Speed-Link Trailblazer

Speed-Link Trailblazer manual

(5)
 • TRAILBLAZER
  RACING WHEEL
  QUICK INSTALL GUIDE
  VER. 1.0
  SL-250500-BK
  SL-450500-BK
  EL
  1. Τοποθετήστε το τιμόνι επάνω σε μια λεία, ίσια επιφάνεια.
  2. Συνδέστε το κιτ πεντάλ μέσω του καλωδίου με την υποδοχή σύνδεσης στην πίσω
  πλευρά του τιμονιού.
  3. Συνδέστε το τιμόνι μέσω του καλωδίου USB με μια ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης
  USB του PlayStation* ή του Η/Υ σας (USB 2.0 ή 3.0, 5V DC 170mA).
  4. PS3*: Ενεργοποιήστε την κονσόλα. Το LED στο τιμόνι αρχίζει αμέσως τότε να
  ανάβει κόκκινο. Πιέστε το πλήκτρο «HOME» στο τιμόνι για να συνδέσετε το
  TRAILBLAZER Racing Wheel.
  5. PS4*/XBox One*: Συνδέστε ένα PS4*/XBox One*-Gamepad με καλώδιο φόρτισης
  Micro-USB με την μπροστινή είσοδο USB στο τιμόνι. Το Gamepad δεν πρέπει τότε
  να είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε την κονσόλα. Το LED στο τιμόνι αρχίζει
  αμέσως τότε να ανάβει κόκκινο. Πιέστε το πλήκτρο «HOME» στο τιμόνι για να
  συνδέσετε το TRAILBLAZER Racing Wheel.
  6. Η/Υ: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
  7. Η/Υ:Κατεβάστε τον οδηγό για το TRAILBLAZER Racing Wheel και εγκαταστήστε
  τον. Η τελευταία έκδοση οδηγού βρίσκεται στην ιστοσελίδα
  www.speedlink.com/support προς λήψη.
  8. Η/Υ:Με το πλήκτρο «HOME» εναλλάσσεστε μεταξύ λειτουργία XInput και
  λειτουργία DirectInput. Για την εναλλαγή κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για τρία
  δευτερόλεπτα.
  9. Η ευαισθησία χρήσης και οι λειτουργίες πλήκτρων μπορούν να ρυθμιστούν
  απευθείας στο τιμόνι – Περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες μπορείτε να
  μάθετε στην ιστοσελίδα της SPEEDLINK στη διεύθυνση
  www.speedlink.com/support. Προσέξτε ότι δεν υποστηρίζουν όλα τα παιχνίδια, τα
  τιμόνια ή/και τη λειτουργία δόνησης.
  CZ
  1. Postavte volant na hladkou rovnou plochu.
  2. Kabelem zapojte pedálový kit do zadního portu volantu.
  3. Kabelem USB připojte volant k volnému konektoru USB na zařízení PlayStation*
  nebo na počítači (USB 2.0 nebo 3.0, 5V DC 170mA).
  4. PS3*: Zapněte konzolu. Indikátor LED se na volantu následně rozsvítí červeně.
  Na volantu stiskněte tlačítko „HOME“. Tím volant TRAILBLAZER Racing Wheel
  přihlásíte.
  5. PS4*/XBox One*: Připojte gamepad PS4*/XBox One* nabíjecím kabelem micro-
  USB k přednímu portu USB na volantu. Gamepad nemusí být během připojování
  zapnutý. Zapněte konzolu. Indikátor LED se na volantu následně rozsvítí červeně.
  Na volantu stiskněte tlačítko „HOME“. Tím volant TRAILBLAZER Racing Wheel
  přihlásíte.
  6. PC: Zapněte PC.
  7. PC: Níže si stáhněte ovladač volantu TRAILBLAZER Racing Wheel a nainstalujte
  jej. Aktuální ovladač je k dispozici ke stažení na www.speedlink.com/support.
  8. PC: Stisknutím tlačítka „HOME“ přepnete mezi režim XInput a režim DirectInput.
  Pro přepnutí přidržte tlačítko stisknuté po dobu tří sekund.
  9. Citlivost řízení a obsazení tlačítkem lze nastavit přímo na volantu – bližší
  informace o těchto funkcích najdete na webu SPEEDLINK
  www.speedlink.com/support. Upozorňujeme, že ne všechny hry podporují volant
