Speed-Link Sy Comfort Mouse

Speed-Link Sy Comfort Mouse manual

(1)
 • Quick install Guide
  Vers. 1.0
  ©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark
  and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.
  All other trademarks are the property of their respective owners.
  llenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual.
  Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  sYGMa
  MOuse – wireless usb
  sl-6365-Gbk
  1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede
  AAA-batterier (1,5V) i, hold herved øje med den korrekte polaritet.
  Luk batterirummet.
  2. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din
  computer. Operativsystemet genkender enheden automatisk.
  3. Tænd musen idet du stiller afbryderen på musens bund på „ON.
  Forbindelsen oprettes automatisk indenfor få sekunder.
  Hvis du ikke bruger musen, slukker du den bare („OFF“) og
  sparer energi.
  4. Hvis batteri-statusindikatorens LED starter at blinke under brugen,
  skal batterierne udskiftes.
  5. Til transport opbevarer du USB-modtageren bare i batterirummet.
  DK
  1. Otwórz wnękę baterii na spodzie myszy. Włóż dwie baterie AAA
  (1,5V), zwracając przy tym uwagę na poprawną polaryzację.
  Zamknij wnękę baterii.
  2. Podłącz odbiornik USB do wolnego gniazda USB komputera.
  Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane
  przez system operacyjny.
  3. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na spodzie myszy do
  położenia „ON“. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie
  w ciągu kilku sekund. Gdy mysz jest nieużywana, przestaw
  przełącznik do położenia „OFF“, by oszczędzać baterie.
  4. Gdy podczas pracy dioda LED wskaźnika stanu baterii zacznie
  migać, wymień baterie.
  5. Do transportu odbiornik USB można schować we wnęce baterii.
  PL
  1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-
  batterier (1,5V) med polerna åt rätt håll. Stäng batterifacket igen.
  2. Koppla USB-mottagaren till en ledig USB-port på datorn. Apparaten
  upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.
  3. Sätt på musen genom att ytta brytaren på undersidan till läge ON.
  Förbindelsen upprättas automatiskt inom några få sekunder.
  Stäng av musen (brytaren på OFF) när den inte används för att
  spara ström.
  4. Om batteriindikatorn börjar blinka när produkten används ska du
  byta batterierna.
  5. Stoppa in den lilla USB-mottagaren i batterifacket för transport.
  SE
  1. Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Helyezzen bele két AAA
  mini ceruzaelemet (1,5 V), közben ügyeljen a megfelelő pólusokra.
  Csukja vissza az elemtartót.
  2. Csatlakoztassa az USB-vevőt számítógépe szabad USB portjára.
  A készüléket az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.
  3. Kapcsolja be az egeret: tolja az alján lévő kapcsolót „ON“
  helyzetbe. A csatlakozás pár másodpercen belül automatikusan
  létrejön.
  Ha nem használja, kapcsolja ki az egeret („OFF“), hogy energiát
  takarítson meg.
  4. Ha az elemstátusz kijelző LED üzemelés közben villogni kezd,
  cserélje ki az elemeket.
  5. Szállítás közben az USB vevőt egyszerűen tegye az elemtartóba.
  HU
  1. Åpne batterihuset på undersiden av musen. Sett inn to AAA-
  batterier (1,5V), pass på riktig polaritet. Lukk batterihuset igjen.
  2. Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen.
  Apparatet blir automatisk gjenkjent av operativsystemet og
  blir installert.
  3. Slå på musen ved å skyve bryteren på undersiden til „ON“-
  posisjonen. Forbindelsen opprettes automatisk i løpet av få
  sekunder.
  Når den ikke er i bruk slår du musen av („OFF“) for å spare strøm.
  4. Hvis batteritilstandslyset begynner å blinke under bruk må du
  bytte batterier.
  5. For transport stuer du USB-mottakeren i batterihuset.
  NO
  1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού.
  Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (1,5V), προσέχετε εδώ για τη σωστή
  πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών.
  2. Συνδέστε το δέκτη USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB στον
  υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό
  σύστημα και εγκαθίσταται.
  3. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το διακόπτη στην κάτω πλευρά στη
  θέση „ON“.
  Η σύνδεση δημιουργείται εντός λίγων δευτερολέπτων αυτόματα.
  Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά απενεργοποιήστε το ποντίκι („OFF“),
  ώστε να εξοικονομήσετε ρεύμα.
  4. Εάν κατά τη λειτουργία αρχίσει να αναβοσβήνει το LED κατάστασης της
  μπαταρίας, αλλάξτε τις μπαταρίες.
  5. Για τη μεταφορά, απλά φυλάξτε το δέκτη USB μέσα στη θήκη μπαταριών.
  GR
  1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě
  baterie AAA (1,5 V), dbejte při tom na správnou polaritu. Přihrádku
  na baterie opět zavřete.
  2. Zastrčte přijímač USB do volného USB rozhraní na Vašem
  počítači. Operační systém automaticky rozpozná přístroj a
  jej nainstaluje.
  3. Myš zapněte posunutím spínače na spodní straně do pozice „ON“.
  Spojení se automaticky naváže během několika vteřin.
  V případě, že myš nepoužíváte, tak ji jednoduše vypněte („OFF“),
  také z důvodu úspory energie.
  4. Pokud začne blikat během provozu stavová LED, tak
  vyměňte baterie.
  5. Pro přepravu můžete uložit přijímač USB snadno v přihrádce
  na baterie.
  CZ
  1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristokotelo. Aseta kaksi AAA-
  paristoa (1,5V) paikoilleen, huomioi tällöin oikea napaisuus. Sulje
  paristokotelo uudelleen.
  2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
  Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.
  3. Kytke hiiri päälle kytkemällä pohjassa oleva kytkin asentoon
  „ON“. Yhteys luodaan muutamassa sekunnissa automaattisesti.
  Jos hiirtä ei käytetä, sammuta se („OFF“) säästääksesi sähköä.
  4. Kun paristotilan merkkivalo alkaa vilkkua käytön aikana,
  vaihda paristot.
  5. Säilytä USB-vastaanotinta kuljetusta varten paristokotelossa.
  FI
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska endast användas som inputapparat och anslutas till
  en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person
  som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten
  använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Information om batterier
  Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast ut gamla och svaga
  batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Den som använder någon
  typ av batterier är skyldig att kassera dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna
  in dina gamla, förbrukade batterier till speciella insamlingsställen eller var som
  helst där man säljer batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som sitter
