Speed-Link Darkfire Racing

Speed-Link Darkfire Racing manual

(1)
 • 1
  2
  white
  Quick install Guide Vers. 1.0
  sl-6684-Bk
  darkFire
  racinG WHeel
  Pc-GaMinG
  SL-6684-BK | Vers. 1.0
  ©2011 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
  registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. PlayStation is a registered trademark of Sony Computer Entertainment
  Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any
  errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Technical support
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way
  is via our website: www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at:
  eu-support@speedlink.com.
  Συνδέστε το καλώδιο του σετ πεντάλ στη σύνδεση
  του τιμονιού και το καλώδιο USB με τον Η/Υ ή με
  το PlayStation
  ®
  3.
  Κατά τη χρήση με τον Η/Υ παρακαλούμε
  τοποθετήστε τον οδηγό του CD στον οδηγό CD-
  ROM και εγκαταστήστε τον.
  GR
  Koppla pedalkitets kabel till anslutningen på ratten
  och USB-kabeln till datorn eller PlayStation
  ®
  3.
  Om pedalkitet ska användas med en PC lägger du
  in CD-skivan med drivrutin i CD-enheten och
  installerar drivrutinen.
  SE
  Zapojte kabel pedálového kitu do přípojky volantu
  a zapojte kabel USB do počítače
  nebo PlayStation
  ®
  3.
  Při použití počítačem vložte laskavě CD s budicím
  programem do pohonu CD-ROM a instalujte
  budicí program.
  CZ
  Slut kablet fra dit pedal-sæt til rattets bøsning og
  forbind USB-kablet med computeren eller
  din PlayStation
  ®
  3.
  Hvis du bruger sættet sammen med din PC, læg
  venligst driver CD’en ind i dit CD-ROM drev og
  installer driverne.
  DK
  Podłącz przewód zestawu pedałów do złącza
  kierownicy i podłącz przewód USB do komputera
  lub do PlayStation
  ®
  3.
  Podczas użytkowania z komputerem PC należy
  umieścić płytę CD ze sterownikami w napędzie
  CD-ROM i zainstalować sterowniki.
  PL
  Csatlakoztassa a pedálkészlet kábelét a kormány
  csatlakozására és kösse össze az USB kábelt a
  számítógéppel vagy a PlayStation
  ®
  3-mal.
  Számítógéppel használva helyezze be a meghajtó
  CD-t a CD-ROM-ba és telepítse a meghajtót.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  A termék számítógépre vagy PlayStation
  ®
  3-ra csatlakoztatva
  beadó készülékként működik és zárt helyiségben használható. A
  Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett
  kárért vagy személyi sérülésért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen,
  hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a
  készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
  Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
  www.speedlink.com keresztül érhet el. Máskülönben e-mailben is
  fordulhat hozzánk: eu-support@speedlink.com.
  Hu
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas inomhus som inputapparat
  och anslutas till en dator eller en PlayStation
  ®
  3. Jöllenbeck GmbH
  tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett
  resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att
  produkten använts för syften som inte motsvarar
  tillverkarens anvisningar.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion.
  I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
  vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida
  www.speedlink.com. Alternativt kan du skicka ett e-brev till
  eu-support@speedlink.com.
  se
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet som indtastningsenhed for
  tilslutningen til en computer eller en PlayStation
  ®
  3 og
  anvendelsen i lukkede rum. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt
  for skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et
  formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
  med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af
  enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
  afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
  support som du nder på vores webside www.speedlink.com.
  Alternativ kan du kontakte os via e-mail til
  eu-support@speedlink.com.
  dk
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Niniejszy produkt jako urządzenie wprowadzające nadaje się
  wyłącznie do podłączania do komputera lub do PlayStation
  ®
  3 i
  może być użytkowany wyłącznie w zamkniętych
  pomieszczeniach. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi
  na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub
  niezgodnego z określonym przez producenta
  użytkowania produktu.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
  wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
  telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
  mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
  W takim wypadku należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić
  się do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej można
  skontaktować się przez naszą stronę internetową
  www.speedlink.com. Alternatywnie można wysłać wiadomość
  e-mail na adres eu-support@speedlink.com.
  Pl
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je určen pouze jako vstupní zařízení pro připojení k
  počítači nebo PlayStation
  ®
  3 a pro použití v uzavřených
  prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
  poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
  nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v
  důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
  uvedeny výrobcem.
  Upozornění ke konformitě
  Pod vlivem silně statických, elektrických, vysocefrekvenčních polí
  (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít
  k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
  pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
  prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
  našich webových stránek www.speedlink.com. Případně jej
  kontaktujte e-mailem eu-support@speedlink.com.
  cZ
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
  σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε ένα PlayStation
  ®
  3
  και για χρήση σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH
  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για
  τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
  εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από
  τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
  υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση
  μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com. Εναλλακτικά
  επικοινωνήστε μέσω E-Mail στη διεύθυνση
  eu-support@speedlink.com.
  Gr
  Connecting the wheel to your PC or PlayStation
  ®
  3
  Installing the driver
  PCPlayStation
  ®
  3
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu syöttölaitteeksi tietokoneeseen tai
  PlayStation
  ®
  3:een liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa.
  Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
  syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
  johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai
  valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny
  tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä
  verkkosivumme www.speedlink.com kautta. Vaihtoehtoisesti voit
  ottaa yhteyttä sähköpostitse eu-support@speedlink.com.
  Fi
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun egnet som inntastingsapparat for tilkobling
  til en datamaskin eller en PlayStation
  ®
  3, og for bruk innendørs.
  Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
  personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk,
  eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så
  fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta
  kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
  www.speedlink.com. Alternativt kan du ta kontakt med dem via
  e-post til eu-support@speedlink.com.
  nO
  Koble pedalsettets ledning til tilsvarende kobling på
  rattet, og USB-kabelen til PC-en
  eller PlayStation
  ®
  3.
  Ved bruk på PC-en må du legge driver-CD-en i
  CD-ROM-leseren og installer driveren.
  NO
  Liitä poljinsetin johto ohjauspyörän vastaavaan
  liitäntään ja USB-johto tietokoneeseen tai
  PlayStation
  ®
  3 -konsoliin.
  Aseta ajuri-CD tietokoneessa käyttöä varten
  CD-ROM-asemaan ja asenna ajuri.
  FI

¿Necesita ayuda?

Numero de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Darkfire Racing o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Darkfire Racing responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Speed-Link Darkfire Racing aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Controladores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.3. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Griego, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Darkfire Racing o necesita ayuda?

Especificaciones de Speed-Link Darkfire Racing

Marca Speed-Link
Modelo Darkfire Racing
Producto Controlador
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Dispositivo de entrada
Cantidad de botones 12
Tipo de dispositivo Volante + Pedales
Plataformas de juego soportadas PC, Playstation 3
Tecnología de control para juegos Digital
Botones de función control para gaming -
Vibración por reflejo
Botones programables
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad Alámbrico
Interfaz del dispositivo USB
Ergonomía
Longitud de cable 1.8m
Color del producto Negro
Detalles técnicos
Cantidad 1
Peso y dimensiones
Peso -g
Empaquetado
Tipo de embalaje Caja

Productos relacionados Speed-Link Darkfire Racing

  Manuales de productos relacionados

  Controlador Speed-Link

  Añadir manual

  ¿Tiene un manual que le gustaría añadir?