  a/nebo vibrační funkci.
  PT
  1. Coloque o volante sobre uma superfície plana e nivelada.
  2. Ligue o kit do pedal na tomada posterior do volante com o cabo.
  3. Com o cabo USB, ligue o volante numa tomada livre USB da sua PlayStation* ou
  do seu computador (USB 2.0 ou 3.0, 5V DC 170mA).
  4. PS3*: Ligue a consola. O LED do volante começa a piscar a vermelho. Prima o
  botão „HOME“ no volante para registar o TRAILBLAZER Racing Wheel.
  5. PS4*/XBox One*: Ligue um gamepad da PS4*/XBox One* com o cabo de
  carregamento micro USB à entrada USB frontal do volante. Durante este
  processo, o gamepad não pode estar ligado. Ligue a consola. O LED do volante
  começa a piscar a vermelho. Prima o botão „HOME“ no volante para registar o
  TRAILBLAZER Racing Wheel.
  6. Computador: Ligue a computador.
  7. Computador: Descarregue o controlador para o TRAILBLAZER Racing Wheel e
  instale-o. O controlador atual está disponível para descarregar em
  www.speedlink.com/support.
  8. Computador: Com o botão „Home“ alterne entre o modo Xinput e modo
  DirectInput. Mantenha o botão premido por três segundos para comutar.
  9. A sensibilidade de rotação e a atribuição de botões podem ser ajustadas
  diretamente no volante – Conheça mais pormenores destas funções visitando o
  website da SPEEDLINK www.speedlink.com/support. Tenha em conta que nem
  todos os jogos são compatíveis com volantes e/ou função de vibração.
  DK
  1. Stil rattet på en glat, plan overflade.
  2. Forbind pedalsættet med tilslutningen på rattet via kablet.
  3. Forbind rattet via USB-kablet med en ledig USB-tilslutning på din PlayStation*
  eller PC (USB 2.0 eller 3.0, 5V DC 170mA).
  4. PS3*: Tænd for konsollen. LED på rattet begynder derefter at lyse rødt. Tryk på
  »HOME«-tasten på rattet for at tilmelde dig TRAILBLAZER Racing Wheel.
  5. PS4*/XBox One*: Forbind en PS4*/XBox One*-gamepad pr. micro-USB-kabel med
  USB-indgangen på forsiden af rattet. Gamepaden må ikke tændes imens. Tænd
  for konsollen. LED på rattet begynder derefter at lyse rødt. Tryk på »HOME«-tasten
  på rattet for at tilmelde dig TRAILBLAZER Racing Wheel.
  6. PC: Tænd for pc‘en.
  7. PC: Download driveren til TRAILBLAZER Racing Wheel, og installér den. Den
  aktuelle driver er klar til download på www.speedlink.com/support.
  8. PC: Med »HOME«-tasten skifter du mellem den XInput-modus og den DirectInput-
  modus. For at tænde skal du trykke på tasten i tre sekunder.
  9. Styrefølsomheden og tastefunktionerne kan indstilles direkte på rattet – nærmere
  informationer om disse funktioner kan fås på SPEEDLINK-websiden på
  www.speedlink.com/support. Vær opmærksom på, at alle spil ikke understøtter
  rattet og/eller vibrationsfunktionen.
  SE
  1. Sätt ratten på en slät, plan yta.
  2. Koppla pedalsetet till anslutningen på rattens baksida med kabeln.
  3. Anslut ratten via USB-kabeln med en ledig USB-anslutning på din PlayStation*
  eller datorn (USB 2.0 eller 3.0, 5V DC 170mA).
  4. PS3*: Sätt på konsolen. Lysdioden på ratten börjar lysa rött. Tryck på ”HOME”-
  knappen på ratten när du vill logga in TRAILBLAZER Racing Wheel.