  på batterierna betyder att de inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna.
  Gamla batterier kan innehålla ämnen som skadar miljön och vår hälsa om de
  kasseras eller förvaras på fel sätt.
  Hälsofaror
  Att använda inputapparater extremt länge i sträck kan orsaka besvär med hälsan
  som t ex obehag eller smärta. Ta paus regelbundet och kontakta en läkare om
  problemen återkommer.
  Försäkran om överensstämmelse
  Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller de relevanta
  säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En fullständig försäkran om
  överensstämmelse kan beställas på vår webbsida under www.speedlink.com.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
  apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat
  som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du
  når den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com. Alternativt kan du
  skicka ett e-brev till eu-support@speedlink.com.
  se
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en PC.
  Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på
  grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et
  formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
  Batterianvisninger
  Brug kun de foreskrevne batterityper. Gamle eller næsten tomme batterier bør straks
  udskiftes. Batterier skal opbevares således, at de ikke er i rækkevidde af børn. Som
  slutbruger er du forpligtet til at bortskaffe brugte batterier og akkumulatorer miljørigtigt.
  De brugte batterier/akkumulatorer kan bortskaffes gratis på samlingssteder eller du
  kan aevere dem i forretninger, som sælger batterier/akkumulatorer. Symbolet med
  den gennemstrejfede skraldespand på batterier/akkumulatorer betyder, at disse ikke
  må bortskaffes i husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan indeholde skadelige stoffer
  som kan skade miljøet og sundheden, hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt.
  Sundhedsfarer
  Ved ekstrem lange brugstider af indtastningsenheder kan der opstå problemer med
  sundheden som ubehag eller smerter. Tag derfor regelmæssige pauser og konsulter
  en læge efter gentagende problemer.
  Overensstemmelseserklæring
  Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer overens med alle
  relevante sikkerhedsbestemmelser af EU-direktivet 1999/5/EC. Den fuldstændige
  overensstemmelseserklæring kan forespørges på vores hjemmeside under
  www.speedlink.com.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj
  frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-aadninger), kan der opstå
  funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
  forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du
  nder på vores webside www.speedlink.com. Alternativ kan du kontakte os via e-mail
  til eu-support@speedlink.com.
  dk
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera PC.
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
  lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego
  lub niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania produktu.
  Informacje na temat akumulatorów
  Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte baterie natychmiast
  wymieniać. Zapasowe bateria przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jako
  użytkownik masz prawny obowiązek prawidłowego usuwania zużytych baterii
  lub akumulatorów. Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w
  specjalnych punktach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane.
  Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/akumulatorach
  oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z domowymi odpadami. Zużyte
  akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje, które przy niewłaściwej
  utylizacji mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
  Zagrożenia dla zdrowia
  Podczas skrajnie długiego korzystania z urządzeń do wprowadzania danych
  może dojśc do problemów zdrowotnych, jak złe samopoczucie lub bóle. Dlatego
  należy robić regularne przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy
  zasięgnąć porady lekarza.
  Deklaracja zgodności
  Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny z odnośnymi
  przepisami bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji
  zgodności można uzyskać na naszej stronie internetowej www.speedlink.com.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej
  częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
  mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w
  działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą
  odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić się do naszej
  pomocy technicznej, z która najszybciej można skontaktować się przez naszą
  stronę internetową www.speedlink.com. Alternatywnie można wysłać wiadomość
  e-mail na adres eu-support@speedlink.com.
  Pl
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó készülékként. A
  Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy
  vagy személyi sérülésért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a
  gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  Elemre vonatkozó tudnivalók
  Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal cserélje ki a régi és gyenge
  elemeket. A pót elemeket gyermekektől elzárva tartsa. Ön végső felhasználóként
  törvényesen kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket vagy akkukat
  előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen
  leadhatja a gyűjtőhelyeken, vagy bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak.
  Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon, hogy nem
  szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A kimerült elemek olyan káros
  anyagokat tartalmazhatnak, melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás
  esetén kárt tehetnek a környezetben és egészségében.
  Egészségügyi kockázat
  A beadó készülékek rendkívül hosszú ideig tartó használatakor olyan
  egészségügyi panaszok jelentkezhetnek, mint rosszullét vagy fájdalom.
  Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
  Megfelelőségi nyilatkozat
  A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC uniós
  irányelv vonatkozó biztonsági előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot
  honlapunkon a www.speedlink.com címen igényelheti meg.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések,
  mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések)
  hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az
  esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz,
  melyet leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
  Máskülönben e-mailben is fordulhat hozzánk: eu-support@speedlink.com.
  Hu
