Speed-Link SL-6374-SSV manual

Vea aquí el manual gratuito de Speed-Link SL-6374-SSV. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Speed-Link SL-6374-SSV propietarios.

SE
1. Öppna kabelfacket på musens undersida, dra ut kabeln och stäng facket igen. Vid leveransen är kabeln
redan utdragen en bit, då faller förstås det här momentet bort.
2. Sätt kontakten i en ledig USB-port på din dator. Drivrutinen installeras automatiskt och kort därefter är
musen klar att användas.
3. För att förlänga kabeln drar du bara försiktigt ut den till önskad längd vid USB-kontakten – kabelvindan låser
fast automatiskt.
4. För att rulla in kabeln igen öppnar du först facket. Dra sedan lätt i kabeln tills spärren släpper, men inte så
mycket att kabelvindan låser sig i nästa läge. Låt sedan kabeln långsamt rullas in i musen och stäng facket
igen.
5. Med dpi-växlaren ställer du in känslighet för mussensorn. Du kan välja mellan två inställningar: hög
(1.600dpi, knappens LED-indikator lyser blått) och låg (1.000dpi, LED-indikatorn förblir mörk).
DK
1. Åbn kabelrummet på undersiden af musen, træk kablet ud, og luk rummet igen. Når musen udleveres, er
kablet allerede trukket delvist ud, så dette trin bortfalder.
2. Slut stikket til en ledig USB-port på computeren. Driveren installeres automatisk, og musen er klar til brug
lige efter.
3. For at forlænge kablet skal du trække forsigtigt i USB-stikket, indtil det har den ønskede længde –
kabelrullen går automatisk i indgreb.
4. Åbn først kabelrullen, når kablet skal rulles ind igen. Træk forsigtigt i kablet, da låsen ellers løsnes, uden at
kabelrullen går i hak i det næste trin. Lad kablet glide langsomt tilbage til musen, og luk rummet igen.
5. Vælg musesensorens følsomhed med dpi-omskifteren. Der er to følsomhedstrin: højt (1.600dpi, LED i
tasten lyser blåt) og lavt (1.000dpi, LED bliver ved med at være mørk).
PL
1. Otwórz wnękę na spodzie myszy, wyciągnij kabel i zamknij wnękę. W chwili dostawy kabel jest już częściowo
wyciągnięty, a więc ten krok odpada.
2. Podłącz wtyk do wolnego złącza USB komputera. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie, a po
chwili mysz będzie gotowa do pracy.
3. Aby przedłużyć kabel, po prostu pociągnij ostrożnie za wtyk USB - rolka kabla zablokuje się samoczynnie.
4. Aby ponownie zwinąć kabel, otwórz najpierw wnękę kabla. Pociągnij lekko kabel, by zwolnić blokadę, ale
tak, by zapadka nie zaskoczyła na następnym stopniu. Pozwól kablowi zwinąć się i zamknij wnękę.
5. Za pomocą przełącznika rozdzielczości wybierz czułość czujnika myszy. Dostępne są dwa poziomy czułości:
wysoki (1600dpi, dioda LED przycisku świeci w kolorze niebieskim) i niski (1000dpi, dioda LED nie świeci).
CZ
1. Otevřete přihrádku na kabel na spodní straně myši, kabel vytáhněte a přihrádku opět zavřete. Ve stavu
dodání je kabel už částečně povytažen, takže tento krok samozřejmě odpadá.
2. Zastrčte konektor do volného USB rozhraní VAšeho počítače. Automaticky se nainstaluje řídicí program a
krátce na to je myš připravená k použití.
3. K prodloužení kabelu jej jednoduše opatrně zatáhněte za konektor USB a vytáhněte jej do požadované
délky – naviják kableu zapadne samočinně.
4. Pro navití kabelu zpět otevřete nejdříve přihrádku na kabel. Za kabel tahejte lehce tak, aby se uvolnila
aretace, ale naviják kabelu nezaskočí do další fáze. Nechte kabel pomalu navít do myši a poté přihrádku
opět zavřete.
