. Gamle batterier kan inneholde skadelige
  stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller lagring kan føre til
  miljøskader eller helseskader.
  Heleserisiko
  Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til
  helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn
  regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene vedvarer.
  Samsvarserklæring
  Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet samsvarer
  med de relevante sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktiv 1999/5/EF.
  Den komplette samsvarserklæringen kan du nne på vår webside
  under www.speedlink.com.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
  øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta
  kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
  www.speedlink.com.
  VErS. 1.1
  QUICK INStaLL GUIDE
  aXON
  DESKtOP mOUSE – WIrELESS
  SL-6381-DGY-02
  ©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the
  SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the pro-
  perty of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may
  appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  Please keep this information for later reference.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  TECHNICAL SUPPORT
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
  the quickest way is via our website: www.speedlink.com
  .
  SE
  1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-
  batterier (1,5V) med polerna åt rätt håll. Stäng batterifacket igen.
  2. Koppla USB-mottagaren till en ledig USB-port på datorn. Apparaten
  upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.
  3. Sätt på musen genom att ytta brytaren på undersidan
  till läge ON. Stäng av musen (brytaren på OFF) när den inte
  används för att spara ström.
  4. Med dpi-växlaren ställer du in känslighet för mussensorn.
  Det nns två känslighetsnivåer som kan kopplas på i tur och
  ordning: hög (1.600dpi) och medel (1.000dpi).
  CZ
  1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě
  baterie AAA (1,5 V), dbejte při tom na správnou polaritu. Poté
  přihrádku na baterie opět zavřete.
  2. Zapojte přijímač USB do volného portu na počítači. Operační
  systém zařízení automaticky detekuje a nainstaluje.
  3. Myš zapněte přesunutím spínače na spodní straně do polohy „ON“.
  V případě, že myš nepoužíváte, jednoduše ji vypněte („OFF“).
  Prodloužíte tak výdrž baterií.
  4. Přepínačem „dpi“ volíte citlivost senzoru myši. K dispozici máte dva
  stupně citlivosti, mezi nimiž se postupně přepíná: vysoká citlivost
  (1.600 dpi) a střední citlivost (1.000 dpi).
  DK
  1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede
  AAA-batterier (1,5V) i, hold herved øje med den korrekte polaritet.
  Luk batterirummet.
  2. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din
  computer. Operativsystemet genkender enheden automatisk.
  3. Tænd musen idet du stiller afbryderen på musens bund på ON.
  Hvis du ikke bruger musen, slukker du den bare („OFF“) og
  sparer energi.
  4. Med dpi-omskifteren udvælger du musesensorens følsomhed.
  To følsomhedstrin står til rådighed, som man kan skift til efter
  hinanden: høj (1.600dpi) og medium (1.000dpi).
  EL
  1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού.
  Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (1,5V), προσέχετε εδώ για τη
  σωστή πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών.
  2. Συνδέστε το δέκτη USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB στον
  υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το
  λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.
  3. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το διακόπτη στην κάτω πλευρά
  στη θέση „ON“. Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά απενεργοποιήστε
  το ποντίκι („OFF“), ώστε να εξοικονομήσετε ρεύμα.
  4. Με το διακόπτη εναλλαγής dpi επιλέγετε την ευαισθησία του
  αισθητήρα ποντικιού. Διατίθενται δύο βαθμίδες ευαισθησίας, οι
  οποίες μπορούν να εναλλάσσονται: υψηλή (1.600dpi) και μεσαία
