Speed-Link Thebe SL-8776

Speed-Link Thebe SL-8776 manual

(1)
 • 4
  2
  3
  CONNECTION
  1
  VERS. 1.0
  QUICK INSTALL GUIDE
  THEBE
  STEREO HEADSET – USB
  SL-8776-BK-01
  ©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the
  SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the proper-
  ty of their respective owner. Windows is either a trademark or registered trademark of Microsoft
  Corporation in the United States and/or other countries. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable
  for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change
  without prior notice. Please keep this information for later reference.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  TECHNICAL SUPPORT
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
  the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
  SE
  1. Sätt headsetets USB-kontakt i en ledig USB-port på
  din PC. Apparaten upptäcks och installeras automatiskt
  av operativsystemet.
  2. I Windows
  ®
  kontrollpanel fi nns det nu nya
  audioapparater – försäkra dig om att de valts som
  standard för upp- och inspelning.
  3. Du reglerar volymen på kabelfjärren med knapparna
  + (högre) och - (lägre). De övriga knapparna används
  för att koppla bort ljudet från uppspelningen
  (mittknappen) eller den inbyggda mikrofonen (vänster
  knapp) om det behövs; när ljudet kopplats bort
  från mikrofonen lyser den röda indikatorlampan på
  fjärrkontrollen. Tryck på knappen igen för att återaktivera
  den aktuella funktionen.
  4. Justera mikrofonens höjd och placera den ca 2 - 3cm
  från munnen.
  CZ
  1. USB konektorem zapojte headset do volného USB portu
  na Vašem PC. Operační systém automaticky rozpozná
  přístroj a jej nainstaluje.
  2. Vzápětí se v systémovém řízení Windows
  ®
  nachází
  dodatečná audio zařízení – ujistěte se, zda byla tato
  zvolena jako výchozí zařízení pro záznam a přehrávání.
  3. Na kabelovém dálkovém ovládání můžete pomocí
  tlačítek „+“ (hlasitěji) a „-“ (tišší) reguloat hlasitost.
  Zbývajícími tlačítkami můžete podle potřeby přepínat
  přehrávání (prostřední tlačítko) nebo ztlumit integrovaný
  mikrofon (levé tlačítko), během ztlumení mikrofonu
  svítí červená LED dioda na dálkovém ovládání. Dalším
  stiskem se aktivuje příslušná funkce.
  4. Nastavte mikrofon do výšky a dejte si jej přibližně 2 až
  3 cm od úst.
  DK
  1. Tilslut dit headset med USB-stikket til en ledig plads
  på din PC. Operativsystemet genkender enheden
  automatisk.
  2. Under Windows
  ®
  ndes der så yderligere audio-enheder
  i systemstyringen - sørg for, at standardenheder til
  optagelse og afspilning er afkrydset.
  3. På kabelfjernbetjeningen regulerer du lydstyrken med
  tasterne „+“ (højere) og „-“ (lavere). Med de øvrige taster
  dæmper du enten afspilningen (tasten i midten) eller den
  integrerede mikrofon (venstre tast); mens mikrofonen er
  dæmpet, lyser den blå LED på fjernbetjeningen. Et nyt
  tryk aktiverer den tilsvarende funktion igen.
  4. Juster mikrofonens højde og placer den ca. 2 til 3cm
  fra munden.
  EL
  1. Συνδέστε τα ακουστικά με το βύσμα USB σε μια
  ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB του Η/Υ σας. Η
  συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό
  σύστημα και εγκαθίσταται.
  2. Στα Windows
  ®
  θα βρείτε στη συνέχεια στον έλεγχο
  συστήματος επιπρόσθετες συσκευές ήχου – εξασφαλίστε
  ότι έχουν επιλεγεί ως στάνταρ συσκευές για εγγραφή
  και αναπαραγωγή.
  3. Στο τηλεχειριστήριο καλωδίου ρυθμίζετε την ένταση με
  τα πλήκτρα „+“ (υψηλότερη ένταση) και „-“ (χαμηλότερη
  ένταση). Με τα υπόλοιπα πλήκτρα απενεργοποιείτε εάν
  απαιτείται την αναπαραγωγή (μεσαίο πλήκτρο) ή το
  ενσωματωμένο μικρόφωνο (αριστερό πλήκτρο). Κατά
  την απενεργοποίηση του μικροφώνου ανάβει το κόκκινο
  LED στο τηλεχειριστήριο. Μια νέα πίεση ενεργοποιεί
  πάλι την εκάστοτε λειτουργία.
  4. Ρυθμίστε το μικρόφωνο στο ύψος και οδηγήστε το
  περίπου 2 έως 3εκ. μπροστά από το στόμα.
  PL
  1. Podłącz wtyk USB zestawu słuchawkowego do
  wolnego złącza USB komputera. Urządzenie zostanie
  automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez
  system operacyjny.
  2. W panelu sterowania systemu Windows
  ®
  znajdziesz
  teraz dodatkowe urządzenia – upewnij się, że zostały
  one wybrane do odtwarzania i nagrywania jako
  standardowe urządzenia.
  3. På kabelfjernbetjeningen regulerer du lydstyrken med
