Speed-Link SL-6351-SWT

Speed-Link SL-6351-SWT manual

(1)
 • 1. Za pomocą obu kciuków otwórz pojemnik baterii. Włóż baterie. Zwrócić uwagę na
  właściwą biegunowość. Zamknij wnękę bateri.
  2. Przełącznikim po spodniej stronie włącz mysz. Rolka myszy zaświeci na chwilę na
  niebiesko.
  3. W Panelu sterowania kliknij ikonę Bluetooth
  ®
  i wybierz „Dodaj“. Naciśnij przycisk
  połączenia po spodnie stronie myszy. Rolka myszy zaczyna migać.
  4. Zaznacz opcję „Urządzenie jest podłączone i może zostać rozpoznane“, następnie kliknij
  „Dalej“ i wybierz z listy „Mysz Bluetooth
  ®
  “. Wybierz „Nie stosuj klucza głównego“ i kliknij
  „Dalej“. Mysz jest gotowa do pracy.
  Wskazówka: przez jednoczesne naciśnięcie rolki (2 - 3 sekundy) i prawego przycisku
  myszy można przełączać między rozdzielczością 1600 a 800 dpi i odwrotnie.
  PL
  1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και με τους δύο αντίχειρες.Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
  Προσέχετε εδώ για τη σωστή πολικότητα. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.
  2. Ενεργοποιήστε το ποντίκι στην κάτω πλευρά. Ο τροχός ποντικιού ανάβει για λίγο μπλε.
  3. Κάντε κλικ στο σύμβολο Bluetooth
  ®
  στο σύστημα ελέγχου και επιλέξτε την „Προσθήκη“.
  Πιέστε τώρα τον διακόπτη Connect στην κάτω πλευρά του ποντικιού. Ο τροχός ποντικιού
  ξεκινά να αναβοσβήνει.
  4. Ενεργοποιήστε την επιλογή „Η συσκευή έχει ρυθμιστεί και μπορεί να αναγνωριστεί“,
  κάντε κλικ στο „Συνέχεια“ και επιλέξτε το „Ποντίκι Bluetooth
  ®
  “ από τη λίστα. Επιλέξτε „Μη
  χρησιμοποιείτε κυρίως κλειδί“ και κάντε κλικ στη „Συνέχεια“. Το ποντίκι είναι τώρα έτοιμο
  για χρήση.
  Υπόδειξη: Μέσω ταυτόχρονης πίεσης του τροχού κύλισης (2-3 δευτερόλεπτα) και του
  δεξιού πλήκτρου ποντικιού μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των ευκρινειών 1600
  και 800 dpi.
  GR
  1. Åbn batterirummet med begge tommelfi nger. Sæt batterierne i. Hold herved øje på den
  korrekte polaritet. Luk batterirummet.
  2. Tænd musen på bunden. Musehjulet lyser kort blåt.
  3. Klik på Bluetooth
  ®
  symbolet i systemstyringen og udvælg „Tilføj“. Tryk nu connect-knap-
  pen på musens bund. Musehjulet starter at blinke.
  4. Aktiver optionen ”Enheden er indrettet og kan genkendes”, klik på ”Næste” og udvælg
  Bluetooth
  ®
  -musen fra listen. Vælg „Brug ikke adgangsnøgle“ og klik på „Næste“ Din mus
  er nu klar til brug.
  Bemærk: Du kan skifte mellem opløsning på 1600 og 800 dpi hvis du samtidigt
  trykker rullehjulet (2-3 sekunder) og den højre museknap.
  DK
  1. Přihrádku na baterie otevřte oběmi palci. Vložte baterie. Dbejte při tom na správnou
  polaritu. Přihrádku na baterie uzavřete.
  2. Zapněte myš na spodní straně. Kolečko myše se na krátkou dobu rozsvítí modře.
  3. Klikněte na symbol Bluetooth
  ®
  v systémovém řízení a zvolte „přidat“. Stiskněte nyní
  spínač Connect na spodní straně myši. Kolečko myši začne blikat.
  4. Aktivujte opci „přístroj je seřízený a lze jej rozpoznat“, klikněte na „dále“ a vyberte „myš
  Bluetooth
  ®
  “ z listiny. Zvolte „nepoužívat hlavní kíč“ a klikněte na „dál“. Nyní je myš
  připravená k použití.
  Upozornění: Současným stisknutím rolovacího kolečka (2-3 sekundy) a pravé klávesy
  myši můžete přepínat mezi rozlišováním od 1600 a 800 dpi tam a zpět.
  CZ
  1. Nyissa ki mindkét hüvelykujjával az elemtartót. Helyezze be az elemeket. Közben ügyel-
  jen a pólusok megfelelő elhelyezkedésére. Csukja vissza az elemrekeszt.
  2. Kapcsolja be az egeret a hátoldalon. Az egér görgője röviden kéken villan fel.
  3. Kattintson a vezérlőpulton a Bluetooth
  ®
  rendszerre és válassza ki a „Hozzáadás“ pontot.
  Nyomja meg a Connect kapcsolón az egér alján. Az egér görgője villogni kezd.
  4. Kapcsolja be „A készülék be van állítva és felismerhető“ opciót és kattintson a „Tovább“
  gombra és válassza ki a listából a „Bluetooth
  ®
  egeret“. Válassza ki a „Nem használok
  főkulcsot“ pontot és kattintson a „Tovább“ gombra. Az egér ekkor használható.
  Tudnivaló: a görgős egér és a jobb egérgomb egyszerre történő bekapcsolása által
  (2-3 másodperc) ide-oda lehet váltani az 1600 és 800 dpi felbontás között.
  HU
  1. Använd båda tummarna för att öppna batterifacket. Lägg in batterierna. Se till så att
  polerna ligger rätt. Stäng batterifacket igen.
