Speed-Link Capo

Speed-Link Capo manual

(1)
 • CAPO
  DESK & HAND MICROPHONE
  VERS. 1.0
  QuICK INStAll GuIDE
  Sl-8703-SBK
  ©2011 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective ow-
  ners. Jöllenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained
  herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Technical support
  If you require support, please use the support form on our website:
  www.speedlink.com. Alternatively you can e-mail our technical support team directly:
  support@speedlink.com
  2 3
  4
  1
  SE
  CZ
  RU HU
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas mikrofon-
  ként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
  állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért, ha az gyelmetlen,
  szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak
  megfelelő használatból eredt.
  Megfelelőségre vonatkozó tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növel-
  ni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található támogatási forman-
  yomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a Támogatásnak
  közvetlenül e-mailt is küldhet: support@speedlink.com
  Использование по назначению
  Устройство предназначено только для использования в
  качестве микрофона и подключения к компьютеру. Jöllen-
  beck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или
  травмы людей, животных или ущерб материальным ценностям
  вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного
  или не соответствующего указанной производителем цели
  использования изделия.
  Информация о соответствии
  Из-за влияния сильных статических, электрических или
  высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
  мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
  возникнуть неполадки в работе устройства (устройств). В этом
  случае нужно увеличить расстояние от источников помех.
  Техническая поддержка
  На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр
  запроса. Или можно написать письмо в службу техподдержки
  напрямую по следующему адресу электронной почты:
  support@speedlink.com
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako mikrofon pro zapojení do
  počítače. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob a zvířat, vzniklé v důsledku nedbalého,
  neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
  použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Upozornění ke konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme pro Vás
  připravili suportový formulář. Jako alternativu můžete supportu
  napsat přímo email na adresu: support@speedlink.com
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas som mikrofon och anslutas
  till en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på
  person, djur eller material som är ett resultat av ovarsamhet, slarv,
  felaktig användning eller för att produkten använts på ett sätt som
  strider mot föreskrifterna.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
  supportformulär. Alternativt kan du skicka ett e-brev direkt till vår
  support: support@speedlink.com
  NL
  Gebruik conform de doelstellingen
  Dit product is uitsluitend geschikt als microfoon voor aansluiting
  op een pc. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade
  aan personen, dieren of zaken als gevolg van ondoordacht,
  ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet
  overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel
  van het product.
  Conformiteit
  Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente
  lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van
  microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het
  apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
  storende apparaten te vergroten.
  Technische ondersteuning
  Op onze website www.speedlink.com staat een formulier voor het
  aanvragen van ondersteuning. U kunt de ondersteuningsdienst
  ook rechtstreeks een e-mail sturen: support@speedlink.com
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως μικρόφωνο για τη σύνδεση
  σε έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
  ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω απρόσεκτης,
  ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
  διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή
  πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά
  τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
  επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
  την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις
  συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει ένα
  έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
  στο τμήμα υποστήριξης: support@speedlink.com
  GR
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som mikrofon for tilkobling til en
  datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
  personskader, skader på dyr eller materielle skader, som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover
  det som er angitt fra produsenten.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
  å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  På vår webside www.speedlink.com nner du et supportskjema.
  Alternativt kan du sende en e-mail direkte: support@speedlink.com
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietokoneeseen liitettäväksi mikrofoniksi.
  Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta henkilöiden
  tai eläinten loukkaantumisista tai esinevahingoista, jotka
  johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
  tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva ohje
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Yrityksemme internetsivulla www.speedlink.com on tukilomake.
  Tekniselle tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös sähköpostia:
  support@speedlink.com
  ON
  OFF
  1. Steek de jack plug van de kabel in de microfooningang (roze) van
  de computer.
  2. Schakel de microfoon in door de „ON/OFF“-schakelaar in de stand
  „ON“ te zetten.
  3. Controleer of de microfoon in het besturingssysteem en in de
  gebruikte software is geselecteerd als opnameapparaat en of het
  opnamevolume juist is ingesteld.
  4. Zet de microfoon naar wens onder een hoek. Als u de microfoon
  ongeveer 10 centimeter voor uw mond houdt, bent u het
  beste te verstaan.
  NL
  1. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην είσοδο μικροφώνου (ροζ)
  του υπολογιστή σας.
  2. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο, ωθώντας το διακόπτη „ON/OFF“
  στο „ON“.
  3. Εξασφαλίζετε ότι το μικρόφωνο έχει επιλεγεί στο λειτουργικό
  σύστημα καθώς και στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως συσκευή
  λήψης και ότι η στάθμη λήψης έχει ρυθμιστεί σωστά.
  4. Ρυθμίστε την κλίση του τρίποδου σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
  Για βέλτιστη επικοινωνία διατηρείτε κατά την ομιλία περίπου 10
  εκατοστά απόσταση.
  GR
  1. Zapojte západkový konektor kabelu do vstupu mikrofonu (růžový)
  na Vašem počítači.
  2. Mikrofon zapněte posunutím spínače „ON/OFF“ na „ON“.
  3. Ujistěte se, zda je mikrofon zvolen v operačním systému a v
  použitém softvéru jako záznamové zařízení, a zda je správně
  nastavená hladina snímání zvuku.
  4. Upravte sklon stativu dle Vašich potřeb. Pro optimální porozumění
  dodržujte při mluvení odstup cca. 10 centimetrů.
  CZ
  1. Koppla kabelns teleplugg till datorns mikrofoningång (rosa).
  2. Sätt på mikrofonen genom att ytta ON/OFF-knappen till läge ON.
  3. Försäkra dig om att mikrofonen valts som inspelningsapparat
  i operativsystemet samt i den programvara som används och att
  inspelningsljudet är rätt inställt.
  4. Luta stativet som du vill ha det. För bästa förståelse vid röstöverföring
  bör du hålla ett avstånd på ca 10 centimeter från mikrofonen.
  SE
  1. Csatlakoztassa a kábel jack dugóját számítógépe mikrofon bemene-
  tére (rózsaszín).
  2. Az „ON/OFF“ kapcsoló „ON“-ra állításával kapcsolja be a mikrofont.
  3. Győződjön meg arról, hogy a mikrofon az operációs rendszerben,
  valamint a felhasznált szoftverben felvevő készülékként legyen
  kiválasztva és hogy a felvételi szint megfelelően legyen beállítva.
  4. Stellen Sie die Neigung des Stativs auf Ihre Bedürfnisse ein.
  Az optimális érthetőség érdekében beszéd közben tartson kb.
  10 cm távolságot a mikrofontól.
  HU
  1. Подсоедините штекер кабеля к входу микрофона (розовый)
  компьютера.
  2. Включите микрофон, для этого переключите выключатель „ON/
  OFF“ в положение „ON“.
  3. Обеспечьте, чтобы микрофон был выбран в операционной
  системе, а также в используемом программном обеспечении
  в качестве устройства записи, и чтобы уровень записи был
  настроен правильно.
  4. Отрегулируйте наклон штатива. Для оптимального понимания при
  говорении соблюдайте расстояние примерно в 10 сантиметров до
  микрофона.
  RU
  NO
  FI
  1. Koble pluggen på kabelen til mikrofoningangen (rosa) på
  datamaskinen.
  2. Slå på mikrofonen ved å sette bryteren “ON/OFF“ til „ON“ (på).
  3. Forsikre deg om at mikrofonen er stilt inn korrekt i operativsystemet
  samt i den anvendte programvaren for opptak, og at opptaksnivået er
  stilt inn korrekt.
  4. Still inn hellingen av stativet for eget behov. For optimal klarhet, hold
  en avstand på 10 centimeter ved tale.
  1. Liitä johdon jakkipistoke tietokoneesi mikrofonituloon (roosa).
  2. Kytke mikrofoni päälle työntämällä „ON/OFF“-kytkin asentoon „ON“.
  3. Varmista, että mikrofoni on valittu käyttöjärjestelmässä ja käytetyssä
  ohjelmistossa tallennuslaitteeksi ja että tallennustaso on säädetty
  oikein.
  4. Säädä jalustan kaltevuus tarpeittesi mukaisesti. Ihanteellisen
  selkeyden vuoksi tulee puhuttaessa säilyttää noin 10cm:n etäisyys.
  PINK
Speed-Link Capo

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Capo o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Capo responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Speed-Link Capo aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Micrófonos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.9. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Griego, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Capo o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Speed-Link Capo

Marca Speed-Link
Modelo Capo
Producto Micrófono
EAN 4027301187038
Idioma Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Micrófono
Tipo Micrófo✗ para PC
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad Alámbrico
Desempeño
Longitud de cable 2m
Conectar y usar (Plug and Play)
Color del producto Negro
Otras características
Conector 3, 5 mm
Contenido del embalaje
Soporte de sobremesa

Manuales de productos relacionados

Micrófono Speed-Link

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más