  tasterne „+“ (højere) og „-“ (lavere). Med de øvrige taster
  dæmper du enten afspilningen (tasten i midten) eller den
  integrerede mikrofon (venstre tast); mens mikrofonen er
  dæmpet, lyser den røde LED på fjernbetjeningen. Et nyt
  tryk aktiverer den tilsvarende funktion igen.
  4. Ustaw wysokość mikrofonu tak, by znajdował się od 2 do
  3cm przed ustami.
  FI
  1. Liitä kuulokemikrofoni USB-pistokkeen avulla
  tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään.
  Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen
  automaattisesti.
  2. Windows®-käyttöjärjestelmässä on
  järjestelmäohjauksessa ylimääräisiä audiolaitteita –
  varmista, että ne on valittu vakiolaitteiksi tallennusta ja
  toistoa varten.
  3. Johtokaukosäätimessä äänenvoimakkuutta säädellään
  painikkeilla „+“ (kovempaa) ja „-“ (hiljempää). Muilla
  painikkeilla kytketään tarvittaessa toisto (keskimmäinen
  painike) tai integroitu mikrofoni (vasen painike) mykäksi;
  mikrofonin mykkäkytkennässä kaukosäätimen punainen
  merkkivalo palaa. Uusi painallus aktivoi vastaavan
  toiminnon uudelleen.
  4. Säädä mikrofonin korkeus ja aseta se 2 - 3cm
  suun eteen.
  HU
  1. Csatlakoztassa a headsetet az USB csatlakozóval
  számítógépe szabad USB portjára. A készüléket az
  operációs rendszer magától felismeri és telepíti.
  2. A Windows
  ®
  alatt ezután a rendszervezérlésben
  kiegészítő audió készülékeket talál, győződjön meg
  arról, hogy alpkészülékekként vannak kiválasztva a
  felvételhez és lejátszáshoz.
  3. A kábel-távirányítón szabályozhatja a hangerőt a
  „+“ (hangosabb) és „-“ (halkabb) gombokkal. A többi
  gombbal szükség esetén a lejátszást (középső gomb)
  vagy az integrált mikrofon némítását (bal gomb)
  kapcsolhatja; az elnémított mikrofont világító piros LED
  jelzi a távirányítón.
  Az újabb megnyomás aktiválja a megfelelő funkciót.
  4. Állítsa be a mikrofon magasságát és tegye 2-3 cm-
  rel a szájához.
  NO
  1. Koble headsettet med USB-kontakten til en ledig USB-
  port på PC-en din. Apparatet blir automatisk gjenkjent og
  installert av operativsystemet.
  2. Etterpå fi nner du under Windows
  ®
  -systemstyring
  andre lydenheter – forsikre deg om at de er valgt som
  standardenheter for opptak og avspilling.
  3. På kabelfjernkontrollen regulerer du lydstyrken med
  tastene „+“ (høyere) og „-“ (lavere). Med de andre
  tastene kobler du ved behov inn repetisjon (midterste
  tast) eller kobler den integrerte ut den integrerte
  mikrofonen (venstre tast); når mikrofonen er koblet ut,
  lyser den røde LED-en på fjernkontrollen. Ved et nytt
  trykk aktiveres den aktuelle funksjonen igjen.
  4. Reguler mikrofonen i høyden og før den til ca. 2 til 3cm
  foran munnen.
  MICROPHONE
  SYSTEM SETTINGS
  REMOTE
  SOUND
  ON / OFF
  VOLUME UP
  VOLUME DOWN
  MIC
  MUTE /
  ACTIVE
  FI
  CZ
  NO
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan
  kuulokemikrofonina tietokoneeseen
  liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa.
  Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista
  vastuuta henkilöiden tai eläinten
  loukkaantumisista tai esinevahingoista,
  jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
  asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
  ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIO: Korvanappien tai kuulokkeiden
  käyttö sekä pitkäaikainen korkeiden
  äänenvoimakkuuksien kuuntelu voi johtaa
  pysyviin kuulovaurioihin. Tarkasta asetettu
  äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja
  vältä liian korkeita tasoja.
  Vaatimustenmukaisuutta
  koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
  korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
  matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
  on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
  aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän
  tuotteen suhteen, käänny tukemme
  puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä
  verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako
  headset pro zapojení do počítače a použití
  v uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck
  GmbH nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob a zvířat, vzniklé
  v důsledku nedbalého, neodborného,
  nesprávného použití výrobku, nebo v
  důsledku použití výrobku k jiným účelům, než