  2. Sätt på musen på undersidan. Mushjulet lyser till med blått sken.
  3. Klicka på bluetooth
  ®
  -symbolen i kontrollpanelen och välj „Lägg till“. Tryck sedan på
  connect-knappen på musens undersida. Mushjulet börjar blinka.
  4. Aktivera alternativet „Enheten är klar att upptäckas“, klicka på „Fortsätt“ och välj
  „Bluetooth
  ®
  -mus“ i listan. Välj „Använd ingen huvudkod“ och klicka på „Fortsätt“. Musen är
  nu klar att användas.
  Observera: Om du trycker på rullningshjulet och höger musknapp samtidigt
  (i 2-3 sekunder) kan du växla mellan en upplösning på 1600 och 800 dpi.
  SE
  Connect
  Omezení odpovědnosti
  Společnost Jöllenbeck GmbH neručí za škody na výrobku ani úra-
  zy osob způsobené nepozorným, neodborným nebo nesprávným
  používáním výrobku nebo jeho používáním neodpovídajícím účelu
  stanovenému výrobcem.
  Konformita
  Společnost Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek
  splňuje příslušná bezpečnostní ustanovení směrnice EU 1999/5/
  ES. Celý text prohlášení o shodě si můžete vyžádat na našem
  webu www.speedlink.com.
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Podpora
  V případě potíží při instalaci nebo připojování zařízení se obraťte
  na naše oddělení technické podpory. Na našem webu
  www.speedlink.com je k dispozici formulář pro využití podpory.
  Můžete také napsat e-mail přímo do oddělení podpory:
  support@speedlink.com
  Záruka
  Na tento výrobek poskytujeme záruku dva roky od data prodeje.
  Záruka se vztahuje na zpracování a všechny použité komponenty.
  Upozornění k bateriím
  Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Používejte pouze baterie
  předepsaných typů. Nikdy nepoužívejte staré a nové baterie nebo
  baterie různých typů. Nahraďte okamžitě staré a slabé baterie.
  Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.
  CZ
  Αποποίηση ευθύνης
  Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για
  ενδεχόμενες ζημιές στο προϊόν ή προσωπικούς τραυματισμούς λόγω
  απροσεξίας, μη ενδεδειγμένης χρήσης ή χρήση του προϊόντος πέραν
  αυτής για την οποία προορίζεται.
  Με το παρόν, η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι το προϊόν
  συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας που
  παρατίθενται στην ευρωπαϊκή οδηγία 1999/5/ΕΚ. Το πλήρες
  κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στη γερμανική
  γλώσσα, κατόπιν αιτήματος, στον ιστότοπο www.speedlink.com.
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
  υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
  αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
  περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές
  που δημιουργούν παρεμβολή.
  Υποστήριξη
  Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη σύνδεση
  ή εγκατάσταση της συσκευής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο
  τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης. Συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο
  τεχνικής υποστήριξης που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας www.
  speedlink.com. Διαφορετικά, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα
  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο τμήμα τεχνικής
  υποστήριξης: support@speedlink.com
  Εγγύηση
  Για το προϊόν αυτό σας προσφέρουμε εγγύηση δυο ετών από την
  ημερομηνία αγοράς για την ποιότητα υλικών και κατασκευής.
  Υποδείξεις σχετικά με τις μπαταρίες
  Φυλάτε τις μπαταρίες εκτός εμβέλειας παιδιών. Χρησιμοποιείτε
  μόνο τους προδιαγεγραμμένους τύπους μπαταριών. Ποτέ
  μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλαιές και νέες μπαταρίες ή
  διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Αντικαθιστάτε αμέσως τις παλιές
  και αδύναμες μπαταρίες. Απορρίπτετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες
  σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
  GR
  Felelősség kizárása
  A termék elővigyázatlan kezelésből, szakszerűtlen, hibás vagy
  nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásáért vagy az
  ilyen okokból bekövetkező személyi sérülésekért a Jöllenbeck
  GmbH nem vállal felelősséget.
  Megfelelőség
  A Jöllenbeck GmbH ezennel kijelenti, hogy e termék megfelel
  az 1999/5/EK irányelvben foglalt biztonsági követelményeknek.
  A teljes megfelelési nyilatkozat honlapunkon olvasható: www.
