Speed-Link Event SL-8004-BK

Speed-Link Event SL-8004-BK manual

(1)
 • VERS. 1.0
  QUICK INSTALL GUIDE
  EVENT
  STEREO SPEAKERS
  SL-8004-BK
  ©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. Snappy, SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and
  the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the
  property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
  may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  Please keep this information for later reference.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  TECHNICAL SUPPORT
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
  the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
  PL
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako głośniki
  do podłączenia do komputera lub do innego źródła dźwięku
  i do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
  za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek
  nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub
  niezgodnego z określonym przez producenta
  użytkowania produktu.
  Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
  UWAGA: długie słuchanie przy dużej głośności może
  spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przed każdym
  użyciem należy sprawdzić poziom głośności i unikać zbyt
  dużego poziomu głośności.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia
  radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
  mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
  przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
  W takim wypadku należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem
  należy zwrócić się do naszej pomocy technicznej.
  Najszybszy sposób kontaktu to nasza strona
  internetowa www.speedlink.com.
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen
  til en computer eller en anden lydkilde og anvendelsen i
  lukkede rum. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader
  på produktet eller personskader på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse
  til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
  Undgå høreskader
  GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang
  tidsperiode, kan det føre til permanente høreskader.
  Kontroller før hver anvendelse den indstillede lydstyrke
  og undgå for høje niveauer.
  Overensstemmelseserklæring:
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter
  eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-afl adninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser
  af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
  forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
  venligst vores support som du fi nder på vores
  webside www.speedlink.com.
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska användas som högtalare inomhus
  och anslutas till en dator eller någon annan ljudkälla.
  Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt
  eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
  användning eller att produkten använts för syften som inte
  motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Undvik hörselskador
  AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov
  till varaktiga hörselskador. Kontrollera alltid
  volyminställningen innan du sätter på produkten
  och undvik alltför höga ljudstyrkor.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
  funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
  dig till vår support via vår webbplats www.speedlink.com.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más
  hangforrásra történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben
  való használatra alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
  felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy
  személyi sérülésért, ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen,
  hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas
  zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Használat előtt
  mindig ellenőrizze a beállított hangerőt és kerülje a túl
  magas szintet.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
  telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
  készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel.
  Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot
  a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének,
  forduljon támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
  honlapunkon, a www.speedlink.com címen érhet el.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen
  tai muuhun äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön
  suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista
  vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
  loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
  asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
  vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen
  kuuntelu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Tarkasta
  asetettu äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja vältä
  liian korkeita tasoja.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
  kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
  mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
  toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
  häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia,
  käänny tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin
  verkkosivumme kautta, osoitteessa www.speedlink.com.
  EL
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν
  υπολογιστή ή σε μια άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε
  κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
  ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
  χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
  αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Αποφυγή βλαβών στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές
  εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες της ακοής.
  Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και
  αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
  (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε
  να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε
  να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας
  μας www.speedlink.com.
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro
  zapojení do počítače nebo jiného zvukového zdroje a pro
  použití v uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH
  nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob,
  vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
  použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
  účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti
  může způsobit trvalé poškození sluchu. Před každým
  použitím zkontrolujte nastavenou hlasitost a vyhýbejte se
  příliš vysoké úrovni zvuku.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  V případě technických problémů s tímto produktem
  kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji
  dostupný prostřednictvím našich webových stránek
  www.speedlink.com.