  5. PS4*/XBox One*: Anslut en PS4*/XBox One*-Gamepad via micro-USB-kabel till
  USB-ingången på rattens framsida. Gamepaden får inte slås på under tiden. Sätt
  på konsolen. Lysdioden på ratten börjar lysa rött. Tryck på ”HOME”-knappen på
  ratten när du vill logga in TRAILBLAZER Racing Wheel.
  6. PC: Sätt på datorn. .
  7. PC: Ladda ned och installera drivrutinen för TRAILBLAZER Racing Wheel. Den
  senaste drivrutinen kan laddas ned från www.speedlink.com/support.
  8. PC: Med ”HOME“-knappen växlar du mellan XInput-läge och DirectInput-läge.
  Håll omkopplingsknappen nedtryckt i cirka tre sekunder.
  9. Känslighet och knapparnas beläggning kan ställas in direkt på ratten – mer
  information om de här funktionerna finns på SPEEDLINKs webbplats på
  www.speedlink.com/support. Tänk på att alla spel inte stöder rattar och/eller
  vibrationsfunktionen.
  NO
  1. Still rattet på en glatt og jevn flate.
  2. Koble pedalsettet til kontakten på baksiden av rattet ved hjelp av kabelen.
  3. Koble rattet til en ledig USB-port på din PlayStation* eller din PC (USB 2.0 eller
  3.0, 5V DC 170mA) med USB-kabelen.
  4. PS3*: Slå på konsollen. LED-lampen på rattet begynner da å lyse i rødt. Trykk på
  «HOME»-tasten på rattet for å knytte TRAILBLAZER Racing Wheel til konsollen.
  5. PS4*/XBox One*: Koble en PS4*/XBox One*-gamepad til USB-inngangen på
  forsiden av rattet med Micro-USB-kabelen. Din gamepad behøver ikke å kobles
  til mens dette gjøres. Slå på konsollen. LED-lampen på rattet begynner da å lyse
  i rødt. Trykk på «HOME»-tasten på rattet for å knytte TRAILBLAZER Racing Wheel
  til konsollen.
  6. PC: Slå på PC.
  7. PC: Last ned driveren til TRAILBLAZER Racing Wheel og installer den. Den
  aktuelle driveren står klar til nedlasting på adressen
  www.speedlink.com/support.
  8. PC: Med «HOME»-tasten skifter du mellom XInput-modus og DirectInput-modus.
  For å koble om, holder du tasten trykket i tre sekunder.
  9. Styrefølsomheten og tastetilordningen kan stilles inn direkte på rattet – Du kan
  lese mer om denne funksjonen på SPEEDLINK-nettstedet under
  www.speedlink.com/support. Vær obs på at ikke alle spill støtter ratt og/eller
  vibrasjonsfunksjonen.
  RO
  1. Aşezaţi volanul pe o suprafaţă netedă şi plană.
  2. Conectaţi setul de pedală la mufa din spatele volanului cu ajutorul cablului.
  3. Conectaţi volanul cu ajutorul cablului USB la un port USB liber al sistemului
  PlayStation* sau al calculatorului dvs. (USB 2.0 sau 3.0, 5V DC 170mA).
  4. PS3*: Porniţi consola. Apoi ledul de pe volan începe să lumineze roşu. Apăsaţi
  tasta „HOME” de pe volan pentru a înregistra TRAILBLAZER Racing Wheel.
  5. PS4*/XBox One*: Conectaţi un gamepad PS4*/XBox One* prin intermediul
  cablului de încărcare micro USB la o intrare USB liberă de pe volan. În acest timp
  gamepad-ul nu trebuie să fie conectat. Porniţi consola. Apoi ledul de pe volan
  începe să lumineze roşu. Apăsaţi tasta „HOME” de pe volan pentru a înregistra
  TRAILBLAZER Racing Wheel.
  6. Calculator: Porniţi calculator.
  7. Calculator: Descărcaţi şi instalaţi driverul pentru TRAILBLAZER Racing Wheel.