  speedlink.com.
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mi-
  krohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
  növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Támogatás
  Amennyiben nehézségekbe ütközik a termék üzembe helyezése
  vagy csatlakoztatása során, kérjen tőlünk műszaki támogatást.
  Honlapunkon a www.speedlink.com címen rendelkezésre áll egy
  támogatást kérő űrlap. Vagy közvetlenül e-mailben is fordulhat
  hozzánk támogatási igényével: support@speedlink.com
  Garancia
  E termékre a vásárlás dátumától számított két év garanciát
  vállalunk a kidolgozásra és minden beépített alkatrészre.
  Elemekre vonatkozó tudnivalók
  Az elemeket kisgyermekektől elzárva tárolja! Csak az előírt
  elemtípust használja! Soha ne használjon egyszerre régi és új
  elemeket vagy pedig különböző fajta elemeket. Azonnal cserélje ki
  a régi és gyenge elemeket! A használt elemeket a helyi rendelke-
  zéseknek megfelelően ártalmatlanítsa!
  HU
  Wyłączenie z odpowiedzialności
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
  produktu lub obrażenia osób powstałe wskutek nieuważnego,
  niewłaściwego, nieprawidłowego lub niezgodnego z
  przeznaczeniem użycia.
  Zgodność
  Jöllenbeck GmbH oświadcza, że ten produkt jest zgodny z
  odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie
  UE 1999/5/EC. Pełną deklarację zgodności można pobrać na
  naszej stronie internetowej www.speedlink.com. Silne pola
  elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej
  częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony
  komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
  przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Dział techniczny
  W przypadku trudności z instalacją lub podczas podłączania
  urządzenia, należy zwrócić się o pomoc do naszego działu
  technicznego. Na naszej stronie internetowej www.speedlink.com
  przygotowaliśmy formularz pomocy technicznej. Z działem
  technicznym można skontaktować się również bezpośrednio
  wysyłając wiadomość e-mail: support@speedlink.com
  Gwarancja
  Na niniejszy produkt udzielamy Państwu gwarancji na okres
  dwóch lat od daty zakupu obejmującą obsługę i wszystkie
  wbudowane elementy.
  Wskazówki dotyczące korzystania z baterii
  Baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Należy używać
  wyłącznie odpowiednich typów baterii. Baterie należy wymieniać
  zawsze w komplecie, zawsze na taki sam typ. Przeterminowane i
  zużyte baterie należy jak najszybciej wymienić na nowe.
  Zużyte baterie należy oddać do utylizacji zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
  PL
  Fritagelse for ansvar
  Jöllenbeck GmbH overtager intet ansvar for materialeskader
  eller personskader, som opstår på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig, ukorrekt brug eller hvis produktet bruges til
  andre formål end dem som angives af producenten.
  Konformitet
  Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer
  overens med alle relevante sikkerhedsbestemmelser af
  EU-direktivet 19999/5/EC. Den fuldstændige overensstemmelse-
  serklæring kan forespørges på vores hjemmeside under
  www.speedlink.com.
  Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en høj frekvens
  (radioanlæg, mobiltelefoner, udladning af mikrobølger) kan
  påvirke enhedens (enhedernes) funktion. Forsøg i dette tilfælde at
  forstørre afstanden til de forstyrrende enheder.
  Support
  Hvis du har problemer med installeringen eller tilslutningen af
  enheden, kontakt venligst vores tekniske support. På vores
  websted www.speedlink.com fi nder du en supportblanket.
  Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support:
  support@speedlink.com
  Garanti
  For dette produkt giver vi en garanti på to år fra købsdatoen for
  forarbejdning og alle integrerede komponenter.
  Batterianvisninger
  Batterier skal opbevares således, at de ikke er i rækkevidde af
  børn. Brug kun de foreskrevne batterityper.
  Gamle og nye batterier eller forskellige slags batterier, bør aldrig
  bruges samtidigt. Gamle eller næsten tomme batterier bør straks
  udskiftes. Gamle batterier skal bortskaffes eller gives til genbrug
  ifølge de lokale bestemmelser.
  DK
  Friskrivningsklausul
  Jöllenbeck GmbH har inte någon ansvarsskyldighet för skador