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač.
  Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění
  osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku,
  nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Upozornění k bateriím
  Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned staré a slabé baterie.
  Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah dětí. Jako konečný spotřebitel jste ze
  zákona povinni, použité baterie řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované baterie/
  akumulátory můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech nebo všude tam,
  kde se prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích/
  akumulátorech znamená, že tyto se nesmí likvidovat jako domácí odpad. Staré
  baterie mohou obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném odstraňování
  nebo skladování mohou ohrozit životní prostředí a Vaše zdraví.
  Zdravotní rizika
  Extrémně dlouhé užívání vstupních zařízení může způsobit zdravotní problémy,
  jako jsou nevolnost nebo bolesti. Dělejte proto časté přestávky a v případě
  opakujících se problémů konzultujte lékaře.
  Prohlášení o shodě
  Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s
  relevantními bezpečnostními ustanoveními směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní
  Prohlášení o konformitě si můžete přečíst na webových stránkách
  www.speedlink.com.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí
  (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
  funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš
  suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek
  www.speedlink.com. Případně jej kontaktujte e-mailem
  eu-support@speedlink.com.
  cZ
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν
  υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν
  ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή
  χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
  σκοπό.
  Υποδείξεις για τις μπαταρίες
  Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας. Αντικαθιστάτε παλιές
  και αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας
  παιδιών. Ως τελικός καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά
  τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε να παραδίδετε τις
  χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου
  πωλούνται μπαταρίες/συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
  σε μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται
  στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες,
  οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και
  την υγεία σας.
  Κίνδυνοι για την υγεία
  Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην
  υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
  συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
  Δήλωση Συμμόρφωσης
  Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους
  σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να ζητήσετε
  την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
  (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
  περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
  παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
  μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  Εναλλακτικά επικοινωνήστε μέσω E-Mail στη διεύθυνση eu-support@speedlink.com.
  Gr
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen
  jälkeen. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
  syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
  käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Paristoa koskevia ohjeita
  Käytä ainoastaan ilmoitetun tyyppisiä paristoja. Vaihda vanhat ja heikot paristot
  välittömästi. Säilytä varaparistot poissa lasten ulottuvilta. Loppukäyttäjänä
  sinulla on lakisääteinen velvollisuus hävittää käytetyt paristot ja akut määräysten
  mukaisesti. Käytetyt paristot/akut voit toimittaa maksutta keräilypisteisiin
  tai kaikkialle sinne, missä paristoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa
  oleva päällerastitun roskakorin symboli tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää
  kotitalousjätteiden mukana. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia aineita,
  jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä, mikäli niitä ei hävitetä ja
  varastoida asianmukaisella tavalla.
  Terveysvaarat
  Syöttölaitteiden äärimmäisen pitkä käyttö saattaa aiheuttaa terveydellisiä vaivoja,
  kuten epämukavaa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä
  neuvoja ongelmien toistuessa.
  Vaatimustenmukaisuusvakuutus
  Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on EU-direktiivin 1999/5/
  EY turvamääräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on
  kokonaisuudessaan yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
  matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
  toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista
  laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme
  puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com
  kautta. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä sähköpostitse
  eu-support@speedlink.com.
  Fi
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin.
  Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er
  angitt fra produsenten.
  Batterianvisninger
  Bruk kun den foreskrevne batteritypen. Skift straks ut gamle eller svake batterier.
  Oppbevar reservebatterier utenfor rekkevidde av barn. Som forbruker er du
  forpliktet il å kaste brukte batterier/ladbare batterier på en miljømessige korrekt
  måte. Brukte batterier/ladbare batterier kan leveres på gjenbruksstasjoner eller
  hos forhandlere av batterier. Symbolet for overkrysset avfallsbøtte på batteriene
  betyr at de ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Gamle batterier og ladbare
  batterier kan inneholde skadelige stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller
  lagring kan føre til miljøskader eller helseskader.
  Helsefarer
  Ved ekstremt langvarig bruk av inngangsapparater kan det oppstå
  helseproblemer, som ubehag eller smerter. Legg regelmessig inn pauser, og
  oppsøk en lege for råd dersom problemene stadig kommer tilbake.
  Samsvarserklæring
  Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet samsvarer med de
  relevante sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette
  samsvarserklæringen kan du nne på vår webside under www.speedlink.com.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
  apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår
  Support, som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com. Alternativt
  kan du ta kontakt med dem via e-post til eu-support@speedlink.com.
  nO
  2