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til
  en datamaskin eller en annen lydkilde, og kun for bruk i
  lukkede rom. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader
  på produktet eller for personskader som skyldes uaktsom,
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
  utover det som er angitt fra produsenten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige
  hørselsskader. Kontroller innstilte lydvolum før hver bruk, og
  unngå for høy innstilling.
  Samsvarserklæring
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
  høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
  apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
  forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du
  henvende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår
  nettside www.speedlink.com.
  SE
  1. Koppla USB-strömkabeln till en ledig USB-port på din
  PC eller notebook.
  2. Koppla högtalarna till audioutgången (grön) på din PC
  eller MP3-spelare med audiokabeln (3,5mm).
  3. Sätt på högtalarna genom att trycka in den lilla knappen
  till vänster.
  4. Ställ in volymen med skruvreglaget till höger.
  Kontrollera att volymen är inställd så lågt som möjligt
  innan du startar uppspelningen och anpassa den
  sedan långsamt.
  5. Du kan också ansluta ett par hörlurar till 3,5mm-uttaget,
  då kopplas ljudet bort från högtalarna automatiskt.
  DK
  1. Tilslut USB-kabel til strømforsyningen til en ledig
  USB-grænsefl ade på din PC eller notebook.
  2. Forbind højtaleren via lydkablet (3,5mm) med
  højtalerudgangen (grøn) af din PC eller MP3-afspiller.
  3. Tænd for højtalerne via et tryk på knappen (til venstre).
  4. Med drejeregulatoren indstiller du lydstyrken. Inden
  du starter afspilningen skal du holde øje med, at
  lydstyrken er indstilles så lavt som muligt og juster
  regulatoren langsomt.
  5. På 3,5mm-bøsningen kan du tilslutte hovedtelefoner,
  derved dæmpes højtalerne automatisk.
  PL
  1. Podłącz kabel zasilający USB do wolnego złącza
  USB komputera PC lub notebooka.
  2. Połącz głośniki kablem audio (3,5mm) z wyjściem audio
  (zielone) komputera lub odtwarzacza mp3.
  3. Włącz głośniki, naciskając przycisk po lewej stronie.
  4. Ustaw głośność za pomocą regulatora głośności
  (po prawej). Przed włączeniem ustaw niski poziom
  głośności, następnie po włączeniu dostosuj
  odpowiednio poziom głośności.
  5. Do gniazda 3,5mm można podłączyć słuchawki.
  Głośniki są wówczas automatycznie wyłączane.
  HU
  1. Csatlakoztassa az áramellátás USB kábelét
  számítógépe vagy notebookja szabad USB portjára.
  2. A hangszórót csatalkoztassa az audió kábellel (3,5 mm)
  számítógépe vagy MP3 lejátszója audió kimenetére
  (zöld).
  3. Kapcsolja be a hangszórókat a gomb (bal)
  megnyomásával.
  4. A forgatható szabályzóval (jobbról) állítsa be a
  hangerőt. A lejátszás megkezdése előtt ügyeljen arra,
  hogy a hangerő a legkisebb értékre legyen állítva, majd
  lassan növelje a szintet a kívánt mértékre.
  5. A 3,5 mm-es aljzatra fejhallgatót csatlakoztathat,
  ilyenkor a hangfal magától elnémul.
  CZ
  1. Zapojte USB kabel pro napájení do volného USB
  rozhraní na vašem PC nebo notebooku.
  2. Pomocí audio kabelu (3,5 mm) zapojte reproduktory
  do audio výstupu (zelený) na vašem PC nebo
  MP3 přehrávači.
  3. Zapněte reproduktory stiskem tlačítka (vlevo).
  4. Otočným ovladačem (vpravo) můžete nastavit hlasitost.
  Před spuštěním reprodukce dbejte na to, zda je
  hlasitost nastavena na nejnižší možnou hodnotu, až
  pak pomalu nastavte úroveň hlasitosti.
  5. Do 3,5 mm zdířky můžete zapojit sluchátka,
  reproduktory se přitom automaticky ztlumí.
  EL
  1. Συνδέστε το καλώδιο USB για την παροχή ρεύματος σε μια
  ελεύθερη διασύνδεση USB του Η/Υ σας ή του φορητού σας
  υπολογιστή.
  2. Συνδέστε τα ηχεία μέσω του καλωδίου ήχου (3,5χιλ.) με την
  έξοδο ήχου (πράσινο) του Η/Υ σας ή του MP3-Player σας.
  3. Ενεργοποιήστε τα ηχεία με μια πίεση στο κουμπί (αριστερά).
  4. Με τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή (δεξιά) ρυθμίζετε την
  ένταση. Πριν από την έναρξη της αναπαραγωγής προσέξτε
  ότι η ένταση θα έχει ρυθμιστεί στην πιο ελάχιστη δυνατή τιμή
  και στη συνέχεια ρυθμίστε αργά τη στάθμη.
  5. Στην υποδοχή 3,5χιλ. μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά, τα
  ηχεία απενεργοποιούνται αυτόματα τότε.
  FI
  1. Liitä USB-johto virransyöttöä varten PC:n tai kannettava
  vapaaseen USB-liitäntään.
  2. Liitä kaiuttimet audiojohdolla (3,5mm) PC:n tai MP3-
  soittimen audiolähtöön (vihreä).
  3. Kytke kaiuttimet päälle painamalla painiketta
  (vasemmalla).
  4. Äänenvoimakkuus säädetään kiertosäätimellä
  (oikealla). Varmista ennen toiston aloittamista, että
  äänenvoimakkuus on asetettu mahdollisimman
  alhaiseen arvoon, ja sovita tasoa hitaasti.
  5. 3,5mm:n holkkiin voidaan liittää kuulokkeet, tällöin
  kaiuttimet kytketään automaattisesti mykäksi.
  NO
  1. Koble USB-kabelen for strømforsyning til en ledig USB-
  port på din PC eller notebook.
  2. Koble høyttalerne til audioutgangen (grønn) på PC-en
  eller MP3-spilleren via audiokoabelen (3,5mm).
  3. Slå på høyttalerne ved å trykke på knappen (til venstre).
  4. Reguler lydvolumet ved hjelp av skrubryteren (til
  høyre). Før du starter avspillingen, se til at volumet er
  stilt inn på en verdi så lav som mulig, og deretter kan du
  langsomt øke nivået.
  5. På 3,5-mm-uttaket kan du koble til høretelefoner,
  lyden på høyttalerne blir da automatisk koblet ut.
  USB POWER CONNECTION
  1
  POWER
  VOLUME
  +
  -
  HEADPHONES
  4
  POWER
  VOLUME
  +
  -
  VOLUME
  3
  Green
  Green
  AUDIO CONNECTION
  2
Speed-Link Event SL-8004-BK

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Event SL-8004-BK o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Event SL-8004-BK responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría y ha sido calificado por personas con un promedio de . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: . ¿Tiene alguna pregunta sobre o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Speed-Link Event SL-8004-BK

Marca Speed-Link
Modelo Event SL-8004-BK
Producto Altavoz
EAN 4027301955156
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Altavoces
Canales de salida de audio 2.0canales
Número de dispositivos 1
Tipo de altavoces -
Ubicación de altavoz Mesa/estante
Tweeter
Altavoz
Amplificador
Ampificador
Audio
Potencia estimada RMS 5W
Rango de frecuencia -Hz
Obstrucción -
Sensibilidad -
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad Alámbrico
Auriculares 3, 5 mm
Conexión USB
Conector de 3,5 mm
Desempeño
Color del producto Negro
Indicadores LED
Uso recomendado Universal
Adecuado para uso en exteriores
Material de la carcasa -
Control de energía
Alimentación USB
Otras características
Ecualizador
Compatibilidad con bases dock de Apple No compatible
- USB/3, 5mm
Peso y dimensiones
Ancho 70mm
Profundidad 80mm
Altura 185mm

Manuales de productos relacionados

Altavoz Speed-Link

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Speed-LinkEvent SL-8004-BK .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más