  (1.000dpi).
  PL
  1. Otwórz wnękę baterii na dolnej stronie myszy. Włóż dwie baterie
  AAA (1,5V), zwracając przy tym uwagę na poprawną polaryzację.
  Zamknij wnękę baterii.
  2. Podłącz odbiornik USB do wolnego gniazda USB komputera.
  Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane
  przez system operacyjny.
  3. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na spodzie myszy do
  położenia „ON“. Gdy mysz jest nieużywana, przestaw przełącznik
  do położenia „OFF“, by oszczędzać baterie.
  4. Za pomocą przełącznika rozdzielczości wybierz czułość czujnika
  myszy. Do dyspozycji są dwa poziomy czułości, które można
  kolejno przełączać – wysoka (1.600dpi) i średnia (1.000dpi).
  FI
  1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristokotelo. Aseta kaksi AAA-
  paristoa (1,5V) paikoilleen, huomioi tällöin oikea napaisuus. Sulje
  paristokotelo uudelleen.
  2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
  Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.
  3. Kytke hiiri päälle kytkemällä pohjassa oleva kytkin asentoon „ON“.
  Jos hiirtä ei käytetä, sammuta se („OFF“) säästääksesi sähköä.
  4. Dpi-kytkimellä voi säätää hiiren anturin herkkyyden. Käytettävissä
  on kaksi herkkyystasoa, jotka voidaan kytkeä läpi peräkkäin:
  korkea (1.600dpi) ja keskitaso (1.000dpi).
  HU
  1. Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Helyezzen bele két AAA
  mini ceruzaelemet (1,5 V), közben ügyeljen a megfelelő pólusokra.
  Csukja vissza az elemtartót.
  2. Csatlakoztassa az USB-vevőt számítógépe szabad USB portjára.
  A készüléket az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.
  3. Kapcsolja be az egeret: tolja az alján lévő kapcsolót „ON“
  helyzetbe. Ha nem használja, kapcsolja ki az egeret („OFF“), hogy
  energiát takarítson meg.
  4. A dpi-átkapcsolóval válassza ki az egér érzékelőjének az
  érzékenységét. Két egymás után kapcsolható érzékenységi
  fokozat áll rendelkezésre: magas (1.600 dpi) és közepes
  (1.000 dpi).
  NO
  1. Åpne batterihuset på undersiden av musen. Legg inn to
  AAA-batteri (1,5V), pass da på korrekt polaritet (retning). Lukk
  batterihuset igjen.
  2. Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen.
  Apparatet blir automatisk gjenkjent og installert av
  operativsystemet.
  3. Slå på musen ved å skyve bryteren på undersiden til posisjonen
  „ON“. Når den ikke brukes, slå av musen av („OFF“) for å
  spare strøm.
  4. Bruk dpi-bryteren for å velge følsomhet for musens sensor. Du har
  to følsomhetstrinn tilgjengelig som kan veksles etter hverandre:
  høy (1.600dpi) og middels (1.000dpi).
  CONNECT
  ONOFF
  BATTERIES
  1
  ONOFF
  POWER
  3
  DPI SWITCH
  1.000 DPI
  1.600 DPI
  4
  CONNECTION
  2
  NotebookPC
Speed-Link Axon

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Axon o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Axon responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Speed-Link Axon aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Ratones y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Axon o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Speed-Link Axon

Marca Speed-Link
Modelo Axon
Producto Ratón
EAN 4027301825954, 4027301927900
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Ratón
Interfaz del dispositivo RF inalámbrico
Cantidad de botones 5
Tecnología de detección de movimientos Óptico
Utilizar con Office
Uso recomendado PC
Rueda de desplazamiento
Resolución de movimiento 2000DPI
Número de ruedas de desplazamiento 1
Tipo de desplazamiento Rueda
Tipo de botones -
Diseño
Color del producto Black, Grey
Factor de forma Ambidextrous
Coloración de superficie Monóto✗
Diseño de plancha ergonómico
Empaquetado
Interfaz de receptor inalámbrico USB tipo A
Tipo de receptor Na✗rreceptor
Receptor incluido
Cantidad 1
Ergonomía
Alcance inalámbrico 8m
Conectar y usar (Plug and Play)
Peso y dimensiones
Peso -g

Manuales de productos relacionados

Ratón Speed-Link

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más