¿Necesita ayuda?

Numero de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Sy Comfort Mouse o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Sy Comfort Mouse responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Speed-Link Sy Comfort Mouse aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Ratones y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.4. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro. ¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Sy Comfort Mouse o necesita ayuda?

Especificaciones de Speed-Link Sy Comfort Mouse

Marca Speed-Link
Modelo Sy Comfort Mouse
Producto Ratón
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Turco, Eslovaco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Ratón
Interfaz del dispositivo RF inalámbrico
Cantidad de botones 3
Tecnología de detección de movimientos Óptico
Utilizar con Oficina
Uso recomendado Portátil
Rueda de desplazamiento
Resolución de movimiento 1000DPI
Tipo de desplazamiento Rueda
Frecuencia de banda 2.4GHz
Número de ruedas de desplazamiento 1
Ergonomía
Alcance inalámbrico 8m
Empaquetado
Interfaz de receptor inalámbrico USB tipo A
Diseño
Color del producto Negro
Indicadores LED
Otras características
Número de productos incluidos 1pieza(s)
USB
Control de energía
Fuente de energía Batteries
Numero de baterías soportadas 2
Tipo de batería AAA
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Peso y dimensiones
Peso -g

Productos relacionados Speed-Link Sy Comfort Mouse

  Manuales de productos relacionados

  Ratón Speed-Link

  Añadir manual

  ¿Tiene un manual que le gustaría añadir?