  byly uvedeny výrobcem.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Použití sluchátek a dlouhodobé
  poslouchání při vysoké hlasitosti může vést
  k trvalému poškození sluchu. Před každým
  použitím zkontrolujte nastavenou hlasitost a
  vyhýbejte se příliš vysoké úrovni zvuku.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických,
  nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová
  zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje)
  může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste
  zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto
  produktem kontaktujte prosím náš suport,
  který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
  našich webových stránek
  www.speedlink.com.
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som headsett
  for tilkobling til en datamaskin, og kun for
  bruk i lukkede rom. Jöllenbeck GmbH ta intet
  ansvar for produktet eller for personskader,
  skader på dyr eller materielle skader, som
  skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk,
  eller bruk av produktet utover det som er
  angitt fra produsenten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Bruk av øreplugger eller hodetelefoner,
  og langvarig lytting til høyt lydvolum, kan
  føre til varige hørselskader. Kontroller innstilte
  lydvolum før hver bruk, og unngå for
  høy innstilling.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske
  eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan
  det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
  apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden
  til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette
  produktet, må du ta kontakt med vår
  Support, som du raskest kan nå via vår
  nettside www.speedlink.com.
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten är endast avsedd som
  headset för anslutning till en dator och den
  får bara användas inomhus. Jöllenbeck
  GmbH tar inget ansvar för skador på person,
  djur eller material som är ett resultat av
  ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller
  för att produkten använts på ett sätt som
  strider mot föreskrifterna.
  Undvik hörselskador
  AKTA: När man använder hörlurar
  eller öronsnäckor och när man lyssnar
  länge på hög volym fi nns risk för
  kroniska hörselskador. Kontrollera alltid
  volyminställningen innan du sätter på
  produkten och undvik alltför höga ljudstyrkor.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa
  fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
  urladdningar från mikrovågsugnar) kan
  påverka apparatens/apparaternas funktion.
  I så fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med
  produkten kan du vända dig till vår support.
  Du når den snabbast genom vår webbsida
  www.speedlink.com.
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet som
  headset for tilslutningen til en computer
  og anvendelsen i lukkede rum. Jöllenbeck
  GmbH er ikke ansvarligt for personskader,
  dyr eller materialer på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse
  eller anvendelse til et formål, som ikke svarer
  til producentens anvisninger.
  Undgå høreskader
  GIV AGT: Brugen af høretelefoner eller
  earbuds som også store lydstyrker kan føre
  til permanente høreskader. Kontroller før
  hver anvendelse den indstillede lydstyrke og
  undgå for høje niveauer.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske,
  elektriske felter eller felter med høj
  frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-afl adninger), kan der opstå
  funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på,
  at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette
  produkt, kontakt venligst vores support som
  du fi nder på vores webside
  www.speedlink.com.
  PL
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko
  jako zestaw słuchawkowy do podłączenia
  do komputera i do użytkowania tylko w
  pomieszczeniach zamkniętych. Jöllenbeck
  GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
  za obrażenia u ludzi, zwierząt lub szkody
  materialne na skutek nieuważnego,
  nieprawidłowego, niewłaściwego lub
  niezgodnego z określonym przez producenta
  użytkowania produktu.
  Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
  UWAGA: korzystanie ze słuchawek dousznych
  lub nagłownych oraz długotrwałe słuchanie
  przy dużej głośności może spowodować trwałe
  uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem
  należy sprawdzić poziom głośności i unikać
  zbyt dużego poziomu głośności.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne
  lub elektromagnetyczne o wysokiej
  częstotliwości (urządzenia radiowe,
  telefony przenośne, telefony komórkowe,
  mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
  mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
  urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
  należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym
  produktem proszę zwrócić się do naszej
  pomocy technicznej, z która najszybciej
  można skontaktować się przez naszą stronę
  internetową www.speedlink.com.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak headsetként számítógépre
  történő csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben
  való használatra alkalmas. A Jöllenbeck
  GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
  állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért,
  ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy
  nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: fül- vagy fejhallgató használata,
  valmint a magas hangerőn történő
  zenehallgatás tartós halláskárosodást
  okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a
  beállított hangerőt és kerülje a túl
  magas szintet.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy
  nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések,
  mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
  készülék (a készülékek) működési zavara
  léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
  növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák
  esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet
  leggyorsabban honlapunkon
  www.speedlink.com keresztül érhet el.
  EL
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως
  σετ ακουστικών για τη σύνδεση σε έναν
  υπολογιστή και για τη χρήση σε κλειστούς
  χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν
  αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες σε
  άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω απρόσεκτης,
  ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
  του προϊόντος για διαφορετικό από τον
  αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Αποφυγή βλαβών στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς
  και η ακρόαση μεγάλης διάρκειας με μεγάλη
  ένταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες
  βλάβες στην ακοή. Ελέγχετε πριν από κάθε
  χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε
  μια πολύ υψηλή στάθμη.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
  μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών).
  Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να
  αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές
  που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν,
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο
  οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση
  μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com.
Speed-Link Thebe SL-8776

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Thebe SL-8776 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Thebe SL-8776 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría y ha sido calificado por personas con un promedio de . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: . ¿Tiene alguna pregunta sobre o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Speed-Link Thebe SL-8776

Marca Speed-Link
Modelo Thebe SL-8776
Producto Cascos auriculares
EAN 4027301834703
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Ruso, Noruego, Finlandés, Checo, Turco, Griego, Húngaro
Tipo de archivo PDF
Desempeño
Uso recomendado Juego
Conectar y usar (Plug and Play)
Tipo de auricular Binaural
Estilo de uso Diadema
Color del producto Negro
Longitud de cable 2m
Tipo de producto Auriculares
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad Alámbrico
Conexión USB
Auriculares
Audifonos Supraaural
Frecuencia de auricular -Hz
Obstrucción -
Tipo de imán -
Micrófono
Frecuencia de micrófono -Hz
Micrófono mudo
Contenido del embalaje
Cantidad 1

Manuales de productos relacionados

Cascos auriculares Speed-Link

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Speed-LinkThebe SL-8776 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más