  Driverul actualizat este disponibil pentru descărcare la
  www.speedlink.com/support.
  8. Calculator: Cu ajutorul tastei „HOME” se poate comuta între modul de introducere
  XInput şi cel mod DirectInput. Pentru comutare menţineţi apăsată tasta timp de
  trei secunde.
  9. Sensibilitatea comenzii şi alocarea tastelor pot fi reglate direct la volan - Detalii
  privind aceste funcţii sunt disponibile pe site-ul SPEEDLINK la
  www.speedlink.com/support. Reţineţi că nu toate jocurile acceptă volane şi/sau
  funcţia de vibrare.
  HR
  1. Upravljač postavite na ravnu glatku površinu.
  2. Dio s pedalama pomoću kabela spojite s priključkom na stražnjoj strani
  upravljača.
  3. Spojite upravljač pomoću USB kabela na slobodan USB priključak na vašem
  PlayStation* ili PC računalu (USB 2.0 ili 3.0, 5V DC 170mA).
  4. PS3*: Uključite konzolu. LED na volanu tada počinje svijetliti crveno. Pritisnite
  tipku „HOME“ na upravljaču kako bi prijavili TRAILBLAZER Racing Wheel.
  5. PS4*/XBox One*: Spojite PS4*/XBox One* Gamepad preko mikro USB kabela
  za punjenje na prednji USB ulaz na upravljaču. Gamepad pritom ne smije biti
  uključen. Uključite konzolu. LED na volanu tada počinje svijetliti crveno. Pritisnite
  tipku „HOME“ na upravljaču kako bi prijavili TRAILBLAZER Racing Wheel.
  6. PC: Uključite PC.
  7. PC: Preuzmite upravljački program za TRAILBLAZER Racing Wheel i instalirajte ga.
  Ažurirani upravljački program dostupan je na www.speedlink.com/support.
  8. PC: Pomoću tipke „HOME“ mijenjate između XInput režima i DirectInput režim. Za
  prebacivanje tipku držite pritisnutu tri sekunde.
  9. Osjetljivost upravljanja i raspored tipki mogu se podesiti izravno na upravljaču
  – za više detalja o ovim značajkama molimo posjetite internetsku stranicu
  SPEEDLINK na www.speedlink.com/support. Imajte na umu da ne podržavaju sve
  igre upravljače i/ili funkciju vibracije.
  RS
  1. Postavite upravljač na glatku, ravnu površinu.
  2. Papučice spojite kablom na priključak na stražnjoj strani upravljača.
  3. Povežite upravljač preko USB-kabela sa slobodnim USB-priključkom Vaše konzole
  PlayStation* ili Vašeg računara (USB 2.0 ili 3.0, 5V DC 170mA).
  4. PS3*: Uključite konzolu. LED na upravljaču uslijed toga počinje da svijetli
  u crvenoj boji. Pritisnite „HOME“ tipku na upravljaču, kako biste prijavili
  TRAILBLAZER Racing Wheel (upravljač za utrke).
  5. PS4*/XBox One*: Spojite PS4*/XBox One*-Gamepad preko Micro-USB-kabela za
  punjenje sa prednjim USB-ulazom na upravljaču. Gamepad u međuvremenu ne
  mora biti uključen. Uključite konzolu. LED na upravljaču uslijed toga počinje da
  svijetli u crvenoj boji. Pritisnite „HOME“ tipku na upravljaču, kako biste prijavili
  TRAILBLAZER Racing Wheel (upravljač za utrke).
  6. PC: Uključite računar.
  7. PC: Skinite drajver za TRAILBLAZER Racing Wheel i instalirajte isti. Aktualni
  drajver na stranici www.speedlink.com/support stoji na raspolaganju za
  download.
  8. PC: Sa „HOME“-tipkom prebacujete između XInput-modus i digitalnog
  DirectInput-modus. Pritisnite taster za prebacivanje 3 sekunde.