5. Přepínačem dpi zvolíte citlivost senzoru myši. K dispozici jsou dva stupně citlivosti:vysoká (1.600 dpi, LED
klávesy svítí modře) a nízká (1.000 dpi, LED zůstane tmavá, nesvítí).
GR
1. Ανοίξτε τη θήκη καλωδίου στην κάτω πλευρά του ποντικιού, τραβήξτε το καλώδιο έξω και κλείστε πάλι τη
θήκη. Στην κατάσταση αποστολής το καλώδιο έχει ήδη τραβηχτεί έξω εν μέρει, έτσι ώστε να μην απαιτείται
φυσικά αυτό το βήμα.
2. Συνδέστε το βύσμα με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκαθίσταται
αυτόματα και το ποντίκι είναι μετά από λίγο έτοιμο για χρήση.
3. Για να επιμηκύνετε το καλώδιο, απλά τραβήξτε το στο βύσμα USB προσεκτικά στο επιθυμητό μήκος - ο
κύλινδρος καλωδίου ασφαλίζει αυτόματα.
4. Για να τυλίξετε πάλι το καλώδιο, ανοίξτε πρώτα τη θήκη καλωδίου. Τραβήξτε μόνο λίγο στο καλώδιο έτσι
ώστε η ασφάλιση να λασκάρει, αλλά να μην ασφαλίσει ο κύλινδρος καλωδίου στην επόμενη βαθμίδα.
Αφήστε το καλώδιο να γυρίσει αργά στο ποντίκι και κλείστε πάλι τη θήκη.
5. Με το διακόπτη εναλλαγής dpi επιλέγετε την ευαισθησία του αισθητήρα ποντικιού. Διατίθενται δύο βαθμίδες
ευαισθησίας: υψηλή (1.600dpi, το LED του πλήκτρου ανάβει μπλε) και χαμηλή (1.000dpi, το LED δεν
ανάβει).
HU
1. Nyissa ki az egér alján lévő kábelrekeszt, húzza ki a kábelt és zárja vissza a rekeszt. Kiszállítási állapotban
a kábel már részben ki van húzva, így ez a lépés természetesen elmarad.
2. Kösse össze a csatlakozót számítógépe szabad USB portjára. A meghajtó magától telepítődik és az egér
röviddel ezután használatra kész.
3. Ha meg akarja hosszabbítani a kábelt, egyszerűen óvatosan húzza ki az USB csatlakozót a kívánt hosszra
– a kábeltekercs magától bepattan.
4. Ha megint fel akarja tekerni a kábelt, először nyissa ki a kábelrekeszt. Csak lazán húzza meg a kábelt,
hogy a retesz kioldódjon, de hogy a kábeltekercs ne akadjon be a következő fokozatra. A kábelt lassan
csúsztassa vissza az egérbe, majd csukja vissza a rekeszt.
5. A dpi-átkapcsolóval válassza ki az egér érzékelőjének az érzékenységét. Két érzékenységi fokozat áll
rendelkezésére: magas (1.600 dpi, a gomb LED-je kéken világít) és alacsony (1.000 dpi, a LED sötét
marad).
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή
εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν H/Y ή σε
Mac
®
. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.
Πληκτρολόγια/Ποντίκια
Σε εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας χρήση συσκευών
εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα
υγείας. Σε αυτή την περίπτωση κάνετε διαλείμματα
έως ότου ανακουφιστείτε από τις ενοχλήσεις.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να
αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε
ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά
μπορείτε να στείλετε ένα E-mail στο τμήμα
υποστήριξης: support@speedlink.com
GR
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní
zařízení pro připojení na PC nebo Mac
®
. Firma
Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
nedbalého, neodborného, nesprávného použití
výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Klávesnice/myši
V případě extrémně dlouhého použití vstupních
zařízení, může dojít ke zdravotním problémům.