  på produkt eller person som orsakats av oaktsam, felaktig eller ej
  därtill avsedd användning av produkten.
  Försäkran om överensstämmelse
  Härmed förklarar Jöllenbeck GmbH att denna produkt
  överensstämmer med relevanta säkerhetsbestämmelser enligt
  EU-riktlinje 1999/5/EC. Fullständig konformitetsförklaring fi nns att
  beställa från vår hemsida www.speedlink.com.
  Starka statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioanlägg-
  ningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan
  påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka
  öka avståndet till den apparat som stör.
  Support
  Vänd dig till vår tekniska support om du har problem vid
  installation eller anslutning av apparaten. På vår hemsida
  www.speedlink.com fi nns det ett supportformulär. Alternativt kan
  du skicka ett e-postmeddelande direkt till supporten:
  support@speedlink.com
  Garanti
  För denna produkt lämnar vi garanti på tillverkning och material i
  två år från inköpsdatum.
  Hantera batterier rätt
  Förvara batterier utom räckhåll för barn. Använd bara den typ
  av batterier som föreskrivs. Använd aldrig gamla och nya eller
  olika typer av batterier samtidigt. Byt genast ut gamla och svaga
  batterier. Kassera förbrukade batterier enligt de lokala
  bestämmelserna.
  SE
  Исключение ответственности
  Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за повреждения
  изделия или травмы людей вследствие неосторожной,
  ненадлежащей, неправильной или непредусмотренной
  производителем эксплуатации устройства.
  Настоящим Jöllenbeck GmbH заявляет, что данное изделие
  отвечает соответствующим правилами техники безопасности
  директивы 1999/5/EC. Запросить полную декларацию о
  соответствии можно на нашем сайте www.speedlink.com.
  Из-за влияния сильных статических, электрических или
  высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
  мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть
  радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от
  источников помех.
  Поддержка
  В случае трудностей с установкой или подключением устройства
  следует обратиться в службу технической поддержки. На нашем
  сайте www.speedlink.com имеется формуляр для поддержки.
  В качестве альтернативы за поддержкой можно обратиться по
  адресу электронной почты: support@speedlink.com
  Гарантия
  На данное изделие и все встроенные части действует гарантия в
  течение 2 лет со дня покупки.
  Указания по батарейкам
  Храните батарейки в недоступном для детей месте.
  Пользуйтесь только указанными типами батареек.
  Никогда не используйте одновременно старые и новые
  батарейки или разные типы батареек.
  Немедленно меняйте батарейки с малым зарядом.
  Утилизируйте батарейки согласно местным предписаниям.
  RU
  VERS. 1.0
  ©2009 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
  swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their
  respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
  Information contained herein is subject to change without prior notice.
  LLENBECK GmbH, 27404 Weertzen, GERMANY
  QUICK INSTALL GUIDE
  SL-6351
  CORE CS
  BLUETOOTH
  ®
  MOUSE
  Connect
Speed-Link SL-6351-SWT

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link SL-6351-SWT o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link SL-6351-SWT responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Speed-Link SL-6351-SWT aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Ratones y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.4. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link SL-6351-SWT o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Speed-Link SL-6351-SWT

Marca Speed-Link
Modelo SL-6351-SWT
Producto Ratón
EAN 4027301163513
Idioma Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Ratón
Interfaz del dispositivo Bluetooth
Cantidad de botones 3
Tecnología de detección de movimientos Óptico
Resolución de movimiento 800DPI
Rueda de desplazamiento
null
Requisitos del sistema
Sistema operativo MAC soportado
Otras características
Sistemas operativos compatibles Windows, BlueSoleil, Macintosh
Diseño
Color del producto Blanco
Control de energía
Numero de baterías soportadas 2
Ergonomía
Alcance inalámbrico 10m

Manuales de productos relacionados

Ratón Speed-Link

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más