  9. Osjetljivost upravljanja i dodjela tastera mogu biti podešeni direktno na upravljaču
  – Detaljnije o ovim funkcijama možete da saznate na web stranici SPEEDLINK na
  adresi www.speedlink.com/support. Molimo obratite pažnju na to, da funkciju
  vibracije i/ili upravljače ne podržavaju sve igre.
  SL
  1. Volan postavite na gladko in ravno površino.
  2. Stopalke s kablom povežite s priključkom na hrbtni strani volana.
  3. Volan s kablom USB povežite s prostim priključkom USB na vaši napravi
  PlayStation* ali osebnem računalniku (USB 2.0 ali 3.0, 5V DC 170mA).
  4. PS3*: Vklopite konzolo. Lučka LED na volanu začne svetiti rdeče. Pritisnite tipko
  »HOME« na volanu, da prijavite volan TRAILBLAZER Racing Wheel.
  5. PS4*/XBox One*: Igralno tablico PS4*/XBox One* s polnilnim kablom Micro
  USB povežite s sprednjim priključkom USB na volanu. Med tem igralne tablice
  ne smete vklopiti. Vklopite konzolo. Lučka LED na volanu začne svetiti rdeče.
  Pritisnite tipko »HOME« na volanu, da prijavite volan TRAILBLAZER Racing Wheel.
  6. OSEBNI RAČUNALNIK: Vklopite računalnik.
  7. OSEBNI RAČUNALNIK: Prenesite gonilnik za volan TRAILBLAZER Racing Wheel in
  ga namestite. Najnovejši gonilnik je vedno na voljo za prenos na naslovu
  www.speedlink.com/support.
  8. OSEBNI RAČUNALNIK: S tipko »HOME« preklopite med način Xinput in način
  DirectInput. Za preklop držite tipko pritisnjeno tri sekunde.
  9. Občutljivost krmiljenja in razporeditev tipk lahko nastavite neposredno na volanu
  – več o teh funkcijah izveste na spletnem mestu SPEEDLINK na naslovu
  www.speedlink.com/support. Ne pozabite, da vse igre ne podpirajo uporabe
  volana in/ali funkcije tresenja.
  1
  2
  QUICK INSTALL GUIDE
  TRAILBLAZER RACING WHEEL
  5
  LED RED ON
  3
  5V DC 170mA
  4
  9
  MORE INFORMATION AT:
  WWW.SPEEDLINK.COM/SUPPORT
  ON
  6
  RED LED ON
  PC
  PS4*/XBox One*
  PS3*
  http://www.speedlink.com/support
  DOWNLOAD
  7
  DOWNLOAD THE LATEST DRIVER
  VERSION AT:
  WWW.SPEEDLINK.COM/SUPPORT
  PC
  8
  3 SEC
  PLAYER NO. LED1 ON: XINPUT
  PLAYER NO. LED1 OFF: DIRECTINPUT
  PC
  PLAYER NO. LEDS
  ON

¿Necesita ayuda?

Numero de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Trailblazer o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Speed-Link Trailblazer responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Speed-Link Trailblazer aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Controladores y ha sido calificado por 5 personas con un promedio de 8.7. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Portugués, Polaco, Noruego, Rumano, Griego, Húngaro, Esloveno, Croata. ¿Tiene alguna pregunta sobre Speed-Link Trailblazer o necesita ayuda?

Especificaciones de Speed-Link Trailblazer

Marca Speed-Link
Modelo Trailblazer
Producto Controlador
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Portugués, Polaco, Noruego, Rumano, Griego, Húngaro, Esloveno, Croata
Tipo de archivo PDF

Productos relacionados Speed-Link Trailblazer

  Manuales de productos relacionados

  Controlador Speed-Link

  Añadir manual

  ¿Tiene un manual que le gustaría añadir?