V takovémto případě si udělejte přestávku až do
zmírnění potíží.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě
se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický support
Na našich webových stránkách
www.speedlink.com jsme pro Vás připravili
suportový formulář. Jako alternativu můžete
supportu napsat přímo email na adresu:
support@speedlink.com
CZ
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre vagy Mac
®
-re
csatlakoztatva alkalmas beadó készülékként.
A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi
sérülésért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen,
hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak
megfelelő használatból eredt.
Billentyűzet/egér
A beadó készülékek rendkívül hosszú használata
esetén egészségügyi panaszok léphetnek fel.
Ebben az esetben tartson egy kis szünetet a
panaszok enyhítésére.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú
mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők,
kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található
támogatási formanyomtatványunk. Másik
lehetőség még, hogy a Támogatásnak közvetlenül
e-mailt is küldhet: support@speedlink.com
HU
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do
podłączenia do komputera PC lub Mac
®
jako
urządzenie do wprowadzania danych. Jöllenbeck
GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi
na skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
przez producenta użytkowania produktu.
Klawiatury/myszy
Skrajnie długotrwałe korzystanie z urządzeń
do wprowadzania może powodować problemy
zdrowotne. W takim przypadku należy zrobić
przerwę aż do ustąpienia objawów.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.speedlink.com znajduje się odpowiedni
formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie można
również wysłać do nas wiadomość pocztą
elektroniczną na adres: support@speedlink.com
PL
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun beregnet som
indlæsningsapparat, der sluttes til en pc eller
Mac
®
. Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar
for skader på produktet eller personskader som
følge af uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert
anvendelse af produktet eller anvendelse, som er
i modstrid med producentens anvisninger.
Tastaturer/mus
Ved ekstremt lang anvendelse af
indlæsningsapparater kan der opstå
helbredsmæssige problemer. Tag så en pause, så
problemerne lindres.
Overensstemmelsesinfo
Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske
eller højfrekvente felter (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølgeaadninger) kan
apparatets (apparaternes) funktion begrænses.
Prøv i så fald at øge afstanden til apparaterne,
der forstyrrer.
Teknisk support
På vores webside www.speedlink.com kan du
nde en supportformular. Som alternativ kan du
sende en e-mail direkte til supportafdelingen:
support@speedlink.com
DK
Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas som
inputapparat till en PC eller Mac
®
. Jöllenbeck
GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller
person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv,
felaktig användning eller att produkten använts
för syften som inte motsvarar tillverkarens
anvisningar.
Tangentbord/Möss
Att använda inputapparater extremt länge kan
leda till problem med hälsan. Lägg i så fall in
pauser tills besvären lindras.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar
från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt
ut ett supportformulär. Alternativt kan du skicka ett
e-brev direkt till vår support:
support@speedlink.com
SE
QUiCK inStaLL GUiDE
VERS. 1.0
©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark
and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Mac and
Macintosh are registered trademarks of Apple Inc. All other trademarks are the property of
their respective owners.
llenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
SaPHYR
BLUEtRaCE MOUSE FEXCaBLE
SL-6374-SSV
2

¿Tiene alguna pregunta del "Speed-Link SL-6374-SSV "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Speed-Link SL-6374-SSV aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Especificaciones

Marca Speed-Link
Modelo SL-6374-SSV
Producto Ratón
EAN 4027301063745
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Checo, Turco, Griego, Húngaro
Clase de producto Ratones
Tipo de archivo PDF
Ratón
Interfaz del dispositivo USB
Cantidad de botones 5
Tecnología de detección de movimientos BlueTrack
Resolución de movimiento 1600DPI
Rueda de desplazamiento
Requisitos del sistema
Sistema operativo MAC soportado -
Ergonomía
Longitud de cable 0.7m
Otras características
Dimensiones del ratón (Ancho x Profundidad x Altura) -mm
Peso y dimensiones
Peso -g